D e t a l j p l a n e p r o g r a m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D e t a l j p l a n e p r o g r a m"

Transkript

1 D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER

2

3 i n n e h å l l DEL 2 GESTALTNINGSPRINCIPER I. HELHETSPERSPEKTIV PROJEKT SJÖSTADEN... 4 II. GESTALTNINGSPRINCIPER En levande stadsdel 2. En grön, bärkraftig stadsdel 3. En stadsdel vid och i Vänern 4. Värme / intimitet 5. Skala 6. Material III. SAMMANBINDANDE ELEMENT - STRANDPROMENADEN Översikt 2. Muren 3. Golvet 4. Dimensioner 5. Platser 6. Angränsande publika rum 7. Belysning IV. BEBYGGELSETYPOLOGIER Översikt 2. Mezzaninvolymer 3. Magasin 4. Höjdpunkter 5. Stadsradhus 6. Paviljonger (strandpromenaden) V. DELOMRÅDEN Inre hamnen 2. Bryggan 3. Piren VI. EN DAG I OMRÅDET... 75

4 I. h e l h e t s p e r s p e k t i v X SÄFFLE VÄNERSBORG KARLSTAD ÖREBRO MARIESTAD SKÖVDE LIDKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG JÖNKÖPING I FÖP för Sjöstaden, antagen av kommunfullmäktige , presenterades helhetsperspektivet för det centrala hamn- och strandområdet i Mariestad. På detta uppslag presenteras kortfattat huvudprinciperna för hamn- och strandområdets utveckling. Med projekt Sjöstaden förstärker Mariestad framsidan mot Vänern. Planprogrammet för Projekt Sjöstaden visar principer och regler för koncentrerad bebyggelse och tydligt definierade mellanrum som bildar ett sammanhängande vistelsestråk längs Vänerns vattenkant. Förslaget vill inspirera till nya idéer och initiativ för området som gör Mariestad till en av Sveriges mest attraktiva boende-, verksamhets- och rekreationsmiljöer. V Vid Vänern, Sveriges största sjö, med världens största sötvattensskärgård finns ett av Mellansveriges mest attraktiva lägen för boende, arbete och fritid: Sjöstaden i Mariestad.

5 I FÖP för Sjöstaden antagen av kommunfullmäktige presenterades helhetsperspektivet för det centrala hamn- och strandområdet i Mariestad. På detta uppslag presenteras kortfattat huvudprinciperna för hamn och strandområdets utveckling. X Y VÄNERN Z OCH OCH KALLBADHUSET M PIREN PIREN INRE INRE HAMNEN GAMLA STAN STAN ÖSTRA ÖSTRA HAMNEN STADSBADET KATTHAVSHAMNEN KATTHAVETS INDUSTRIOMR SJÖHAGAPARKEN SJÖHAGAPARKEN SJÖHAGAPARKEN P I R E N I INRE INRE HAMNEN STADS- BADET BADET KARLS- KARLS- HOLME HOLME KATTHAVS- HAMNEN SJÖHAGA- PARKEN X Ny bebyggelse och stadsrum förankras med Gamla stan och koncentreras till Inre hamnen och Piren. Befintliga utblickar bevaras och siktlinjer förstärks. Y I kommande etapper flyttas den östra småbåtshamnen för att ytterligare öppna upp staden mot Vänern med ett stadsbad. Den nya placeringen av hamnen ger Katthavet möjlighet att växa ut mot vattnet som ett attraktivt delområde med stor potential. Z En varierad strand- och kajpromenad skapas där man rör sig genom tydliga stads- och landskapsrum.

6

7 I I. g e s t a l t n i n g s p r i n c i p e r Inledning Gestaltningsprinciper för Sjöstaden etapp 1 kompletterar de övergripande principerna för hela Sjöstaden. Gestaltningsprogrammet sammanfattar kommunens gestaltningsambitioner för områdets publika rum och bebyggelse. Programmet ska ligga till grund för kommande detaljplaner och för områdets framtida utformning och innehåll. Genom att inspirera till initiativ och drömmar vill gestaltningsprogrammet visa hur Mariestad kan utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva boende-, verksamhets- och rekreationsmiljöer. Det vänder sig till dig som vill vara delaktig i projektet genom att bo här, bygga här, arbeta eller vistas här. 7

8 1. e n l e v a n d e s t a d s d e l A K T I V, I N S P I R E R A N D E, V A R I E R A N D E, H E L A D Y G N E T, A L L A D E L A R A V Å R E T, O C K S Å U N D E R T I D E N S J Ö S T A D E N V Ä X E R F R A M Sjöstadens bebyggelse kopplar direkt an till Gamla stan och skapar nya attraktioner med målpunkter längs Vänern. Sjöstaden kommer att ge centrala Mariestad ökat utbud och fler invånare. I Sjöstaden ska boende med skiftande upplåtelseformer, verksamheter och publika funktioner blandas för att skapa liv i området under hela dygnet och året. Bebyggelsen ska präglas av en varierad och modern arkitektur. Längs pirens västra sida ska det finnas lokaler för publikt och kommersiellt innehåll i kvarterens hörn. Mariestads kommun avser att lägga ner stor kraft på utformningen av de publika rummen och möjliggöra för aktiviteter i området under alla årstider. Sjöstaden kommer att bli Mariestadsbornas och regionens nya vardags- och festrum.

9 K o m p o n e n t e r : Programmering; skiftande upplåtelseformer, variation, publika bottenvåningar, publika funktioner, evenemang, Gamla stan i Mariestad är ett unikt centrum, beläget på en låg höjd med sammanhållen småskalig bebyggelse med torg, domkyrka, butiker, caféer och restauranger. SNUGGENÄS 9 KALLBADHUSET Stadsradhus med möjlighet att kombinera boende och verksamhet. PIRPLATSEN Segeltävlingar Restauranger med uteserveringar. STADSBADET (etapp2) KULTURPLATSEN KARLSHOLME FOLKETS PARK SJÖHAGAPARKEN Höjdpunkter Mezzaniner skapar förutsättningar för aktiva bottenvåningar. Stadsradhus Mezzaniner Magasin Höjdpunkter < EKUDDEN HAMNPLAN Paviljonger ESPLANADEN Magasin med stora öppna partier i fasaderna. JOHANNESBERG

10 K o m p o n e n t e r : e n l e v a n d e p r o c e s s temporära rum, tidig etablering av publika rum och aktiviteter, medborgarinflytande 10 Sjöstaden kommer att växa fram under lång tid (10-20 år). För att aktivera området tidigt i processen, redan innan Sjöstaden är klart, ska stor vikt läggas vid att skapa rumsliga kvaliteter längs med Strandpromenaden innan bebyggelsen anläggs. Stadens evenemang kommer att styras mot hamnområdet och det nya stadsområdets parker planteras vid strategiska punkter i ett tidigt skede. Målsättningen är att Mariestadsbor och besökare ska lära känna och se nya potentialer i Sjöstaden. Fickparker kan genomföras i samarbete med Göteborgs universitet/da Capo trädgårdsskola. Sjöstaden som evenemangs- och festplats. Processen ska genomsyras av dialog. Utställning på piren i skala 1:1

11 K o m p o n e n t e r : p u b l i k a r u m aktiverande rum, kanal, boule, sjöbodar, badbodar, föreningar Sjöstaden är till för alla, inte bara de som bor här. För att förtydliga det krävs att de publika rummen utformas med stor omsorg. Större publika rum som kulturhus, småbåtshamn, kallbadhus, samt det senare planerade Stadsbadet blandas med mindre rum, parker och lokala publika platser med ett brett spektrum av aktiviteter. Strandpromenaden kopplar samman dessa rum. Pizzapiazza 11 PIRPLATSEN KULTURPLATSEN Kulturplatsen Pirplatsen - en plats utformad för att användas dygnet runt och året om. HAMNPLAN Hamnplan Stadsbadet (etapp 2)

12 2. e n g r ö n b ä r k r a f t i g s t a d s d e l H Å L L B A R T E K N O L O G I, M I N I M E R A D E N E R G I F Ö R B R U K N I N G, F I C K P A R K E R, D A G V A T T E N H A N T E R I N G, G R Ö N A T A K, S O L P A N E L E R, 12 Sjöstaden vill vara ett laboratorium för hållbar stadsplanering och nya bärkraftiga tekniker. Sjöstadens närhet till publika transporter samt omvandlingen från hamnområde till en blandad stadsdel är en bra utgångspunkt som måste fullföljas i alla led i processen; det ställer höga krav på byggherrar och ny teknik, men också på att arbeta aktivt med de boendes beteende. I Sjöstaden ska de bärkraftiga ambitionerna vara tydliga i områdets synliga utformning. Vid exploatering eftersträvas att använda bästa möjliga teknik för att minimera energiförbrukning i alla led. Sjöstaden vill också bygga vidare på Mariestads småskalighet med stora inslag av grönska och mindre parker. På så sätt kan ett bra mikroklimat skapas i området, det utsatta läget till trots. Mikroklimatet är en viktig del för att skapa goda utemiljöer med solorienterad bebyggelse, byggnader och vegetation som dämpar vinden. Vindförhållanden och mikroklimatet kring ny bebyggelse inom Sjöstaden måste i det fortsatta planeringsarbetet studeras noga. Området kommer att rustas för eventuella förändringar i Vänerns vattenstånd. Utformningen av kajkanter, murar och dagvattendammar blir en viktig del i Mariestads nya vattenfront. Acceptera bilen, men prioritera de gående, de cyklande och kollektivtrafiken. Laddningsstationer för elbilar placeras vid alla tvärgator. (A) SNUGGENÄS KALLBADHUSET A B STADSBADET (etapp2) KARLSHOLME FOLKETS PARK SJÖHAGAPARKEN A < EKUDDEN Rent vatten! ESPLANADEN JOHANNESBERG

13 S L O W F O O D, E N E R G I S Y S T E M, P Å V E R K A I N S P I R E R A B E T E E N D E 13 Strandhusen (etapp 2) Grönt taklandskap Slowfood Parker av olika storlekar och karaktär (B) Minimera energiförbrukningen i alla led - satsa på solfångare Aktiv rening av dagvatten

14 3. e n s t a d s d e l v i d o c h i V ä n e r n V A T T E N R E F L E K T I O N, E N N Y S T R A N D, V A T T E N U T S I K T I T R E V Ä D E R S T R E C K, S K Ä R G Å R D S - O C H B Å T L I V, A K T I V I T E T E R L Ä N G S 14 Nya publika platser och rum kommer att byggas längs Vänern för att skapa en varierad och upplevelserik stadsmiljö. Det är viktigt för området att mötet mellan stad och vattnet genomförs på skiftande sätt. Stora delar av ny bebyggelse får sjöutsikt åt minst två håll. Strandpromenaden utformas utifrån en sammanhållande gestaltningsprincip som utgår från att utveckla mötet mellan stad och vatten. Ett viktigt element är den låga mur som löper längs hela promenaden och fungerar som sittmöbel, gräns mellan strand och väg och mellan gata och brygga. Strandpromenaden utformas så att den är tillgänglig för alla.

15 S J Ö K A N T E N. K o p p l i n g a r t i l l v a t t n e t, p l a t s b i l d n i n g a r, r e f l e k t i o n e r a v v a t t n e t, S t r a n d p r o m e n a d e n 15 Utblickar mot Vänern säkerställs. Kajer och Strandlinjer får en varierad, medveten utformning. De vattennära rummen varierar i storlek och karaktär. Bebyggelsens placering ska skapa både intima och väderskyddade rum och ge möjlighet att uppleva storslagenheten i mötet med öppet vatten. Kopplingar skapas mellan stad och vatten och variation i förhållandet mellan vatten- och kajlinje. Utöver de höga kajkanter som krävs för båttrafiken finns många trappor och ramper som möjliggör en nära vattenkontakt också i stadsnära lägen.

16 4. v ä r m e i n t i m i t e t M A T E R I A L I T E T, T A K T I L I T E T, S K Y D D A D E R U M 16 Sjöstaden ska, liksom övriga Mariestad, utformas med småstadens fördelar samt en rikedom av mindre mötesplatser och rum. Längs med Strandpromenaden kommer en serie av paviljonger att uppföras med olika funktioner och det kommer att vara möjligt att beskåda Vänern på picknick i skydd från vädret också i februari. Muren som följer Strandpromenaden har sittbänkar och väderskydd. SNUGGENÄS KALLBADHUSET B A STADSBADET (etapp2) KARLSHOLME FOLKETS PARK SJÖHAGAPARKEN B Bebyggelsen integreras med grönstruktur och ges naturliga material med varm känsla < EKUDDEN ESPLANADEN JOHANNESBERG

17 K o m p o n e n t e r : Mindre platser, uppvärmda bänkar, vindskydd, gränder, veranda, fickparker 17 Små, privata rum (såsom fickparker, A) Skyddade rum bildas mellan husen - inspirerat av myllret i Gamla stan. Uppvärmda bänkar integrerade i muren Paviljonger följer Strandpromenaden (B)

18 5. s k a l a K o m p o n e n t e r : V a r i a t i o n Låg tät varierad bebyggelse, landmärken - navigeringspunkter 18 Den nya bebyggelsen är inspirerad av Gamla stans småskaliga, täta och varierade bebyggelse. De nya bebyggelsevolymerna bryts ner i mindre volymer och utformas med väl genomförda detaljer med hög kvalitet. Den småskaliga bebyggelsen ersätts på strategiska platser av större byggnader som reser sig högre än omgivande bebyggelse och i sin skala relaterar till centrums övriga landmärken: Norra skolan, Länsstyrelsen och Domkyrkan - byggnader som skapar navigeringspunkter i staden. B A B D Variationen i skala längs piren (A-D) C

19 K o m p o n e n t e r : T a k l a n d s k a p Ett rikt taklandskap, en tydlig silhuett För att ge området en stark identitet, istället för den dominerande nymodernistiska stilen, ska bebyggelsen i Sjöstaden ha varierade och vinklade tak. Bebyggelsen utgörs av enkla volymer utan stora takutsprång. På så sätt kommer området att tolka Gamla stans silhuett, samtidigt som området får en egen modern karaktär. 19 Taken i projekt Sjöstaden ses som en naturlig fortsättning av Gamla stans taksilhuett. Taken blir en användbar yta både för att vistas på samt för omhändertagande av dagvatten och placering av solfångare.

20 6. m a t e r i a l N ä r p r o d u c e r a d e, t a k t i l a, n a t u r l i g a m a t e r i a l, å t e r h å l l s a m t m o t d e t p u b l i k a g a t u r u m m e t, s t ö r r e k u l ö r - 20 En stor variation i uttryck av bebyggelsen kommer att uppmuntras samtidigt som det eftersträvas en enkel materialpalett för hela området för att hålla samman intrycket av Sjöstadens bebyggelse. I det väderutsatta läget föreslås val av material som har en lång livslängd och åldras på ett vackert sätt. Material som trä, sten och glas kommer att vara genomgående i hela området. I skyddade lägen mot bebyggelsens gårdar har husen en stor färgrikedom. Färgrikedomen framträder där gränder, fickparker och gårdarna möter den Västra och Östra gatan. Strandpromenadens mur kommer tillverkas av betong med en slät ljus utsida, men som visar ett färgrikt inre där den öppnas för passager och sittbänkar. Närproducerade material som minskar energi- och transportanvändning eftersträvas inom Sjöstaden. Kalksten från Kinnekulle kommer att användas som beklädnad på vissa delar av Strandpromenaden. Områdets bärkraftiga ambitioner kommer att styra materialval också mot nya material, solpaneler och sedumtak som kommer att vara viktiga för områdets uttryck. De publika rummen eftersträvar stora kontraster i materialval mellan generella gatumiljöer där den dominerade markbeläggningen är asfalt och områdets platser belagda med sten och trä. Taktila, naturliga material Återhållsamma material som får en naturlig patina Himlen och vattnet reflekteras i fasaden Kontrasterande materialbehandling

21 v a r i a t i o n m o t g å r d a r 21 Taktila kontraster - natursten Trä Himlen och havet reflekteras i fasaden. Mer kulört och varierat på pirens gårdar Kulörvariation mot gårdarna Materialens naturliga färg mot det publika gaturummet

22 22

23 I I I. s t r a n d p r o m e n a d e n 23

24 1. ö v e r s i k t KALLBADHUSET piren 24 Strandpromenaden sträcker sig från Sandviken och Ekudden i väster till badplatsen vid Snapen i öster. Strandpromenaden kopplar samman befintliga parker längs med Vänern och Sjöstadens nya bostadsområden till ett nytt vardagsrum för alla Mariestadsbor. Längs med promenaden bidrar befintliga parker, det nya Stadsbadet och ytterligare funktioner till en aktiv varierad upplevelse. PIRPLATSEN EKUDDEN STADSBADET (ETAPP 2) KULTURPLATSEN bryggan inre hamnen GAMLA STAN

25 25 Teckenförklaring Utomhusbassäng Badplats Utsiktspunkt KARLSHOLME SJÖHAGAPARKEN Sjönära naturområde Fiskemöjligheter Campingmöjligheter Spontanidrottsplats Picknickplats Sammanhängande skog/ strövområde Konferensanläggning Lekplats Småbåtshamn Kultur - teater etc Badplatsservice; dusch etc Gästhamn Bar Restaurant Glasskiosk Parkeringsplats

26 2. m u r e n A t t v i s t a s p å, s k y d d a n d e, l y s a n d e 26 Muren som löper längs med promenaden skapar sittplatser, belyser och samlar olika funktioner. Muren skyddar också Mariestad vid högt vattenstånd, då de öppningar som finns i muren enkelt kan sättas igen. Muren är uppbyggd av betongelement med en tydlig längsgående mönstring. Muren har en slät, len yta av ljus betong och dess insida är färgad mörkröd, vilket uppenbaras där muren är urgröpt, vid genomgående trappor och ramper och i de urgröpningar som finns för belysning i muren. Vid pizzapiazzorna (små platser att sätta sig ner på för en paus) svämmar muren ut i sittplatser som är klädda i röd Kinnekullesten. Nödvändiga funktioner såsom papperskorgar, toaletter, duschar och förråd ska få en tydlig relation till muren. D A Muren längs piren. Där fickparkerna möter muren skapas små pizzapiazzor (A) C B

27 27 Vid vissa platser växer muren till paviljonger. (B-C) Murens nivåskillnader är anpassade för att vara tilgängliga för alla. (D)

28 3. g o l v e t r o b u s t, s a m m a n h å l l a n d e 28 Strandpromenadens golv hålls samman av en gemensam palett av material som används i olika kombinationer längs med promenaden. Den befintliga kajen behålls de sträckor där den har utformats med särskilt robusta material. Dessa delar avslutas med en tydligt definierad stålkant mot den nya Strandpromenaden för att det tydligt ska framgå vad som är nytt och vad som är befintligt. De befintliga delarna kompletteras med ett golv av asfalt, trädäck, Kinnekullesten och grus. Mot fickparker och grönytor avslutas golvet med en tydligt definierad kant markerad med järnvägsräls. Materialen är valda för att skapa en robusthet i uttrycket och samspela med kajens ursprungliga uttryck, som åldras vackert och som kontrasterar mot platserna där detaljerna är mer genomarbetade än längs med promenaden. Vid viktiga punkter längs med promenaden finns information skriven i mörkröd skrivstil på golvet. Betong etc Beftintlig kaj Trädäck Fickpark Allmän grönyta Gröna gårdar Platsbildning Stadsbadet (etapp 2)

29 29 Placering av stolpar, belysning och skyltar Markbeläggning av asfalt på gata Korttidsparkering markeras med i asfalten infälld natursten Ränndal med funktion som taktilt stråk. Avvattning sker i ränndalar. Mur av prefabricerad betong Murkrön av kinnekullesten Brygga av trä

30 4. d i m e n s i o n e r S m å s k a l i g t, m e d u t g å n g s p u n k t i d e n g å e n d e m ä n n i s k a n 30 Strandpromenaden varierar mellan samlade och utgrenade partier för att anpassa stråket till befintliga förhållanden och för att skapa en varierad upplevelse längs promenaden. Strandpromenadens dimensioner har minimerats längs med hela sträckan för att skapa ett intimt rum som kontrast till det stora angränsande landskapsrummet. a. c. d. b. a.

31 b. c. 31

32 32

33 d. 33

34 5. p l a t s e r F ö r f i n a d e, l u s t f y l l d a, v i s t e l s e y t o r 34 Längs med Strandpromenaden finns tre platser - Hamnplanen, Kulturplatsen och Pirplatsen - som får särskild vikt vid utformning, detaljering och belysning. Här föreslås att publik konst integreras med platserna. Platsernas högre detaljering står i kontrast till Strandpromenadens robustare uttryck. Platserna ska utformas till naturliga mötesplatser i området under hela dygnet och förstärkas av att publika funktioner finns vid platserna. A. Hamnplanen Längst in i hamnbassängen planteras träd för att skapa ett tak av lövverk och ett golv av grus för att skapa en kontrast mot angränsade stråk. Detta blir en plats att uppleva hamnrummet från ett komprimerat rum angränsande till Vänerns och hamnens storskaliga rum. Vid hamnplan skapar trädkronorna ett tak till platsen och gruset ett taktilt golv. C B PIRPLATSEN KULTURPLATSEN D Referens: Lövverk som tak A HAMNPLAN

35 B. Kulturplatsen Platsen skapar en entré för den västra gatan och en tydlig siktlinje mot Vänern, där rummet växer mot Vänern samtidigt som det sluttar neråt mot vattnet. Siktlinjen stärks ytterligare av att platsens golv delvis består av vatten som långsamt rinner ner i sjön. Platsen fortsätter in i den publika byggnaden och dess foajé samspelar med rummet utanför. 35 Referens: Schouwburgplein, Rotterdam, Nederländerna Ett sammanhängande golv för platsen och kulturbyggnaden.

36 36 c. Pirplatsen Placerat på mitten av piren som en tydlig målpunkt på Strandpromenaden med ett golv av sten och trä. Trädäcket längs med pirens västra sida breder ut sig på pirens utbuktning. Trädäcket blandas upp med platsens mera hårdgjorda ytor i öster och skapar en brukszon för båtliv. På trädäcket blir det sittplatser i gradänger ner mot vattnet, paviljonger för föreningsverksamhet och restauranger. Kanalen angränsar till platsen och tillför rörelse till platsen genom sin smitväg för båtar. Kanalens norra sida utformas som en bred trappa ner mot vattnet Referens: New Islington, Manchester, Storbrittanien En bruksyta att vistas arbeta och mötas på

37 d. Stadsbadet (etapp 2) Stranden mellan Karlsholme och piren är ett nytt publikt rum för alla Mariestadsbor och boende i regionen att vistas på, känna på vattnet, lyssna på konsert, sola, läsa en bok, spela beachvolley, lära sig att simma, pröva isflaken med mera. 37 Referens: Västra hamnen, Malmö Stadsbadet ger centrala Mariestad en ny funktion och attraktion

38 6. a n g r ä n s a n d e p u b l i k a r u m C y k l a r p r i o r i t e r a s, g r ö n a f i c k p a r k e r, v a r i e r a d p l a c e r i n g a v g r ö n s k a, u p p l y s t a e n t r é e r 38 Längs med Strandpromenaden skapas flera nya stadsrum som påverkar upplevelsen av Sjöstaden och Strandpromenaden. Tidanpiren är redan idag ett fantastiskt rum i staden - en smal landtunga som skiljer Tidan från Inre och Västra hamnen. Tvärgatorna, som i huvudsak rymmer fickparker och publika parkeringsplatser för bilar och cyklar, tar med sig småstadens småskaliga gröna rum ut på piren och skapar tillsammans med gränderna siktlinjer och smitvägar genom området. C KALLBADHUSET B D SNUGGENÄS A STADSBADET (etapp2) KARLSHOLME FOLKETS PARK SJÖHAGAPARKEN D A B C D Tidanpiren Tvärgatorna Gränderna Fickparkerna B < EKUDDEN ESPLANADEN JOHANNESBERG

39 A. Tidanpiren Piren får genom utvecklingen av Sjöstaden ett nytt sammanhang. Tillgängligheten ökas genom att den befintliga gången lagas och får ett nytt ytskikt av grus. Längs med piren finns mindre platser av sten som ger naturliga pausmöjligheter. 39 Tidanpiren rustas upp och kompletteras med små platser och rum.

40 l a d d s t a t i o n e r f ö r e l b i l a r, t r ä d p l a n t e r i n g 40 b. Tvärgatorna Tvärgatorna utformas med ett stort inslag av grönska och cykelparkeringar får en prioriterad plats. Vid tvärgatorna skapas det små mötesplatser och här finns laddningsstationer för elbilar. Vid de gator som är förlängningar av tvärgatorna från Gamla stan förs gestaltningselement som trädplantering, detaljer i material och belysning in på befintliga gator, detta för att på ett tydligare sätt väva samman Sjöstaden med befintlig bebyggelse. Utsikt mot vattnet i gatans förlängning Cykelparkering vid en tvärgata

41 41 Mellan parkeringsplatser finns ytor för planteringar. Markbeläggning av asfalt på gata Tvärgatorna har kantsten av granit som i Gamla stan Kantstöd av järnvägsräls mellan trottoar och planteringar Förgårdsmark med planteringar

42 s i k t l i n j e r, p a s s a g e r, s m å v i n d s k y d d a d e p l a t s e r 42 c. Gränderna Gränderna skapar siktlinjer och smitvägar genom kvarteren i Inre hamnen och på Hamnpiren. Gränderna fungerar genom sin placering inne i kvarteren som vindskyddade passager ut på piren. Där gränderna korsar varandra skapas små mötesplatser. En vattenbrunn,minimötesplats i en gränd. Träd och vegetation är viktiga för att skapa ett bra mikroklimat. Gränderna skapar smitvägar genom områdena med stadsradhus.

43 43 Plank av trä mot gränder, stående panel. Förgårdsmark med planteringar Markbeläggning på gångar av smågatsten (knott).

44 i n t r o v e r t a g r ö n a s t a d s r u m, k o n t r a s t t i l l v ä s t r a g a t a n 44 d. Fickparkerna De grönskande fickparkerna på piren planteras med tydligt olika växter och träd. Parkerna rymmer också lekplatser och viloplatser för de boende och allmänheten, grönskande pauser längs med strandpromenaden. Där fickparkerna möter strandpromenaden ändrar promenaden material i golvet. Varje fickpark ges en unik flora och innehåll.

45 45 I parken finns lekplats och gemensamma umgängesytor. Planteringar i delar av parkerna Slowfood Markbeläggning av asfalt Östra gatan har kantsten av granit, som i Gamla stan Kantstöd mellan gångar och planteringar görs av järnvägsräls från platsen. Huvudstråk i parkerna: smågatsten (knott) Gatubeläggning av sten i fickparkernas förlänging Mur av prefabricerad betong Murkrön av kinnekullesten Brygga av trä

46 7. b e l y s n i n g U p p l e v e l s e b a s e r a t, v a r i e r a t, s ä k e r t 46 Belysningsprinciperna ska förstärka upplevelsen av Sjöstaden och dess strandpromenad och till att binda samman Sjöstaden med Gamla stan. Gamla stans befintliga belysningsarmaturer bildar huvudbelysning för hela Sjöstaden. Belysningen längs med tvärgatorna i Gamla stan fortsätter in i Sjöstaden. På samma sätt belyses den västra och östra gatan på piren. Tvärgatorna och gränderna belyses med låga armaturer för att ge en säker miljö nattetid samtidigt som den västra gatan tillåts vara mera upplyst. Fickparkerna och Karlsholmes grönska belyses indirekt genom att trädkronor och buskage accentueras av belysning. Platserna och strategisk placerad bebyggelse belyses särskilt Befintlig armatur i Gamla stan används som generell belysning inom Sjöstaden. Fiber integrerad i mur (2) Indirekt belysning av träd i parker (4) genom ytterligare armaturer, infälld belysning eller belysning som kan varieras. Muren som sträcker sig längs med hela Strandpromenaden har en infälld rödskimrande svag belysning och längs med Stadsbadet är detta den enda belysningen för att stärka upplevelsen av Vänern. Belysning i kranar på kajen och vid pirplatsen. (1) Belysning i broar (3)

47 47 2. Från Pirplatsens pir söderut Från Kulturplatsens pir norrut. Från Tidanpiren mot bryggan 3.

48 48 b. a. c. b. a.

49 c. 49

50 50

51 I V. b e b y g g e l s e t y p o l o g i e r 51

52 1. i n l e d n i n g 52 Sjöstaden vill vara en stadsdel där bebyggelsen har en tydlig relation med gaturummet och det stora landskapsrummet som Mariestadssjön utgör. Därför är bebyggelsen placerad i tomtgräns mot gaturummet. Det är viktigt att entréplan mot väster gestaltas med omsorg och flexibilitet för framtida förändring mot ett innehåll av publika och kommersiella funktioner och verksamheter. Ett varierat taklandskap hämtar inspiration från den småskaliga bebyggelsen i Gamla stan. Inglasade, öppna takterrasser och balkonger ger Sjöstadens invånare en fantastisk utsikt över vattnet och staden. Bebyggelsen är placerad i en kvartersstruktur, där ambitionen är att skapa ett av verksamheter och aktiviteter koncentrerat västvänt stadsrum. Ett stråk som är rumsligt tydligt definierat mellan vattnet och bebyggelsens fasad. Mot öster har bebyggelsen en större öppenhet för att ge luft och ljus till innergårdar och skapa kontrast till den västra gatan. Bebyggelsen i Sjöstaden eftersträvar stor rikedom i skala och variation - på samma sätt som det publika rummet eftersträvar kontraster mellan oömma, råare material och det förfinade. Det skapas med ett tåligt och robust skal mot väder och vind och med färgrika fasader mot kvarterens mer skyddade gårdar. Stor variation i bebyggelsens skala är viktigt för att skapa en ny stadsdel med stor mångfald av upplevelser. Därför är det framtaget exempel på ett antal bebyggelsetypologier som vill inspirera den framtida bebyggelsen i Sjöstaden. Från de små paviljongerna och stadsradhusen som med sin smala gatufasad bryter ner kvarterens skala, mezzaninvolymerna som håller samman kvarteren och förstärker gaturummet till magasinen och höjdpunkterna som ger möjlighet för många att bo och arbeta i Sjöstaden.

53 mezzaninvolymer magasin höjdpunkter stadsradhus paviljonger 53 (Strandpromenaden) Vy från kulturpiren Vy från kulturpiren Höjdpunkt vid pirplatsen Stadsradhusen längst ut på piren Vy från inre hamnen

54 2. m e z z a n i n v o l y m e r T r a n s p a r e n s, v e r k s a m h e t e r, h a n d e l o c h p u b l i k a p r o g r a m, e n t r é e r m o t g a t a n 54 Mezzaninvolymerna placeras längs med de viktiga publika stråken och bidrar genom sin utformning och programmering till att förtydliga Sjöstadens gaturum och stadsliv. Mezzaninvolymerna håller samman bebyggelsen till kvarter och dess öppenhet mot gatan genom skyltfönster och entréer är av stor vikt. Markplan i mez- Placering av skyltar zaninvolymerna ska innehålla kommersiella eller publika funktioner. Då fler våningar tillåts kan dessa innehålla bostäder och kontor. Mezzaninvolymerna kan vara fristående byggnader, men också vara en del av ett kvarter kombinerat med andra typologier. Fasaden mot gatan är huvudsakligen av glas, alternativt av en skiva med en reflekterande, högblank yta. Sockel ska vara lägre än en halvmeter över omkringliggande mark, material av betong, sten, tegel, asfalt. Då mezzaninvolymernas tak kommer att synas från övrig högre bebyggelse ska taken gestaltas med omsorg, förslagsvis med takmaterial av sedum eller plåt. Takutsprång mot gata och gård ska minimeras. Dimensioner Sockel, sten, betong, asfalt Övrig fasad i huvudsak av glas, alternativt högblank skiva Tak av sedum, plåt Mezzaninvolymerna ska få ett lätt uttryck, där en smal byggnadsvolym ska eftersträvas, max djup 12 m. Minsta våningshöjd 3,7 m Skyltning för butiker och verksamheter samt skärmtak över entréer bör monteras så att de på ett naturligt sätt upplevs som en del av fasaden.

55 Vid Kulturplatsen ansluter en mezzaninvolym till ett magasin. 55

56 3. m a g a s i n E n k e l h e t, r o b u s t h e t, s m å s k a l i g, ö p p e t o c h s l u t e t 56 Magasinen är inspirerade av de sjömagasin som finns och har funnits i Mariestads hamn. De är enkla robusta byggnader, möjliga att försluta vid hårt väder, men också möjliga att öppnas upp genom skjutbara partier vid behov. Då för att ta ut och in båtar, varor och maskiner, nu för att få in solen och utsikten mot Vänern i bostäderna. Gavlar mot Strandpromenaden och den västra gatan ska på första våning gestaltas så att de kan innehålla publika och kommersiella verksamheter. Därför ska dessa utföras med en våningshöjd för entréplan på minst 3,7 meter. Magasinsbyggnaderna har en höjd på två till tre våningar. För att skapa en skala som relaterar till befintlig bebyggelse i Gamla stan eftersträvas smala huskroppar. Fasaderna mot gatan är huvudsakligen av obehandlat, tjärat eller målat trä i en återhållsam färgskala. Det eftersträvas en enkelhet i fasaduttryck mot gatan. Mot gårdarna och i väderskyddade lägen är fasaden rik på färg. Magasinens tak eftersträvar ett varierat uttryck med inspiration från Gamla stans skala. Takmaterial kan vara sedum, plåt och tegel kompletterat med solfångare. Sockel, sten, betong, asfalt Övrig fasad i huvudsak av trä Tak av plåt, trä, tegel

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000 VARBERG VÄSTERPORT PARALLELLUPPDRAG VARBERG MÖTER HAVET VÄXANDE VARBERG Varberg växer och vill vända sig mot havet! Staden planerar nu för en stor hamnflytt och tunnelförläggning av järnvägsspåren. Det

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM MYNDIGHETSKRAV VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE

Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE 1(9) Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

förslag TILL ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 Godkänd av SBN 2013-04-17 10 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN drn SBN 2007-0070

förslag TILL ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 Godkänd av SBN 2013-04-17 10 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN drn SBN 2007-0070 förslag TILL detaljplan FÖR KV kanoten I KARLSTAD Gestaltningsprogram för den goda gröna staden ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 Godkänd av SBN 2013-04-17 10 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN drn SBN 2007-0070 förslag

Läs mer

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreområdet liksom ett inomhustorg.

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreområdet liksom ett inomhustorg. Linköpings nya simhall står täckt av rimfrost en vinterdag. Den böljande fasaden öppnar sig mot sjön och visar upp aktiviteterna innanför. Den varma interiören lyser upp byggnaden inifrån och ger ett välkomnande

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06

GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06 GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06 2 INNEHÅLL INLEDNING 3 KÖPCENTRET 4 BOSTADSKVARTERET 9 PARKERINGSHUSET 13 3 INLEDNING Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen. Utställningshandling 1(6) SPN-00/0000

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen. Utställningshandling 1(6) SPN-00/0000 Gestaltningsprogram Bilaga till planbeskrivningen SPN-00/0000 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari

Läs mer

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge 10 750 kvm 11 748 kvm Park och lekplats Mot Gislövs läge och havet 1 1 2 8 9 915 kvm 6 915 kvm 3 913 kvm 913 kvm 808 kvm 810

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen FÄRJESTADENS HANDELSOMRÅDE GESTALTNINGSPROGRAM Bilaga till detaljplan för del av Algutsrum 20:10 Brofästet, östra delen. Dnr 06/67, 2009-05-08 Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen INNEHÅLL

Läs mer

Mariestad 2012-06-13. Mariestad - den stolta sjöstaden. Mariestad Centrum för trädgårdens hantverk. Mariestad ledande inom hantverkets akademi

Mariestad 2012-06-13. Mariestad - den stolta sjöstaden. Mariestad Centrum för trädgårdens hantverk. Mariestad ledande inom hantverkets akademi Mariestad 2012-06-13 Workshop om Besöksmålet Mariestad Mariestad - den stolta sjöstaden Blå post-itlappar Mariestad Centrum för trädgårdens hantverk Gröna post-itlappar Mariestad ledande inom hantverkets

Läs mer

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05 LILLA BOMEN VISION LILLA BOMEN VISION ANALYS BEFINTLIG ÄLVRUM MER VARIERAT ÄLVRUM BRON OCH HUVUDLEDER LILLA BOMEN VISION ANALYS byggfas 1 & 2 BEFINTLIGA BYGGNADER BYGGFAS 1 & 2 LILLA BOMEN VISION ANALYS

Läs mer

LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08

LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08 LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08 ILLUSTRATIONSPLAN skala 1:2000/A3 ÖVERBYVÄGEN BOSTÄDER & VERKSAMHETER 3-5 VÅN återvinningsstation A

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM

STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM . Foto bef. station ersätts av nytt resecentrum STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM ANTAGANDEHANDLING 2013-12-09 INLEDNING BUSS STATION UTGÅNG CENTRALA STRÄNGNÄS TAXI/DROP OFF PERRONG UTGÅNG LÅNGBERGET

Läs mer

Pubika & halvprivata stråk och platser

Pubika & halvprivata stråk och platser Pubika & halvprivata stråk och platser Följadne text beskriver stråken och vad som karaktäriserar dem. De publika platserna beskrivs i generellt i detta kapitel för att studeras närmare i det sista kapitlet.

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE, BRÖSARP BAKGRUND Sydväst om Brösarp finns ett stort, kuperat skogsområde. Mellan Brösarp och Brunsvik planeras

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA 49 INNEHÅLL DEL 2 1.0 BAKGRUND 53 3.0 BEBYGGELSE 56 - Kvarterens utformning 56 3.1 Norra området av Inre Hamnområdet 58 - De olika kvarteren - Byggnadernas

Läs mer

Gröna tak. Takplan 1:400. Markplan och bottenvåning 1:200. Sektion 1:200. Infart / Utfart. service. sop/ cykel/ grovsop vagn. lägenhetsförråd.

Gröna tak. Takplan 1:400. Markplan och bottenvåning 1:200. Sektion 1:200. Infart / Utfart. service. sop/ cykel/ grovsop vagn. lägenhetsförråd. Bostäder vid Bällstaviken - flerbostadshus i kvarteret Masugnen 5 Examensarbete vid Arkitekturskolan KTH, VT 2011 av Elin Mark, handledare Anders Wilhelmson Med mitt examensarbete ville jag undersöka och

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning 3 Övergripande gatustruktur...4 Allmänna mål för den offentlig miljö. 6 Tillgänglighet och trygghet.. 6 Ljussättning..6 Ljussättningen av Hyllie

Läs mer

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende.

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende. Detaljplan för Ekgården södra (Ritorp 1:1 mm) P 04015 planbeskrivning 7 Verksamhet Norr om och i direkt anslutning till planområdet ligger en mekanisk verkstad. Antal uppskattade transporter per dag med

Läs mer

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 2 möjlig placering för ny ishall TYRESÖVALLEN ANSLUTNING STUDERAS VIDARE TYRESÖVÄGEN ev entré BOLLMORA ALLÉ möjlig placering för nytt parkeringshus

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN EXPLOATERINGSSTUDIE FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Denna studie syftar till att utreda lämplig exploateringsgrad och tänkbar bebyggelsestruktur i Nya Älvstaden, Trollhättan. Arbetsområdet

Läs mer

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial PROSTEN 1 Illustrationsmaterial 2015-02-05 BESKRIVNING ST:BIRGITTA KYRKA Befintlig bebyggelse Kvarteret Prosten Gestaltningsprinciper Två faktorer har varit avgörande för gestaltningen, att bevara och

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum NYBRO - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum Alexandra Eliasson Examensarbete 30 hp, Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola, 2008 1 FÖRORD

Läs mer

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys 3 HUVUDSAKLIGA SIDOR En stadsdel i stadsdelen Nya Masthugget har en tydlig egen karaktär. Typiskt för sin tid, och fint utvecklad under åren. En karaktär värd att bevara. Trappande gröna gårdar Gårdar

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M Diarienummer 09-0805 ÄNGELHOLMS KOMMUN G E S T A L T N I N G S P R O G R A M Förslag till detaljplan för del av fastigheten Barkåkra 50:3 m. fl., Tvärbanan, Ängelholms kommun Antagandehandling Modell över

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 Gestaltningsprogram Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 SYFTE Syftet med ett gestaltningsprogram är att underlätta samarbetet mellan fastighetsägare och kommun genom att illustrera och tydliggöra

Läs mer

VAD ÄR ETT GESTALTNINGSPROGRAM?

VAD ÄR ETT GESTALTNINGSPROGRAM? Planprogram för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 GESTALTNINGSPROGRAM VAD ÄR ETT GESTALTNINGSPROGRAM? Gestaltningsprogrammet är ett hjälpmedel för styrning av den yttre

Läs mer

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN ÖSTRA CENTRUM Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på utformningen av Östra Centrum i Kristianstad på uppdrag av Steen & Ström och i samarbete med Kristianstads kommun. Tomten skall innehålla 36-38.000

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL 2013-06-12 REVIDERAT 1. ATTRAKTIVA STRÅK Målsättning: Att skapa tillgängliga och attraktiva promenadstråk runt Åkers kanal Den idag uppstyckade promenaden längs

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Koppling till dalslandsstugan

Koppling till dalslandsstugan Dalslandsstugan 2. Koppling till dalslandsstugan Den rustika, 2 år gamla Dalslandsstugan, bär på många kvalitéer och karaktärsdrag som fortfarande känns aktuella idag, för Dalslandsstugan 2.. Entré åt

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Exempel på kanalrummets karaktär, Illustration: Benthem Crouwel och Mandaworks. lländaretorget 2. PROGRAMFÖRSLAG 21 22 / Programförslag / Bredgatan 1:1 VISION 2035

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

UTFORMNINGSPLAN ALGOTS VARV 2009.12.15

UTFORMNINGSPLAN ALGOTS VARV 2009.12.15 UTFORMNINGSPLAN ALGOTS VARV 2009.12.15 FLYGFOTO 2. VY FRÅN VATTNET 3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING sid 5-7 5-6. Bakgrund 7. Befintlig struktur flygbild GESTALTNING sid 8-19 9-11. Riktlinjer/Referenser

Läs mer

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2 Cykelleder T Entré till stadshuset på markplanet nedanför T Etapp 1 Etapp Gård T Nya Torg Nya gator Översiktsplan Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och i projektet att

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer