Planområde. Antagen av kommunstyrelsen Laga kraft Detaljplan för Svartåholmen 6 och 12 m fl Sidan 1 av 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planområde. Antagen av kommunstyrelsen.2008-05-13 Laga kraft 2008-06-09. Detaljplan för Svartåholmen 6 och 12 m fl Sidan 1 av 9"

Transkript

1 Detaljplan för Svartåholmen 6 och 12 m.fl. i Tranås tätort, Tranås kommun Upprättad i januari 2005 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 72/04 Planområde Antagen av kommunstyrelsen Laga kraft Sidan 1 av 9

2 PLANBESKRIVNING 1 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta med bestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning samt miljöbedömning. Planen avses att handläggas enligt principen normalt planförfarande. Det vill säga att planförslaget kommer att kungöras och ställas ut för allmän granskning efter samrådet. PLANOMRÅDE 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen avser att möjliggöra sammanläggning av fastigheterna Svartåholmen 6 och 12. Kvarteret får även ändrat ändamål i förhållande till gällande detaljplan och medger för större delar av planområdet ändamålet för bilservice och centrum. Endast i södra delen mot Missionsgatan medges drivmedelsförsäljningen, medan i norra delen av kvarteret mot Falkgatan medges bostäder samt att det i anslutning till bostäder skall finnas parkering i hela bottenvåningen. Sidan 2 av 9

3 3 PLANDATA 3.1 Lägesbestämning Planområdet är beläget i centrum av Tranås tätort. Området begränsas i nordost av Falkgatan, i nordväst av Ågatan och i sydväst av Missionsgatan. I sydost avgränsas planområdet av ett parkområde med strandpromenad i anslutning till Svartån. 3.2 Areal Planområdets area är ca 2 ha. 3.3 Markägareförhållanden All kvartersmark ägas av Skobes Bil AB medan allmän platsmark ägs av Tranås kommun. 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4.1 Översiktsplan Översiktsplanen anger inget särskilt när det gäller kvarteret Svartåholmen. 4.2 Detaljplaner Planförslaget omfattas av gällande detaljplan fastställd Detaljplanen anger ändamålet handel och kontor mm i tre våningar för större delar av kvarteret medan för den nordligaste delen som omfattar Svartåholmen 6 gäller garageändamål i två våningar. Gällande plan omfattar även parkområdet mellan Svartåholmen och Svartån samt del av Svartån. Gällande detaljplan från Sidan 3 av 9

4 4.3 Miljökonsekvensbedömning, MKB Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Någon MKB enligt 5 kap 18 PBL bedöms därför inte vara nödvändig. De miljökonsekvenser som ändå bedöms uppstå är redovisade nedan: Planen anger ändamålen bilservice och centrum som båda genererar transporter inom centrum och som miljömässigt kommer i konflikt med boendemiljöer. Transporter ger upphov till buller och luftföroreningar samt medför risk för förorening av både yt- och grundvatten. Verksamheter inom ändamålet bilservice medför i första hand risk för buller. I en av byggnaderna mot Missionsgatan finns uppgifter om att det kan finnas en flaska med kvicksilver ingjuten i byggnadens grund. Även drivmedelsförsäljningen i korsningen Ågatan/Missionsgatan medför en miljömässig risk för både boende och yt- och grundvatten. 5 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 5.1 Bebyggelseområden Bebyggelse Större delen av kvarteret är bebyggt och används som bilserviceanläggning. I korsningen Ågatan/Missionsgatan finns drivmedelsförsäljning och entré till kontorslokaler som är i två våningar. I övrigt nyttjas merparten av lokalerna med entré Ågatan och Missionsgatan för bilutställning. Bottenvåningen med entré från gårdsplan nyttjas i huvudsak för bilhall, servicebutik, lager och verkstad. Befintlig byggnation har till större delar endast en våning mot Ågatan och två våningar mot Svartån. Befintlig bebyggelse inom kv S Dalen Ny byggrätt inom Svartåholmen 6 Befintlig bebyggelse inom kv Berget Befintlig bebyggelse inom kv Nordstjärnan Planförslaget föreslår ändamålet bilservice och centrum för större delar av fastigheten medan drivmedelsförsäljning är avgränsad till en mindre yta i korsningen Ågatan/Missionsgatan där drivmedelsförsäljning redan pågår. Inom Svartåholmen 6 d v s i norra delen av kvarteret föreslås ändamålet bilservice, centrum och bostäder medan hela bottenvåningen skall innehålla parkering. Ändamålet bilservice inrymmer befintlig verksamhet och ger möjlighet att utveckla verksamheten till att omfatta hela kvarteret. Med anledning av kvarterets centrala belägenhet tillförs ändamålet centrum som möjliggör verksamheter som bör ligga centralt och lätt att nå för många människor som t ex affärslokaler, kontor och samlingslokaler mm. Sidan 4 av 9

5 Bebyggelsens höjd inom kvarteret styrs av angivna byggnadshöjder utformad med hänsyn till kringliggande bebyggelse och med en reduktion i byggnadshöjd ner mot Svartån På delar av befintlig parkeringsyta mot parkmiljön och Svartån ges möjligheten för uppförande av uthusbyggnad/skärmtak med en totalhöjd på maximalt 3.5 meter. Material och färg till fasad på uthusbyggnad och plank som vänder mot parkmiljön skall väljas med omtanke på parkmiljön. I fastighetsgräns mellan kvartersmark och parkområdet i anslutning till Svartån skall stängsel finnas. 5.2 Gator och trafik Gatunät Kvarteret Svartåholmen omgärdas av Falkgatan i norr som en av tätortens större huvudgator, Ågatan i nordväst som också ingår i huvudgatunätet och Missionsgatan i sydväst som är en lokalgata. Gatunätet påverkas inte nämnvärt av förändringarna som planförslaget medför I anslutning till parkeringsplatsen på Svartåholmen 6 finns en mindre lokalgata som angöring från Falkgatan. Så länge kommunen disponerar parkeringsplatsen inom Svartåholmen 6 genom avtal kommer även gatan ingå i parkeringen Gång- och cykelvägar (GC-väg) Mellan planområdet och Svartån passerar strandpromenaden som sträcker sig från torget ända ner till hamnen Parkering, varumottagning, utfarter De ytor som inte är bebyggda inom Svartåholmen 12 utnyttjas tillnärmelsevis till 100% för parkering, kundparkering, nya fordon och krockskadade fordon. Svartåholmen 6 är till större delen uthyrd som parkeringsplats för intilliggande fastigheter och en mindre del av ytan närmast Falkgatan utnyttjas som allmän parkering. Svartåholmen 12 har väganslutning i tre punkter, mitt på kvarteret mot Ågatan, i korsningen Ågatan/Missionsgatan samt på Missionsgatan mot Svartån. Varuleverans av nya fordon sker på Ågatan. Parkeringsplatsen på Svartåholmen 6 har utfart mot Falkgatan, i övrigt gäller utfartsförbud mot Falkgatan. 5.3 Störningar Drivmedelsförsäljning I anslutning till korsningen Missionsgatan/Ågatan finns drivmedelsförsäljning sedan ett antal år tillbaka, numera endast pumpstation utan kiosk- eller butiksförsäljning. Inom ändamålet bilservice finns möjlighet för att bedriva drivmedelsförsäljning. I handboken Bättre plats för arbete gäller riktlinjerna 200 meter till närmaste bostad för drivmedelsförsäljning vid ny etablering. Avståndet till närmsta bostäder, 25 m, gäller på motstående sida om Ågatan och Missionsgatan. Avståndet till Svartåholmen 6 där nya bostäder är möjliga att uppföra är 130 m Transporter med farligt gods Enligt gällande plan för transporter av farligt gods inom tätorten får farligt gods inte korsa Falkgatan som ligger i anslutning till kvarterets norra del. Detta medför att leverans av drivmedel skall ske från söder. Sidan 5 av 9

6 5.3.3 Buller Nuvarande verksamhet pågår under dagtid och inomhus med stängda portar. Detta medför minimal risk för bullerstörningar för boende. Boende inom kv Strömsholmen med uteplatser riktade mot verkstaden är de mest utsatta. Den största bullerkällan inom planområdet är vägbuller från Falkgatan med ca 4000 fordon/dygn, Ågatan har ca 3000 fordon/dygn men med lägre hastighet. De synpunkter som har framförts från boende i området angående buller gäller transporter med fordon för nybilsförsäljning. När dessa anländer sen kväll eller natt upplevs lossningen av fordon som störande. Gällande riktvärden för buller: 30 dba ekvivalentnivå inomhus, bostad 45 dba maximalnivå inomhus nattetid, bostad 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), bostad, från vägtrafik 50 dba ekvivalentnivå utomhus, bostad, från industri 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Vid nybyggnation av bostäder i norra delen av kvarteret skall gällande riktvärden följas. Uppförande av bostäder inom kvarteret kan medföra restriktioner på verksamheten om bullerförhållanden ändras väsentligt mot dagens förhållanden. 5.4 Teknisk försörjning 5.5 Vatten och avlopp Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Fastighetens tvätthall får för närvarande endast användas för tvätt av egna fordon Dagvatten Inom fastigheten Svartåholmen 12 finns stora hårdgjorda ytor för parkeringsändamål dels nya bilar till försäljning, dels kundparkering men även parkerade skadade fordon i avvaktan på verkstad eller som skall forslas bort. Detta utgör en risk för förorenat dagvatten i anslutning till Svartån. Inom området finns ett antal dagvattenbrunnar med oljefilter och alla platser med större risk för utsläpp skall oljefilter finnas. I övrigt släpps dagvattnet efter brunnar med oljefilter ut i Svartån. Från bebyggelsen på Svartåholmen 12 leds dagvatten genom ledningsnätet via gatumark till Svartån. Beträffande Svartåholmen 6 så är den ytan inte hårdgjord och dagvattnet infiltreras i marken innan det når Svartån. På de platser där det finns brunnar släpps vattnet direkt från brunn ut i Svartån. 5.6 Förorenad mark Inom Svartåholmen 6 har det genomförts en miljöteknisk undersökning. Inga betydande markföroreningar eller föroreningar i vattenprov kunde identifieras d v s att analyserna ligger under riktvärdet för känslig markanvändning. I sydligaste delen av kvarteret mot Missionsgatan i anslutning till Svartån finns det uppgifter att en flaska med kvicksilver kan vara ingjuten i grunden. Vid senaste ombyggnationen genomfördes sök efter flaskan utan att lyckas hitta den. Vid rivning eller framtida ombyggnationer skall särskild uppmärksamhet ägnas åt den eventuella flaskan. Sidan 6 av 9

7 6 ADMINISTRATIVA FRÅGOR 6.1 Genomförandetid Planen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden kan inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilket inte kunnat förutses vid planläggningen. 7 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planarbetet har utförts av planingenjör Tom Å Johannesen på Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tranås kommun. Sidan 7 av 9

8 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 ORGANISATORISKA FRÅGOR 1.1 Tidplan Planarbetet bedrivs enligt följande preliminära tidplan: 4 februari 4 mars 2005 Samrådstid 28 februari 2008 Beslut om utställning i byggnadsnämnden 12 mars 16 april 2008 Utställningstid Maj-2008 Antagande av kommunstyrelsen Juni-2008 Planen vinner laga kraft 1.2 Genomförande Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 1.3 Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 1.4 Avtal Avtal mellan Tranås kommun och fastighetsägare till Svartåholmen 6 säkerställer kommunens nyttjande av parkeringsplatsen fram till FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 2.1 Fastighetsbildning Efter fastställd plan får Svartåholmen 6 överföras till Svartåholmen 12. Planförslaget möjliggör 3 dimensionell fastighetsbildning. 2.2 Fastighetsplan Samtliga fastighetsplaner för kvarteret Svartåholmen har tidigare upphävts. 3 EKONOMISKA FRÅGOR 3.1 Planekonomi Fastighetsägare till Svartåholmen 6 och 12 bekostar kommunens planarbete med kr. 4 TEKNISKA FRÅGOR 4.1 Tekniska utredningar Drivmedelsanläggning Följande säkerhetsåtgärder vid tankstället i korsningen Ågatan/Missionsgatan finns: Gasretursystem vid påfyllning från både tankbilar och personbilar, slangbrottsventil vid påfyllning från tankbil, spilltråg och påkörningsskydd vid påfyllning, överfyllningsskydd på cisterner, avluftningsrör, slangbrottsventiler till automatpumpar och spillzon. Externa backventiler på sugledning till E-85 fattas. Enligt SÄFIS 1997:8 får max 100 liter rinna ur mätaren innan säkerhetssystemet gör att mätaren stannar i samband med spill eller vid slangbrott. Sidan 8 av 9

9 4.1.2 Miljöteknisk markundersökning Inom Svartåholmen 6 har det genomförts en miljöteknisk undersökning. Inga betydande markföroreningar kunde identifieras utifrån den markundersökning som utfördes den 25 oktober 2007 på fastigheten Svartåholmen 6. Halterna av metaller i de markprov som analyserades ligger under riktvärdet för känslig markanvändning. I markproverna som analyserades med avseende på klorerade alifater och olja påträffades inga detekterbara halter. Ett vattenprov analyserades med avseende på klorerade alifater, men inga förhöjda halter påträffades utan värdena låg under detektionsgränserna för respektive parameter. 5 MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN Markundersökning inom Svartåholmen 6 har utförts av ALLREN AB Miljöteknik, Söderköping. DRESSER Wayne Pignone svarar för miljö- och säkerhetsutrustning vid bensinstationer. Planarbetet har utförts av planingenjör Tom Å Johannesen på Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tranås kommun. Bo Horndahl Samhällsbyggnadschef Tom Å Johannesen Planingenjör Sidan 9 av 9

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun

GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Tärnan 1 m fl TIBRO, Tibro kommun Samhällsbyggnad - maj 2015 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27 Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av Kronholmskajen Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer