D e t a l j p l a n e p r o g r a m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D e t a l j p l a n e p r o g r a m"

Transkript

1 D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER

2

3 i n n e h å l l DEL 2 GESTALTNINGSPRINCIPER I. HELHETSPERSPEKTIV PROJEKT SJÖSTADEN... 4 II. GESTALTNINGSPRINCIPER En levande stadsdel 2. En grön, bärkraftig stadsdel 3. En stadsdel vid och i Vänern 4. Värme / intimitet 5. Skala 6. Material III. SAMMANBINDANDE ELEMENT - STRANDPROMENADEN Översikt 2. Muren 3. Golvet 4. Dimensioner 5. Platser 6. Angränsande publika rum 7. Belysning IV. BEBYGGELSETYPOLOGIER Översikt 2. Mezzaninvolymer 3. Magasin 4. Höjdpunkter 5. Stadsradhus 6. Paviljonger (strandpromenaden) V. DELOMRÅDEN Inre hamnen 2. Bryggan 3. Piren VI. EN DAG I OMRÅDET... 75

4 I. h e l h e t s p e r s p e k t i v X SÄFFLE VÄNERSBORG KARLSTAD ÖREBRO MARIESTAD SKÖVDE LIDKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG JÖNKÖPING I FÖP för Sjöstaden, antagen av kommunfullmäktige , presenterades helhetsperspektivet för det centrala hamn- och strandområdet i Mariestad. På detta uppslag presenteras kortfattat huvudprinciperna för hamn- och strandområdets utveckling. Med projekt Sjöstaden förstärker Mariestad framsidan mot Vänern. Planprogrammet för Projekt Sjöstaden visar principer och regler för koncentrerad bebyggelse och tydligt definierade mellanrum som bildar ett sammanhängande vistelsestråk längs Vänerns vattenkant. Förslaget vill inspirera till nya idéer och initiativ för området som gör Mariestad till en av Sveriges mest attraktiva boende-, verksamhets- och rekreationsmiljöer. V Vid Vänern, Sveriges största sjö, med världens största sötvattensskärgård finns ett av Mellansveriges mest attraktiva lägen för boende, arbete och fritid: Sjöstaden i Mariestad.

5 I FÖP för Sjöstaden antagen av kommunfullmäktige presenterades helhetsperspektivet för det centrala hamn- och strandområdet i Mariestad. På detta uppslag presenteras kortfattat huvudprinciperna för hamn och strandområdets utveckling. X Y VÄNERN Z OCH OCH KALLBADHUSET M PIREN PIREN INRE INRE HAMNEN GAMLA STAN STAN ÖSTRA ÖSTRA HAMNEN STADSBADET KATTHAVSHAMNEN KATTHAVETS INDUSTRIOMR SJÖHAGAPARKEN SJÖHAGAPARKEN SJÖHAGAPARKEN P I R E N I INRE INRE HAMNEN STADS- BADET BADET KARLS- KARLS- HOLME HOLME KATTHAVS- HAMNEN SJÖHAGA- PARKEN X Ny bebyggelse och stadsrum förankras med Gamla stan och koncentreras till Inre hamnen och Piren. Befintliga utblickar bevaras och siktlinjer förstärks. Y I kommande etapper flyttas den östra småbåtshamnen för att ytterligare öppna upp staden mot Vänern med ett stadsbad. Den nya placeringen av hamnen ger Katthavet möjlighet att växa ut mot vattnet som ett attraktivt delområde med stor potential. Z En varierad strand- och kajpromenad skapas där man rör sig genom tydliga stads- och landskapsrum.

6

7 I I. g e s t a l t n i n g s p r i n c i p e r Inledning Gestaltningsprinciper för Sjöstaden etapp 1 kompletterar de övergripande principerna för hela Sjöstaden. Gestaltningsprogrammet sammanfattar kommunens gestaltningsambitioner för områdets publika rum och bebyggelse. Programmet ska ligga till grund för kommande detaljplaner och för områdets framtida utformning och innehåll. Genom att inspirera till initiativ och drömmar vill gestaltningsprogrammet visa hur Mariestad kan utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva boende-, verksamhets- och rekreationsmiljöer. Det vänder sig till dig som vill vara delaktig i projektet genom att bo här, bygga här, arbeta eller vistas här. 7

8 1. e n l e v a n d e s t a d s d e l A K T I V, I N S P I R E R A N D E, V A R I E R A N D E, H E L A D Y G N E T, A L L A D E L A R A V Å R E T, O C K S Å U N D E R T I D E N S J Ö S T A D E N V Ä X E R F R A M Sjöstadens bebyggelse kopplar direkt an till Gamla stan och skapar nya attraktioner med målpunkter längs Vänern. Sjöstaden kommer att ge centrala Mariestad ökat utbud och fler invånare. I Sjöstaden ska boende med skiftande upplåtelseformer, verksamheter och publika funktioner blandas för att skapa liv i området under hela dygnet och året. Bebyggelsen ska präglas av en varierad och modern arkitektur. Längs pirens västra sida ska det finnas lokaler för publikt och kommersiellt innehåll i kvarterens hörn. Mariestads kommun avser att lägga ner stor kraft på utformningen av de publika rummen och möjliggöra för aktiviteter i området under alla årstider. Sjöstaden kommer att bli Mariestadsbornas och regionens nya vardags- och festrum.

9 K o m p o n e n t e r : Programmering; skiftande upplåtelseformer, variation, publika bottenvåningar, publika funktioner, evenemang, Gamla stan i Mariestad är ett unikt centrum, beläget på en låg höjd med sammanhållen småskalig bebyggelse med torg, domkyrka, butiker, caféer och restauranger. SNUGGENÄS 9 KALLBADHUSET Stadsradhus med möjlighet att kombinera boende och verksamhet. PIRPLATSEN Segeltävlingar Restauranger med uteserveringar. STADSBADET (etapp2) KULTURPLATSEN KARLSHOLME FOLKETS PARK SJÖHAGAPARKEN Höjdpunkter Mezzaniner skapar förutsättningar för aktiva bottenvåningar. Stadsradhus Mezzaniner Magasin Höjdpunkter < EKUDDEN HAMNPLAN Paviljonger ESPLANADEN Magasin med stora öppna partier i fasaderna. JOHANNESBERG

10 K o m p o n e n t e r : e n l e v a n d e p r o c e s s temporära rum, tidig etablering av publika rum och aktiviteter, medborgarinflytande 10 Sjöstaden kommer att växa fram under lång tid (10-20 år). För att aktivera området tidigt i processen, redan innan Sjöstaden är klart, ska stor vikt läggas vid att skapa rumsliga kvaliteter längs med Strandpromenaden innan bebyggelsen anläggs. Stadens evenemang kommer att styras mot hamnområdet och det nya stadsområdets parker planteras vid strategiska punkter i ett tidigt skede. Målsättningen är att Mariestadsbor och besökare ska lära känna och se nya potentialer i Sjöstaden. Fickparker kan genomföras i samarbete med Göteborgs universitet/da Capo trädgårdsskola. Sjöstaden som evenemangs- och festplats. Processen ska genomsyras av dialog. Utställning på piren i skala 1:1

11 K o m p o n e n t e r : p u b l i k a r u m aktiverande rum, kanal, boule, sjöbodar, badbodar, föreningar Sjöstaden är till för alla, inte bara de som bor här. För att förtydliga det krävs att de publika rummen utformas med stor omsorg. Större publika rum som kulturhus, småbåtshamn, kallbadhus, samt det senare planerade Stadsbadet blandas med mindre rum, parker och lokala publika platser med ett brett spektrum av aktiviteter. Strandpromenaden kopplar samman dessa rum. Pizzapiazza 11 PIRPLATSEN KULTURPLATSEN Kulturplatsen Pirplatsen - en plats utformad för att användas dygnet runt och året om. HAMNPLAN Hamnplan Stadsbadet (etapp 2)

12 2. e n g r ö n b ä r k r a f t i g s t a d s d e l H Å L L B A R T E K N O L O G I, M I N I M E R A D E N E R G I F Ö R B R U K N I N G, F I C K P A R K E R, D A G V A T T E N H A N T E R I N G, G R Ö N A T A K, S O L P A N E L E R, 12 Sjöstaden vill vara ett laboratorium för hållbar stadsplanering och nya bärkraftiga tekniker. Sjöstadens närhet till publika transporter samt omvandlingen från hamnområde till en blandad stadsdel är en bra utgångspunkt som måste fullföljas i alla led i processen; det ställer höga krav på byggherrar och ny teknik, men också på att arbeta aktivt med de boendes beteende. I Sjöstaden ska de bärkraftiga ambitionerna vara tydliga i områdets synliga utformning. Vid exploatering eftersträvas att använda bästa möjliga teknik för att minimera energiförbrukning i alla led. Sjöstaden vill också bygga vidare på Mariestads småskalighet med stora inslag av grönska och mindre parker. På så sätt kan ett bra mikroklimat skapas i området, det utsatta läget till trots. Mikroklimatet är en viktig del för att skapa goda utemiljöer med solorienterad bebyggelse, byggnader och vegetation som dämpar vinden. Vindförhållanden och mikroklimatet kring ny bebyggelse inom Sjöstaden måste i det fortsatta planeringsarbetet studeras noga. Området kommer att rustas för eventuella förändringar i Vänerns vattenstånd. Utformningen av kajkanter, murar och dagvattendammar blir en viktig del i Mariestads nya vattenfront. Acceptera bilen, men prioritera de gående, de cyklande och kollektivtrafiken. Laddningsstationer för elbilar placeras vid alla tvärgator. (A) SNUGGENÄS KALLBADHUSET A B STADSBADET (etapp2) KARLSHOLME FOLKETS PARK SJÖHAGAPARKEN A < EKUDDEN Rent vatten! ESPLANADEN JOHANNESBERG

13 S L O W F O O D, E N E R G I S Y S T E M, P Å V E R K A I N S P I R E R A B E T E E N D E 13 Strandhusen (etapp 2) Grönt taklandskap Slowfood Parker av olika storlekar och karaktär (B) Minimera energiförbrukningen i alla led - satsa på solfångare Aktiv rening av dagvatten

14 3. e n s t a d s d e l v i d o c h i V ä n e r n V A T T E N R E F L E K T I O N, E N N Y S T R A N D, V A T T E N U T S I K T I T R E V Ä D E R S T R E C K, S K Ä R G Å R D S - O C H B Å T L I V, A K T I V I T E T E R L Ä N G S 14 Nya publika platser och rum kommer att byggas längs Vänern för att skapa en varierad och upplevelserik stadsmiljö. Det är viktigt för området att mötet mellan stad och vattnet genomförs på skiftande sätt. Stora delar av ny bebyggelse får sjöutsikt åt minst två håll. Strandpromenaden utformas utifrån en sammanhållande gestaltningsprincip som utgår från att utveckla mötet mellan stad och vatten. Ett viktigt element är den låga mur som löper längs hela promenaden och fungerar som sittmöbel, gräns mellan strand och väg och mellan gata och brygga. Strandpromenaden utformas så att den är tillgänglig för alla.

15 S J Ö K A N T E N. K o p p l i n g a r t i l l v a t t n e t, p l a t s b i l d n i n g a r, r e f l e k t i o n e r a v v a t t n e t, S t r a n d p r o m e n a d e n 15 Utblickar mot Vänern säkerställs. Kajer och Strandlinjer får en varierad, medveten utformning. De vattennära rummen varierar i storlek och karaktär. Bebyggelsens placering ska skapa både intima och väderskyddade rum och ge möjlighet att uppleva storslagenheten i mötet med öppet vatten. Kopplingar skapas mellan stad och vatten och variation i förhållandet mellan vatten- och kajlinje. Utöver de höga kajkanter som krävs för båttrafiken finns många trappor och ramper som möjliggör en nära vattenkontakt också i stadsnära lägen.

16 4. v ä r m e i n t i m i t e t M A T E R I A L I T E T, T A K T I L I T E T, S K Y D D A D E R U M 16 Sjöstaden ska, liksom övriga Mariestad, utformas med småstadens fördelar samt en rikedom av mindre mötesplatser och rum. Längs med Strandpromenaden kommer en serie av paviljonger att uppföras med olika funktioner och det kommer att vara möjligt att beskåda Vänern på picknick i skydd från vädret också i februari. Muren som följer Strandpromenaden har sittbänkar och väderskydd. SNUGGENÄS KALLBADHUSET B A STADSBADET (etapp2) KARLSHOLME FOLKETS PARK SJÖHAGAPARKEN B Bebyggelsen integreras med grönstruktur och ges naturliga material med varm känsla < EKUDDEN ESPLANADEN JOHANNESBERG

17 K o m p o n e n t e r : Mindre platser, uppvärmda bänkar, vindskydd, gränder, veranda, fickparker 17 Små, privata rum (såsom fickparker, A) Skyddade rum bildas mellan husen - inspirerat av myllret i Gamla stan. Uppvärmda bänkar integrerade i muren Paviljonger följer Strandpromenaden (B)

18 5. s k a l a K o m p o n e n t e r : V a r i a t i o n Låg tät varierad bebyggelse, landmärken - navigeringspunkter 18 Den nya bebyggelsen är inspirerad av Gamla stans småskaliga, täta och varierade bebyggelse. De nya bebyggelsevolymerna bryts ner i mindre volymer och utformas med väl genomförda detaljer med hög kvalitet. Den småskaliga bebyggelsen ersätts på strategiska platser av större byggnader som reser sig högre än omgivande bebyggelse och i sin skala relaterar till centrums övriga landmärken: Norra skolan, Länsstyrelsen och Domkyrkan - byggnader som skapar navigeringspunkter i staden. B A B D Variationen i skala längs piren (A-D) C

19 K o m p o n e n t e r : T a k l a n d s k a p Ett rikt taklandskap, en tydlig silhuett För att ge området en stark identitet, istället för den dominerande nymodernistiska stilen, ska bebyggelsen i Sjöstaden ha varierade och vinklade tak. Bebyggelsen utgörs av enkla volymer utan stora takutsprång. På så sätt kommer området att tolka Gamla stans silhuett, samtidigt som området får en egen modern karaktär. 19 Taken i projekt Sjöstaden ses som en naturlig fortsättning av Gamla stans taksilhuett. Taken blir en användbar yta både för att vistas på samt för omhändertagande av dagvatten och placering av solfångare.

20 6. m a t e r i a l N ä r p r o d u c e r a d e, t a k t i l a, n a t u r l i g a m a t e r i a l, å t e r h å l l s a m t m o t d e t p u b l i k a g a t u r u m m e t, s t ö r r e k u l ö r - 20 En stor variation i uttryck av bebyggelsen kommer att uppmuntras samtidigt som det eftersträvas en enkel materialpalett för hela området för att hålla samman intrycket av Sjöstadens bebyggelse. I det väderutsatta läget föreslås val av material som har en lång livslängd och åldras på ett vackert sätt. Material som trä, sten och glas kommer att vara genomgående i hela området. I skyddade lägen mot bebyggelsens gårdar har husen en stor färgrikedom. Färgrikedomen framträder där gränder, fickparker och gårdarna möter den Västra och Östra gatan. Strandpromenadens mur kommer tillverkas av betong med en slät ljus utsida, men som visar ett färgrikt inre där den öppnas för passager och sittbänkar. Närproducerade material som minskar energi- och transportanvändning eftersträvas inom Sjöstaden. Kalksten från Kinnekulle kommer att användas som beklädnad på vissa delar av Strandpromenaden. Områdets bärkraftiga ambitioner kommer att styra materialval också mot nya material, solpaneler och sedumtak som kommer att vara viktiga för områdets uttryck. De publika rummen eftersträvar stora kontraster i materialval mellan generella gatumiljöer där den dominerade markbeläggningen är asfalt och områdets platser belagda med sten och trä. Taktila, naturliga material Återhållsamma material som får en naturlig patina Himlen och vattnet reflekteras i fasaden Kontrasterande materialbehandling

21 v a r i a t i o n m o t g å r d a r 21 Taktila kontraster - natursten Trä Himlen och havet reflekteras i fasaden. Mer kulört och varierat på pirens gårdar Kulörvariation mot gårdarna Materialens naturliga färg mot det publika gaturummet

22 22

23 I I I. s t r a n d p r o m e n a d e n 23

24 1. ö v e r s i k t KALLBADHUSET piren 24 Strandpromenaden sträcker sig från Sandviken och Ekudden i väster till badplatsen vid Snapen i öster. Strandpromenaden kopplar samman befintliga parker längs med Vänern och Sjöstadens nya bostadsområden till ett nytt vardagsrum för alla Mariestadsbor. Längs med promenaden bidrar befintliga parker, det nya Stadsbadet och ytterligare funktioner till en aktiv varierad upplevelse. PIRPLATSEN EKUDDEN STADSBADET (ETAPP 2) KULTURPLATSEN bryggan inre hamnen GAMLA STAN

25 25 Teckenförklaring Utomhusbassäng Badplats Utsiktspunkt KARLSHOLME SJÖHAGAPARKEN Sjönära naturområde Fiskemöjligheter Campingmöjligheter Spontanidrottsplats Picknickplats Sammanhängande skog/ strövområde Konferensanläggning Lekplats Småbåtshamn Kultur - teater etc Badplatsservice; dusch etc Gästhamn Bar Restaurant Glasskiosk Parkeringsplats

26 2. m u r e n A t t v i s t a s p å, s k y d d a n d e, l y s a n d e 26 Muren som löper längs med promenaden skapar sittplatser, belyser och samlar olika funktioner. Muren skyddar också Mariestad vid högt vattenstånd, då de öppningar som finns i muren enkelt kan sättas igen. Muren är uppbyggd av betongelement med en tydlig längsgående mönstring. Muren har en slät, len yta av ljus betong och dess insida är färgad mörkröd, vilket uppenbaras där muren är urgröpt, vid genomgående trappor och ramper och i de urgröpningar som finns för belysning i muren. Vid pizzapiazzorna (små platser att sätta sig ner på för en paus) svämmar muren ut i sittplatser som är klädda i röd Kinnekullesten. Nödvändiga funktioner såsom papperskorgar, toaletter, duschar och förråd ska få en tydlig relation till muren. D A Muren längs piren. Där fickparkerna möter muren skapas små pizzapiazzor (A) C B

27 27 Vid vissa platser växer muren till paviljonger. (B-C) Murens nivåskillnader är anpassade för att vara tilgängliga för alla. (D)

28 3. g o l v e t r o b u s t, s a m m a n h å l l a n d e 28 Strandpromenadens golv hålls samman av en gemensam palett av material som används i olika kombinationer längs med promenaden. Den befintliga kajen behålls de sträckor där den har utformats med särskilt robusta material. Dessa delar avslutas med en tydligt definierad stålkant mot den nya Strandpromenaden för att det tydligt ska framgå vad som är nytt och vad som är befintligt. De befintliga delarna kompletteras med ett golv av asfalt, trädäck, Kinnekullesten och grus. Mot fickparker och grönytor avslutas golvet med en tydligt definierad kant markerad med järnvägsräls. Materialen är valda för att skapa en robusthet i uttrycket och samspela med kajens ursprungliga uttryck, som åldras vackert och som kontrasterar mot platserna där detaljerna är mer genomarbetade än längs med promenaden. Vid viktiga punkter längs med promenaden finns information skriven i mörkröd skrivstil på golvet. Betong etc Beftintlig kaj Trädäck Fickpark Allmän grönyta Gröna gårdar Platsbildning Stadsbadet (etapp 2)

29 29 Placering av stolpar, belysning och skyltar Markbeläggning av asfalt på gata Korttidsparkering markeras med i asfalten infälld natursten Ränndal med funktion som taktilt stråk. Avvattning sker i ränndalar. Mur av prefabricerad betong Murkrön av kinnekullesten Brygga av trä

30 4. d i m e n s i o n e r S m å s k a l i g t, m e d u t g å n g s p u n k t i d e n g å e n d e m ä n n i s k a n 30 Strandpromenaden varierar mellan samlade och utgrenade partier för att anpassa stråket till befintliga förhållanden och för att skapa en varierad upplevelse längs promenaden. Strandpromenadens dimensioner har minimerats längs med hela sträckan för att skapa ett intimt rum som kontrast till det stora angränsande landskapsrummet. a. c. d. b. a.

31 b. c. 31

32 32

33 d. 33

34 5. p l a t s e r F ö r f i n a d e, l u s t f y l l d a, v i s t e l s e y t o r 34 Längs med Strandpromenaden finns tre platser - Hamnplanen, Kulturplatsen och Pirplatsen - som får särskild vikt vid utformning, detaljering och belysning. Här föreslås att publik konst integreras med platserna. Platsernas högre detaljering står i kontrast till Strandpromenadens robustare uttryck. Platserna ska utformas till naturliga mötesplatser i området under hela dygnet och förstärkas av att publika funktioner finns vid platserna. A. Hamnplanen Längst in i hamnbassängen planteras träd för att skapa ett tak av lövverk och ett golv av grus för att skapa en kontrast mot angränsade stråk. Detta blir en plats att uppleva hamnrummet från ett komprimerat rum angränsande till Vänerns och hamnens storskaliga rum. Vid hamnplan skapar trädkronorna ett tak till platsen och gruset ett taktilt golv. C B PIRPLATSEN KULTURPLATSEN D Referens: Lövverk som tak A HAMNPLAN

35 B. Kulturplatsen Platsen skapar en entré för den västra gatan och en tydlig siktlinje mot Vänern, där rummet växer mot Vänern samtidigt som det sluttar neråt mot vattnet. Siktlinjen stärks ytterligare av att platsens golv delvis består av vatten som långsamt rinner ner i sjön. Platsen fortsätter in i den publika byggnaden och dess foajé samspelar med rummet utanför. 35 Referens: Schouwburgplein, Rotterdam, Nederländerna Ett sammanhängande golv för platsen och kulturbyggnaden.

36 36 c. Pirplatsen Placerat på mitten av piren som en tydlig målpunkt på Strandpromenaden med ett golv av sten och trä. Trädäcket längs med pirens västra sida breder ut sig på pirens utbuktning. Trädäcket blandas upp med platsens mera hårdgjorda ytor i öster och skapar en brukszon för båtliv. På trädäcket blir det sittplatser i gradänger ner mot vattnet, paviljonger för föreningsverksamhet och restauranger. Kanalen angränsar till platsen och tillför rörelse till platsen genom sin smitväg för båtar. Kanalens norra sida utformas som en bred trappa ner mot vattnet Referens: New Islington, Manchester, Storbrittanien En bruksyta att vistas arbeta och mötas på

37 d. Stadsbadet (etapp 2) Stranden mellan Karlsholme och piren är ett nytt publikt rum för alla Mariestadsbor och boende i regionen att vistas på, känna på vattnet, lyssna på konsert, sola, läsa en bok, spela beachvolley, lära sig att simma, pröva isflaken med mera. 37 Referens: Västra hamnen, Malmö Stadsbadet ger centrala Mariestad en ny funktion och attraktion

38 6. a n g r ä n s a n d e p u b l i k a r u m C y k l a r p r i o r i t e r a s, g r ö n a f i c k p a r k e r, v a r i e r a d p l a c e r i n g a v g r ö n s k a, u p p l y s t a e n t r é e r 38 Längs med Strandpromenaden skapas flera nya stadsrum som påverkar upplevelsen av Sjöstaden och Strandpromenaden. Tidanpiren är redan idag ett fantastiskt rum i staden - en smal landtunga som skiljer Tidan från Inre och Västra hamnen. Tvärgatorna, som i huvudsak rymmer fickparker och publika parkeringsplatser för bilar och cyklar, tar med sig småstadens småskaliga gröna rum ut på piren och skapar tillsammans med gränderna siktlinjer och smitvägar genom området. C KALLBADHUSET B D SNUGGENÄS A STADSBADET (etapp2) KARLSHOLME FOLKETS PARK SJÖHAGAPARKEN D A B C D Tidanpiren Tvärgatorna Gränderna Fickparkerna B < EKUDDEN ESPLANADEN JOHANNESBERG

39 A. Tidanpiren Piren får genom utvecklingen av Sjöstaden ett nytt sammanhang. Tillgängligheten ökas genom att den befintliga gången lagas och får ett nytt ytskikt av grus. Längs med piren finns mindre platser av sten som ger naturliga pausmöjligheter. 39 Tidanpiren rustas upp och kompletteras med små platser och rum.

40 l a d d s t a t i o n e r f ö r e l b i l a r, t r ä d p l a n t e r i n g 40 b. Tvärgatorna Tvärgatorna utformas med ett stort inslag av grönska och cykelparkeringar får en prioriterad plats. Vid tvärgatorna skapas det små mötesplatser och här finns laddningsstationer för elbilar. Vid de gator som är förlängningar av tvärgatorna från Gamla stan förs gestaltningselement som trädplantering, detaljer i material och belysning in på befintliga gator, detta för att på ett tydligare sätt väva samman Sjöstaden med befintlig bebyggelse. Utsikt mot vattnet i gatans förlängning Cykelparkering vid en tvärgata

41 41 Mellan parkeringsplatser finns ytor för planteringar. Markbeläggning av asfalt på gata Tvärgatorna har kantsten av granit som i Gamla stan Kantstöd av järnvägsräls mellan trottoar och planteringar Förgårdsmark med planteringar

42 s i k t l i n j e r, p a s s a g e r, s m å v i n d s k y d d a d e p l a t s e r 42 c. Gränderna Gränderna skapar siktlinjer och smitvägar genom kvarteren i Inre hamnen och på Hamnpiren. Gränderna fungerar genom sin placering inne i kvarteren som vindskyddade passager ut på piren. Där gränderna korsar varandra skapas små mötesplatser. En vattenbrunn,minimötesplats i en gränd. Träd och vegetation är viktiga för att skapa ett bra mikroklimat. Gränderna skapar smitvägar genom områdena med stadsradhus.

43 43 Plank av trä mot gränder, stående panel. Förgårdsmark med planteringar Markbeläggning på gångar av smågatsten (knott).

44 i n t r o v e r t a g r ö n a s t a d s r u m, k o n t r a s t t i l l v ä s t r a g a t a n 44 d. Fickparkerna De grönskande fickparkerna på piren planteras med tydligt olika växter och träd. Parkerna rymmer också lekplatser och viloplatser för de boende och allmänheten, grönskande pauser längs med strandpromenaden. Där fickparkerna möter strandpromenaden ändrar promenaden material i golvet. Varje fickpark ges en unik flora och innehåll.

45 45 I parken finns lekplats och gemensamma umgängesytor. Planteringar i delar av parkerna Slowfood Markbeläggning av asfalt Östra gatan har kantsten av granit, som i Gamla stan Kantstöd mellan gångar och planteringar görs av järnvägsräls från platsen. Huvudstråk i parkerna: smågatsten (knott) Gatubeläggning av sten i fickparkernas förlänging Mur av prefabricerad betong Murkrön av kinnekullesten Brygga av trä

46 7. b e l y s n i n g U p p l e v e l s e b a s e r a t, v a r i e r a t, s ä k e r t 46 Belysningsprinciperna ska förstärka upplevelsen av Sjöstaden och dess strandpromenad och till att binda samman Sjöstaden med Gamla stan. Gamla stans befintliga belysningsarmaturer bildar huvudbelysning för hela Sjöstaden. Belysningen längs med tvärgatorna i Gamla stan fortsätter in i Sjöstaden. På samma sätt belyses den västra och östra gatan på piren. Tvärgatorna och gränderna belyses med låga armaturer för att ge en säker miljö nattetid samtidigt som den västra gatan tillåts vara mera upplyst. Fickparkerna och Karlsholmes grönska belyses indirekt genom att trädkronor och buskage accentueras av belysning. Platserna och strategisk placerad bebyggelse belyses särskilt Befintlig armatur i Gamla stan används som generell belysning inom Sjöstaden. Fiber integrerad i mur (2) Indirekt belysning av träd i parker (4) genom ytterligare armaturer, infälld belysning eller belysning som kan varieras. Muren som sträcker sig längs med hela Strandpromenaden har en infälld rödskimrande svag belysning och längs med Stadsbadet är detta den enda belysningen för att stärka upplevelsen av Vänern. Belysning i kranar på kajen och vid pirplatsen. (1) Belysning i broar (3)

47 47 2. Från Pirplatsens pir söderut Från Kulturplatsens pir norrut. Från Tidanpiren mot bryggan 3.

48 48 b. a. c. b. a.

49 c. 49

50 50

51 I V. b e b y g g e l s e t y p o l o g i e r 51

52 1. i n l e d n i n g 52 Sjöstaden vill vara en stadsdel där bebyggelsen har en tydlig relation med gaturummet och det stora landskapsrummet som Mariestadssjön utgör. Därför är bebyggelsen placerad i tomtgräns mot gaturummet. Det är viktigt att entréplan mot väster gestaltas med omsorg och flexibilitet för framtida förändring mot ett innehåll av publika och kommersiella funktioner och verksamheter. Ett varierat taklandskap hämtar inspiration från den småskaliga bebyggelsen i Gamla stan. Inglasade, öppna takterrasser och balkonger ger Sjöstadens invånare en fantastisk utsikt över vattnet och staden. Bebyggelsen är placerad i en kvartersstruktur, där ambitionen är att skapa ett av verksamheter och aktiviteter koncentrerat västvänt stadsrum. Ett stråk som är rumsligt tydligt definierat mellan vattnet och bebyggelsens fasad. Mot öster har bebyggelsen en större öppenhet för att ge luft och ljus till innergårdar och skapa kontrast till den västra gatan. Bebyggelsen i Sjöstaden eftersträvar stor rikedom i skala och variation - på samma sätt som det publika rummet eftersträvar kontraster mellan oömma, råare material och det förfinade. Det skapas med ett tåligt och robust skal mot väder och vind och med färgrika fasader mot kvarterens mer skyddade gårdar. Stor variation i bebyggelsens skala är viktigt för att skapa en ny stadsdel med stor mångfald av upplevelser. Därför är det framtaget exempel på ett antal bebyggelsetypologier som vill inspirera den framtida bebyggelsen i Sjöstaden. Från de små paviljongerna och stadsradhusen som med sin smala gatufasad bryter ner kvarterens skala, mezzaninvolymerna som håller samman kvarteren och förstärker gaturummet till magasinen och höjdpunkterna som ger möjlighet för många att bo och arbeta i Sjöstaden.

53 mezzaninvolymer magasin höjdpunkter stadsradhus paviljonger 53 (Strandpromenaden) Vy från kulturpiren Vy från kulturpiren Höjdpunkt vid pirplatsen Stadsradhusen längst ut på piren Vy från inre hamnen

54 2. m e z z a n i n v o l y m e r T r a n s p a r e n s, v e r k s a m h e t e r, h a n d e l o c h p u b l i k a p r o g r a m, e n t r é e r m o t g a t a n 54 Mezzaninvolymerna placeras längs med de viktiga publika stråken och bidrar genom sin utformning och programmering till att förtydliga Sjöstadens gaturum och stadsliv. Mezzaninvolymerna håller samman bebyggelsen till kvarter och dess öppenhet mot gatan genom skyltfönster och entréer är av stor vikt. Markplan i mez- Placering av skyltar zaninvolymerna ska innehålla kommersiella eller publika funktioner. Då fler våningar tillåts kan dessa innehålla bostäder och kontor. Mezzaninvolymerna kan vara fristående byggnader, men också vara en del av ett kvarter kombinerat med andra typologier. Fasaden mot gatan är huvudsakligen av glas, alternativt av en skiva med en reflekterande, högblank yta. Sockel ska vara lägre än en halvmeter över omkringliggande mark, material av betong, sten, tegel, asfalt. Då mezzaninvolymernas tak kommer att synas från övrig högre bebyggelse ska taken gestaltas med omsorg, förslagsvis med takmaterial av sedum eller plåt. Takutsprång mot gata och gård ska minimeras. Dimensioner Sockel, sten, betong, asfalt Övrig fasad i huvudsak av glas, alternativt högblank skiva Tak av sedum, plåt Mezzaninvolymerna ska få ett lätt uttryck, där en smal byggnadsvolym ska eftersträvas, max djup 12 m. Minsta våningshöjd 3,7 m Skyltning för butiker och verksamheter samt skärmtak över entréer bör monteras så att de på ett naturligt sätt upplevs som en del av fasaden.

55 Vid Kulturplatsen ansluter en mezzaninvolym till ett magasin. 55

56 3. m a g a s i n E n k e l h e t, r o b u s t h e t, s m å s k a l i g, ö p p e t o c h s l u t e t 56 Magasinen är inspirerade av de sjömagasin som finns och har funnits i Mariestads hamn. De är enkla robusta byggnader, möjliga att försluta vid hårt väder, men också möjliga att öppnas upp genom skjutbara partier vid behov. Då för att ta ut och in båtar, varor och maskiner, nu för att få in solen och utsikten mot Vänern i bostäderna. Gavlar mot Strandpromenaden och den västra gatan ska på första våning gestaltas så att de kan innehålla publika och kommersiella verksamheter. Därför ska dessa utföras med en våningshöjd för entréplan på minst 3,7 meter. Magasinsbyggnaderna har en höjd på två till tre våningar. För att skapa en skala som relaterar till befintlig bebyggelse i Gamla stan eftersträvas smala huskroppar. Fasaderna mot gatan är huvudsakligen av obehandlat, tjärat eller målat trä i en återhållsam färgskala. Det eftersträvas en enkelhet i fasaduttryck mot gatan. Mot gårdarna och i väderskyddade lägen är fasaden rik på färg. Magasinens tak eftersträvar ett varierat uttryck med inspiration från Gamla stans skala. Takmaterial kan vara sedum, plåt och tegel kompletterat med solfångare. Sockel, sten, betong, asfalt Övrig fasad i huvudsak av trä Tak av plåt, trä, tegel

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter VAD ÄR ETT

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06

Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06 Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06 Spången Fiskeläget Långa bryggan med sjöbodar och sittplatser Strandängarna Vattenparken Skärgårdstorget J-huset Innehållsförteckning Strandängarna

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08 MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08 Innehåll PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ GESTALTNING - Planförslaget, Illusrationskarta - Etappindelning - Trafik - Stråk - Platser - Gator - Parkering/

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus I Mariestads skärgård finns många utflyktsmål. Här samsas naturreservat med sandstränder och klippor. foto: mostphotos Mariestad har en av

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan

Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan Utkast till Stadsbyggnadskontoret Fastighets AB L E Lundberg Lund & Valentin arkitekter I 2010 09 01 Vy längs Kvarngatan. Stadsvy från Strömmen, åt söder.

Läs mer

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 Samrådsyttrande avseende Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 av Dalarö Forum medborgarforum 2015-04-20 genom Dalarö Kultur & Föreningscentrum Richard Nordgård,

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

1. INTRODUKTION INTRODUKTION FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA TILL SAMRÅD 2015-03-13 1

1. INTRODUKTION INTRODUKTION FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA TILL SAMRÅD 2015-03-13 1 . INTRODUKTION INTRODUKTION Barkarby-Jakobsberg kommer enligt prognoser att växa med invånare fram till, och det finns en politisk vilja att låta Järfällahus stå för ca - bostäder om året de närmsta fyra

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön. Presentation av radhusen i nya Algots Varv

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön. Presentation av radhusen i nya Algots Varv Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön Presentation av radhusen i nya Algots Varv 1 Innehållsförteckning Det blir ett spännande möte mellan modern arkitektur och traditionen från ett

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05 Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget Beskrivning 2015-02-05 Nytt utsiktstorn och sittplatser på berget. ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 Beskrivning av projektets huvudidéer Årstarbergsparken är en bergspark som

Läs mer

Oceanhamnen. Vindstudie. Helsingborg. Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg. November 2013. Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD

Oceanhamnen. Vindstudie. Helsingborg. Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg. November 2013. Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD Oceanhamnen Helsingborg Vindstudie Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg November 2013 Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Uppdraget 2 Metod 2 Klimat

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011 Kvarnholmen Ny stadsdel i Nacka Kommun Martin Asp feb 2011 300 000 kvm bostäder och arbetsplatser 2 500 bostäder Byggstart 2009 Inflyttning 2010-2020 Ny högbro över Svindersviken Nya kajer och båtplatser

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer