Håll Nynäshamn Rent. v stödmaterial för skolor och förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håll Nynäshamn Rent. v 17 2011. stödmaterial för skolor och förskolor"

Transkript

1 Håll Nynäshamn Rent v stödmaterial för skolor och förskolor

2 v Håll NynäshamnRent 2011 Bakgrund Håll Sverige Rentstartadesin kampanj Håll naturen ren på 60-talet.Dåsom nu är det kampen mot nedskräpningen somstår ifokus. Tanken äratt omvi itidig ålder bryr oss omvår närmiljö så kommer vi iframtiden också bry oss omvårmiljö iett större perspektiv. Den nationellaskräpplockarveckan v 17 Håll Sverige Rent driverarbetet med den nationella skräpplockarveckan sominfallervecka 17 varje år.i april 2009 var personerfrån skolor,förskolor,ungdomsförbund,föreningar och företag ute och plockadeskräpihela Sverige.V är redan personeranmälda att delta.i Nynäshamns kommun deltar ca 3500 personer varje år,främstfrånskolorna, under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka ettsamarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken. KampanjenHållNynäshamn Rent Nynäshamns Naturskolaoch Parken vill gärna samarbeta med personer utanförskolorna.tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 men också aktiva pensionäreroch pensionärsföreningar. Eftersom detta arbete ärsåviktigt förkommuninvånarnas trivsel,ochalla kanske inte kan deltajust under v17, tänker vi oss att pensionärer och pensionärsföreningar kan fortsätta under 4 veckors tid. Syfte Kampanjen ärtänkt att fåföljande positiva effekter: - ökad trivsel och ökad trygghet - ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på gator, allmänna platser ochi naturen. - ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarnaatt våga säga till varandra om man skräpar ner - återföra skräpettill återvinningssystemet genom källsortering - minska risken förskador hos barn och djur (avt.ex.glasskärvor) - ökat ansvarstagandeför dengemensamma utemiljön i kommunen - ökad insikt om den pedagogiska kopplingen mellan synligt skräp och utsläpp av osynliga växthusgaser(nedskräpning av atmosfären) Organisation Varjeskola, förskola ochpensionärsförening(ellerprivatpersonibostadsområde,promenadgrupp, kamratgäng) utser en kontaktperson. Denna kontaktperson kommer att fåinformation från Naturskolan och Parken omvad somgällerunder kampanjperioden.kontaktpersonen utserett städområde isamråd med Parken förattundvika att olika grupperstädar på samma ställe. Materielskola och förskola - varje kontaktperson(enkontaktpersonperskola/förskola)fårett antalsopsäckar - varje kontaktpersonfårett antal soppåsaritvå olika färger (försortering) - varje kontaktpersonfårlåna ett antal skräpplockstavar - varje kontaktpersonfårskriftliginformation omkampanjen och pedagogiskt material,håll Sverige Rents handledningförgrundskolan. - efterv 17 får varje kontaktperson,somlämnar inrelevanta kontouppgifter inomen månad, 1000 kr försin skolas/förskolasarbete att städa ett yttre område (ej på gården). Kontaktpersonen bedömer vilken klass eller avdelningsomförtjänar pengarna. Postadress Besöksadress Fax Tel/Mobil E-post Nynäshamnskommun Sjöudden Mats Viaskolan, Naturskolan Slutet påstoreksvägen Robert Nynäshamn Ösmo Hemsida

3 v Materiel Pensionärsförening (eller annat nätverk) - varje kontaktpersonfårett antal sopsäckar - varje kontaktpersonfårett antal soppåsaritvå olika färger (försortering) - varje kontaktpersonfårlåna ett antal skräpplockstavar Dokumentation Varjekontaktpersonsertillatt arbetet dokumenteras på ett enkelt sätt med bilder. Ett fotografifrån varje kontaktperson, somvisar arbetet under kampanjen, skickas till Nynäshamns Naturskola.Bilderna läggs ut på Nynäshamns kommuns hemsida och Naturskolans hemsidasom dokumentation tillsammans med uppgifterom antal deltagare mm. Nationella miljömål Nynäshamns kommun arbetarsom alla andra kommuneri Sverige mot de 16 nationella miljömålen och bryter ner demtill kommunal nivå. Kampanjen ärett inslagiarbetet med Nynäshamns kommuns mål; Attminska uppkomsten avavfall. För det avfallsom ändå uppkommer gäller att återanvändningoch återvinning liksom annanhushållningmed material,råvaror och energiska främjas förattett kretsloppska uppnås. Lärande för hållbar utveckling FN har förklaratperioden 2005 till 2014som ett årtionde för utbildning omlärande för hållbar utveckling. Under detta årtionde ska politiker och pedagoger runt hela världen öka sin kunskap om hur man lär ut och ökar medvetenheten omvad en hållbarutveckling är.i det abstrakta begreppet hållbar utvecklingingår ensocial, en ekologisk och enekonomisk dimension. Att läsa För allaersomvill deltaidenna kampanj ochvill vetamer om nedskräpning,fåfler argument för kampanjen och omvad lagen sägerfinns Håll Sverige Rents handledning; Lärarhandledningmed studie- och inspirationsmaterial om nedskräpning och andra skrifter att hämta dessaskrifterkommer att skickas ut till kontaktpersonerna under v15. Ny straffbestämmelse Enligt förslagetska en s.k. nedskräpningsförseelse leda till penningböter. Syftetmed regeringens förslag äratt det ska kunnabli enklare att ställa densomskräpar ned till svars. Vi vetalla hur illadetkanse ut iparker ochpågrönområden en sommarmorgon, med mat- och dryckesförpackningar, engångsgrillar etc. Idagkrävs att polisen skriver enanmälan för att ingripaoch kunna ställa nedskräpare till svars. Med lagändringen öppnas för att ordningsbot kan utfärdas direkt på platsen, säger miljöminister Andreas Carlgren.-Vi gör intedetta för att folkskabehövabetalaen massa böter, utanför att de istället skasluta skräpaned. Arbetetmot nedskräpning måstesjälvklartskepåolika sätt och manbehöver även arbeta med attityder ochgöradettydligt attdetinte är acceptabelt attskräpa ner. Saxat från Regeringskansliets hemsida 17/ Nisomvillvara medv17 AnmälertillNaturskolan senast25 mars så harvimöjlighetattbeställa sopsäckar,påsarochtillverkaplockstavar.anmälda får materialet underv16. Välkomna att delta Parken, tel ,Kjell Stokki, Naturskolantel ,Mats Wejdmark,Robert Lättman Postadress Besöksadress Fax Tel/Mobil E-post Nynäshamnskommun Sjöudden Mats Viaskolan, Naturskolan Slutet påstoreksvägen Robert Nynäshamn Ösmo Hemsida

4 v Detta gäller för förskolorochskolor somvill vara med ikampanjenv17 och göra eninsats fören renare Nynäshamn. 1. Fyll i deltagarlistan som sitter längst baki dennainfo.deltagarlistan blirer anmälan till v 17. Deltagarlistan kan också användas förinternt brukt.ex.för skolor där många klasser ska deltaiarbetet.fyll ialla kolumner utom sista och skicka den till Naturskolan senast 29 mars. 2. Efter sistaanmälningsdag kommer alla kontaktpersoner att fåett fakta- och informationsmaterial från Håll SverigeRent.Använd dettaiert förarbeteinför v 17. Detfinnsmycket mer påhemsidan att hämta än det vi skickar ut. 3. Efter förra årets slogantävling så har det tagitsfram enlogo "Tackföratt du håller Nynäshamnrent" den kommer att sitta på alla soptunnor i helanynäshamns kommun. 4. Under v 16 kommer svarta sopsäckar, plastpåsar och skräpplockstavaratt fördelastill alla kontaktpersoner.angepåanmälningsblanketten hurmånga plockstavar som ni önskar att låna(det finns 500 stför utlåning). 5. Under v 17 pågår arbetet ute på skolor och förskolor.skräpet sorterasmed brännbarti den stora svarta sopsäcken,metall och restavfall iica-kassen och glasiwillyskassen. Soporna vägs (för statistik) och ställs på utlovad platsför hämtning.alla som anmält sig kommer att få en vågföratt kunna vägade olikafraktionerna. Skriv in detta pådeltagarlistan och skicka tillnaturskolan. 6. Efter v17 ansöker varjekontaktperson om 1000 kr till den klasseller avdelning som städat ett yttre område (en klass per skolaeller en avdelningper förskola). Kontaktpersonenväljer klass/avd. ochlämnar in blankettentill Kjell Stokkiinomen månad.kontaktpersonen skickar också en bild som dokumentation överarbetet till Naturskolan (med tillåtelseatt läggas på Naturskolans hemsida). 7. Allalånade skräpplockstavar lämnastillbakatill Kjell Stokki.Ring (växel).parken kommer att köra ut plockstavar och hämta. 8. Alla vågar skickas på internpost till Naturskolan. Omduharfrågoromv17,ring Naturskolanpåtel 3565 eller3709 Postadress Besöksadress Fax Tel/Mobil E-post Nynäshamnskommun Sjöudden Mats Viaskolan, Naturskolan Slutet påstoreksvägen Robert Nynäshamn Ösmo Hemsida

5 v Håll Nynäshamn Rent Information omhantering avskräpet Dokumentera skräpplockardagarnaochskräpetmed bilder och skickatill Naturskolan senast 3maj. Sorteraskräpet såhär: Svarta sopsäcken ICA-kassen Willys-kassen Brännbart Metall ochrestavfall Glas t.ex.plast,tyg, papper, kartong, förpackningar, trä,fimpar,påsar t.ex.plåt, järnskrot, porslin, skor,läder t.ex.glasflaskor, glasburkar,glasskärvor Väg soporna ochställ depåöverenskommen plats förhämtning. Låt gärnaeleverna och barnen komma påettegetsättattväga.meddela viktentillnaturskolan senast 3maj. Allavågarskickastillbakavia internposttill Naturskolan. Lämnatillbaka plockstavarnatillparken (KjellStokki ).Om niharmångakanparken kommaochhämta annarskanskenikan be vaktmästarenattlämnademvidkommunens förråd. Omduharfrågoromv17,ring Naturskolanpåtel 3565 eller3709 Lyckatill! Mats och Robert Postadress Besöksadress Fax Tel/Mobil E-post Nynäshamnskommun Sjöudden Mats Viaskolan, Naturskolan Slutet påstoreksvägen Robert Nynäshamn Ösmo Hemsida

6

7 Håll NynäshamnRent 2011 Rekvisitionom pengar. Efter v17 ansöker varjekontaktperson om 1000 kr till den klasseller avdelning som städatett yttre område(en klass per skolaelleren avdelning per förskola).kontaktpersonen väljer klass/avd. och lämnar in blankettentill Kjell Stokki inomenmånad. Interndebiteringgällerskola/förskola Ange skola/klass ochvilket städområde Konto Ansvar VSH Obj/projekt nr Belopp 1000kr Kontouppgifterförpengartillklasskassa. Ange städområde: Skola/klass: Namn: Adress: Postnummer: Clearingnummer samtkontonummer: Bankens namn Skickastill Kjell Stokki Parken Nynäshamn VidfrågorkontaktaKjell Stokki Parken Nynäshamns kommun. Tel Postadress Besöksadress Fax Tel/Mobil E-post Nynäshamnskommun Sjöudden Mats Viaskolan, Naturskolan Slutet påstoreksvägen Robert Nynäshamn Ösmo Hemsida

8 Håll stranden ren I sambandmed organiserad städningav skolorsnärmiljöer kaneleverna också göraen insats för de som levereller vistas på stranden,både djur och människor.föratt eleverna ska kunna se städningen som en del av ett större sammanhang kanflera olika aktiviteter göras på stranden eller idess närhet. Klassen utser inledningsvisen kuststräcka som är lämpligatt städa. I sträckan kan det ingå olikatyper av stränder; t.ex. sandstrand, klippstrand och strandmed vegetation.klassen delas inifem grupper och sträcken fördelasmellan grupperna.handskar och plockstavarkan vara bra hjälpmedelförutom något att plockai.hinkar för vassa föremål är ett bra komplementtill plastpåsar och säckar. Skräpsortering Eleverna sorterar skräpet ilämpligafraktioner som passar den källsortering som finnsier kommun t.ex.glas,metall, pappersförpackningar, tidningspapper,hård- ochmjukplast och brännbart. Finns det andra sätt att sorterapå? Eleverna diskuterar vilkaföremål som är tillverkadeavförnyelsebara och fossila råvaror. Skräpmatte Eleverna förbereder sig gruppviseller parvisinnan städdagen på stranden genomatt göraett protokoll och ett diagram.när protokollet är ifyllt och diagrammet är färdigt efter städningen ska det framgå vilka olikatyper av skräp som är vanligast på stranden.diagrammen används vidredovisningen av arbetet på stranden. En smutsighistoria Av allt skräp som samlatsin väljer varje elevett föremål som ska bli en del aven berättelse. Ielevernasberättelse ska det framgå vadföremålet har använtstill, vem somanvänt det och varför det har hamnat på stranden. Elevernas berättelser samlasien skräpantologi. Flaskpost Om eleverna hittar en flaska på stranden.fundera på var den kommit från.skrivett meddelandeochläggiflaskan. Meddelandet kan innehållafrågor om var ochnär flaskan hittades ochinformation om klassensarbetepå stranden. Skriv också ner enmailadresstill klassen som flaskhittaren kan skrivatill.för säkerhets skull skrivsmeddelandet också på engelska.

9 Vilketland? Elevernaletar efter föremål som har en streckkod.siffrorna under streckkoden talar oftast om var produkten är såld.de två eller tre första siffrornai koden berättar vilket land den kommer från. Är den såld isverige står det 73 som första siffrori koden.siffrornasäger alltså inget om var den är tillverkad. Systemet som förut hetteean heter nu GS1 ochallalandsnummer finnsien s.k. prefix-lista på Internet. Landsnummer (prefix) för våra närmaste grannländer 73 Sverige 481 Vitryssland 70 Norge 477 Litauen 64 Finland 475 Lettland 590 Polen 474 Estland 57 Danmark 460 Ryssland 50 England Tyskland Skräp med olikastreckkoder där detvå första siffrorna skvallrar om var de kommer ifrån. Tillvänster syns skräp från Norge och till höger skräp från Sverige. Känsla och handling Efter att elevernapåbörjat städningen görs en liten paus. Eleverna skriver en listamed ord som beskriver de känslor som defår när de hittar skräp och städar stranden.det kan varaatt de känner sig ledsna över att det kastas skräp i naturen,att de känner sig glada att det kan hjälpatill att städaeller arga föratt det ligger vassaföremål på marken som djur kan skada sig på.senare diskuterar eleverna varför det finns skräp på stranden.hur tänker de som skräparner?de nedskrivna orden används sedantill att skrivaett brev till nedskräparna. Brevet kan skickastill denlokala tidningensinsändarsida.

10 Två tavlor Eleverna görtillsammanstvå tavlor på marken.den ena görsav en del av det skräp som samlatsihop och denandra görs av naturföremål som finns på stranden.strandtavlan kan bland annat innehållamusselskal,torkad blåstång och stenar. Bådatavlorna fotograferas och kananvändasexempelvis som framsida på en skriftligredovisningav arbetet. Osynligt skräp Efter att elevernahar städat strandenfrån det synliga skräpet kandet vara dags fören diskussion.om det finnsmöjlighet att göra upp en eld utan att riskera att berghällar spricker elleratt elden sprider sig, sätter sig klassenrunt elden och diskuterar.detfinns osynligt skräp i vattnet, vad består det av och var kommer det ifrån? Finns det ledtrådarielden? Vad menasmed atomsopor?nyckelord kan vara, olja, båtbottenfärger,läkemedelsrester, avloppsvatten, näringsämnen, koldioxid, kväve ochfosfor. Nedbrytning En klassiskaktivitet föratt synliggöra vad som naturen klarar av att brytaner och vad som inte bryts ner kan också göras vid stranden.olika föremål spikas fast på en planka,t.ex.en PET-flaska, godispapper, bananskal,en pinne, en förpackning,ett knippelöv. Ett snöre fästs på plankan och andra ändenrunt ett träd.plankan läggspå botten,med stenar på som tyngder. Kontrollera vad som hänt efter en vecka,en månad ochett halvår. Klimatfunderingar Elevernamarkerar de platser,med utgångspunkt från stranden,där vattenbrynet skulle vara om vattnet skulle stigameden halvmeter,enmeter,två meter,tremeteroch fyrameter.hur skulle de olika nivåerna påverkaväxter, djur och människor? Föratt få bättre överblick kanen kartamed höjdkurvor användas.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

MILJÖMÅL: HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

MILJÖMÅL: HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD MILJÖMÅL: HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Lektionsupplägg: Klassen skriver en Rädda havet -saga Klassen läser en text om nedskräpning av våra hav och författar sedan en gemensam stafett-saga

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Blixtpatrullen på nya äventyr. Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter

Blixtpatrullen på nya äventyr. Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter Blixtpatrullen på nya äventyr Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter 2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Januari 2012 Författare: Lisa Adelsköld, Stiftelsen Håll

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Handledning för förskolan i HÅLLBAR UTVECKLING med KNUT-projektet

Handledning för förskolan i HÅLLBAR UTVECKLING med KNUT-projektet Handledning för förskolan i HÅLLBAR UTVECKLING med KNUT-projektet Energi Resurser Klimat Miljö Innehållsförteckning Inledning... 3 Hur handledningen läses... 3 Energi - Vad är energi?... 4 Liten ordlista

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Lärarstudenten provade samma aktivitet dagen efter men med barnen i det röda huset.

Lärarstudenten provade samma aktivitet dagen efter men med barnen i det röda huset. Storkprojektet Under årets Falsterbo Birdshow fick vi på Snusmumriken kontakt med Emma Ådahl från Naturskyddsföreningen i Skåne, som är projektledare för storkprojektet. Emma introducerade oss i storkprojektets

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer