KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr (framarbetat av Thomas Frank)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank)"

Transkript

1 KURSPLAN Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12 Utb nr (framarbetat av Thomas Frank) Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Drottningatan 4b, Malmö

2 Innehåll VISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEPRODUKTION 3 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING 5 INFORMATIONSHANTERING 7 WEBBPRODUKTION 9 PROJEKTSTYRNING 11 RIA-PRODUKTION 1 13 PROJEKTARBETE 1 15 LIA 1 - LÄRANDE I ARBETE 17 RIA-PRODUKTION 2 18 LIA 2 - LÄRANDE I ARBETE 20 PROJEKTARBETE 2 21 KURSLITTERATUR 22 2 av 23

3 Delkurs 1 kursordning samt innehåll Visuell Kommunikation, medieproduktion Yh-poäng: 30 Kursensmålochhuvudsakligainnehåll Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om principer och teorier runt kommunikativa processer ha kunskap och erfarenhet av att skapa kommunikation med hjälp digital media ha kunskap om olika principer och tekniker för grafisk formgivning kunna framställa, redigera och publicera bild och grafik för webbmiljö ha kunskap av att bearbeta ljud och video för anpassning till webb- och multimediamiljöer Kursen ger kunskaper om hur olika former av media kan användas för att skapa kommunikation. Kursen ger också kunskaper och färdigheter i att tekniskt producera och bearbeta olika typer av media. Efteravslutadkursskadenstuderandehakunskaper (fakta,förståelse,färdighet,förtrogenhet)inom: Formgivning, typografi och läsbarhet för webb med hjälp av HTML5 och CSS. HTML-element och DOM Semantisk HTML taggar/entiteter som avspeglar innehållsstruktur Hur arv, selektorer och attribut används inom CSS Grundläggande förståelse för vad responsive design innebär. Organisation och anpassning av innehåll via olika innehålls- och menystrukturer. Justering av fotografier och bilder (nivåer, ljushet, upplösning etc, optimering och filformat för webben) Ljud och videoformat lämpliga för webben, samt konvertering till och optimering av dessa format. 3 av 23

4 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Inlämningsuppgift Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att kunna skapa en välstrukurerad sajt med HTML innehållande bilder och applicera design på denna med hjälp av CSS-selektorer och -attribut. Infoga ljud och bild i en HTML5-baserade webbsida. Kunna bygga en strukturerad sajt utifrån en Photoshop-skiss. Anpassa bilder och för dessa välja rätt filformat. FörVälGodkäntkrävs: Utöver ovanstående: Kunna skapa komplexa box-layouter med HTML och CSS. Visa på god förtrogenhet med syntax i HTML och CSS samt förståelse för DOM som koncept. Välja kvalitets- och målgruppsmässigt optimala filformat och inställningar för bild, ljud och video. Kurslitteratur: CSS3: The Missing Manual (3rd ed) David Sawyer McFarland ( ) Writing for the web: Code Academy: 4 av 23

5 Delkurs 2 kursordning samt innehåll Objektorienterad Programmering Yh-poäng: 30 Kursensmålochhuvudsakligainnehåll Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om objektorienterad programmering i olika miljöer och mot olika plattformar känna till skillnader och likheter i de olika programmiljöerna ha färdighet i att skapa dynamiska och användarvänliga webbsidor ha god färdighet i att skapa dynamiska, interaktiva och användarvänliga RIAapplikationer, mot både webb och lokala klienter Kursen ger den studerande såväl teoretiska som praktiska grundläggande kunskaper i Objektorienterad Programmering. I inledningen av kursen fokuseras på OOP i allmänna termer, oavsett vilket programmeringsspråk som skall användas i systemutvecklingen. I kursens praktiska del introduceras den studerande i de vanligaste programmeringsspråken för webbutveckling samt för utvecklingsprogram för RIA-miljöer. Efteravslutadkursskadenstuderandehakunskaper (fakta,förståelse,färdighet,förtrogenhet)inom: Grundläggande programmering: variabler, funktioner, logiska jämförelser kontrollstrukturer, upprepningar (olika sorters loopar) Grundläggande problemlösning med hjälp av OOP-koncept: nedbrytning av en uppgift till en avgränsad problemställning formalisering av en delmängd av verkligheten via uppdelning i saker/entiteter och förhållandet mellan dessa (objekt, relationer) olika entiteter kan utföra olika handlingar (metoder) och ha olika egenskaper orsak och verkan (events och event listeners) Olika implementationer av OOP Prototypbaserat arv (JavaScript) Klassbaserat arv (PHP och abstraktion av i JavaScript) Privata och skyddade egenskaper och metoder Skillnader mellan prototypbaserat och klassbaserat arv Olika sätt att skapa objekt (factory etc.) 5 av 23

6 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Visa förståelse för OOP-konceptet genom att kunna bryta ned en given problemställning till en objektorienterad struktur och applicera en lösning i PHP och JavaScript som innefattar arv och komposition. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående kunna lösa samma problemställning med både prototyp- och klassbaserat arv. Kunna argumentera kring för- och nackdelar med respektive tillvägagångssätt. Kurslitteratur Object-Oriented Javascript Stoyan Stefanov ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) Code Academy: 6 av 23

7 Delkurs 3 kursordning samt innehåll Informationshantering Yh-poäng: 15 Efter genomförd kurs skall den studerande kunna designa en relationsdatabas känna till de vanligaste normalformerna och hur de används kunna skriva Structured Query Language och publicera databasinnehåll via ett webbgränssnitt känna till de vanligaste databaserna Kursen ger den studerande kunskaper i att designa och normalisera en relationsdatabas, manipulera innehållet med kommandospråk samt publicera dess innehåll i webbgränssnitt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Val av databaseditor (känna till några olika bra editorer). Kunna använda databaseditorn för att ställa SQL-frågor och överblicka databaser Grundläggande SQL-kommandon (bl.a. CRUD via INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE) Vara orienterade kring databaslösningar. Kunna bryta ner entiteter och relationer till olika SQL-tabeller Kunna ställa olika typer frågor över relationer (JOIN etc.) Praktiskt kunna tillämpa normalform 1-3 Via serversideplattform och skriptning via PHP (och/eller node.js) kunna ansluta till en databas, ställa SQL-frågor och hämta resultat Överföra resultat till klienten via AJAX (XHR och JSON). 7 av 23

8 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Modellera en relationsdatabas som uppfyller första och andra normalformerna. Kunna använda CRUD i MySQL. Kunna använda Inner Joins i MySQL. Kommunicera med MySQL ifrån PHP. Publicera en databas på en webbserver. FörVälgodkäntkrävs: Självständigt modellera en relationsdatabas som uppfyller alla tre normalformerna samt använder korrekta datatyper. Kunna visa eller redogöra för vad Inner, Left, Right och Outer Joins gör. Kurslitteratur Murach's MySQL Joel Murach ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) 8 av 23

9 Delkurs 4 kursordning samt innehåll Webbproduktion Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande kunna ha goda kunskaper om olika språk för markering, styrning och programmering, med vilka webbsidor byggs ha goda kunskaper om hur olika typer av media sammanställs i RIA- applikationer kunna designa och skapa användarvänliga webbsidor, i samråd med en uppdragsgivare kunna designa och skapa användarvänliga, interaktiva multimedia-applikationer, i samråd med en uppdragsgivare Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i att skapa funktionella statiska webbsidor med en modern grafisk design. Dels i traditionell webbteknik med ingående märk- och styrspråk, dels i RIA-teknik med upplevelserik media och programmering. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Att planera en webbapplikation (inkl. wireframing) Att skapa och strukturera en traditionell webbapplikation med statiska webbsidor i behov av omladdning Att skapa och strukturera en beständig (ej i behov av omladdning) webbapplikation (i klient/webbläsare) Att använda responsiv design som en naturlig del i designarbetet. Att hämta/lämna data och filer ifrån externa källor (databaser, filsystem) Navigering/statefulness via uri-fragment (#hash) Kunskap om aktuella JavaScript-bibliotek för multimedia och DOM-manipulation (videooch ljuduppspelning etc.) : jquery, jplayer m.fl. 9 av 23

10 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta, samt inlämningsuppgift Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att kunna skriva kravspecifikation och beskriva informationsstruktur samt kunna ta fram en wireframe, samt skissa gränssnittsprototyp utifrån detta. Att behärska vanligt förekommande DOM-manipulation med jquery. Att använda DOM-events med jquery. Att hantera asynkron kommunikation (AJAX/XHR) med hjälp av jquery. Att kunna utvidga jquery med egna plugins. Att använda tilläggsbibliotek för ljud och video (t.ex. jplayer). FörVälgodkäntkrävs: Att skapa en webbapplikation som visar prov på genomtänkta avväganden vad gäller responsiv design, samt anpassning till olika medier, devices och webbläsare. Kurslitteratur Beginning jquery Jack Franklin ( ) 10 av 23

11 Delkurs 5 kursordning samt innehåll Projektstyrning Yh-poäng: 15 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kännedom de om olika roller som ingår i ett utvecklingsprojekt ha förståelse för projektledarens roll i ett utvecklingsprojekt ha kunskap om olika agila metoder för projektstyrning ha kunskap och färdigheter i att följa tidsplaner i ett utvecklingsprojekt kunna skapa den dokumentation som krävs för ett utvecklingsprojekt kunna följa styrdokument och instruktioner i ett utvecklingsprojekt kunna skapa prototyper i ett utvecklingsprojekt ha kunskap och färdighet i kreativ idégenerering och verbal kommunikation Kursen ger både teoretisk och praktisk grund för hur man leder och arbetar i utvecklingsprojekt, från idé till genomförande och uppföljning samt kundkontakt, både som projektledare och projektdeltagare. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: traditionell projektmodell (vattenfallsmetoden) modern agil projektmodell (SCRUM) hur man arbetar i team och med uppdragsgivare inom SCRUM metoder för att versionshantera kod metoder för att dokumentera projekt och kod att sätta upp styrdokument och hålla dem på en lämplig detaljnivå att bryta ner projekt i delmängder med hjälp av gruppdiskussioner och pokerplanning att utifrån nedbrytningen i delmängder skapa en övergripande tidsplanering att arbeta iterativt med delleveranser som kan fungera som prototyper att medvetet upprätta, använda och underhålla en gemensam terminologi inom teamet 11 av 23

12 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att i grupp demonstrera att man kan leda och delta i agila planeringsmöten, leda och delta i daily standups (dagliga kort-möten), leda och delta i utvärderings- och avslutsmöten. Att demonstrera grundläggande kunskaper i användning av versionshanteringssystem. Att kunna möta en tänkt uppdragsgivare, lyssna på, bolla idéer med och hjälpa fram till kravspecifikation. FörVälgodkäntkrävs: Att kunna demonstrera fördjupade kunskaper i användning av versionshanteringssystem samt visa fördjupad kännedom om agila metodiker. Visa att man har förstått och kan gå in i olika roller i ett projekt (teamledare, projektledare, beställare). Kurslitteratur Webbsidor: Git Immersion Pro Git Scott Chacon (Fritt tillgänglig bok online: ) Agile Scrum Agile manifesto 12 av 23

13 Delkurs 6 RIA-produktion 1 Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper om de rådande tekniker som kan förmedla Rich Internet Applications kunna bedöma genomförbarheten av föreslagna idéer, media och tekniker samt diskutera alternativ kunna samarbeta med kringproducenter av ingående media ha färdigheter i att producera lokala klienter och webbapplikationer Kursen ger kunskaper i produktion av objektstyrda, interaktiva applikationer i vilka text, ljud, video, animationer och synkronisering kan samverka mot en hög upplevelsenivå. Produktionen ser både mot webben och lokala klienter. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: ha kännedom om olika JavaScript-bibliotek för DOM-manipulation, hantering av multimedia, templating, asynkrona moduler (AMD) och model view controller (MVC) fördelar och förutsättningar för att kunna bygga webbapplikationer med en REST-ful arikitektur. att kunna välja och kombinera olika JavaScript-bibliotek som behövs för en modern HTML5-baserade webbapplikation tids- och kostnadsbedömning av webbapplikationer utifrån olika omfattning och genomförande att kunna ställa upp krav på och leveransformat av olika mediaresurser (bild, foto, ljud, video), beställa och kostnadsberäkna olika licensformat och användning av standardbibliotek (ljud, bild, video) kontra specialbeställningar praktisk användning av JavaScript-bibliotek för multimedia (video- och ljuduppspelnng, animeringar etc.) 13 av 23

14 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Inlämningsuppgift, samt betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Visa prov på goda färdigheter vad gäller att ta fram kravspecifikation och wireframes. Presentera en kostnadsbedömning för ett tänkt projekt där olika delar kan läggas till eller dras ifrån utifrån uppdragsgivarens prioritering. I kostnadsbedömningen ta med olika alternativ för inköp och/eller produktion av bild, ljud och video. Framtagande av en klickbar prototyp avsedd för uppdragsgivare och fokusgrupper. FörVälGodkäntkrävs: Genomför en bedömning av vilka olika kodbibliotek som vore lämpliga att använda i applikationen. Motiverar dessa val. Genomför en planering av applikationen tänkta livscykel, hur den är tänkt att uppdateras och kostnader för detta. Visar en skiss för API för REST-ful arkitektur. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 14 av 23

15 Delkurs 7 Projektarbete 1 Yh-poäng: 10 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper och färdigheter runt de roller och arbetsmoment som ingår i ett utvecklingsprojekt kunna skapa en metodplan för projektets fullgörande och övervaka den kunna följa aktuell metodplan, med kreativitet och tidshållning ha kunskap och erfarenhet av att producera en krävande RIA-applikation i skarp miljö Kursen ger kunskaper i att arbeta med ett större projektarbete i en fingerad skarp miljö. Projektarbetets verksnivå motsvarar tidigare genomgångna kursdelar. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Att i grupp genomföra utvecklingen av en fullskalig webbapplikation enligt en från fingerad uppdragsgivare given kravspecifikation. I arbetet ingår att versionshantera och dokumentera kod. Att kommunicera med uppdragsgivare Att inom gruppen jobba med agil metodik. Att bryta ner arbetet i delmängder utifrån agil metodik. Att kontinuerligt rapportera till uppdragsgivaren. Att genomföra delleveranser där uppdragsgivaren kan testa och komma med synpunkter på applikationen. Att genomföra en slutleverans av applikationen. 15 av 23

16 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att#bygga#en#fungerande#webbapplikation#utifrån#en#kravspecikation#som:# följer kravspecikationen visar förmåga att välja lämpliga kodbibliotek för applikationen (DOM-manipulation, multimedia, diagram, MVC etc.) tillämpar ett OOP-baserat angreppssätt. byggs i grupp med agil metodik som arbetssätt. FörVälGodkäntkrävs: Att man under arbetet visar att man fungerar som agilt team kan möta och diskutera saker på ett moget sätt med fingerad uppdragsgivare genomför adekvat dokumentation och versionhantering bygger webbapplikationen som AMD-moduler använder MVC-principer. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 16 av 23

17 Delkurs 8 LIA 1 - Lärande i Arbete Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande ha erfarenhet av att skapa kommunikation med digital media ha erfarenhet av att skapa interaktiva webbsidor ha erfarenhet av sammanställa media i interaktiva RIA-applikationer ha erfarenhet av rapport och presentation runt utfört arbete Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Yrkesrollen som utvecklare av webbapplikationer/ria. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Utföra de arbetsuppgifter inom RIA-baserad webbproduktion som värdföretaget erbjuder, och som ligger inom en kompetensnivå som kan förväntas av studerande efter hittills genomgången utbildning. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående, uppvisa initiativ- och innovationsförmåga samt förmåga och vilja att självständigt fördjupa sig och söka lösningar där så behövs. 17 av 23

18 Delkurs 9 RIA-produktion 2 Yh-poäng: 45 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper om de rådande servertekniker som kan stödja databasdrivna Rich Internet Applications ha kunskaper om olika databastekniker som kan förmedla data till applikationer kunna diskutera olika lösningar av servertjänster och databasdrift med en beställare ha färdigheter i att producera databasdrivna lokala klienter och webbapplikationer i RIAteknik samt i kombination med traditionella webbsidor Kursen ger kunskaper i produktion av databasdrivna objektstyrda, interaktiva applikationer i vilka text, ljud, video, animationer och synkronisering kan samverka mot en hög upplevelsenivå. Produktionen ser både mot webben och lokala klienter. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: använda moderna servertekniker som node.js använda SQL-baserade databaser, samt aktuella NoSQL-databaser (som mongodb och/eller CouchDB) avgöra när och hur klienten bäst kommunicerar och hämtar information från backend och databas spara personlig data för användaren på servern spara personlig data för användaren på klienten (user storage) inloggningsskydda applikationer välja och kostnadsberäkna driften av en webbapplikation utifrån trafikmängd, databasbehov och andra krav på servern veta skillnaden mellan, samt för- och nackdelar med traditionell fysisk server, VPS och molnbaserade tjänster bygga olika user stories för användandet av en applikation kunna skapa webbapplikationer med inställningsmöjligheter för olika användare och användargrupper applikationsplanering (val av serverteknik och programspråk, kodstruktur och metodik vid kodning) 18 av 23

19 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta, samt betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Ge adekvata förslag på val av lösning för drift av olika webbapplikationer, utifrån applikationernas beskaffenhet, samt tänkt besöksmängd. Redogöra för för för- och nackdelar med SQL vs. NoSQL-baserade databaslösningar Genomföra att grupparbete där: user stories används en inloggningskyddad mindre applikation skapas applikationen publiceras live. FörVälGodkäntkrävs: Utöver ovanstående: att applikationen förses med väl fungerande inställningsmöjligheter för olika användare. att en molntjänst används för att publicera applikationen. en backend-applikation skapas som ger enkel överblick över registrerade användare. Kurslitteratur Murach's MySQL Joel Murach ( ) MongoDB: CouchDB: Cloud9: https://c9.io/ NodeJS: Övrig litteratur som referensverk 19 av 23

20 Delkurs 10 LIA 2 - Lärande i Arbete Yh-poäng: 55 Efter genomförd kurs skall den studerande: ha erfarenhet av objektstyrda och databasdrivna skarpa projekt inom webb- och RIAproduktion ha erfarenhet av kontakter med beställare och projektledare och vana av att ta sin roll i processen ha fördjupad erfarenhet av att driva projekt och av att fullgöra sina projektdelar Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Yrkesrollen som utvecklare av webbapplikationer/ria. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Utföra de arbetsuppgifter inom RIA-baserad webbproduktion som värdföretaget erbjuder, och som ligger inom en kompetensnivå som kan förväntas av studerande efter hittills genomgången utbildning. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående, uppvisa initiativ- och innovationsförmåga samt förmåga och vilja att självständigt fördjupa sig och söka lösningar där så behövs. 20 av 23

21 Delkurs 11 Projektarbete 2 Yh-poäng 10 Efter genomförd kurs skall den studerande: ha fördjupade kunskaper och färdigheter runt de roller och arbetsmoment som ingår i ett utvecklingsprojekt på egen hand kunna skapa en metodplan för ett projekts fullgörande kunna övervaka ingående projektdelar och hålla en tidsbudget ha fördjupad kunskap och erfarenhet av att producera en databasdriven, interaktiv RIAapplikation i skarp miljö Kursen ger kunskaper i att arbeta med ett teknikkrävande projektarbete i en fingerad skarp miljö. Projektarbetets verksnivå motsvarar tidigare genomgångna kursdelar. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: På egen hand utifrån en kravspecifikation från fingerad beställare kunna ta fram en rapport med som föreslår och visar beskriver applikationen berättar olika user stories en skiss av grafiskt användargränssnitt val av serverteknik val av databasupplägg tänkbara JavaScript-bibliotek att använda grov uppskattning av olika delmängder och sprinter enligt agil metodik presentera alternativ kostnad/budget utifrån att stryka delmängd av funktionalitet föreslå teamstorlek och nödvändig kompetens hos utvecklingsteamet 21 av 23

22 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att#bygga#en#fungerande#webbapplikation#utifrån#en#kravspecikation#som:# följer kravspecikationen följer en välavvägd tidsplan visar förmåga att välja lämpliga kodbibliotek för applikationen (DOM-manipulation, multimedia, diagram, MVC etc.) tillämpar ett OOP-baserat angreppssätt. byggs i grupp med agil metodik som arbetssätt. framtagning och implementering av ett RESTful API för kommunikation mellan server- och fronendapplikation FörVälGodkäntkrävs: Att man under arbetet visar att man fungerar som agilt team kan möta och diskutera saker på ett moget sätt med fingerad uppdragsgivare genomför adekvat dokumentation och versionhantering bygger webbapplikationen som AMD-moduler använder MVC-principer. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 22 av 23

23 Litteraturlista Böcker CSS3: The Missing Manual (3rd ed) David Sawyer McFarland ( ) Object-Oriented Javascript Stoyan Stefanov ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) Murach's MySQL Joel Murach ( ) Beginning jquery Jack Franklin ( ) Webbsidor Writing for the web: Code Academy: Git Immersion Pro Git Scott Chacon (Fritt tillgänglig bok online: ) Agile Scrum Agile manifesto MongoDB: CouchDB: Cloud9: https://c9.io/ NodeJS: 23 av 23

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Kandidatarbete inom data- och informationsteknik ANDERS HALLGREN CHRISTIAN MEIJNER MARKUS ANDERSSON NORÉN PHILIP EKMAN PONTUS DOVERSTAV SIMON WIDLUND

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst?

Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst? Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst? En fallstudie på en värdekodstjänst JAKOB RASMUSSEN Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Hur väljer man ett språk eller ramverk

Läs mer

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHN FORS ALEXANDER PERSSON Institutionen för data- och informationsteknik

Läs mer

Innehåll. 5 Utställningsprogram. Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola. 7 Möt IMD03! 10 Kreativitet och Kritik

Innehåll. 5 Utställningsprogram. Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola. 7 Möt IMD03! 10 Kreativitet och Kritik Projektor 2007 ges ut i samband med slututställningen för studenterna på programmet IT, medier & design, IMD03. Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset 1 4 februari 2007. Institutionen för kommunikation,

Läs mer

Projekt: Studentbostad08

Projekt: Studentbostad08 Projekt: Studentbostad08 Project: Student Housing 08 Mathias Nohall Mahmudul Hazra Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information Technology Stockholm,

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation

Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation Projektor 2011 IMD08 och IT medier design multimedia imdinnovation rgb kreativitet cmyk design typografi - årets tema digital innehåll Projektor 2011 ges ut i samband med examensutställningen för studenterna

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt DEGREE PROJECT, IN, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2013 En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt UTVECKLING AV ETT VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA PROGRAMMERING DAVID BRINNEN AND RASMUS NORD KTH ROYAL

Läs mer

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar Uppsala Universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap CPlanner Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum Tobias Eklund & Joakim Spehar Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin:

Läs mer

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Innehållshanteringssystem för webbsidor

Innehållshanteringssystem för webbsidor Innehållshanteringssystem för webbsidor Joakim Bollström Högskolan på Åland serienummer 24/2014 Informationsteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Projektplan; Mötesbokaren

Projektplan; Mötesbokaren Projektplan; Mötesbokaren Informatik B, Systemutvecklingsprojekt V.1.2 [120215] Projektmedlemmar: Per Gerdin & Petter Källström 1.0 Unik identifiering & versionshantering av projektplanen... 4 2.0 Översikt...

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer