SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Sida 1(29) Plats och tid Beslutat Stadshuset, Tranan 1,2, kl , , (ordförande och 1:e vice ordförande på plats- övriga politiker deltar på distans via Teams) Mats Holmstedt (M) Ordförande Övriga närvarande Krister Rydholm (M) Carin Wallin (C) Tony Ståhl (KD) Erik Nygårds (L) Mikael Stenquist (S) Agnetha Lantz (S) Anders Karlsson (S) Björn Thiele (S) Björn Forsell (SD) Thorbjörn Johansson (SD) Karin Sissek (V) Pär Thudeen Cecilia Undfors Ledamot 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot 1:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Kommundirektör Kommunsekreterare Samtliga föredragande deltar via Teams Lasse Sirviö Administrativ assistent Malin Wolf Ekonomichef Niklas Johansson Vd Tranås Energi AB 259 Magnus Lundberg Elnätschef Tranås Energi AB 259 Cecilia Axelsson Skolchef 260 Anna Liljegren Ekonom 260 Veronica Holmstedt (S) Vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 260 Gustav Liljenström HR-chef 261 Jenny Qvitslund Säkerhetssamordnare 262 Pär-Anders Davidsson Vd Tranås United 263 Birger Boström Näringslivschef Tranås United 263

2 Sida 2(29) Justerare Carin Wallin (C) Justeringens plats och tid Stadshuset Underskrifter Sekreterare Cecilia Undfors Ordförande Justerare Mats Holmstedt Carin Wallin

3 Sida 3(29) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet s närarkiv Underskrift Lasse Sirviö, registrator/administrativ assistent

4 Sida 4(29) Innehållsförteckning 253 Val av justerare Fastställande av föredragningslista Ekonomi Revidering av policy och riktlinje för mutor och jäv Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Antagande av estförteckningar för år Ven- och fiskevård i Svartån Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomi Information om HR- och arbetsmarknadsförvaltningen Information från säkerhetssamordnaren Kommundirektören informerar Näringslivsfrågor Regional strategi för förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Återbesättande av tjänst som servicekoordinator Revidering av riktlinje för hälso- och friskvård Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Information om process och hantering av kommuntal Ny avfallsplan granskningsyttrande Instruktion för kommundirektören Svar på medborgarförslag om hyrbara parkeringsplatser för elbilar Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut Svar på fråga om bussar som kör skolskjuts Övrig fråga om information till badmintonklubben Övrig fråga om Rockebro 7:40 i Sommen (Mössfabriken)

5 Sida 5(29) 253 Val av justerare beslutar Carin Wallin (C) justerar dagens protokoll.

6 Sida 6(29) 254 Fastställande av föredragningslista beslutar fastställa föredragningslistan med följande tillägg: Övrig fråga - Information till badmintonklubben Övrig fråga - Rockebro 7:40 (Mössfabriken)

7 Sida 7(29) 255 Ekonomi beslutar lägga informationen till handlingarna. Sammanfning Ekonomichef Malin Wolf informerar om prognosen för årets resultat. Efter november månads utgång är prognosen ett överskott på 32 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 7 mnkr vilket är en förbättring på 4 mnkr sedan oktober. Socialnämndens prognos är forts ett underskott på 4 mnkr. Investeringarna uppgår till ca 78 mnkr. Ekonomichefen redovisar effekten av allmänna besparingar (beslutat i kommunstyrelsen ): ca 8 mnkr i sänkta kostnader mellan 2019 och 2020.

8 Sida 8(29) 256 Revidering av policy och riktlinje för mutor och jäv KS2020/510 beslutar godkänna reviderad riktlinje mutor och jäv. föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna reviderad policy mutor och jäv. Sammanfning Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Ekonomiavdelningen har sett över policyn och riktlinjen för mutor och jäv och revidering har skett genom förtydliganden och exempel för vad otillbehörig och tillbehörig gåva är. Syftet med policyn och riktlinjen är säkerställa medarbetare och förtroendevalda inte tar emot mutor eller handlar jävigt. Genom ökad kunskap kan medarbetare enklare känna igen de situationer som bör undvikas. Bland annat har förtydliganden i riktlinjen skett för medarbetare inom vård och omsorg samt skola, samt hur man går tillväga om brott upptäcks eller misstänks. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Uppdaterad riktlinje Mutor och jäv samt policy Mutor och jäv Ekonomi

9 Sida 9(29) 257 Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS2020/511 s föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Sammanfning Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Enligt kommunallagen, kap 8 1, ska kommunfullmäktige besluta om riktlinje för god ekonomisk hushållning. Med anledning av detta har ekonomiavdelningen tagit fram en riktlinje. Om kommunen ska ha en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjen även omfa hantering av denna. Riktlinjen för god ekonomisk hushållning innefar både kommun och kommunkoncern medan RUR enbart gäller kommunen. God ekonomisk hushållning handlar om styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och längre tidsperspektiv. För bedöma om kommunen har god ekonomisk hushållning finns finansiella mål respektive verksamhetsmål. Uppföljning av målen sker i delårsrapporter och årsredovisning. Riktlinjen ska beslutas varje mandatperiod. Genom resultatutjämningsreserv kan kommunen jämna ut intäkter under en konjunkturcykel. Regler för resultatutjämningsreserv återfinns i kommunallagen kap Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, reviderad efter central samverkan

10 Sida 10(29) 258 Antagande av estförteckningar för år 2021 KS2020/512 beslutar återremittera estförteckningarna för kommunledningsförvaltningen så de förtroendevalda kan gå igenom dem inför beslut, anta estförteckningen för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen, som redovisas för kommunstyrelsen efter beslut. Sammanfning Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet. Attestreglementet har reviderats, med förtydliganden kring ansvar och befogenheter. Kommunens nämnder ska anta beslutsester och beloppsgränser senast i februari innevarande år (år 2021). En estantförteckning visar vilka personer som har esträtt för ett eller flera ansvar och eventuella tillhörande koddelar samt beloppsgränser. Vid belopp som överstiger beviljad beloppsgräns ska anteckning alltid anges och skickas med automatik till närmaste chef för beslutsest. Det betyder det alltid är två beslutsester samt en anteckning vid belopp som överstiger beloppsgränsen. Yrkande Mikael Stenquist (S) yrkar på återremiss av estförteckningarna för kommunledningsförvaltningen så de förtroendevalda kan gå igenom dem inför beslut samt bifall till förslaget anta estförteckningen för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen som redovisas för kommunstyrelsen efter beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott och yrkandet från Mikael Stenquist (S). Han finner kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Stenquists (S) yrkande. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Attestförteckningar Ekonomi

11 Sida 11(29) 259 Ven- och fiskevård i Svartån KS2020/518 beslutar remittera förslaget från Tranås Energi AB till teknik- och griftegårdsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden (Naturskolan) och Tranås United AB för yttrande. Sammanfning Tranås Energis vd Niklas Johansson samt elnätschef Magnus Lundberg föredrar ärendet. Tranås Energi AB vill överta ansvaret för ven- och fiskevården i Svartån, mellan hamnen och Säbysjön, från samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget från bolaget är det skrivs in i ägardirektivet och gränsdragningen mellan bolagets och förvaltningens ansvar hanteras i ett avtal mellan parterna. Bakgrunden till förslaget är Tranås Energi sedan 2007 tagit bort vandringshinder för fisk och byggt faunapassager i de vendrag som bolaget har regleringsansvar för: Svartån genom Tranås och Bulsjöån mellan Sommen samt Lägernsjöarna i Ydre kommun. Åtgärderna har haft stor betydelse för bolagets varumärke och miljöprofil. Tranås Energi vill fortsätta utveckla arbetet och sin miljöprofil och överta ven- och fiskevård i Svartån, genom Tranås. Bolaget pekar också på möjligheten utveckla fiske- och fågelturismen samt friluftslivet i allmänhet. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande Tranås Energi AB Åtgärdsplan Svartåns möjligheter fiktiv folder Tranås Energi AB Teknik- och griftegårdsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tranås United AB

12 Sida 12(29) 260 Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomi KS2020/75 beslutar lägga informationen till handlingarna. Sammanfning Skolchef Cecilia Axelsson, ekonom Anna Liljegren, barn- och utbildningsnämndens ordförande Erik Nygårds (L) och vice ordförande Veronica Holmstedt (S) redogör för barn- och utbildningsnämndens ekonomi. Prognosen efter november månad är ett underskott på ca 7 mnkr. Det är en resultatförbättring med 37 mnkr jämfört med Antalet tillsvidareanställda har minskat med ca 30 personer under året. Under 2019 avslutades ca 50 visstidsanställningar. Personalkostnaderna har minskat med 23 mnkr sedan Prognosen för 2021 är ett underskott på 41 mnkr. Ramökningen uppgår till 2 mnkr. Faktorer som påverkar ekonomin framåt är antalet barn och elever, antalet elever på gymnasiet, ersättning från t.ex. Skolverket och Migrationsverket, covid-19, grundskolans bemanning samt beslut om ytterligare besparingar.

13 Sida 13(29) 261 Information om HR- och arbetsmarknadsförvaltningen KS2020/383 beslutar lägga informationen till handlingarna. Sammanfning HR-chef Gustav Liljenström informerar om förberedelserna inför bildandet av HR- och arbetsmarknadsförvaltningen vid årsskiftet. Han presenterar ekonomin inför 2021 där prognosen är ett underskott på 13 mnkr från start. Förvaltningen tar över ekonomiskt bistånd, arbetscentrum och Vux Tranås från socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden.

14 Sida 14(29) 262 Information från säkerhetssamordnaren KS2020/75 beslutar lägga informationen till handlingarna. Sammanfning Säkerhetssamordnare Jenny Qvitslund informerar om sitt arbete. Hon tillträdde tjänsten i april Bland arbetsuppgifterna finns brottsförebyggande arbete, totalförsvar, säkerhetsskydd och krisberedskap.

15 Sida 15(29) 263 Kommundirektören informerar beslutar lägga informationen till handlingarna. Sammanfning Kommundirektör Pär Thudeen informerar om: Prognosen för 2021 är ett underskott på mnkr. Underskottet finns främst inom barn- och utbildningsnämnden (-41 mnkr), men även inom socialnämnden och kommunstyrelsen. Underskottet för kommunstyrelsen kopplas till den nya förvaltningen HR- och arbetsmarknadsförvaltningen som vid årsskiftet tar över ansvaret för ekonomiskt bistånd. Kultur- och fritidschef Eva Hanzén har fått i uppdrag utreda framtida samarbete med civilsamhället, kopplat till det kommunala uppdraget. Region Jönköpings län driver frågan Hälsocenter i samverkan med kommunerna. Trafikverket har kommit med ett fjärde utredningsförslag om stambanor för höghastighetståg. Det förslaget innebär central station i Linköping samt stadsnära station i Jönköping men inget stationsläge i Tranås. En ny skrivelse ska lämnas in, i linje med det tidigare yttrandet. Det pågår en diskussion i länet om gymnasiesamverkan där Tranås finns med. Länets kultur- och fritidsförvaltningar har valt förlänga restriktionerna kring covid-19 till den 17 januari. Kommunen ger anstånd till på tillsynsavgifter och avgift för uteservering.

16 Sida 16(29) 264 Näringslivsfrågor beslutar lägga informationen till handlingarna. Sammanfning Tranås Uniteds vd Pär-Anders Davidsson och näringslivschef Birger Boström informerar om läget inom Tranås näringsliv, kopplat till covid-19.

17 Sida 17(29) 265 Regional strategi för förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer KS2020/514 beslutar Tranås kommun ställer sig bakom strategin och de yttranden som lämnats från berörda förvaltningar. Sammanfning Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och Kommunal utveckling har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot våld i nära relationer. Syftet med strategin är främja samverkan mellan berörda aktörer och peka ut gemensamma målsättningar för det regionala arbetet. Förslaget har varit ute på remiss. Tranås kommun deltog inte i remissrundan men föreslås ställa sig bakom strategin. Kommunledningsförvaltningen har inhämtat yttranden från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialtjänsten. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Regional strategi mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Socialtjänsten Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen

18 Sida 18(29) 266 Återbesättande av tjänst som servicekoordinator KS2020/515 beslutar tjänsten som servicekoordinator på serviceenheten får återbesättas. Sammanfning Serviceenheten behöver på grund av dödsfall återbesätta en tjänst som servicekoordinator. Tjänsten omfar samordning och utveckling av telefoni. beslutade fa beslut om återtillsättning av kommunledningsförvaltningens vakanta tjänster t o m år Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Dataavdelningen Serviceenheten

19 Sida 19(29) 267 Revidering av riktlinje för hälso- och friskvård KS2020/516 beslutar anta reviderad riktlinje för hälso- och friskvård. Sammanfning HR-avdelningen föreslår en revidering av riktlinjen för hälso- och friskvård så hela den utlagda summan, upp till 1200 kr/år, betalas ut i friskvårdsbidrag. Bakgrunden till revideringen är medarbetare har signalerat det är krångligt nyttja friskvårdsbidraget med dagens system. Tranås kommun vill vara en raktiv arbetsgivare som främjar god hälsa hos samtliga medarbetare. Ett enkelt tillvägagångssätt vid användande av friskvårdsbidraget kommer enligt HR-avdelningen bidra till fler nyttjar det. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Riktlinje hälso- och friskvård HR-avdelningen

20 Sida 20(29) 268 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KS2020/423 beslutar återremittera delegationsordningen för kommunledningsförvaltningen för genomgång av de förtroendevalda inför beslut, anta delegationsordningen för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen gälla från och med samt den redovisas för kommunstyrelsen efter beslut. Sammanfning Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. Anledningen är HR- och arbetsmarknadsförvaltningen bildas vid årsskiftet. föreslås ha två delegationsordningar, en för den nya förvaltningen och en för kommunledningsförvaltningen. Syftet med en delegationsordning är förenkla ärendehanteringen och beslutsfandet. Det sker genom kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt till förtroendevalda eller anställda. Detta förutsätter det finns en fastställd delegationsordning där det framgår hur och under vilka förutsättningar beslutanderätten har delegerats. Yrkande Mikael Stenquist (S) yrkar på återremiss av delegationsordningen för kommunledningsförvaltningen, för genomgång av de förtroendevalda inför beslut, samt bifall till förslaget anta delegationsordningen för HR- och arbetsmarknadsförvaltningen med tillägget den ska redovisas för kommunstyrelsen efter beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott mot Mikael Stenquists (S) yrkande. Ordföranden finner kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Stenquists (S) yrkande. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Bilaga förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen för kommunledningsförvaltningen samt HR/Arbetsmarknadsförvaltningen HR- och arbetsmarknadsförvaltningen KLF-chefer

21 Sida 21(29) 269 Information om process och hantering av kommuntal KS2020/493 beslutar lägga informationen till handlingarna. Sammanfning Kommundirektör Pär Thudeen föredrar ärendet. Regeringen har beslutat nyanlända ska anvisas till kommunerna under Av dessa anvisas 243 personer till Jönköpings län varav 4 till Tranås kommun. Beslutet fades den 10 november. Inför beslutet mejlade länsstyrelsen i september förslaget till kommundirektörerna i länet och då gavs kommunerna möjlighet senast den 23 oktober inkomma med synpunkter. HR-chefen informerade kommunstyrelsen den 13 oktober om det föreslagna kommuntalet. Dock presenterades inget beslutsunderlag varvid inget beslut fades i frågan. Då inga synpunkter framkom om informationen om kommuntalet uppfades klartecken kunde ges till länsstyrelsen. HR-chefen svarade i ett mejl till länsstyrelsen den 14 oktober Tranås kommun inte har några invändningar mot mottagandet av fyra personer. Reservation Thorbjörn Johansson (SD) och Björn Forsell (SD) reserverar sig emot beslutet Tranås kommun 2021 tar emot fyra nyanlända enligt länsstyrelsens beslut. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen

22 Sida 22(29) 270 Ny avfallsplan granskningsyttrande KS2020/304 beslutar ställa sig bakom tjänsteutlåtandet som granskningsyttrande. Sammanfning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till Avfallsplan för Tranås kommun. Efter samråd tidigare under 2020 beslutade teknik- och griftegårdsnämnden skicka ut ett reviderat förslag på granskning. Kommunledningsförvaltningen kommenterar de delar som rör kommunstyrelsen och konstaterar sammantaget kostnader förknippade med avfallsplanen kommer ställas mot andra angelägna satsningar i det prioriteringsarbete som pågår. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Förslag till avfallsplan för Tranås kommun med bilagor inkl tjänsteutlåtandet teknik- och griftegårdsnämnden

23 Sida 23(29) 271 Instruktion för kommundirektören KS2020/458 beslutar anta instruktion för kommundirektören med Mikael Stenquists (S) tilläggsyrkande. Sammanfning Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen fastställa en skriftlig instruktion för kommundirektören. Syftet med instruktionen är bland annat tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan politik och förvaltning, hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och vilka övriga uppgifter direktören ska ha. Instruktionen för kommundirektören revideras med anledning av en ny kommundirektör under året har tillträtt tjänsten. s arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta anta instruktionen med följande tillägg till meningen Kommundirektören rapporterar i första hand till kommunstyrelsens ordförande: samt löpande till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Förslag till instruktion för kommundirektören Kommundirektör

24 Sida 24(29) 272 Svar på medborgarförslag om hyrbara parkeringsplatser för elbilar KS2020/409 beslutar anse medborgarförslaget besvarat med motiveringen förslaget tas med i arbetet med en parkeringsstrategi för Tranås kommun. Sammanfning En invånare föreslår i ett medborgarförslag daterat Tranås kommun och/eller Tranås Energi AB anlägger och hyr ut parkeringsplatser med laddning för elbilar. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Tranås kommun hyr i dagsläget ut ett fåtal parkeringsplatser till privatpersoner. Kommunens gatuchef uppger en parkeringsstrategi ska tas fram under vintern 2020/21. Förslaget om parkeringsplatser med laddmöjligheter kan tas med i det arbetet. Kommunledningsförvaltningen har även samrått med Tranås Energi vars vd uppger bolaget kan investera i laddstolpar om kommunen anlägger och hyr ut parkeringsplatser. Tranås Energi har successivt byggt ut infrastrukturen för laddstationer på publika parkeringar i Tranås. För närvarande finns laddstolpar med semisnabbladdning på 9 platser med totalt 32 parkeringsplatser för elbil samt en snabbladdstation med 2 platser. Ytterligare platser är planerade. Beslutsunderlag s arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen Kommunfullmäktige Medborgarförslag Förslagsställare Gatuchef Tranås Energi AB Kommunfullmäktige som anmälningsärende

25 Sida 25(29) 273 Anmälningsärenden beslutar godkänna nedanstående redovisning av anmälningsärende. Sammanfning Nationella vårdkompetensrådets analys och åtgärdsförslag om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020.

26 Sida 26(29) 274 Anmälan av delegationsbeslut beslutar godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. Sammanfning Delegationsbeslut fade av kommunstyrelsens arbetsutskott Fastighetsförvärv Rockebro 7:40 Tomtpriser Norraby 3:106, 3:107, 3:111 KS2020/513 Detaljplan för Pumpen 7 mfl i Tranås stad samråd KS2020/517 Delegationsbeslut fade av chef på serviceenheten Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: allmän sammankomst ljusupptändning, KS2020/446 Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: begagnande av offentlig plats, uppställning av trottoarpratare KS2020/506 Yttrande över tillstånd enligt ordningslagen: offentlig tillställning dans, konserter KS2020/487 Delegationsbeslut fat av tillväxtchef Nyttjanderättsavtal Tranås Röhälla 5:59 enligt delordning, KS2020/538 Delegationsbeslut fade av kommunstyrelsens ordförande Remissvar regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg ST93/15 Svar på inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering KS2020/492

27 Sida 27(29) 275 Svar på fråga om bussar som kör skolskjuts KS2020/497 beslutar frågan anses vara besvarad. Sammanfning Vid kommunstyrelsens sammanträde ställde Björn Forsell (SD) en fråga om bussarna som kör skolskjuts, om samtliga fordon är utrustade med backkamera och automatiskt släckningssystem i motorrummet. Frågan besvaras vid dagens sammanträde, av kommundirektör Pär Thudeen. Han upplyser om avtalet lyder: Fordon med plats för fler än fyra passagerare exklusive förare ska vara försedda med automatiskt släckningssystem i motorrummet som uppfyller Svenska Brandskyddsföreningens normer: SBF-128 Fast automatisk släckningsanläggning på buss. Fordonet ska vara utrustat med en backkamera. Pär Thudeen informerar om, eftersom det står i avtalet det krävs kamera både i motor och som backkamera så finns detta i de flesta fordon. Efter januari 2021 kommer samtliga fordon ha kamera. När avtalet skrevs fick man dispens på ett visst antal fordon och dessa kommer nu levereras inom kort. Det har blivit förseningar på grund av covid-19. Bussarna tillverkas i Italien.

28 Sida 28(29) 276 Övrig fråga - information till badmintonklubben beslutar frågan anses vara besvarad. Sammanfning Mikael Stenquist (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Mats Holmstedt (M) om med vilket mandat han informerade badmintonklubben om röstsiffrorna i ärendet om boulebana i badmintonhallen dagen före sammanträdet i kultur- och fritidsnämnden. s ordförande Mats Holmstedt (M) svarar han endast informerat klubben om alliansen skulle rösta nej till förslaget om boulebana.

29 Sida 29(29) 277 Övrig fråga - Rockebro 7:40 i Sommen (Mössfabriken) KS2020/509 beslutar frågan anses vara besvarad. Sammanfning Björn Forsell (SD) ställer en fråga om kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut förvärva Rockebro 7:40 (fd Mössfabriken). Han undrar varför kommunstyrelsens ledamöter inte informerades om förvärvet. s ordförande Mats Holmstedt (M) svarar informationen om beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott ska förbättras.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Ann-Helen Nilsson (C) Arne Nilsson (SD) Anslag/bevis

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Ann-Helen Nilsson (C) Arne Nilsson (SD) Anslag/bevis Protokoll 1 (7) Plats och tid Politikerrummet, kommunhuset, 2019-02-12, kl. 13.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Lennart

Läs mer

Anders Ahvander (SÖS)

Anders Ahvander (SÖS) Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 14.00 15.35 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Catharina Blixen-Finecke (M) Erik Lundström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-05-30, kl. 08:00-10:48 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 5 november 2018 klockan 18.30 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anders Griph (KD), Isabelle Tiderblom (KD), Ludwig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-04-29 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 29-33 Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Lars-Olov Liss (C) Lovisa Berglund (C) Torsten Larsson (KD) Wahan

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

Barbro Wallin (M) Kommunkontoret Djurås , kl. 16:45 1. Margareta Marjeta. Ann-Gret Olsson (S) Barbro Wallin (M)

Barbro Wallin (M) Kommunkontoret Djurås , kl. 16:45 1. Margareta Marjeta. Ann-Gret Olsson (S) Barbro Wallin (M) Socialnämnden 2018-02-12 1 (4) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:15 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S), ordförande Daniel Bergman (S) Patrik Andersson (KOSA) Marie Karlsson (L) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden fe? Malung Salens kommun A 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.15-16.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Birgit Wikström-Gotthardsdotter

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Bengt Nilsson. Lena Axelsson (S) Sylve Qvillberg (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Bengt Nilsson. Lena Axelsson (S) Sylve Qvillberg (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Politikerrummet, 2018-01-18, kl. 13.00 16.10 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Annika Jansson, Kommunsekreterare, del av 4, 6 Gun Andersson, Administratör, del

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(3) 271 Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(3) 271 Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)

Läs mer

Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl

Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-09-24, kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagande Anna Kumpula Kostet, V Jan Larsson, S Roland Karlsson, S Maria Törmä

Läs mer

Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00

Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00 1/14 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:05-19:00 Paragrafer 48-56 Beslutande Se deltagarlista på sida 3 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef Sofie Eén, sekreterare Jonas Gabrielsson, C, ej tjg ers

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef Sofie Eén, sekreterare Jonas Gabrielsson, C, ej tjg ers 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Ivern, måndagen den, klockan 8.15-11.20 Beslutande Ledamöter Andreas Karlsson, C, ordförande Frida Skoog, M, 1:e vice ordförande Pia Hernerud, S, 2:e vice ordförande Lena

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, tisdagen den 28 maj 2019 kl 18:30-21:20 Beslutande

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, tisdagen den 28 maj 2019 kl 18:30-21:20 Beslutande 1 (17) Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, tisdagen den 28 maj 2019 kl 18:30-21:20 Beslutande Kenneth Bolinder (S), Ordförande Bo Blixt (S) Stefan Svalö (S) 63-72 Håkan Olsson (S) Krister Nilsson

Läs mer

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S)

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S) Protokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen kl. 15.30 15.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Torbjörn Karlsson (S), Ordförande Jan Isaksson (M) Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-01-31 1 (11) Plats och tid KS-salen, klockan 09:30-11:50 ande Ersättare Övriga deltagande Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-08-29, kl. 08:00-12:45 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Kommunstyrelsen protokoll

Kommunstyrelsen protokoll Datum: Torsdag 16 maj 2019 Tid: 16:30-16.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 16 maj 2019 Paragrafer: 99-101 Utses att justera: Annette Fransson (S) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott 12 februari 2019

Kommunstyrelsens personalutskott 12 februari 2019 Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsens personalutskott 12 februari 2019 Sid Justering... 2 1 Information från HR-direktören... 3 2 Uppdatering av arbetsgivarpolitisk strategi... 4 3 Hantering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen. Lennart Lööw (S) och Andreas Elamsson (C). Nils-Erik Olofsson (S) och Andreas Elamsson (C)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen. Lennart Lööw (S) och Andreas Elamsson (C). Nils-Erik Olofsson (S) och Andreas Elamsson (C) 2018-10-03 1 (7) Plats och tid Stadshuset kl. 14.00-15.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden. Datum för anslag Överklagandetiden går ut. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden. Datum för anslag Överklagandetiden går ut. Kommunledningskontoret, Vallentuna SID 1/1 Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2018-09-11 Paragrafer 121-123 Datum för anslag 2018-09-18 Överklagandetiden går ut 2018-10-10 Förvaringsplats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1 (18) Se nästa sida. Cornelia Englén, sekreterare. Cornelia Englén. Lena Axelsson (S) Sylve Qvillberg (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (18) Se nästa sida. Cornelia Englén, sekreterare. Cornelia Englén. Lena Axelsson (S) Sylve Qvillberg (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (18) Plats och tid Politikerrummet, 2017-11-14, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Cornelia Englén, sekreterare Justerade paragrafer 48-57 Justeringens plats och tid Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-08-15 1 (8) Plats och tid Hörsalen, klockan 09:30-10:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÄRDSNÄMNDEN sammanträdesdatum 2012-04-23 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutat Tranan 1, 13:15-14:15 Jennie Johansson, (M) Björn Thiele, (S) Leif Osbeck, (KD) Jonna Wilhelmsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1(8) PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum: Dokument nr: OK KS 2019/

Kommunstyrelsen 1(8) PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum: Dokument nr: OK KS 2019/ 1(8) Kommunstyrelsen Plats och tid: Tingssalen, 2019-03-04 kl. 08:30 16.10. Ajournering kl 12:00 13:00. Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande tillika ordförande i utskottet för samhälle Susann Lindblad

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S)

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-01-23 kl 08.30-12.00 Ajournering 8, kl. 11:15-11:30 Beslutande Närvarande ersättare Robert Yngve (KD) ordförande Gunilla Ohlin (L) Klaes Mattsson (M)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 13.00-14.10 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:35 44-52 Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

Alexander Arbman, nämndsekreterare Mikael Daxberg, kommunsekreterare Emma Majlöv Modig, förvaltningssekreterare Cecilia Bülow, personalchef

Alexander Arbman, nämndsekreterare Mikael Daxberg, kommunsekreterare Emma Majlöv Modig, förvaltningssekreterare Cecilia Bülow, personalchef 1(5) Plats och tid Storasjö, Åseda, tisdagen den 12 februari 2019 kl 13:30-14:55 Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande Anders Käll (M), 1:e vice ordförande Peter Skog Lindman (S) Susanne Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2019-01-10 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 9.40-11.30 Beslutande Iosif Karambotis (S), ordförande Anna Lundström (S), vice ordförande Magnus Nilsson (S) Rose-Marie Lundström

Läs mer

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl Protokoll 1 (7) Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl. 16.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Erik Lundström (KD), Vice ordförande

Läs mer

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M)

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid Botkyrka Vuxenutbildning, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Magdalena Jonsson (M) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande Karin Nakamura Lindholm ersättare

Läs mer

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Rune Wikström, ekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Rune Wikström, ekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, Ludvika, tisdag den 14 februari 2017, kl 13.15-14.45 ajournering 13.40-13.55 Beslutande ledamöter Ej beslutande ersättare Leif Pettersson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Social- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL. Social- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid Nicolairummet kl. 08:30-15:00 Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lena O Jenemark (S) (ordförande) Göran Berggren (S) (vice ordförande) Kristina Classon

Läs mer

Ellinor Varady (M) Boris Svensson (S) Börje Norén (C) 35-41, Marie Brink (SD)

Ellinor Varady (M) Boris Svensson (S) Börje Norén (C) 35-41, Marie Brink (SD) 1 (17) Paragrafer 35-46 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Klippan kl. 13:30-16:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rum 226 kl. 09:00-10:10 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) Hans Bergfelt (M) (vice ordförande) Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Carina Davidsson (V) Angela Hafström (L) Anders Svensson (SD Ekaterina Wetterbrandt (SD)

Carina Davidsson (V) Angela Hafström (L) Anders Svensson (SD Ekaterina Wetterbrandt (SD) Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-14 1 Plats och tid Rumlaborg kl. 13:00-15:50 Beslutande: Anna Carlsson (S), ordförande Bo Högberg (S) Martin Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus Johansson

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Barn-och utbildningsnämnden

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Barn-och utbildningsnämnden ^>.O Barn-och utbildningsnämnden 2017-05-24 1 Plats och tid Centralskolan, kl. 09:00-12:00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bent Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Maria Röjås (V) Agneta Åhs-Siversen

Läs mer

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, onsdagen den 26 juni 2019 kl 17:55-19:35 Beslutande

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, onsdagen den 26 juni 2019 kl 17:55-19:35 Beslutande 1 (15) Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, onsdagen den 26 juni 2019 kl 17:55-19:35 Beslutande Kenneth Bolinder (S), Ordförande Bo Blixt (S) Håkan Olsson (S) Madeleine Landin (S) Krister Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista.

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. 1(12) Kommunfullmäktige Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2018-11-26 kl. 18:00 19.40 Beslutande: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30

Sammanträdesdatum Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30 11111 ~!!~,,...-.; ~ Essunga kommun 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30 Ledamöter Maria Malmberg (C), ordförande Pernilla Jönsson (M), vice ordförande Tobias Wallin (M)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma

Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (14) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2016-08-29 Plats Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma Tid Måndagen den 29 augusti, kl. 19.00 20.40 Beslutande Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Karl-Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.55 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl. 14.30 16. Ledamöter Robert Beronius (L) (ordförande) Christina Frisk (L) Linda Hiort

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) 2010-05-03 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 96-103 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 13.10 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 114 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ulf Carlsson (m) Ewa Rawlings-Olsson Ulf Cronbring (s) Ulf Strömstedt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:15-09:30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lena Kandergård (S), ordförande Jonas Ås (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M), 2:e vice

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 7 mars kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Rolf Emanuelsson, Ordförande (C) Liv Pettersson, V. ordförande (S) Agneta Eklund (S) Hans Karlsson (S) Märta

Läs mer

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15 1(11) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Beslutande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset 2016-08-23 kl. 09.00-10.05, 10.30-12.45 Beslutande Anders Wilander (M) Ordförande Mats Antonsson (KD) Mikael Stenqvist (S) Jennie Saxfeldt (M) Carin Wallin

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sida 1(25) Plats och tid Tranan 1-2 kommunhuset, klockan 08:00-12:00 Beslutande Erik Nygårds (L) Ordförande 16-20 22-34 Veronica Holmstedt (S) Sanda Bosnjak (M) Vice Ordförande, tjänstgörande ordförande

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström Barn- och utbildningsutskottet 2015-12-07 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-12-07 kl. 13:00-16:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-01-31, kl. 07:58-12:26 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund

Läs mer