KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr (framarbetat av Thomas Frank)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank)"

Transkript

1 KURSPLAN Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12 Utb nr (framarbetat av Thomas Frank) Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Drottningatan 4b, Malmö

2 Innehåll VISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEPRODUKTION 3 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING 5 INFORMATIONSHANTERING 7 WEBBPRODUKTION 9 PROJEKTSTYRNING 11 RIA-PRODUKTION 1 13 PROJEKTARBETE 1 15 LIA 1 - LÄRANDE I ARBETE 17 RIA-PRODUKTION 2 18 LIA 2 - LÄRANDE I ARBETE 20 PROJEKTARBETE 2 21 KURSLITTERATUR 22 2 av 23

3 Delkurs 1 kursordning samt innehåll Visuell Kommunikation, medieproduktion Yh-poäng: 30 Kursensmålochhuvudsakligainnehåll Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om principer och teorier runt kommunikativa processer ha kunskap och erfarenhet av att skapa kommunikation med hjälp digital media ha kunskap om olika principer och tekniker för grafisk formgivning kunna framställa, redigera och publicera bild och grafik för webbmiljö ha kunskap av att bearbeta ljud och video för anpassning till webb- och multimediamiljöer Kursen ger kunskaper om hur olika former av media kan användas för att skapa kommunikation. Kursen ger också kunskaper och färdigheter i att tekniskt producera och bearbeta olika typer av media. Efteravslutadkursskadenstuderandehakunskaper (fakta,förståelse,färdighet,förtrogenhet)inom: Formgivning, typografi och läsbarhet för webb med hjälp av HTML5 och CSS. HTML-element och DOM Semantisk HTML taggar/entiteter som avspeglar innehållsstruktur Hur arv, selektorer och attribut används inom CSS Grundläggande förståelse för vad responsive design innebär. Organisation och anpassning av innehåll via olika innehålls- och menystrukturer. Justering av fotografier och bilder (nivåer, ljushet, upplösning etc, optimering och filformat för webben) Ljud och videoformat lämpliga för webben, samt konvertering till och optimering av dessa format. 3 av 23

4 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Inlämningsuppgift Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att kunna skapa en välstrukurerad sajt med HTML innehållande bilder och applicera design på denna med hjälp av CSS-selektorer och -attribut. Infoga ljud och bild i en HTML5-baserade webbsida. Kunna bygga en strukturerad sajt utifrån en Photoshop-skiss. Anpassa bilder och för dessa välja rätt filformat. FörVälGodkäntkrävs: Utöver ovanstående: Kunna skapa komplexa box-layouter med HTML och CSS. Visa på god förtrogenhet med syntax i HTML och CSS samt förståelse för DOM som koncept. Välja kvalitets- och målgruppsmässigt optimala filformat och inställningar för bild, ljud och video. Kurslitteratur: CSS3: The Missing Manual (3rd ed) David Sawyer McFarland ( ) Writing for the web: Code Academy: 4 av 23

5 Delkurs 2 kursordning samt innehåll Objektorienterad Programmering Yh-poäng: 30 Kursensmålochhuvudsakligainnehåll Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om objektorienterad programmering i olika miljöer och mot olika plattformar känna till skillnader och likheter i de olika programmiljöerna ha färdighet i att skapa dynamiska och användarvänliga webbsidor ha god färdighet i att skapa dynamiska, interaktiva och användarvänliga RIAapplikationer, mot både webb och lokala klienter Kursen ger den studerande såväl teoretiska som praktiska grundläggande kunskaper i Objektorienterad Programmering. I inledningen av kursen fokuseras på OOP i allmänna termer, oavsett vilket programmeringsspråk som skall användas i systemutvecklingen. I kursens praktiska del introduceras den studerande i de vanligaste programmeringsspråken för webbutveckling samt för utvecklingsprogram för RIA-miljöer. Efteravslutadkursskadenstuderandehakunskaper (fakta,förståelse,färdighet,förtrogenhet)inom: Grundläggande programmering: variabler, funktioner, logiska jämförelser kontrollstrukturer, upprepningar (olika sorters loopar) Grundläggande problemlösning med hjälp av OOP-koncept: nedbrytning av en uppgift till en avgränsad problemställning formalisering av en delmängd av verkligheten via uppdelning i saker/entiteter och förhållandet mellan dessa (objekt, relationer) olika entiteter kan utföra olika handlingar (metoder) och ha olika egenskaper orsak och verkan (events och event listeners) Olika implementationer av OOP Prototypbaserat arv (JavaScript) Klassbaserat arv (PHP och abstraktion av i JavaScript) Privata och skyddade egenskaper och metoder Skillnader mellan prototypbaserat och klassbaserat arv Olika sätt att skapa objekt (factory etc.) 5 av 23

6 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Visa förståelse för OOP-konceptet genom att kunna bryta ned en given problemställning till en objektorienterad struktur och applicera en lösning i PHP och JavaScript som innefattar arv och komposition. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående kunna lösa samma problemställning med både prototyp- och klassbaserat arv. Kunna argumentera kring för- och nackdelar med respektive tillvägagångssätt. Kurslitteratur Object-Oriented Javascript Stoyan Stefanov ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) Code Academy: 6 av 23

7 Delkurs 3 kursordning samt innehåll Informationshantering Yh-poäng: 15 Efter genomförd kurs skall den studerande kunna designa en relationsdatabas känna till de vanligaste normalformerna och hur de används kunna skriva Structured Query Language och publicera databasinnehåll via ett webbgränssnitt känna till de vanligaste databaserna Kursen ger den studerande kunskaper i att designa och normalisera en relationsdatabas, manipulera innehållet med kommandospråk samt publicera dess innehåll i webbgränssnitt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Val av databaseditor (känna till några olika bra editorer). Kunna använda databaseditorn för att ställa SQL-frågor och överblicka databaser Grundläggande SQL-kommandon (bl.a. CRUD via INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE) Vara orienterade kring databaslösningar. Kunna bryta ner entiteter och relationer till olika SQL-tabeller Kunna ställa olika typer frågor över relationer (JOIN etc.) Praktiskt kunna tillämpa normalform 1-3 Via serversideplattform och skriptning via PHP (och/eller node.js) kunna ansluta till en databas, ställa SQL-frågor och hämta resultat Överföra resultat till klienten via AJAX (XHR och JSON). 7 av 23

8 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Modellera en relationsdatabas som uppfyller första och andra normalformerna. Kunna använda CRUD i MySQL. Kunna använda Inner Joins i MySQL. Kommunicera med MySQL ifrån PHP. Publicera en databas på en webbserver. FörVälgodkäntkrävs: Självständigt modellera en relationsdatabas som uppfyller alla tre normalformerna samt använder korrekta datatyper. Kunna visa eller redogöra för vad Inner, Left, Right och Outer Joins gör. Kurslitteratur Murach's MySQL Joel Murach ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) 8 av 23

9 Delkurs 4 kursordning samt innehåll Webbproduktion Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande kunna ha goda kunskaper om olika språk för markering, styrning och programmering, med vilka webbsidor byggs ha goda kunskaper om hur olika typer av media sammanställs i RIA- applikationer kunna designa och skapa användarvänliga webbsidor, i samråd med en uppdragsgivare kunna designa och skapa användarvänliga, interaktiva multimedia-applikationer, i samråd med en uppdragsgivare Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i att skapa funktionella statiska webbsidor med en modern grafisk design. Dels i traditionell webbteknik med ingående märk- och styrspråk, dels i RIA-teknik med upplevelserik media och programmering. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Att planera en webbapplikation (inkl. wireframing) Att skapa och strukturera en traditionell webbapplikation med statiska webbsidor i behov av omladdning Att skapa och strukturera en beständig (ej i behov av omladdning) webbapplikation (i klient/webbläsare) Att använda responsiv design som en naturlig del i designarbetet. Att hämta/lämna data och filer ifrån externa källor (databaser, filsystem) Navigering/statefulness via uri-fragment (#hash) Kunskap om aktuella JavaScript-bibliotek för multimedia och DOM-manipulation (videooch ljuduppspelning etc.) : jquery, jplayer m.fl. 9 av 23

10 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta, samt inlämningsuppgift Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att kunna skriva kravspecifikation och beskriva informationsstruktur samt kunna ta fram en wireframe, samt skissa gränssnittsprototyp utifrån detta. Att behärska vanligt förekommande DOM-manipulation med jquery. Att använda DOM-events med jquery. Att hantera asynkron kommunikation (AJAX/XHR) med hjälp av jquery. Att kunna utvidga jquery med egna plugins. Att använda tilläggsbibliotek för ljud och video (t.ex. jplayer). FörVälgodkäntkrävs: Att skapa en webbapplikation som visar prov på genomtänkta avväganden vad gäller responsiv design, samt anpassning till olika medier, devices och webbläsare. Kurslitteratur Beginning jquery Jack Franklin ( ) 10 av 23

11 Delkurs 5 kursordning samt innehåll Projektstyrning Yh-poäng: 15 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kännedom de om olika roller som ingår i ett utvecklingsprojekt ha förståelse för projektledarens roll i ett utvecklingsprojekt ha kunskap om olika agila metoder för projektstyrning ha kunskap och färdigheter i att följa tidsplaner i ett utvecklingsprojekt kunna skapa den dokumentation som krävs för ett utvecklingsprojekt kunna följa styrdokument och instruktioner i ett utvecklingsprojekt kunna skapa prototyper i ett utvecklingsprojekt ha kunskap och färdighet i kreativ idégenerering och verbal kommunikation Kursen ger både teoretisk och praktisk grund för hur man leder och arbetar i utvecklingsprojekt, från idé till genomförande och uppföljning samt kundkontakt, både som projektledare och projektdeltagare. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: traditionell projektmodell (vattenfallsmetoden) modern agil projektmodell (SCRUM) hur man arbetar i team och med uppdragsgivare inom SCRUM metoder för att versionshantera kod metoder för att dokumentera projekt och kod att sätta upp styrdokument och hålla dem på en lämplig detaljnivå att bryta ner projekt i delmängder med hjälp av gruppdiskussioner och pokerplanning att utifrån nedbrytningen i delmängder skapa en övergripande tidsplanering att arbeta iterativt med delleveranser som kan fungera som prototyper att medvetet upprätta, använda och underhålla en gemensam terminologi inom teamet 11 av 23

12 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att i grupp demonstrera att man kan leda och delta i agila planeringsmöten, leda och delta i daily standups (dagliga kort-möten), leda och delta i utvärderings- och avslutsmöten. Att demonstrera grundläggande kunskaper i användning av versionshanteringssystem. Att kunna möta en tänkt uppdragsgivare, lyssna på, bolla idéer med och hjälpa fram till kravspecifikation. FörVälgodkäntkrävs: Att kunna demonstrera fördjupade kunskaper i användning av versionshanteringssystem samt visa fördjupad kännedom om agila metodiker. Visa att man har förstått och kan gå in i olika roller i ett projekt (teamledare, projektledare, beställare). Kurslitteratur Webbsidor: Git Immersion Pro Git Scott Chacon (Fritt tillgänglig bok online: ) Agile Scrum Agile manifesto 12 av 23

13 Delkurs 6 RIA-produktion 1 Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper om de rådande tekniker som kan förmedla Rich Internet Applications kunna bedöma genomförbarheten av föreslagna idéer, media och tekniker samt diskutera alternativ kunna samarbeta med kringproducenter av ingående media ha färdigheter i att producera lokala klienter och webbapplikationer Kursen ger kunskaper i produktion av objektstyrda, interaktiva applikationer i vilka text, ljud, video, animationer och synkronisering kan samverka mot en hög upplevelsenivå. Produktionen ser både mot webben och lokala klienter. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: ha kännedom om olika JavaScript-bibliotek för DOM-manipulation, hantering av multimedia, templating, asynkrona moduler (AMD) och model view controller (MVC) fördelar och förutsättningar för att kunna bygga webbapplikationer med en REST-ful arikitektur. att kunna välja och kombinera olika JavaScript-bibliotek som behövs för en modern HTML5-baserade webbapplikation tids- och kostnadsbedömning av webbapplikationer utifrån olika omfattning och genomförande att kunna ställa upp krav på och leveransformat av olika mediaresurser (bild, foto, ljud, video), beställa och kostnadsberäkna olika licensformat och användning av standardbibliotek (ljud, bild, video) kontra specialbeställningar praktisk användning av JavaScript-bibliotek för multimedia (video- och ljuduppspelnng, animeringar etc.) 13 av 23

14 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Inlämningsuppgift, samt betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Visa prov på goda färdigheter vad gäller att ta fram kravspecifikation och wireframes. Presentera en kostnadsbedömning för ett tänkt projekt där olika delar kan läggas till eller dras ifrån utifrån uppdragsgivarens prioritering. I kostnadsbedömningen ta med olika alternativ för inköp och/eller produktion av bild, ljud och video. Framtagande av en klickbar prototyp avsedd för uppdragsgivare och fokusgrupper. FörVälGodkäntkrävs: Genomför en bedömning av vilka olika kodbibliotek som vore lämpliga att använda i applikationen. Motiverar dessa val. Genomför en planering av applikationen tänkta livscykel, hur den är tänkt att uppdateras och kostnader för detta. Visar en skiss för API för REST-ful arkitektur. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 14 av 23

15 Delkurs 7 Projektarbete 1 Yh-poäng: 10 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper och färdigheter runt de roller och arbetsmoment som ingår i ett utvecklingsprojekt kunna skapa en metodplan för projektets fullgörande och övervaka den kunna följa aktuell metodplan, med kreativitet och tidshållning ha kunskap och erfarenhet av att producera en krävande RIA-applikation i skarp miljö Kursen ger kunskaper i att arbeta med ett större projektarbete i en fingerad skarp miljö. Projektarbetets verksnivå motsvarar tidigare genomgångna kursdelar. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Att i grupp genomföra utvecklingen av en fullskalig webbapplikation enligt en från fingerad uppdragsgivare given kravspecifikation. I arbetet ingår att versionshantera och dokumentera kod. Att kommunicera med uppdragsgivare Att inom gruppen jobba med agil metodik. Att bryta ner arbetet i delmängder utifrån agil metodik. Att kontinuerligt rapportera till uppdragsgivaren. Att genomföra delleveranser där uppdragsgivaren kan testa och komma med synpunkter på applikationen. Att genomföra en slutleverans av applikationen. 15 av 23

16 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att#bygga#en#fungerande#webbapplikation#utifrån#en#kravspecikation#som:# följer kravspecikationen visar förmåga att välja lämpliga kodbibliotek för applikationen (DOM-manipulation, multimedia, diagram, MVC etc.) tillämpar ett OOP-baserat angreppssätt. byggs i grupp med agil metodik som arbetssätt. FörVälGodkäntkrävs: Att man under arbetet visar att man fungerar som agilt team kan möta och diskutera saker på ett moget sätt med fingerad uppdragsgivare genomför adekvat dokumentation och versionhantering bygger webbapplikationen som AMD-moduler använder MVC-principer. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 16 av 23

17 Delkurs 8 LIA 1 - Lärande i Arbete Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande ha erfarenhet av att skapa kommunikation med digital media ha erfarenhet av att skapa interaktiva webbsidor ha erfarenhet av sammanställa media i interaktiva RIA-applikationer ha erfarenhet av rapport och presentation runt utfört arbete Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Yrkesrollen som utvecklare av webbapplikationer/ria. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Utföra de arbetsuppgifter inom RIA-baserad webbproduktion som värdföretaget erbjuder, och som ligger inom en kompetensnivå som kan förväntas av studerande efter hittills genomgången utbildning. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående, uppvisa initiativ- och innovationsförmåga samt förmåga och vilja att självständigt fördjupa sig och söka lösningar där så behövs. 17 av 23

18 Delkurs 9 RIA-produktion 2 Yh-poäng: 45 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper om de rådande servertekniker som kan stödja databasdrivna Rich Internet Applications ha kunskaper om olika databastekniker som kan förmedla data till applikationer kunna diskutera olika lösningar av servertjänster och databasdrift med en beställare ha färdigheter i att producera databasdrivna lokala klienter och webbapplikationer i RIAteknik samt i kombination med traditionella webbsidor Kursen ger kunskaper i produktion av databasdrivna objektstyrda, interaktiva applikationer i vilka text, ljud, video, animationer och synkronisering kan samverka mot en hög upplevelsenivå. Produktionen ser både mot webben och lokala klienter. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: använda moderna servertekniker som node.js använda SQL-baserade databaser, samt aktuella NoSQL-databaser (som mongodb och/eller CouchDB) avgöra när och hur klienten bäst kommunicerar och hämtar information från backend och databas spara personlig data för användaren på servern spara personlig data för användaren på klienten (user storage) inloggningsskydda applikationer välja och kostnadsberäkna driften av en webbapplikation utifrån trafikmängd, databasbehov och andra krav på servern veta skillnaden mellan, samt för- och nackdelar med traditionell fysisk server, VPS och molnbaserade tjänster bygga olika user stories för användandet av en applikation kunna skapa webbapplikationer med inställningsmöjligheter för olika användare och användargrupper applikationsplanering (val av serverteknik och programspråk, kodstruktur och metodik vid kodning) 18 av 23

19 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta, samt betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Ge adekvata förslag på val av lösning för drift av olika webbapplikationer, utifrån applikationernas beskaffenhet, samt tänkt besöksmängd. Redogöra för för för- och nackdelar med SQL vs. NoSQL-baserade databaslösningar Genomföra att grupparbete där: user stories används en inloggningskyddad mindre applikation skapas applikationen publiceras live. FörVälGodkäntkrävs: Utöver ovanstående: att applikationen förses med väl fungerande inställningsmöjligheter för olika användare. att en molntjänst används för att publicera applikationen. en backend-applikation skapas som ger enkel överblick över registrerade användare. Kurslitteratur Murach's MySQL Joel Murach ( ) MongoDB: CouchDB: Cloud9: https://c9.io/ NodeJS: Övrig litteratur som referensverk 19 av 23

20 Delkurs 10 LIA 2 - Lärande i Arbete Yh-poäng: 55 Efter genomförd kurs skall den studerande: ha erfarenhet av objektstyrda och databasdrivna skarpa projekt inom webb- och RIAproduktion ha erfarenhet av kontakter med beställare och projektledare och vana av att ta sin roll i processen ha fördjupad erfarenhet av att driva projekt och av att fullgöra sina projektdelar Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Yrkesrollen som utvecklare av webbapplikationer/ria. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Utföra de arbetsuppgifter inom RIA-baserad webbproduktion som värdföretaget erbjuder, och som ligger inom en kompetensnivå som kan förväntas av studerande efter hittills genomgången utbildning. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående, uppvisa initiativ- och innovationsförmåga samt förmåga och vilja att självständigt fördjupa sig och söka lösningar där så behövs. 20 av 23

21 Delkurs 11 Projektarbete 2 Yh-poäng 10 Efter genomförd kurs skall den studerande: ha fördjupade kunskaper och färdigheter runt de roller och arbetsmoment som ingår i ett utvecklingsprojekt på egen hand kunna skapa en metodplan för ett projekts fullgörande kunna övervaka ingående projektdelar och hålla en tidsbudget ha fördjupad kunskap och erfarenhet av att producera en databasdriven, interaktiv RIAapplikation i skarp miljö Kursen ger kunskaper i att arbeta med ett teknikkrävande projektarbete i en fingerad skarp miljö. Projektarbetets verksnivå motsvarar tidigare genomgångna kursdelar. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: På egen hand utifrån en kravspecifikation från fingerad beställare kunna ta fram en rapport med som föreslår och visar beskriver applikationen berättar olika user stories en skiss av grafiskt användargränssnitt val av serverteknik val av databasupplägg tänkbara JavaScript-bibliotek att använda grov uppskattning av olika delmängder och sprinter enligt agil metodik presentera alternativ kostnad/budget utifrån att stryka delmängd av funktionalitet föreslå teamstorlek och nödvändig kompetens hos utvecklingsteamet 21 av 23

22 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att#bygga#en#fungerande#webbapplikation#utifrån#en#kravspecikation#som:# följer kravspecikationen följer en välavvägd tidsplan visar förmåga att välja lämpliga kodbibliotek för applikationen (DOM-manipulation, multimedia, diagram, MVC etc.) tillämpar ett OOP-baserat angreppssätt. byggs i grupp med agil metodik som arbetssätt. framtagning och implementering av ett RESTful API för kommunikation mellan server- och fronendapplikation FörVälGodkäntkrävs: Att man under arbetet visar att man fungerar som agilt team kan möta och diskutera saker på ett moget sätt med fingerad uppdragsgivare genomför adekvat dokumentation och versionhantering bygger webbapplikationen som AMD-moduler använder MVC-principer. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 22 av 23

23 Litteraturlista Böcker CSS3: The Missing Manual (3rd ed) David Sawyer McFarland ( ) Object-Oriented Javascript Stoyan Stefanov ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) Murach's MySQL Joel Murach ( ) Beginning jquery Jack Franklin ( ) Webbsidor Writing for the web: Code Academy: Git Immersion Pro Git Scott Chacon (Fritt tillgänglig bok online: ) Agile Scrum Agile manifesto MongoDB: CouchDB: Cloud9: https://c9.io/ NodeJS: 23 av 23

KURSPLAN. PHP Utvecklare MMPU13. Förkortad version för LIA-information

KURSPLAN. PHP Utvecklare MMPU13. Förkortad version för LIA-information KURSPLAN PHP Utvecklare MMPU13 Förkortad version för LIA-information Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Barkgatan 6, 214 22 Malmö 040-20 48 92 peter.jacobsen@plushogskolan.se Innehåll Webbproduktion...

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 Projektarbete myshop av Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 ABSTRAKT En rapport om utvecklingen av myshop, ett 10 veckors projektarbete i kursen individuellt

Läs mer

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Sammanfattning Det här är slutrapporten för ett projekt som gjordes i kursen Webbprojekt I av tre studenter på programmet webbprogrammerare.

Läs mer

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com;

Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com; Webbutvecklare med 14 år bakom tangentbordet Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com; Expertisområde: Webbutveckling, HTML5, CSS3, JavaScript,

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

UTVECKLINGSMILJÖER Microsoft Visual Studio (2003-2013), SQL Server Management Studio 2008-2010, Eclipse

UTVECKLINGSMILJÖER Microsoft Visual Studio (2003-2013), SQL Server Management Studio 2008-2010, Eclipse KONSULTPROFIL Daniel Systemutvecklare.NET Sammanfattning Daniel har mer än 10års erfarenhet av utveckling i olika programspråk. Daniel har i första hand arbetat med Webbutveckling och känner att han har

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp Bilaga I:8d Studiehandledning Programvarukonstruktion B, 15 hp Studieform: Campus Studieperiod: Vårterminen, läsperiod 3-4 Kurskod: DV032B Anmälningskod: HIG-23232 2009-06-02, mbm 2 Förord Varmt välkommen

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Bootstrap jquery SEO RWD MuddyCards. Tidigare Muddycards Många positiva kommentarer Ibland för högt tempo på föreläsning Lägg ut labbar tidigare Mer föreläsningar (2

Läs mer

Webbprogrammering 725G54

Webbprogrammering 725G54 Webbprogrammering 725G54 Hej! Jakob Bandelin, gästadjunkt jakob.bandelin@liu.se Interaktionsdesign, webbdesign, apputveckling Agenda Kursmål och -upplägg HTML Teckenkodning Validering Lab 1. Kursmål exemplifiera

Läs mer

E12 "Evil is going on"

E12 Evil is going on E12 "Evil is going on" Föreläsning 12, HT2014 AJAX Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E12 Evil is going on Dagens agenda AJAX XMLHttpRequest-objektet JSON Vad är AJAX? Asynchronous JavaScript and XML

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Hemsideutveckling för Anjool AB

Hemsideutveckling för Anjool AB Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsideutveckling för Anjool AB Christopher Gidlöf Maj 2012 Examensarbete 15hp B nivå Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Carina Petterson Handledare:

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Webb och Multimedia

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Webb och Multimedia Dnr HS 2014/105 1 (7) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Fredrik är dessutom en social tillgång i varje team där han bidrar med positivitet och god stämning."

Fredrik är dessutom en social tillgång i varje team där han bidrar med positivitet och god stämning. CV Fredrik Dyrkell Skräddaregården 25 423 54 TORSLANDA fredrik.dyrkell@gmail.com 031 92 63 11 Född: 1977 09 07 Familj: Fru Josefin, två barn, Edvin 6 år och Signe 3 år "Fredrik har en förmåga att kombinera

Läs mer

Tove Carlsund Systemutvecklare

Tove Carlsund Systemutvecklare OM MIG Under mina yrkesverksamma år som systemutvecklare har jag jobbat mycket med olika Content Management System, CMS. Dels med utveckling av själva systemen, mestadels frontend. Men också med transformation

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl. 9.00-12.00 Tillåtna

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

KAi SENSEMAKING SYSTEM

KAi SENSEMAKING SYSTEM Alexander Hall, 791023-8554 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5 hp Linnéuniversitetet 2013-06-09 KAi SENSEMAKING SYSTEM ABSTRAKT KAi Sensemaking System är en webbapplikation för feedback/återkoppling

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand

Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand Affärsidé Forcewebs Forcewebs är en webbyrå som skapar del eller totallösningar med allt från planering, projektledning, kodskrivning, design, layout, funktionstest

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Stad Disposition Inledning om våra webbkartor - Verksamhetsstöd Stadskarta på malmo.se Webbkartor på väg. smap Samarbete -Lund-Helsingborg Kartor

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Mobila tjänster för lojalitets system. Mobila tjänster för lojalitetssystem Mobile services for loyalty network

Mobila tjänster för lojalitets system. Mobila tjänster för lojalitetssystem Mobile services for loyalty network Mobila tjänster för lojalitets system Mobila tjänster för lojalitetssystem Mobile services for loyalty network Andreas Björklund EXAMENSARBETE 2012 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

Programmering B PHP. Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408.

Programmering B PHP. Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408. Programmering B PHP DTR1208 - Programmering B 50 poäng Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408. Mål Mål för kursen (Skolverket) Kursen skall ge fördjupade teoretiska

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB Här följer information om ett urval av utförda frilansjobb. CONTENT MANAGEMENT- OCH GROUPWARE RAMVERK Kund: Sundance MD&M En modulär flashapplikation med en PHP och MySQL backend

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015 Laboration 2 Webbproduktion Inledning Vi har hittills koncentrerat oss på att strukturera upp vår information på ett så semantiskt sätt som möjligt. Nu är det dags att ge ögat något vackert att vila på.

Läs mer

E13 "Behind the Wild"

E13 Behind the Wild E13 "Behind the Wild" Föreläsning 13, HT2014 Det vi missat och lite till Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E13 Behind the Wild Dagens agenda Cookies Web storage Context/ändra context Augmentation

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Callisma (2 mån) Adam levererade en modern och plattformsoberoende webbplats som även är integrerad till en E-handelsplattform.

Callisma (2 mån) Adam levererade en modern och plattformsoberoende webbplats som även är integrerad till en E-handelsplattform. KONSULTPROFIL Adam Frontend-utvecklare Sammanfattning Adam är en senior frontend-utvecklare med tyngd på HTML, CSS och JavaScript. Han fungerar väldigt bra både i team och individuellt. Han drivs av att

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer Introduktion till programmering Programspråk och paradigmer Vad är ett programspråk? Aprogramming languageis a formal constructedlanguagedesigned to communicate instructions to a machine, particularly

Läs mer

<script src= http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js></script> AngularJS Skriven av: Isak Glans. Datum: 2015-04-29. Kurs: Webbutveckling. Lärare: Per Sahlin. Utbildning: Systemutvecklare i.net, Newtons Yrkeshögskola. 1 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att

Läs mer

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik v PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik Eskilstuna, 2002-12-12 EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

DATALAGRING. Ämnets syfte

DATALAGRING. Ämnets syfte DATALAGRING Ämnet datalagring behandlar hur lagring av data görs på ett strukturerat sätt för att datorprogram ska komma åt data på ett effektivt sätt. Lagringen kan ske med hjälp av databashanterare av

Läs mer

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet WP-Edit Robin Larsson Martin Davik 2014 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet Handledare: Anders Jackson Examinator: Carina Pettersson WP-Edit av Robin Larsson Martin

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Next -> Next -> Finish

Next -> Next -> Finish Next -> Next -> Finish eller? Vad bör man tänka på i samband med uppgradering till eller nyutveckling i EPiServer CMS 7? Oscar Larsson Oscar Larsson Agenda Det Leverantören här är Sogeti lovar Är det verkligen

Läs mer

Asp.net mvc intro PER KVARNBRINK, 2015-01-27

Asp.net mvc intro PER KVARNBRINK, 2015-01-27 Asp.net mvc intro PER KVARNBRINK, 2015-01-27 Byggstenarna i ett mvc-projekt 1. Databasen 2. Datamodellen (M:et) 3. Entity framwork 4. Routing 5. Kontroller (C:et) 6. Vy (V:et) 7. Vymodeller 8. Troligen

Läs mer

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll Informatik B Informatics B Högskolepoäng: 30 Kurskod: 2IN001 Ansvarig institution: Informatik Ämne: Informatik Nivå: Grund Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd eller underkänd Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer