VERKSAMHETSPLAN för Täby GF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1

2 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver sedan lång tid med framgång gymnastik för barn och ungdom på både bredd- och elitnivå Föreningsidé Täby GF ska bedriva gymnastik för barn och ungdomar med målet att tillgodose individens behov av rörelseglädje och fysisk aktivitet och ge utrymme att uppnå tävlingsresultat. Verksamheten ska bedrivas så att den blir tillgänglig för alla och verka för gott kamratskap och god idrottsanda bland medlemmarna. Föreningen ska verka för en drogfri och dopingfri idrott. Täby GF skall vara en förening att trivas länge i Täby GF:s vision Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1.3. Täby GF:s varumärke och kommunikationsstrategi Vision, löfte och värdeorden bildar plattform för att nå de affärsstrategiska målen att öka antalet medlemmar 1.4. Våra värdeord Ansvarsfull Kompetens Tillgänglighet Kvalitet Gemenskap Passion 2

3 Omvärldsanalys Stockholmsklubbarna konkurrerar om de bästa truppgymnasterna Ökad konkurrens från andra idrotter i regionen vad gäller rekrytering deltagare Ökat utbud av fritidsaktiviteter för våra gymnaster Föräldrar ställer allt högre kvalitetskrav på fritidssysselsättning för sina barn Stor inflyttning av barnfamiljer i ett socioekonomiskt starkt område Kommunen är positiv till föreningen Starkt varumärke 2.2. Truppgymnastiken De första officiella SM-tävlingarna i trupp genomfördes Sedan dess har truppgymnastiken utvecklats i snabb takt och idag finns det ca licensierade trupptävlingsgymnaster Trender & tendenser Framtidens aktiva kräver snabba resultat och utveckling Behovet av fritid och rekreation ökar och innehåll i form av upplevelser, aktivitet och lärande får större betydelse Större konkurrens om olika fritidsaktiviteter Ungdomar blir mer stillasittande 2.4. Målgrupper för Täby GF Direkta målgrupper: Barn- och ungdomar som vill utöva gymnastik Truppgymnaster (flickor) Ledare i verksamheten Indirekta målgrupper: Föräldrar Kommunen Allmänheten (publik, läsare, lyssnare, evenemang) Stockholms och Sveriges Gymnastikförbund Andra föreningar och klubbar (tävlingar, utbildningar) Sponsorer Domare Potentiella ledare i verksamheten 3

4 3. Konkurrensanalys 3.1. Konkurrens med annan idrottsverksamhet För truppgymnastik behövs mer och dyrare tekniska investeringar i hallarna för att kunna träna vissa moment än exempelvis för innebandy, handboll eller badminton. Gymnastik är å andra sidan en av de billigaste idrotterna för utövarna Gymnastik är mindre beroende av föräldrarnas aktiva insats i jämförelse med många andra idrotter I gymnastik tävlar man sällan, och visar därför sällan upp sig mot sina målgrupper Gymnastik är mindre medialt bevakat än många andra idrotter, och behöver därför kompensera detta genom en aktiv och bred marknadsföring. Truppgymnastik är ingen OS-sport. Tidskrävande sport redan i tidig ålder svårt att kombinera med andra sporter 3.2. Konkurrens med annan föreningsverksamhet Intresset för att engagera sig ideellt får allt tuffare konkurrens från andra intressen i livet Värdering av medlemskap sker i allt högre utsträckning utifrån personlig nytta Föreningar/medlemskap med ett syfte som överensstämmer med marknadens behov klarar sig bäst Konkurrens mot andra intressen gäller såväl för gymnaster, ledare, kommun 4. Reella utmaningar Vår position på den lokala marknaden ger Täby GF stora möjligheter att lyckas. Öka vår attraktionskraft som förening hos våra målgrupper Upprätthålla balansen mellan Barn- och Ungdomsverksamhet och Truppverksamhet Möta värderingarna hos de nya generationerna Utveckla nya idéer och sätt att rekrytera, behålla medlemmar Öka det ekonomiska överskottet Skapa en alltigenom effektiv organisation genom tydlighet i roller och ansvar Möta den ökande konkurrensen med andra föreningar 5. Uppdrag, mål och strategier för Täby GF 5.1. Täby gymnastikförening har tre uppdrag och två huvudmål : Medlemsutvecklingen som huvudmål och målbild är enkelt att relatera till och en tydlig indikator på föreningens utveckling. En positiv medlemsutveckling är en förutsättning för föreningens fortlevnad även ur ett ekonomiskt perspektiv. Täby GF:s målsättning är att befästa ställningen som en av Sveriges mest framgångsrika föreningar inom truppgymnastik. Uppdrag 1: Fullgöra vårt verksamhetsuppdrag: Täby GF ska bedriva gymnastik för barn och ungdom med målet att tillgodose individens behov av rörelseglädje och fysisk aktivitet samt att ge utrymme och uppmuntran att uppnå tävlingsresultat. Uppdrag 2: Stärka vår position: Långsiktig ökning av medlemsantalet tryggar basen för vårt arbete Kontinuerligt arbete för att stärka varumärket Befästa vår starka relation med kommunen 4

5 Uppdrag 3: Stärka vår förmåga att leverera: Kontinuerligt rekrytera tränare och gymnaster. Säkra tillgång på lokaler. Huvudmål för trupp: År 2015 ska föreningen ha etablerat en SM/JSM-trupp som är bland de fem främsta i landet. Detta innebär att Täby GF:s SM-trupp deltar i alla tävlingar på SM/JSM nivå, och tar medalj minst på varannan tävling och genomgående bland de fem bästa i resultatlistan. Huvudmål för barn & ungdom: Tillväxten i föreningen sker i stort sett uteslutande genom nyrekrytering av barn. År 2015 ska ha föreningen ha minst 1200 gymnaster som medlemmar. Detta innebär att föreningen behöver ha en årlig tillväxt om 10 % för att nå målet om 1200 medlemmar till år 2015, dvs. ca 80 nya barn per år. Expansionen ger föreningen en starkare ekonomi med investeringsmöjligheter på ledarsidan och utrustning. Följande perspektiv har definierats för att genomföra uppdragen och nå huvudmålen: 1. Verksamhetsperspektivet: Fortsatt satsaning på tillväxt både inom bredd (barn- och ungdom) och elit (truppverksamhet) för att nå målet 1200 medlemmar Ansvariga: Strategiskt: Styrelsen. Taktiskt och operativt: Truppchef och Ansvarig Barn/Ungdom. Minst två tävlingar per år för att stärka vår position som en av Sveriges främsta gymnastikföreningar. Ansvarig: Styrelsen och Konsulent. Utökning av lokaler: Ansvarig: Styrelsen 2. Ledarperspektivet: Satsning på kvalitet genom utbildning av tränare/ledare på alla nivåer. Vi behöver 50 nya ledare. Ansvarig: Truppchef, Ansvarig Barn/Ungdom, styrelsen 3. Medlemsperspektivet: Bättre medlemsutveckling genom faserna Rekrytering behålla avsluta. I detta ingår att förbättra möjligheterna för ungdomsgrupperna att fortsätta utöva truppgymnastik utan att satsa på tävlingsspåren USM eller RM, samt att etablera showgrupp för att ta hand om Exit-gymnaster. Ansvarig: Truppchef, Ansvarig Barn/Ungdom, Styrelsen. Stärka lojaliteten genom attraktiva profilkläder för gymnaster. Ansvarig: Styrelsen 4. Föräldraperspektivet: Öka engagemanget från föräldrarna i Täby GF. Ansvarig: Styrelsen 5. Omvärldsperspektivet: Ökat samarbete med kommunerna inom vårt verksamhetsområde. Ansvarig: Ordförande, Truppchef, Ansvarig Barn/ungdom. Ökat fokus på marknadsföring och profilering. Tydligare marknadskommunikation för att stärka varumärket Täby GF. Ansvarig: Styrelsen. Ökad närvaro i Vallentuna och Österåker Ansvarig: Styrelsen, Ansvarig Barn/Ungdom. 6. Ekonomi/finansperspektivet: Säkerställa en balanserad ekonomisk plattform för att bedriva löpande verksamhet. Möjliggöra nödvändiga investeringar. Ansvarig: Ordförande/kassör Följande strategier och aktivitetsplaner definierats för dessa 6 perspektiv: 5

6 Verksamhetsperspektivet Ca 25 grupper inom barn och ungdomssektionen Ca 15 grupper inom truppsektionen Tillgång på ledare är för närvarnade tillräcklig, men ännu inte tillfredställande. 2,5 ledare anställda på heltid. Övriga arvoderas på timtid Tillgång på lokaler är också tillräcklig, men inte optimal. Vissa brister i geografisk täckning för barn & ungdom, begränsade möjligheter att bygga ut nuvarande hyrda lokaler för ökad truppverksamhet Satsning på Åkersberga och Vallentuna har påbörjats. Konsulent engagerad på timtid i Åkersberga. Framgångsfaktor Engagemang från respektive ansvariga för barn & ungdom- och truppsektionerna. Öppet gränssnitt mellan sektionerna Trupp och B&U underlättar för gymnasterna att gå mellan bredd och elit beroende på engagemang Rekrytering av tillräckligt antal nya ledare med tillräcklig kompetens och kvalitet En SM-trupp som etablerat sig bland de fem främsta i landet, samt att övriga trupper placerar sig i den översta kvartilen på tävlingar i regionen. Successiv ökning av antalet gymnaster inom barn och ungdom från ca 450 år 2010 till ca 750 år 2015 (efter omflyttning av FT och UT till truppsektionen) Successiv ökning av antalet gymnaster inom trupp från 350 år 2010 till 450 år 2015 (efter omflyttning av FT och UT till truppsektionen) Positivt mätbart index från enkätundersökning (NMI = nöjd medlemsindex ) Aktivitetsplan Successiv rekrytering/utbildning av totalt ett 50-tal nya ledare. Analys för att identifiera nyckeltal för bortfall. Inför möjligheter för gymnasterna att anpassa antalet träningstimmar, främst inom breddverksamheten men även inom trupp genom att flytta mellan spåren Successivt etablera konsulenter inom barn & ungdom, först i Åkersberga och Vallentuna, senare även i Täby Genomför en enkätundersökning riktad mot gymnaster/föräldrar för att identifiera styrkor och svagheter i verksamheten Överväg elitspår på basnivå. Bevaka var nya områden byggs med nya skolor. Regelbundna möten med Täby kommun för att säkerställa tillgång till lokaler Öka antalet aktiva gymnaster genom en kontrollerad tillväxt Öka antalet aktiva gymnaster genom att motivera gymnasterna att stanna längre i verksamheten Erbjuda nya och flexibla möjligheter för gymnasterna att byta spår och/eller antal träningstimmar 6

7 Ledarperspektivet 2,5 heltidsanställda på årsbasis ca 120 timanställda Engagerade och lojala ledare En domare på förbundsnivå Starkt engagerade tränare på alla nivåer i organisationen. Synen på Täby GF som arbetsgivare är positiv. Täby GF jobbar aktivt för att rekrytera våra tävlingsgymnaster till ledare. Den erfarenhet de bär med sig, i kombination med utbildningar som Täby GF och Svenska Gymnastikförbundet erbjuder är en ovärderlig kombination för oss. Områden att utveckla är gemensam Täby GF-kultur, målstyrning och tydligt ledarskap Kontinuitetsplan saknas för alla nivåer av ledare Framgångsfaktor Ansvarskännande ledare på alla nivåer Tydligare ledarskap inom bägge sektionerna Förbättrat arbetsklimat, kompetens & struktur Hitta bra former för att stimulera och bevara goda ledare i verksamheten Ledare som vill stanna kvar i föreningen. Definiera mätbara mål för omsättningstal m.m. Ledare som agerar goda förebilder för gymnaster. Alla ledare ska ha genomgått en attityd/beteende kurs så att vi befrämjar ledaren som den goda förebilden. Förbättrad struktur, tydligt delegerat ansvar och befogenheter skapar bra arbetsmiljö och utveckling för medarbetare och verksamhet. Utveckla ledar- och medarbetarskap. Aktivitetsplan Utveckla generella riktlinjer och kriterier för rekrytering inom Täby GF Successiv rekrytering av 50 nya ledare Gemensam metodik/kriterier för arvodessättning lönesamtal och utvecklingssamtal Ta fram ett för Täby GF gemensamt introduktionsprogram för BoU. Utbildning av tränare/ledare på alla nivåer Utbildning av domare och tyckare Truppchefen lägger utbildningsplan för sina hjälpledare, så att de kan utvecklas till huvudtränare. Skapa en tydlig organisationsstruktur med tillhörande ansvar och befogenheter Arbeta aktivt med målstyrning i hela organisationen Utveckla ledarskapsprogram/ledarkonferensen mot tydlig målstyrning Etablera tre konsulenter inom BoU att ansvara i första hand för kvalitet och utveckling i Täby, Vallentuna och Åkersberga 7

8 Medlemsperspektivet Vi agerar i princip ordermottagare, då många står i kö. Inom BoU har Jeanette lyckats ta in alla som ville börja med gymnastik det senaste verksamhetsåret. På truppen finns alltid en kö, varav vi tar in ca 25 varje år Svag profilering av föreningen gör att medlemmarna inte känner stolthet Bra omsättning, men inte med önskad fokus på profilkläderna Otydligt vilken som är den viktigaste förmånen i medlemskapet Det saknas en modell för att följa upp våra medlemmars önskemål Individuella utvecklingssamtal för alla i trupperna Otydligt vad som driver rekrytering av medlemmar Bra samarbete med Täby Rehab Framgångsfaktorer Nyrekrytering & lojala gymnaster Täby GF ska vara en förening att trivas länge i Täby GF ska vara en förening som medlemmarna kan vara stolt över Öka medlemsantalet till 1200 medlemmar år Truppverksamheten Att vara bland de främsta i Sverige på de olika nivåerna (placerar man sig bra på JSM och SM ges möjlighet att delta i NM och EM). Detta betyder att man tävlar för att vinna och att därför endast de 8 bästa i respektive gren får delta på RM/USM och endast de 6 bästa i respektive gren får delta på JSM och SM (undantag fristående). Om föreningen har många gymnaster jobbar vi med 2 eller 3 lag. Barn och Ungdom Öka medlemsantalet till 750 för BoU fram till Expansion ska ske i Täby, Vallentuna och Åkersberga. Aktivitetslista Ny organisationsskiss enligt bilaga Hälsokontroller på Täby Rehab Arrangera tävlingar (Täbypokalen, KM samt enstaka rikstävlingar) Trupp 10/11 Konkretisera Tävling och mål! Lägerverksamhet 10/11 Fortsatt målinriktad träning enligt plan Barn och Ungdom 10/11 Konkretisera antal grupper Fortsätt utveckla verksamheten i Vallentuna och Åkersberga (Barngrupper i Vallentuna Bättre överbryggning mellan BoU och Trupp genom att marknadsföra Trupp via BoU på föräldramöten, t ex genom att bjuda in BoU när Trupp har läger Inför en process för att kontakta de gymnaster som slutar för att identifiera orsakerna. Fräscha upp varumärket Täby GF, inklusive profilkläderna Kontakta tidigare medlemmar för att rekrytera tillbaka gymnaster som ledare Hitta nya medlemmar genom effektiv marknadskommunikation i Täby, Vallentuna och Åkersberga Öka attraktiviteten i medlemskapet och kommunicera värdet bättre. 8

9 Föräldraperspektivet Idag finns ett relativt starkt engagemang hos föräldrarna Bra demografiskt läge för föreningen (stark socioekonomi) Engagemang tillsammans med sin gymnast Stöd och avlastning för ledare Medvetet val att inte sälja Bingolotter mm. Istället bör föräldrarna bidra genom arbetsinsatser inom ramen för obligatorisk arbetsglädje Teamföräldrar och Lagledare I varje trupp utses teamföräldrar/lagledare. Teamförälderns/lagledarens roll är att stötta ledarna genom att vara en kontaktlänk mellan ledare och föräldrar, ex vid genomförande av arrangemang och kommunikation mellan föräldrar och styrelse. Stark organisation för teamföräldrar som kan styra och engagera föräldrar Skapa möjligheter via webben för stöttning och teamwork mellan olika grupper Utgöra ett filter mellan föräldrar och huvudledare Delta i arbetsutskott Rekryteringsbas för styrelsemedlemmar Framgångsfaktor Ge alla föräldrar en uppgift i föreningen Identifiera föräldrar som har ett starkt engagemang och kanalisera det till konstruktiva insatser Säkerställa att teamföräldrarna har rätt instruktioner Obligatorisk arbetsglädje genom 5-20 timmar/termin vid tävlingar, uppvisningar eller läger Väl fungerande teamföräldrar i alla trupper Aktivitetsplan Webbens möjligheter fortsätta utveckla Teamföräldrars sida Föräldramötenas upplägg Styrelsen bör kommunicera föreningens mål och uppdrag tydligare Dokumentera aktiviteter/uppgifter vid uppvisningar, tävlingar och läger Undersök föräldrars möjligheter att delta i sponsoraktiviteter Enkät för att mäta nöjd förälder index Göra det enklare att bli en aktiv och engagerad förälder Öka förståelsen för föreningens uppdrag om både bredd och elitsatsning. 9

10 Omvärldsperspektivet Bra demografiskt läge för föreningen (stark socioekonomi) Bra men gles relation med Täby kommun Inga kontakter med Österåkers eller Vallentuna kommuner Framgångsfaktor Utveckla goda relationer med relevanta intressenter i omvärlden för ett gott samarbete Regelbundna möten med Täby kommun, framför allt på lokalsidan Regelbundna kontakter med representanter för Österåkers och Vallentuna kommuner Medverkan minst två gånger per år i Mitt i Täby Medverkan i närradio i norrortsområdet Medverka i flera aktiviteter i Täby Centrum Föreningens aktiviteter skall vara väl kända på Stockholm-Gotlands Gymnastikförbund Svagt intresse för sponsring Inga regelbundna kontakter med Mitt I, närradion, Täby Centrum eller andra marknadföringsytor Regelbundna men inte löpande kontakter med Stockholm-Gotlands Gymnastikförbund Aktivitetsplan Identifiera fler möjligheter att söka bidrag till verksamheten Delta i möten med Täby kommun, framför allt på lokalsidan Sök kontakt med representanter för Österåkers och Vallentuna kommuner och träffa dessa för att presentera föreningens verksamhet och mål Kontakta sportjournalisten på Mitt i Täby Kontakta närradio i norrortsområdet Kontakta Täby Centrums centrumledning för att få reda på vilka större arrangemang som är planerade Skicka löpande information om våra aktiviteter till Gymnastikförbundet Öst Sök nya möjligheter till sponsring i liten skala Fräscha upp varumärket Täby GF Utveckla en operativ marknadsplan och genomför regelbundna marknadsaktiviteter Kontakta nyckelpersoner i omvärlden som kan marknadsföra föreningen 10

11 Ekonomi/Finansperspektivet Stabila resultat de senaste åren (+/- 3% av omsättningen) utan något stort beroende av bidrag från stat/kommun/idrottsförbund Tillfredställande likviditet, men begränsat utrymme för investeringar utan att låna pengar Överskott från Barn & Ungdom samt läger Underskott från truppverksamheten Personalen är den absolut största kostnaden Ärlig budgetering (inga glädjebudgetar) Väl fungerande ekonomifunktion (Jeanette) Framgångsfaktor Stabil tillväxt på Barn & Ungdomssidan Begränsade underskott på truppsidan Positiva årliga resultat på minst (+ 5% på omsättningen) Likviditet som lägst i slutet av terminerna Medlemsökning med bibehållen fast kostnadsmassa Tydlig fokus på en ekonomi i balans och en tillväxt genom att: Öka medlemsantalet, både Barn & Ungdom och trupp Behålla medlemmarna längre i verksamheten Hålla kontroll på tränartätheten i trupperna Vårda, förvalta och utveckla/förnya våra medlemmar Aktivitetsplan Öka precisionen i budget och prognoser Gå igenom och analysera våra intäkter och kostnader Genomför simuleringar av resultatet med viktiga variabler Utveckla nyckeltalsuppföljningen Kontinuerligt höja kvaliteten i månadsbokslut & uppföljning Bevaka löpande antalet tränare i trupperna så att inte tränartätheten blir högre än budgeterat Betrakta anslag från Idrottslyftet som skuld till dess vi vet om kostnaderna avser föreningen eller truppernas aktiviteter Sök nya möjligheter till att finansiera investeringar med bidrag Utveckla och lansera sponsorpaket Utvärdera Drakskeppsskolan eller Bergtorp som ett alternativ under tiden vi väntar på permanent lösning på en andra gymnastikhall 11

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening VERKSAMHETSPLAN Höganäs Gymnastikförening 2011 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011 Inledning Under 2011 är den övergripande och långsiktiga målsättningen och visionen för föreningen att gymnaster och ledare stannar

Läs mer

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening.

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Framarbetad Hösten 2008 i samarbete med Redigerad November 2010 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 4 Så här vill vi att våra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30

Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30 1 Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30 Allmänt Täby Gymnastikförening (Täby GF) har under verksamhetsåret bedrivit en framgångsrik gymnastikverksamhet

Läs mer

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 1 TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 INNEHÅLL 1. Övergripande planer, mål och policys A. Föreningsidé B. TGF organisation och verksamhetsstruktur C. SWOT (Styrkor, Svagheter, Möjligheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015 Inledning Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyllde 100 år 2014. Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan och Budget

Verksamhetsplan och Budget Verksamhetsplan och Budget för Hindås Gymnastikförening 852000-4519 Verksamhetsåret 2015 1 Föreningen Under år 2015 är målet att Fastställa en Vision 2025 för hela föreningen Certifiera föreningen Sörja

Läs mer

GYMNASTIK ÄR SUPERKUL! Kom därför ihåg att sprida glädje på träningarna och försök att inspirera så mycket du kan!

GYMNASTIK ÄR SUPERKUL! Kom därför ihåg att sprida glädje på träningarna och försök att inspirera så mycket du kan! Ledarpolicy i Varbergs GIF Gymnastikförening GYMNASTIK ÄR SUPERKUL! Kom därför ihåg att sprida glädje på träningarna och försök att inspirera så mycket du kan! Ledarens konkreta uppgifter Det är ledaren

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Täby GF kopplat till Gymnastiken vill

Täby GF kopplat till Gymnastiken vill Täby GF kopplat till Gymnastiken vill I enlighet med gymnastiken vill och nya utvecklingsmodellen färgkodar vi vår verksamhet så att den kan översättas till de nya etiketterna enligt nedan. Utvecklingsmodellen

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016 Inledning Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 102 år 2016. Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Gymnastiken SYD vill!

Gymnastiken SYD vill! Gymnastiken SYD vill! 2011-2012 Kraftsamling mot gemensamma mål Gymnastikförbundet Syd har utifrån Gymnastiken Vill sammanfattat den målsättning och verksamhetsinriktning som vi konkret vill arbeta efter

Läs mer

tillsammans ska vi dit!

tillsammans ska vi dit! Verksamhetsplan 2015-2020 IFK ÖSTERÅKERS KONSTÅKNINGSKLUBB Bredd och elit tillsammans ska vi dit VERKSAMHETSIDE Att åka konståkning i IFK Österåkers Konståkningsklubb (IFKÖKK) ska innebära glädje, vänskap

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Älvkarleby Gymnastikförening. Verksamhetsplan 2016

Älvkarleby Gymnastikförening. Verksamhetsplan 2016 Älvkarleby Gymnastikförening Verksamhetsplan 2016 1. Föreningens mål Erbjuda i första hand barn och ungdomar, träning i gymnastik och i viss mån tävling i truppgymnastik samt utveckla dessa barn och ungdomar

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS STRATEGI INLEDNING Att hoppa fallskärm handlar om att ta steget ut i det delvis okända: att våga och att samtidigt

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Eskilstuna Gymnastikförening. Årsredovisning. Christian Thomassen

Eskilstuna Gymnastikförening. Årsredovisning. Christian Thomassen Eskilstuna Gymnastikförening Årsredovisning 2015 Verksamhetsberättelse Utvecklingsarbete 2015 kännetecknas återigen av många viktiga händelser och fortsatt utveckling av föreningen. Vi genomförde projektet

Läs mer

Vision. Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan. Övergripande mål för Strategiska fokusområden

Vision. Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan. Övergripande mål för Strategiska fokusområden Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Vart vi siktar Vad vi står för Vad vi finns för Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan Vad vi vill uppnå och behöver göra på kort sikt Vad vi vill

Läs mer

Innehåll VISION MÅL. DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar. GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. STRATEGI Önskad position Fokusområden

Innehåll VISION MÅL. DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar. GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. STRATEGI Önskad position Fokusområden MÅLBILD 2020 Innehåll VISION MÅL DRIVKRAFTER Målgrupper och intressenter Förväntningar STRATEGI Önskad position Fokusområden GENOMFÖRANDE Aktiviteter Under utv. VÄRDEGRUND VISION SVERIGES SKÖNASTE SLALOMKLUBB

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver 5 2016-10-30 INLEDNING Målet ska vara att utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna för cykling - Mountainbike, Landsväg och Motion. Åtgärder för att få fler

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR

VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR VERKSAMHETSPLAN FÖR KGoIF SKIDOR 2009-2010 1 Ändamål. Föreningen skall bedriva följande idrotter; Längdskidåkning Allmänt Föreningen skall bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottens mål

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Vart vi siktar. Vad vi står för. Vad vi finns för. Arrangemang. Arena och utrustning. 1. Barn och ungdomsverksamhet Aktiviteter

Vart vi siktar. Vad vi står för. Vad vi finns för. Arrangemang. Arena och utrustning. 1. Barn och ungdomsverksamhet Aktiviteter Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Vart vi siktar Vad vi står för Vad vi finns för och aktiviteter Verksamhetsplan 2016 Vad vi vill uppnå och behöver göra på kort sikt Barn och ungdomsverksam-het

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

VÄRDEGRUND. Stockholm Top Gymnastics. Värdegrunden bygger på ledorden:

VÄRDEGRUND. Stockholm Top Gymnastics. Värdegrunden bygger på ledorden: Medlemmarna i skall känna till och följa gällande värdegrund. Värdegrunden bygger på ledorden: Glädje och utveckling Spännande och motiverande, vill bli bättre, glädjas av varandras framgång, ta tillvara

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2017 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Långtidsplan/Vision , upplaga 4

Långtidsplan/Vision , upplaga 4 Långtidsplan/Vision 2020 2016-04-20, upplaga 4 Verksamhetsidé Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna har kommit till för att ge barn, ungdomar och vuxna glädje, utveckling och personlig utmaning och framgång.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Eskilstuna Gymnastikförening. Årsredovisning. Christian Thomassen

Eskilstuna Gymnastikförening. Årsredovisning. Christian Thomassen Eskilstuna Gymnastikförening Årsredovisning Christian Thomassen Verksamhetsberättelse Utvecklingsarbete 2014 kännetecknas återigen av många viktiga händelser och fortsatt utveckling av föreningen. EGF

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 1 Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 2008-2017 Reviderad 0901 Reviderad 1001 Reviderad 1101 Reviderad 1201 Reviderad 1301 Reviderad 1402 Reviderad 1503 Reviderad 1601 2 Förutsättningar Örebro Tennisklubb

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret ! Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Ge ditt barn en gåva för livet!

Ge ditt barn en gåva för livet! Ge ditt barn en gåva för livet! Huvudsyftet med att spela fotboll är naturligtvis att man ska ha roligt. Det tycker vi i Färjestadens GoIF också, men det för även med sig andra positiva saker. Till exempel

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer