Torsten Bergstedt (m) Ledamot. Dick Malmström (fp) Fredrik Lindeström (kd) Ledamot Kjell Carlberg (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsten Bergstedt (m) Ledamot. Dick Malmström (fp) Fredrik Lindeström (kd) Ledamot Kjell Carlberg (s)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Skolförvaltningen, kl Beslutande Jane Larsson (c) Ordförande Ulf Granhagen (s) Vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Ledamot Marie Oudin (m) Ledamot Dick Malmström (fp) Ledamot Fredrik Lindeström (kd) Ledamot Kjell Carlberg (s) Ledamot Eva Vermelin (v) Ledamot Bisera Bucuk (s) Tjg. Ersättare Ersättare Bo Olson (fp) Göran Larsson (c) Ulf Engström (s) Elisabeth Zadik (v) Övriga närvarande: Kerstin Hedvall Skolchef Dan Thörewik Utvecklingschef Daana Kaipainen Sekr. Justerare Ulf Granhagen och Dick Malmström Justeringens plats och tid Skolkansliet, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Daana Kaipainen Ordförande Jane Larsson (c) Justerare Ulf Granhagen (s) Dick Malmström (fp) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Skolnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Daana Kaipainen

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(8) 120 Inrättande av teknik- och innovationscenter i Kristinehamn Skolnämndens beslut Skolnämnden beslutar att ett teknik- och innovationscenter startas vid Presterudsskolan hösten 2008 att placera gymnasieskolans program enligt följande: Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter Elprogrammet (EC), Fordonsprogrammet (FP), Gymnasiesärskolan, Hantverksprogrammet (HV), Individuella programmet (IV), Industriprogrammet (IP) och Teknikprogrammet (TE). Brogårdsskolan Estetiska programmet (ES), Handels- och administrationsprogrammet (HP), Hotell- och restaurangprogrammet (HR), Naturvetenskapsprogrammet (NV), Omvårdnadsprogrammet (OP), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) och Specialutformat idrottsprogram (SPID). Ärendet Skolnämnden antog , 91, följande viljeinriktning ang. teknik- och innovationscenter i Kristinehamn: ett teknik- och innovationscenter startas hösten 2007 lokaliseras till Presterudsskolan en konsekvensbeskrivning för etableringen tas fram snarast program med teknisk inriktning inom GY07 förlägg till Presterudsskolan En arbetsgrupp bestående Leif Hansson, Kerstin Hedvall, Lars Reinholdsson, Rolf Södergren och Dan Thörewik har utrett ärendet och tagit fram en konsekvensbeskrivning samt beslutsförslag till nämnden. Arbetsgruppen föreslår A. Förändring av starttiden från hösten 2007 till hösten 2008 B. Placering av gymnasieskolans program enligt Gy2000 (Gy 07 har utgått) enligt följande: Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter Elprogrammet (EC), Fordonsprogrammet (FP), Gymnasiesärskolan, Hantverksprogrammet (HV), Individuella programmet (IV), Industriprogrammet (IP) och Teknikprogrammet (TE). Brogårdsskolan Estetiska programmet (ES), Handels- och administrationsprogrammet (HP), Hotell- och restaurangprogrammet (HR), Naturvetenskapsprogrammet (NV), Omvårdnadsprogrammet (OP), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) och Specialutformat idrottsprogram (SPID).

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(8) C. Konsekvensområden Administration Administrativ personal fördelas på båda skolenheterna. Ekonomi Bra och ändamålsenliga lokaler och utrustning/infrastruktur kommer att kräva investeringsmedel. Inom ramen för LTP07 finns 10 miljoner avsatta för detta ändamål. Utöver detta kommer ytterligare investeringsmedel att behövas. Genus På såväl nationell som lokal nivå är det förenat med svårigheter att rekrytera flickor till tekniska utbildningar Teknik- och innovationscenter kommer att med kraft arbeta för att få en förändring till stånd. Strategier för att rekrytera flickor till teknikutbildningar är bl.a. att inrätta intresseväckande aktiviteter Snilleblixtar, Pillardagar, Företagsforskning för barn i lägre åldrar och att anpassa lärmiljöer för ändamålet. Ett sådant utvecklingsarbete sker genom satsning på en kommunal teknikskola (KomTek), Ung företagssamhet (UF), sommarkurser Flickor och teknik etc. Vi ser även kompetensutveckling vid Teknik- och innovationscenter som en möjlighet för förskole- och skolpersonal. Kommunikationer Goda kommunikationer lokalt och regionalt måste finnas. Lagarbete och ämnesintegration Verksamheten kommer att utformas i enlighet med Teknik Colleges kritier. Lärarna arbetar i team. Nyckelord gemensamt ansvar, fungera i team, sammanhållen pedagogik, elevaktivt arbetssätt, integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Rektor ansvarar för att organisera arbetslag. Personalens/arbetslagens /teamens/sektorernas uppgift blir att konkretisera kriterierna. Lokaler I samband med etableringen av Teknik- och innovationscenter kommer en lokalgrupp att bildas. Följande områden måste beaktas: bibliotek, undervisningslokaler, grupprum. elevoch lärararbetsplatser, samlingslokal/cafeteria, rastutrymmen, konferensrum och IKTutrymmen. Ytterligare områden kan bli nödvändiga att utredas. Lärarkompetens Lärarna ges möjlighet till kompetensutveckling på företag ett antal dagar per år inom ramen för de 16 dagarna (och eventuellt mer). Nätverket inom Teknik College ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Sammanhållna dagar Modeller för förläggning av elevers och lärares arbetstider tas fram.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(8) Samverkan med Näringslivet Utvecklingschefen ansvarar för att upprätthålla och utveckla samarbetet skola näringsliv. En referensgrupp bestående av representanter för näringsliv och skola kommer att bildas kring etablerandet av Teknik- och innovationscenter. I samband med etablerandet kommer en översyn av programråd och utbildningsråd att göras. Tidsplan Elever som börjar gymnasiet 2007/08 startar där programmen finns idag. Elprogrammet förläggs till Teknik- och innovationscenter. Programflytt görs enligt punkt B ovan inför läsåret 2008/09. Under läsåret 2008/09 startar programmen enligt punkt B ovan. TE och OP åk 3 fasas ut på bästa sätt. Omvårdnadsutbildningen för vuxna och KY/Hälso- och sjukvårdsdokumentation placeras på Brogårdsskolan från läsåret 2008/09. Utfasningen sker på bästa sätt. Utrustning se punkten Ekonomi ovan. Inkommen skrivelse Teknikcollege i Värmland sammanfattning av viktiga frågeställningar vid etablering av Teknik College i Kristinehamn bilaga 1. Lärarna vid Teknikprogrammet på Brogårdsskolan har inlämnat en skrivelse med synpunkter inför etablering av Teknikcollege i Kristinehamn i ett Teknik- och Innovationscenter - se bilaga 2. Skolnämndens överväganden Dan Thörewik föredrar ärendet och redogör för begreppen Teknikcollege contra Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter. Teknikcollege är ett begrepp som ägs av Industrikommittén, som kan kvalitetscertifiera utbildningar att kallas Teknikcollege. För Kristinehamns del gäller det Industri- och Teknikprogrammen till att börja med. Dessa är tänkta att lokaliseras vid Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter. Fredrik Lindeström (kd) ställer fråga ang. finansieringen. Kerstin Hedvall redovisar att det i LTP-arbetet är avsatt 7 mkr för 2007 och 3 mkr för 2008 och att förslag om ytterligare investeringar är föreslagna i den kommande LTPn. Fredrik Lindeström säger att det är viktigt att personalen får delta med sin kompetens. Kerstin Hedvall meddelar att EU-medel är sökta och beviljade, personalen kommer att bli delaktiga i processen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(8) 121 Intagningsbestämmelser och tidsplan för intagning till gymnasieskolan lå 2007/08 Skolnämndens beslut Skolnämnden beslutar enligt gymnasiechefens förslag nedan. Ärendet: Gymnasiechef Rolf Södergren föreslår intagningsbestämmelser inför intagning till gymnasieskolan lå 2007/08 enligt följande: Slutbetygen från år 9 i grundskolan värderas enligt följande: Godkänd: 10 poäng Väl godkänd: 15 poäng Mycket väl godkänd 20 poäng Värdet av de 16 bästa betygen adderas och utgör det så kallade jämförelsetalet. För att vara behörig sökande till gymnasieskolans nationella och specialutformade program måste man ha lägst betyget Godkänd i svenska, engelska och matematik. Sökande till det Estetiska programmet, samtliga inriktningar, kallas till ett inträdesprov. Jämförelsetal för urvalet till gymnasieskolan ska beräknas som medelvärdet av summan av betygspoäng och poäng av färdighetsprov. Tilläggspoäng 10 ges för upprepat förstahandsval eller för den som är elev på ett program vid söktillfället. Efter den preliminära intagningen har sökande rätt till omval. Omvalet ska vara elevintagningen till handa senast 15 maj, Beslut om intagning i fri kvot (särskilda skäl) tas senast i samband med den slutliga intagningen i juni. Ansökan och bifogade handlingar rörande fri kvot ska vara elevantagningen till handa senast 15 maj, Alla sökande som går i grundskolan behandlas vid preliminärintagningen oavsett behörighet. Beslut om slutlig intagning gäller under förutsättning att sökanden är behörig vid vårterminens slut. Sökande som gjorts sig behörig efter Intagningsutskottets intagningsbeslut ställs som sista reserv. Sökande som avslutat grundskolan men ännu inte är behörig för studier på gymnasieskolan prövas ej vid preliminärintagningen. Sökande har rätt att behörighetskomplettera före den slutliga intagningen sker.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(8) Sökande till gymnasieförberedande utbildning och andra sökbara alternativ där sökande inte är behörig för studier på nationella eller specialutformade program prövas enbart vid den slutliga intagningen. Det är alltid den kommun man söker till som beslutar om mottagande. Beslut om att inte tas emot som sökande till annan kommuns gymnasieskola kan överklagas. Kommunens studie- och yrkesvägledare upplyser i övrigt kring intagning till gymnasieskolan. Förslag till tidsplan för intagningsarbetet 2007: 9 januari Ansökningssidan öppnas 1 februari Sista dag för ansökan. Ansökningar som inkommer efter detta datum behandlas som sent inkomna. (man blir mottagen i mån av plats). Mars Färdighetsprov för de elever som sökt till Estetiska programmet. 4 april Preliminärintagning (intagningsutskott) 23 april Ansökningssidan öppnas för möjlighet till omval. 15 maj Sista dag för omval. Elever som gör ändringar efter detta datum placeras sist på reservlistan till sökt program. 28 juni Slutintagning (intagningsutskott) 28 juni Personliga intagningsbesked skickas hem till varje sökande. Det är också möjligt att logga in och se sitt intagningsbesked på webbsidan. Juli Augusti Svarskort skickas in till intagningskansliet senast måndag 23 juli. Reservintagning. Nya intagningsbesked skickas hem till eleven. Det är också möjligt att logga in och se sitt reservnummer på webbsidan. 15 september Årets intagning avslutas.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(8) 122 Extraresurser för tillfälligt behov av platser (Sluss) i förskoleverksamheten perioden januari-juni Skolnämndens beslut Skolnämnden begär hos kommunstyrelsen om extra medel för att kunna driva två tillfälliga förskolor för cirka 30 barn enligt utvecklingsledare Christer Berggrens förslag nedan. Ärendet: Utvecklingsledare Christer Berggren redovisar kösituationen inom förskoleverksamheten. Kösituationen har de senaste månaderna utvecklats så att platserna i våra befintliga förskolor och familjedaghem inte räcker till. Mars 2006 togs två nya förskoleavdelningar i drift och i augusti ytterligare ett personalkooperativ med 17 platser. I maj 2006 var alla i kön erbjudna platser till augusti Efterfrågan av platser till årsskiftet 2007 har successivt ökat och för att klara januari månads efterfrågan har dagbarnvårdarnas grupplokal "Maskrosen" på Stenstalid tagits i anspråk till en tillfällig förskola (Sluss) med plats för 15 barn i åldern 1-2 år. För att lösa behoven för de föräldrar som har behov av plats i februari och mars föreslås att ännu en tillfällig lokal tas i bruk. Lokalen är den som både förskolorna Sirius och Spiggen tillfälligt använt vid deras reparationer. Förslag Undertecknad föreslår skolnämnden att hos kommunstyrelsen begära om extra medel för att kunna driva två tillfälliga förskolor för ca 30 barn. 6.0 årsarbetare 6 månader: kr Material: kr Hyra o Städ: kr Totalt kr

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(8) 123 Utnämning av verksamhetschef för skolhälsovården Skolnämndens beslut Skolnämnden utser skolområdeschefen Margaretha Karlsson som verksamhetschef för skolhälsovården.

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer