VERKSAMHETSPLAN för Täby GF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1

2 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver sedan lång tid med framgång gymnastik för barn och ungdom på både bredd- och elitnivå Föreningsidé Täby GF ska bedriva gymnastik för barn och ungdomar med målet att tillgodose individens behov av rörelseglädje och fysisk aktivitet och ge utrymme att uppnå tävlingsresultat. Verksamheten ska bedrivas så att den blir tillgänglig för alla och verka för gott kamratskap och god idrottsanda bland medlemmarna. Föreningen ska verka för en drogfri och dopingfri idrott. Täby GF skall vara en förening att trivas länge i Täby GF:s vision Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1.3. Täby GF:s varumärke och kommunikationsstrategi Vision, löfte och värdeorden bildar plattform för att nå de affärsstrategiska målen att öka antalet medlemmar 1.4. Våra värdeord Ansvarsfull Kompetens Tillgänglighet Kvalitet Gemenskap Passion 2

3 Omvärldsanalys Stockholmsklubbarna konkurrerar om de bästa truppgymnasterna Ökad konkurrens från andra idrotter i regionen vad gäller rekrytering deltagare Ökat utbud av fritidsaktiviteter för våra gymnaster Föräldrar ställer allt högre kvalitetskrav på fritidssysselsättning för sina barn Stor inflyttning av barnfamiljer i ett socioekonomiskt starkt område Kommunen är positiv till föreningen Starkt varumärke 2.2. Truppgymnastiken De första officiella SM-tävlingarna i trupp genomfördes Sedan dess har truppgymnastiken utvecklats i snabb takt och idag finns det ca licensierade trupptävlingsgymnaster Trender & tendenser Framtidens aktiva kräver snabba resultat och utveckling Behovet av fritid och rekreation ökar och innehåll i form av upplevelser, aktivitet och lärande får större betydelse Större konkurrens om olika fritidsaktiviteter Ungdomar blir mer stillasittande 2.4. Målgrupper för Täby GF Direkta målgrupper: Barn- och ungdomar som vill utöva gymnastik Truppgymnaster (flickor) Ledare i verksamheten Indirekta målgrupper: Föräldrar Kommunen Allmänheten (publik, läsare, lyssnare, evenemang) Stockholms och Sveriges Gymnastikförbund Andra föreningar och klubbar (tävlingar, utbildningar) Sponsorer Domare Potentiella ledare i verksamheten 3

4 3. Konkurrensanalys 3.1. Konkurrens med annan idrottsverksamhet För truppgymnastik behövs mer och dyrare tekniska investeringar i hallarna för att kunna träna vissa moment än exempelvis för innebandy, handboll eller badminton. Gymnastik är å andra sidan en av de billigaste idrotterna för utövarna Gymnastik är mindre beroende av föräldrarnas aktiva insats i jämförelse med många andra idrotter I gymnastik tävlar man sällan, och visar därför sällan upp sig mot sina målgrupper Gymnastik är mindre medialt bevakat än många andra idrotter, och behöver därför kompensera detta genom en aktiv och bred marknadsföring. Truppgymnastik är ingen OS-sport. Tidskrävande sport redan i tidig ålder svårt att kombinera med andra sporter 3.2. Konkurrens med annan föreningsverksamhet Intresset för att engagera sig ideellt får allt tuffare konkurrens från andra intressen i livet Värdering av medlemskap sker i allt högre utsträckning utifrån personlig nytta Föreningar/medlemskap med ett syfte som överensstämmer med marknadens behov klarar sig bäst Konkurrens mot andra intressen gäller såväl för gymnaster, ledare, kommun 4. Reella utmaningar Vår position på den lokala marknaden ger Täby GF stora möjligheter att lyckas. Öka vår attraktionskraft som förening hos våra målgrupper Upprätthålla balansen mellan Barn- och Ungdomsverksamhet och Truppverksamhet Möta värderingarna hos de nya generationerna Utveckla nya idéer och sätt att rekrytera, behålla medlemmar Öka det ekonomiska överskottet Skapa en alltigenom effektiv organisation genom tydlighet i roller och ansvar Möta den ökande konkurrensen med andra föreningar 5. Uppdrag, mål och strategier för Täby GF 5.1. Täby gymnastikförening har tre uppdrag och två huvudmål : Medlemsutvecklingen som huvudmål och målbild är enkelt att relatera till och en tydlig indikator på föreningens utveckling. En positiv medlemsutveckling är en förutsättning för föreningens fortlevnad även ur ett ekonomiskt perspektiv. Täby GF:s målsättning är att befästa ställningen som en av Sveriges mest framgångsrika föreningar inom truppgymnastik. Uppdrag 1: Fullgöra vårt verksamhetsuppdrag: Täby GF ska bedriva gymnastik för barn och ungdom med målet att tillgodose individens behov av rörelseglädje och fysisk aktivitet samt att ge utrymme och uppmuntran att uppnå tävlingsresultat. Uppdrag 2: Stärka vår position: Långsiktig ökning av medlemsantalet tryggar basen för vårt arbete Kontinuerligt arbete för att stärka varumärket Befästa vår starka relation med kommunen 4

5 Uppdrag 3: Stärka vår förmåga att leverera: Kontinuerligt rekrytera tränare och gymnaster. Säkra tillgång på lokaler. Huvudmål för trupp: År 2015 ska föreningen ha etablerat en SM/JSM-trupp som är bland de fem främsta i landet. Detta innebär att Täby GF:s SM-trupp deltar i alla tävlingar på SM/JSM nivå, och tar medalj minst på varannan tävling och genomgående bland de fem bästa i resultatlistan. Huvudmål för barn & ungdom: Tillväxten i föreningen sker i stort sett uteslutande genom nyrekrytering av barn. År 2015 ska ha föreningen ha minst 1200 gymnaster som medlemmar. Detta innebär att föreningen behöver ha en årlig tillväxt om 10 % för att nå målet om 1200 medlemmar till år 2015, dvs. ca 80 nya barn per år. Expansionen ger föreningen en starkare ekonomi med investeringsmöjligheter på ledarsidan och utrustning. Följande perspektiv har definierats för att genomföra uppdragen och nå huvudmålen: 1. Verksamhetsperspektivet: Fortsatt satsaning på tillväxt både inom bredd (barn- och ungdom) och elit (truppverksamhet) för att nå målet 1200 medlemmar Ansvariga: Strategiskt: Styrelsen. Taktiskt och operativt: Truppchef och Ansvarig Barn/Ungdom. Minst två tävlingar per år för att stärka vår position som en av Sveriges främsta gymnastikföreningar. Ansvarig: Styrelsen och Konsulent. Utökning av lokaler: Ansvarig: Styrelsen 2. Ledarperspektivet: Satsning på kvalitet genom utbildning av tränare/ledare på alla nivåer. Vi behöver 50 nya ledare. Ansvarig: Truppchef, Ansvarig Barn/Ungdom, styrelsen 3. Medlemsperspektivet: Bättre medlemsutveckling genom faserna Rekrytering behålla avsluta. I detta ingår att förbättra möjligheterna för ungdomsgrupperna att fortsätta utöva truppgymnastik utan att satsa på tävlingsspåren USM eller RM, samt att etablera showgrupp för att ta hand om Exit-gymnaster. Ansvarig: Truppchef, Ansvarig Barn/Ungdom, Styrelsen. Stärka lojaliteten genom attraktiva profilkläder för gymnaster. Ansvarig: Styrelsen 4. Föräldraperspektivet: Öka engagemanget från föräldrarna i Täby GF. Ansvarig: Styrelsen 5. Omvärldsperspektivet: Ökat samarbete med kommunerna inom vårt verksamhetsområde. Ansvarig: Ordförande, Truppchef, Ansvarig Barn/ungdom. Ökat fokus på marknadsföring och profilering. Tydligare marknadskommunikation för att stärka varumärket Täby GF. Ansvarig: Styrelsen. Ökad närvaro i Vallentuna och Österåker Ansvarig: Styrelsen, Ansvarig Barn/Ungdom. 6. Ekonomi/finansperspektivet: Säkerställa en balanserad ekonomisk plattform för att bedriva löpande verksamhet. Möjliggöra nödvändiga investeringar. Ansvarig: Ordförande/kassör Följande strategier och aktivitetsplaner definierats för dessa 6 perspektiv: 5

6 Verksamhetsperspektivet Ca 25 grupper inom barn och ungdomssektionen Ca 15 grupper inom truppsektionen Tillgång på ledare är för närvarnade tillräcklig, men ännu inte tillfredställande. 2,5 ledare anställda på heltid. Övriga arvoderas på timtid Tillgång på lokaler är också tillräcklig, men inte optimal. Vissa brister i geografisk täckning för barn & ungdom, begränsade möjligheter att bygga ut nuvarande hyrda lokaler för ökad truppverksamhet Satsning på Åkersberga och Vallentuna har påbörjats. Konsulent engagerad på timtid i Åkersberga. Framgångsfaktor Engagemang från respektive ansvariga för barn & ungdom- och truppsektionerna. Öppet gränssnitt mellan sektionerna Trupp och B&U underlättar för gymnasterna att gå mellan bredd och elit beroende på engagemang Rekrytering av tillräckligt antal nya ledare med tillräcklig kompetens och kvalitet En SM-trupp som etablerat sig bland de fem främsta i landet, samt att övriga trupper placerar sig i den översta kvartilen på tävlingar i regionen. Successiv ökning av antalet gymnaster inom barn och ungdom från ca 450 år 2010 till ca 750 år 2015 (efter omflyttning av FT och UT till truppsektionen) Successiv ökning av antalet gymnaster inom trupp från 350 år 2010 till 450 år 2015 (efter omflyttning av FT och UT till truppsektionen) Positivt mätbart index från enkätundersökning (NMI = nöjd medlemsindex ) Aktivitetsplan Successiv rekrytering/utbildning av totalt ett 50-tal nya ledare. Analys för att identifiera nyckeltal för bortfall. Inför möjligheter för gymnasterna att anpassa antalet träningstimmar, främst inom breddverksamheten men även inom trupp genom att flytta mellan spåren Successivt etablera konsulenter inom barn & ungdom, först i Åkersberga och Vallentuna, senare även i Täby Genomför en enkätundersökning riktad mot gymnaster/föräldrar för att identifiera styrkor och svagheter i verksamheten Överväg elitspår på basnivå. Bevaka var nya områden byggs med nya skolor. Regelbundna möten med Täby kommun för att säkerställa tillgång till lokaler Öka antalet aktiva gymnaster genom en kontrollerad tillväxt Öka antalet aktiva gymnaster genom att motivera gymnasterna att stanna längre i verksamheten Erbjuda nya och flexibla möjligheter för gymnasterna att byta spår och/eller antal träningstimmar 6

7 Ledarperspektivet 2,5 heltidsanställda på årsbasis ca 120 timanställda Engagerade och lojala ledare En domare på förbundsnivå Starkt engagerade tränare på alla nivåer i organisationen. Synen på Täby GF som arbetsgivare är positiv. Täby GF jobbar aktivt för att rekrytera våra tävlingsgymnaster till ledare. Den erfarenhet de bär med sig, i kombination med utbildningar som Täby GF och Svenska Gymnastikförbundet erbjuder är en ovärderlig kombination för oss. Områden att utveckla är gemensam Täby GF-kultur, målstyrning och tydligt ledarskap Kontinuitetsplan saknas för alla nivåer av ledare Framgångsfaktor Ansvarskännande ledare på alla nivåer Tydligare ledarskap inom bägge sektionerna Förbättrat arbetsklimat, kompetens & struktur Hitta bra former för att stimulera och bevara goda ledare i verksamheten Ledare som vill stanna kvar i föreningen. Definiera mätbara mål för omsättningstal m.m. Ledare som agerar goda förebilder för gymnaster. Alla ledare ska ha genomgått en attityd/beteende kurs så att vi befrämjar ledaren som den goda förebilden. Förbättrad struktur, tydligt delegerat ansvar och befogenheter skapar bra arbetsmiljö och utveckling för medarbetare och verksamhet. Utveckla ledar- och medarbetarskap. Aktivitetsplan Utveckla generella riktlinjer och kriterier för rekrytering inom Täby GF Successiv rekrytering av 50 nya ledare Gemensam metodik/kriterier för arvodessättning lönesamtal och utvecklingssamtal Ta fram ett för Täby GF gemensamt introduktionsprogram för BoU. Utbildning av tränare/ledare på alla nivåer Utbildning av domare och tyckare Truppchefen lägger utbildningsplan för sina hjälpledare, så att de kan utvecklas till huvudtränare. Skapa en tydlig organisationsstruktur med tillhörande ansvar och befogenheter Arbeta aktivt med målstyrning i hela organisationen Utveckla ledarskapsprogram/ledarkonferensen mot tydlig målstyrning Etablera tre konsulenter inom BoU att ansvara i första hand för kvalitet och utveckling i Täby, Vallentuna och Åkersberga 7

8 Medlemsperspektivet Vi agerar i princip ordermottagare, då många står i kö. Inom BoU har Jeanette lyckats ta in alla som ville börja med gymnastik det senaste verksamhetsåret. På truppen finns alltid en kö, varav vi tar in ca 25 varje år Svag profilering av föreningen gör att medlemmarna inte känner stolthet Bra omsättning, men inte med önskad fokus på profilkläderna Otydligt vilken som är den viktigaste förmånen i medlemskapet Det saknas en modell för att följa upp våra medlemmars önskemål Individuella utvecklingssamtal för alla i trupperna Otydligt vad som driver rekrytering av medlemmar Bra samarbete med Täby Rehab Framgångsfaktorer Nyrekrytering & lojala gymnaster Täby GF ska vara en förening att trivas länge i Täby GF ska vara en förening som medlemmarna kan vara stolt över Öka medlemsantalet till 1200 medlemmar år Truppverksamheten Att vara bland de främsta i Sverige på de olika nivåerna (placerar man sig bra på JSM och SM ges möjlighet att delta i NM och EM). Detta betyder att man tävlar för att vinna och att därför endast de 8 bästa i respektive gren får delta på RM/USM och endast de 6 bästa i respektive gren får delta på JSM och SM (undantag fristående). Om föreningen har många gymnaster jobbar vi med 2 eller 3 lag. Barn och Ungdom Öka medlemsantalet till 750 för BoU fram till Expansion ska ske i Täby, Vallentuna och Åkersberga. Aktivitetslista Ny organisationsskiss enligt bilaga Hälsokontroller på Täby Rehab Arrangera tävlingar (Täbypokalen, KM samt enstaka rikstävlingar) Trupp 10/11 Konkretisera Tävling och mål! Lägerverksamhet 10/11 Fortsatt målinriktad träning enligt plan Barn och Ungdom 10/11 Konkretisera antal grupper Fortsätt utveckla verksamheten i Vallentuna och Åkersberga (Barngrupper i Vallentuna Bättre överbryggning mellan BoU och Trupp genom att marknadsföra Trupp via BoU på föräldramöten, t ex genom att bjuda in BoU när Trupp har läger Inför en process för att kontakta de gymnaster som slutar för att identifiera orsakerna. Fräscha upp varumärket Täby GF, inklusive profilkläderna Kontakta tidigare medlemmar för att rekrytera tillbaka gymnaster som ledare Hitta nya medlemmar genom effektiv marknadskommunikation i Täby, Vallentuna och Åkersberga Öka attraktiviteten i medlemskapet och kommunicera värdet bättre. 8

9 Föräldraperspektivet Idag finns ett relativt starkt engagemang hos föräldrarna Bra demografiskt läge för föreningen (stark socioekonomi) Engagemang tillsammans med sin gymnast Stöd och avlastning för ledare Medvetet val att inte sälja Bingolotter mm. Istället bör föräldrarna bidra genom arbetsinsatser inom ramen för obligatorisk arbetsglädje Teamföräldrar och Lagledare I varje trupp utses teamföräldrar/lagledare. Teamförälderns/lagledarens roll är att stötta ledarna genom att vara en kontaktlänk mellan ledare och föräldrar, ex vid genomförande av arrangemang och kommunikation mellan föräldrar och styrelse. Stark organisation för teamföräldrar som kan styra och engagera föräldrar Skapa möjligheter via webben för stöttning och teamwork mellan olika grupper Utgöra ett filter mellan föräldrar och huvudledare Delta i arbetsutskott Rekryteringsbas för styrelsemedlemmar Framgångsfaktor Ge alla föräldrar en uppgift i föreningen Identifiera föräldrar som har ett starkt engagemang och kanalisera det till konstruktiva insatser Säkerställa att teamföräldrarna har rätt instruktioner Obligatorisk arbetsglädje genom 5-20 timmar/termin vid tävlingar, uppvisningar eller läger Väl fungerande teamföräldrar i alla trupper Aktivitetsplan Webbens möjligheter fortsätta utveckla Teamföräldrars sida Föräldramötenas upplägg Styrelsen bör kommunicera föreningens mål och uppdrag tydligare Dokumentera aktiviteter/uppgifter vid uppvisningar, tävlingar och läger Undersök föräldrars möjligheter att delta i sponsoraktiviteter Enkät för att mäta nöjd förälder index Göra det enklare att bli en aktiv och engagerad förälder Öka förståelsen för föreningens uppdrag om både bredd och elitsatsning. 9

10 Omvärldsperspektivet Bra demografiskt läge för föreningen (stark socioekonomi) Bra men gles relation med Täby kommun Inga kontakter med Österåkers eller Vallentuna kommuner Framgångsfaktor Utveckla goda relationer med relevanta intressenter i omvärlden för ett gott samarbete Regelbundna möten med Täby kommun, framför allt på lokalsidan Regelbundna kontakter med representanter för Österåkers och Vallentuna kommuner Medverkan minst två gånger per år i Mitt i Täby Medverkan i närradio i norrortsområdet Medverka i flera aktiviteter i Täby Centrum Föreningens aktiviteter skall vara väl kända på Stockholm-Gotlands Gymnastikförbund Svagt intresse för sponsring Inga regelbundna kontakter med Mitt I, närradion, Täby Centrum eller andra marknadföringsytor Regelbundna men inte löpande kontakter med Stockholm-Gotlands Gymnastikförbund Aktivitetsplan Identifiera fler möjligheter att söka bidrag till verksamheten Delta i möten med Täby kommun, framför allt på lokalsidan Sök kontakt med representanter för Österåkers och Vallentuna kommuner och träffa dessa för att presentera föreningens verksamhet och mål Kontakta sportjournalisten på Mitt i Täby Kontakta närradio i norrortsområdet Kontakta Täby Centrums centrumledning för att få reda på vilka större arrangemang som är planerade Skicka löpande information om våra aktiviteter till Gymnastikförbundet Öst Sök nya möjligheter till sponsring i liten skala Fräscha upp varumärket Täby GF Utveckla en operativ marknadsplan och genomför regelbundna marknadsaktiviteter Kontakta nyckelpersoner i omvärlden som kan marknadsföra föreningen 10

11 Ekonomi/Finansperspektivet Stabila resultat de senaste åren (+/- 3% av omsättningen) utan något stort beroende av bidrag från stat/kommun/idrottsförbund Tillfredställande likviditet, men begränsat utrymme för investeringar utan att låna pengar Överskott från Barn & Ungdom samt läger Underskott från truppverksamheten Personalen är den absolut största kostnaden Ärlig budgetering (inga glädjebudgetar) Väl fungerande ekonomifunktion (Jeanette) Framgångsfaktor Stabil tillväxt på Barn & Ungdomssidan Begränsade underskott på truppsidan Positiva årliga resultat på minst (+ 5% på omsättningen) Likviditet som lägst i slutet av terminerna Medlemsökning med bibehållen fast kostnadsmassa Tydlig fokus på en ekonomi i balans och en tillväxt genom att: Öka medlemsantalet, både Barn & Ungdom och trupp Behålla medlemmarna längre i verksamheten Hålla kontroll på tränartätheten i trupperna Vårda, förvalta och utveckla/förnya våra medlemmar Aktivitetsplan Öka precisionen i budget och prognoser Gå igenom och analysera våra intäkter och kostnader Genomför simuleringar av resultatet med viktiga variabler Utveckla nyckeltalsuppföljningen Kontinuerligt höja kvaliteten i månadsbokslut & uppföljning Bevaka löpande antalet tränare i trupperna så att inte tränartätheten blir högre än budgeterat Betrakta anslag från Idrottslyftet som skuld till dess vi vet om kostnaderna avser föreningen eller truppernas aktiviteter Sök nya möjligheter till att finansiera investeringar med bidrag Utveckla och lansera sponsorpaket Utvärdera Drakskeppsskolan eller Bergtorp som ett alternativ under tiden vi väntar på permanent lösning på en andra gymnastikhall 11

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 1 TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 INNEHÅLL 1. Övergripande planer, mål och policys A. Föreningsidé B. TGF organisation och verksamhetsstruktur C. SWOT (Styrkor, Svagheter, Möjligheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30

Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30 1 Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30 Allmänt Täby Gymnastikförening (Täby GF) har under verksamhetsåret bedrivit en framgångsrik gymnastikverksamhet

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro. Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet

Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro. Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet Svensk Gymnastik Vill.. Verksamhetsidé Svensk Gymnastik har många ansikten Vår värdegrund Personligt engagemang

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild.

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild. Deltagare Magnus Fantenberg, Badminton Sweden Kia Altemark, Badminton Sweden Kenneth Nordh, Badminton Sweden Jan Samuelsson, Badminton Sweden Jens Grill, Badmintonn Sweden Jon Norrgren, den unga generationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 1(8) Verksamhetsplanen 2014 skrevs på basen av de tankar och arbete gällande VSS långsiktiga målsättning som togs fram och arbetades med under 2012 och 2013. Många av de mål som tagits

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. verksamhetsåret 2014

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. verksamhetsåret 2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR verksamhetsåret 2014 den 24 mars 2015 kl. 18.00 i Fårdala matsal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningens verksamhetsberättelse för år 2014... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Valberedning... 3

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013

GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖRENINGENS VERKSAMHET Gymnastik är en form av idrott som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Ett år har gått fullt av nya intryck och stolthet. Dels är det mitt första år som ordförande i ÖGF och dels så är det ett år fullt av utveckling. Föreningen

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020

En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020 En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020 Eva Sundmalm, v ordf Inger Högström Westerling, ledamot Alexandra Nyström, anställd kanslist och tränare SM medalj 2013 Örebro Gymnastikförening/KIF

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Arbetshäfte Summering 2015 Så ska vi tillsammans nå visionen

Arbetshäfte Summering 2015 Så ska vi tillsammans nå visionen Svensk Bilsport 2020 Arbetshäfte Summering 2015 Så ska vi tillsammans nå visionen Vi ska... Förankra den nya visionen Svensk Bilsport 2020 i syfte att alla ska känna till den och att försöka se vad som

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Utbildningskrav Tävling

Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 Uppdaterad januari 2014 1. Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är

Läs mer

VARFÖR SKA VÅRT FÖRETAG BLI SPONSOR?

VARFÖR SKA VÅRT FÖRETAG BLI SPONSOR? SPONSORERBJUDANDE OM KLUBBEN Mölndal Outdoor IF bildades 2011 och är en renodlad idrottsklubb med fokus på konditionsidrotter som bedrivs utomhus. Vi har verksamhet inom ungdom, orientering, triathlon,

Läs mer

Verksamhetsplan FK Karlskrona 2015-2016

Verksamhetsplan FK Karlskrona 2015-2016 Verksamhetsplan FK Karlskrona 2015-2016 Vår vision FK Karlskrona, föreningen som ger ungdomarna i Karlskrona goda förutsättningar till en aktiv fritid, med bollspel, kamratskap och glädje och erbjuder

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer