Eskilstunabarometern 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstunabarometern 2009"

Transkript

1 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna kommun, lokala näringslivsorganisationer och Mälardalens högskola.

2 Hur tror du att omsättningen i ditt företag kommer att utvecklas under år 2010? Öka Antal svar: 490 Oförändrat Minska 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Barometer 2006 Bra Oförändrat Dåligt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

3 Hur tror du att omsättningen i ditt företag kommer att utvecklas under år 2010? Svar per bransch Transport Handel InfoKom Bygg Service Hotell&Restaurang Industri 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Minska Oförändrat Öka

4 Hur tror du att antalet sysselsatta kommer att förändras de närmaste två åren? Antal svar: 450 Öka Oförändrat Minska 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

5 Hur tror du att antalet sysselsatta kommer att förändras de närmaste två åren? Svar per företagsstorlek % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Minska Oförändrat Öka

6 Hur tror du att antalet sysselsatta kommer att förändras de närmaste två åren? Svar per bransch Transport Handel InfoKom Bygg Service Hotell&Restaurang Industri 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Minska Oförändrat Öka

7 Vilka är de viktigaste tillväxthindren? Antal svar: 466 Inte tillräckliga försäljningsvolymer Rekrytera lämplig arbetskraft Begräsnade resurser för investeringar Finansiering Hyresnivåer Infrastruktur och komunikationer Kompetensutvecklingsbehov (anst.) Lokaler Brist på relevant information Begränsade resurser för FoU Annat 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

8 Vilka är de viktigaste tillväxthindren? Svar inom industri-, service- och byggbranscherna. Inte tillräckliga försäljningsvolymer Rekrytera lämplig arbetskraft Begräsnade resurser för investeringar Finansiering Hyresnivåer Infrastruktur och komunikationer Kompetensutvecklingsbehov (anst.) Lokaler Brist på relevant information Begränsade resurser för FoU Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Industri Service Bygg

9 Vilka är de viktigaste tillväxthindren? Svar inom InfoKom, Handel och Transport. Inte tillräckliga försäljningsvolym er Rekrytera lämplig arbetskraft Begräsnade resurser för investeringar Finansiering Hyresnivåer Infrastruktur och kom unikationer Kom petensutvecklingsbehov (anst.) Lokaler Brist på relevant inform ation Begränsade resurser för FoU Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% InfoKom Handel Transport

10 Fråga 2 Kompetensutvecklingsbehov (16 kommentarer) El IT Säljare (t ex försäljningsteknik och servicekunskap) Restaurangpersonal Styr- och reglerteknik Projektledning Bageri/ konditor

11 Fråga 2 - Annat tillväxthinder (57 kommentarer) Konjunkturläget 9 kommentarer Ägarens höga ålder 4 P-platser/ lastzoner i centrum 4 Tidsbristen 4 Brist på resurser för markn föring 3 Vill inte växa! 6 Skatter/ lagstiftning 6 Upplever inga hinder 2 Övrigt* 19 * För mkt pappersarbete (ROT); bristande köpkraft; synen på företagande; brist på mark; konkurrensen; stagnerad byggmarknad m m

12 Hur försöker du stärka ditt företags tillväxtmöjligheter? Antal svar: 464 Vinna marknadsandelar Ökat utbud med nya produkter och tjänster Ökad specialisering Öka produktiviteten Expandera på nya marknader Fusioner och uppköp Omlokalisera verksamhet från Eskilstuna Omlokalisera verksamhet till Eskilstuna Ingen Annan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

13 Hur försöker du stärka ditt företags tillväxtmöjligheter? Svar per företagsstorlek Vinna marknadsandelar Ökat utbud med nya produkter och tjänster Ökad specialisering Öka produktiviteten Expandera på nya marknader Fusioner och uppköp Omlokalisera verksamhet från Eskilstuna Omlokalisera verksamhet till Eskilstuna Ingen Annan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

14 Hur försöker du stärka ditt företags tillväxtmöjligheter? Svar inom industri-, service- och byggbranscherna. Vinna marknadsandelar Ökat utbud med nya produkter och tjänster Ökad specialisering Öka produktiviteten Expandera på nya marknader Fusioner och uppköp Omlokalisera verksamhet från Eskilstuna Omlokalisera verksamhet till Eskilstuna Ingen Annan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Industri Service Bygg

15 Hur försöker du stärka ditt företags tillväxtmöjligheter? Svar inom InfoKom, Handel och Transport. Vinna marknadsandelar Ökat utbud med nya produkter och tjänster Ökad specialisering Öka produktiviteten Expandera på nya marknader Fusioner och uppköp Omlokalisera verksamhet från Eskilstuna Omlokalisera verksamhet till Eskilstuna Ingen Annan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% InfoKom Handel Transport

16 Fråga 3 På vilket annat sätt stärka tillväxten? (19 kommentarer) Skaffa fler återförsäljare; aktiv marknadsföring 5 kommentarer Förbättra servicen 2 Investera i ny utrustning/ bygga ut 2 Effektivisera 3 Satsa mer av egen tid i företaget 2 Bredda utbudet 2 Värna om företagets goda rykte 2

17 Vilka marknader tänker ditt företag inrikta sig på de kommande tre åren? Antal svar: 470 Lokala marknaden i Eskilstuna Stockholm och Mälardalen Andra regioner i Sverige Norden Östeuropa Västeuropa Övriga världen Inga planer att expandera Avveckla, sälja/överlåta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

18 Vilka marknader tänker ditt företag inrikta sig på de kommande tre åren? Svar i industri-, service- och byggbranscherna. Lokala marknaden i Eskilstuna Stockholm och Mälardalen Andra regioner i Sverige Norden Östeuropa Västeuropa Övriga världen Inga planer att expandera Avveckla, sälja/överlåta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Industri Service Bygg

19 Vilka marknader tänker ditt företag inrikta sig på de kommande tre åren? InfoKom, Handel och Transport. Lokala marknaden i Eskilstuna Stockholm och Mälardalen Andra regioner i Sverige Norden Östeuropa Västeuropa Övriga världen Inga planer att expandera Avveckla, sälja/överlåta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% InfoKom Handel Transport

20 Fråga 4 Vilka marknader? (101 kommentarer) Har lämnats av de som kryssat för utlandsmarknader. En rad förslag på länder i Östeuropa, Västeuropa och Övriga världen har angetts. Kan användas som diskussionsunderlag inom arbetsgruppen för Internationella affärer vid planeringen av aktiviteter under 2010.

21 Skapar Mälardalens högskola nytta för ditt företag? Antal svar: 466 Nej Ja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

22 Fråga 5 Varför skapar INTE högskolan nytta? (151 kommentarer) Vet inte vad Mdh kan bidra med 36 kommentarer Fel utbildningar; stud ej rekr bara etc 36 Ointressant med högskolan 22 Missnöjd med tidigare kontakter 4 Har aldrig haft kontakt med skolan 24 Nyfiken på skolan 4 Övrigt* 25 * De flesta anger att de inte ser någon möjlighet till affärsnytta, eller att företaget verkar utanför Ea

23 Fråga 5 På vilket annat sätt gör högskolan nytta för ditt företag? (29 kommentarer) Kundnytta 18 kommentarer Samarbetar med Mdh i utv proj 4 Producerar arbetskraft 2 Bidrar till ortens attraktionskraft 2 Övrigt 3

24 Fråga 5 Vad mer kan skolan göra för att skapa nytta för ditt företag? (149 kommentarer) Förslag på utbildningar/ samarbetsproj 20 kommentarer* Presentera skolan för och sök upp de 11 mindre företagen; Öppet Hus Anlita lokala företag som leverantörer 7 Vet ej 31 Inget 68 Övrigt (främst inbjudan till affärsrelationer; 14 locka hit fler studenter; sök samarbete med andra lärosäten (även utomlands) * T ex hjälp m tekn beräkn el markn und sökn; exjobb/prakt; utveckl av produkter

25 Samverkar ditt företag med aktörerna som står bakom Eskilstunabarometern? Nej Ja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

26 Samverkar ditt företag med aktörerna som står bakom Eskilstunabarometern? Andel som svarat ja per bransch Utbildning InfoKom Jordbruk Hotell&Restaurang Industri Fastighet Handel Bygg Service Transport 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

27 Fråga 6 Vad har gjorts i Ea som varit bra? (200 kommentarer) Stadens ansiktslyftning/försköning 14 kommentarer Den positiva utvecklingen i Ea 18 Infrastruktur/komm (tex stadsnätet) 17 Alla om- och nybyggnationer, gatunätet etc 18 Nyetableringarna 12 Alla mötesplatser (seminarier, kongresser, Mälarbåten, möten) 9 Events 13 Högskolan 5 MSP (som arena och träffpunkt) 8 Service, bemötande, flexibilitet 6 Samverkan/ nätverksinitiativ 4 Inget 31 Vet ej/ Övrigt 37/ 14

28 Fråga 7 Områden där insatser bör göras (220 kommentarer) Utveckla centrum 13 kommentarer Fortsätt m mötesplatser, samverkan etc 18 Frigör mer mark för etabl/byggnationer 11 Infrastruktur (inkl bredband) 16 Utbildningar/lärlingssystem 15 Hjälp m finansiering; markn föring 11 Utveckla besöksnäringen 8 Bekämpa brottslighet/utslagning 7 Upphandlings- o entreprenadfrågor 30 Skatter/LAS/avgifter 13 Diverse kommunala frågor 31* Ingen åsikt 20 Övrigt 19 *Handläggningsrutiner; synp på hur skattemedlen används; locka hit fler företag; äldreomsorgen; stötta arbetslösa unga; lokaltrafiken; fräscha upp Fristadstorget; stöd Mdh i företagskontakter

29 Fråga 8 Hur företagen samverkar med oss (54 kommentarer) Med Mdh på olika sätt 7 kommentarer Medlem i organisation 13 Aktiv medlem 6 Deltar i seminarier, träffar, nätverk 12 Olika projektsamarbeten 9 MSP 2 Övrigt 5

30 Fråga 8 Vad kan vi göra för att få med dig? (144 kommentarer) Informera om vad ni gör 25 kommentarer Tag kontakt/ Bjud in! 18 Har tidsbrist 15 Jobba med frågor som är intressanta 8 Besviken efter tidigare engagemang 5 Arrangera intressanta möten/seminarier 4 Vet ej 46 Inget! 12 Övrigt 11

31 Fråga 13 Övriga synpunkter (28 kommentarer) Bra enkät! Kul att få delta! Viktigt att svaren tas på allvar, och att något görs Inga synpunkter Övrigt (t ex på hur besöksnäringen kan utvecklas)

32 Sammanfattande slutsatser Efter omständigheterna en positiv syn på framtiden. Störst är optimismen i InfoKom. Minst inom Transport. Få räknar med vare sig ökad- eller minskad sysselsättning Möjligheterna att rekrytera arbetskraft är det viktigaste tillväxthindret! (vid sidan om bristande försäljningsvolymer). Det gäller särskilt byggsektorn! Speciellt för industrin och InfoKom är svårigheter att hitta finansiering ett problem. Få ser behov av att utveckla de anställdas kompetens som en begränsande faktor!

33 Sammanfattande slutsatser, forts. Viktigaste konkurrensstrategin är att öka marknadsandelarna på den lokala marknaden och/eller marknaden i Stockholm- Mälarregionen. För framförallt industrin och InfoKom är en expansion på nya marknader viktig. Det gäller dock sällan marknader utanför Norden, utan oftast i närområdet. Andelen företag som samverkar med aktörerna som står bakom Barometern har inte förändrats. Företag inom Utbildning, InfoKom, Jordbruk samverkar med aktörerna i högre grad än andra. Bygg, Transport och Service samverkar i lägre grad.

34 Förslag till fortsatta insatser: Kompetensförsörjning - Branschspecifika kompetenskarläggningar - Tätare samverkan mellan näringsliv utbildningsanordnare - Eskilstuna som inflyttningsort för kvalificerad arbetskraft - Information till unga om villkor på arbetsmarknaden Marknadsutvidgning - Mer branschspecifika och avgränsade insatser

35 Detta gjorde vi ! Offentlig upphandling, 12 seminarier för ca 200 deltagare, inkl ett pilotprojekt tillsammans med Idea Plant En trycksak Affärer för miljoner + bildspel till föreläsarna Internationella affärer, 12 seminarier för ca 360 deltagare Rekryteringsmässor, 6 st Rekrytering Polen, 1 seminarium med arbetsförmedlingen KONTAKTGUIDEN för dig som är företagare, trycksak Näringsrik, info blad till alla företagare i Eskilstuna

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern Exportrådet Budapest Studie i affärsklimat Innehållsförteckning Introduktion s. 2 Sammanfattning s. 4 Motiv för att satsa på en etablering i s. 9 Lagstiftning s. 16 Ekonomi och finansiering s. 22 Etableringsvillkor

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965. Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag?

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965. Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965 Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag? Tid att tänka till! Det går bra för världen. Demokratierna dominerar politiken.

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Förstudie Kvinnors Företagande

Förstudie Kvinnors Företagande Förstudie Kvinnors Företagande 2012-12-05 info@innerstadengbg.se REVIDERAD 2013-05-20 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region 2010-03-25 Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region Medlemsföretagen i AR är nöjda med nätverkets aktiviteter hittills. Det finns dock en betydande enighet om att

Läs mer