KURSPLAN. PHP Utvecklare MMPU13. Förkortad version för LIA-information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPLAN. PHP Utvecklare MMPU13. Förkortad version för LIA-information"

Transkript

1 KURSPLAN PHP Utvecklare MMPU13 Förkortad version för LIA-information Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Barkgatan 6, Malmö

2 Innehåll Webbproduktion... 3 Grundläggande programmering... 4 PHP/MySQL... 5 Produktionstekniker... 6 CMS-teori... 7 Kompletterande tekniker... 8 Objektorienterad programmering... 9 PHP/MySQL del CMS aktuella system PHP fördjupning Lärande i Arbete, LIA Examensarbete Litteraturlista av 14

3 Delkurs 1 Webbproduktion Yh-poäng: 15 Kursens mål är att lära sig grundläggande webbproduktion med HTML och CSS, att strukturera innehåll semantiskt samt omsätta en skiss till en publicerad html-sajt. Formgivning, typografi och läsbarhet för webb med hjälp av HTML5 och CSS. HTML-element och DOM Semantisk HTML taggar/entiteter som avspeglar innehållsstruktur Hur arv, selektorer och attribut används inom CSS Grundläggande förståelse för vad responsive design innebär. Organisation och anpassning av innehåll via olika innehålls- och menystrukturer. Justering av fotografier och bilder (nivåer, ljushet, upplösning etc, optimering och filformat för webben) Grundläggande om HTML-formulär Genomgång av texteditor för programmering Installation och användning av lokal webbserver Skissarbete Bygga sajt utifrån skiss Publicering av sajt med FTP (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) inom: Design och skiss för webben Grundläggande informationsarkitektur för webbsidor Grunderna inom HTML CSS-design Produktionsverktyg Disposition av och inkluderande av filer i HTML-dokument Filstruktur för HTML-sajt Publicering med FTP 3 av 14

4 Delkurs 2 Grundläggande programmering Yh-poäng: 20 Kursen ger den studerande såväl teoretiska som praktiska grundläggande kunskaper om programmering. I inledningen av kursen fokuseras på programmering i allmänna termer, oavsett vilket programmeringsspråk som skall användas i systemutvecklingen. I kursens praktiska del introduceras den studerande i JavaScript och PHP. Programmeringens grunder Orientering i JavaScript och PHP, likheter, skillnader och användningsområden Grundläggande applikationsdesign (planering och utförande) Separation av data, logik och presentation Semantisk namngivning Enkla programmönster (standardlösningar), felsökning och felhantering JSON (Javascript Object Notation) Disposition/konstruktion av en enkel JavaScript-applikation Disposition/konstruktion av en enkel PHP-applikation Introduktion till AJAX (XHR) och asynkron kommunikation mellan klient (JavaScript-applikation) och server (PHP-applikation) variabler, funktioner, logiska jämförelser kontrollstrukturer, upprepningar (olika sorters loopar) vanliga datatyper typiska applikationsstrukturer kodkommentarer och dokumentation metoder och verktyg för felsökning (debugging) praktisk konstruktion av enklare applikationer kommunikation mellan applikationer som koncept 4 av 14

5 Delkurs 3 PHP/MySQL Yh-poäng: 20 Kursens mål är att den studerande lär sig disponera och skapa PHP-applikationer som samverkar med databaser samt lär sig grundläggande SQL och databasmodellering. PHP och HTML: Enkel sida med formulär PHP och HTML: Formulärdata till/från formulär PHP och MySQL: Databaskoppling med PDO PHP och MySQL: Skicka kommandon till MySQL-databas med hjälp av PDO i PHP PHP och MySQL: Ta emot resultat och data ifrån MySQL med hjälp av PDO i PHP Introduktion till MySQL och relationsdatabaser Datatyper i MySQL Privilegier i MySQL Skapa tabeller av relevant databastyp och kollationering Skapa kolumner med relevanta datatyper CRUD (Create/Insert, Read/Select, Update, Delete) i MySQL Förekommande syntaxformer vid Insert och Update Logiska jämförelser och mönstermatchning i MySQL Översikt strängfunktioner i MySQL Nycklar och index i mysql Modellering av relationsdatabas efter 3 första normalformerna Inner Join (Implicit och Explicit) i MySQL Översikt övriga JOINs SQL-språkets uppbyggnad PHP Data Objects (PDO) som interface mot MySQL Publicering av PHP-dokument på webbserver Publicering av databas på webbserver 5 av 14

6 Delkurs 4 Produktionstekniker Yh-poäng: 15 Kursens mål är att den studerande lär sig att planera och arbeta i större grupp samt parprogrammera, enligt gängse agila metoder, liksom att lära sig använda sig av versionshanteringssystem. Orientering i Agil metodik Gruppövningar i Agil metodik Parprogrammeringsövningar Genomgång av hur versionshanteringssystem fungerar Att sätta upp och komma igång med versionshanteringssystem Hur man hämtar och hur man skapar ett versionshanterat projekt Utbildning och praktiska övningar med vanliga/nödvändiga kommandon Hur man hanterar versionskonflikter och versionssammanslagningar Hur man planerar och sätter upp publicerings- och utvecklingsstrategier med versionshanteringssystem, och hur man publicerar. Om tids-/omfattningsuppskattningar och om att förhålla sig till sådana. Agil projektmetodik Parprogrammering Versionshantering med Git eller liknande aktuellt system Publicering med versionshanteringssystem 6 av 14

7 Delkurs 5 CMS-teori Yh-poäng: 15 Kursens mål är att den studerande lär sig planera för CMS-projekt där man genom arbete i grupp lär sig upptäcka och kartlägga informationsstrukturer och modellera data mot CMS:er, lär sig att skapa skisser för CMS-projekt samt lär sig skriva och upprätthålla kravspecifikationer i dialog med uppdragsgivare. Vidare ska den studerande orienteras i aktuella CMS:er och få lära sig att praktiskt applicera datamodeller i ett CMS. CMS (Content Management System) från grunden Informationsarkitektur (Klassificering, ordningsscheman, hierarkier) Informationsmodellering (Datamodeller) CMS:er och informationshantering (Orientering i aktuella CMS:er och applicering av datamodeller i dessa) Kravspecifikationer (levande informella specifikationer i agilt arbetssätt) Wireframing Informationsarkitektur Informationsmodellering Aktuella CMS:er och hos dessa typiska förekommande datastrukturer Kravspecifikation ur agilt perspektiv Wireframing 7 av 14

8 Delkurs 6 Kompletterande tekniker jquery och andra JavaScript- bibliotek Yh-poäng: 15 Kursens mål är att lära ut användning av bibliotek och ramverk i JavaScript, främst jquery. Kursen ger utrymme för att med självstudier undersöka andra aktuella bibliotek/ramverk. Aktuella JavaScript-bibliotek och ramverk, orientering och exempel DOM- och CSS-manipulation med jquery Event handling med jquery AJAX (XHR) med jquery Att skriva egna jquery-plugins Användning av olika JavaScript-bibliotek jquery DOM- och CSS-maniplulation Events AJAX (XHR) Plug-Ins 8 av 14

9 Delkurs 7 Objektorienterad programmering Yh-poäng: 15 Kursens mål är de studerande ska lära sig grunderna inom objektorienterad programmering. Grundläggande problemlösning med hjälp av OOP-koncept: Nedbrytning av en uppgift till en avgränsad problemställning Formalisering av en delmängd av verkligheten via uppdelning i saker/entiteter och förhållandet mellan dessa (objekt, relationer) Olika entiteter kan utföra olika handlingar (metoder) och ha olika egenskaper Orsak och verkan (events och event listeners) Val av arv eller komposition som strukturell lösning Abstrakta klasser Polymorfism Olika implementationer av OOP Objekt i JavaScript Prototypbaserat arv (JavaScript) Skapa objekt med Factorymetoder (JavaScript) Klasser och objekt i PHP Klassbaserat arv (PHP och abstraktion av i JavaScript) Privata och skyddade egenskaper och metoder Skillnader mellan prototypbaserat och klassbaserat arv Objektorienterad programmering som koncept Objekt Klasser/konstruktorer Arv Komposition OOP i JavaScript OOP i PHP 9 av 14

10 Delkurs 8 PHP/MySQL del 2 Yh-poäng: 15 Kursens mål är den studerande ska fördjupa sig inom objektorienterad programmering med särskilt fokus på separation av data/logik/presentation. OMT (Object Modelling Technique) Design patterns inom OOP SRP (Single Responsibility Principle) MEPs (Message Exchange Patterns) REST (Representational State Transfer) MVC (Model View Controller) Mallar (templating) Dynamiska SQL-frågor Dynamiska anrop, routing och mapping i OOP Dynamiska frågor till databas MEP och RESTful services Separation av data/logik/presentation och MVC-koncept 10 av 14

11 Delkurs 9 CMS aktuella system Yh-poäng: 40 Kursens mål är att den studerande lär sig hantering och modifiering av aktuella CMS såsom Wordpress och Drupal, liksom får kännedom om och översikt av andra aktuella system. Genomgång av aktuella ledande system som exempelvis Wordpress och Drupal Likheter och skillnader mellan dessa system Hantering och modifiering av dessa system Översikt av andra aktuella CMS:er För de aktuella ledande CMS:er vi fördjupar oss i: Installation Administrationsgränssnitt Datamodeller och kodstrukturer Blocks (layout), teman och templates (mallsidor) Menyer och taxonomier Innehållstyper och entiteter Använda och modifiera/skapa moduler/plugins Hooks och API:er Widgets och JavaScript Integration: externa datakällor, data-export/-import Avancerad användning Översikt av andra populära och/eller lovande aktuella CMS:er Egenskaper samt likheter och skillnader i datamodeller och kodstrukturer 11 av 14

12 Delkurs 10 PHP fördjupning Yh-poäng: 40 Kursens mål är att den studerande lär sig avancerad PHP-programmering med relevanta tekniker, ramverk och tjänster. I kursen ska finnas möjlighet för den studerande att fördjupa sig individuellt eller i grupp inom fritt valda områden (inom ramarna för utbildningens olika moment). Säkerhetsprinciper inom PHP och MySQL Användarbunden data (Cookies, Sessions) Autentiseringstekniker Avancerade systematiska formulär Filsystem och uppladdning Enkel bildmanipulation med PHP/GD/GD2 Konfigurera domäner: Host files och DNS. Grundläggande om att konfigurera/använda Apache Regex och patterns Vad är ett API (Application Programming Interface)? Kommunikation med externa API:er Aktuella PHP-ramverk E-handel Att programmera säkert inom PHP och MySQL Att hantera användare, användardata och rättigheter/behörigheter Att skapa formulärsystem Filsystemstraversering/iterering Uppladdning av filer Bildomskalning/beskärning och formatkonvertering med GD/GD2 i PHP Att hantera domäner i host-files och DNS. Att sätta upp sajter med och konfigurera Apache samt några viktiga htaccess-tekniker (Apache runtime scripting) såsom redirects, rewrites, file/mime-types, access rights. PHP regular expressions, metoder för matching, extrahering och ersättning Att skriva API:er Att använda API:er PHP-ramverk: CakePHP och Laravel E-handel: Varukorg och kommunikation med betalväxel 12 av 14

13 Delkurs 11 Lärande i Arbete, LIA Yh-poäng: 75 Kursen syftar till att den studerande tar ansvar, använder sina kunskaper och färdigheter på en LIA-plats genom att självständigt eller i ett arbetslag medverka i det dagliga arbetet inom ramen av ett PHP-uppdrag. Arbetslaget Arbetsuppgiften Arbetsavslut Delkurs 12 Examensarbete Yh-poäng: 15 Kursen syftar till att den studerande integrerar de genomgångna kurserna och skapar en databasdriven sajt, i enlighet med en kunds/ beställares kravspecifikation. Examensarbetet kan med fördel göras i anslutning till LIA-perioden. Förstudie Presentation Opponering Komplettering Betygskriterier För Godkänt krävs: Ett arbete fritt från buggar och som i sin omfattning motsvarar delkursens längd. För godkänt krävs även att alla delar görs: förstudie, presentation och opponering. För Väl godkänt krävs: Utöver ovanstående: Uppvisa ett arbete innehållande fördjupningar i ämnen inom PHP-baserad webbproduktion och/eller antagande av utmaningar utifrån egna problemställningar. 13 av 14

14 Litteraturlista Böcker CSS3: The Missing Manual (3rd ed) David Sawyer McFarland ( ) Object-Oriented Javascript Stoyan Stefanov ( ) PHP: The Good Parts Peter MacIntyre ( ) Murach's MySQL Joel Murach ( ) Beginning jquery Jack Franklin ( ) Pro PHP programming Peter MacIntyre, Mladen Gogala, Brian Danchilla ( ) O'Reilly - Information Architecture For The World Wide Web Third Edition (aka The Polar Bear) ( ) Professional WordPress: Design and Development (2nd ed) Brad Williams ( ) Drupal 7: Börja här Johan Falk ( ) (SVENSKA) eller Drupal 7: The Essentials Johan Falk ( ) (ENGELSKA) Webbsidor Git Immersion Pro Git Scott Chacon (Fritt tillgänglig bok online: ) Agile Scrum Agile manifesto 14 av 14

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

Innehållshanteringssystem för webbsidor

Innehållshanteringssystem för webbsidor Innehållshanteringssystem för webbsidor Joakim Bollström Högskolan på Åland serienummer 24/2014 Informationsteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst?

Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst? Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst? En fallstudie på en värdekodstjänst JAKOB RASMUSSEN Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Hur väljer man ett språk eller ramverk

Läs mer

Projekt: Studentbostad08

Projekt: Studentbostad08 Projekt: Studentbostad08 Project: Student Housing 08 Mathias Nohall Mahmudul Hazra Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information Technology Stockholm,

Läs mer

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHN FORS ALEXANDER PERSSON Institutionen för data- och informationsteknik

Läs mer

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt DEGREE PROJECT, IN, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2013 En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt UTVECKLING AV ETT VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA PROGRAMMERING DAVID BRINNEN AND RASMUS NORD KTH ROYAL

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

UTVECKLING AV E-HANDELSSYSTEM MED IMPLEMENTERAD BETALLÖSNING

UTVECKLING AV E-HANDELSSYSTEM MED IMPLEMENTERAD BETALLÖSNING UTVECKLING AV E-HANDELSSYSTEM MED IMPLEMENTERAD BETALLÖSNING Christian Andersson Fredrik Josefsson Rickard Pettersson EXAMENSARBETE 2007 DATATEKNIK UTVECKLING AV E-HANDELSSYSTEM MED IMPLEMENTERAD BETALLÖSNING

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation

Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation Projektor 2011 IMD08 och IT medier design multimedia imdinnovation rgb kreativitet cmyk design typografi - årets tema digital innehåll Projektor 2011 ges ut i samband med examensutställningen för studenterna

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Examensarbete 10 poäng C-nivå OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D108/04 Jens Nilsson Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz OPTIMIZATION

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Kandidatarbete inom data- och informationsteknik ANDERS HALLGREN CHRISTIAN MEIJNER MARKUS ANDERSSON NORÉN PHILIP EKMAN PONTUS DOVERSTAV SIMON WIDLUND

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Förenklat webbaserat bokföringssystem

Förenklat webbaserat bokföringssystem Förenklat webbaserat bokföringssystem med Medlemsregister Rasmus Peltonen Benjamin Ekholm Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2013 Examensarbete

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (105) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (105) Innehåll Tjänstebeskrivningar 1. Inledning 2. Beskrivning av tjänster 2.1 Informationstjänst 2.2 Elektronisk datafångst 2.3 Mina sidor 2.4 Söktjänst 2.5 Mottagning

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete I Microsoft Dynamics AX databasaccess, kommunikation och tjänster för Commerce Runtime av Henrik Karlsson &

Läs mer

Projektplan; Mötesbokaren

Projektplan; Mötesbokaren Projektplan; Mötesbokaren Informatik B, Systemutvecklingsprojekt V.1.2 [120215] Projektmedlemmar: Per Gerdin & Petter Källström 1.0 Unik identifiering & versionshantering av projektplanen... 4 2.0 Översikt...

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer