Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp) Fredrik Lindeström (kd) Christina Dellwik (s) Kjell Carlberg (s) Eva Vermelin (v) Ersättare Per-Olof Carlsson (c), Göran Larsson (c) Bo Ohlsson (fp) Tarja Andersson (s) Bisera Bucuk (s) Stefan Fröding (s) Elisabeth Zadik (v) Övriga närvarande Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen Justerare Marie Oudin och Christina Dellwik Justeringens plats och tid Skolförvaltningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Daana Kaipainen, Ordförande Jane Larsson (c) Justerare Marie Oudin (m) Christina Dellwik (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Skolnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Daana Kaipainen

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(33) 34 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Förteckning (bilaga 1) med redovisning av beslut i delegerade ärenden läggs till handlingarna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(33) 35 Skrivelser/postlista Förteckning enligt bilaga 1 med redovisning av inkomna och avgivna skrivelser läggs till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(33) Skn/2004: Revidering av Lokala Tillväxtprogrammet - skolnämndens yttrande : - Skolnämnden överlämnar med godkännande skolnämndens del "Fokusområde Skola" till kommunstyrelsen. - Skolnämnden framför sin oro över de ökade kostnaderna inom IT-området och önskar att en översyn görs i syfte att sänka leasing- och driftkostnaderna för skolans datorer. Sammanfattning FOKUSOMRÅDE SKOLA Omvärldsbeskrivning Skolan i Kristinehamns kommun skall vara av hög klass. Skolverksamheten skall gynna alla kommunens invånare, men den skall också vara ett av de medel som kommunen använder för att barnfamiljer och småföretagare skall känna sig välkomna till en expansiv och satsande kommun. Dessutom är utbildningsnivån viktig för att företagen skall kunna rekrytera kompetent arbetskraft. Fokusområde Skola innehåller fyra delar: 1. Skapa bättre arbetsmiljöer för barn och elever i förskola och skola 2. Ökat antal vuxna i skolan 3. Ökad datortillgänglighet 4. Ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Inom dessa delmål kommer kommunen långsiktigt att satsa extra resurser. Delmål 1. Skapa bättre arbetsmiljöer för barn och elever i förskola och skola Nulägesbeskrivning Förskolor De äldre lokalerna och utemiljöerna behöver rustas upp. Fler platser behöver tas fram eftersom det saknas platser i förhållande till antalet barn i åldern 1-5 år. Tillfälliga platser skapas i så kallade "Slussar" som öppnar varje vår för att klara behovstoppar av omsorg. Statsbidraget för att minska antalet barn i grupperna ställer ytterligare krav på fler lokaler. Omställningsarbetet, på grund av försvarsbeslutet, kan också komma att skapa behov av fler platser i förskolan.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(33) Grundskola Integreringen av fritidshem och förskoleklass i F-6 skolorna har inneburit att lokalerna upplevs trånga och svårarbetade. F-6 skolorna behöver kontinuerligt ses över för att klara de krav som ställs gällande arbetsmiljö, flexibilitet och förändrade arbetsmetoder. 7-9 skolorna är i stort behov av renovering och omändringar. Södermalmsskolan nya lokaler kommer att tas i bruk läsåret 2006/07. Skolorna på Djurgården och Stenstalid behöver renoveras och/eller byggas om för att anpassas till dagens skolverksamhet och arbetsmiljökrav. Statusbesiktningen som gjorts på Djurgårds- och Stenstalidsskornas 7-9 enheter påvisar akuta problem, kostnad ca 3 miljoner. Renoveringsbehovet är ca 20 MSEK om ca 10 år. Även skolornas utemiljöer behöver ses över för att uppfylla skolplanens alla mål. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Vuxenutbildningens lokaler på Stensta Center behöver ersättas om Stensta Center skulle behövas till annan verksamhet. Vuxenutbildningen har önskemål om lokaler i närheten av Brogårdsgymnasiet för att kunna vidareutvecklas och effektiviseras. Brogårdsskolans lokaler kommer ej att räcka till från läsåret 2006/2007 på grund av ökade elevkullar. Presterudsgymnasiet har trånga, slitna och dåligt ventilerade lokaler och är i stort behov av upprustning/renovering eller eventuellt nya lokaler. Åtgärd 1. Södermalmsskolan byggs om och tas i bruk höstterminen 2006 (75 MSEK) 2. Fyra förskoleavdelningar 2006, ökat behov av platser och minska antalet barn i grupperna. Startkostnad 1,6 MSEK engångsanslag. Ökat driftanslag 0,7 MSEK. Ökad ram hyres- och städkostnader? MSEK/ÅR 3. Fyra förskoleavdelningar 2008, ökat behov av platser och minska antalet barn i grupperna. Startkostnad 1,6 MSEK engångsanslag. Ökat driftanslag 0,7 MSEK. Ökad ram för hyres- och städkostnader? MSEK/ÅR 4. Extra lokaler till Brogårdsgymnasiet fr.o.m. läsåret 2006/2007 tom 2010/2011,?X KR 5. Skolgårdarna rustas upp med stimulerande lekmaterial perioden (0-1, 2 MSEK). Eventuellt statsbidrag kommer. 6. Skolförvaltningens lokalbehovsgrupp arbetar fram förslag på kommande lokalbehov på Djurgården/Stenstalid enligt särskild plan. Ansvar Tekniska Nämnden Skolnämnden Tidsplan för att genomföra åtgärden

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(33) Ekonomi för åtgärden Ökad driftram År ,7 MSEK + hyra och städ?x MSEK År ,05MSEK Skolgårdar. År ,7MSEK + hyra och städ?x MSEK Engångsanslag År ,6 MSEK. År ,5MSEK Skolgårdar. År ,6 MSEK. Delmål 2 - Ökat antal vuxna i skolan Nulägesbeskrivning Förskolan Antalet barn i grupperna varierar, från 14 till över 20 barn. Antalet årsarbetare i grupperna skiftar mellan 2,75-3,25 årsarbetare. Jämförelsetal enligt Skolverket visar att Kristinehamns kommun har i snitt fler barn (5,4 per årsarbetare) än kommungruppen (5,2). Statens mål i propositionen "Kvalité i förskolan" för perioden är att det i snitt bör finnas 5,0 barn per årsarbetare. För år 2005 får kommunen 2,1 MSEK till personalförstärkning. För åren 2006 och 2007 får kommunen 4,2 MSEK per år till personalförstärkning. Statsbidraget måste användas till att öka personaltätheten (minska antalet barn i grupperna) annars kräver staten återbetalning av bidraget. Grundskolan I Kristinehamns skolor har vi 7,4 lärare per 100 elever. Kommungruppen enligt SCB, redovisar jämförelsetalet 7,8 lärare per 100 elever. Målet för Kristinehamn är 8,0 lärare per 100 elever. Det årliga statsbidraget riktat till grundskolan (Wernersson) ökar successivt lärartätheten. Överförs bidraget ograverat till skolnämnden innebär det att kommunen inte behöver satsa egna pengar för att öka lärartätheten t o m höstterminen Förskoleklass och Fritidshem Enligt Skolverkets siffror för 2004 redovisar kommunen bra siffror jämfört kommuner i vår kommungrupp när det gäller personalbemanningen inom fritidshem och förskoleklassen. Särskolan I särskolan finns det 23 lärare per 100 elever, kommungruppen har 25 lärare. Inom denna skolform är det elevernas behov som styr personaltätheten. Gymnasieskolan Gymnasieskolan har idag 8,3 lärare per 100 elever, kommungruppen 8,2 lärare/100 elever. Åtgärd 1. Kommunen anställer 6 årsarbetare 2005 i förskolan 0 MSEK (statsbidrag). 2. Ytterligare 6 årsarbetare 2006 i förskolan 0 MSEK (statsbidrag). 3. Ökat antal lärare 8 per 100 elever i grundskolan under perioden MSEK (behålla det riktade statsbidraget till grundskolan ograverat). 4. Inför år 2008 avgörs om det behövs avsättas "LTP - medel" för att nå ovanstående mål i grundskolan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(33) Ansvar Skolnämnden Kommunstyrelsen Tidsplan för genomförande av åtgärden Ekonomi för åtgärden Att få behålla statens riktade bidrag. Delmål 3 - Ökad datortillgänglighet i skolan Nulägesbeskrivning Alla förskolor har en administrativ dator. Däremot finns det inte datorer i alla förskolor som kan användas i det pedagogiska arbetet. Målet är att förskolorna har minst två datorer, en för administrativt- och en för pedagogiskt arbete. I Grundskolans F-6 finns i snitt en dator på var sjunde elev. Antalet datorer per elev i Grundskolans F-6 bör öka till en dator per var femte elev. I år 7-9 ligger snittet på en dator per var femte elev. Här är målet att det finns en dator per var tredje elev. Gymnasieskolorna saknar ett antal datorer för att uppnå målet, en dator per varannan elev som arbetsredskap. Leasing av datorer De flesta datorerna i förskolan/skolan är inköpta av driftbudgetens pengar och från tidigare års överskott. Det innebär att datorernas kvalité och kapacitet varierar på våra förskolor/skolor. För att uppnå högre kvalité, nyare datorer och få en bättre ekonomisk kontroll över datakostnaderna, behöver befintliga datorer i förskolan/skolan bytas ut till leasingdatorer. Åtgärd 1. Leasa ca 80 datorer till förskolan/grundskolan F-6 under 2007 utökad ram 0,720 MSEK 2. Leasa ca 170 datorer i grundskolan 7-9/gymnasieskolan under 2006 utökad ram 1,53 MSEK/år. 3. Successivt byta ut alla köpta datorer till leasade datorer , 1,5 MSEK 4. En utbytesplan upprättas av IT-enheten för när och hur många datorer som kontinuerligt bör bytas ut i verksamheterna. 5. Behovsinriktad kompetensutveckling inom IT-området skall fortsätta inom arbetslagen. Ansvar Skolnämnden, Kommunstyrelsen, IT-enheten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(33) Tidsplan för åtgärden Ekonomi för åtgärden Utökad driftram skolnämnden för IT-satsningar om sammantaget för : ,930 MSEK ,150 MSEK ,650 MSEK ,650 MSEK ,650 MSEK. Delmål 4 - Öka samverkan mellan skola - näringsliv, högskola/universitet Nulägesbeskrivning Gemensamt för alla verksamheter är att man utifrån barns och elevers mognad, väver in samverkan och möten med näringsliv och samhället. Ju högre upp i årskurserna utvecklas kontakterna till att bli rena praktikperioder. I gymnasiet finns de lokala företagarna representerade i utbildnings- och programråden. Eleverna i gymnasieskolan har kontakter med företag och myndigheter inom flera olika områden. Gymnasieskolans utbildningsråd (näringsliv-skola-politiker) arbetar med strategiska framtids- och utvecklingsfrågor. I programråden med näringsliv, elever, lärare och rektor tar man upp och löser nutidsfrågorna. På Gymnasiet drivs bl. a projektet "Ung företagsverksamhet" i samarbete med "Ny företagarcentrum" och Näringslivssamverkan. Vuxenutbildningen ingår i många nätverk och grupper där näringslivet deltar. Vuxenutbildningen har ett brett utbud av utbildningar och kurser för olika företag i kommunen och regionen. Vuxenutbildningen genomför också uppdrag - och vissa specialdestinerade utbildningar åt näringslivet inom ramen för uppdragsutbildningen. Skolan och näringslivet i Kristinehamn har anställt en samordningsfunktion som arbetar med att bl.a. öka teknikintresset bland kommunens barn och ungdomar i det så kallade SNÖV-projektet. För att öka barn och ungdomars teknikintresse undersöks möjligheterna att starta en kommunal teknikskola. Vi är positiva till och beredda att starta processen för att anordna de kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar) som branscherna efterfrågar. Åtgärd 1. Utöka SYV -resursen (studie-och yrkesvägledare) inom Gymnasieskolan ,400 MSEK 2. Ytterligare resurser för att kunna genomföra KY-utbildningar (Kvalificerad yrkesutbildningar).

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(33) 3. Utreda behov av ny/modernare utrustning till Presterudsskolan, som underlag för en eventuell investering under ,4 MSEK 4. Gymnasieskolan skall vidareutveckla kontakterna mellan gymnasiet, lärcentrum, näringsliv, West Sveden, högskola och universitet under projekttiden, Nytt beslut tas efter utvärdering av projektet. 5. Starta en kommunal teknikskola/teknikcollage Externa finansieringar undersöks. Ansvar Skolnämnden Kommunstyrelsen Tidsplan för åtgärden Ekonomi för åtgärderna Medel för investering Ökad drift 2006 Ökad drift 2007 ytterligare 1, 4 MSEK 0,21 MSEK 0,4 MSEK Sammanträde med Demokrati- och framtidsberedningen 26 april 2005: Föreligger protokoll från sammanträde Av protokollet framgår vad gäller fokusområde Skola Delmål 1 - Arbetsmiljö Stefan Fröding framförde synpunkten att Lärcentrum/KomVux framtida lokalbehov borde utredas. Delmål 3 - Mer datorer i skolan Ett förslag framfördes av Stefan Fröding att en särskild översyn av skolans ITkostnader bör genomföras. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(33) 37 Revisionsrapport ang. skolbarnsomsorg Skn/2005:23 Skolnämnden har uppfattningen att det i dagsläget inte behöver göras någon särskild utredning. Nämndens beslut om att inte ta bort alternativet familjedaghem som en form av skolbarnsomsorg är i linje med vår uppfattning att det skall finnas alternativ inom skolbarnsomsorgen. När det gäller kvalitetsfrågan finns inga rapporter som pekar på något negativt i familjedaghemsverksamheten Ärendet: Kommunrevisionen har överlämnat en revisionsrapport gällande skolbarnomsorgen i Kristinehamns kommun. Revisorerna påtalar i rapporten: Skolbarnsomsorg är ett samlingsbegrepp av barnomsorg i fritidshem och familjedaghem för barn i åldern 6-12år. I Skollagens 2 a kapitel finns verksamhetens styrande paragrafer. Kommunrevisionens rapport, som biträtts av KPMG, gällande skolbarnsomsorgen i Kristinehamns kommun har fokuserat på fritidshemmens verksamhet då den verksamheten är större än familjedaghemmens. Granskningen har kartlagt och beskrivit verksamheten utifrån den reglering och lagstiftning som finns samt kommunens mål för verksamheten. En sammanfattande bild som beskrivs i rapporten är att skolbarnsomsorgen, fritidshemmen och familjedaghemmen är väl fungerande verksamheter utifrån lagstiftning, interna riktlinjer och målsättningar, barnens behov och föräldrars önskemål. Man konstaterar att 6% av barnen i skolbarnsomsorgen har sin omsorg i familjedaghem och att kostnaderna jämfört med tillgänglig statistik, där är dubbelt så hög som en plats i fritidshem. Revisionsrapporten anser att nämnden skall fatta ett inriktningsbeslut där man fastslår de prioriteringar som görs eftersom frågan är betydelsefull ur både effektivitets, kvalitets - och valfrihetssynpunkt. Innan inriktningsbeslutet tas föreslår man i revisionsrapporten att en utredning görs, där synpunkter som kostnader, kvalitet, valfrihet, samverkan/integration mellan skolbarnsomsorg och skola samt påverkan på kösituationen i förskolan tas hänsyn till.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(33) Skolnämndens överväganden: Skolnämnden debatterar frågan, beräkningssättet för de nyckeltal som redovisas för familjedaghemmen contra fritidshemmen. Fredrik Lindeström (kd) och Marie Oudin (m) poängterar vikten av att det finns valfrihet för föräldrarna och vill veta hur nyckeltalen har räknats ut. Ulf Granhagen (s) tror på de siffror som förvaltningen har presenterat och anser att det är fel att skolbarnsomsorg bedrivs i familjedaghem när alternativet fritidshem finns, han anser dessutom att det inte finns någon valfrihet förrän kommunen byggt ut förskoleverksamheten (daghemmen) så att de föräldrar som väljer denna också får den. Nu tvingas föräldrar att ta familjedaghem för att deras 1:a val inte går att tillgodose.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(33) Skn/2005:19 38 Revisionsrapport ang. kommunens interna samverkan gällande barn och ungdomar genom "BUSK-gruppen" Skolnämnden har tagit del av KPMG:s revisionsrapport och lämnar som kommentar nedanstående redovisning. Ärende Kommunrevisorerna har genomfört en uppföljning av tidigare revisionsgranskning gällande samverkan omkring insatser för barn och ungdomar genom den s.k. BUSK-gruppen. Rapporten är överlämnad till skolnämnden för synpunkter. Revisorernas rapport Revisorerna uppfattar att det finns en oklarhet om BUSK-gruppens uppdrag och ansvar. Därför bedömer revisorerna att uppdraget och inriktningen behöver utvärderas. Bedömning - förvaltningens förslag till svar BUSK-gruppen har den 9 mars 2005 diskuterat kommunrevisorernas uppföljning. Man är överens om att BUSK-gruppen inriktning delvis har förändrats. Förvaltningarna är sedan 2004 inte längre medfinansiärer i varandras verksamheter. Däremot samverkar man i olika verksamheter. I verksamheten Vågen medverkar skolnämnden med en lärartjänst. I Växthuset bidrar skolnämnden med en av ledarna samt tillhandahåller lokaler. Familjecentralen är en lokalintegrerad verksamhet mellan skola socialtjänst och där även landstinget ingår med mödravård och barnhälsovård. Det finns inte längre någon gemensam budget för ovan beskrivna verksamheter. Vi samarbetar även kring förstärkta fritidsklubbar. Den nya inriktningen för BUSK-gruppen liknar mer ett nätverk där verksamhetsföreträdare från de tre nämnderna möts för att finna samverkan i olika frågor kring barn och ungdomar. BUSK-gruppen har ett gemensamt utvecklingsanslag för kompetensutveckling av ovan angivna verksamheter.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(33) 39 Kvalitetsredovisning 2005 Skolnämnden godkänner kvalitetsredovisning 2005 (bilaga 1-3). Bakgrund Enligt förordningstexten SFS 1997:702 /SFS 2001:649 skall varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts och en redovisning för vilka åtgärder skolan avser att vidta om målen inte har uppnåtts (1 ). Varje kommun skall senast den 1 maj varje år upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning för föregående kalenderår. Kommunens kvalitetsredovisning skall bygga på skolornas kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta om målen inte har uppnåtts. / / (2 ). Skolnämndens beslut angående kvalitetsredovisning för kalenderår 2004 lyfter fram följande områden: - elevers inflytande och ansvar - stöd till barn i svårigheter - åtgärdsprogram - utvecklingssamtal - dokumentation av barns lärande och utveckling i en individuell utvecklingsplan Utvecklingsarbete, förbättringsarbete, av förskolors och skolors verksamhet sker inte bara inom de områden som skolnämnden pekar ut som väsentliga att arbeta med och att redovisa i en kvalitetsredovisning. I verksamheten pågår olika former av långsiktigt utvecklingsarbete. Värdegrundsarbete, perspektivet 1-16 år och strävan efter ett gemensamt yrkesspråk är exempel på detta. Vi betraktar också själva kvalitetsredovisningsarbetet som ett utvecklingsområde. Skolförvaltningen centralt och respektive enhet fortsätter att söka information och bygga kunskap om själva kvalitetsredovisningsarbetet. 1 Skolnämndens sammanträdesprotokoll , Skn 102

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(33) Varje enhet och dess ledning drar upp riktlinjer och väljer metoder för sitt kvalitetsarbete. Det finns i det ställningstagandet en strävan att Lära av varandra vilket inte skall tolkas som att kopiera det bästa sättet ; det betyder inte att likrikta det innebär istället att se vad som förenar det som leder till förbättringar och med detta som underlag fortsätta förbättringsarbetet. Den kommunövergripande kvalitetsredovisningen bygger på enheternas inlämnade kvalitetsredovisningar. Kvalitetsredovisningens avdelning I omfattar följande skolformer: förskolor, förskoleklasser, grundskolor inklusive skolbarnsomsorg (bil. 1). Varje rektor och förskolechef ansvarar för sin kvalitetsredovisning. Gymnasieskolans kvalitetsredovisning återges i avdelning II (bil. 2) och Vuxenutbildningens enligt bilaga 3.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(33) Skn/2005:20 40 Budgetramar 2006 Skolnämnden överlämnar konsekvensbeskrivning/åtgärdsförslag enligt nedan till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Ärendet: I arbetet med fastställande av budgetramar för 2006, plan har kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutat lämna i uppdrag till nämnder och styrelser att inkomma med konsekvensbeskrivning och åtgärdsförslag utifrån en preliminär budgetram för åren Budgetförslaget för 2006 utgår från kommunfullmäktiges beslut 70/04 och 115/04 men med följande förändringar: Samtliga nämnder: Med anledning av ökade kostnader/ökad ambitionsnivå vad avser interna lokaler, lokalvård och kosthållning förutsätter ekonomiutskottet att verksamheterna inom beslutade ramar inarbetar ökade kostnader avseende internhyra med 6 %, kost 3 % och lokalvård 4 %. ( beslutade ramar innefattar kompensation med 1%-enhet). Förslag till konsekvensbeskrivning/åtgärdsförslag: Verksamhetsvolymer Förskola Kommunen har genomfört reformen Maxtaxa och allmän förskola. Antalet barn i de kommunala, kooperativa och föreningsdrivna förskolorna har ökat. Familjedaghem Efterfrågan på platser i familjedaghem ligger kvar på föregående års nivå. Kostnaderna ligger alltså på ungefär samma nivå som föregående år men möjligheten att välja skolbarnsomsorg i familjedaghem gör att kostnaderna för verksamheten totalt blir högre än om alla barn valde fritidshemsplats. Två familjedaghem erbjuder barnomsorg kvällar och helger. Fritidshem Antalet barn på våra fritidshem börjar minska med ett tjugotal. Femtio barn har skolbarnsomsorg i familjedaghem.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(33) Förskoleklass Antalet barn i förskoleklass är oförändrat. Grundskola Elevantalet i grundskolan minskar läsåret 2005/2006 med 100 elever. Elevminskningen sker inom alla skolområdena Prognosen för 2006/2007 tyder på ett minskat elevantal med drygt 100 elever. Vid en jämförelse mellan prognoser över elevantal i Kristinehamns skolor (förskoleklass och grundskolor) mellan åren 2001 och 2005 ger vid handen att prognoserna årligen har behövts justeras uppåt; antalet elever i förskoleklass och grundskola har alltså varit fler än prognostiserats. Se bilaga De ekonomiska resurser för undervisning, undervisningsmateriel och kompetensutveckling för personalen som varje skolområde tilldelas baseras på ett antal faktorer. Varje elev genererar ett grundbidrag. Till detta kommer en viktad resursfördelning för att tillräcklig kunna stödja barn och elever i svårigheter/i behov av särskilt stöd. Skolområdena tilldelas också en särskild resurs för de elever som är berättigade till s.k. svenska 2 undervisning. Fördelningsprinciperna utsätts årligen för översyn och arbetas fram av en grupp bestående av skolchef, utvecklingsledare, skolområdeschefer samt rektorer för skolår F (förskoleklass) till skolår 6 och förskolechefer. Gymnasie- och vuxenutbildning Antalet gymnasieelever förväntas öka med cirka 30 elever. Den genomsnittliga nettokostnaden per elev ligger på kronor (kommungruppen och riket ). Gymnasieskolan har 8,3 lärare per 100 elever. Motsvarande siffror för kommungruppen respektive hela riket är 8,5 respektive 8,3. Målet är att ligga kvar på motsvarande nivå Gymnasiesärskolans kostnader per elev uppgår till kronor (exkl. skolskjuts). Motsvarande för kommungruppen är och riket kronor. Det 2004 nystartade specialutformade gymnasiesärprogrammet kommer att till viss del bära sina kostnader genom att färre elever läser på andra orter. De olika och vitt skilda verksamheterna inom vad som brukar kallas vuxenutbildningen förväntas ligga på samma nivå som 2004 och Elevvolymerna har stabiliserats och är i genomsnitt ca elever/år exkl. högskolestuderande på distans. Klart störst verksamhetsvolym inom Komvux har vuxengymnasiet där kostnaden per heltidsstuderande är kr. Motsvarande siffra för kommungruppen respektive hela riket är kr respektive kr. Nettokostnaderna per elev kommer snarare att öka än minska eftersom elever med särskilda behov har ökat de sista åren.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(33) Verksamhetsförändringar En plats i förskolan kostar drygt kr. Statsbidraget för maxtaxan har haft en tendens att minska. Hur mycket kommunen kommer att få 2006 är osäkert eftersom statsbidraget bygger på antalet kommuninvånare och den beräkningen gör SCB i december För innevarande år minskade skolförvaltningens statsbidrag för maxtaxan med kr. I 2006 års lönerevision avser vi att prioritera förskollärare och fritidspedagoger. Södermalmsskolans ombyggnad pågår för fullt. Ombyggnaden och tillbyggnaden av skolan kommer att fortsätta under resten av år 2005 och fram till höstterminen Under byggnadstiden kommer skolverksamheten att bedrivas i temporära paviljonger. Det påbörjade samarbetet mellan gymnasieskola, vuxenutbildning, kommunens (regionens) näringsliv och Karlstads Universitet kommer att på kort sikt utveckla främst program med yrkesämnen samt vissa utbildningar för vuxna. På litet längre sikt kommer även andra program att kunna dra nytta av samarbetet. Det Estetiska programmet är från läsåret 2004/2005 fullt utbyggt med sammanlagt över årskurserna cirka 135 elever. Ett fyrtiotal fler elever än beräknat när programmet startade hösten För att möta upp det ökade elevtalet startas ett nytt program hösten 2005, Handels- och administrationsprogrammet. Antalet elever som saknar betyg i kärnämnen från åk 9 har stabiliserats men inger ändå oro för framtiden. Det Individuella programmet är i stort behov av resursförstärkningar. Stora delar av det särskilda statsbidraget för resursförstärkningar läggs på Individuella programmet. Behov av medel för särskilda undervisningsgrupper och oaser har ökat inom gymnasieskolan. Det nystartade särgymnasiala programmet som startar hösten 2004 har väckt ett positivt intresse från elever och deras föräldrar. Möjligheterna för Karlstad att ta emot gymnasiesärelever minskar de närmaste åren varför gymnasiesärskolan i Kristinehamn kommer att dubbleras de närmaste åren. Vuxenutbildningen har successivt förändrats mot ökad flexibilitet och distansutbildning. Från lå 05/06 startas en Kvalificerad Yrkesutbildning (Hälsooch sjukvårdsdokumentation) och från 2006 startar utbildningen Företagande med inriktning handel- och turism. Ett väl utbyggt Lärcentrum framstår som positivt för Kristinehamn som attraktiv skolkommun men kommer också att kräva ökade ekonomiska resurser eftersom intresset för högskoleutbildning på distans ökar. Vid uttag från universitets- och högskoleregistret, , finns 166 personer i Kristinehamns kommun registrerade.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(33) Jämförelse av PROGNOSER över elevtal i Kristinehamns skolor 6-16 år upprättade åren : Barn/elever 6-16 år Prognos- Lå 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Tidpunkt Okt Okt Okt Sept April

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(33) Budgetram exkl kapitaltjänst NÄMND: Skolnämnden Löner 2,0% hel RAM PO-pålägg RAM Kostnadsökn 1 % RAM Intäktsökn 1 % RAM Utifrån skolförvaltningens volymbaserade budgetmodell baserad på antal barn/elever som är folkbokförda i Kristinehamns kommun, beräknar vi att klara budgetramen kkr för år Då kostnader för lokalhyra och städ mer än beräknat beräknat behöver vi inför år 2006 se över organisationen extra noggrant för att arbeta in dessa ökade kostnader. Konsekvenser/Åtgärder Hel Prioritet Kostnadsminskning/Intäktsökning årseffekt 1 Utifrån vår volymbaserade budgetmodell innebär års kommunbidrag en ram-minskning på 3000 tkr. 2 Kommunals löneavtal för år 2006 ger 3% mot -500 beräknat 2%. Effekt 1 Ovanstående ram-minskning innebär att vi behöver minska våra kostnader redan under år 2006 med 3000 tkr. Vi kommer under läsår 05/06 att göra en genomlysning av organisationen för att klara budgetram Kommunals löneavtal medför ytterligare kostnader på 500 tkr som behöver inarbetas utöver redan ökade hyres- och städkostnader. Verksamhetsvolym

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(33) Skn/2005:22 41 Vänsterpartiets motion om barnperspektivet i flyktingfrågor Svar på motionen Inom skolnämndens ansvarsområde skall ALLA barn erbjudas omsorg om föräldrarna förvärvsarbetar, studerar eller utifrån barnets eget behov (skollagen 2 a kap. 6 ). Det är också inskrivet i skollagen att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling då skall de anvisas plats förskola (skollagen 2 a kap. 9 ). Barnkonventionens fyra grundprinciper ligger till grund för målen i Kristinehamn kommuns barn och ungdomspolitiska handlingsprogram. Skolnämnden har inte uppfattningen att det i dagsläget behövs särskilda mål och riktlinjer utifrån flyktingbarnens speciella behov. Deras behov kan och skall tillgodoses utifrån ovan beskrivna dokument. Ärendet: Vänsterpartiet har lämnat en motion till Kommunfullmäktige ang. barnperspektivet i flyktingfrågor. Av motionen framgår följande: Vänsterpartiet har under våren 2004 skrivit en interpellation till socialnämndes ordförande angående flyktingbarnens situation i vår kommun. I socialnämndens svar sades att flyktingmottagandet skulle ses över utifrån ett barnperspektiv. Vänsterpartiet anser i motionen till fullmäktige att detta inte har skett. Vänsterpartiet anser att målsättningarna för kommunens flyktingmottagande måste utvecklas med utgångspunkt från barnen. De vuxnas mål om att bli självförsörjande får inte ske på bekostnad av barnens behov! Vänsterpartiet anser att särskilda mål och riktlinjer skall upprättas utifrån flyktingbarnens speciella situation och att flyktingmottagandet måste ha ett barnperspektiv. Kommunkansliet har överlämnat motionen till skolnämnden för besvarande senast

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(33) 42 Medborgarenkät - skolnämndens remissvar Skolnämnden lämnar följande synpunkter: Fundamentet i arbetet med att gå vidare bör vara att ta de delar som medborgarna inte är nöjda med som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Utifrån den basen startar arbetet med att diskutera de förbättringar som medborgarna föreslår och att genomföra dem i tillämpliga och ekonomiskt försvarbara delar på kort respektive längre sikt. Ärendet: På uppdrag av Kristinehamns kommun har Inregia genomfört en medborgarenkät kallad Bo och Leva i Kristinehamn. Huvudsyftet med enkäten är att generera ett nöjdinvånarindex, utifrån vilket kommunen kan följa utvecklingen över tiden. Genomförda indexberäkningar visar att Kristinehamnare ger 3,6 poäng av fem möjliga på nöjdinvånarindex. Frågeställningarna har handlat om boende, närmiljö, trygghet, vård och omsorg, skola och utbud av nöjesliv, badhur, naturområden mm. Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 33, beslutat att remittera medborgarenkäten för synpunkter till kommunens nämnder/förvaltningar, polis, KRUT, Svensk Handel m.fl. Skolnämndens del av enkäten: Skolförvaltningen har efter läsning av materialet konstaterat följande: Förskoleverksamheten 80 % av föräldrarna med barn under 12 år är nöjda med kommunens förskoleverksamhet. De vanligaste förslagen på åtgärder för en bättre verksamhet är mer personal och mindre grupper. Grundskolan 75 % av föräldrarna med barn i grundskolan är nöjda med skolans verksamhet. Även här handlar förslagen om åtgärder för en bättre skola om fler lärare och resurspersonal samt om mindre klasser. Dessutom menar 20 % att det behövs bättre lokaler och en upprustning av skolornas inne- och utemiljö.

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Torsten Bergstedt (m) Ledamot. Dick Malmström (fp) Fredrik Lindeström (kd) Ledamot Kjell Carlberg (s)

Torsten Bergstedt (m) Ledamot. Dick Malmström (fp) Fredrik Lindeström (kd) Ledamot Kjell Carlberg (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Skolförvaltningen, kl 08.00-09.00 Beslutande Jane Larsson (c) Ordförande Ulf Granhagen (s) Vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Ledamot Marie Oudin (m) Ledamot

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot

PROTOKOLL. Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Storugglan Uroxen, kl 8:30-12.10 Beslutande Ledamöter Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sida 1 (13) 2013-08-28 Plats och tid Stadshuset kl 08.30-11.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerande Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-11-16 Sid:108 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Nelly Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Sida 1/12 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30-16.00 Ajournering, kl 14.50-15.05 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 24-30 Ann Ludwigsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 46 Plats och tid Personalrummet Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.15 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan 2016 - Leksands kommuns fritidshem 1 OM DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET... 3 UPPDRAG OCH VISION... 4 KVALITETSREDOVISNING 2015... 4 ORGANISATION... 4 PRIORITERINGAR

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05.

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. 2009-11-05 PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. Utdrag ur skollagen 2 b kap Förskoleklassen 2 För barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-10-05 128 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.30-17.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 2:e vice ordförande Ingbritt Andersson (M) ledamot

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-19 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2012-09-19, kl 13.00 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner

Läs mer