KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr (framarbetat av Thomas Frank)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank)"

Transkript

1 KURSPLAN Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12 Utb nr (framarbetat av Thomas Frank) Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Drottningatan 4b, Malmö

2 Innehåll VISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEPRODUKTION 3 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING 5 INFORMATIONSHANTERING 7 WEBBPRODUKTION 9 PROJEKTSTYRNING 11 RIA-PRODUKTION 1 13 PROJEKTARBETE 1 15 LIA 1 - LÄRANDE I ARBETE 17 RIA-PRODUKTION 2 18 LIA 2 - LÄRANDE I ARBETE 20 PROJEKTARBETE 2 21 KURSLITTERATUR 22 2 av 23

3 Delkurs 1 kursordning samt innehåll Visuell Kommunikation, medieproduktion Yh-poäng: 30 Kursensmålochhuvudsakligainnehåll Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om principer och teorier runt kommunikativa processer ha kunskap och erfarenhet av att skapa kommunikation med hjälp digital media ha kunskap om olika principer och tekniker för grafisk formgivning kunna framställa, redigera och publicera bild och grafik för webbmiljö ha kunskap av att bearbeta ljud och video för anpassning till webb- och multimediamiljöer Kursen ger kunskaper om hur olika former av media kan användas för att skapa kommunikation. Kursen ger också kunskaper och färdigheter i att tekniskt producera och bearbeta olika typer av media. Efteravslutadkursskadenstuderandehakunskaper (fakta,förståelse,färdighet,förtrogenhet)inom: Formgivning, typografi och läsbarhet för webb med hjälp av HTML5 och CSS. HTML-element och DOM Semantisk HTML taggar/entiteter som avspeglar innehållsstruktur Hur arv, selektorer och attribut används inom CSS Grundläggande förståelse för vad responsive design innebär. Organisation och anpassning av innehåll via olika innehålls- och menystrukturer. Justering av fotografier och bilder (nivåer, ljushet, upplösning etc, optimering och filformat för webben) Ljud och videoformat lämpliga för webben, samt konvertering till och optimering av dessa format. 3 av 23

4 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Inlämningsuppgift Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att kunna skapa en välstrukurerad sajt med HTML innehållande bilder och applicera design på denna med hjälp av CSS-selektorer och -attribut. Infoga ljud och bild i en HTML5-baserade webbsida. Kunna bygga en strukturerad sajt utifrån en Photoshop-skiss. Anpassa bilder och för dessa välja rätt filformat. FörVälGodkäntkrävs: Utöver ovanstående: Kunna skapa komplexa box-layouter med HTML och CSS. Visa på god förtrogenhet med syntax i HTML och CSS samt förståelse för DOM som koncept. Välja kvalitets- och målgruppsmässigt optimala filformat och inställningar för bild, ljud och video. Kurslitteratur: CSS3: The Missing Manual (3rd ed) David Sawyer McFarland ( ) Writing for the web: Code Academy: 4 av 23

5 Delkurs 2 kursordning samt innehåll Objektorienterad Programmering Yh-poäng: 30 Kursensmålochhuvudsakligainnehåll Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om objektorienterad programmering i olika miljöer och mot olika plattformar känna till skillnader och likheter i de olika programmiljöerna ha färdighet i att skapa dynamiska och användarvänliga webbsidor ha god färdighet i att skapa dynamiska, interaktiva och användarvänliga RIAapplikationer, mot både webb och lokala klienter Kursen ger den studerande såväl teoretiska som praktiska grundläggande kunskaper i Objektorienterad Programmering. I inledningen av kursen fokuseras på OOP i allmänna termer, oavsett vilket programmeringsspråk som skall användas i systemutvecklingen. I kursens praktiska del introduceras den studerande i de vanligaste programmeringsspråken för webbutveckling samt för utvecklingsprogram för RIA-miljöer. Efteravslutadkursskadenstuderandehakunskaper (fakta,förståelse,färdighet,förtrogenhet)inom: Grundläggande programmering: variabler, funktioner, logiska jämförelser kontrollstrukturer, upprepningar (olika sorters loopar) Grundläggande problemlösning med hjälp av OOP-koncept: nedbrytning av en uppgift till en avgränsad problemställning formalisering av en delmängd av verkligheten via uppdelning i saker/entiteter och förhållandet mellan dessa (objekt, relationer) olika entiteter kan utföra olika handlingar (metoder) och ha olika egenskaper orsak och verkan (events och event listeners) Olika implementationer av OOP Prototypbaserat arv (JavaScript) Klassbaserat arv (PHP och abstraktion av i JavaScript) Privata och skyddade egenskaper och metoder Skillnader mellan prototypbaserat och klassbaserat arv Olika sätt att skapa objekt (factory etc.) 5 av 23

6 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Visa förståelse för OOP-konceptet genom att kunna bryta ned en given problemställning till en objektorienterad struktur och applicera en lösning i PHP och JavaScript som innefattar arv och komposition. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående kunna lösa samma problemställning med både prototyp- och klassbaserat arv. Kunna argumentera kring för- och nackdelar med respektive tillvägagångssätt. Kurslitteratur Object-Oriented Javascript Stoyan Stefanov ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) Code Academy: 6 av 23

7 Delkurs 3 kursordning samt innehåll Informationshantering Yh-poäng: 15 Efter genomförd kurs skall den studerande kunna designa en relationsdatabas känna till de vanligaste normalformerna och hur de används kunna skriva Structured Query Language och publicera databasinnehåll via ett webbgränssnitt känna till de vanligaste databaserna Kursen ger den studerande kunskaper i att designa och normalisera en relationsdatabas, manipulera innehållet med kommandospråk samt publicera dess innehåll i webbgränssnitt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Val av databaseditor (känna till några olika bra editorer). Kunna använda databaseditorn för att ställa SQL-frågor och överblicka databaser Grundläggande SQL-kommandon (bl.a. CRUD via INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE) Vara orienterade kring databaslösningar. Kunna bryta ner entiteter och relationer till olika SQL-tabeller Kunna ställa olika typer frågor över relationer (JOIN etc.) Praktiskt kunna tillämpa normalform 1-3 Via serversideplattform och skriptning via PHP (och/eller node.js) kunna ansluta till en databas, ställa SQL-frågor och hämta resultat Överföra resultat till klienten via AJAX (XHR och JSON). 7 av 23

8 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Modellera en relationsdatabas som uppfyller första och andra normalformerna. Kunna använda CRUD i MySQL. Kunna använda Inner Joins i MySQL. Kommunicera med MySQL ifrån PHP. Publicera en databas på en webbserver. FörVälgodkäntkrävs: Självständigt modellera en relationsdatabas som uppfyller alla tre normalformerna samt använder korrekta datatyper. Kunna visa eller redogöra för vad Inner, Left, Right och Outer Joins gör. Kurslitteratur Murach's MySQL Joel Murach ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) 8 av 23

9 Delkurs 4 kursordning samt innehåll Webbproduktion Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande kunna ha goda kunskaper om olika språk för markering, styrning och programmering, med vilka webbsidor byggs ha goda kunskaper om hur olika typer av media sammanställs i RIA- applikationer kunna designa och skapa användarvänliga webbsidor, i samråd med en uppdragsgivare kunna designa och skapa användarvänliga, interaktiva multimedia-applikationer, i samråd med en uppdragsgivare Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i att skapa funktionella statiska webbsidor med en modern grafisk design. Dels i traditionell webbteknik med ingående märk- och styrspråk, dels i RIA-teknik med upplevelserik media och programmering. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Att planera en webbapplikation (inkl. wireframing) Att skapa och strukturera en traditionell webbapplikation med statiska webbsidor i behov av omladdning Att skapa och strukturera en beständig (ej i behov av omladdning) webbapplikation (i klient/webbläsare) Att använda responsiv design som en naturlig del i designarbetet. Att hämta/lämna data och filer ifrån externa källor (databaser, filsystem) Navigering/statefulness via uri-fragment (#hash) Kunskap om aktuella JavaScript-bibliotek för multimedia och DOM-manipulation (videooch ljuduppspelning etc.) : jquery, jplayer m.fl. 9 av 23

10 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta, samt inlämningsuppgift Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att kunna skriva kravspecifikation och beskriva informationsstruktur samt kunna ta fram en wireframe, samt skissa gränssnittsprototyp utifrån detta. Att behärska vanligt förekommande DOM-manipulation med jquery. Att använda DOM-events med jquery. Att hantera asynkron kommunikation (AJAX/XHR) med hjälp av jquery. Att kunna utvidga jquery med egna plugins. Att använda tilläggsbibliotek för ljud och video (t.ex. jplayer). FörVälgodkäntkrävs: Att skapa en webbapplikation som visar prov på genomtänkta avväganden vad gäller responsiv design, samt anpassning till olika medier, devices och webbläsare. Kurslitteratur Beginning jquery Jack Franklin ( ) 10 av 23

11 Delkurs 5 kursordning samt innehåll Projektstyrning Yh-poäng: 15 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kännedom de om olika roller som ingår i ett utvecklingsprojekt ha förståelse för projektledarens roll i ett utvecklingsprojekt ha kunskap om olika agila metoder för projektstyrning ha kunskap och färdigheter i att följa tidsplaner i ett utvecklingsprojekt kunna skapa den dokumentation som krävs för ett utvecklingsprojekt kunna följa styrdokument och instruktioner i ett utvecklingsprojekt kunna skapa prototyper i ett utvecklingsprojekt ha kunskap och färdighet i kreativ idégenerering och verbal kommunikation Kursen ger både teoretisk och praktisk grund för hur man leder och arbetar i utvecklingsprojekt, från idé till genomförande och uppföljning samt kundkontakt, både som projektledare och projektdeltagare. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: traditionell projektmodell (vattenfallsmetoden) modern agil projektmodell (SCRUM) hur man arbetar i team och med uppdragsgivare inom SCRUM metoder för att versionshantera kod metoder för att dokumentera projekt och kod att sätta upp styrdokument och hålla dem på en lämplig detaljnivå att bryta ner projekt i delmängder med hjälp av gruppdiskussioner och pokerplanning att utifrån nedbrytningen i delmängder skapa en övergripande tidsplanering att arbeta iterativt med delleveranser som kan fungera som prototyper att medvetet upprätta, använda och underhålla en gemensam terminologi inom teamet 11 av 23

12 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att i grupp demonstrera att man kan leda och delta i agila planeringsmöten, leda och delta i daily standups (dagliga kort-möten), leda och delta i utvärderings- och avslutsmöten. Att demonstrera grundläggande kunskaper i användning av versionshanteringssystem. Att kunna möta en tänkt uppdragsgivare, lyssna på, bolla idéer med och hjälpa fram till kravspecifikation. FörVälgodkäntkrävs: Att kunna demonstrera fördjupade kunskaper i användning av versionshanteringssystem samt visa fördjupad kännedom om agila metodiker. Visa att man har förstått och kan gå in i olika roller i ett projekt (teamledare, projektledare, beställare). Kurslitteratur Webbsidor: Git Immersion Pro Git Scott Chacon (Fritt tillgänglig bok online: ) Agile Scrum Agile manifesto 12 av 23

13 Delkurs 6 RIA-produktion 1 Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper om de rådande tekniker som kan förmedla Rich Internet Applications kunna bedöma genomförbarheten av föreslagna idéer, media och tekniker samt diskutera alternativ kunna samarbeta med kringproducenter av ingående media ha färdigheter i att producera lokala klienter och webbapplikationer Kursen ger kunskaper i produktion av objektstyrda, interaktiva applikationer i vilka text, ljud, video, animationer och synkronisering kan samverka mot en hög upplevelsenivå. Produktionen ser både mot webben och lokala klienter. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: ha kännedom om olika JavaScript-bibliotek för DOM-manipulation, hantering av multimedia, templating, asynkrona moduler (AMD) och model view controller (MVC) fördelar och förutsättningar för att kunna bygga webbapplikationer med en REST-ful arikitektur. att kunna välja och kombinera olika JavaScript-bibliotek som behövs för en modern HTML5-baserade webbapplikation tids- och kostnadsbedömning av webbapplikationer utifrån olika omfattning och genomförande att kunna ställa upp krav på och leveransformat av olika mediaresurser (bild, foto, ljud, video), beställa och kostnadsberäkna olika licensformat och användning av standardbibliotek (ljud, bild, video) kontra specialbeställningar praktisk användning av JavaScript-bibliotek för multimedia (video- och ljuduppspelnng, animeringar etc.) 13 av 23

14 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Inlämningsuppgift, samt betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Visa prov på goda färdigheter vad gäller att ta fram kravspecifikation och wireframes. Presentera en kostnadsbedömning för ett tänkt projekt där olika delar kan läggas till eller dras ifrån utifrån uppdragsgivarens prioritering. I kostnadsbedömningen ta med olika alternativ för inköp och/eller produktion av bild, ljud och video. Framtagande av en klickbar prototyp avsedd för uppdragsgivare och fokusgrupper. FörVälGodkäntkrävs: Genomför en bedömning av vilka olika kodbibliotek som vore lämpliga att använda i applikationen. Motiverar dessa val. Genomför en planering av applikationen tänkta livscykel, hur den är tänkt att uppdateras och kostnader för detta. Visar en skiss för API för REST-ful arkitektur. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 14 av 23

15 Delkurs 7 Projektarbete 1 Yh-poäng: 10 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper och färdigheter runt de roller och arbetsmoment som ingår i ett utvecklingsprojekt kunna skapa en metodplan för projektets fullgörande och övervaka den kunna följa aktuell metodplan, med kreativitet och tidshållning ha kunskap och erfarenhet av att producera en krävande RIA-applikation i skarp miljö Kursen ger kunskaper i att arbeta med ett större projektarbete i en fingerad skarp miljö. Projektarbetets verksnivå motsvarar tidigare genomgångna kursdelar. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Att i grupp genomföra utvecklingen av en fullskalig webbapplikation enligt en från fingerad uppdragsgivare given kravspecifikation. I arbetet ingår att versionshantera och dokumentera kod. Att kommunicera med uppdragsgivare Att inom gruppen jobba med agil metodik. Att bryta ner arbetet i delmängder utifrån agil metodik. Att kontinuerligt rapportera till uppdragsgivaren. Att genomföra delleveranser där uppdragsgivaren kan testa och komma med synpunkter på applikationen. Att genomföra en slutleverans av applikationen. 15 av 23

16 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att#bygga#en#fungerande#webbapplikation#utifrån#en#kravspecikation#som:# följer kravspecikationen visar förmåga att välja lämpliga kodbibliotek för applikationen (DOM-manipulation, multimedia, diagram, MVC etc.) tillämpar ett OOP-baserat angreppssätt. byggs i grupp med agil metodik som arbetssätt. FörVälGodkäntkrävs: Att man under arbetet visar att man fungerar som agilt team kan möta och diskutera saker på ett moget sätt med fingerad uppdragsgivare genomför adekvat dokumentation och versionhantering bygger webbapplikationen som AMD-moduler använder MVC-principer. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 16 av 23

17 Delkurs 8 LIA 1 - Lärande i Arbete Yh-poäng: 30 Efter genomförd kurs skall den studerande ha erfarenhet av att skapa kommunikation med digital media ha erfarenhet av att skapa interaktiva webbsidor ha erfarenhet av sammanställa media i interaktiva RIA-applikationer ha erfarenhet av rapport och presentation runt utfört arbete Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Yrkesrollen som utvecklare av webbapplikationer/ria. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Utföra de arbetsuppgifter inom RIA-baserad webbproduktion som värdföretaget erbjuder, och som ligger inom en kompetensnivå som kan förväntas av studerande efter hittills genomgången utbildning. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående, uppvisa initiativ- och innovationsförmåga samt förmåga och vilja att självständigt fördjupa sig och söka lösningar där så behövs. 17 av 23

18 Delkurs 9 RIA-produktion 2 Yh-poäng: 45 Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskaper om de rådande servertekniker som kan stödja databasdrivna Rich Internet Applications ha kunskaper om olika databastekniker som kan förmedla data till applikationer kunna diskutera olika lösningar av servertjänster och databasdrift med en beställare ha färdigheter i att producera databasdrivna lokala klienter och webbapplikationer i RIAteknik samt i kombination med traditionella webbsidor Kursen ger kunskaper i produktion av databasdrivna objektstyrda, interaktiva applikationer i vilka text, ljud, video, animationer och synkronisering kan samverka mot en hög upplevelsenivå. Produktionen ser både mot webben och lokala klienter. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: använda moderna servertekniker som node.js använda SQL-baserade databaser, samt aktuella NoSQL-databaser (som mongodb och/eller CouchDB) avgöra när och hur klienten bäst kommunicerar och hämtar information från backend och databas spara personlig data för användaren på servern spara personlig data för användaren på klienten (user storage) inloggningsskydda applikationer välja och kostnadsberäkna driften av en webbapplikation utifrån trafikmängd, databasbehov och andra krav på servern veta skillnaden mellan, samt för- och nackdelar med traditionell fysisk server, VPS och molnbaserade tjänster bygga olika user stories för användandet av en applikation kunna skapa webbapplikationer med inställningsmöjligheter för olika användare och användargrupper applikationsplanering (val av serverteknik och programspråk, kodstruktur och metodik vid kodning) 18 av 23

19 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Salstenta, samt betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Ge adekvata förslag på val av lösning för drift av olika webbapplikationer, utifrån applikationernas beskaffenhet, samt tänkt besöksmängd. Redogöra för för för- och nackdelar med SQL vs. NoSQL-baserade databaslösningar Genomföra att grupparbete där: user stories används en inloggningskyddad mindre applikation skapas applikationen publiceras live. FörVälGodkäntkrävs: Utöver ovanstående: att applikationen förses med väl fungerande inställningsmöjligheter för olika användare. att en molntjänst används för att publicera applikationen. en backend-applikation skapas som ger enkel överblick över registrerade användare. Kurslitteratur Murach's MySQL Joel Murach ( ) MongoDB: CouchDB: Cloud9: https://c9.io/ NodeJS: Övrig litteratur som referensverk 19 av 23

20 Delkurs 10 LIA 2 - Lärande i Arbete Yh-poäng: 55 Efter genomförd kurs skall den studerande: ha erfarenhet av objektstyrda och databasdrivna skarpa projekt inom webb- och RIAproduktion ha erfarenhet av kontakter med beställare och projektledare och vana av att ta sin roll i processen ha fördjupad erfarenhet av att driva projekt och av att fullgöra sina projektdelar Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Yrkesrollen som utvecklare av webbapplikationer/ria. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Utföra de arbetsuppgifter inom RIA-baserad webbproduktion som värdföretaget erbjuder, och som ligger inom en kompetensnivå som kan förväntas av studerande efter hittills genomgången utbildning. FörVälgodkäntkrävs: Utöver ovanstående, uppvisa initiativ- och innovationsförmåga samt förmåga och vilja att självständigt fördjupa sig och söka lösningar där så behövs. 20 av 23

21 Delkurs 11 Projektarbete 2 Yh-poäng 10 Efter genomförd kurs skall den studerande: ha fördjupade kunskaper och färdigheter runt de roller och arbetsmoment som ingår i ett utvecklingsprojekt på egen hand kunna skapa en metodplan för ett projekts fullgörande kunna övervaka ingående projektdelar och hålla en tidsbudget ha fördjupad kunskap och erfarenhet av att producera en databasdriven, interaktiv RIAapplikation i skarp miljö Kursen ger kunskaper i att arbeta med ett teknikkrävande projektarbete i en fingerad skarp miljö. Projektarbetets verksnivå motsvarar tidigare genomgångna kursdelar. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: På egen hand utifrån en kravspecifikation från fingerad beställare kunna ta fram en rapport med som föreslår och visar beskriver applikationen berättar olika user stories en skiss av grafiskt användargränssnitt val av serverteknik val av databasupplägg tänkbara JavaScript-bibliotek att använda grov uppskattning av olika delmängder och sprinter enligt agil metodik presentera alternativ kostnad/budget utifrån att stryka delmängd av funktionalitet föreslå teamstorlek och nödvändig kompetens hos utvecklingsteamet 21 av 23

22 Undervisningochexaminationförkunskapskontroll: Betygsgrundande grupparbete med obligatorisk närvaro. Betygskriterier FörGodkäntkrävs: Att#bygga#en#fungerande#webbapplikation#utifrån#en#kravspecikation#som:# följer kravspecikationen följer en välavvägd tidsplan visar förmåga att välja lämpliga kodbibliotek för applikationen (DOM-manipulation, multimedia, diagram, MVC etc.) tillämpar ett OOP-baserat angreppssätt. byggs i grupp med agil metodik som arbetssätt. framtagning och implementering av ett RESTful API för kommunikation mellan server- och fronendapplikation FörVälGodkäntkrävs: Att man under arbetet visar att man fungerar som agilt team kan möta och diskutera saker på ett moget sätt med fingerad uppdragsgivare genomför adekvat dokumentation och versionhantering bygger webbapplikationen som AMD-moduler använder MVC-principer. Kurslitteratur Samtlig kurslitteratur kommer här till användning som referensverk. 22 av 23

23 Litteraturlista Böcker CSS3: The Missing Manual (3rd ed) David Sawyer McFarland ( ) Object-Oriented Javascript Stoyan Stefanov ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) Murach's MySQL Joel Murach ( ) Beginning jquery Jack Franklin ( ) Webbsidor Writing for the web: Code Academy: Git Immersion Pro Git Scott Chacon (Fritt tillgänglig bok online: ) Agile Scrum Agile manifesto MongoDB: CouchDB: Cloud9: https://c9.io/ NodeJS: 23 av 23

KURSPLAN. PHP Utvecklare MMPU13. Förkortad version för LIA-information

KURSPLAN. PHP Utvecklare MMPU13. Förkortad version för LIA-information KURSPLAN PHP Utvecklare MMPU13 Förkortad version för LIA-information Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Barkgatan 6, 214 22 Malmö 040-20 48 92 peter.jacobsen@plushogskolan.se Innehåll Webbproduktion...

Läs mer

1. Webbproduktion, 20 Yhp (4 v)

1. Webbproduktion, 20 Yhp (4 v) Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, www.medieinstitutet.se, sida 1/12 1. Webbproduktion, 20 Yhp (4 v) Produktion och publicering av välstrukturerade webbsajter. Kursen syftar

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

3. Dynamiska webbplatser, 20 Yhp (4 v)

3. Dynamiska webbplatser, 20 Yhp (4 v) Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, www.m Webbutvecklare CMS, Yh-utbildning, 2 år, 400 Yhp, Medieinstitutet, www.medieinstitutet.se, sida 3/12 3. Dynamiska webbplatser, 20

Läs mer

Q1 Har ni under utbildning haft undervisning inom HTML5?

Q1 Har ni under utbildning haft undervisning inom HTML5? Q1 Har ni under utbildning haft undervisning inom HTML5? ade: 13 Hoppade över: 0 84,62% 11 15,38% 2 Totalt 13 1 / 26 Q2 Hur pass bra bedömer du att dina kunskaper inom HTML5 är? ade: 13 Hoppade över: 0

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (12) Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

YH, Systemutvecklare agil webbprogrammering 400 Yh- poäng (utbildningsnummer: ) Connectivity och Internet of things IoT

YH, Systemutvecklare agil webbprogrammering 400 Yh- poäng (utbildningsnummer: ) Connectivity och Internet of things IoT Huvudmoment Skapa i grupp en applikation som pratar med en enhet och ger en användare möjlighet att läsa av och/eller styra den. Utforma och koda ett användargränssnitt för ovannämnda applikation utifrån

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Armin Nezirevic Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Kort kursinfo

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN

METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN AGNES KNOX - CV METODER OCH VERKTYG EXEMPEL PÅ UPPDRAG KOMPETENSOMRÅDEN HTML5, CSS3, SASS Javascript, jquery, Ajax Twitter Flight, AngularJS JSP, JSP/Servlets Git IntelliJ Subversion Wordpress, Joomla,

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. GENERALDIREKTÖREN Enhetschef

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. GENERALDIREKTÖREN Enhetschef Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:248) om ämnesplan för ämnet webbteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj 2015. Med

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Förra gången Usability & interaktionsdesign Projektintroduktion Bildbehandling. Byte av handledare Istället för Martin Johansson Annsofi Pettersson, annpe655@student.liu.se

Läs mer

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 Projektarbete myshop av Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 ABSTRAKT En rapport om utvecklingen av myshop, ett 10 veckors projektarbete i kursen individuellt

Läs mer

Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg

Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg RICKARD HANSSON 2012-06-04 Abstrakt Rapporten du har i din hand kommer handla om mitt projektarbete som jag genomfört under tio veckor för utbildningen Utvecklare

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

Läs mer

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group Cybercom Group www.cybercom.se info@cybercom.com Yanting Larsen Jag har ett stort intresse av mjukvaruutveckling och jag är angelägen om att arbeta med antingen webbapplikationer, datorprogram eller mobilapplikationer.

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (11) Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7).

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7). Dnr: 2017/1737 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Interaktiva medier och webbteknologier, 180 högskolepoäng Interactive Media and Web Technologies, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Sök till Legionen! Förra gången MuddyCards PHP Lab 4. Agenda Webbtermer och annat som är bra att veta Bildoptimering Javascript jquery Portfolio Avstämning kurs. Webbsida Webbsida

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

YH, Systemutvecklare agil webbprogrammering 400 Yh-poäng (utbildningsnummer: ) Kursplan för Introduktion till mjukvaruteknik i applikationer

YH, Systemutvecklare agil webbprogrammering 400 Yh-poäng (utbildningsnummer: ) Kursplan för Introduktion till mjukvaruteknik i applikationer Beslutad av Ledningsgruppen 2015-10-22 Giltig från 2015-10-22 och gällande utbildnings omgång 1 och 2 Kursplan för Introduktion till mjukvaruteknik i applikationer 10 yrkeshögskolepoäng Kursens huvudsakliga

Läs mer

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Programmering PRR Programmering Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik,

Läs mer

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

E12 "Evil is going on"

E12 Evil is going on E12 "Evil is going on" Föreläsning 12, HT2014 AJAX Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E12 Evil is going on Dagens agenda AJAX XMLHttpRequest-objektet JSON Vad är AJAX? Asynchronous JavaScript and XML

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Förra gången MuddyCards Animation Portfolio Lab 3. Muddycards - resultat Positiva kommentarer Tempo föreläsningar Labbhandledning, pedagogik Mer labbhandledning Instruktioner

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

Kursöversikt. Kurser. Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2438 Utskriftsdatum: 2013-09-10. Obligatoriska kurser

Kursöversikt. Kurser. Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2438 Utskriftsdatum: 2013-09-10. Obligatoriska kurser Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng 3D-bild i kombination med fotografisk bild 20 Bransch och småföretagande 25 Digital bildbehandling 40 Examensarbete 25 Fotografiska verktyg 30 Kreativitet och

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Sammanfattning Det här är slutrapporten för ett projekt som gjordes i kursen Webbprojekt I av tre studenter på programmet webbprogrammerare.

Läs mer

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Rodolfo Weisser.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Översikt Rodolfo har mycket lång erfarenhet av systemutveckling i C# och på Microsoftplattformen och har god kunskap om Visual Studio

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

Webbprogrammering 725G54

Webbprogrammering 725G54 Webbprogrammering 725G54 Hej! Jakob Bandelin, gästadjunkt jakob.bandelin@liu.se Interaktionsdesign, webbdesign, apputveckling Agenda Kursmål och -upplägg HTML Teckenkodning Validering Lab 1. Kursmål exemplifiera

Läs mer

Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com;

Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com; Webbutvecklare med 14 år bakom tangentbordet Konsult: Mats Lindblad; Kontaktperson: Mats Lindblad; Tel: 070 249 11 24; E-post: mats.lindblad@gmail.com; Expertisområde: Webbutveckling, HTML5, CSS3, JavaScript,

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Model View Controller. Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

Model View Controller. Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Model View Controller Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Model View Controller Model View Controller (MVC) är ett design pattern (architectural pattern) som är väldigt

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia 1 (7) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå:

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng

Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng (Web, Internet and Software Engineering, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildning

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

UTVECKLINGSMILJÖER Microsoft Visual Studio (2003-2013), SQL Server Management Studio 2008-2010, Eclipse

UTVECKLINGSMILJÖER Microsoft Visual Studio (2003-2013), SQL Server Management Studio 2008-2010, Eclipse KONSULTPROFIL Daniel Systemutvecklare.NET Sammanfattning Daniel har mer än 10års erfarenhet av utveckling i olika programspråk. Daniel har i första hand arbetat med Webbutveckling och känner att han har

Läs mer

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering Objektorienterad programmering Aletta Nylén http://user.it.uu.se/~aletta Epost: aletta.nylen@it.uu.se Rum: 1216 Kursinfo Lärare: Aletta Nylén Jesper Wilhelmsson Litteratur: Object-Oriented Software Development

Läs mer

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp Bilaga I:8d Studiehandledning Programvarukonstruktion B, 15 hp Studieform: Campus Studieperiod: Vårterminen, läsperiod 3-4 Kurskod: DV032B Anmälningskod: HIG-23232 2009-06-02, mbm 2 Förord Varmt välkommen

Läs mer

Offertunderlag Webbportal NILS

Offertunderlag Webbportal NILS Offertunderlag Webbportal NILS Version: 0.2 Distributionslista Namn Befattning Enhet Saskia Sandring Åsa Eriksson SLU SLU Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av uppdrag... 4 1.1 NILS-programmet... 4

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

XtraMatLagning. August Ek och Oscar Johnson. TNM065 Dokumentstrukturer

XtraMatLagning. August Ek och Oscar Johnson. TNM065 Dokumentstrukturer XtraMatLagning August Ek och Oscar Johnson TNM065 Dokumentstrukturer 2013 12 13 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att skapa en användarvänlig XML baserad webbtjänst som gör det enkelt att

Läs mer

Databaser och Datamodellering Foreläsning IV

Databaser och Datamodellering Foreläsning IV Webbprogrammering - 725G54 Databaser och Datamodellering Foreläsning IV Agenda Databaser ERD SQL MySQL phpmyadmin Labb 4 Databaser Databas - samling med data Databashanterare Enkelt Kraftfullt Flexibelt

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Stad Disposition Inledning om våra webbkartor - Verksamhetsstöd Stadskarta på malmo.se Webbkartor på väg. smap Samarbete -Lund-Helsingborg Kartor

Läs mer

WCMS-15, Webbutvecklare CMS

WCMS-15, Webbutvecklare CMS WCMS-15, Webbutvecklare CMS Övningstentamen, delkurs Dynamiska webbplatser (20 YH-poäng) Plats: Medieinstitutet, Malmö Tid: 25 november 2015, kl. 13.00-16.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna, suddgummi,

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Programinformation för. Webbprogrammering, 180 högskolepoäng. (Web Programming, 180 ECTS credits)

Programinformation för. Webbprogrammering, 180 högskolepoäng. (Web Programming, 180 ECTS credits) Sida 1(9) Programinformation för Webbprogrammering, 180 högskolepoäng (Web Programming, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av nämnden för utbildningsfrågor vid Sektionen för datavetenskap

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Bootstrap jquery SEO RWD MuddyCards. Tidigare Muddycards Många positiva kommentarer Ibland för högt tempo på föreläsning Lägg ut labbar tidigare Mer föreläsningar (2

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Webb och Multimedia

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Webb och Multimedia Dnr HS 2014/105 1 (7) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Objekt-orienterad Programmering och Design. TDA551 Alex Gerdes, HT-2016

Objekt-orienterad Programmering och Design. TDA551 Alex Gerdes, HT-2016 Objekt-orienterad Programmering och Design TDA551 Alex Gerdes, HT-2016 Kursteamet Dr. Alex Gerdes kursansvarig, föreläsare Dr. Niklas Broberg examinator, (föreläsare) Fredrik Sjöholm handledare Johan Andersson

Läs mer

DM1012 Multimediaproduktion

DM1012 Multimediaproduktion DM1012 Multimediaproduktion Kursen Multimediaproduktion är anpassad för teknologer som läser medieprogrammet och ska ge en grundläggande förståelse och kunskap om olika medieformers konvergens. Kursen

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Haris Kljajic Individuellt mjukvaruprojekt. Projekt Rapport. Insatsplutonen. Haris Kljajic UD11

Haris Kljajic Individuellt mjukvaruprojekt. Projekt Rapport. Insatsplutonen. Haris Kljajic UD11 Projekt Rapport Insatsplutonen Haris Kljajic UD11 Abstrakt: Denna rapport är en rapport på mitt arbete i Individuellt Mjukvaruprojekt. Projektet i sig var en dynamisk website för 1:a Insatspluton i Kalmar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Rickard Larsson HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. Rickard Larsson HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2000:44 HIP EXAMENSARBETE Information från verksamhetssystem presenterat via intranät Rickard Larsson HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2000: 44 HIP ISSN: 1404-5494 ISRN:LTU

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Databasens består av: Tabell Kolumner fält Rader poster (varje post är unik)

Databasens består av: Tabell Kolumner fält Rader poster (varje post är unik) Databasföreläsning Databasens består av: Tabell Kolumner fält Rader poster (varje post är unik) Tabeller Personer Databas Nummer Namn Födelseår 1 Tina 1950 2 Siv 1965 3 Olle 1980 Platt databas: all information

Läs mer

Hemsideutveckling för Anjool AB

Hemsideutveckling för Anjool AB Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsideutveckling för Anjool AB Christopher Gidlöf Maj 2012 Examensarbete 15hp B nivå Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Carina Petterson Handledare:

Läs mer

Utbildningsplan för Webbprogrammering (180 högskolepoäng) Web Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Webbprogrammering (180 högskolepoäng) Web Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Webbprogrammering (180 högskolepoäng) Web Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2008-10-15.

Läs mer

Webbprogrammering. Sahand Sadjadee

Webbprogrammering. Sahand Sadjadee Webbprogrammering Sahand Sadjadee Agenda Webb The World Wide Web (WWW) is a network of online content that is formatted in HTML and accessed via HTTP. The term refers to all the interlinked HTML pages

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Tove Carlsund Systemutvecklare

Tove Carlsund Systemutvecklare OM MIG Under mina yrkesverksamma år som systemutvecklare har jag jobbat mycket med olika Content Management System, CMS. Dels med utveckling av själva systemen, mestadels frontend. Men också med transformation

Läs mer

KAi SENSEMAKING SYSTEM

KAi SENSEMAKING SYSTEM Alexander Hall, 791023-8554 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5 hp Linnéuniversitetet 2013-06-09 KAi SENSEMAKING SYSTEM ABSTRAKT KAi Sensemaking System är en webbapplikation för feedback/återkoppling

Läs mer