Planprogram för Funäsdalen 16:29, Tänndalen, Härjedalens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Funäsdalen 16:29, Tänndalen, Härjedalens kommun"

Transkript

1 Funäsdalen 16:29 Planprogram för Funäsdalen 16:29, Tänndalen, Härjedalens kommun PLANOMRÅDET Fastigheten och därmed planområdet är belägen strax ovanför Blomsterfjällets samfällighets-förening, på m.ö.h. Nivåskillnaden på fastigheten är ca 20 m och området ligger i en sluttning som vetter mot sydost. Varggransbäcken löper längs tomtens östra sida. Större delen av tomten utgörs av fjällbjörkskog. Planområdet ligger ca 700 m norr om väg 84. En grusväg finns framdragen ca 100 m från fastigheten genom Blomsterfjällets samfällighetsförenings område och fram till sätervallen Hagrunlia. För en detaljerad beskrivning av fastighetens naturvärde hänvisas till den bilagda naturvärdes-inventeringen (genomförd i juli 2013) av Naturriddarna HB (Lena och Paul Van den Brink). Fastigheten omfattar 3 ha och är idag obebyggd. SYFTE Syftet med planprogrammet är att med ett hållbart hänsynstagande bygga 9 fjällstugor på var sina ca 100 m 2, exkl. loft och garage, och en ev. gemensam förrådsbyggnad. Fastigheten är tänkt att hållas 1

2 som en sammanhållen naturtomt. Upplåtelseformen kan tänkas vara en ekonomisk förening eller samfällighet. Planprogrammet beskriver översiktligt planområdets utveckling och är underlag för kommande detaljplaneläggning. Enligt Myndighetsnämndens ärendehantering ska planprogrammet redovisa hur bibehållen passage kan samordnas med exploatering. Programmet ska också innehålla naturvärdesinventering, arkeologisk undersökning, utredning som visar hur vatten och avlopp samt vägar ska lösas. Även förslag till bebyggelseutformning ska ingå. PLANDATA, PLANERINGSUNDERLAG OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTA- GANDE Planområdet, markägare Marken ägs av den ideella föreningen Fjällklubben Bränteln (org.nr ) som består av sju medlemmar (Anger, Asplund, Borell, Enell, Lagergreen, Lichtenstein, Uggla). Riksintressen m.m. Tänndalens planområde ligger inom område med särskilda hushållsbestämmelser riksintresse fjällvärlden enligt miljöbalken (MB 4 kap 1, 2 ). Planområdet ligger också inom riksintresseområde för Friluftsliv (MB 3 kap 6 ) och riksintresse för Naturmiljö (Hamrafjället NR 55). Den i programmet föreslagna markanvändningen bedöms stämma väl överens med riksintresset för turism och friluftsliv. Översiktliga planer I Fördjupad översiktsplan för Tänndalen (2010) anges denna del av området som Passage. En Passage är ett viktigt grönt stråk som skapar kontakt mellan fjäll och by/bebyggelse. Den del av passageområdet som finns i direkt anslutning till Funäsdalen 16:29 är ca 1600 m brett och de öppna gröna stråken kommer att bibehållas även vid en exploatering. Detaljplaner Planområdet Funäsdalen 16:29 är inte detaljplanelagt. Generellt gäller för alla nya bebyggelseområden att en bygglovsprövning skall föregås av detaljplanering. Enligt Fördjupad översiktsplan för Tänndalen ligger området Funäsdalen 16:29 i ett av de fyra delområden som har en tydlig karaktär som bör vidareutvecklas och vara ledstjärna för utformning av bebyggelse och anläggningar (sid. 30 ). En exploatering av Funäsdalen 16:29 kommer inte försvåra framkomligheten och passager för turism och friluftsliv vinter- och sommartider. NULÄGESBESKRIVNING Natur och miljö En naturvärdesinventering genomfördes av området i juli Därmed gjordes en inventering av naturvärden och bedömningen grundas på faktorer som har betydelse för artrikedom i skogsmiljöer. Dessa miljöer är bl.a. stående och liggande död ved, källflöden, bäckar, lodytor, hålträd, jätteträd, 2

3 trädslagssammansättning, trädens ålder, trädart och spår av kulturpåverkan. Dominerande arter noteras för att ge en bild av vilka naturtyper som området består av. Inventeringen har i detta fall fokuserat på kärlväxtfloran. Inventeringen visar på förekomst av växter och våtmarker som bör hållas skyddade från bebyggelse. De områden som anses värdefulla att bevara är backkärr, videkärr och bäckens strandzon. Inga rovfåglar, bon och lyor tillhörande däggdjur noterades vid inventeringen. De miljö- och naturvärden som noterades inom planområdet beaktas i planprogrammet och därmed i exploateringen och för kommande detaljplan. Kultur- och arkeologiska värden Inga riks-, kultur- och arkeologiska värden finns registrerade för planområdet hos länsstyrelsen. Någon förekomst noterades inte heller i samband med naturvärdesinventeringen. Service Turistisk service, i form av sportaffär med uthyrning och försäljning av produkter och tjänster, och vesselturverksamhet, finns ca 700 m från planområdet, vid väg 84. Övrig kommersiell service finns i Funäsdalen (ca 14 km) och Hamra (ca 6 km). Teknisk försörjning Planområdet saknar kommunalt vatten och avlopp. Dock har Blomsterfjällets samfällighetsförening, genom ett enskild nät, ett utbyggt VA-system och närmsta anslutningspunkt är ca 200 m från planområdet. Framdragen el finns till Blomsterfjällets samhällighetsförenings nordligaste fastigheter. OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG TILL UTVECKLING Mark och vegetation Planområdet utgörs av en sydostlig sluttning med utsikt syd-sydost mot väg 84, mot bebyggelsen i Tänndalen, samt mot Rödfjället. Större delen av området utgörs av gles fjällbjörkskog med omväxlande torra och fuktiga partier. I de torra delarna dominerar en och ris, medan gräs och örter är vanligare i de fuktigare partierna. Västra delen består av en sluttande myr, ett s.k. backkärr. Myren är en del av ett större komplex som sträcker sig utanför området mot väster. Backkärret präglas av jordarternas näringsrikedom, rörligt markvatten och sydostläget. Där växer flera arter orkidéer. Mitt i fjällbjörkskogen finns ett långsmalt öppet stråk som kan betraktas som videkärr. Områdets östra gräns markeras av en bäck (Varggransbäcken). Där finns en strandzon med större artrikedom. Geotekniska förhållanden Berggrunden i området består av kalkrika glimmerskiffrar, bildade ur lerrika sediment. Dessa kalkrika glimmerskiffrar är mjuka, lättvittrade bergarter som innehåller mycket näringsämnen och ger upphov till rik flora. Områdets jordarter domineras av morän och torv. Moränen i området är relativt finkornig med mo som dominerande fraktion. 3

4 Markens relativt flacka terräng (nivåskillnad ca 20 m) bedöms inte orsaka skred- eller rasrisk. Vid exploateringen kommer hänsyn tas till hur dagvattnet hanteras för att eliminera att slam hamnar i närliggande bäckar. Risk för ras och skador på mark och vatten under exploateringen förhindras genom medveten planering och byggnation. I Fördjupad översiktsplan för Tänndalen anges att närheten till berggrund och jordarternas morändominans innebär att skredriskerna är små (sid 27-28). Rennäringen I Fördjupad översiktsplan för Tänndalen återfinns följande text (sid. 25): Planområdet berör inga av staten redovisade riksintressen för rennäringen. Huvuddelen av planområdet utgör enskild mark, vilket innebär att någon av avtal oberoende rätt till vinterbete till förmån för renskötseln inte belastar de i processen ingående fastigheterna. Denna text inkluderar därmed också Funäsdalen 16:29. Förslag till utveckling Bebyggelse Utformningen av bebyggelsen och utemiljön kommer att göras helt i överensstämmelse med de anvisningar som beskrivs i Härjedalens kommuns Designprogram (2006). Fastigheten och bebyggelsen är tänkt att hållas som en sammanhållen naturtomt. Avsikten är att ny bebyggelse ska utformas så att den inte dominerar utan knappt vara synlig för förbipasserande vinterskidåkare och sommarvandrare. Bebyggelsen bedöms inte vara synlig från väg 84. Utförsåkning Det finns inga liftar eller planering för liftar i anslutning till planområdet. Närmaste skidliftsystem är Tänndalsvallen och Svansjösystemet. Skidled/Skoterled Strax öster om planområdet går en vessel- och skoterled, som bl.a. leder till kalfjället och Andersborgsstugan (se karta på sid.1). Leden används också som skidled för dom som ska till och från Hamrafjället med omnejder. Sommaraktiviteter Under sommaren finns en blomsterstig, med spänger och informationsskyltar, som leder runt planområdet, och det är bara i planområdets nordligaste spets som blomsterstigen går över planområdet. Exploateringen av planområdet kommer inte att påverka eller störa blomsterstigen och dess nyttjare. Utformning Ambitionen är att skapa byggnader och miljöer i anpassad fjällarkitektur, som hämtar sin inspiration från bygdens traditionella utformning. Byggnader utformas i enlighet med Härjedalens kommuns Designprogram. Det är av stor vikt att utformningen (form, material, färg etc.) harmoniserar med härjedalsk byggnadstradition. Fastigheten är tänkt att hållas som en sammanhållen naturtomt. Hållbarhet Med planprogrammets upplägg att fastigheten ska bibehållas som naturtomt, så kommer området 4

5 att väl smälta in med omgivande områden i väster och öster. De redan goda rekreationsmöjligheterna i området kommer att bibehållas, omkringliggande fjällmark lämnas orörd och passagerna genom området påverkas marginellt. Med hänsynstagande till miljö- och naturvärdena kommer planeringen skapa balans mellan bebyggelse och biologisk mångfald. Bebyggelseutformningens intentioner stämmer väl överens med miljömålet god bebyggd miljö. Sammantaget bildar de anpassade byggnaderna en bebyggelsemiljö som inte medför någon betydande påverkan på områdets natur- och kulturmiljö, samt landskapsbild. Strandskydd Varggransbäcken omfattas av det generella strandskyddet inom 100 m från alla vattendrag inom länet. Bebyggelse och anläggning inom strandskyddsområde ska ange skäl för dispens och upphävas i detaljplanen. Dagvatten Det är av stor betydelse att miljön inom planområdet handhas ansvarsfullt. Under exploateringsfasen kommer anläggningsarbeten som vägar och markberedning för husgrunder samt förläggning av VAoch elledningar, innebära schaktarbete och begränsade utfyllnader inom planområdet. Exploatören förbinder sig att vidta de åtgärder som bedöms erforderliga för att förhindra miljöpåverkan. Åtgärderna skall skydda vattensystemen från utsläpp av sediment från planområdet och därmed förhindra att miljön för växt- och djurlivet skadas. Vid behov kommer sedimentfällor att anläggas för att förhindra erosion och sedimenttransport. För att ytterligare motverka sediment-transport skall växtetablering på störd mark genomföras fortast möjligt efter färdigställandet. Detta underlättar ytinfiltration och motverkar erosion. Vatten och avlopp Att lösa vatten- och avloppsförsörjningen för den planerade bebyggelsen är en viktig förutsättning för exploateringen. Området kan komma att försörjas med vatten från egna borrhål i högt läge alternativt anslutas till kommunalt vattenverk. Avlopp ska vara anslutet till kommunens reningsverk för att hantera miljökraven. Anslutning av kommunalt avlopp och ev. kommunalt vatten ska ske genom anslutning via Blomsterfjällets samfällighetsförenings enskilda ledningsnät efter överenskommelse med denna förening Uppvärmning Uppvärmning av husen skall ske genom uppvärmningssystem med hög verkningsgrad och med ventilation som utnyttjar frånluften via värmeväxlare. Exempel på effektiva energilösningar är bergvärme, luftvärmepumpar (luft-luft och luft-vatten och solceller/solfångare). Direktverkande el för uppvärmning bör fasas ut eller bara användas som stödsystem för bergvärme, värmepumpar och solceller/solfångare. Miljökonsekvenser En utbyggnad enligt programmet innebär att ett tidigare obebyggt, till större delen skogbeklätt, område tas i anspråk för bebyggelse med 9 fritidshus. I juli 2013 genomfördes en naturvärdesinventering av planområdet och denna biläggs planprogrammet. Inventeringen pekar ut områden att bevara respektive möjliga att bebygga. 5

6 I samband med detaljplanearbetet kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas. Programskiss/idéskiss På kartan (sidan 8) redovisas en idéskiss på förslag på väganslutning och möjlig placering av bebyggelse samt den befintliga Blomsterstigens sträckning i området. De på idéskissen redovisade husplaceringarna och vägsträckningen är inte detaljredovisade, utan endast en principredovisning av områdets utbyggnadsmöjligheter. I idéskissen har hänsyn tagits till naturvärdesinventeringen värden och rekommendationer. Väganslutningen görs enligt servitut från befintlig väg upp till Hagrunlia Funäsdalen 39:12, över stamfastigheten Funäsdalen 16:24. I avstyckningsbeskrivningen från 1951 finns skrivet: Med avstyckade området följer rätt till utfartsväg över stamfastigheten, rätt att begagna samfällda vägar i byn samt rätt att nyttja vattnet i Varggransbäcken. Kommunala ställningstaganden Myndighetsnämnden beslutade att ett planprogram behöver tas fram innan planbesked kan lämnas för Funäsdalen 16:29. Planarbetets bedrivande Planarbetet inleds med detta program som anger utgångspunkter för planen. Sakägare, närboende och andra intressenter är välkomna att lämna synpunkter med anledning av detta program. Planprogrammet sänds på samråd under våren Därefter upprättas en samrådsredogörelse, som tillsammans med planprogrammet föreläggs Myndighetsnämnden för beslut. Därefter kan detaljplanen utarbetas och bli föremål för samråd. Därefter ställs planen ut för granskning och om inget oförutsett inträffar bör planen kunna antas hösten Planprogrammet har tagits fram av Magnus Enell och Göran Uggla under perioden september januari Planarkitekt Peter Thagaard och stadsarkitekt Eva A Suneson har också medverkat i framtagningen av planprogrammet. Naturvärdesinventeringen har utförts av Naturriddarna (Lena och Paul Van den Brink). Kostnader Alla kostnader förenade med framtagandet av erforderliga utredningar och inventeringar, grundkarta, fastighetsförteckning samt detaljplanens upprättande bekostas av exploatören, dvs. den ideella föreningen Fjällklubben Bränteln. Exploatör Den ideella föreningen Fjällklubben Bränteln (org.nr ), genom Magnus Enell, Tulegatan 29, Stockholm. Stockholm den 8 januari 2014 Magnus Enell Göran Uggla 6

7 Förslag till nio nya fritidsstugor på fastigheten Funäsdalen 16:29 7

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLANEN - EN SAMMANFATTNING 7

ÖVERSIKTSPLANEN - EN SAMMANFATTNING 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 PLANERINGSARBETETS FÖRUTSÄTTNINGAR...3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANARBETET...3 KOMMUNENS SYN PÅ ÖVERSIKTSPLANENS REDOVISNING...3 PLANENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL...3

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer