JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun"

Transkript

1 1 JämLYS Norsjö kommun 2010 JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun Foto: Ricke Johansson

2 2 JämLYS Norsjö kommun 2010

3 3 JämLYS Norsjö kommun 2010 INNEHÅLL INLEDNING 4 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING PÅ ARBETSMARKNADEN OCH I NÄRINGSLIVET 5 Den könsuppdelade arbetsmarknaden i Norsjö 5 Varför är arbetsmarknaden könsuppdelad? 6 Vad är problemet med en könsuppdelad arbetsmarknad? 7 FRÄMJA JÄMSTÄLLDA VILLKOR FÖR ENTREPRENÖRSKAP 8 Företagandet i Norsjö 8 Varför driver kvinnor färre företag? 9 Vad är problemet med ojämställda villkor för entreprenörskap? 10 JÄMSTÄLLT DELTAGANDE I ARBETSLIVET 11 Kvinnors och mäns deltagande i arbetslivet i Norsjö 11 Varför skiljer sig kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden? 13 Vad är problemet med ett ojämställt deltagande på arbetsmarknaden? 13 JÄMSTÄLLDA ARBETSLIVSVILLKOR 14 Arbetslivsvillkor i Norsjö 14 Varför skiljer sig arbetslivsvillkoren mellan kvinnor och män? 15 Vad är problemet med skilda arbetslivsvillkor mellan kvinnor och män? 15 VARFÖR SKA NORSJÖ ARBETA FÖR JÄMSTÄLLDHET PÅ ARBETSMARKNADEN 16 OCH I NÄRINGSLIVET? Hållbar utveckling 16 Befolkningsutveckling och framtida kompetensförsörjning 16 Attraktivitet 18 Demokrati och rättvisa 18 RESULTAT OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 19 Förslag på insatser för att främja jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet 21 LITTERATURFÖRTECKNING 22

4 4 JämLYS Norsjö kommun 2010 INLEDNING Norsjö kommun ligger i Västerbottens inland och är Sveriges tionde minsta kommun med ca invånare som samsas på en yta av km 2. Av dessa bor ungefär hälften i Norsjö samhälle och övriga i någon av kommunens byar. Medelåldern i kommunen är 45,1 år, vilket är en ökning med 1,5 år från år Medelåldern för kvinnor är 44,0 år och för männen 46,2 år. Näringslivet i kommunen präglas av en stark basnäring och 38 procent av kommunens sysselsatta arbetar inom industrin. Arbetsmarknaden i Norsjö är uppdelad efter kön och medan 60 procent av kvinnorna i kommunen arbetar inom den offentliga sektorn arbetar 82 procent av männen inom näringslivet. Jämställdhet är ett politiskt mål, en kunskapsfråga men också en fråga om makt och vilja att förändra den rådande ordningen 1 Idag anser många att vi lever i ett jämställt samhälle, trots detta visar forskning och statistik att vårt samhälle är långt ifrån jämställt. Ett tydligt exempel är kvinnors och mäns skilda villkor och möjligheter på arbetsmarknaden och i näringslivet. Norsjö kommun står idag inför stora utmaningar och kämpar för sin överlevnad. En av de största utmaningarna är vår starkt könssegregerade arbetsmarknad. Detta leder till att arbetsmarknaden ser annorlunda ut om du är kvinna eller man och bidrar till att kvinnor och män har olika lön och framtidsutsikter. Det kan även leda till att många tvingas flytta från Norsjö på grund av att de inte hittar något arbete. I februari 2010 tog kommunstyrelsen i Norsjö beslut om att en jämställdhetsanalys av kommunens näringsliv skulle arbetas fram. Följande jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun kartlägger de skillnader i makt och inflytande som finns mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och i näringslivet. Ett jämställdhetsperspektiv bidrar till att vi kan se och blir medvetna om under vilka villkor kvinnor och män lever, bor och arbetar. Jämställdhetsanalysen visar vilka konkreta skillnader i villkor som finns mellan kvinnor och män, nästa steg är att motverka orättvisorna och arbeta för ett jämställt Norsjö! Rapporten utgår från den jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten (JämLYS) som Länsstyrelsen Västerbotten genomförde under hösten Analysen av Norsjös näringsliv har hämtat sin inspiration och upplägg från den länsövergripande JämLYS:en. Rapporten har genomförts av Malin Jonsson, utvecklingsenheten Norsjö kommun, inom ramarna för projektet Norsjö mot framtiden. 2 Rapporten består av fyra avsnitt; i) Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet. ii) Främja jämställda villkor för entreprenörskap. iii) Jämställt deltagande i arbetslivet. iv) Jämställda arbetslivsvillkor. Avsnitten är tagna från regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet (Regeringen 2009). Analysen avslutas med en diskussion om varför vi i Norsjö ska arbeta med dessa frågor samt förslag på insatser. Rapporten kan antingen läsas i sin helhet eller med fokus på utvalda områden. Jämställdhetsanalysen bygger på tillgänglig offentlig statistik samt intervjuer med kommunalråd Mikael Lindfors, näringslivschef Lars-Åke Holmgren, Urban Malmbom som är VD för kommunens största privata företag SSC Trätrappor, företagaren Karin Spets samt Ida Johansson som arbetar på en mansdominerad arbetsplats och Johan Larsson som arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats. 3 Det är viktigt att nämna att det i analysen talas om kvinnor och män som grupp. Varken kvinnor eller män är homogena grupper, utan även faktorer som ålder, etnicitet, sexuell läggning och klass påverkar och samverkar tillsammans med kön. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Medan jämställdhet omfattar förhållandet mellan kvinnor och män, avser begreppet jämlikhet alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet osv. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället. Med jämn könsfördelning avses minst fördelningen 40/60 procent. Det långsiktiga målet bör dock vara 50/50 procent. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara. 1 Citat hämtat från Länsstyrelsen Västerbotten 2008 s.11 2 Projektet finansieras till 75 procent av Landsbygdsprogrammet och 25 procent av Länsstyrelsen Västerbotten 3 Karin, Ida och Johan är påhittade namn, för att de intervjuade ska få vara anonyma

5 5 JämLYS Norsjö kommun 2010 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING PÅ ARBETSMARKNADEN OCH I NÄRINGSLIVET En horisontell könssegregering innebär att kvinnor och män befinner sig inom olika sektorer och har olika yrken. En vertikal könssegregering innebär att fördelningen mellan kvinnor och män på olika positioner är ojämn (SOU 2004:43, s.41-42). Sverige beskrivs flitigt som ett av världens mest jämställda länder och ofta ligger vi väldigt högt på diverse jämställdhetsrankningar. Trots detta har Sverige en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. 4 Arbetsmarknaden är starkt präglad av skillnader förknippade med kön och medan vissa yrken ses som manliga ses andra som kvinnliga. Exempelvis tas det ofta för givet att en sjuksköterska eller städerska är kvinna, medan en byggarbetare eller lastbilschaufför är man. Detta leder till att kvinnor och män ofta söker sig till olika yrken och utför olika uppgifter på olika positioner (Länsstyrelsen Västerbotten 2010a, s.8). Könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden har minskat under 1990-talet. Minskningen beror till största del på att fler kvinnor har börjat arbeta inom många mansdominerade yrken som kräver högre utbildning, exempelvis som civilingenjör. I de yrken där det inte finns något krav på högre utbildning är uppdelningen mellan könen fortfarande väldigt ojämn (SOU 2004:43, s.16). Den könsuppdelade arbetsmarknaden i Norsjö Norsjö kommun är tillsammans med Bjurholm och Nordmaling de kommuner i Västerbotten som har de största könsmässiga skillnaderna på arbetsmarknaden (Länsstyrelsen Västerbotten 2010a, s.10). I kommunerna finns det en tydlig uppdelning där kvinnor förvärvsarbetar inom den kommunala verksamheten och män återfinns inom näringslivet. Av alla anställda inom den kommunala verksamheten i Norsjö är 82 procent kvinnor, medan 75 procent av alla anställda inom näringslivet är män. Antal förvärvsarbetande i Norsjö efter sektor, Kommun Landsting Källa: RAMS SCB 2008 Statlig förvaltning och affärsverksamhet Näringsliv Övriga organisationer och offentliga institutioner Kvinnor Antal förvärvsarbetande i Norsjö efter bransch, 20 Könssegregeringen på arbetsmarknaden är ofta tydligare på landsbygden Okänd vad verksamhet den är i städer. Detta Kulturella beror på och att personliga arbetsmarknaden tjänster m.m. på landsbygden Vård och omsorg; sociala tjänster generellt består av ett fåtal arbetsgivare Utbildning (Länsstyrelsen Offentlig Västerbotten förvaltning 2010a, och försvar s.10). Den smala arbetsmarknaden i Företagstjänster Norsjö visar sig bland annat över de vanligaste Fastighetsverksamhet yrkena i kommunen. Maskinoperatör Finans- och inom försäkringsverksamhet trävaruindustrin är det Information och kommunikation vanligaste yrket för män och det tredje vanligaste Hotell- och restaurangverksamhet yrket för kvinnor. Transport Trots och detta magasinering utgör kvinnorna endast 17 procent av alla inom yrkeskategorin Handel (Källa: Kommunfakta, SCB). Byggverksamhet Detta indikerar att kvinnor i Energiförsörjning; Norsjö har väldigt miljöverksamhet få arbetsplatser att Tillverkning och utvinning välja mellan. Jordbruk, Den vanligaste skogsbruk branschen och fiske för männen är tillverkning och utvinning och för kvinnorna är det vård och omsorg Källa: RAMS SCB Eg Källa: Länssty Västerbotten 2 4 En förklaring till att Sverige har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad, är att andelen kvinnor på arbetsmarknaden är högre än i många andra länder. I många andra länder genomförs en stor del av det kvinnodominerande arbetet oavlönat (SOU 2004:43, s.26-27)

6 6 JämLYS Norsjö kommun 2010 tning och amhet isationer och nstitutioner Källa: Länsstyrelsen Västerbotten 2010b Egen företagare Företagare i eget AB Källa: RAMS SCB 2008 Kvinnor Okänd verksamhet Kulturella och personliga tjänster m.m. Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Offentlig förvaltning och försvar Företagstjänster Fastighetsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Transport och magasinering Handel Byggverksamhet Energiförsörjning; miljöverksamhet Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Antal förvärvsarbetande i Norsjö efter bransch, 2008 Källa: RAMS SCB Kvinnor En könssegregerad arbetsmarknad kan även innebära att kvinnor och män på samma arbetsplatser, har olika arbetsuppgifter och befogenheter. På SSC Trätrappor är 25 av företagets 124 anställda kvinnor. Företagets VD Urban Malmbom menar att de kan se en skillnad i var kvinnor och män arbetar. Proportionellt sett arbetar en betydligt större andel av kvinnorna på tjänstemannasidan än kollektivsidan. Exempelvis har företaget en administrativ avdelning där de sex anställda endast består av kvinnor. Urban säger att vissa avdelningar i produktionen har haft lägre status och ett lägre antal män, på grund av att avdelningen har uppfattats lättare. Norsjö kommuns gymnasieskola bedriver ett flertal yrkesförberedande utbildningar. Två av dessa är industriprogrammet med inriktning mot träteknik samt omvårdnadsprogrammet. Industriprogrammet har funnits i tio år och totalt har 75 elever gått utbildningen, 5 av dessa är endast två tjejer. En stor del av eleverna har efter avslutad utbildning påbörjat en anställning hos något av kommunens industriföretag. Omvårdnadsprogrammet har funnits sedan 2003 och totalt har 36 elever gått utbildningen, 6 av dessa är två killar. Det är väldigt tydligt att ungdomarnas gymnasieval följer den könssegregerade arbetsmarknaden och det är ytterst viktigt att skolan arbetar med jämställdhet. Eftersom kommunens industriföretag är engagerade i industriprogrammet, menar Urban Malmbom, att företagen har ett åtagande mot de elever som går utbildningen. När SSC Trätrappor ska nyrekrytera söker de därför den kompetens som utbildningen gett. Eftersom i princip ingen tjej gått utbildningen, är det i första hand killar som rekryterats. Enligt Urban måste skolan, men även industriföretagen, jobba för att fler tjejer går utbildningen. Inom den kommunala verksamheten görs det medvetna satsningar för att locka fler unga till omsorgsyrket och bland annat genomför personalenheten varje sommar åttorna i vården. Detta innebär att ungdomar som gått ut åttan får söka sommarjobb inom vården. Sommaren 2010 sökte 14 killar och 15 tjejer. Viktigt att påpeka är dock att det jämna antalet killar och tjejer som deltagit ännu inte avspeglats i ansökningarna till omsorgsprogrammet. Varför är arbetsmarknaden könsuppdelad? Det finns olika förklaringar till varför arbetsmarknaden är könsuppdelad. En förklaring är att uppdelningen beror på kvinnors och mäns fria och skilda val. Kvinnor vill helt enkelt i större utsträckning än män arbeta inom vård och omsorg, medan män hellre vill arbeta inom industrin. En annan förklaring är att uppdelningen inte är en direkt konsekvens av människors fria val, utan snarare att kvinnor och män har förutbestämda roller som styr deras fria val på arbetsmarknaden. Förväntningarna, från oss själva och från samhället, på vad kvinnor och män ska arbeta med skiljer sig och påverkar vilka val vi kommer att göra och inom vilka yrken vi kommer att arbeta (SOU 2004:43, s.21). Det blir helt enkelt lättare och mer självklart för kvinnor att arbeta inom vård och omsorg och för män att arbeta inom industrin. 5 De elever som började utbildningen ht 2010 är medräknade 6 De elever som började utbildningen ht 2010 är medräknade, vuxna elever har exkluderats

7 7 JämLYS Norsjö kommun 2010 Historiskt har arbetsmarknaden alltid sett olika ut för kvinnor och män. När den moderna arbetsmarknaden började växa fram och etableras i början av 1900-talet stängdes kvinnor ute från arbetsmarknaden och tilläts aldrig från början att delta på samma villkor som män. Exempelvis gällde speciella arbetsförbud för kvinnor och arbetsgivaren hade makt att bland annat avskeda kvinnor när de gifte sig eller fick barn. När kvinnorna inträdde på arbetsmarknaden hänvisades de till yrken som de ansågs höra hemma i, exempelvis hushållsysslor och barnavård (SOU 2004:43, s.32; Hirdman 1990). Även detta har påverkat hur arbetsmarknaden ser ut idag och inom vilka yrken som kvinnor och män återfinns. Kommunalråd Mikael Lindfors tror att en stark förklaring till den könssegregerade arbetsmarknaden i Norsjö är tradition. Norsjö kommun har alltid haft en väldigt stark industri och Mikael uttrycker: det är ju av tradition att om pappan jobbar inom träindustrin, då börjar även sonen, inte dottern. Flera av de intervjuade tror även att det fortfarande finns en syn på industrin som väldigt tung och fysiskt krävande, trots att det faktiskt har skett stor utveckling och att yrket idag inte ställer samma krav på fysisk styrka som tidigare. De intervjuade menar dock att synen som lever kvar kan hindra kvinnor från att söka sig till industrin. Företagaren Karin Spets anser att hon under de senaste åren sett en markant skillnad i attityden till omsorgsyrket. För ett par år sedan, upplevde hon att många män såg vården som det sista alternativet, medan många idag är positiva till att arbeta inom omsorgen. män är inte heller statisk och det finns även många män som inte identifierar sig med den typiske industriarbetaren. Den smala arbetsmarknaden resulterar i att många flyttar från Norsjö och söker jobb på annan ort. En könssegregerad arbetsmarknad får även konsekvenser på en samhällelig nivå. Bland annat bidrar segregeringen till att matchningen på arbetsmarknaden försvåras. Om föreställningar om vad kvinnor och män kan samt uppfattningar om yrket inte stämmer överens, kan arbetsgivaren tolka den arbetssökande som olämplig för jobbet. Detta leder till att arbetsgivaren inte alltid får den mest lämpade arbetskraften, utan möjligen vad de tror är den bästa. En försvårad matchning på arbetsmarknaden försämrar den samhällsekonomiska effektiviteten och drivkraften för ekonomisk tillväxt (SOU 2004:43, s.21-22). Ett företag som har jobbat aktivt med jämställdhet och som kan se konkreta vinster av arbetet, är Vindelnföretaget Indexator. För Indexator har jämställdhetsarbetet framförallt handlat om framtida kompetensförsörjning. Företaget deltog i mitten av 2000-talet i det nationella jämställdhetsprojektet JämVikt. Som ett resultat av projektet kan företaget bland annat se att sjuktalen har gått ner, produktiviteten har ökat och andelen kvinnor som söker arbete på företaget har ökat från 10 till 50 procent. Vad är problemet med en könsuppdelad arbetsmarknad? Ett stort problem med den könssegregerade arbetsmarknaden är att det begränsar och påverkar tjejer och killar, kvinnor och män i deras studieoch yrkesval samt kan leda till att människor hindras från att ta ett yrke eller utbilda sig till det som de egentligen vill. Exempelvis framkom det i intervjun med Johan Larsson att han aldrig tänkt tanken att arbeta inom äldreomsorgen: det var bananskalet som avgjorde. Jag träffade en bekant på byn som tyckte att jag skulle passa inom äldreomsorgen och drog in mig på Arbetsförmedlingen. Därifrån blev jag sedan styrd in till yrket. Idag har Johan arbetat nästan 10 år inom äldreomsorgen i Norsjö. Ett annat problem med den könssegregerade arbetsmarknaden, som Karin Spets påtalar, är att arbetsmarknaden blir väldigt smal för kvinnor. Gruppen kvinnor och Foto: Malin Jonsson

8 8 JämLYS Norsjö kommun 2010 FRÄMJA JÄMSTÄLLDA VILLKOR FÖR ENTREPRENÖRSKAP I regeringens nationella strategi för jämställdhet Antal på arbetsmarknaden förvärvsarbetande i och Norsjö i näringslivet efter sektor, framhålls 2008 att en förutsättning för att Sverige ska kunna 900 behålla sitt välstånd på längre sikt är att kvinnor 800 och män har samma möjligheter att driva företag (Regeringen 2009). Idag utgör företagare ca 8,9 500 procent av de sysselsatta i Sverige. Bland dessa 400 är endast 28 procent kvinnor. De flesta företag 300 är mycket små och 90 procent av företagen har 200 färre än fem anställda. När kvinnor och män 100 bestämmer sig för att starta företag, sker det ofta inom 0 den bransch som de har tidigare erfarenhet av. Detta innebär att det även bland kvinnors och mäns företag finns en stark könssegregering Kommun Landsting Statlig förvaltning och affärsverksamhet Näringsliv Övriga organisationer och offentliga institutioner (Länsstyrelsen Västerbotten 2010a, s.15; Tillväxtverket 2009a, s.3). Tillväxtverket gav för några år sedan ut skriften Varför ska kvinnor starta företag? I skriften granskar Inga-Lisa Sangregorio föreställningar om kvinnor som driver företag. Sangregorio skriver Källa: RAMS SCB 2008 Kvinnor kvinnors andel företagande. År 2003 var 24,4 trots att kvinnor i förhållande till män lånar mindre procent av företagarna i Norsjö kvinnor, fem år pengar, gör färre konkurser och är mer noga med senare var det endast 20,9 procent (Länsstyrelsen vem som får investera i deras Antal förvärvsarbetande företag, är det ofta i Norsjö efter Västerbotten bransch, b, 2006) var Norsjö den underförstått att de skillnader som finns, är brister kommun i Västerbotten där lägst andel kvinnor hos kvinnorna. Kvinnor Okänd startar verksamhet helt enkelt för drev företag. Det är väldigt viktigt att lyfta få Kulturella företag, och för personliga små företag tjänster och m.m. är för försiktiga frågan och fundera kring varför kvinnors andel Vård och omsorg; sociala tjänster (Nutek 2005, s.38). företagande har minskat. Hur ser våra insatser Utbildning Offentlig förvaltning och försvar gentemot företag ut, vilka vänder sig insatserna till, Företagandet i Norsjö Företagstjänster vilka förutsättningar och villkor har kvinnor för att Fastighetsverksamhet driva företag i Norsjö? I Norsjö Finans- talar och vi försäkringsverksamhet ofta om företagandet som vår framtid Information och näringslivschef och kommunikation Lars-Åke Holmgren Majoriteten av företagen i Norsjö drivs som enskild Hotell- och restaurangverksamhet anser att fler företag i kommunen är enda firma, ungefär 40 procent drivs som aktiebolag. I Transport och magasinering möjligheten för oss att växa och Handel utvecklas. I länet drivs 44 procent av företagen som aktiebolag. Norsjö har antalet egna Byggverksamhet företagare under de senaste En större andel män än kvinnor driver sina företag åren Energiförsörjning; ökat. Trots detta miljöverksamhet kan vi se en minskning av som aktiebolag. I kommunen finns det idag ca Tillverkning och utvinning Jordbruk, skogsbruk och fiske Källa: Länsstyrelsen Västerbotten 2010b Egna företagare i Norsjö, 2008 Kvinnor Egen företagare Företagare i eget AB Källa: RAMS SCB Kvinnor Foto: Malin Jonsson

9 9 JämLYS Norsjö kommun mindre och större företag. 7 Majoriteten av företagen är dock småföretag och endast sju procent har fler än tio anställda. Mer än hälften av företagen har ingen anställd. Bland de företag som är mellan 0-3 år gamla drivs 73 procent av män och 27 procent av kvinnor (Källa: UC AB). Norsjö kommun är en av 14 kommuner i Västerbotten som deltar i Almis projekt EntreprenörCentrum. Som en del i projektet har kommunen möjlighet att erbjuda enskild rådgivning till personer som vill eller håller på att starta företag. Från 2008 fram till juni 2010 har 56 personer fått rådgivning via EntreprenörCentrum i Norsjö. 64 procent av dessa är män och 36 procent är kvinnor. Lars-Åke Holmgren, som är rådgivare inom EntreprenörCentrum, har sett att det är en betydligt större andel av männen som startar företag, än vad det är av kvinnorna. Lars-Åke tycker att det är jätteviktigt att fundera över vad det beror på: Varför vågar man inte ta steget, vilka faktorer är det som är avgörande? Det kanske beror på mig? Jag är inte kvinna, jag kanske inte klarar av att peppa kvinnor, jag kanske inte vet vilka knappar jag ska trycka på?. I intervjuerna har resonemang ofta förts på individnivå och de intervjuade talar ofta om egenskaper som är förknippade till dem själva samt till kvinnor och män. Det är dock väldigt viktigt att lyfta blicken och diskutera utifrån en mer strukturell nivå. I dagens samhälle råder det strukturer som påverkar synen på kvinnor och män, vad de kan och ska göra. För att motverka diskriminering på arbetsmarknaden och möjliggöra för fler kvinnor att driva företag, är det viktigt att vi även för dessa diskussioner. Varje år genomför Ungdomsstyrelsen en enkät riktad till ungdomar över hela landet, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) deltog Norsjö. Enkäten vände sig till ungdomar i åldern 19 till 25 år och några av frågorna behandlade företagande. Av de 178 ungdomar som deltog uppgav 52 procent av tjejerna och 63 procent av killarna att de skulle kunna tänka sig att starta ett eget företag i framtiden. Det var endast 2 ungdomar som redan drev ett eget företag. Varför driver färre kvinnor företag? Enligt Tillväxtverket och Inga-Lisa Sangregorio är en förklaring till den relativt låga andelen kvinnor som driver företag, den segregerade arbetsmarknaden i kombination med en relativt stor offentlig sektor (Nutek 2005, s.10). Personer som startar företag gör det ofta inom den bransch som de tidigare har verkat inom och på grund av den könssegregerade arbetsmarknaden finns majoriteten av kvinnorna inom den offentliga sektorn. I intervjuerna har liknande resonemang förts och Karin Spets menar bland annat att kvinnorna i Norsjö arbetar inom branscher som inte är så konkurrensutsatta, som exempelvis skola och omsorg. Karin startade själv sitt företag inom den som bransch hon tidigare jobbade i. Det är dock viktigt att påpeka att fler kvinnor som driver företag inom kvinnodominerande branscher kanske ökar kvinnors andel företagande, men bidrar inte till att könssegregeringen på arbetsmarknaden motverkas. En annan förklaring, som nämns i intervjuerna, till varför färre kvinnor driver företag är att kvinnor har större ansvar för barn och familj. Karin säger att hon inte varit företagare idag om hon inte haft en delägare i företaget som kunde hoppa in för henne när hon var föräldraledig. Lars-Åke Holmgren resonerar liknande och tror att kvinnor inser att: skaffar jag barn, vad händer då med mitt företagande. Foto: Malin Jonsson 7 Företag inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske, myndigheter, intresseorganisationer, religiösa samfund, internationella organisationer samt företag med okänd näringsgren har exkluderats på grund av att inte ge en skev bild av antalet företagare. Exempelvis registreras ägare av skogsfastighet som egen företagare

10 10 JämLYS Norsjö kommun 2010 Mikael Lindfors menar att ett annat problem med att fler män än kvinnor startar och driver företag är att det blir en snedfördelning av arbetstillfällen. Eftersom företag ofta startas inom den bransch där företagaren har tidigare erfarenhet, kan det innebära att betydligt fler företag inom mansdominerande branscher startas. Så länge vi har en uppdelad arbetsmarknad innebär det i det långa loppet att vi skapar fler arbetstillfällen för män. Foto: Malin Jonsson Vad är problemet med ojämställda villkor för entreprenörskap? Ett problem med ojämställda villkor för entreprenörskap är att synen på kvinnor och män som driver företag skiljer sig. Benämningen företagare associeras ofta till en man och många kvinnor som driver företag kallar sig inte företagare och blir inte heller alltid sedda som företagare (Nutek 2005, s.3). En sökning på google.se visar exempelvis att kvinnlig företagare får träffar, medan sökningen manlig företagare endast ger 473 träffar. 8 Detta indikerar att män som driver företag ses som det normala, medan kvinnor som driver företag är underordnad det normala. 9 Detta påverkar oss i synen på företagare: vem som är företagare och vad som är ett riktigt företag. Både kommunalråd Mikael Lindfors och näringslivschef Lars-Åke Holmgren tror att bemötandet skiljer sig mellan kvinnor och män som driver företag. Mikael tror bland annat att män har lättare att exempelvis få tjänstledigt för att starta företag och att det är mer accepterat att män blir företagare än att kvinnor blir det. Det är dock viktigt att fundera kring vem som har makt att förändra orättvisorna och i detta fall; vem som beviljar tjänstledigt. Hur många kvinnor respektive män har i den kommunala förvaltningen fått tjänstledigt för att starta företag? Förhållandet mellan jämställdhet och kvinnors företagande är inte entydigt och man kan inte med automatik sätta ett likhetstecken mellan fler kvinnor som driver företag och jämställdhet i samhället (Nutek 2005, s.10-11). Glesbygdsverket illustrerar förhållandet med ett exempel där en kvinna som arbetar som arbetsledare i kemisk industri slutar och startar eget sommarcafé i glesbygden. Ökar det jämställdheten i och med att kvinnors företagande ökar på orten, eller minskar det jämställdheten genom att kvinnors inkomst minskar och att könsuppdelningen förstärks? (Glesbygdsverket 2008, s.21). Problemet är kanske snarare att kvinnor inte har samma möjligheter att starta och driva företag som män (Nutek 2005, s.10-11). 8 Det kan dock diskuteras om begreppen kvinnligt och manligt företagande ska användas, utan snarare kvinnors och mäns företagande 9 Jämför även fotboll respektive damfotboll Foto: Malin Jonsson

11 11 JämLYS Norsjö kommun 2010 JÄMSTÄLLT DELTAGANDE I ARBETSLIVET Jämställt deltagande i arbetslivet innebär, enligt regeringen, att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till betalt arbete i den utsträckning som de önskar. Jämställt deltagande innebär även att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ledande positioner (Regeringen 2009). När deltagande i arbetslivet diskuteras brukar ofta en uppdelning mellan betalt och obetalt arbete göras. När betalt och obetalt arbete räknas samman ägnar kvinnor och män ungefär lika mycket tid totalt sett till arbete. Om man däremot delar upp arbetet efter betalt och obetalt, är det stora skillnader mellan kvinnor och män. Under en vecka utför kvinnor drygt 28 timmar obetalt arbete, medan män genomför knappt 20 timmar obetalt arbete. Detta innebär att kvinnor lägger ned en arbetsdag mer i veckan på obetalt arbete än vad män gör (Länsstyrelsen Västerbotten 2010a, s.22). Intressant att nämna är att när kvinnor och män flyttar ihop, ökar kvinnans obetalda arbete, medan mannens obetalda arbete förblir oförändrat (Widmalm 2004, s.32). Det betalda arbetet innebär helt enkelt den tid som kvinnor och män arbetar och får betalt, medan det obetalda arbetet innebär det arbete människor utför utan betalning för sig själv och sina närmaste. Exempel på obetalt arbete är bland annat hushållsarbete, vård av barn, underhåll av bostaden och bilen. kan betraktas jämställd (Länsstyrelsen Västerbotten 2010a, s.24). Kvinnors och mäns skilda deltagande i arbetslivet visar sig även i vilka som befinner sig på ledande positioner var endast 29 procent av alla chefer i Sverige kvinnor. Chefspositionerna följer till stor del den allmänna könsuppdelningen på arbetsmarknaden och dominansen av män på chefspositioner är tydligast i näringslivet. dominerar också oftare bland de högre och mer statusfyllda chefspositionerna (Länsstyrelsen Västerbotten 2010a, s.28). Kvinnors och mäns deltagande i arbetslivet i Norsjö I Norsjö, precis som i länet och riket, är betydligt fler kvinnor än män deltidsarbetslösa 10 och timanställda var 92 procent av alla deltidsarbetslösa kvinnor i Norsjö. I länet var 75 procent av deltidsarbetslösa kvinnor. Av de timanställda i Norsjö 2009 var 75 procent kvinnor, att jämföra med 63 procent i Västerbotten (Länsstyrelsen Västerbotten 2010b). Skillnaderna i fördelningen mellan det betalda och obetalda arbetet mellan kvinnor och män påverkar förutsättningarna och möjligheterna att delta på samma villkor på arbetsmarknaden. Exempelvis arbetar en tredjedel av de sysselsatta kvinnorna i Sverige deltid, medan nästan 90 procent av männen arbetar heltid. Kvinnor har också i mycket högre utsträckning än män tidsbegränsad anställning och timanställning. Kvinnor har även i genomsnitt 16 procent lägre lön än män. Löneskillnaderna uppstår framförallt när kvinnor föder eller förväntas föda sitt första barn. s löneutveckling verkar däremot inte påverkas av att bli förälder (Länsstyrelsen Västerbotten 2010a, s.22-23). Det är framförallt kvinnor som är frånvarande från arbetsmarknaden i samband med barnafödande och 2006 var det endast sju procent av barnföräldrarna som hade en fördelning av föräldraledigheten som 10 I SCB:s AKU räknas deltidsarbetslösa, det vill säga de som arbetar deltid men vill arbeta mer (tid och pengar s.50) Foto: Malin Jonsson

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Den könskodade jobbannonsen

Den könskodade jobbannonsen Den könskodade jobbannonsen En diskursanalys av jobbannonser för kvinnodominerade och mansdominerade yrken Sara Lindmark & Jessica Sundin 2013 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:213 Social trygghet att starta företag tillsammans Ellen Nyström Helena Ström Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsmiljö Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer