BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

2 UTLÅTANDE 3 EFTER UTSTÄLLNING 3 PROGRAMSAMRÅD/SAMRÅD Detaljplanen påbörjades innan den 2 maj 2011 och följer därför den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Arbetet genomförs med normalt planförfarande. Planarbetet inleddes med att ett planprogram togs fram och det var föremål för programsamråd från och med den 23 december 2005 till den 2 februari Programsamrådsmöte hölls på Folkhögskolan Hvilan den 10 januari Tekniska nämnden beslutade den 8 februari 2010 att gå ut på samråd med detaljplan för del av Åkarp 7:58. Samrådsförslaget har varit på samråd under tiden 18 februari 19 mars 2010 enligt Plan- och bygglagen (ÄPBL) 5 kap UTSTÄLLNING 1 Tekniska nämnden beslutade den 8 november 2010 att gå ut på utställning med detaljplan för del av Åkarp 7:58. Utställningshandlingarna har varit på utställning under tiden 28 november till 23 december 2010 enligt ÄPBL 5 kap ANTAGANDE Kommunfullmäktige antog den 20 juni detaljplan för del av Åkarp 7:58, Burlövs kommun. Efter en överklagandeprocess upphävde Mark- och miljööverdomstolen kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Planarbetet återupptogs och planhandlingarna omarbetades därefter. UTSTÄLLNING 2 Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 17 oktober att gå ut på utställning med detaljplan för del av Åkarp 7:58. Utställningshandlingarna har varit på utställning under tiden 21 november till 15 december 2013 enligt ÄPBL 5 kap UTSTÄLLNING 3 Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 20 februari att åter gå ut på utställning med detaljplan för del av Åkarp 7:58. Utställningshandlingarna har varit på utställning under tiden 21 juli till 20 september 2014 enligt ÄPBL 5 kap Delgivna myndigheter, organisationer och sakägare Kungörelse om samrådet har införts i ortspressen. Utställningshandlingarna har varit utsända på remiss och för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget hos planeringsavdelningen, entrén till medborgarhuset, biblioteket i Åkarp samt på kommunens hemsida. Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

3 Följande sammanställning redovisar inkomna synpunkter enligt PBL 5 kap 27. Remissinstanser och remissvaren i sin helhet kan fås på begäran från planeringsavdelningen. YTTRANDEN SOM INKOMMIT Under utställningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: E.ON GAS Sverige AB ( ) Trafikverket ( ) VA SYD ( ) Region Skåne ( ) Räddningstjänsten Syd ( ) PRO Åkarp ( ) Kultur- och fritidsnämnden ( ) Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder kommentarer respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 1. Länsstyrelsen i Skåne län ( ) 2. Lantmäteriet ( ) 3. Bonum ( ) 4. ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. Tekniska nämnden ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. Barn- och utbildningsnämnden ( ) 11. ( ) 12. Miljö- och byggnämnden ( ) ERINRINGAR, PÅPEKANDEN, SYNPUNKTER M M SAMT KOMMUNENS KOMMENTARER Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 1. Länsstyrelsen noterar att den planbestämmelse som föreslås gällande kompensationsåtgärd vid avstegsläge för buller inte följer Boverkets allmänna råd (2008:1), Buller i planeringen, då den är formulerad så att "minst hälften av bostadsrummen är lokaliserade mot gårdssidan". Bestämmelsen kan vid bygglovgivning och eventuell överprövning av lovbeslut ge upphov till tolkningsproblem, då det inte är ett vedertaget begrepp i sammanhanget. Bestämmelsen bör ändras inför antagandet så att den stämmer med Boverkets formulering (ljuddämpad sida). Det konstateras även att planhandlingarna fortfarande saknar motiv för avsteg från bullerriktvärdena, samt fortfarande bristfälligt redovisar bullersituationen vid fasad, ljuddämpad sida och uteplats. Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

4 Kommentar: Då den ljuddämpade sidan är gårdssidan görs bedömningen att förändringen av planbestämmelsen och förtydligande av motiv enligt länsstyrelsens förslag är av redaktionell art och därför kan ändras till antagandet. 2. Lantmäteriet har följande synpunkter om de fastighetsrättsliga frågorna: En redaktionell ändring bör göras under stycket Fastighetsplan. Det är bestämmelse e 1 som ändras, ej c 1. Under stycket Fastighetsbildning anges att om del av hus på Åkarp 29:30 ligger inom Åkarp 7:58 ska någon form av fastighetsbildningsåtgärd ske. Är det tänkt att även Burlövs kommun ska ansöka om och bekosta denna åtgärd? Kommentar: Planhandlingarna revideras utifrån lantmäteriets synpunkt i första stycket och ja som framgår av handlingarna så är det Burlövs kommun som ska ansöka och stå för kostnaderna för fastighetsregleringen men kostnader för mark betalas av respektive köpare. 3. Bonum framför att de bygger seniorboenden med bostadsrätt samt erbjuder fastighetsförvaltning och tjänster. Bonum seniorboende tillhandahåller en helhetslösning som är ensam i sitt slag, och är en organisation och ett varumärke inom Riksbyggen. Vi har därmed över 70 års erfarenhet av att bygga och förvalta bostadshus. Kärnan i Bonum-erbjudandet är möjligheten till kvarboende. Bonum bygger genomtänkta, målgruppsanpassade flerbostadshus nära befintlig service och kommunikationer. Kundkretsen utgörs framför allt av människor som bott på orten i lång tid och önskar att behålla sitt sociala nätverk, och vars kvarboende främjar både den enskilde och orten. Vår devis Bo bra - må bättre pekar i sin förlängning på att varje samhälle har många vinster, inte minst ekonomiska, att göra på att erbjuda vårt boendealternativ. Som boende i en Bonum-bostadsrättsförening lever du ett liv där du själv styr din tillvaro, även om den fysiska förmågan skulle avta. Du har samtidigt social gemenskap när och om du vill. Trygghet, bekvämlighet och trivsel är kärnvärdena. Bonum har lanserats gradvis sedan 2009 och det finns idag 5 inflyttade projekt och ytterligare ett 20-tal under produktion och försäljning. Det aktuella projektet bredvid Södervångsskolan i Åkarp är idag ett av de mest långdragna inom Bonum. Orsaken är att detaljplanen överklagats av ett fåtal närboende så långt det varit möjligt. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat ärendet till ny detaljplaneprövning med hänvisning till formaliafel. Markanvisningsavtal tecknades Den långa tidsutdräkten ligger i konflikt med intressena hos vår bostadskö. Kön uppgår till ett hundratal hushåll, varav de flesta har varit med sedan 2009, och utgörs av spontananmälda intressenter. Bonum har hittills inte marknadsfört projektet eftersom Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

5 detaljplanen inte vunnit laga kraft. Varje gång pressen haft någon notis om rättsärendet har många personer hört av sig på mail eller telefon för att försäkra sig om projektets status. Projektet har också på förfrågan redovisats för lokala PRO- och SPF-grupper. Som vi förstått det finns det nu en politisk diskussion om att återta markanvisningen. Förutom att ekonomiska värden i så fall går förlorade, riskerar både Bonum och kommunen betydande förtroendeförluster och med stor sannolikhet en svekdebatt. Bonum seniorboende har till dags dato lagt ner drygt 1,1 miljoner kronor i projektet och har utöver detta, i enlighet med tecknat markanvisningsavtal, betalt handpenning till kommunen. Om projektet plötsligt skulle skrinläggas till följd av politiska beslut om en ändrad inriktning, anser vi oss naturligtvis berättigade till ersättning av både materiella och immateriella värden. Syftet med detta PM är att, inför en eventuell debatt om kursändring avseende kommunens planer för den aktuella tomten, informera om vår syn på saken. Vi tror att alla parter har allt att vinna på att fortsätta på den inslagna vägen och fullfölja planerna på ett modernt seniorboende som kommer att bli en stor tillgång för Åkarp. Kommentar: Arbetet med att ta upp planen för antagande löper vidare. Kommunen kan dock inte föregripa planprocessen eller en eventuell överklagandeprocess. 4. håller fast vid sina synpunkter över förslaget från utställning 2. Från byggnaden blir det insyn till s fastighet vilket han inte kan acceptera. Tomten är dessutom alldeles för liten för en byggnad med 3 vån, 30 lägenheter och med parkering för alla bilar. Södervångsskolan ska byggas ut och skolan bör ha denna gröna del till skolgård för barnen vilket politikerna i kommunen borde förstå. Hörnet Alnarpsvägen-Lundavägen är mycket trafikerat och utfarten från den tänkta byggnaden till Alnarpsvägen mitt för Möllevägen, nära trafikljusen inte alls är genomtänkt. Kommentar: Bonum seniorboende som är en del av Riksbyggen har stor erfarenhet av att bygga seniorboenden och är intresserad av denna tomt på grund av dess läge som de anser är idealt. Det blir viss insyn från den tillkommande fastigheten men inte mer än om en skola byggdes på tomten vilket är tillåtet i dagens detaljplan. Planområdet kan rymma de funktioner som detaljplanen medger vilket illustrationen och planbeskrivningen visar. Det finns ett markanvisningsavtal som binder kommunen till att sälja marken och att driva planärendet vidare. Kommunens bedömning är att trafiken vid korsningen mellan Alnarpsvägen och Lundavägen inte blir av den omfattningen att det är olämpligt med en utfart mitt för Möllevägen. Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

6 5., hädanefter kallade fastighetsägarna, framför följande synpunkter på utställningshandlingarna: Sid 2(15) Miljöpåverkan Fastighetsägarna undrar var gränsen för natur och/eller kultur går? Anses inte området vara av natur- och kulturvärde? Kommentar: Vid behovsbedömning görs en värdering av natur- och kulturvärdena i området. De ska vara av viss betydelse för att medföra att en miljökonsekvensbedömning ska behöva genomföras. Området ingår inte i kommunens bevarandeprogram och ligger inte heller inom riksintresse för kulturmiljö. Området är heller inte utpekat i något naturvårdsprogram eller av riksintresse för naturvård eller natura 2000-område. Sid 2(15) Effektiv och resurssnål markanvändning lämplig utifrån områdets förutsättningar... Enligt fastighetsägarna kan markanvändningen inte anses som lämplig då förutsättningar för en bra trafiksituation och en bra godtagbar teknisk lösning av dagvattenhanteringen med mera ej är optimal och att det finns vilja och tankar på att bygga ut Södervångsskolan väster om gamla byggnaden och skolgården då kan bli för liten. Kommentar: Kommunen och VA SYD har reviderat handlingarna utifrån Mark- och miljööverdomstolens bedömning och utifrån gällande lagar och rekommendationer och anser därmed att dagvattenhanteringen har lösts på ett acceptabelt sätt. Utfarten är den mest lämpade från fastigheten. Seniorbostädernas närhet till Åkarps centrala delar, busshållplats och gångstråk gör att markanvändningen bedöms vara lämplig, effektiv och resurssnål. SID 3(15) Fastighetsägarna anse att det är mycket oroande att mark reserverad för utbyggnad av skolan kan ändras på grund av att ett privat bostadsbolag "finkammar och dammsuger kommuner på mark" som företrädare for Bonum sa i ett möte med oss. De blev tipsade om denna plats. Kommentar: Det är en demokratisk process att ändra en detaljplan. Skolan har i ett inledande skede yttrat sig över försäljningen och sagt att någon utbyggnad av Södervångsskolan inte är aktuell. Därefter har processen gått vidare och markavtal har skrivits. Under tiden som detta planarbete har varit upp i högsta instans för överklagande och har vänt åter, så har skolans behov hunnit svänga. Sid 3(15) Fastighetsägarna anser att denna utställning nr 3 är att anse som ny och därför måste eventuellt överklagande av planen godtas. Alltså kvarstår vad fastighetsägarna tidigare anfört Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

7 beträffande ökad trafik, parkeringsplatser, exploateringsgrad och påverkan av "stadsbilden" i vårt yttrande. Kommentar: Överklagande av planen bedöms av de olika instanserna. Markoch miljööverdomstolen har uttryckligen skrivit att de skäl som klagande anfört om ökad trafik i närområdet, placering av parkeringsplatser, luftmiljön, vald exploateringsgrad och påverkan på stadsbilden inte utgör skäl för Mark- och miljööverdomstolen att upphäva antagandebeslutet. Därför anser kommunen att just dessa skäl inte bör medföra prövningstillstånd vid ett nytt överklagande. Sid 4(15) Fastighetsägarna anser att dagvattenutredningen är en lösning som inte ska accepteras. De anser att det verkar som om kommunenen och dess konsulter inte har klart för sig områdets utseende och omgivning samt de problem som kan uppstå på grund av de lösningar som föreslås. I samband med översvämningskatastrofen i Halland intervjuades professorn i vattendragsteknik vid KTH,, i TV4-Nyheterna den 20/8 2014, där han sa att det verkar som om myndigheter inte har kunskap eller medvetande beträffande översvämningsrisker. Grönområden och skogsdungar som fångar upp regn byggs bort vid förtätning. Kommunerna måste ta ansvar. Efter den erfarenhet vi fått söndagen den 31/8 2014, när stora delar av Malmö och delar av Burlövs kommun översvämmades efter cirka 100 mm nederbörd, finns det väl inget tvivel på att de kommentarer och varningar som framförs är reella? De regnmängder som blir allt vanligare, kunde ha fallit över Arlöv och Åkarp och då hade båda samhällena fått stora problem. Åkarp hade dränkts i de lägre delarna. Därför anser fastighetsägarna att de ytor som kan "ta upp" nederbörd inte ska hårdgöras och bebyggas. Denna byggnad ska därför enligt fastighetsägarna planeras in i det område som gör det möjligt att leda dagvatten till den stora planerade damm (större än nuvarande) vid Alnarpsbäcken öster om idrottsplatsen, som måste göras snarast eftersom gamla stationsdammen kommer att torrläggas under byggandet av stambanans 4-spår. Kommentar: Dagvattenutredningen har utförts av civilingenjör Ann-Christin Sundahl med licentiatsavhandling Diagnos av vattenledningars kondition vid Lunds Tekniska högskola, som numera arbetar på Tyréns som Avdelningschef för vatten i Malmö. Dessutom har utredningen granskats av VA SYD. Kommunen tar sitt ansvar genom att anlita experter inom området för att genomföra de utredningar som krävs för att följa de lagar och riktlinjer som finns. Det är inte aktuellt att placera seniorboendet i Dalslundsområdet, eftersom detta område är bland de sista som ska bebyggas innan 2030 enligt etappindelningen i kommunens översiktsplan. Sid 6(15) Markbeskaffenhet Tomten har varit plats för en gård med 2 större byggnader, 1 bostadslänga och 1 bageribyggnad. Bostadsbyggnaden revs tidigare och bageriet revs mycket senare. Långt Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

8 tidigare revs ett hus mitt emot Möllevägen. Det sista huset revs på 2000-talet i hörnet av Lundavägen och Alnarpsvägen. Grunderna till dessa hus finns kvar under mark och marken är mycket "våt" under normala regn. Kommentar: Intressant information. Då grunderna kommer att schaktas bort vid anläggande av byggnad inom fastigheten kommer denna information inte att påverka markbeskaffenheten inom området. Att marken är våt framgår av de geotekniska förhållandena. Sid 7(15)Lek och rekreation Gårdens yta inom byggnaderna är cirka 500m 2 inklusive gångar och dylikt, hur många får plats på uteplatser på innergården utan att trängas? Kommentar: Uteplats kan även vara balkong. För de som har marklägenhet finns plats att ha en egen liten uteplats i anslutning till lägenheten. Dessutom finns det en plats i mitten som kan rymma en gemensam uteplats tillgänglig för samtliga boende. Sid 8(15) Mindre parkområden såsom "Harakärrsparken" har till största delen bebyggts med hus för ett par år sedan och nu återstår det cirka m 2 som är gräsmatta. På en del av denna gräsmatta utlovades det fotbollsmål, som aldrig kom dit. De grönytor som återstår inom bebyggt område är viktiga för oss människor dessutom för att omhänderta regn och ska enligt fastighetsägarna inte hårdgöras och bebyggas. Kommentar: Enligt Framtidsplan för Burlövs kommun kommunens översiktsplan finns det minst 5 små allmänt tillgängliga grönytor inom 500 meter från planområdet. Sid 9(15) Gator och trafik Sedan trafiksiffrorna togs fram 2005 för 9 år sedan har trafiken ökat enligt fastighetsägarna på grund av mer tung trafik till och från olika delar i samhället och fler personbilar till och från serviceinrättningar med mera. Lundavägen och Alnarpsvägens trafik är ofta intensiv. Planeringen av 30 lägenheter med 33 parkeringsplatser och till detta transporter till och från byggnaden, gör att man frågar sig hur man tänker i planeringsstadiet, när utfart skall ske mitt emot Möllevägen mycket nära trafikljusreglerad korsning. Kommentar: Enligt den trafikmätning som Vectura genomförde på uppdrag av Burlövs kommun, har trafiken inte ökat på Lundavägen och Alnarpsvägen, sedan 2005, utan snarare minskat. Köer av bilar kan under korta perioder uppstå på vardagar i anslutning till trafikljusen. Det bör inte vara några problem att ta sig ut eller in med bil då bilköer brukar anpassa sig till in- och utfarter genom att lämna en lucka. Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

9 Sid 9(15) Parkering, varumottag, utfarter Parkering lokaliseras inte bara som anges på tomtmark i planområdets norra del, med anslutning till Alnarpsvägen utan även utmed planområdets västra del i anslutning till fastigheten Åkarp 29:21. Kommentar: Parkeringen lokaliseras i den norra halvan av fastigheten längs med plangränserna i väster och norr. Illustrationen och beskrivningen kompletterar varandra och det framgår tydligt av illustrationen att parkering även planeras i den norra delen av den västra fastighetsgränsen, vilket medges av plankartan. Sid 10(15) Buller De värden som anges i handlingen beträffande buller säger att 55dBa överskrids utmed Lundavägen respektive Alnarpsvägen. Fastighetsägarna ifrågasätter att det finns kunskap om att tilluftsdonen i ytterväggar gör att ljud tränger in via dessa och alla förutsättningar kommer på skam när de som flyttat in börjar klaga, ty eventuella bostadsspekulanter vet inte, att det är så mycket trafik här. Kommentar: Tilluftsdon kan med fördel sättas i ytterväggar som vetter mot den ljuddämpade sidan (gårdssidan). Inomhus ska Leq 30 dba respektive Lmax 45 dba innehållas. Det kan uppfyllas inom föreslagen detaljplan och ska kontrolleras av bygglovshandläggare vid bygglovshantering. Sid 11(15) Värme Fastighetsägarna påpekar att fjärrvärme inte finns i Åkarp. Grundvattenvärme är inte lämpligt, dels på grund av det värmeeffektbehov som krävs för byggnadens storlek dels på grund av problem med utlopp från värmepump efter uttagen värme ur Alnarpsströmmens vatten på cirka 80 m djup. Återföring till Alnarpsströmmen kan knappast medges på grund av föroreningsrisken och att låta det gå till dagvattenavloppet på denna fastighet är väl inte lämpligt. M. fl vad är dessa, knappast luftvärmepumpar väl? Alltså kvarstår gaspannor. Hur upplyses planerare beträffande sådana här viktiga detaljer? Kommentar: Det finns planer på att dra fram fjärrvärme till Kronetorpsområdet och då kan det bli aktuellt att fortsätta med fjärrvärme till Åkarp enligt E.ON Fjärrvärme. Då E.ON Gas även är intresserade av att erbjuda gas inom Kronetorpsområdet finns det en möjlighet att även detta kan komma att byggas ut till att omfatta Åkarp. Grundvattenvärme är inte lämpligt här. Luftvärmepumpar kan komma att användas, det finns även lösningar med solenergi som kan vara lämpliga. Planbeskrivningen förtydligas i fråga om uppvärmningsalternativ. Vatten och avlopp Det skall inte godkännas längre att man "bara" räknar med 10-årsregn. Absolut inte, när det gäller inom tätbebyggt område när inte parker och lämpliga platser finns att översvämma och där befintliga byggnader ligger "nedströms". Den dagvattenhanteringsutredning som Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

10 VA-Syd och representanter för kommunen håller på att ta fram är inte färdig och det går inte att ta fram lösningar som inte har något färdigt underlag. Kommentar: Kommunen följer de rekommendationer som finns och har diskuterat lösningarna i planen ingående med så väl VA SYD som länsstyrelsen. Dagvattenledningarna ska även i fortsättningen dimensioneras efter svenskt vattens anvisningar, men det ska finnas en tanke bakom vart vattnet tar vägen vid större regn. Det finns i denna plan. Sid12(15) Förklaring önskas av tabell för beräkning av utjämningsmagasin. Avvattningsyta är 2671 m 2 inkl. avrinningskoefficient enligt Tyréns. Endast bostadsbyggnadernas takyta är cirka 1100 m 2 x 0,013 l/s=14,3 l/s (0,013 l/s, normal regnvattenintensitet för Sverige) (Denna siffra kommer nog att justeras uppåt framöver) Övriga hårdgjorda ytor blir cirka 1570 m 2 x 0,013 l/s= 20,4 l/s. Totalt cirka 34,7 l/s. VA-Syd har justerat upp tillåtet utsläpp från fastigheten till kommunens recipient från 0,6 l/s till 2,0 l/s i denna utställning. Vid "normalregnet" ska alltså 34,7-2,0 l/s = 32,7 l/s fördröjas inom fastigheten. Genom att fördröja i en underjordisk dagvattencistern på 70m 3 anser man kunna klara angiven mängd, men om det händer att nederbörd blir större får översvämningsvatten rinna ut på Lundavägen! Detta är ju en absolut felaktig lösning när de flesta nedanför liggande fastigheter ligger under Lundavägens nivå. Dessutom vid ett haveri av utjämningsmagasinet under mark, kan det få följder för nedanför liggande fastigheter, som ni inte kan garantera ej kan hända. Kommentar: All mark inom området är inte hårdgjord. Vid det fall som redovisas i planbeskrivningen som normalfall som dessutom redovisades i ert förra yttrande som normalfall så kommer cirka 21 m 3 (= liter) att rinna till fördröjningsmagasinet men under samma period så kommer 1,2 m 3 att pumpas ifrån området. Tabellen på sidan 9 i dagvattenutredningen visar att vid ett 10-årsregn med en varaktighet av 4 timmar kommer det att finnas 71 m 3 dagvatten att ta hand om. Detta är det scenario som genererar mest dagvatten av de scenarier som har utretts. Från Åkarp 7:58 ska dagvattnet genom en väl utförd höjdsättning styras ut på Lundavägen vid extrema regnsituationer. Vattnet rinner sedan på Lundavägen. Om dagvattnet stiger högre än kantstenen kan det rinna in på fastighetsmark vid Lundavägens lågpunkt (för ja, fastigheterna söder om Lundavägen ligger lägre). Skulle en sådan extrem regnsituation uppstå är marken mättad och inte heller gräsytor tar upp vatten så oavsett om det byggs på Åkarp 7:58 eller inte så kommer detta kunna uppstå. Sid 13(15) Det är olämpligt att föreslå "öppen dagvattenhantering" med att låta stuprör mynna över mark och "medelst diken" samla upp och leda bort till en liten damm. Nivåskillnader inom Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

11 fastigheten är stora från ungefär +19,8 möh till ungefär +17,0 möh, det vill säga nästan 3 m och inte 2 m som det står i planbeskrivningen. Hur ska marken planeras i så fall för att inte fastigheterna i väster ska få problem? Det ska också finnas dränering runt byggnaden på cirka 1-2 m djup som ska avledas till dagvattensystemet. Dräneringsledningars förlaggningsdjup beror på om konstruktionen är "platta på mark" eller så kallad "krypgrund". De tekniska lösningar som alltid avfärdas med att det är fastighetsägarens/byggherrens ansvar är inte rätt när kommunen anvisar sådana här problemtomter. Det bör vara kommunens ansvar att anvisa mark som är lämplig. Vid haveri av avloppspumpsystemet och mer än så kallat 10- årsregn, häftiga regn, kan hela byggnaden vara mycket utsatt. Hur kan Burlövs kommun erbjuda ett företag som ska bygga 3-våningshus med 30 lägenheter en sådan här tomt, utan att förstå planeringen beträffande dag-, spill- och dräneringsvattens svåra läge. Kommentar: Kommunen följer de rekommendationer som finns och har diskuterat lösningarna i planen ingående med så väl VA SYD som länsstyrelsen. Dagvattenledningarna ska även i fortsättningen dimensioneras efter svenskt vattens anvisningar, men det ska finnas en tanke bakom vart vattnet tar vägen vid större regn. Det finns i denna plan. Sid 15(15) Fastighetsägarna vill påpeka att den tilltänkta tomten är mycket utsatt för buller från fordon vid trafiksignaler med start/stopp + busshållplats start/stopp, samt extra tung trafik under förmiddagar och eftermiddagar på grund av transporter till ICA och Post samt storkök på Harakärr och Dalslundskolan med mera. Erfarenhet finns hos oss som bor invid Alnarpsvägen och Lundavägen och som i årtionden har blivit lovade en ändring så att trafiken ska minska... Åtgärder för att minska buller inomhus spolieras genom intagsöppningar under fönster eller i vägg för tilluftsventilationen, samt öppna fönster som man också måste kunna ha ibland. Kommentar: Bullerutredningen visar att de riktvärden som finns kan uppfyllas mot gårdssidan. Tilluftsdon kan med fördel sättas i ytterväggar som vetter mot den ljuddämpade sidan (gårdssidan). Inomhus ska Leq 30 dba respektive Lmax 45 dba innehållas. Det kan uppfyllas inom föreslagen detaljplan och ska kontrolleras av bygglovshandläggare vid bygglovshantering. Byggnadens höjd kommer att överstiga 13 m enligt sektionen vid jämförelse med busskurens verkliga höjd på cirka 2,6 m och dessutom tillkommer säkert fläktrum och eventuell värmecentral för gaspannor på tak. Kommentar: Illustrationen visar höjderna på husen i förhållande till den marknivå som marken har där de står, för att det ska synas hur höga de egentligen kommer att upplevas. Då det bakre huset står högre kommer det också att synas bakom det som står närmare trots att det inte är högre. Linjen i nederkant redovisar marknivån. Höjden på trevåningshusen i förhållande till Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

12 marknivån ligger under12 meter i bilden och då finns det utrymme för tekniska installationer på taken. Om det byggs senior-/trygghetsboenden skall dessa planeras in på platser och områden där alla generationer kan samsas och umgås. Enligt en tidningsartikel nyligen hade Täby i maj 34 lediga lägenheter för seniorboende som står tomma trots att 800 pensionärer står i bostadskö... alternativet avvisas på grund av att de lediga lägenheterna är för dyra... Kommentar: Bonum seniorboende är experter på att bygga seniorboende och anser att detta är en perfekt plats för ett seniorboende. Kommunen bedömer att det inte finns något som motsäger detta. Genomförandetiden är 5 år från och med det datum planen vunnit laga kraft. När vinner planen laga kraft? Kommentar: En plan måste antas av kommunfullmäktige (eller kommunsstyrelsen för planer med enkelt planförfarande). Därefter skickas den ut till de som haft synpunkter på planen. Om ingen överklagar planen och länsstyrelsen inte väljer att dra tillbaka planen så vinner den laga kraft 3 veckor efter att kommunfullmäktigeprotokollet satts upp på kommunens anslagstavla. Vid ett överklagande vinner den laga kraft retroaktivt när det avgjorts, om beslutet att anta planen inte upphävs. Bebyggelse på denna fastighet ska enligt fastighetsägarna inte vara höghus, utan användas för skolans ändamål eftersom det finns en politisk vilja att bygga ut Södervångsskolan. Kommentar: Det finns ett markanvisningsavtal som binder kommunen till att sälja marken och att driva planärendet vidare. 6., påpekar att om några år ska deras barn börja skolan och undrar hur kommunen kan vilja genomföra en plan för ett trevåningshus med ett trettiotal parkeringsplatser för seniorer på grönytan, som ligger intill skolan. Det finns planer på att bygga ut Södervångsskolan och då ska denna tomt komplettera nuvarande skolgård med en grön yta. Det finns alldeles för få sådana här. Utbyggnad av skolan bör ju vara där de gamla uttjänta annexen finns. Där vi själva har gått i skolan på 80-talet. Seniorbostäder skall planeras in på ett mycket bättre sätt där möjligheter ges för lugn och ro, t ex i det blivande Östragårdsområdet med utsikt över slätten! Kommentar: Skolan har i ett inledande skede yttrat sig över försäljningen och sagt att någon utbyggnad av Södervångsskolan inte är aktuell. Därefter har processen gått vidare och markavtal har skrivits. Under tiden som detta Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

13 planarbete har varit upp i högsta instans för överklagande och har vänt åter, så har skolans behov hunnit svänga. Bonum seniorboende som är en del av Riksbyggen har stor erfarenhet av att bygga seniorboenden och är intresserad av denna tomt på grund av dess läge som de anser är idealt. 7. Tekniska nämnden påpekar att avseende trafik kvarstår tidigare yttranden med tillägg av, att det kan uppstå framkomlighetsproblem med att komma ut från fastigheten i samband med köbildning vid korsningen Alnarpsvägen/Lundavägen vid tät trafik morgon och kväll. Gångbaneytor i närområdet utmed Alnarpsvägen är för närvarande inte tillgänglighetsanpassade och bör därför vara ombyggda innan planområdet bebyggs. Avseende grönytor så tillförs det ingen allmän platsmark med plats för att ge t ex gaturummet ett grönare intryck vilket främjar hälsa och förbättrar luften och möjlighet till skugga i en övrig hårdgjord miljö. Tekniska nämnden ställer sig dock positiv till förtätning av området men det måste tas hänsyn till att det tillförs kvalitativa ytor för vistelse och mötesplatser i grön miljö. Tekniska nämnden vidhåller att problemen med dagvattenhanteringen fortfarande inte lösts och att med hänsyn till svårigheterna med vattenproblematiken på fastigheten är tomten inte lämpad för en så omfattande exploatering som den nu föreslagna, utan en alternativ plats bör ges för den planerade byggnaden. Kommentar: Det kan finnas ett fåtal tillfällen då det kan bli problem att komma ut eller in till fastigheten vid tät trafik på morgon och eftermiddag. Detta kan medföra att de som ska köra ut får vänta på att trafiksignalen ska slå om. Längre köer än så blir det sällan och oftast lämnar trafikanter släpp vid korsningar, vilket medför att problemet blir ännu mindre. Tillgänglighetsanpassning kan vara lämpligt men behöver inte nödvändigtvis utföras innan området bebyggs då målgruppen är 55+, vilket innebär att de flesta troligtvis kan ta sig fram med samma förmåga som övriga boende i Åkarp. Det är befintlig kvartersmark som planeras bebyggas. Den får bebyggas enligt nu gällande plan och ligger inte med som grönyta i kommunens översiktsplan. Vid förtätning inom befintlig bebyggelse är det ofta svårt att hitta plats för grönytor, men längs med Alnarpsvägen finns allmän platsmark som idag används som kvartersmark. Denna kan lämpligen omvandlas till kvalitativa allmänna ytor för vistelse och mötesplatser. Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

14 Förtätning inom befintlig bebyggelse medför ofta problem med dagvattenhantering. Dagvattenproblematiken för Åkarp ligger uppströms i Alnarpsån och bör därför lösas uppströms. Diskussioner med VA SYD pågår, men detta är ett långtidsprojekt och bör inte orsaka byggstopp i hela kommunen till dess att det har lösts på ett tillfredställande sätt. VA SYD anser att planen medger en acceptabel dagvattenlösning för att vara en förtätning av befintlig bebyggelse. 8. har barn i Södervångsskolan och anser att den är en bra skola för yngre elever. Eftersom det finns tankar på att bygga ut skolan med 2 parallella klasser F till 3 eller F till 6, anser hon att den gröna tomten vid sidan om skolan inte ska bebyggas med höghus, 30 lägenheter och parkeringsplatser, utan användas som komplement till dagens skolgård. Trafiksituationen vid skolan är inte bra idag och med ytterligare bilar från de tillkommande lägenheterna skapas större problem. Utfarten från fastigheten kommer att korsa gång-och cykelvägen mellan Lundavägen och skolan, samt få en olycklig placering mitt emot Möllevägen där många barn passerar till skolan. Kommentar: Det finns ett markanvisningsavtal som binder kommunen till att sälja marken och att driva planärendet vidare. Om detta inte fanns skulle tomten kunna användas som skolgård. Det är en demokratisk process att ändra en detaljplan. Skolan har i ett inledande skede yttrat sig över försäljningen och sagt att någon utbyggnad av Södervångsskolan inte är aktuell. Därefter har processen gått vidare och på grund av att detta planarbete har varit upp i högsta instans för överklagande och har vänt åter så har skolans behov och planer hunnit svänga. Att hänsyn tas till utformningen av gång- och cykelvägen i anslutningen till den nya utfarten är av stor vikt men det bedöms inte vara ett stort problem då trafikmängderna jämförelsevis är relativt små. 9. har barn som går på Södervångsskolan och de tycker mycket om skolan. Hon framför också att de tycker att den gröna tomten vid sidan om skolan inte skall bebyggas med 3-våningshus för 30 lägenheter och parkeringsplatser eftersom skolan behöver den vid en utbyggnad som en grön del av skolgården. Alnarpsvägens är stor och trafik är svår att hantera för barnen. Den skolväg som barnen färdas till och från trafikljusen på Lundavägen ska vara fri från utfarter. Om lägenheterna medför 30 st bilar blir det en farlig gång- och cykelväg. Kommentar: se svar till 8, ovan. 10. Barn- och utbildningsnämnden beklagar att de i ett tidigare skede yttrat sig om att en utbyggnad av Södervångsskolan inte är aktuell. I kommunens framtidsplan pekas tre Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

15 områden ut som lämpliga för eventuella framtida skolexpansion och det är de nuvarande skoltomterna vid Svanetorpsskolan, Dalslundsskolan och Södervångsskolan. Några andra tänkbara placeringar för framtida utbyggnader av skolor anges inte. Det är helt uppenbart att Södervångsskolan i snar framtid behöver byggas ut även om det fortfarande finns lite olika uppfattningar om hur stor skolan behöver bli. Att den aktuella tomten inte längre finns tillgänglig skapar mycket stora problem för nämndens fortsatta lokalplanering. Frågan är om det på sikt kan innebära att Södervångsskolan inte längre kan användas som skola och att man då särskilt måste prioritera att hitta en annan lämplig skoltomt i samma del av Åkarp. Nämnden har redogjort för detta i ett tidigare yttrande I allt väsentligt kvarstår nämndens synpunkter från detta yttrande. Nämnden inser att det kanske är omöjligt att ändra ingångna avtal men kan bara återigen beklaga detta djupt eftersom det skapar en stor låsning när det gäller det fortsatta planeringsarbetet för skola och ett stort problem för kommunen. Nämnden anser sig i övrigt inte ha kompetens att uttala sig om de olika tekniska överväganden som finns i planen. Redan i ett yttrande från rektor 2010 så anges vikten av att det blir ett rejält och bra plank som avgränsning mellan skoltomten och seniorboendet och det kvarstår som en viktig anmärkning från nämnden. Kommentar: Det finns ett markanvisningsavtal som binder kommunen till att sälja marken och att driva planärendet vidare. Om detta inte fanns skulle tomten kunna användas som skolgård. Det är en demokratisk process att ändra en detaljplan. Skolan har i ett inledande skede yttrat sig över försäljningen och sagt att någon utbyggnad av Södervångsskolan inte är aktuell. Därefter har processen gått vidare och på grund av att detta planarbete har varit upp i högsta instans för överklagande och har vänt åter så har skolans behov hunnit svänga. Detta är beklagligt. Det ges möjlighet att bygga ett plank i gränsen mot skolan i planhandlingarna och det ska byggas ett plank där enligt markanvisningsavtalet. 11., Åkarp 29:42 vill lämna följande synpunkter: Det ska finnas 4,5 m byggnadsfritt område intill angränsande fastigheter, staketet mot Södervångsskolan kan inte sänkas till 1,80 m. I dagsläget kommer det in bollar när barnen spelar fotboll och dessa kommer ofta på våra bilar trots att staketet är 4,5 m. Kommentar: Det finns inga tankar kring att sänka några staket. Det som regleras i planen är staketet mellan planområdet och omkringliggande fastigheter. Planen redovisar en byggrätt för uthus och garage till en högsta höjd Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

16 av 3 meter i anslutning till fastigheten Åkarp 29:42, samt en höjd marknivå för att dagvattnet inte ska rinna in på Åkarp 29:42. Detta medför att en stödmur måste byggas. 12. Miljö- och byggnämnden (MBN) tillstyrer förslaget under förutsättning att följande beaktas. MBN anser att med hänsyn till svårigheterna med vatten- och bullerproblematiken på fastigheten kan en så omfattande exploatering som den nu föreslagna inte ske med mindre än att vatten- och bullerfrågorna har lösts tillfredsställande. MBN:s synpunkter från föregående yttrande bemöttes i korthet med att det sällan är längre strömavbrott och blir fördröjningsmagasinet fullt så kommer vattnet att flöda över och rinna ut på Lundavägen, att VA Syd följer Svenskt Vattens standard P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar och att dagvattenstrategin för Burlövs kommun nästan är färdig och att det därför inte är rimligt att avvakta ett fastställande av denna. Miljö- och byggnämnden vill nu anföra följande. Vad gäller dagvattenutredningen är det av yttersta vikt att man i fortsatt planarbete beaktar de allt mer fluktuerande väderfenomenen som medför att kraftiga skyar och årsregn kan medföra oväntat stora vattenflöden. Enligt miljö- och byggnämnden måste en skötselplan för pumpar m.m. upprättas. Det kan inte uteslutas att ett stort regn kan sammanfalla med ett längre strömavbrott. Sannolikheten för detta torde vara minimal, men man måste ändå planera för stora och oregelbundna vattenflöden. Det går inte att bemöta miljö- och byggnämndens tidigare synpunkter med att det sällan är längre strömavbrott eftersom denna risk är förhöjd just vid kraftiga oväntade regnoväder. Ett stort regn som sammanfaller med ett strömavbrott är en risk som man inte kan bemöta med att det hittills sällan varit längre strömavbrott. Strömavbrott brukar ju sammanfalla med häftiga regn. Vidare går det inte heller att bemöta miljö- och byggnämndens tidigare synpunkter med att om fördröjningsmagasinet blir fullt så kommer vattnet att flöda över och rinna ut från tomten eftersom hela problemet handlar om att undvika just detta. Kommentar: Kommunen följer de rekommendationer som finns och har diskuterat lösningarna i planen ingående med så väl VA SYD som länsstyrelsen. Dagvattenledningarna ska även i fortsättningen dimensioneras efter svenskt vattens anvisningar, men det ska finnas en tanke bakom vart vattnet tar vägen vid större regn. Det finns i denna plan. Att strömavbrott är en möjlighet är inget som avfärdas men risken för att det ska ske vid ett normalt 10-årsregn är inte troligt och dagvattenmagasinet ska skydda mot just 10-års regn. Vid större flöden än 10-års regn ska planen säkra att husen inte blir översvämmade. Om planen följs så kommer vattnet då att rinna ut på intilliggande väg, vilket vid stora flöden är dit det kommer att rinna från samtliga fastigheter runt omkring i Åkarp. (I detta fall är den intilliggande vägen Lundavägen.) Det försvinner sedan därifrån i den takt dagvattenledningarna kan ta emot det. Detta är den vedertagna lösningen på dessa problem. En viss acceptans för att inte kunna Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

17 köra på vägarna under den tid det tar för vattnet att rinna undan vid extremregn behövs. Planområdet ligger vidare vid en plats utsatt för stor bullerproblematik, vilket accentueras med tanke på en byggnation av ett flerbostadshus i 2-3 våningar. Befintliga hus som redan finns utmed Lundavägen/Alnarpsvägen utgörs av lägre byggnationer gömda bakom plank respektive vegetation. Kommentar: Det finns en bullerproblematik i Burlövs kommun på grund av de stora infrastrukturstråken som passerar kommunen. Detta gör att trots att kommunen är relativt liten så har den buller som en storstad. Vilket medför att kommunen som i denna plan behöver arbeta med tysta sidor. Gårdssidan uppfyller boverkets rekommendationer för en tyst sida enligt den inom planarbetet utförda bullerutredningen. Miljö- och byggnämnden anser också att läget är problematiskt med tanke på ut- och inpassering av fordon från och till planområdet. Området ligger ytterst nära i anslutning till en ljusreglerad livlig korsning. Utfarten är dessutom planerad till en punkt där Alnarpsvägen har både ett krön och en krök som därtill befinner sig intill skola. Kommentar: Det kan finnas ett fåtal tillfällen då det kan bli problem att komma ut eller in till fastigheten vid tät trafik på morgon och eftermiddag. Detta kan medföra att de som ska köra ut får vänta på att trafiksignalen ska slå om. Längre köer än så blir det sällan och oftast lämnar trafikanter släpp vid korsningar, vilket medför att problemet blir ännu mindre. Då infarten till fastigheten ligger på krönet är sikten god trots kröken på vägen. FÖRÄNDRINGAR I PLANHANDLINGARNA Utställningshandlingar utställning 3 Nedan följer en uppräkning, av yttrandena förorsakade förändringar, i planhandlingarna efter utställningen: Plankartan 1. Bestämmelsen "minst hälften av bostadsrummen är lokaliserade mot gårdssidan" ändras inför antagandet så att den stämmer med Boverkets formulering (ljuddämpad sida). Då den ljuddämpade sidan är gårdssidan görs bedömningen att förändringen av planbestämmelsen enligt länsstyrelsens förslag är av redaktionell art. Planbeskrivning 1. Förtydligande av motiv för kompensationsåtgärder för avsteg från bullerrekommendationer införs enligt länsstyrelsens förslag. 2. En redaktionell ändring görs under stycket Fastighetsplan. Det är bestämmelse e 1 som ändras, inte c 1. Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

18 Genomförandebeskrivning 1. En redaktionell ändring görs under stycket Fastighetsplan. Det är bestämmelse e 1 som ändras, inte c 1. Kvarstående synpunkter från samrådet Synpunkter som inte har orsakat förändringar i planhandlingarna har inkommit från:, Åkarp 29:42, Åkarp 29.21, Åkarp 6:11 samt, Åkarp 29:9, Åkarp 29:30 Kvarstående synpunkter från utställning 1 Synpunkter som inte har orsakat förändringar i planhandlingarna har inkommit från:, Åkarp 29:21, Åkarp 6:11, Åkarp 29:30 Kvarstående synpunkter från utställning 2 Synpunkter som inte har orsakat förändringar i planhandlingarna har inkommit från: Miljö och byggnämnden Åkarp 6:65 (ej berörd fastighetsägare) Åkarp 6:10 Åkarp 6:11, Åkarp 29:21, och Åkarp 29:30 Åkarp 29:9 Kvarstående synpunkter från utställning 3 Synpunkter som inte har orsakat förändringar i planhandlingarna har inkommit från: Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnämnden Utställningsutlåtande 3, upprättad (18)

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Åkarp 7:58, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län normalt planförfarande UTLÅTANDE Antagandehandling, upprättad 2011-04-11 1 (7) UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012.

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012. 1 (6) Detaljplan för del av KV. HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden 11F ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Stadsbyggnadsförvaltningen STADSARKITEKTKONTORET Upprättad den 29 november 2011 ANTAGEN AV BTN

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Linden 2

Ändring av detaljplan för Linden 2 Stadsbyggnadsnämnden 2016-05-25 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2015:382 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för Linden 2 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Dalbyvägen Detaljplan för del av Burlöv 13:1, Mimosavägen, Burlövs Burlövs kommun, Skåne län normalt planförfarande SAMRÅDSREDOGÖRELSE Granskningshandling,

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27. Planbeskrivning LAGA KRAFT Haninge kommun Dnr PLAN

BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27. Planbeskrivning LAGA KRAFT Haninge kommun Dnr PLAN 2013-08-14 Dnr PLAN 2011.29 Detaljplan för BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27 Haninge kommun Planbeskrivning LAGA KRAFT 2013-10-17 Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 Herrestads församling, Uddevalla

Läs mer