Strategi för skolutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för skolutveckling"

Transkript

1 Strategi för skolutveckling

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING VÅRA INTENTIONER FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM Pedagogisk personal ska Förskolechef och rektor ska Verksamhetschef ska Förvaltningschef ska RESURSER Nulägesbeskrivning Digitala verktyg Lärmiljöer Kompetens Önskat läge Kompetensutveckling Utvecklare IT och lärande Digitala lärmiljöer Digitala verktyg UTVÄRDERING- UPPFÖLJNING UPPDATERING HÄNVISNINGAR

3 1. Inledning Detta dokument syftar till att ge en tydlig gemensam målbild, samt att ange vad som förväntas av verksamheten, för att kunna skapa de bästa möjliga förutsättningar för barn och elever att utvecklas i en modern digital lärmiljö i Falkenbergs kommun. Dokumentet består av följande delar: Våra intentioner Här beskrivs den skola som vi vill ska möta och inspirera våra barn/elever i sin utveckling till kompetenta människor. Förutsättningar för framgång Här beskrivs respektive yrkesrolls ansvar utifrån en målbild. Under rollen Pedagogisk personal finns dessutom exemplifieringar, vilka ska tolkas som en lägstanivå. Resurser De olika resurserna kompetensutveckling, lärmiljö och digitala verktyg beskrivs först i ett nuläge och därefter i ett önskat läge. Utvärdering - uppföljning Här beskrivs vad som ska utvärderas och hur det sedan ska följas upp. Uppdatering Kravet för ett levande dokument är kontinuerlig uppdatering och detta dokument ska uppdateras en gång per år. Hänvisningar Källhänvisningar till styrdokument och direktiv. 3

4 2. Våra intentioner I våra förskolor och skolor ska vi arbeta med att utveckla den kompetenta människan och det innebär att varje enskilt barn och enskild elev ska få möjlighet att finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Med det som grund ska förskola och skola knyta an till barnet och eleven och deras vardag. I dag är de digitala verktygen en naturlig del av vardagslivet utanför skolan i alla upptänkliga situationer, så naturliga att vi ofta inte ens reflekterar över dem, och utvecklingen av verktygen drivs i många fall lika mycket av användarnas behov och intressen som av verktygsutvecklarnas idéer. De digitala verktygen har på så sätt en viktig plats i lärprocessen, vilken är väl grundad och förankrad i våra verksamheter och i styrdokumenten. Utmaningarna för oss består i att utveckla metoder och arbetssätt som ger skillnad i barnens och elevernas lärande. Vi ska ta vara på de nya möjligheter som bjuds för barnet och eleven att få ett ökat reellt inflytande över sin lärprocess, eftersom vi vet att inre motivation samt lust och medskapande ger de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Liksom samhället i övrigt omdefinierar sig efter samtiden, ska vi omdefiniera våra processer för att vara i fas med tiden. Vi behöver tillägna oss nya tankemönster och därför använda moderna verktyg, som ger alla i förskolan och skolan möjlighet att ständigt utveckla rika lärmiljöer. Dessa lärmiljöer är en förutsättning för ett lärande anpassat till såväl barn- och elevgruppen som till den enskilde individen. För oss i Falkenbergs kommun är det viktigt att barn och elever inspireras och tillåts använda sin fantasi och skapande för att utveckla sina förmågor. Barn och elever ska utmanas i det kreativa tänkandet och skolan ska ta till vara på denna förmåga, då det ligger till grund för barnets och elevens motivation. Deras nyfikenhet ska väckas och förskola och skola ska arbeta med varierade uttrycksformer, såsom estetiska och formativa lärprocesser, för att få en progression i lärandet. Förskola och skola ska stå för rika lärmiljöer i kollaborativa lärprocesser och därmed möjliggöra för barn och elever att vara medskapande i sitt lärande och även vara del av världens samlade kompetens. Med detta som grund framstår omvärldsbevakning som en viktig aspekt för barns och elevers kritiska förhållningssätt till vår omvärld och till oss själva. Det handlar i grund och botten om att ta vara på och utveckla sin kompetens för att utvecklas till den kompetenta människan och medmänniskan. 4

5 3. För att vi ska nå fram 3.1. Pedagogisk personal ska med digitala verktyg förstärka kvalitén i lärandet för ökad motivation och måluppfyllelse, med utgångspunkt i barns och elevers vardagserfarenheter. Exempel: I det dagliga arbetet använda den digitala miljö som är naturlig för barn och elever såsom till exempel sociala medier och digitala kanaler etc. arbeta med digitala verktyg i lärprocessen vid kunskapsinhämtning, bearbetning, analys och reflektion samt låta barnen och eleverna prova, kommunicera och omvärdera, på ett likvärdigt sätt. Exempel på digitala verktyg: Youtube, Wikipedia, sociala medier, bloggar, molntjänster tillsammans med barn och elever arbeta med formativa lärprocesser och ge dem förutsättningar att ta till vara på och utveckla sin digitala kompetens samt låta barn och elever vara förebilder för varandra och andra. Exempel på digitala verktyg som stödjer formativa och kollaborativa lärprocesser: Unikum, Google Drive, Blogger, som samtliga ska användas i det dagliga arbetet. vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och våga prova nya. verka för ett multimodalt mobilt lärande i organisationen. hålla sig uppdaterad med aktuell forskning och med det som utgångspunkt vara aktivt medskapande i verksamheternas olika lärprocesser Förskolechef och rektor ska ge förutsättningar, samt efterfråga, att personalen utvecklar barnens och elevernas lärande genom att använda sig av digitala verktyg som en naturlig del i lärprocessen. verkställa förskolans och skolans Digitala agenda som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. verka för ett multimodalt mobilt lärande i organisationen. vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och även våga prova nya. vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att utveckla lärandet via digitala verktyg och tillsammans med medarbetare, barn och elever dra upp riktlinjer och visa vägen gällande skolutveckling. 5

6 3.3. Verksamhetschef ska ge förutsättningar för, samt efterfråga, att varje förskolechef och rektor arbetar utifrån dokumentet Digitala agenda. verka för ett multimodalt mobilt lärande i organisationen. vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och våga prova nya. vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att utveckla lärandet via digitala verktyg och stötta förskolechef och rektor i arbetet med att dra upp riktlinjer och visa vägen gällande skolutveckling Förvaltningschef ska ge förutsättningar för, samt efterfråga, att varje verksamhetschef och verksamhet arbetar utifrån dokumentet Digitala agenda. verka för ett multimodalt mobilt lärande i organisationen. vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och våga prova nya. vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att utveckla lärandet via digitala verktyg och stötta verksamhetschefer och verksamheterna i arbetet med att dra upp riktlinjer och visa vägen gällande skolutveckling. 4. Resurser 4.1. Nulägesbeskrivning Nedan följer en sammanfattning av hur det ser ut i Falkenbergs kommun gällande digitala verktyg, lärmiljöer och kompetens Digitala verktyg Genom satsningen på En- till- En i Falkenbergs kommun har tillgången till digitala verktyg förändrats mycket de senaste åren. I år 6-9 och på gymnasieskolan har samtliga elever och personal tillgång till ett personligt digitalt verktyg. Även för förskolan upp till år 5 har tillgången ökat, men inte i den omfattning och inte med den likvärdighet som skett i de äldre åldrarna. Motsvarande utveckling har skett när det gäller infrastrukturen, dvs tillgången till Internet har ökat och blivit bättre. 6

7 Lärmiljöer Digitala lärmiljöer handlade inledningsvis mycket om de hårda delarna, det vill säga datorer och teknik. Med utvecklingen har kunskapen ökat och synen har förändrats och nu handlar det om ett mycket bredare sätt att se på lärmiljön, där de mjuka frågorna sätts i fokus. Med de mjuka frågorna menas kompetens, innehåll, metodik, förhållningssätt etc Kompetens Samtidigt som tillgången till digitala verktyg har ökat, har kompetensspannet hos personalen också ökat mellan de som kan mest och de som kan minst, när det gäller användning av verktygen i lärandet. Detta visar sig tydligt genom att det fortfarande finns behov av grundläggande kompetensutveckling i att använde de digitala verktygen samtidigt som de mest erfarna användarna efterfrågar spetskompetens Önskat läge Kompetensutveckling Genom att ange en lägstanivå gällande personalens kompetens i att använda digitala verktyg för lärande, kan verksamheten förhålla sig till detta och utifrån det identifiera kompetensutvecklingsbehovet för att nå denna lägstanivå. Genom att skapa en kultur som uppmuntrar till att tänka utanför boxen ges grunden för en god utveckling och vi ska i första hand använda oss av personer i vår egen verksamhet som kompetensutvecklare. För att denna modell ska vara möjlig behöver resursfördelningen vara flexibel. Vid avsaknad av intern kompetens kan extern kompetens användas. Digital kompetens och dess olika komponenter 7

8 Ansvaret för att säkerhetsställa de anställdas digitala kompetens och introducera dem i Falkenbergs digitala lärmiljö ligger på respektive chef. Hela organisationen ska dock ses som en resurs att tillgå i detta introduktions- och utvecklingsarbete, inklusive den anställde själv Utvecklare IT och lärande Utvecklarna IT och lärande har ett övergripande uppdrag att tillsammans med organisationen initiera, stödja, driva och synliggöra utvecklingen av våra digitala lärmiljöer samt det pedagogiska och didaktiska arbetet med digitala verktyg. Exempelvis: Arbetar med både didaktiska och strukturella processer rörande samarbetsverktyg, verktyg för dokumentation och formativa lärprocesser, satsningar runt digitala verktyg, webbpublicering, sociala medier, stöd till elever som är i behov av särskilt stöd etc Digitala lärmiljöer Vi står inför en spännande framtid med många olika faktorer som kommer att forma framtidens skolmiljö och arbetssätt i skolan för att stärka lärandet för barn och elever. Den digitala lärmiljön är ett exempel och den ska ge möjlighet och inspirera till att i lärandet; dela, bearbeta, kommunicera, analysera, samarbeta, skriva, lyssna, filma, fotografera, animera, kreativt skapa, musicera, granska, leka, spela spel, upptäcka, utforska, utveckla, översätta, tala, läsa, simulera, problemlösa, strukturera, dispositionera, organisera, fantisera, kritiskt granska, söka information, nätverka, bygga, programmera, rita, måla, räkna, färdighetsträna, träna språkutveckling och språkinlärning, instruera, uppträda, dokumentera etc. 8

9 Vår digitala infrastruktur i kommunen ska möjliggöra för alla i verksamheten att samtidigt kunna använda digitala tjänster fullt ut. De digitala tjänster som här avses är de som användarna anser vara viktiga för lärandet i enlighet med skolans uppdrag. Alla barn och elever ska i sin dagliga verksamhet ha tillgång till en digital lärmiljö som är utrustad med modern teknik för ljud och projektion av bilder och filmer för att optimera ett kollaborativt lärande. För de verksamheter och utbildningar där behov finns att använda sig av annan digital utrustning än den gängse, ska anpassad utrustning därtill införskaffas. Vi ska alltid ha ett ergonomiskt fokus i arbetet med digitala verktyg Digitala verktyg Verksamheten ska ha tillgång till följande digitala verktyg för att uppnå målen i dokumentet Digitala agenda. Förskola 5-7 moderna digitala verktyg per avdelning anpassat efter verksamhetens behov senast 2016 Skolår F- 5 Ett modernt digitalt verktyg per elev senast 2016 Skolår 6-9 Ett modernt digitalt verktyg per elev senast 2013 Gymnasieskola Vuxenutbildning Pedagoger Övrig personal Alla barn och elever Ett modernt digitalt verktyg per elev anpassat efter utbildningens behov Klassuppsättningar av ett modernt digitalt verktyg anpassat efter utbildningens behov Ett till två moderna digitala verktyg per pedagog anpassat efter behov Ett till två moderna digitala verktyg per personal anpassat efter behov I sin dagliga verksamhet ha tillgång till en digital lärmiljö som är utrustad med modern teknik för ljud och projektion av bilder och filmer senast 2013 senast 2016 senast 2015 senast 2015 senast

10 5. Utvärdering- Uppföljning För att detta dokument ska göra skillnad och bli ett levande verktyg, ska chefer på alla nivåer processa arbetet med att förverkliga intentionerna i detta dokument enligt modellen för systematiskt kvalitetsarbete. Likabehandlingsplanen ska alltid beaktas i detta arbete. Resultatet redovisas årligen för respektive chef. Modell för systematiskt kvalitetsarbete 6. Uppdatering Barn- och utbildningsförvaltningens IT- strategigrupp ansvarar för att detta dokument uppdateras vid behov, dock minst en gång per år inför budgetberedning. Falkenberg november 2013 IT- strategigruppen Jessica Bystedt Fredrik Lundqvist Ulf Nyborg Fredrik Landelius Leif Sandlund (Föräldraledig) Helén Myslek Aleksandra Rodenkrans Hagström Elisabet Nord Fredrik Håkansson Anders Störby 10

11 7. Hänvisningar EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande varav digital kompetens är en. Läroplan för förskola, Lpfö 98/10 I förskolans uppdrag står: Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 och Läroplan för grundsärskolan 2011 I övergripande mål och riktlinjer står: Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Läroplaner för frivilliga skolformer Läroplan för gymnasiesärskola kommer hösten 2013 Läroplan för gymnasieskola 2011 och Läroplan för vuxenutbildning I övergripande mål och riktlinjer står: Eleven kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Lokala dokument Alla ska lyckas Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas Falkenbergs skolor Verksamhetsplan

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer