KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 ii.hedemora sammamr ädesdatum ~25 1(17) Plats och tid Tj ädernhuset, sammanträdesrum Havsörnen, kl Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (8) Per Fagerström (8) Björn Pettersson (V) Gun Drugge (C) Melker Andersson (M) Ersällare Anita Hedqvist (8) Lars Westlund (S) Berndt Nygards (S) Övriga närvarande Kalle Hedin, NEDA,del av 37 Kia Olofsdolter, NEDA, del av 37 Annika Strand. kommunchef Annika Jax, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Gun Drugge Rådhuset, måndagen den 31 mars 2014, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justeral. Justeringen har tillkännag ivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Annika Jax IUldragsbestyrkande

3 ~ HEDEMORA!l1! KOMMUN Sammanlr ödesdalum 2(17) Innehållsförteckning 36 Fastställande av dagordning 3 37 DnrKS Fortsättning av Leader Nedre Dalälven från Dnr KS Bokslut 2013/Överförmyndarnämndens årsredovisning och verksamhetsberättelse för år Dnr KS Behandling av motion om att i kommunfullmäktige visa uppskattning 7 40 DnrKS Teckningsrätter 9 41 Uppdragsbevakning Delgivningar Beslutsanmälningar i personalärenden Rapporter Dnr KS Ändrade öppettider i telefonväxeln Dnr KS Månadsrapport för kommunstyrelsen, Dnr KS Månadsrapport för överförmyndarförvaltningen 17 luldragsbeslyr kande

4 ~ HEDEMORA Sammanlrlidesdalum 3(17) 36 Fastställande av dagordning Till utskickad dagordning föreslås följande tillägg: Il) Öppettider i telefonväxeln 12) Månadsrapport får kommunstyrelsen 13) Månadsrapport för överförmyndarförvaltningen Arbetsutskottets beslut Dagordningen fastställes med föreslagna ändringar. Juslerandes sign IUldragsbe slyrkande

5 ii. HEDEMORA. Sammanträdesdatum 4(17) 37 DnrKS Fortsättning av Leader Nedre Dalälven från 2015 Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande programperiod och har skrivit till sina medverkande kommuner att de behöver en viljeyttring från kommunerna. Kommunstyrelsens beredningsgrupp har bjudit in representanter för att få information i ärendet. Kalle Hedin, ordfårande i Leader Nedre Dalälven, och Kia Olofsdotter, verksamhetsledare, informerar Beslutsunderlag Skrivelse från Leader Nedre Dalälven Förslag till kommunstyrelsen l. Hedemora kommun uttrycker följande avsiktsförklaring: Heclemora kommun meddelar att man vill medverka i Leaders efterföljare Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsområdet (i princip det nuvarande området får Leader Nedre Dalälven) unde r programperioden Kommunen är beredd att medfinansiera verksamheten och får 2015 betala motsvarande belopp som kommunens årskostnadvarit under innevarande programperiod Under 2015 då formerna får finansiering och kommunernas medverkan klarats ut görs en ny fördelning mellan kommunerna får de resterande sex åren , med utgångspunkt från hur kommunerna önskar delta geografiskt, fondmässigt, i vilken omfattning man önskar ha med större tätorter (vilket kan komma att gälla vissa fonder, d.v.s. delar av programmet för Lokalt ledd utveckling) m.fl, ännu så länge okända faktorer. forts IUldragsbestyrkande

6 ~ ~IEDEMORA Sammanträdesdalum 5(17) 37, forts Under 2015 regleras inbetalt för 2015 så att var och en kommun erlägger rätt belopp för hela perioden med utgångspunkt från hur man slutgiltigt väljer att delta får hela perioden Ovanstående gäller under fårutsättning att övriga ingående kommuner också ställer sig bakom avsiktsförklaringen.

7 .å. HEDEMORA Sammanträdesdatum 6(17) 38 Dnr KS Bokslut 2013/Överförmyndarnämndens årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 för överförrnyndarnämnden presenteras. Beslutsunderlag Överförmyndarnärnnden den 27 januari 2014, 2 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen förklarar sig ha tagit del av övcrförmyndarnämndens årsredovisning och verksamhetsberättelse för :if...., I /.)"" (r::; i ~ "

8 ~HEDEMORA Sammanlrädesdatum 7(17) 39 Dnr KS Behandling av motion om att i kommunfullmäktige visa uppskattning Sammanfattning Maria Karlsson (S) och Bo Ericson (M) har i en motion föreslagit att Hedemora kommun ska införa en belöningsmodelllikt den som Säters kommun praktiserat sedan ett antal år. I Säter är det kommunfullmäktiges presidium som tar emot och utser kandidat och delar vid sammanträdet ut månadens blomma. Kommunfullmäktige remitterademotionen till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning I kommunstyrelseförvaltningens yttrande föreslås att Hedemora kommun inför en liknande belöningsmodell där allmänheten kan nominera en person eller verksamhet som gjort en särskilt god insats eller på annat vis utmärkt sig på ett positivt sätt. Modellen bör omfatta medborgare i Hedemora kommun samt människor sompå något vis bidragit till att göra Hedemora till en bättre plats att bo och verka i. Det kan vara en medborgare, ung/gammal, som gjort en god gärning, en utflyttad ambassadör, en god förebild eller en duktig medarbetare/verksamhet i kommunens organisation. För att lyfta kommunens fokusområden kan det vara meriterande om de nominerade gjort något särskilt bra.med fokus på jämställdhet, integration eller miljö och/eller folkhälsa. Nomineringarna tas emot av kommunfullmäktiges presidium, de utser en kandidat och skriver en motivering. Beroende på insatsernas karaktär och antal nominerade finns möjlighet att uppmärksamma personen/verksamheten på kommunfullmäktiges sammanträden som är åtta tillfällen per år. Motionen uttrycker vidare att en lämplig gåva ska överlämnas. Alternativ kan vara en blomma eller en mindre symbol från Hedemora. Gåvan överlämnas med en motiveringkring den goda insatsen. Forts IUldragsbeslyrkande

9 ~ HEDEMORA Sammantr ädesdatum 8(17) 39, forts Motivering till beslut Belöningsmodellen kan förutom uppmuntran och visad uppskattning för goda insatser vara ett sätt att nå ut med Vå11 arbete med hållbar utveckling där områden som folkhälsa, jämställdhet, integration och miljö är viktiga delar. Beslutsunderlag Motion av Maria Karlsson (8) och Bo Ericson (M) den 27 januari 2014 Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 mars 2014 Arbetsutskottets beslut Kommunchefen utses till ansvarig person för hantering av inkomna nomineringar, ordnande av gåva och information om möjligheten. Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles. IUtdragsbeslyrkande

10 ~ HEDEMORA Sammanlrädesdalum 9(17) 40 Dnr KS Teckningsrätter Ärendebeskrivning Beslut om vilka tjänstemän som har rätt att Ullderteckna kommunstyrelsens utgående skrivelser behöver revideras; Förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen utser följande tjänstemän att underteckna kommunstyrelsens utgående skrivelser inom sina respektive verksamhetsområden. Nuvarande innehavare av tjänsten Kommunchef Ekonomichef Personalchef Informatör Kornmunsekreterare Samordnare Hållbar utveckling IT-chef Lokalstrateg Kommunjurist Mark-och exploateringsingenj ör Annika Strand Kerstin Assmundson Peter Jonsson Agneta Widert Annika lax Barbro Sterner Göran Hoffman Anders Berg Ann-Christine Östlund Bäckehag Per TorselI 2. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchef Annika Strand att uppdatera listan vid behov. / //( ('l-' v (j " IUldragsbeslyrkande

11 ~ HEDEMORA Sammanlrlidesdalum 10(17) 41 Uppdragsbevakning Enligt kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan ska förvaltningen två gånger per år följa upp att givna uppdrag verkställs. På sammanträdet cirkuleras en förteckning över givna uppdrag som återstår att verkställa efter senaste redovisning i september Beslutsunderlag Förteckning över givna uppdrag av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens strategiutskott. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen. IUldragsbeslyrkande

12 it. HEDEMORA Sammanfr ädesdafum 11(17) 42 Delgivningar Följande delgivningar anmäls: a) Avtal med Travel Arena avseende samarbete med turistbyrån b) Miljö - och samhällsbyggnadsnämndens beslut, 20/14, om Verksamhetsplan c) Dm KS Protokoll från Centrala Samverkansgruppen (Cesam) d) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstj änstförbund, arbetsutskottet e) Protokoll från Region Dalarna, direktionen, f) Region Dalarnas beslut att bevilja Hedemora kommun 1,5 miljoner kronor för Utbildningscentrum Gruvorten g) Protokoll från Västmanland-Dalarna Lönenämnd h) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 20 I I i) Protokoll från styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter j) Protokoll från GYSAM ledningsgrupp den 14 februari 2014 forts Juslerandes sign IUldragsbeslyrkande

13 HEDEMORA Sammanträdesdatum 12(17) 42, forts k) Rapport om Kraftens verksamhet l) Inbjudan till utbildning om att utveckla ordförandeskapet i nämnder och kommunfullmäktige 111) Information om SVT:s satsning på lokala nyhetssändningar n) Information om Falu kommuns demokratisatsning o) Inbjudan till Kommuninvests fåreningsstämma 2014 p) Inbjudan till SKL Kommentus årsstämma q) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Fysisk informationssäkerhet i IT-utryrnmen r) SOS Alarm: Avstämning av avtal s) Lärarförbundet. Dags att inrätta karriärtjänster för lärare Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningarna. (// /'\.,... l: r l '.. IUld'"."",,,,,",,

14 ~ HEDEMORA sammanu äeeseatom 13(17) 43 Beslutsanmälningar i personalärenden Följande ärenden anmäls för kommunstyrelsens arbetsutskotts kännedom: a) Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningens delegationsbeslut: Kommunchefnr: KSF 1I14-KSF 4/14. ChefArbetsmarknadsenheten nr: AME 1/14. Personalchef nr: PA 1/14-PA 3/14. Personalcheffackliga beslut nr: 1/14-28/14. b) Dnr KS Socialförvaltningens delegationsbeslut nr: ON 5/14:-0N 14/14. ON 27/14-0N 29/14 c) Dm KSOOI Vård- och omsorgsförvaltningens delegationsbeslut nr: V028/14. V049/14.VOI17/14. V0120/14, V0132/14. d) Dnr KS Bildningsförvaltningens delegationsbeslut: Utbildningschefnr: 1/14-17/14. Rektor område 1"-6 nr: 1/14-65/14. OmrådeschefElevhälsan nr: 3/14. Rektor Martin Koch nr: Gy 1/14 Gy 13/14. Rektor Lärcentrum nr: HLC HLC 3/14. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen. i l~. V I ( i r, - ' 1 IUldragsbestyrkande

15 4. HEDEMORA Sammanträdesdatum 14(17) 44 Rapporter Ulf Hansson (8) rapporterar om att polisen vill komma till kommunstyrelsen och informera om mobilisering av nationalistiska partier inför valen i vårt område. Farhågor uttrycks gällande polisbemanning i närområdet med anledning av den nya poliso rganisationen. Funderingar framförs varför inget fullmäktigesammanträde är planlagt i april. Ingen ändring föreslås. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen, IUldragsbestyrkande

16 ~ HEDEMORA Sammanlrådesdalum 15(17) 45 Dnr KS Ändrade öppettider i telefonväxeln Ärendebeskrivning IT-chefen föreslår följande ändring av öppettiderna i telefonväxeln från och med : Ändl'adc öppettider i växeln: Måndag-torsdag 08: , 13.00":16.30 Fredagar , Under juni.juli och augusti gäller , alla dagar i veckan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen Arbetsutskottets beslut Öppettiderna i telefonväxeln ändras i enlighet med I'l'-chefensförslag. Utdrag till Kommunchef IT-chef Juslerand es sign IUldragsbeslyrkande

17 .&. HEDEMORA!lJ! KOMMUN sammaniräcesdatom 16(17) 46 Dnr KS Månadsrapport för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Månadsrapport rår kommunstyrelsen presenteras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonomi och kommunchef Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 1'''''"''''"go t!! G ;~ I

18 ~HEDEMORA Sammanlrädesdalum 17(17) 47 DnrKS Månadsrapport 2014~02 för överförmyndarförvaltningen Ärendebeskrivning Månadsrapport för överförmyndarförvaltningen presenteras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från överförmyndarjuristen Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. IUtdragSbestyrkande

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-16

PROTOKOLL 2015-06-16 KF PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgarden, kl. 18.30-21.10 Ledamoter Se narvaro- och omrostningslistan sid an 2 Ersattare Se narvaro- och omrostningslistan sidan 2 Ovriga narvarande

Läs mer

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Annika Jax KUNGÖRELSE Datum 2014-06-09 1(1) kallas härmed till sammanträde tisdag den 17 juni 2014 kl 18.30 i S:t Paulusgården. s ärendelista med

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA

KSAU LLELSE 2014-10-14 KOMMUN HEDEMORA KSAU LLELSE 2014-10-14 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2014-10-07 Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde tisdag den 14

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Fredrik Anderstedt (S), ej närvarande Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör Göran Eriksson (C), ej närvarande

Fredrik Anderstedt (S), ej närvarande Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör Göran Eriksson (C), ej närvarande Tid och plats, kl. 08:30-10.25, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande, tjänstgör Sjunne Green (Båp), frånvarande, Lars-Göran Bromander (S) 'tiänstgör

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer