SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden (16) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, stadshuset, klockan 13:30-14:45 ande Kristin Kellander (L),ordförande Rainer Fredriksson (S) Jenni Bäck (M) Elin Bäckström (S) Johannes Lindberg (L) Anneli Sjöstrand (C) Fredrik Bertilsson (SD), ersätter Sara Åberg (SD) Ersättare Kent Kärrlander (S) Jan Björfeldt (MP) Eva Lennartsson (M) Övriga deltagande Ulf Johansson, förvaltningschef Liselott Björkman, sekreterare Kjell Karlsson, ekonom/stf förvaltningschef Utses att justera Jenni Bäck (M) Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret klockan 09:00 Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Liselott Björkman Ordförande Kristin Kellander (L) Justerande Jenni Bäck (M) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden Datum då Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift... Liselott Björkman

2 Kultur- och fritidsnämnden (16) Innehållsförteckning 49 Aktivitetspark Mantorp - beslut medborgarförslag 50 Snälla väggen - beslut medborgarförslag 51 Aktivitetspark Östra Eldslösa - beslut medborgarförslag 52 Stadspromenader - beslut Mjölbyförslag 53 Utegym Mjölby - beslut Mjölbyförslag 54 Anmälan av delegationsbeslut 55 Taxor o avgifter - revidering från och med 1 januari Internkontroll kultur- och fritidsnämnden 2020 rapportering 57 Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden Tillfälligt föreningsstöd med anledning av Coronapandemin 59 Information (muntligt)

3 Kultur- och fritidsnämnden (16) 49 Dnr KOF/2020:151 Aktivitetspark Mantorp - beslut medborgarförslag Lisa Öberg föreslår i ett medborgarförslag att en aktivitetspark anläggs i Mantorp. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget ska beredas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med serviceoch teknikförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och teknikförvaltningen utifrån en långtidsplan över lämpliga aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen kartlägger vilka platser i kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av utrustning som kan locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter. En aktivitetspark innehållande de faciliteter som förslagsställaren ger exempel på, är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken aktivitetsplatser och medborgarförslaget från Lisa Öberg tas med att beaktas i framtida planering som ett exempel på val av plats och aktivitet. Just i Mantorp finns en relativt nyuppförd aktivitetsplats vid Klämmestorps idrottsanläggning och en Skatepark som ersättning för tidigare Skatehall som fanns söder om resecentrum, planeras just nu att uppföras invid Vifolkaskolan. Investeringsmedel finns avsatta för denna satsning i budget för Ytterligare satsning på aktivitetsplats i Mantorp kommer av den anledningen inte kunna prioriteras i kommande investeringsbudget ( ) för just aktivitetsplatser i Mjölby kommun. Samråd i frågan har skett tillsammans med service- och teknikförvaltningen, som delar kultur- och fritidsförvaltningens syn på frågan och det svar som utgör denna handling. Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktiges beslut 134/ Medborgarförslag, Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet via telefonkontakt, men har inte svarat på inbjudan.

4 Kultur- och fritidsnämnden (16) 49 fortsättning 1. Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att uppföra en aktivitetspark i Mantorp. et skickas till: Förslagsställaren Kommunfullmäktige Akten

5 Kultur- och fritidsnämnden (16) 50 Dnr KOF/2020:152 Snälla väggen - beslut medborgarförslag Monica Wennerholm föreslår i ett medborgarförslag ett ställe där man kan lämna kläder som man inte längre behöver. Som exempel hänvisar förslagsställaren till Tranås kommun som har verksamheten som benämns - Snälla väggen. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget ska beredas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att föreslagen verksamhet är ett bra förslag utifrån förbättrad jämlikhet för kommunens invånare och återbrukstanken. Efter att ha stämt av med Tranås bibliotek som förslagsställaren hänvisar till, bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att befarade negativa konsekvenser är alltför stora för att motivera en satsning på snäll vägg i Mjölby kommun. Biblioteken i vår kommun, jobbar redan nu med klädbytardagar, vilket är en verksamhet som vi arbetar vidare med och kanske kan utveckla i framtiden. Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktiges beslut 132/ Medborgarförslag, Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet och har meddelat förhinder. 1. Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att uppföra en snäll vägg på bibliotek i Mjölby kommun. et skickas till: Förslagsställaren Kommunfullmäktige Akten

6 Kultur- och fritidsnämnden (16) 51 Dnr KOF/2020:153 Aktivitetspark Östra Eldslösa - beslut medborgarförslag Anne Hagdahl föreslår i ett medborgarförslag att en aktivitetspark anläggs i området Östra Eldslösa. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget ska beredas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och teknikförvaltningen utifrån en långtidsplan över lämpliga aktivitetsplatser runtom i kommunen. Samråd med service- och teknikförvaltningen har även gjorts i denna fråga. En aktivitetspark innehållande de faciliteter som förslagsställaren ger exempel på, är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken aktivitetsplatser och medborgarförslaget från Anne Hagdahl tas med att beaktas i framtida planering som ett exempel på val av plats och aktivitet. Lekplatser för barn i de yngre åldrarna finns till viss del tillgodosett i bostadsområdet Eldslösa. Kommande exploatering av området Eldslösa med bostäder och eventuellt ny skola, innehåller även planering för lekplatser och rekreationsytor et cetera. En ersättning för Skatehall placerad söder om resecentrum i Mantorp, planeras vid Vifolkaskolan i Mantorp. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme att prioritera en ny skatepark i Mjölby tätort inom investeringsbudget Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktiges beslut 134/ Medborgarförslag, Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet och har meddelat förhinder.

7 Kultur- och fritidsnämnden (16) 51 fortsättning 1. Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att uppföra en aktivitetspark i Östra Eldslösa. et skickas till: Förslagsställaren Kommunfullmäktige Akten

8 Kultur- och fritidsnämnden (16) 52 Dnr KOF/2020:139 Stadspromenader - beslut Mjölbyförslag Anna Klofsten förslår i ett Mjölbyförslag, att anlägga stadspromenader med olika teman runtom i Mjölby. Kultur- och fritidsnämnden bereder och fattar beslut i ärendet. Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag från kultur- och fritidsnämnden, att Presentera digitalt möjliga/lämpliga/attraktiva promenad- och vandringsleder i samtliga tätorter med omnejd i hela Mjölby kommun. Uppdraget tangerar det Mjölbyförslag som Anna Klofsten givit. En arbetsgrupp sammansatt av berörda tjänstepersoner från olika förvaltningar, har jobbat fram förslag på lämpliga promenadstråk, som innehåller stora delar av det som Lysekils kommun presenterar via sin hemsida (förslagsställarens referensobjekt). En blandning av promenader i längd med både intressanta platser utifrån naturvärden, kulturella och historiska inslag. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram attraktiva tekniska lösningar för att paketera och presentera promenadstråken på ett attraktivt och lättillgängligt sätt. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer Mjölbyförslaget ligga så nära det uppdraget som kultur- och fritidsnämnden givit förvaltningen, så att Mjölbyförslaget i och med detta kan anses uppfyllas när kultur och fritidsnämndens uppdrag kan slutredovisas. Tjänsteskrivelse, Mjölbyförslag, Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet och har meddelat förhinder. 1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget att anlägga stadspromenader med olika teman runtom i Mjölby et skickas till: Förslagsställaren, Kommunfullmäktige, Akten

9 Kultur- och fritidsnämnden (16) 53 Dnr KOF/2020:170 Utegym Mjölby - beslut Mjölbyförslag Birgitta Hallin Valfridsson föreslår i ett Mjölbyförslag att ett utegym anläggs på den plats som Skogslunds förskola idag finns. Kultur- och fritidsnämnden bereder och fattar beslut i ärendet. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och teknikförvaltningen utifrån en långtidsplan över lämpliga aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen kartlägger vilka platser i kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av utrustning som kan locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter. Utegym är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken aktivitetsplatser och Mjölbyförslaget från Birgitta Hallin Valfridsson tas med i ovan nämnda planering som ett exempel på val av plats och aktivitet. Inom ramen för 2020 års investeringsbudget finns medel för uppförande av en aktivitetsplats. Kultur och fritidsnämndens planering är att vid Vifolkavallen uppföra ett utegym i anslutning till idrottsanläggningen. Erfarenheten hittills av utegym är att en placering i anslutning till befintlig idrottsanläggning och motionsspår är att föredra, då användandet förefaller bli mera frekvent och att både motionärer och mera aktiva idrottsutövare använder sig av utegymet. Avståndet mellan förslagsställarens val av plats och Vifolkavallen är ganska kort och förslaget kan därmed delvis anses vara tillgodosett. Tjänsteskrivelse, Mjölbyförslag, Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet och har meddelat förhinder. 1. Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att uppföra ett utegym vid platsen där Skogslundsförskolan ligger idag. et skickas till: Förslagsställaren, Kommunfullmäktige, Akten

10 Kultur- och fritidsnämnden (16) 54 Dnr KOF/2020:1 Anmälan av delegationsbeslut I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap 5-7 kan en del beslut delegeras till anställda inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 samt 39. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. redovisade punkter 2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av förvaltningschef 2.6 om föreningsbidrag, rapporterat av förvaltningschef 2.7 om bidrag avseende arrangemang, rapporterat av förvaltningschef Tjänsteskrivelse, Förteckning för perioden 9 november - 27 november. 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. et skickas till: Akten

11 Kultur- och fritidsnämnden (16) 55 Dnr KOF/2020:142 Taxor o avgifter - revidering från och med 1 januari 2021 Revidering med förslag till nya taxor och avgifter för hyra av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler och fritidsgårdar, har genomförts av kultur- och fritidsförvaltningen. Enligt tidigare beslut skulle en revidering ha skett under 2020 och nya taxor trätt i kraft 1 juli Med anledning av Coronapandemin har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att de nya avgifterna istället ska gälla från och med 1 januari 2021 (KFN 34/ ). Utöver revidering enligt gällande tidsplan finns också beslut om att taxehöjningen ska finansiera totalt kronor av kultur- och fritidsnämndens besparingskrav för år Kultur- och fritidsförvaltningen har analyserat samtliga befintliga taxor och avgifter samt utifrån beslutade besparingsåtgärd räknat upp beloppen med procent per objekt och respektive bokningstyp. Tjänsteskrivelse, Nya taxor och avgifter, utredning Kultur- och fritidsnämnden fastslår nya taxor och avgifter att gälla från och med 1 januari et skickas till: Akten Utbildningsförvaltningen Service- och teknikförvaltningen

12 Kultur- och fritidsnämnden (16) 56 Dnr KOF/2019:141 Internkontroll kultur- och fritidsnämnden rapport Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2020 års internkontrollplan 81/ Utöver de kommungemensamma internkontrollmomenten som granskas centralt (KS/2019:105), har kultur- och fritidsförvaltningen granskat följande processer: 1. Rutin sociala medier Finns korrekt information om avsändaren på kanalen (Facebook, Instagram)? Uppdateras dokumentation över tilldelade behörigheter för åtkomst till enhetens sociala medier? Under året har en genomgång av enheternas konton på Facebook och Instagram granskats. I kommunen finns en framtagen rutin för sociala medier, denna innehåller bland annat uppgift om vad som ska framgå om avsändaren på respektive konto. Det är viktigt att besökaren ser att kontot är knutet till Mjölby kommun, vem som är ansvarig för sidan och vad som gäller inlägg som görs med mera. Vid granskningen och genomgången av kontona blev resultatet att några konton avslutades. De konton som fortfarande är aktiva innehåller de uppgifter som krävs, i de fall något saknades har det åtgärdats. Samtliga enheter har även rutiner för tilldelning av behörighet för åtkomst till enhetens sociala medier. Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporteringen av interkontrollen et skickas till: Akten Kommunstyrelsens förvaltning Enhetschefer inom KoF

13 Kultur- och fritidsnämnden (16) 57 Dnr KOF/2020:138 Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021 Kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande reglemente fastställa internkontrollplan för 2021 senast i januari månad. För 2021 har kommunstyrelsen beslutat om två kommungemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnden, vilka granskas centralt. 1. Uppföljning av resultat och åtgärder av Ungdomsenkäten Om mig 2. Att mall för tjänsteskrivelse följs i ärenden till nämnd/styrelse Utöver dessa kontrollmoment tas även egna internkontrollmoment för Kultur- och fritidsförvaltningen har kartlagt processer/rutiner där risk och sannolikhet finns för att fel, misskötsel, brister i olika grad kan uppstå och som kan utgöra ett hot, ett hinder eller en negativ påverkan på kommunen. Bedömning har även gjorts av hur allvarligt det blir om riskerna blir verklighet, det vill säga hur stor sannolikheten är för att de identifierade riskerna inträffar och konsekvenserna av dem. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden granska följande processer i sin internkontrollplan för 2021: 1. Föreningars inlämnande av uppgifter/underlag Uppdaterar föreningarna sina allmänna föreningsuppgifter årligen? Lämnar föreningar årligen in kompletta årsredovisningar samt årsmötesprotokoll? Tjänsteskrivelse, Internkontrollplan 2021, kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreslagen internkontrollplan för et skickas till: Kommunstyrelsen Akten

14 Kultur- och fritidsnämnden (16) 58 Dnr KOF/2020:64 Tillfälligt föreningsstöd med anledning av Coronapandemin Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 7 september 2020/ 35, att inrätta en tillfällig stödform i syfte att kompensera ideella föreningar för extraordinära kostnader och inkomstbortfall förorsakade av pandemin under år Nämnden beslutade också om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en tillfällig stödform för arrangören av Skänninge Marken. Budget för bidragsformen är beslutad till totalt kronor samt stöd till Skänninge Marken till maximalt kronor. Kultur och fritidsförvaltningen har enligt nämndens beslut inrättat och fastställt kriterier för en tillfällig bidragsform i syfte att stödja det ideella föreningslivet ekonomiskt utifrån pandemins konsekvenser på föreningarnas verksamhet. Vid ansökningstidens utgång, 1 november 2020, hade ansökningar om stöd inkommit från totalt 40 föreningar. Kriterier vid ansökan var att redovisa uppkomna merkostnader samt intäktsbortfall som kan härledas tillpandemin. För intäktsbortfall redovisas nettoförlust. Totalt ansöktes om stöd för merkostnader på kronor samt för inkomstbortfall på kronor. Förvaltningen har granskat ansökningarna och även genomfört ett antal dialogmöten. Ett bidragsgrundande belopp har räknats fram som uppgår till totalt kronor. Budgeterat belopp för bidraget är kronor vilket innebär att 30,63% av beräkningsunderlaget kan betalas ut i bidrag. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningschef delegation att fastställa bidraget till Skeninge IK med maximalt kronor. Tjänsteskrivelse Sammanställning sökta bidrag

15 Kultur- och fritidsnämnden (16) 58 fortsättning 1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer utbetalning av den tillfälliga bidragsformen enligt upprättad sammanställning. 2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att fastställa bidrag till arrangören av Skänninge Marken till maximalt kronor. et skickas till: Kommunstyrelsen Akten

16 Kultur- och fritidsnämnden (16) 59 Information (muntligt) Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande rapportering. Förvaltningschef lämnar information om: Lägesrapport Corona o Sjukfrånvaroläget under kontroll bättre än senast. Bra i hela kommunen. Vår personal har fullt upp på vissa håll, medan andra börjar ha svårt med uppgifter. Omfördelar inom förvaltningen. o Några av vår personal (tre återvändare ) är i standbyläge inför julhelgarna stöd äldrevård/hemtjänst. o Vi (fritidsgårdarna) har övertagit ansvaret för krisförrådet av skyddsutrustning. o om att hålla badet stängt i jul- och nyårshelgerna. För att undvika trängsel vid hämtning av reservationer på Väderstad bibliotek öppnar vi på prov upp meröppet från och med den 17 december. o Nya riskbedömningar upprättade för alla våra verksamheter Omorganisation fritidslots Från 1 januari övergår tjänsten till fritidsgårdsverksamheten. Skrivelse till KS vädjan om ekonomiskt stöd för Planfrågor o I samband med detaljplan Eldslösa söder, har samtal förts med företrädare för ridskolan. Ridskolan anger att de behöver cirka 50 hektar betesmark (1ha/häst). o Ett antal padelbanor byggs i Mjölby och fler är på gång. Behovet bör kunna anses tillgodosett i Mjölby och vi avvaktar med att markanvisa för fler padelbanor i Mjölby. 1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen som noteras till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-25 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 13:30-15:15 ande Kristin Kellander (L),ordförande Rainer Fredriksson (S) Jenni Bäck (M) Kent Kärrlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-12 1 (6) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:30-10:50 ande Elisabeth Moborg (S),ordförande Anneli Sjöstrand (C) Lindhia Petersson (M) Albert Lindell

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00 14:15 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Samira Alkhori, S ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-29 1 (15) Plats och tid Kulturskolan i Mjölby, klockan 13:30-15:40 ande Ersättare Kristin Kellander (L),ordförande Rainer Fredriksson (S) Jenni Bäck (M) Elin Bäckström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-18 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:30-11:30 Mötet ajourneras klockan 10:35-10:40 samt 11:10-11:15 ande Anneli Sjöstrand (C),ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-29 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:00-10:30 ande Anneli Sjöstrand (C),ordförande Lindhia Petersson (M) Elin Bäckström (S) Abiola Laiyenfe

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (7) Sammanträdesrum Högby, kl 13:00-15:15

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (7) Sammanträdesrum Högby, kl 13:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-28 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00-15:15 Beslutande Maud Steen, C Kristin Kellander, FP Elin Bäckström, S Lindhia Petersson, M Krister Winér, MP Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-03 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Appuna, klockan 09:00-11:15 Ajournering klockan 10:10-10:30 Beslutande Elisabeth Moborg, S,ordförande Anneli Sjöstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-09 1 (14) Plats och tid Zenit, mötesplatsen för seniorer, klockan 09:25-11:30 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (8) Ridanläggningen, Eldslösa, Mjölby, kl 13:00-14:30

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (8) Ridanläggningen, Eldslösa, Mjölby, kl 13:00-14:30 Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-13 1 (8) Plats och tid Ridanläggningen, Eldslösa, Mjölby, kl 13:00-14:30 Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Petersson, M Elin Bäckström, S Albert Lindell,

Läs mer

Familje- och friskvårdscentral i Måndalen - svar på medborgarförslag

Familje- och friskvårdscentral i Måndalen - svar på medborgarförslag Missiv 1(2) s förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-28 KS/2016:239 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Familje- och friskvårdscentral i Måndalen - svar på medborgarförslag Bakgrund Medborgare Oskar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (12) Sammanträdesrum Högby, kl 13:00-15:50

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (12) Sammanträdesrum Högby, kl 13:00-15:50 Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-01 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00-15:50 Beslutande Elisabeth Moborg, S Per-Arne Olsson S ersätter Maud Steen, C Lindhia Petersson, M Elin Bäckström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-01-31 1 (11) Plats och tid KS-salen, klockan 09:30-11:50 ande Ersättare Övriga deltagande Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-19 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:00-11:00 ande Anneli Sjöstrand (C), ordförande Albert Lindell (S), ersätter Elisabeth Moborg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (9) Stadshotellet, Skänninge, kl 13:00-16:00

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (9) Stadshotellet, Skänninge, kl 13:00-16:00 Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-25 1 (9) Plats och tid Stadshotellet, Skänninge, kl 13:00-16:00 Beslutande Ersättare Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Petersson, M Elin Bäckström, S Krister

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-08 1 (13) Plats och tid Skogssjön, Mjölby, klockan 09:00-11:00 Ajournering Ajournering klockan 10:10-10:25 ande Elisabeth Moborg (S),ordförande Anneli Sjöstrand (C) Ilona

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 183 KS/2018:115. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 183 KS/2018:115. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget. Arbetsutskott 2018-11-19 1 (2) 183 KS/2018:115 Medborgarförslag om kallbadhus vid Svartå strand - svar Bakgrund Håkan Wass har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att Mjölby kommun ska bygga

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (7)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (7) Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-03 1 (7) Plats och tid Högby, kl 13:00-16:30 Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Maud Steen, C Birgit Ekström, S Stefan Rylander, S Lindhia Peterson, M Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (8) Sammanträdesrum Högby, kl 13:30-15:20

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (8) Sammanträdesrum Högby, kl 13:30-15:20 Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-07 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:30-15:20 Beslutande Elisabeth Moborg, S Ann Albrektsson, KD, ersätter Maud Steen, C Kristin Kellander, FP Elin Bäckström,

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-23 1 (13) Plats och tid Skogssjöbaden, Mjölby, klockan 09:00-10:50 Ajournering klockan 10:15-10:40 ande Ersättare Anneli Sjöstrand (C),ordförande Per-Arne Olsson (S),

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Torsdag 26 januari 2017, klockan 13.15 17.30, paus 14.55-15.25 Plats Svansjörummet, kommunhuset Beslutande C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 1-2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 14.25 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Christer Wallin (S), 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-27 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:30-11:40 Mötet ajourneras klockan 10:55-11:05 ande Anneli Sjöstrand (C), mötets ordförande Albert

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Kommunkontoret Djurås , kl. 09: Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ann Målare (S) Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Kristina Kristiansson, Ordförande (S) Bernt Christoffersson, V. ordförande (C) Mårten Karlsson (S) Payman Garmiani (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, 15.00 17.15 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Robin Olsson (M) Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2017-11-24 1 (11) Plats och tid Stadshuset, KS-salen, klockan 13:00-14:15 ande Kjell Gustafsson (S), ordförande Gunilla Carlsson (C) Bengt-Olof Idmyr (KD) Fredrik Bertilsson (SD) Jan-Erik Jeppsson

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Datum. Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl

Datum. Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 15.35 ande Jonny Clefberg (S) ordf. Mats Landqvist (S) vice ordf. Karl-Ivan Wiklund (S) Shazia Qorbani (S) Örjan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-08-15 1 (8) Plats och tid Hörsalen, klockan 09:30-10:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden 2015-03-17 0 Innehållsförteckning Ärende 17 Information och visning av fritidsgården... 21 18 Budgetramar 2016-2018... 22 19 Mål och satsningar 2011-2014 - avstämning... 23 20 Mål och satsningar 2015-2018...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Kisa Bibliotek 25 maj 2010 kl.13.00 Lena Käcker Johansson (kd), ordförande Bengt Nordin (m) Pia Tingvall (c) Conny Forsberg (s) Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-19:00. Beslutande ledamöter

Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-19:00. Beslutande ledamöter 1 / 14 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-19:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00 19.15 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2018-12-07 1 (9) Plats och tid Stadshuset, KS-salen, klockan 13:00-14:00 ande Ersättare Kjell Gustafsson (S), ordförande Gunilla Carlsson (C) Jan-Erik Jeppsson (M) Kent Kärrlander (S) Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 97 Dnr KS/2018:114. Uppföljning av beviljade medborgarförslag och motioner

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 97 Dnr KS/2018:114. Uppföljning av beviljade medborgarförslag och motioner Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-05-14 1 (1) Sida 97 Dnr KS/2018:114 Uppföljning av beviljade medborgarförslag och motioner Bakgrund Kommunen har löpande behandlat medborgarförslag.

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Datum. Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl Beslutande

Datum. Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl Beslutande 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 15.40 ande Jonny Clefberg (S) ordf. Mats Landqvist (S) vice ordf. Karl-Ivan Wiklund (S) Kjell Persson (S) för Qorbani

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 16:

Kommunkontoret Djurås , kl. 16: Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-14 1 (13) Plats och tid Adelborgmuseet Gagnef, kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Anette Kotilainen (C), ordförande Mathias Bengtsson (KD) Ingegerd Kull Hanses (KOSA)

Läs mer

Birgitta Schmidt, nämndsekreterare Owe Lindström, chef medborgarservice

Birgitta Schmidt, nämndsekreterare Owe Lindström, chef medborgarservice 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 7 februari kl. 15.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C), jäv 4 Anette Eriksson

Läs mer

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta Per Widén (C), Ordförande Pyry Niemi (S), 1:e vice ordförande Jan Sundling (M) Shiva

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2018-05-25 1 (9) Plats och tid Stadshuset, KS-salen, klockan 13:00-14:30 ande Ersättare Kjell Gustafsson (S),ordförande Gunilla Carlsson (C) Jan-Erik Jeppsson (M) Kent Kärrlander (S) Bengt-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet 1 (14) Plats och tid Biblioteket, Töcksfors, 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Kristina Kristiansson, Ordförande (S) Bernt Christoffersson, V. ordförande (C) Mårten Karlsson (S) Payman Garmiani

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 46 Godkännande av ärendelista... 60 47 Anmälan av delegationsbeslut... 61 48 Remiss Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020... 62 49 Begäran om omprövning av anläggningsbidrag Ryfors golfklubb...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare Inge Digrell (S), ersättare

Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare Inge Digrell (S), ersättare 1 (12) Plats och tid Hämnäs Bygdegård,, kl. 15.00 16.25 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid Källskolans matsal, klockan 16.00-18.50 ande Övriga närvarande Majja Neverland (V), ordförande Thommy Ukkonen (S) Frida Jansson (S) Robin Bergman (S) Ulf Olofsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Tid Torsdag 9 mars 2017, klockan 13.15 15.30 Plats Runnabönninga, Rydals konferenscenter M C MBP L MP S S S S V SD Jannicke Wichne Eva Åberg Andersson Ylva Höglund Niklas

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Blosset, onsdagen den 21 september 2016 kl. 18:30-19:00 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Blosset, onsdagen den 21 september 2016 kl. 18:30-19:00 Beslutande 1 (10) Plats och tid Blosset, onsdagen den 21 september 2016 kl. 18:30-19:00 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Inga Bakken (S), 1:e vice ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Silen, 27 mars kl

Kommunkontoret, Silen, 27 mars kl 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 27 mars kl.15.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Robin Olsson (M) Mårten Karlsson

Läs mer

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Gunilla Andersson, samordnare/projektledare Maria Östgren, kommunsekreterare

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Gunilla Andersson, samordnare/projektledare Maria Östgren, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, tisdag den 7 februari 2017, kl 16.20-17.00 Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Lotta Wedman (MP) Sten G Johansson

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Turistväg förlängning Väderstad-Mantorp - svar på medborgarförslag

Turistväg förlängning Väderstad-Mantorp - svar på medborgarförslag Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-02-10 KS/2016:145 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Turistväg förlängning Väderstad-Mantorp - svar på medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 10 januari 2019 kl 13:00 16.00 Beslutande Ledamöter Britt-Inger Nordström, ordförande (S) Hanna Johnselius, vice ordförande (S) Håkan Nyman

Läs mer

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef, praktikant vid kanslienheten Jonas Andersson, fritidskonsulent

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef, praktikant vid kanslienheten Jonas Andersson, fritidskonsulent Plats och tid Kultur- och fritidskontoret, Lindesberg kl. 14.00 16.00 1 ande Nafih Mawlod (S), ordförande Gunnar Lindström (S) Jonas Bernström (S) Inger Griberg (MP) Per Carlström (FP) Sven Öberg (KD)

Läs mer

Kommunkontoret Djurås, kl Christina Walles (S) ordförande Ann Målare (S) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)

Kommunkontoret Djurås, kl Christina Walles (S) ordförande Ann Målare (S) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M) Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl.14.00-15.25 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S) ordförande Ann Målare (S) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (10) Sammanträdesrummet Möckeln, Älmhults kommunhus. Onsdagen den 11 november 2015 kl

Kultur- och fritidsnämnden (10) Sammanträdesrummet Möckeln, Älmhults kommunhus. Onsdagen den 11 november 2015 kl Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-11 1(10) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Möckeln, Älmhults kommunhus. Onsdagen den 11 november 2015 kl 16.00-18.25 Anton V Härder (S), ordförande Eva Ballovarre

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare 1 (16) Plats och tid TR:S Western Adventures, 17.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Mårten Karlsson (S)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Fågelsjörummet kl Mats Fack (C)

Fågelsjörummet kl Mats Fack (C) 1(7) PROTOKOLL Datum 2019-01-31 Plats och tid Beslutande Fågelsjörummet kl. 13.00 Tommy Borg (S) John Nyman (C) Bengt Nyström (L) Per Olov Persson (M) Kurt Ljung (SD) Ersätter Fredik Röjd (LB) Övriga deltagande

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Sammanträdesprotokoll 1(11) Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Biblioteket, Norbergsrummet, 18.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Elizabeth Pettersson (S), ordförande Peter Lind (MP) Ulf Olofsson (C) tjg.ersättare Ingrid

Läs mer

Pär Andersson (S) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Catarina Månsson, kultur- och bibliotekschef 31 Martin Lind, sekreterare

Pär Andersson (S) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Catarina Månsson, kultur- och bibliotekschef 31 Martin Lind, sekreterare 1 (8) Plats och tid Ekeby fritidsgård, onsdagen den 11 maj 2016 kl 18:30 20:55 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Bernt Drube (SD) Inga Bakken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-9.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (FP), vice ordförande Conny Bäck (S),

Läs mer

Sammanträdesrum Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma. Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S) Christina Unell (M)

Sammanträdesrum Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma. Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S) Christina Unell (M) Sammanträdesdatum s. 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2016-05-23 Plats Sammanträdesrum Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma Tid Måndagen den 23 maj, kl. 19.00 20.20 Beslutande Carin Hansson (M) Emma Köster

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Höken, vån 3, Folkets Hus, Ludvika, tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.00-10.15 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S)

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Plats och tid Skatehallen Karlbergsgatan 20 Köping kl

Plats och tid Skatehallen Karlbergsgatan 20 Köping kl 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Skatehallen Karlbergsgatan 20 Köping kl. 15.00-16.25 ande Jonny Clefberg (S) ordförande Anna Eriksson (S) vice ordförande Mats Landqvist (S) Kjell Persson (S)

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Agneta Fränngård. Magnus Alm (S) Björn Aidemark (L) Anslag/bevis

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Agneta Fränngård. Magnus Alm (S) Björn Aidemark (L) Anslag/bevis Protokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2018-02-12, kl. 14.30 16.15 Se nästa sida. Agneta Fränngård, sekreterare Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2005-11-22 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 22 november 2005 kl. 18.00-19.00 Beslutande Stig Axelsson (s) ordförande Rita Bergström (m) Gunlög Lindén (kd)

Läs mer

Kallelse 2015-03-19. Kultur- och fritidsnämnd KFN 2015/28. Kultur- och fritidsnämnd. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00

Kallelse 2015-03-19. Kultur- och fritidsnämnd KFN 2015/28. Kultur- och fritidsnämnd. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00 Kallelse 2015-03-19 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 14:00 Sekreterare Ordförande Per Marcusson Stefan Svensson Ledamöter Stefan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Kultur- och utbildningsnämnden (14) Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan Nr 09 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-10-24 1(14) Tid och plats Dalslandsrummet Onsdagen den 24 oktober 2018, klockan 08.30 12.00, i Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Helena Hultman-Karlsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Pär Andersson (S) Kim Karlsson (S) Birgitta Kulle (C) Jörgen Sjöqvist (S) Christel Hedlund (SD)

Pär Andersson (S) Kim Karlsson (S) Birgitta Kulle (C) Jörgen Sjöqvist (S) Christel Hedlund (SD) 1 (10) Plats och tid Blosset, onsdagen den 22 februari 2017 kl 18:30-19:30 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Inga Bakken (S), 1:e vice ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Övriga närvarande Besökscentrum, Bergslagens medeltidsmuseum, torsdagen den 18 september 2014, kl. 18.00-19.00 Elizabeth Pettersson (S), ordförande, Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-12 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Allhelgona, klockan 09:00-11:30 Ajournering klockan 10:05-10:25 Beslutande Elisabeth Moborg (S), ordförande Anneli

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) Lisbeth Madsen (M) Fredrik Andersson (FP) Gert Fridh (SD)

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) Lisbeth Madsen (M) Fredrik Andersson (FP) Gert Fridh (SD) 2013-03-20 Sida 1 (av 13) Tid 2013-03-20, kl 19.00-20.30 Plats Almliden, Blosset Beslutande Ledamöter Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) Lisbeth Madsen (M) Fredrik Andersson (FP) Gert Fridh (SD) Tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer