Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp) Fredrik Lindeström (kd) Christina Dellwik (s) Kjell Carlberg (s) Eva Vermelin (v) Ersättare Per-Olof Carlsson (c), Göran Larsson (c) Bo Ohlsson (fp) Tarja Andersson (s) Bisera Bucuk (s) Stefan Fröding (s) Elisabeth Zadik (v) Övriga närvarande Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen Justerare Marie Oudin och Christina Dellwik Justeringens plats och tid Skolförvaltningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Daana Kaipainen, Ordförande Jane Larsson (c) Justerare Marie Oudin (m) Christina Dellwik (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Skolnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Daana Kaipainen

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(33) 34 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Förteckning (bilaga 1) med redovisning av beslut i delegerade ärenden läggs till handlingarna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(33) 35 Skrivelser/postlista Förteckning enligt bilaga 1 med redovisning av inkomna och avgivna skrivelser läggs till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(33) Skn/2004: Revidering av Lokala Tillväxtprogrammet - skolnämndens yttrande : - Skolnämnden överlämnar med godkännande skolnämndens del "Fokusområde Skola" till kommunstyrelsen. - Skolnämnden framför sin oro över de ökade kostnaderna inom IT-området och önskar att en översyn görs i syfte att sänka leasing- och driftkostnaderna för skolans datorer. Sammanfattning FOKUSOMRÅDE SKOLA Omvärldsbeskrivning Skolan i Kristinehamns kommun skall vara av hög klass. Skolverksamheten skall gynna alla kommunens invånare, men den skall också vara ett av de medel som kommunen använder för att barnfamiljer och småföretagare skall känna sig välkomna till en expansiv och satsande kommun. Dessutom är utbildningsnivån viktig för att företagen skall kunna rekrytera kompetent arbetskraft. Fokusområde Skola innehåller fyra delar: 1. Skapa bättre arbetsmiljöer för barn och elever i förskola och skola 2. Ökat antal vuxna i skolan 3. Ökad datortillgänglighet 4. Ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Inom dessa delmål kommer kommunen långsiktigt att satsa extra resurser. Delmål 1. Skapa bättre arbetsmiljöer för barn och elever i förskola och skola Nulägesbeskrivning Förskolor De äldre lokalerna och utemiljöerna behöver rustas upp. Fler platser behöver tas fram eftersom det saknas platser i förhållande till antalet barn i åldern 1-5 år. Tillfälliga platser skapas i så kallade "Slussar" som öppnar varje vår för att klara behovstoppar av omsorg. Statsbidraget för att minska antalet barn i grupperna ställer ytterligare krav på fler lokaler. Omställningsarbetet, på grund av försvarsbeslutet, kan också komma att skapa behov av fler platser i förskolan.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(33) Grundskola Integreringen av fritidshem och förskoleklass i F-6 skolorna har inneburit att lokalerna upplevs trånga och svårarbetade. F-6 skolorna behöver kontinuerligt ses över för att klara de krav som ställs gällande arbetsmiljö, flexibilitet och förändrade arbetsmetoder. 7-9 skolorna är i stort behov av renovering och omändringar. Södermalmsskolan nya lokaler kommer att tas i bruk läsåret 2006/07. Skolorna på Djurgården och Stenstalid behöver renoveras och/eller byggas om för att anpassas till dagens skolverksamhet och arbetsmiljökrav. Statusbesiktningen som gjorts på Djurgårds- och Stenstalidsskornas 7-9 enheter påvisar akuta problem, kostnad ca 3 miljoner. Renoveringsbehovet är ca 20 MSEK om ca 10 år. Även skolornas utemiljöer behöver ses över för att uppfylla skolplanens alla mål. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Vuxenutbildningens lokaler på Stensta Center behöver ersättas om Stensta Center skulle behövas till annan verksamhet. Vuxenutbildningen har önskemål om lokaler i närheten av Brogårdsgymnasiet för att kunna vidareutvecklas och effektiviseras. Brogårdsskolans lokaler kommer ej att räcka till från läsåret 2006/2007 på grund av ökade elevkullar. Presterudsgymnasiet har trånga, slitna och dåligt ventilerade lokaler och är i stort behov av upprustning/renovering eller eventuellt nya lokaler. Åtgärd 1. Södermalmsskolan byggs om och tas i bruk höstterminen 2006 (75 MSEK) 2. Fyra förskoleavdelningar 2006, ökat behov av platser och minska antalet barn i grupperna. Startkostnad 1,6 MSEK engångsanslag. Ökat driftanslag 0,7 MSEK. Ökad ram hyres- och städkostnader? MSEK/ÅR 3. Fyra förskoleavdelningar 2008, ökat behov av platser och minska antalet barn i grupperna. Startkostnad 1,6 MSEK engångsanslag. Ökat driftanslag 0,7 MSEK. Ökad ram för hyres- och städkostnader? MSEK/ÅR 4. Extra lokaler till Brogårdsgymnasiet fr.o.m. läsåret 2006/2007 tom 2010/2011,?X KR 5. Skolgårdarna rustas upp med stimulerande lekmaterial perioden (0-1, 2 MSEK). Eventuellt statsbidrag kommer. 6. Skolförvaltningens lokalbehovsgrupp arbetar fram förslag på kommande lokalbehov på Djurgården/Stenstalid enligt särskild plan. Ansvar Tekniska Nämnden Skolnämnden Tidsplan för att genomföra åtgärden

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(33) Ekonomi för åtgärden Ökad driftram År ,7 MSEK + hyra och städ?x MSEK År ,05MSEK Skolgårdar. År ,7MSEK + hyra och städ?x MSEK Engångsanslag År ,6 MSEK. År ,5MSEK Skolgårdar. År ,6 MSEK. Delmål 2 - Ökat antal vuxna i skolan Nulägesbeskrivning Förskolan Antalet barn i grupperna varierar, från 14 till över 20 barn. Antalet årsarbetare i grupperna skiftar mellan 2,75-3,25 årsarbetare. Jämförelsetal enligt Skolverket visar att Kristinehamns kommun har i snitt fler barn (5,4 per årsarbetare) än kommungruppen (5,2). Statens mål i propositionen "Kvalité i förskolan" för perioden är att det i snitt bör finnas 5,0 barn per årsarbetare. För år 2005 får kommunen 2,1 MSEK till personalförstärkning. För åren 2006 och 2007 får kommunen 4,2 MSEK per år till personalförstärkning. Statsbidraget måste användas till att öka personaltätheten (minska antalet barn i grupperna) annars kräver staten återbetalning av bidraget. Grundskolan I Kristinehamns skolor har vi 7,4 lärare per 100 elever. Kommungruppen enligt SCB, redovisar jämförelsetalet 7,8 lärare per 100 elever. Målet för Kristinehamn är 8,0 lärare per 100 elever. Det årliga statsbidraget riktat till grundskolan (Wernersson) ökar successivt lärartätheten. Överförs bidraget ograverat till skolnämnden innebär det att kommunen inte behöver satsa egna pengar för att öka lärartätheten t o m höstterminen Förskoleklass och Fritidshem Enligt Skolverkets siffror för 2004 redovisar kommunen bra siffror jämfört kommuner i vår kommungrupp när det gäller personalbemanningen inom fritidshem och förskoleklassen. Särskolan I särskolan finns det 23 lärare per 100 elever, kommungruppen har 25 lärare. Inom denna skolform är det elevernas behov som styr personaltätheten. Gymnasieskolan Gymnasieskolan har idag 8,3 lärare per 100 elever, kommungruppen 8,2 lärare/100 elever. Åtgärd 1. Kommunen anställer 6 årsarbetare 2005 i förskolan 0 MSEK (statsbidrag). 2. Ytterligare 6 årsarbetare 2006 i förskolan 0 MSEK (statsbidrag). 3. Ökat antal lärare 8 per 100 elever i grundskolan under perioden MSEK (behålla det riktade statsbidraget till grundskolan ograverat). 4. Inför år 2008 avgörs om det behövs avsättas "LTP - medel" för att nå ovanstående mål i grundskolan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(33) Ansvar Skolnämnden Kommunstyrelsen Tidsplan för genomförande av åtgärden Ekonomi för åtgärden Att få behålla statens riktade bidrag. Delmål 3 - Ökad datortillgänglighet i skolan Nulägesbeskrivning Alla förskolor har en administrativ dator. Däremot finns det inte datorer i alla förskolor som kan användas i det pedagogiska arbetet. Målet är att förskolorna har minst två datorer, en för administrativt- och en för pedagogiskt arbete. I Grundskolans F-6 finns i snitt en dator på var sjunde elev. Antalet datorer per elev i Grundskolans F-6 bör öka till en dator per var femte elev. I år 7-9 ligger snittet på en dator per var femte elev. Här är målet att det finns en dator per var tredje elev. Gymnasieskolorna saknar ett antal datorer för att uppnå målet, en dator per varannan elev som arbetsredskap. Leasing av datorer De flesta datorerna i förskolan/skolan är inköpta av driftbudgetens pengar och från tidigare års överskott. Det innebär att datorernas kvalité och kapacitet varierar på våra förskolor/skolor. För att uppnå högre kvalité, nyare datorer och få en bättre ekonomisk kontroll över datakostnaderna, behöver befintliga datorer i förskolan/skolan bytas ut till leasingdatorer. Åtgärd 1. Leasa ca 80 datorer till förskolan/grundskolan F-6 under 2007 utökad ram 0,720 MSEK 2. Leasa ca 170 datorer i grundskolan 7-9/gymnasieskolan under 2006 utökad ram 1,53 MSEK/år. 3. Successivt byta ut alla köpta datorer till leasade datorer , 1,5 MSEK 4. En utbytesplan upprättas av IT-enheten för när och hur många datorer som kontinuerligt bör bytas ut i verksamheterna. 5. Behovsinriktad kompetensutveckling inom IT-området skall fortsätta inom arbetslagen. Ansvar Skolnämnden, Kommunstyrelsen, IT-enheten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(33) Tidsplan för åtgärden Ekonomi för åtgärden Utökad driftram skolnämnden för IT-satsningar om sammantaget för : ,930 MSEK ,150 MSEK ,650 MSEK ,650 MSEK ,650 MSEK. Delmål 4 - Öka samverkan mellan skola - näringsliv, högskola/universitet Nulägesbeskrivning Gemensamt för alla verksamheter är att man utifrån barns och elevers mognad, väver in samverkan och möten med näringsliv och samhället. Ju högre upp i årskurserna utvecklas kontakterna till att bli rena praktikperioder. I gymnasiet finns de lokala företagarna representerade i utbildnings- och programråden. Eleverna i gymnasieskolan har kontakter med företag och myndigheter inom flera olika områden. Gymnasieskolans utbildningsråd (näringsliv-skola-politiker) arbetar med strategiska framtids- och utvecklingsfrågor. I programråden med näringsliv, elever, lärare och rektor tar man upp och löser nutidsfrågorna. På Gymnasiet drivs bl. a projektet "Ung företagsverksamhet" i samarbete med "Ny företagarcentrum" och Näringslivssamverkan. Vuxenutbildningen ingår i många nätverk och grupper där näringslivet deltar. Vuxenutbildningen har ett brett utbud av utbildningar och kurser för olika företag i kommunen och regionen. Vuxenutbildningen genomför också uppdrag - och vissa specialdestinerade utbildningar åt näringslivet inom ramen för uppdragsutbildningen. Skolan och näringslivet i Kristinehamn har anställt en samordningsfunktion som arbetar med att bl.a. öka teknikintresset bland kommunens barn och ungdomar i det så kallade SNÖV-projektet. För att öka barn och ungdomars teknikintresse undersöks möjligheterna att starta en kommunal teknikskola. Vi är positiva till och beredda att starta processen för att anordna de kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar) som branscherna efterfrågar. Åtgärd 1. Utöka SYV -resursen (studie-och yrkesvägledare) inom Gymnasieskolan ,400 MSEK 2. Ytterligare resurser för att kunna genomföra KY-utbildningar (Kvalificerad yrkesutbildningar).

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(33) 3. Utreda behov av ny/modernare utrustning till Presterudsskolan, som underlag för en eventuell investering under ,4 MSEK 4. Gymnasieskolan skall vidareutveckla kontakterna mellan gymnasiet, lärcentrum, näringsliv, West Sveden, högskola och universitet under projekttiden, Nytt beslut tas efter utvärdering av projektet. 5. Starta en kommunal teknikskola/teknikcollage Externa finansieringar undersöks. Ansvar Skolnämnden Kommunstyrelsen Tidsplan för åtgärden Ekonomi för åtgärderna Medel för investering Ökad drift 2006 Ökad drift 2007 ytterligare 1, 4 MSEK 0,21 MSEK 0,4 MSEK Sammanträde med Demokrati- och framtidsberedningen 26 april 2005: Föreligger protokoll från sammanträde Av protokollet framgår vad gäller fokusområde Skola Delmål 1 - Arbetsmiljö Stefan Fröding framförde synpunkten att Lärcentrum/KomVux framtida lokalbehov borde utredas. Delmål 3 - Mer datorer i skolan Ett förslag framfördes av Stefan Fröding att en särskild översyn av skolans ITkostnader bör genomföras. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(33) 37 Revisionsrapport ang. skolbarnsomsorg Skn/2005:23 Skolnämnden har uppfattningen att det i dagsläget inte behöver göras någon särskild utredning. Nämndens beslut om att inte ta bort alternativet familjedaghem som en form av skolbarnsomsorg är i linje med vår uppfattning att det skall finnas alternativ inom skolbarnsomsorgen. När det gäller kvalitetsfrågan finns inga rapporter som pekar på något negativt i familjedaghemsverksamheten Ärendet: Kommunrevisionen har överlämnat en revisionsrapport gällande skolbarnomsorgen i Kristinehamns kommun. Revisorerna påtalar i rapporten: Skolbarnsomsorg är ett samlingsbegrepp av barnomsorg i fritidshem och familjedaghem för barn i åldern 6-12år. I Skollagens 2 a kapitel finns verksamhetens styrande paragrafer. Kommunrevisionens rapport, som biträtts av KPMG, gällande skolbarnsomsorgen i Kristinehamns kommun har fokuserat på fritidshemmens verksamhet då den verksamheten är större än familjedaghemmens. Granskningen har kartlagt och beskrivit verksamheten utifrån den reglering och lagstiftning som finns samt kommunens mål för verksamheten. En sammanfattande bild som beskrivs i rapporten är att skolbarnsomsorgen, fritidshemmen och familjedaghemmen är väl fungerande verksamheter utifrån lagstiftning, interna riktlinjer och målsättningar, barnens behov och föräldrars önskemål. Man konstaterar att 6% av barnen i skolbarnsomsorgen har sin omsorg i familjedaghem och att kostnaderna jämfört med tillgänglig statistik, där är dubbelt så hög som en plats i fritidshem. Revisionsrapporten anser att nämnden skall fatta ett inriktningsbeslut där man fastslår de prioriteringar som görs eftersom frågan är betydelsefull ur både effektivitets, kvalitets - och valfrihetssynpunkt. Innan inriktningsbeslutet tas föreslår man i revisionsrapporten att en utredning görs, där synpunkter som kostnader, kvalitet, valfrihet, samverkan/integration mellan skolbarnsomsorg och skola samt påverkan på kösituationen i förskolan tas hänsyn till.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(33) Skolnämndens överväganden: Skolnämnden debatterar frågan, beräkningssättet för de nyckeltal som redovisas för familjedaghemmen contra fritidshemmen. Fredrik Lindeström (kd) och Marie Oudin (m) poängterar vikten av att det finns valfrihet för föräldrarna och vill veta hur nyckeltalen har räknats ut. Ulf Granhagen (s) tror på de siffror som förvaltningen har presenterat och anser att det är fel att skolbarnsomsorg bedrivs i familjedaghem när alternativet fritidshem finns, han anser dessutom att det inte finns någon valfrihet förrän kommunen byggt ut förskoleverksamheten (daghemmen) så att de föräldrar som väljer denna också får den. Nu tvingas föräldrar att ta familjedaghem för att deras 1:a val inte går att tillgodose.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(33) Skn/2005:19 38 Revisionsrapport ang. kommunens interna samverkan gällande barn och ungdomar genom "BUSK-gruppen" Skolnämnden har tagit del av KPMG:s revisionsrapport och lämnar som kommentar nedanstående redovisning. Ärende Kommunrevisorerna har genomfört en uppföljning av tidigare revisionsgranskning gällande samverkan omkring insatser för barn och ungdomar genom den s.k. BUSK-gruppen. Rapporten är överlämnad till skolnämnden för synpunkter. Revisorernas rapport Revisorerna uppfattar att det finns en oklarhet om BUSK-gruppens uppdrag och ansvar. Därför bedömer revisorerna att uppdraget och inriktningen behöver utvärderas. Bedömning - förvaltningens förslag till svar BUSK-gruppen har den 9 mars 2005 diskuterat kommunrevisorernas uppföljning. Man är överens om att BUSK-gruppen inriktning delvis har förändrats. Förvaltningarna är sedan 2004 inte längre medfinansiärer i varandras verksamheter. Däremot samverkar man i olika verksamheter. I verksamheten Vågen medverkar skolnämnden med en lärartjänst. I Växthuset bidrar skolnämnden med en av ledarna samt tillhandahåller lokaler. Familjecentralen är en lokalintegrerad verksamhet mellan skola socialtjänst och där även landstinget ingår med mödravård och barnhälsovård. Det finns inte längre någon gemensam budget för ovan beskrivna verksamheter. Vi samarbetar även kring förstärkta fritidsklubbar. Den nya inriktningen för BUSK-gruppen liknar mer ett nätverk där verksamhetsföreträdare från de tre nämnderna möts för att finna samverkan i olika frågor kring barn och ungdomar. BUSK-gruppen har ett gemensamt utvecklingsanslag för kompetensutveckling av ovan angivna verksamheter.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(33) 39 Kvalitetsredovisning 2005 Skolnämnden godkänner kvalitetsredovisning 2005 (bilaga 1-3). Bakgrund Enligt förordningstexten SFS 1997:702 /SFS 2001:649 skall varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts och en redovisning för vilka åtgärder skolan avser att vidta om målen inte har uppnåtts (1 ). Varje kommun skall senast den 1 maj varje år upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning för föregående kalenderår. Kommunens kvalitetsredovisning skall bygga på skolornas kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta om målen inte har uppnåtts. / / (2 ). Skolnämndens beslut angående kvalitetsredovisning för kalenderår 2004 lyfter fram följande områden: - elevers inflytande och ansvar - stöd till barn i svårigheter - åtgärdsprogram - utvecklingssamtal - dokumentation av barns lärande och utveckling i en individuell utvecklingsplan Utvecklingsarbete, förbättringsarbete, av förskolors och skolors verksamhet sker inte bara inom de områden som skolnämnden pekar ut som väsentliga att arbeta med och att redovisa i en kvalitetsredovisning. I verksamheten pågår olika former av långsiktigt utvecklingsarbete. Värdegrundsarbete, perspektivet 1-16 år och strävan efter ett gemensamt yrkesspråk är exempel på detta. Vi betraktar också själva kvalitetsredovisningsarbetet som ett utvecklingsområde. Skolförvaltningen centralt och respektive enhet fortsätter att söka information och bygga kunskap om själva kvalitetsredovisningsarbetet. 1 Skolnämndens sammanträdesprotokoll , Skn 102

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(33) Varje enhet och dess ledning drar upp riktlinjer och väljer metoder för sitt kvalitetsarbete. Det finns i det ställningstagandet en strävan att Lära av varandra vilket inte skall tolkas som att kopiera det bästa sättet ; det betyder inte att likrikta det innebär istället att se vad som förenar det som leder till förbättringar och med detta som underlag fortsätta förbättringsarbetet. Den kommunövergripande kvalitetsredovisningen bygger på enheternas inlämnade kvalitetsredovisningar. Kvalitetsredovisningens avdelning I omfattar följande skolformer: förskolor, förskoleklasser, grundskolor inklusive skolbarnsomsorg (bil. 1). Varje rektor och förskolechef ansvarar för sin kvalitetsredovisning. Gymnasieskolans kvalitetsredovisning återges i avdelning II (bil. 2) och Vuxenutbildningens enligt bilaga 3.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(33) Skn/2005:20 40 Budgetramar 2006 Skolnämnden överlämnar konsekvensbeskrivning/åtgärdsförslag enligt nedan till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Ärendet: I arbetet med fastställande av budgetramar för 2006, plan har kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutat lämna i uppdrag till nämnder och styrelser att inkomma med konsekvensbeskrivning och åtgärdsförslag utifrån en preliminär budgetram för åren Budgetförslaget för 2006 utgår från kommunfullmäktiges beslut 70/04 och 115/04 men med följande förändringar: Samtliga nämnder: Med anledning av ökade kostnader/ökad ambitionsnivå vad avser interna lokaler, lokalvård och kosthållning förutsätter ekonomiutskottet att verksamheterna inom beslutade ramar inarbetar ökade kostnader avseende internhyra med 6 %, kost 3 % och lokalvård 4 %. ( beslutade ramar innefattar kompensation med 1%-enhet). Förslag till konsekvensbeskrivning/åtgärdsförslag: Verksamhetsvolymer Förskola Kommunen har genomfört reformen Maxtaxa och allmän förskola. Antalet barn i de kommunala, kooperativa och föreningsdrivna förskolorna har ökat. Familjedaghem Efterfrågan på platser i familjedaghem ligger kvar på föregående års nivå. Kostnaderna ligger alltså på ungefär samma nivå som föregående år men möjligheten att välja skolbarnsomsorg i familjedaghem gör att kostnaderna för verksamheten totalt blir högre än om alla barn valde fritidshemsplats. Två familjedaghem erbjuder barnomsorg kvällar och helger. Fritidshem Antalet barn på våra fritidshem börjar minska med ett tjugotal. Femtio barn har skolbarnsomsorg i familjedaghem.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(33) Förskoleklass Antalet barn i förskoleklass är oförändrat. Grundskola Elevantalet i grundskolan minskar läsåret 2005/2006 med 100 elever. Elevminskningen sker inom alla skolområdena Prognosen för 2006/2007 tyder på ett minskat elevantal med drygt 100 elever. Vid en jämförelse mellan prognoser över elevantal i Kristinehamns skolor (förskoleklass och grundskolor) mellan åren 2001 och 2005 ger vid handen att prognoserna årligen har behövts justeras uppåt; antalet elever i förskoleklass och grundskola har alltså varit fler än prognostiserats. Se bilaga De ekonomiska resurser för undervisning, undervisningsmateriel och kompetensutveckling för personalen som varje skolområde tilldelas baseras på ett antal faktorer. Varje elev genererar ett grundbidrag. Till detta kommer en viktad resursfördelning för att tillräcklig kunna stödja barn och elever i svårigheter/i behov av särskilt stöd. Skolområdena tilldelas också en särskild resurs för de elever som är berättigade till s.k. svenska 2 undervisning. Fördelningsprinciperna utsätts årligen för översyn och arbetas fram av en grupp bestående av skolchef, utvecklingsledare, skolområdeschefer samt rektorer för skolår F (förskoleklass) till skolår 6 och förskolechefer. Gymnasie- och vuxenutbildning Antalet gymnasieelever förväntas öka med cirka 30 elever. Den genomsnittliga nettokostnaden per elev ligger på kronor (kommungruppen och riket ). Gymnasieskolan har 8,3 lärare per 100 elever. Motsvarande siffror för kommungruppen respektive hela riket är 8,5 respektive 8,3. Målet är att ligga kvar på motsvarande nivå Gymnasiesärskolans kostnader per elev uppgår till kronor (exkl. skolskjuts). Motsvarande för kommungruppen är och riket kronor. Det 2004 nystartade specialutformade gymnasiesärprogrammet kommer att till viss del bära sina kostnader genom att färre elever läser på andra orter. De olika och vitt skilda verksamheterna inom vad som brukar kallas vuxenutbildningen förväntas ligga på samma nivå som 2004 och Elevvolymerna har stabiliserats och är i genomsnitt ca elever/år exkl. högskolestuderande på distans. Klart störst verksamhetsvolym inom Komvux har vuxengymnasiet där kostnaden per heltidsstuderande är kr. Motsvarande siffra för kommungruppen respektive hela riket är kr respektive kr. Nettokostnaderna per elev kommer snarare att öka än minska eftersom elever med särskilda behov har ökat de sista åren.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(33) Verksamhetsförändringar En plats i förskolan kostar drygt kr. Statsbidraget för maxtaxan har haft en tendens att minska. Hur mycket kommunen kommer att få 2006 är osäkert eftersom statsbidraget bygger på antalet kommuninvånare och den beräkningen gör SCB i december För innevarande år minskade skolförvaltningens statsbidrag för maxtaxan med kr. I 2006 års lönerevision avser vi att prioritera förskollärare och fritidspedagoger. Södermalmsskolans ombyggnad pågår för fullt. Ombyggnaden och tillbyggnaden av skolan kommer att fortsätta under resten av år 2005 och fram till höstterminen Under byggnadstiden kommer skolverksamheten att bedrivas i temporära paviljonger. Det påbörjade samarbetet mellan gymnasieskola, vuxenutbildning, kommunens (regionens) näringsliv och Karlstads Universitet kommer att på kort sikt utveckla främst program med yrkesämnen samt vissa utbildningar för vuxna. På litet längre sikt kommer även andra program att kunna dra nytta av samarbetet. Det Estetiska programmet är från läsåret 2004/2005 fullt utbyggt med sammanlagt över årskurserna cirka 135 elever. Ett fyrtiotal fler elever än beräknat när programmet startade hösten För att möta upp det ökade elevtalet startas ett nytt program hösten 2005, Handels- och administrationsprogrammet. Antalet elever som saknar betyg i kärnämnen från åk 9 har stabiliserats men inger ändå oro för framtiden. Det Individuella programmet är i stort behov av resursförstärkningar. Stora delar av det särskilda statsbidraget för resursförstärkningar läggs på Individuella programmet. Behov av medel för särskilda undervisningsgrupper och oaser har ökat inom gymnasieskolan. Det nystartade särgymnasiala programmet som startar hösten 2004 har väckt ett positivt intresse från elever och deras föräldrar. Möjligheterna för Karlstad att ta emot gymnasiesärelever minskar de närmaste åren varför gymnasiesärskolan i Kristinehamn kommer att dubbleras de närmaste åren. Vuxenutbildningen har successivt förändrats mot ökad flexibilitet och distansutbildning. Från lå 05/06 startas en Kvalificerad Yrkesutbildning (Hälsooch sjukvårdsdokumentation) och från 2006 startar utbildningen Företagande med inriktning handel- och turism. Ett väl utbyggt Lärcentrum framstår som positivt för Kristinehamn som attraktiv skolkommun men kommer också att kräva ökade ekonomiska resurser eftersom intresset för högskoleutbildning på distans ökar. Vid uttag från universitets- och högskoleregistret, , finns 166 personer i Kristinehamns kommun registrerade.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(33) Jämförelse av PROGNOSER över elevtal i Kristinehamns skolor 6-16 år upprättade åren : Barn/elever 6-16 år Prognos- Lå 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Tidpunkt Okt Okt Okt Sept April

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(33) Budgetram exkl kapitaltjänst NÄMND: Skolnämnden Löner 2,0% hel RAM PO-pålägg RAM Kostnadsökn 1 % RAM Intäktsökn 1 % RAM Utifrån skolförvaltningens volymbaserade budgetmodell baserad på antal barn/elever som är folkbokförda i Kristinehamns kommun, beräknar vi att klara budgetramen kkr för år Då kostnader för lokalhyra och städ mer än beräknat beräknat behöver vi inför år 2006 se över organisationen extra noggrant för att arbeta in dessa ökade kostnader. Konsekvenser/Åtgärder Hel Prioritet Kostnadsminskning/Intäktsökning årseffekt 1 Utifrån vår volymbaserade budgetmodell innebär års kommunbidrag en ram-minskning på 3000 tkr. 2 Kommunals löneavtal för år 2006 ger 3% mot -500 beräknat 2%. Effekt 1 Ovanstående ram-minskning innebär att vi behöver minska våra kostnader redan under år 2006 med 3000 tkr. Vi kommer under läsår 05/06 att göra en genomlysning av organisationen för att klara budgetram Kommunals löneavtal medför ytterligare kostnader på 500 tkr som behöver inarbetas utöver redan ökade hyres- och städkostnader. Verksamhetsvolym

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(33) Skn/2005:22 41 Vänsterpartiets motion om barnperspektivet i flyktingfrågor Svar på motionen Inom skolnämndens ansvarsområde skall ALLA barn erbjudas omsorg om föräldrarna förvärvsarbetar, studerar eller utifrån barnets eget behov (skollagen 2 a kap. 6 ). Det är också inskrivet i skollagen att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling då skall de anvisas plats förskola (skollagen 2 a kap. 9 ). Barnkonventionens fyra grundprinciper ligger till grund för målen i Kristinehamn kommuns barn och ungdomspolitiska handlingsprogram. Skolnämnden har inte uppfattningen att det i dagsläget behövs särskilda mål och riktlinjer utifrån flyktingbarnens speciella behov. Deras behov kan och skall tillgodoses utifrån ovan beskrivna dokument. Ärendet: Vänsterpartiet har lämnat en motion till Kommunfullmäktige ang. barnperspektivet i flyktingfrågor. Av motionen framgår följande: Vänsterpartiet har under våren 2004 skrivit en interpellation till socialnämndes ordförande angående flyktingbarnens situation i vår kommun. I socialnämndens svar sades att flyktingmottagandet skulle ses över utifrån ett barnperspektiv. Vänsterpartiet anser i motionen till fullmäktige att detta inte har skett. Vänsterpartiet anser att målsättningarna för kommunens flyktingmottagande måste utvecklas med utgångspunkt från barnen. De vuxnas mål om att bli självförsörjande får inte ske på bekostnad av barnens behov! Vänsterpartiet anser att särskilda mål och riktlinjer skall upprättas utifrån flyktingbarnens speciella situation och att flyktingmottagandet måste ha ett barnperspektiv. Kommunkansliet har överlämnat motionen till skolnämnden för besvarande senast

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(33) 42 Medborgarenkät - skolnämndens remissvar Skolnämnden lämnar följande synpunkter: Fundamentet i arbetet med att gå vidare bör vara att ta de delar som medborgarna inte är nöjda med som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Utifrån den basen startar arbetet med att diskutera de förbättringar som medborgarna föreslår och att genomföra dem i tillämpliga och ekonomiskt försvarbara delar på kort respektive längre sikt. Ärendet: På uppdrag av Kristinehamns kommun har Inregia genomfört en medborgarenkät kallad Bo och Leva i Kristinehamn. Huvudsyftet med enkäten är att generera ett nöjdinvånarindex, utifrån vilket kommunen kan följa utvecklingen över tiden. Genomförda indexberäkningar visar att Kristinehamnare ger 3,6 poäng av fem möjliga på nöjdinvånarindex. Frågeställningarna har handlat om boende, närmiljö, trygghet, vård och omsorg, skola och utbud av nöjesliv, badhur, naturområden mm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 33, beslutat att remittera medborgarenkäten för synpunkter till kommunens nämnder/förvaltningar, polis, KRUT, Svensk Handel m.fl. Skolnämndens del av enkäten: Skolförvaltningen har efter läsning av materialet konstaterat följande: Förskoleverksamheten 80 % av föräldrarna med barn under 12 år är nöjda med kommunens förskoleverksamhet. De vanligaste förslagen på åtgärder för en bättre verksamhet är mer personal och mindre grupper. Grundskolan 75 % av föräldrarna med barn i grundskolan är nöjda med skolans verksamhet. Även här handlar förslagen om åtgärder för en bättre skola om fler lärare och resurspersonal samt om mindre klasser. Dessutom menar 20 % att det behövs bättre lokaler och en upprustning av skolornas inne- och utemiljö.

Torsten Bergstedt (m) Ledamot. Dick Malmström (fp) Fredrik Lindeström (kd) Ledamot Kjell Carlberg (s)

Torsten Bergstedt (m) Ledamot. Dick Malmström (fp) Fredrik Lindeström (kd) Ledamot Kjell Carlberg (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Skolförvaltningen, kl 08.00-09.00 Beslutande Jane Larsson (c) Ordförande Ulf Granhagen (s) Vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Ledamot Marie Oudin (m) Ledamot

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot

PROTOKOLL. Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Storugglan Uroxen, kl 8:30-12.10 Beslutande Ledamöter Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vistesalen, Konserthuset Grästorp

Vistesalen, Konserthuset Grästorp Barn- och ungdomsnämnden 2008-05-13 1 (15) Plats och tid Beslutande Vistesalen, Konserthuset Grästorp Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s), 09.30 13.20, 14.30 15.30, del av 31, 34-39

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.00, Varabygdens Energi kl. 13.00 16.15 Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30

Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30 Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30 2 Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan Följande tillämpningsavtal har slutits mellan Barn- och

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer