Ändring av detaljplan för VERKSAMHETS- OCH TRAFIKOMRÅDE VID GAMLA ALINGSÅSVÄGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan för VERKSAMHETS- OCH TRAFIKOMRÅDE VID GAMLA ALINGSÅSVÄGEN"

Transkript

1 1(7) Handläggare Sofie Bårdén Tel: ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2006:174 Antagen av kommunfullmäktige Lagakraftvunnen Ändring av detaljplan för VERKSAMHETS- OCH TRAFIKOMRÅDE VID GAMLA ALINGSÅSVÄGEN Partille kommun Västra Götalands län Tillägg 2 till PLANBESKRIVNING

2 2(7) HANDLINGAR Handlingarna består av: Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg 2 till planbeskrivning (denna handling) Tillägg 2 till genomförandebeskrivning Övriga handlingar i ärendet är: Fastighetsförteckning Grundkarta Riskutredning, , rev FB Engineering AB Vägtrafikbuller- och bilavgasutredning , rev , Norconsult PM beräkning av trafiktillskott vid ändring av detaljplan, , Krafft Konsult AB BAKGRUND Gällande detaljplan, (akt nr 731), för området vann laga kraft år Syftet men den detaljplanen var att lösa infarts- och utrymmesproblem för verksamheten inom Kåbäcken 11:10 (Samhall Vinga AB). En cirkulationsplats och en ny gemensam infart har utförts i enlighet med planen. Avsikten var att ge förutsättningar för en fortsatt användning för industri utan oacceptabla störningar för omgivande bostäder samt kontor, bilservice och handel. Försäljning av livsmedel och drivmedel är ej tillåtet enligt planen. År 2003 antogs ett tillägg, (akt nr 752), till ovan nämnda detaljplan. Bakgrunden till detta var att ett affärshus innehållande två butiker skulle uppföras på tomten väster om infartsvägen, (Skulltorp 1:908). Ändringen av detaljplanen syftade till att den obebyggda ytan öster om infartsvägen skulle kunna användas som parkering för handelsverksamheten. Avsikten var också att det skall kunna ske ett samutnyttjande av parkeringen om framtida verksamheter i området har behov av det.

3 3(7) Markanvändningen för fastigheten Kåbäcken 11:10 är begränsad till industri och kontor. Med industri menas produktion, lagring och hantering av varor m fl. Till begreppet kontor räknas såväl vanlig kontorsverksamhet som hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Mindre personalbutiker kan få förekomma. En förfrågan har inkommit om möjligheten att nyttja en del av fastigheten Kåbäcken 11:10 för handelsändamål (sällanköpsvaror), vilket kräver en ändring av gällande detaljplan, (akt 731). PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Ändringen av detaljplanen syftar till att en avgränsad del av fastigheten Kåbäcken 11:10, förutom nuvarande markanvändning industri och kontor, även skall kunna utnyttjas för handelsändamål, dock ej livsmedelsförsäljning. Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 5 kap 18 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen har bedömt att området ur allmän synpunkt är lämpligt för den verksamhet som anges i förslaget samt att denna inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och inte ansetts vara uppfyllda. Planområdet kommer inte att nyttjas för något av de ändamål som räknas upp i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3 och som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan, varför kriterierna i bilaga 2 inte särskilt behöver beaktas. PLANDATA Läge, areal, markägoförhållanden Planområdet är beläget öster om Skulltorpsmotet, mellan motorvägen E20 i norr och Gamla Alingsåsvägen i söder. Planområdet omfattar ca 2000 kvm. Fastigheten Kåbäcken 11:10 ägs av Skandinaviska Råvaror AB. Samverkansavtal Samverkansavtal finns upprättad mellan kommunen och exploatören, Skandinaviska Råvaror AB, godkänt av KS FÖRÄNDRINGAR Bebyggelse Planförslaget innebär att den byggnad som omfattas av planändringen på fastigheten Kåbäcken 11:10 får användas för handelsändamål. Byggnaden skall tåla en linjär tryckbelastning från 20 kpa vid vägkant till 5 kpa 35 meter från vägkant under 200 ms. Fasad och tak skall utföras i obrännbart material om avstånd till E20 är 50 meter eller mindre. Ventilationsintag skall placeras på byggnadens tak och vara riktade bort från väg E20. Bestämmelser har införts. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,0 meter enligt gällande bestämmelse. För att hantera de riskfaktorer som E20 utgör för den oskyddade trafikanten skall handelshusets entréer placeras bort från väg E20. Bestämmelse har införts. Övrig utformning och utförande av byggnad bevakas i

4 Trafik 4(7) bygglovskedet. Infart till handelsfastigheten avses ske via den befintliga gemensamma infartsvägen. På den aktuella platsen skulle en etablering av 2000 kvm handel, dock ej livsmedel, innebära en ökning av antalet besökare. Om etableringen blir framgångsrik skulle den, beroende på typ av handel, generera bilar/genomsnittsdygn. Detta skulle då ge något fler bilar per dygn än de som i dagsläget besöker de befintliga kontoren och industrilokalerna. Nettotillskottet av trafik bör komma att hamna kring drygt 200 bilar per medeldygn. Ökningen är inte av sådan omfattning att den skulle innebära någon stor påfrestning på Gamla Alingsåsvägen. För att ytterligare förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet avses vägkorsningen Skulltorpsmotet/Gamla Alingsåsvägen/Parallellvägen byggas om till cirkulationsplats under år Parkering Parkering ska ske på kvartersmark. Riktlinjer för bedömning av bilplatsbehov i Partille kommun, som antogs av kommunstyrelsen 2 oktober 1996 ska efterföljas. På den obebyggda delen av Kåbäcken 11:10, öster om infartsvägen, finns gemensamhetsanläggning för samutnyttjande av parkering i området. Nytillkommande besöksplatser inom fastigheten skall anläggas mot Gamla Alingsåsvägen. Den föreslagna förändringen innebär att en samlad parkeringsresurs skapas och fotgängarens rörelse mellan de två angränsande handelsområdena kan därmed styras bort från E20. Generellt gäller det att varutransporter och kundtrafik särskiljs i den mån det går så att en trafiksäker miljö skapas. Exploatören ska i samband med bygglov visa en beräkning av sitt bilplatsbehov. Buller och luftföroreningar För underliggande detaljplan utfördes en utredning angående vägtrafikbuller och bilavgaser av GF Konsult AB, daterad Inför ändringen har en komplettering av utredningen vägtrafikbuller och bilavgaser gjorts av Norconsult , rev Utredningen syftar till att redovisa beräknade ljudnivåer, gällande riktvärden för vägtrafikbuller samt redovisa eventuella åtgärder med avseende på bullret. Väg E20 trafikeras av ca fordon/årsdygn, varav andelen tung trafik är beräknad till 8 %. På Gamla Alingsåsvägen är beräknad trafikmängd ca 8000 fordon/årsdygn och andelen tung trafik 7 %. För Gamla Alingsåsvägen gäller hasighetsbegränsning 50 km/tim. Riktvärde för arbetslokaler avsedda för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration t ex kontor, är vid nybyggnation 35 dba. För andra arbetslokaler gäller 40 dba. Det finns inga riktvärden som gäller specifikt för handel. Resultat och slutsats Beräkningar har endast gjorts för den östra delen av planområdet då det är

5 5(7) här innehållet i byggnaden planeras förändras. Befintliga byggnader är medtagna i beräkningarna. Normala treglasfönster dämpar ca 30 dba. Det betyder att för att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus, 35 dba, kan ljudnivån utomhus vara upptill 65 dba utomhus utan att särskilda bullerskyddsåtgärder krävs för att klara riktvärde för arbetslokaler avsedda för ej bullrande verksamhet. Beräknade ljudnivåer i fasad mot E20 är dba. För övriga fasader är ljudnivån max 68 dba. Möjliga åtgärder För byggnaden i väster, fasad mot E20, krävs för att klara det lägsta riktvärdet fönster med god ljudisolering (dämpning > 36 dba). För övriga fasader klaras riktvärdet med normala treglasfönster (dämpar 30 dba). Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är skadliga för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer finns framtagna för utomhusluft och omfattar bl a kvävedioxid (NO 2 ), bly, partiklar och bensen. Kvävedioxidhalterna kan i vissa hårt trafikbelastade områden riskera att överskrida miljökvalitetsnormens värden för år, dygn eller timme. Göteborgsregionens luftvårdsprogram har därför under senare år genomfört så kallade korridormätningar, vilka syftar till att kartlägg kvävedioxidhalterna längs de större trafiklederna i Göteborgsregionen. Beräkning av luftföroreningshalter i Partille centralort utfördes 2008 av Göteborgs Miljöförvaltning. Den luftförorening som hittills bedömts som avgörande för om miljökvalitetsnormerna klaras eller inte är kvävedioxid. Den trafikökning som detaljplanen genererar, medför en marginell ökning av halterna. Även efter utbyggnad bedöms gränsvärdet klaras med marginal. Erfarenhetsmässigt kan man då förutsätta att även de övriga miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kommer att underskridas, med marginal. Risker En riskbedömning avseende farligt godstransporter har utförts av SSPA Maritime Consulting AB, I utredningen görs bedömningen att risknivån är acceptabel i området med de föreslagna verksamheterna En komplettering av utredningen utfördes rev av FB Engineering AB. Några nationellt fastlagda och tydliga krav eller riktlinjer avseende vilka risker som kan tolereras och vilka som måste åtgärdas finns ej. Däremot har lokala riktlinjer utvecklats inom vissa Länsstyrelser och kommuner, särskilt vad det gäller byggnation utmed transportleder för farligt gods. Fastigheten Kåbäcken 11:10 är beläget omedelbart öster om Skulltorpsmotet och begränsas i norr av väg E20 och i söder av Gamla Alingsåsvägen. Området är ca 400 meter långt i riktning utmed E20 och ca 100 meter brett. Från området och söderut går Tingsvägen som sluttar i en brant backe ner mot området. Det område som är aktuellt för utökad markanvändning ligger i den östra delen av området, dvs inte i direkt närhet till motet. Avstånd till närmsta körfält på E20 är ca 35 meter.

6 6(7) Vid rekommendation av åtgärder måste en värdering göras av hur genomgripande åtgärder som kan anses rimliga. Det finns många bostäder och andra verksamheter som av historiska skäl ligger på platser som idag bedöms som olämpliga ur risksynpunkt. Kostnader för att åtgärda detta bedöms emellertid ofta som orimliga med hänsyn till nyttan och verksamheten kan därför accepteras utan att åtgärder vidtas. I detta fall finns det på det aktuella området en befintlig byggnad, men eftersom det handlar om en ändring av detaljplanen har det här ansetts rimligt att bedöma behov av åtgärder på samma sätt som om det hade rört sig om en nyetablering. Detta innebär att kravnivån bör vara jämförbar med de krav som ställdes inför etableringen av handelshuset JYSK/JULA på fastigheten Skulltorp 1:908. Förutsättningar Området är separerat från E20 med vägräcke och dike. Emellertid finns ett avbrott i detta räcke mitt för byggnaden. I samråd med Vägverket har beslutats att komplettera avbrottet med ett n2 räcke lika befintligt, samt att komplettera området mellan dike och parkering med en 1 meter hög skyddsvall. Avsikten är att avtal upprättas mellan Partille kommun och Vägverket för säkerställande av åtgärderna. Avtalen skall vara upprättat och påskrivet innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Entréer lokaliseras bort från E20. Bestämmelse har införts. Nytillkommande besöksplatser inom fastigheten skall anläggas mot Gamla Alingsåsvägen. Den föreslagna förändringen innebär att en samlad parkeringsresurs skapas och fotgängarens rörelse mellan de två angränsande handelsområdena kan därmed styras bort från E20. Detaljutformning av område mellan byggnation och E20 bör ske i samråd med räddningstjänsten. Ventilationsintag skall anordnas så att dessa är riktade bort från E20 och placerade på tak. Bestämmelse har införts. Fasad och tak med ett avstånd på 50 meter eller mindre mot E20 bör utföras obrännbara. Bestämmelse har införts. Byggnaden föreslås dimensioneras för att klara ett visst övertryck utan att den utsätts för fortskridande ras i händelse av explosion. Nivån på denna dimensionering sätts i dialog med räddningstjänsten. Nedanstående explosionslaster har använts i flera andra fall vid etablering av handelsbyggnader i närhet av transportleder med farligt gods. Explosionscentrum är förlagt till närmast belägna körfil i förhållande till byggnaden.

7 7(7) Bestämmelse om byggnads tålighet avseende tryckbelastning har införts. Avstånd från explosionscentrum 15 meter 30 meter 50 meter p 0 kn/m 2 11,0 5,5 3,6 i 0 Pasek p r kn/m 2 23,0 11,2 7,2 i r Pasek p 0 = side-on tryck som fås när tryckvågen träffar en vägg med vinkeln α 25 i 0 = tillhörande impulsbelastning p r = reflektionstryck som fås när α > 25 i r = tillhörande impulsbelastning Vägg α Tryckvåg KONSEKVENSER Någon betydande miljöpåverkan har ej bedömts uppstå av föreslagen utökning av dagens verksamheter i området. En miljökonsekvens-beskrivning behöver därmed inte upprättas. Planförslaget bedöms inte medverka till att gällande miljökvalitetsnormer för kväveoxid, svaveloxid, bly eller partiklar överskrids. På den aktuella platsen skulle den utvidgade markanvändningen som omfattas av ca 2000 kvm handel, innebära en ökning av antalet bilar med drygt 200 per medeldygn. Detta skulle ge något fler bilar per dygn än de som i dagsläget besöker de befintliga kontoren och industrilokalerna. Ökningen är inte av sådan grad att den skulle innebära någon stor påfrestning på Gamla Alingsåsvägen. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden för ändringen är 5 år från det datum den vunnit laga kraft. Genomförandefrågor, ekonomi mm belyses i tillägg till genomförandebeskrivning. STADSBYGGNADSKONTORET Björn Marklund Stadsbyggnadschef Sofie Bårdén Planeringsarkitekt

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret, Skövde kommun

Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret, Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäterikontoret ANTAGANDEHANDLING Enhet/Handläggare Inger Holm DNR 2006/8 Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer