VERKSAMHETSPLAN för Täby GF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1

2 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver sedan lång tid med framgång gymnastik för barn och ungdom på både bredd- och elitnivå Föreningsidé Täby GF ska bedriva gymnastik för barn och ungdomar med målet att tillgodose individens behov av rörelseglädje och fysisk aktivitet och ge utrymme att uppnå tävlingsresultat. Verksamheten ska bedrivas så att den blir tillgänglig för alla och verka för gott kamratskap och god idrottsanda bland medlemmarna. Föreningen ska verka för en drogfri och dopingfri idrott. Täby GF skall vara en förening att trivas länge i Täby GF:s vision Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1.3. Täby GF:s varumärke och kommunikationsstrategi Vision, löfte och värdeorden bildar plattform för att nå de affärsstrategiska målen att öka antalet medlemmar 1.4. Våra värdeord Ansvarsfull Kompetens Tillgänglighet Kvalitet Gemenskap Passion 2

3 Omvärldsanalys Stockholmsklubbarna konkurrerar om de bästa truppgymnasterna Ökad konkurrens från andra idrotter i regionen vad gäller rekrytering deltagare Ökat utbud av fritidsaktiviteter för våra gymnaster Föräldrar ställer allt högre kvalitetskrav på fritidssysselsättning för sina barn Stor inflyttning av barnfamiljer i ett socioekonomiskt starkt område Kommunen är positiv till föreningen Starkt varumärke 2.2. Truppgymnastiken De första officiella SM-tävlingarna i trupp genomfördes Sedan dess har truppgymnastiken utvecklats i snabb takt och idag finns det ca licensierade trupptävlingsgymnaster Trender & tendenser Framtidens aktiva kräver snabba resultat och utveckling Behovet av fritid och rekreation ökar och innehåll i form av upplevelser, aktivitet och lärande får större betydelse Större konkurrens om olika fritidsaktiviteter Ungdomar blir mer stillasittande 2.4. Målgrupper för Täby GF Direkta målgrupper: Barn- och ungdomar som vill utöva gymnastik Truppgymnaster (flickor) Ledare i verksamheten Indirekta målgrupper: Föräldrar Kommunen Allmänheten (publik, läsare, lyssnare, evenemang) Stockholms och Sveriges Gymnastikförbund Andra föreningar och klubbar (tävlingar, utbildningar) Sponsorer Domare Potentiella ledare i verksamheten 3

4 3. Konkurrensanalys 3.1. Konkurrens med annan idrottsverksamhet För truppgymnastik behövs mer och dyrare tekniska investeringar i hallarna för att kunna träna vissa moment än exempelvis för innebandy, handboll eller badminton. Gymnastik är å andra sidan en av de billigaste idrotterna för utövarna Gymnastik är mindre beroende av föräldrarnas aktiva insats i jämförelse med många andra idrotter I gymnastik tävlar man sällan, och visar därför sällan upp sig mot sina målgrupper Gymnastik är mindre medialt bevakat än många andra idrotter, och behöver därför kompensera detta genom en aktiv och bred marknadsföring. Truppgymnastik är ingen OS-sport. Tidskrävande sport redan i tidig ålder svårt att kombinera med andra sporter 3.2. Konkurrens med annan föreningsverksamhet Intresset för att engagera sig ideellt får allt tuffare konkurrens från andra intressen i livet Värdering av medlemskap sker i allt högre utsträckning utifrån personlig nytta Föreningar/medlemskap med ett syfte som överensstämmer med marknadens behov klarar sig bäst Konkurrens mot andra intressen gäller såväl för gymnaster, ledare, kommun 4. Reella utmaningar Vår position på den lokala marknaden ger Täby GF stora möjligheter att lyckas. Öka vår attraktionskraft som förening hos våra målgrupper Upprätthålla balansen mellan Barn- och Ungdomsverksamhet och Truppverksamhet Möta värderingarna hos de nya generationerna Utveckla nya idéer och sätt att rekrytera, behålla medlemmar Öka det ekonomiska överskottet Skapa en alltigenom effektiv organisation genom tydlighet i roller och ansvar Möta den ökande konkurrensen med andra föreningar 5. Uppdrag, mål och strategier för Täby GF 5.1. Täby gymnastikförening har tre uppdrag och två huvudmål : Medlemsutvecklingen som huvudmål och målbild är enkelt att relatera till och en tydlig indikator på föreningens utveckling. En positiv medlemsutveckling är en förutsättning för föreningens fortlevnad även ur ett ekonomiskt perspektiv. Täby GF:s målsättning är att befästa ställningen som en av Sveriges mest framgångsrika föreningar inom truppgymnastik. Uppdrag 1: Fullgöra vårt verksamhetsuppdrag: Täby GF ska bedriva gymnastik för barn och ungdom med målet att tillgodose individens behov av rörelseglädje och fysisk aktivitet samt att ge utrymme och uppmuntran att uppnå tävlingsresultat. Uppdrag 2: Stärka vår position: Långsiktig ökning av medlemsantalet tryggar basen för vårt arbete Kontinuerligt arbete för att stärka varumärket Befästa vår starka relation med kommunen 4

5 Uppdrag 3: Stärka vår förmåga att leverera: Kontinuerligt rekrytera tränare och gymnaster. Säkra tillgång på lokaler. Huvudmål för trupp: År 2015 ska föreningen ha etablerat en SM/JSM-trupp som är bland de fem främsta i landet. Detta innebär att Täby GF:s SM-trupp deltar i alla tävlingar på SM/JSM nivå, och tar medalj minst på varannan tävling och genomgående bland de fem bästa i resultatlistan. Huvudmål för barn & ungdom: Tillväxten i föreningen sker i stort sett uteslutande genom nyrekrytering av barn. År 2015 ska ha föreningen ha minst 1200 gymnaster som medlemmar. Detta innebär att föreningen behöver ha en årlig tillväxt om 10 % för att nå målet om 1200 medlemmar till år 2015, dvs. ca 80 nya barn per år. Expansionen ger föreningen en starkare ekonomi med investeringsmöjligheter på ledarsidan och utrustning. Följande perspektiv har definierats för att genomföra uppdragen och nå huvudmålen: 1. Verksamhetsperspektivet: Fortsatt satsaning på tillväxt både inom bredd (barn- och ungdom) och elit (truppverksamhet) för att nå målet 1200 medlemmar Ansvariga: Strategiskt: Styrelsen. Taktiskt och operativt: Truppchef och Ansvarig Barn/Ungdom. Minst två tävlingar per år för att stärka vår position som en av Sveriges främsta gymnastikföreningar. Ansvarig: Styrelsen och Konsulent. Utökning av lokaler: Ansvarig: Styrelsen 2. Ledarperspektivet: Satsning på kvalitet genom utbildning av tränare/ledare på alla nivåer. Vi behöver 50 nya ledare. Ansvarig: Truppchef, Ansvarig Barn/Ungdom, styrelsen 3. Medlemsperspektivet: Bättre medlemsutveckling genom faserna Rekrytering behålla avsluta. I detta ingår att förbättra möjligheterna för ungdomsgrupperna att fortsätta utöva truppgymnastik utan att satsa på tävlingsspåren USM eller RM, samt att etablera showgrupp för att ta hand om Exit-gymnaster. Ansvarig: Truppchef, Ansvarig Barn/Ungdom, Styrelsen. Stärka lojaliteten genom attraktiva profilkläder för gymnaster. Ansvarig: Styrelsen 4. Föräldraperspektivet: Öka engagemanget från föräldrarna i Täby GF. Ansvarig: Styrelsen 5. Omvärldsperspektivet: Ökat samarbete med kommunerna inom vårt verksamhetsområde. Ansvarig: Ordförande, Truppchef, Ansvarig Barn/ungdom. Ökat fokus på marknadsföring och profilering. Tydligare marknadskommunikation för att stärka varumärket Täby GF. Ansvarig: Styrelsen. Ökad närvaro i Vallentuna och Österåker Ansvarig: Styrelsen, Ansvarig Barn/Ungdom. 6. Ekonomi/finansperspektivet: Säkerställa en balanserad ekonomisk plattform för att bedriva löpande verksamhet. Möjliggöra nödvändiga investeringar. Ansvarig: Ordförande/kassör Följande strategier och aktivitetsplaner definierats för dessa 6 perspektiv: 5

6 Verksamhetsperspektivet Ca 25 grupper inom barn och ungdomssektionen Ca 15 grupper inom truppsektionen Tillgång på ledare är för närvarnade tillräcklig, men ännu inte tillfredställande. 2,5 ledare anställda på heltid. Övriga arvoderas på timtid Tillgång på lokaler är också tillräcklig, men inte optimal. Vissa brister i geografisk täckning för barn & ungdom, begränsade möjligheter att bygga ut nuvarande hyrda lokaler för ökad truppverksamhet Satsning på Åkersberga och Vallentuna har påbörjats. Konsulent engagerad på timtid i Åkersberga. Framgångsfaktor Engagemang från respektive ansvariga för barn & ungdom- och truppsektionerna. Öppet gränssnitt mellan sektionerna Trupp och B&U underlättar för gymnasterna att gå mellan bredd och elit beroende på engagemang Rekrytering av tillräckligt antal nya ledare med tillräcklig kompetens och kvalitet En SM-trupp som etablerat sig bland de fem främsta i landet, samt att övriga trupper placerar sig i den översta kvartilen på tävlingar i regionen. Successiv ökning av antalet gymnaster inom barn och ungdom från ca 450 år 2010 till ca 750 år 2015 (efter omflyttning av FT och UT till truppsektionen) Successiv ökning av antalet gymnaster inom trupp från 350 år 2010 till 450 år 2015 (efter omflyttning av FT och UT till truppsektionen) Positivt mätbart index från enkätundersökning (NMI = nöjd medlemsindex ) Aktivitetsplan Successiv rekrytering/utbildning av totalt ett 50-tal nya ledare. Analys för att identifiera nyckeltal för bortfall. Inför möjligheter för gymnasterna att anpassa antalet träningstimmar, främst inom breddverksamheten men även inom trupp genom att flytta mellan spåren Successivt etablera konsulenter inom barn & ungdom, först i Åkersberga och Vallentuna, senare även i Täby Genomför en enkätundersökning riktad mot gymnaster/föräldrar för att identifiera styrkor och svagheter i verksamheten Överväg elitspår på basnivå. Bevaka var nya områden byggs med nya skolor. Regelbundna möten med Täby kommun för att säkerställa tillgång till lokaler Öka antalet aktiva gymnaster genom en kontrollerad tillväxt Öka antalet aktiva gymnaster genom att motivera gymnasterna att stanna längre i verksamheten Erbjuda nya och flexibla möjligheter för gymnasterna att byta spår och/eller antal träningstimmar 6

7 Ledarperspektivet 2,5 heltidsanställda på årsbasis ca 120 timanställda Engagerade och lojala ledare En domare på förbundsnivå Starkt engagerade tränare på alla nivåer i organisationen. Synen på Täby GF som arbetsgivare är positiv. Täby GF jobbar aktivt för att rekrytera våra tävlingsgymnaster till ledare. Den erfarenhet de bär med sig, i kombination med utbildningar som Täby GF och Svenska Gymnastikförbundet erbjuder är en ovärderlig kombination för oss. Områden att utveckla är gemensam Täby GF-kultur, målstyrning och tydligt ledarskap Kontinuitetsplan saknas för alla nivåer av ledare Framgångsfaktor Ansvarskännande ledare på alla nivåer Tydligare ledarskap inom bägge sektionerna Förbättrat arbetsklimat, kompetens & struktur Hitta bra former för att stimulera och bevara goda ledare i verksamheten Ledare som vill stanna kvar i föreningen. Definiera mätbara mål för omsättningstal m.m. Ledare som agerar goda förebilder för gymnaster. Alla ledare ska ha genomgått en attityd/beteende kurs så att vi befrämjar ledaren som den goda förebilden. Förbättrad struktur, tydligt delegerat ansvar och befogenheter skapar bra arbetsmiljö och utveckling för medarbetare och verksamhet. Utveckla ledar- och medarbetarskap. Aktivitetsplan Utveckla generella riktlinjer och kriterier för rekrytering inom Täby GF Successiv rekrytering av 50 nya ledare Gemensam metodik/kriterier för arvodessättning lönesamtal och utvecklingssamtal Ta fram ett för Täby GF gemensamt introduktionsprogram för BoU. Utbildning av tränare/ledare på alla nivåer Utbildning av domare och tyckare Truppchefen lägger utbildningsplan för sina hjälpledare, så att de kan utvecklas till huvudtränare. Skapa en tydlig organisationsstruktur med tillhörande ansvar och befogenheter Arbeta aktivt med målstyrning i hela organisationen Utveckla ledarskapsprogram/ledarkonferensen mot tydlig målstyrning Etablera tre konsulenter inom BoU att ansvara i första hand för kvalitet och utveckling i Täby, Vallentuna och Åkersberga 7

8 Medlemsperspektivet Vi agerar i princip ordermottagare, då många står i kö. Inom BoU har Jeanette lyckats ta in alla som ville börja med gymnastik det senaste verksamhetsåret. På truppen finns alltid en kö, varav vi tar in ca 25 varje år Svag profilering av föreningen gör att medlemmarna inte känner stolthet Bra omsättning, men inte med önskad fokus på profilkläderna Otydligt vilken som är den viktigaste förmånen i medlemskapet Det saknas en modell för att följa upp våra medlemmars önskemål Individuella utvecklingssamtal för alla i trupperna Otydligt vad som driver rekrytering av medlemmar Bra samarbete med Täby Rehab Framgångsfaktorer Nyrekrytering & lojala gymnaster Täby GF ska vara en förening att trivas länge i Täby GF ska vara en förening som medlemmarna kan vara stolt över Öka medlemsantalet till 1200 medlemmar år Truppverksamheten Att vara bland de främsta i Sverige på de olika nivåerna (placerar man sig bra på JSM och SM ges möjlighet att delta i NM och EM). Detta betyder att man tävlar för att vinna och att därför endast de 8 bästa i respektive gren får delta på RM/USM och endast de 6 bästa i respektive gren får delta på JSM och SM (undantag fristående). Om föreningen har många gymnaster jobbar vi med 2 eller 3 lag. Barn och Ungdom Öka medlemsantalet till 750 för BoU fram till Expansion ska ske i Täby, Vallentuna och Åkersberga. Aktivitetslista Ny organisationsskiss enligt bilaga Hälsokontroller på Täby Rehab Arrangera tävlingar (Täbypokalen, KM samt enstaka rikstävlingar) Trupp 10/11 Konkretisera Tävling och mål! Lägerverksamhet 10/11 Fortsatt målinriktad träning enligt plan Barn och Ungdom 10/11 Konkretisera antal grupper Fortsätt utveckla verksamheten i Vallentuna och Åkersberga (Barngrupper i Vallentuna Bättre överbryggning mellan BoU och Trupp genom att marknadsföra Trupp via BoU på föräldramöten, t ex genom att bjuda in BoU när Trupp har läger Inför en process för att kontakta de gymnaster som slutar för att identifiera orsakerna. Fräscha upp varumärket Täby GF, inklusive profilkläderna Kontakta tidigare medlemmar för att rekrytera tillbaka gymnaster som ledare Hitta nya medlemmar genom effektiv marknadskommunikation i Täby, Vallentuna och Åkersberga Öka attraktiviteten i medlemskapet och kommunicera värdet bättre. 8

9 Föräldraperspektivet Idag finns ett relativt starkt engagemang hos föräldrarna Bra demografiskt läge för föreningen (stark socioekonomi) Engagemang tillsammans med sin gymnast Stöd och avlastning för ledare Medvetet val att inte sälja Bingolotter mm. Istället bör föräldrarna bidra genom arbetsinsatser inom ramen för obligatorisk arbetsglädje Teamföräldrar och Lagledare I varje trupp utses teamföräldrar/lagledare. Teamförälderns/lagledarens roll är att stötta ledarna genom att vara en kontaktlänk mellan ledare och föräldrar, ex vid genomförande av arrangemang och kommunikation mellan föräldrar och styrelse. Stark organisation för teamföräldrar som kan styra och engagera föräldrar Skapa möjligheter via webben för stöttning och teamwork mellan olika grupper Utgöra ett filter mellan föräldrar och huvudledare Delta i arbetsutskott Rekryteringsbas för styrelsemedlemmar Framgångsfaktor Ge alla föräldrar en uppgift i föreningen Identifiera föräldrar som har ett starkt engagemang och kanalisera det till konstruktiva insatser Säkerställa att teamföräldrarna har rätt instruktioner Obligatorisk arbetsglädje genom 5-20 timmar/termin vid tävlingar, uppvisningar eller läger Väl fungerande teamföräldrar i alla trupper Aktivitetsplan Webbens möjligheter fortsätta utveckla Teamföräldrars sida Föräldramötenas upplägg Styrelsen bör kommunicera föreningens mål och uppdrag tydligare Dokumentera aktiviteter/uppgifter vid uppvisningar, tävlingar och läger Undersök föräldrars möjligheter att delta i sponsoraktiviteter Enkät för att mäta nöjd förälder index Göra det enklare att bli en aktiv och engagerad förälder Öka förståelsen för föreningens uppdrag om både bredd och elitsatsning. 9

10 Omvärldsperspektivet Bra demografiskt läge för föreningen (stark socioekonomi) Bra men gles relation med Täby kommun Inga kontakter med Österåkers eller Vallentuna kommuner Framgångsfaktor Utveckla goda relationer med relevanta intressenter i omvärlden för ett gott samarbete Regelbundna möten med Täby kommun, framför allt på lokalsidan Regelbundna kontakter med representanter för Österåkers och Vallentuna kommuner Medverkan minst två gånger per år i Mitt i Täby Medverkan i närradio i norrortsområdet Medverka i flera aktiviteter i Täby Centrum Föreningens aktiviteter skall vara väl kända på Stockholm-Gotlands Gymnastikförbund Svagt intresse för sponsring Inga regelbundna kontakter med Mitt I, närradion, Täby Centrum eller andra marknadföringsytor Regelbundna men inte löpande kontakter med Stockholm-Gotlands Gymnastikförbund Aktivitetsplan Identifiera fler möjligheter att söka bidrag till verksamheten Delta i möten med Täby kommun, framför allt på lokalsidan Sök kontakt med representanter för Österåkers och Vallentuna kommuner och träffa dessa för att presentera föreningens verksamhet och mål Kontakta sportjournalisten på Mitt i Täby Kontakta närradio i norrortsområdet Kontakta Täby Centrums centrumledning för att få reda på vilka större arrangemang som är planerade Skicka löpande information om våra aktiviteter till Gymnastikförbundet Öst Sök nya möjligheter till sponsring i liten skala Fräscha upp varumärket Täby GF Utveckla en operativ marknadsplan och genomför regelbundna marknadsaktiviteter Kontakta nyckelpersoner i omvärlden som kan marknadsföra föreningen 10

11 Ekonomi/Finansperspektivet Stabila resultat de senaste åren (+/- 3% av omsättningen) utan något stort beroende av bidrag från stat/kommun/idrottsförbund Tillfredställande likviditet, men begränsat utrymme för investeringar utan att låna pengar Överskott från Barn & Ungdom samt läger Underskott från truppverksamheten Personalen är den absolut största kostnaden Ärlig budgetering (inga glädjebudgetar) Väl fungerande ekonomifunktion (Jeanette) Framgångsfaktor Stabil tillväxt på Barn & Ungdomssidan Begränsade underskott på truppsidan Positiva årliga resultat på minst (+ 5% på omsättningen) Likviditet som lägst i slutet av terminerna Medlemsökning med bibehållen fast kostnadsmassa Tydlig fokus på en ekonomi i balans och en tillväxt genom att: Öka medlemsantalet, både Barn & Ungdom och trupp Behålla medlemmarna längre i verksamheten Hålla kontroll på tränartätheten i trupperna Vårda, förvalta och utveckla/förnya våra medlemmar Aktivitetsplan Öka precisionen i budget och prognoser Gå igenom och analysera våra intäkter och kostnader Genomför simuleringar av resultatet med viktiga variabler Utveckla nyckeltalsuppföljningen Kontinuerligt höja kvaliteten i månadsbokslut & uppföljning Bevaka löpande antalet tränare i trupperna så att inte tränartätheten blir högre än budgeterat Betrakta anslag från Idrottslyftet som skuld till dess vi vet om kostnaderna avser föreningen eller truppernas aktiviteter Sök nya möjligheter till att finansiera investeringar med bidrag Utveckla och lansera sponsorpaket Utvärdera Drakskeppsskolan eller Bergtorp som ett alternativ under tiden vi väntar på permanent lösning på en andra gymnastikhall 11

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan PROJEKTPLAN FÖR Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan Mars 2013 juni 2015 Innehåll 1 Omvärldsanalys 2 Intressentanalys 2.1 Projektgruppen/vägledarna som arbetar operativt 2.2 Ledningen

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer