Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING"

Transkript

1 Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning - Samrådsredogörelse KOMMUNALA BESLUT Älvsbyns kommun beslutade 28 januari 2013 meddela positivt planbesked samt att inleda en planprocess för ändring av planen för Nyfors campinganläggning. Planen har upprättats av fastighetsägaren i samråd med Älvsbyns kommun, miljö- och byggkontoret. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Avsikten är att utveckla den befintliga campinganläggningen till en året runt anläggning. De åtgärder som planeras stämmer överens med nu gällande detaljplans huvudändamål men strider mot lokalisering i enskilda byggrätter. Följande åtgärder planeras närmaste tiden: - Ny servicebyggnad över gamla poolen. - Uppförande av nya stugor vid gamla poolområdet. Stugorna uppförs för året runt bruk med toalett och dusch. - Uppförande av nya stugor för året runt bruk med toalett och dusch, på det område som idag är avsett för husvagns camping.

2 - Bilparkering och kallförråd för gräsklippare, traktor, firmabilar och släpvagnar förläggs till ytan som använts till bla fotboll. - Planändringen inrymmer också en ny utfartsväg från campingen mot Industrileden. Campingen blir därigenom enklare att nå från de övergripande vägarna väg 374, 94 och väg 664 samt från Nyvägen. - Villorna separeras från campingtrafiken genom en egen utfartsväg mot Ställverksvägen. Sista biten innan Ställverksvägen utgörs av en befintlig väganslutning - I övrigt är ambitionen att rusta upp hela området både mark och byggnader allt efter beläggning och ekonomi. PLANDATA Detaljplanen omfattar ca m 2 och omfattar fastigheterna Älvsbyn 24:28, 24:29, 24:50, 24:51. 24:52, 24:53, 24:54, 24:55 och 24:56. Hela planområdet ägs av Nyfors Konferens & Camping AB. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer För Älvsbyns kommun gäller en kommuntäckande översiktsplan för Älvsbyn antagen I översiktsplanen har kommunen angett att en utveckling av befintliga campinganläggningar, varav Nyfors konferens och camping är en, ska möjliggöras. Detaljplan Gällande detaljplan är antagen av kommunfullmäktige Beslutet vann laga kraft Planen reglerar området för friluftsliv med bl.a. övernattningsstugor samt husvagns- och tältplatser och till verksamheten hörande servicebebyggelse. Utfart från anläggningen sker mot Ställverksvägen. I söder redovisar planen en villagrupp som delvis är utbyggd. Utfart från villorna sker via campingen. Behovsbedömning Enligt plan- och bygglagen och miljöbalkens MKB-förordning ska kommunen göra en bedömning av huruvida genomförandet av en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Med miljöpåverkan avses bland annat risker för människors hälsa eller miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på kulturarvet eller på skyddad natur. Denna bedömning kallas behovsbedömning.

3 Kommunen har genomfört en behovsbedömning. Kommunen bedömer att föreslagna ändringar av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 11. Någon miljöbedömning behöver därför inte göras vilket även innebär att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras för planändringen. Länsstyrelsen har den 10 mars yttrat sig angående behovsbedömningen och länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att detaljplanen inte kan anses ha en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig. Enligt behovsbedömingen ska följande frågor behandlas i planbeskrivningen: Skydd för Natura 2000 Strandskydd Skydd för riksintressen Åtgärder för radonsäkerhet Trafiksäkerhet FÖRUSÄTTNINGAR ÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur, mark och vegetation De ändringar som avses påverkar i mycket begränsad omfattning naturmark då de omfattar redan ianspråktagna områden för camping eller andra anläggningar. Området är delvis påverkat av befintlig eller tidigare verksamhet men exploateringsgraden är förhållandevis liten. Natura 2000 Korsträskbäcken som till en liten del ingår i planområdet tillhör Natura 2000 och är habitat för vattenlevande organismer som är skyddsvärda. Ändringarna i detaljplanen bedöms inte påverka vattnet eller stränderna då byggnationer planeras inom redan exploaterade områden och hela anläggningen är ansluten till kommunalt avloppsnät. Strandskydd För gällande detaljplan finns en dispens för nyttjande av strandskyddad mark vid Korsträskbäcken. Gällande detaljplan behålls oförändrad mot Korsträskbäcken, men eftersom ändring av en detaljplan upphäver äldre dispens från strandskydd ska frågan om dispens från strandskyddsbestämmelserna prövas på nytt enlig miljöbalken. Prövning sker av myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun. Nämndens beslut kan överprövas av länsstyrelsen som även prövar frågor rörande Natura Riksintressen Norra stambanan tangerar planområdet i söder. Ändringarna bedöms inte medföra någon konflikt med riksintresset då tillkommande byggnationer inte ligger nära järnvägen.

4 Geoteknik Berggrunden i området består enligt SGUs kartmaterial av sur intrusiv bergart (grantit, grandiorit etc.) och jordarten är älvssediment bestående av silt-finsand med inslag av postglacial sand-grus. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom området. Bebyggelseområden Inom planområdet finns en konferens- och campinganläggning som är i bruk under sommarhalvåret. I östra delen finns fyra villor för året runt bruk samt ytterligare avstyckade tomter för enbostadshus från vilka hus de senaste åren har flyttats. Offentlig och kommersiell service Inom ett avstånd av ca 2 km finns kommunal service i form av förskola, skola och vårdcentral samt övrig service såsom handel, restauranger, post, kyrka bensinstationer, frisörer och sportanläggningar. Planområdet också ligger nära Kanis vintersportanläggning. Byggnadskultur och gestaltning Området är bebyggt med dels några äldre byggnader som flyttats till området i och med att kursgården etablerades och dels servicebyggnader och campingstugor. Den äldre huvudbyggnaden samt en del äldre hus och logen inom området bör underhållas med varsamhet. Tillkommande bebyggelse bedöms inte påverka den äldre bebyggelsen då den huvudsakligen kommer att etableras på annan plats men bör ges en enhetlig utformning så att en estetiskt tilltalade miljö uppnås och därmed kan bli attraktiv för gäster och boende. Gator och trafik Trafiken på väg 664 mellan väg 94 och infarten till området mot Ställverksvägen bedöms öka genom att området förtätas och att verksamheten blir en året runt anläggning. En ny in- och utfart planeras därför mot väg 664 för campinganläggningen för att undvika att den tunga trafiken på Ställverksvägen blandas med trafiken till och från campinganläggningen. En ny in- och utfart mot Ställverksvägen anläggs för de som bor i villorna inom området. Den nya infarten från Ställverksvägen bedöms väsentligt förbättra boendemiljön i och med att den därmed kan avskärmas från campinganläggningen under förutsättning att den är stängd för genomfartstrafik. För att de nya infarterna ska kunna anläggas krävs tillstånd av Trafikverket som är väghållare på väg 664 och av Älvsbyns Energi AB som ansvarar för väghållningen efter Ställverksvägen.

5 TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Anläggningen och villorna är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Älvsbyns Energi AB äger för närvarande VA-ledningar inom planområdet. I samband med detaljplanen regleras huvudmannaskap över ledningar för vatten och avlopp som ligger inom planområdet genom avtal. Värme Anläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet. El Elanslutning sker till Vattenfalls nät. Avfall Sorterat hushållsavfall från central plats inom campingområdet hämtas av avfallsentreprenör. Verksamhetsavfall kan tas emot av Älvsbyns Energi AB vid återvinningscentralen efter överenskommelse. Avfall från villabebyggelse hämtas vid respektive fastighet. För kommunens avfallshantering sker debitering enligt kommunens renhållningstaxa. HÄLSA OCH SÄKERHET Förorenad mark Inga kända markföroreningar finns inom området. Skulle förorenade massor påträffas ska dessa omhändertas innan byggnationer sker. Markradon Området är klassat som lågriskområde för radon vid den översiktliga radonriskkarteringen. Radon har dock visat sig finnas lokalt på olika ställen inom centrala Älvsbyn varför byggnader bör ske med redonsäkert uppförande om inte markradonundersökning kan göras på platsen för byggandet. Skred och översvämningar Den del av området som avses ändras ligger inte inom område med översvämningsrisk och bedöms inte omfattas av skredrisk då bebyggelsen placeras relativt långt från närmsta vattendrag.

6 ADMINISTRATIVA FRÅGOR Tidplan för detaljplanen Preliminärt beräknas detaljplaneändringen skickas ut för samråd i början av 2014 och granskning beräknas ske under sommaren Antagande kan ske i slutet av Genomförandetid Genomförandetiden för gällande plan har gått ut. Detaljplanens genomförandetid är 15 år efter att planen har vunnit laga kaft, detta då det kommer att ta lång tid att bygga ut anläggningen. Huvudmannaskap Byggnationerna kommer att ske i regi av ägaren till anläggningen Nyfors Konferens & Camping AB. För planen gäller enskilt huvudmannaskap dvs Nyfors Konferens & Camping AB skall vara huvudman för allmän plats. För skötsel och underhåll av infartsvägarna ansvarar Nyfors konferens & camping AB. Fastighetsrättsliga frågor Detaljplanen omfattar ca m 2 och omfattar fastigheterna Älvsbyn 24:28, 24:29, 24:50, 24:51. 24:52, 24:53, 24:54, 24:55 och 24:56. Hela planområdet ägs av Nyfors Konferens & Camping AB varför ingen ytterligare fastighetsreglering planeras. Angränsande områden där infartsvägar till planområdet avses anläggas ägs av Älvsbyns kommun. Rätten att anlägga gata över Älvsbyns kommuns mark utanför planområdet ska ske genom bildande av servitut. Servitutsavtal ska upprättas mellan Älvsbyns kommun och Nyfors konferens och camping AB. Huvudmannaskap för vatten- och avloppsledningar inom planområdet ska regleras i avtal mellan Älvsbyns Energi AB och Nyfors konferens och camping AB. Strandskyddsbestämmelser En del av planområdet omfattas av strandskydd. Den nya planen innebär inte ytterligare etablering av bebyggelse mot vattnet.

7 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats av Kenneth Sjödin i nära samarbete med Ingrid Karlsson vid miljö- och byggkontoret. Älvsbyns kommun Upprättad mars 2014 Planförfattare Granskad av Kenneth Sjödin Ingrid Karlsson Miljö- och byggchef Älvsbyns kommun

LAGA KRAFT PLANHANDLING

LAGA KRAFT PLANHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 2014-12-15 DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA LAGA KRAFT PLANHANDLING Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning och administrativa frågor. Som

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS

NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1 Detaljplan för NORRA INDUSTRIOMRÅDET, fastigheterna STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1:7, 1:73 m fl fastigheter inom nordöstra delen av Storumans samhälle i Västerbottens län. PLANBESKRIVNING 1 2 HANDLINGAR:

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING tillhörande detaljplan för SNÖSTORP 19:54 M FL Ljungbyvägen 111-113, HALMSTAD Enkelt planförfarande Byggnadsnämnden 2010-04-21 Plan E 245 K Byggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012 Dnr 2011SBN0510 1(12) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 17 feb 2012 2 (12) Planhandlingar Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN

Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Plan och trafikavdelningen Laga kraft: 2015-04-01 ArkivNr: EII-1/2015 Dnr TN: 50/2014-214 Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Enkelt

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Planbeskrivning Granskning 2014-09-29 till 2014-10-27

Planbeskrivning Granskning 2014-09-29 till 2014-10-27 , Munka Ljungby Ängelholms kommun Planbeskrivning Granskning 2014-09-29 till 2014-10-27 Diarienummer 13-0118 gen vä nga ellju n så rk la Ö Gam lm o öh sj s Rö Planområde Munka Ljungby kyrka 2 Ljunggårds

Läs mer