Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012."

Transkript

1 Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

2 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning som skett av läkarnas deltagande i fortbildning. Konferensens mål var att skapa en dialog om hur läkarnas fortbildningsmöjligheter ska kunna förbättras. Företrädare från bland andra Socialstyrelsen, Läkemedelsindustrin, Sveriges Kommuner och Landsting medverkade och gav sina perspektiv på behovet av kontinuerlig kompetensutveckling för sjukvårdens specialistläkare. Under konferensen presenterades statistik över läkarnas fortbildning från 1990 talet fram till Representanter från de läkarfackliga organisationerna i Danmark, Finland och Norge redogjorde för sina erfarenheter och representanter från Läkaresällskapet och IPULS bidrog med analys och synpunkter från sina verksamheter. Konferensen riktade sig till läkare, myndighetsföreträdare och tjänstemän som är engagerade i frågan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många deltagare under dagen framförde synpunkter om ett behov av struktur för att kunna följa upp och förbättra läkarnas fortbildning. Vidare rådde stor samstämmighet kring vikten av att nu påbörja diskussioner mellan SKL och professionen och andra intressenter för att definiera kriterier för god fortbildning och utveckla system för hur uppföljning och förbättring ska kunna ske. Sveriges läkarförbund arrangerade konferensen, där cirka 110 personer deltog. Moderator under dagen var Tobias Smedberg från Agenda PR. Presentationer från de olika föredragen återfinns på Sveriges läkarförbunds hemsida: 2

3 2. Inledning av konferensen Föredragande: Eva Engström, ordförande för Utbildnings och forskningsdelegationen, Sveriges läkarförbund. Eva Engström inledde med att konstatera att frågan om läkares fortbildning varit aktuell länge. Höjda effektivitetskrav, ökade ambitioner med en hög förändringstakt medför att det blir allt större problem att kunna avsätta tillräckligt med tid i verksamheten för att kunna upprätthålla en god fortbildning. När det gäller tänkbara lösningar pekade Eva Engström på att det nu är nödvändigt att ställa krav på vårdgivarna för att läkarna ska få den kontinuerliga kompetensutveckling som är nödvändig för att upprätthålla en god vård för patienterna. Det finns olika modeller för hur detta kan förverkligas med kvalitetssäkringssystem, öppna jämförelser eller andra former av verksamhetsstyrning. Det är ett ansvar för vårdgivare, professionen och ansvariga myndighetsföreträdare att gemensamt skapa system för hur detta bäst ska kunna förverkligas. 3. Läkarförbundets fortbildningsenkät Föredragande: Turid Stenhagen, utredare, Sveriges läkarförbund. Sammanfattning av undersökningen Sammanfattning av de centrala resultaten i undersökningen: Läkares deltagande i fortbildning sjunker generellt. Deltagandet i extern fortbildning har minskat med 20 procent mellan När det gäller internutbildning har andelen läkare som uppger att de inte har haft någon internutbildning ökat från 16 procent år 2005 till 42 procent år Bristen på fortbildning är störst inom bristspecialiteter som allmänmedicin, psykiatri och geriatrik. Läkemedelsindustrins finansiering av enskilda läkares fortbildning har minskat och arbetsgivarens procentuella andel har ökat. Undersökningen pekar på att utbildningsklimatet inom verksamheterna generellt inte försämrats och att detta inte utgör orsak till minskningen. Det framgick också att verksamhetschefens yrkesbakgrund har liten betydelse för mängden fortbildning. Undersökningen bygger på enkät som avser år 2010 och som besvarats av 931 yrkesverksamma läkare. Svarsfrekvensen uppgick till 71 procent. 3

4 4. Behovsstyrd livslång professionell utveckling Föredragande: Stefan Lindgren, ordförande WFME, World Federation for Medical Education och ordförande Svenska Läkaresällskapets Utbildningsdelegation. Stefan Lindgren slog inledningsvis fast att frågan om fortbildning av läkare är avgörande för utveckling av vården. Utan en väl strukturerad fortbildning kommer inte vården att kunna leva upp till de förväntningar och behov som finns. Utan en fungerande fortbildningsstruktur ställs inte adekvata krav på utbildningsarrangörer att genomföra utbildningar som motsvarar verksamheternas behov. Det finns idag en reglering för grundutbildning och specialistutbildning med tydligt ställda krav på utbildningsinnehåll som motsvarar målbeskrivningarnas krav. Stefan Lindgren menade att det finns ett behov av att ha ett brett perspektiv på fortbildning, där alla delar av kunskapsutvecklingen täcks in. Allt ifrån lärande i det dagliga arbetet på en klinik till internationella konferenser. Kompetensutveckling behövs inte bara inom medicin utan också inom en lång rad andra områden som, ledning, kommunikation, organisation och teknik. Mycket av lärandet sker i arbetet, utan möjlighet att sätta upp skiljetecken mellan arbete och lärande. Att skapa utrymme för reflektion i arbetet menade Stefan Lindgren vara väl så viktigt som många andra åtgärder. I reflekterandet granskas egna förhållningssätt och ny kunskap skapas. För att detta ska kunna ske effektivt behövs en större medvetenhet om hur lärprocesser fungerar enligt Stefan Lindgren. Idag ligger fokus i första hand på resultat av lärandet. I en förlängning ingår då att granska den egna verksamheten, utveckla nya metoder och förbättra sjukvården. Han menar också att läkare har en viktig uppgift i att samverka med det omgivande samhället. Många hälsoproblem är idag kopplade till livsstil, vilket gör att läkare har en viktig pedagogisk uppgift att fylla i den offentliga debatten. Läkarrollen blir också alltmer internationell i och med det globala hälsoarbetet. Sjukvårdens framtida utmaningar ur ett större perspektiv måste då också få konsekvenser för läkarnas fortbildning. Avslutningsvis betonade Stefan Lindgren vikten av en struktur för fortbildning och prövning av kompetens i någon form. Bland annat lyfte han fram on the job assessment som ett exempel på en bra modell. WFME driver projekt inom detta område. En konferens på temat hålls i Malmö, november november. Läs mer på: 4

5 5. Erfarenheter från Norden och Europa samtal på scenen Deltagande i samtalet: Hannu Halila, Finlands läkarförbund, ansvarar för utbildningsfrågor Camilla Vejlo Hartling, Danmarks laegeforening Hans Hövik, Norges Legeforening Denna del av konferensen bestod av ett samtal på scen där de olika representanterna berättade om hur fortbildningen fungerar i respektive land. Det finns likheter mellan de tre länderna och Sverige. Framförallt finns stora likheter ifråga om att fortbildning sker relativt osystematiskt och inte följs upp i tillräcklig omfattning. I samtliga nordiska länder pågår nu ett utvecklingsarbete för att förbättra möjligheterna till bättre strukturerad fortbildning. Samtalet uppehöll sig också kring det arbete som pågår inom EU med att harmonisera kraven på läkarnas utbildning i medlemsländerna. En revidering kommer att ske av yrkeserkännandedirektivet med krav på redovisning även av ländernas fortbildning. Panelen menade att det råder brist på bra exempel i andra länder, och det fanns en tveksamhet till om det existerar en enda optimal lösning. På frågan om vad de har för råd till Sverige framkom att det är viktigt att se till att läkare är involverade och driver utvecklingen kring fortbildning, att frågan om tid och finansiering kräver en lösning för framgång samt att det är viktigt att delta i den europeiska diskussionen. Deltagarna ville också avråda Sverige från att anamma system som innebär mycket administration och att mäta fortbildning i form av CME poäng. Finland Läkarförbundet i Finland har liksom Sverige genomfört undersökningar riktade till läkare om fortbildning. Hannu Halila berättade att resultaten är liknande, och det finns konstanta skillnader mellan olika specialiteter. Finland har dock inte sett samma drastiska nedgång som i Sverige. Att kunna avsätta tillräcklig tid för fortbildning framstår som det främsta hindret för kompetensutveckling. I Finland finns sedan 2003 en lag som reglerar att sjukvårdspersonal ska få kompetensutveckling i form av ett visst antal kursdagar, tre till tio dagar per år beroende på utbildning och område. Läkarförbundet menar att alla läkare behöver minst tio dagar. I Finland är det precis som i Sverige arbetsgivarens ansvar att finansiera fortbildning. Hannu Halila redogjorde kort för det så kallade PROMEDICO projektet, som syftar till att lyfta helheten i en läkares kunskaper. Inom ramen för detta har instrument utvecklats för att mäta kunskaper i olika delar av en läkares arbete. Generellt bedömer läkare att de har hög kompetens inom medicin, men är sämre på delar som ekonomi och ledarskap. Kommande krav på obligatorisk fortbildning från EU är enligt Halila ett av skälen till att man i Finland 5

6 inlett projektet. Genom att förekomma krav utifrån vill man åstad komma fortbildning som både är bra för läkare och patienter och som tar hänsyn till helheten. Danmark Camilla Vejlo Hartling berättade att den danska läkarföreningen nu befinner sig i en intensiv process där deras politik för fortbildning ska förnyas. Bakgrunden är att det även i Danmark saknas strukturer för fortbildning, och att det är alltför mycket upp till den enskilda läkaren att ta ansvar för sin kompetensutveckling. I Danmark finns system med ackreditering av sjukhus där dokumentering av kompetenser ingår. Systemet ställer dock inga större krav på hur läkarna ska kunna utveckla sin kompetens. Läkarföreningen arbetar därför nu med att ta fram ett fortbildningspolitiskt program som styr mot en fortbildning som ska vara anpassad till verksamhetens behov, ekonomiskt realistisk och relevant för alla specialiteter. Det nya förslaget bygger på en obligatorisk CPD modell där varje läkare är ansvarig att göra en årlig fortbildningsplan som ska följas upp strukturerat i en kollegial dialog, så kallad peer review. Norge Även i Norge har man sett en liknande utveckling som i Sverige när det gäller möjligheterna till fortbildning. Läkarföreningen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Inget är ännu klart, med under detta år kommer arbetsgruppen att presentera ett förslag enligt Hans Hövik. Även i Norge förespråkar läkarföreningen ett obligatoriskt system, och Hans Hövik framför att de även överväger recertifiering. För allmänläkarna i Norge finns redan ett sådant system som de norska läkarna är mycket nöjda med. Det norska läkarförbundet har tidigare varit emot ett obligatorium, men ser att det kan vara en väg att gå för att alla att fortbilda sig. En annan faktor som spelar in är enligt Hans Hövik att de norska myndigheterna nu tagit upp frågan och tillsatt en utredning. I Norge finns fonder för finansiering av kurser och konferenser för läkare. Fonderna byggdes upp under 70 och 80 talet gemensamt av professionen och arbets givaren. Ett unikt system i Norden. 6. Fortbildning i Västra Götalandsregionen Föredragande: Lars Grip, ordförande i Västra Götalandsregionens Kompetensråd. Lars Grip redogjorde för hur arbetet med kompetensutveckling bedrivits och bedrivs i Västra Götalandsregionen. Lars Grip inledde med att visa på hur antalet döda i hjärtinfarkt i Europa sedan 1980 sjunkit drastiskt beroende på den kunskap som utvecklats. Han menade att sjukvården till sin natur är helt beroende av kunskapsutvecklingen. De utmaningar som vi nu står inför för att få sjukvården likvärdig över hela landet är beroende av att vi har en systematisk utveckling av kompetens. 6

7 Lars Grip redogjorde kort för regionens arbete med det Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR). Rådet bildades 2006, har en bred representation och syftar till att utveckla vidareutbildningen i regionen. Regionala studierektorer är ansvariga för att erbjuda fortbildning och regionen betalar 25 procent av deras lön. Dessa personer deltar i de olika sektorsråden inom sjukvårdens större specialiteter som finns inom regionen. Det mest konkreta uppdraget är att organisera en gemensam intern kursverksamhet. Dessa finansieras av kursavgifter och uppläggning och innehåll tas fram i samråd med sektorsråden. Detta innebär skräddarsydda utbildningar som är anpassade för olika specialiteter. En central del är viktiga uppdateringar av medicinska nyheter inom de olika områdena. Satsningen på kompetensutveckling och MUR är långsiktig. När det gäller vad som gjort projektet framgångsrikt nämner Lars Grip vikten av en struktur för arbetet och att det funnits ett tydligt uppdrag från regionen. 7. SPUR inspektioner och studierektorer för AT/ST goda erfarenheter även för fortbildning? Föredragande: Björn Ove Ljung, VD, IPULS AB. Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS AB) ägs av Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Kommuner och Landsting och arbetar på uppdrag från ägarna och staten. Målet är att stödja läkarens behov av vidare och fortbildning övertog IPULS ansvaret för ST inspektionerna från den tidigare SPURstiftelsen. Björn Ove Ljung redovisade i sin föreläsning hur de arbetat med att förbättra och kvalitetssäkra metodiken. Tanken är att resultaten från inspektionerna härigenom ska bli mer användbara som öppna jämförelser och som underlag för förbättringsarbete. Som underlag för inspektionerna genomförs en enkät för både ST läkare, verksamhetschefer, studierektorer och handledare. Björn Ove Ljung visade att ett förbättringsarbete blir framgångsrikt framförallt när det finns en samstämmighet mellan de olika intressenterna. Graden av samstämmighet ingår därför i det kvalitetsindex som blir det sammanställda resultatet av inspektionerna. Resultatet kommer att rapporteras årligen uppdelat på specialiteter och landsting. 8. Ledningssystem för kvalitet och öppna jämförelser möjlighet till förbättrad fortbildning? Föredragande: Mikael Rolfs, ordförande för Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, Sveriges läkarförbund. 7

8 Mikael Rolfs förde fram värdet av ledningssystem för kvalitet för att kunna bidra till att förbättra fortbildningen. Mikael Rolfs drog paralleller till kvalitetsutveckling inom industrin, och menade att det inom vårdområdet i stor utsträckning saknas tydliga drivkrafter och tydligt ansvar för att utveckla kvalitet och kompetens. Mikael Rolfs menade att den tidigare författningen från Socialstyrelsen var tydligare när det handlar om kompetens och avslutade med att lyfta tre frågor: Hur ändrar man uppfattningen att utbildning är en kostnad? Hur kan man få med fortbildning i öppna jämförelser? Och ska man det? Hur ska myndigheterna bli bättre på att normera och utöva tillsyn över fortbildningsbehovet genom författningar? Lars Erik Holm, GD, Socialstyrelsen gav respons på frågan om normering genom författning och framförde att ingen sjukvårdshuvudman har ett fungerande ledningssystem. Tidigare författningar har inte följts enligt Holm, som också betonade att vårdgivaren har eget ansvar och att Socialstyrelsen inte bör reglera detaljer. 9. Läkarnas möjligheter till kunskapsutveckling Eva Bejerot, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet Eva Bejerot föredrog en omfattande studie riktade till läkare där nästan 2000 läkare deltagit. Undersökningen har genomförts vid två tillfällen, ch Resultaten i rapporten visar, liksom Läkarförbundets enkät att läkarnas deltagande i fortbildning kontinuerligt har sjunkit. AFA Försäkring, VINNOVA och Sveriges läkarförbund har finansierat studien. Sammanfattning av studien: Nästan alla svarande menar att fortbildning är mycket viktigt för deras professionella utveckling. Den tid som läkare har för extern fortbildning, inläsning, och även klinisk forskning har minskat sedan Fortbildning uppfattas som mycket viktigt som lärandemekanism, men även andra lärandemekanismer är mycket viktiga för professionell utveckling. Lärande som hör till infrastruktur finns i hög grad, medan de som kräver extra resurser finns i viss mån eller knappast. Det finns variationer i vad läkarna bedömer som viktigt; underläkare/specialist, olika specialiteter. Tillgång till vissa former för lärande har samband med kön och etnicitet. 8

9 9. Debatt dags att reglera läkarnas fortbildning? Ytterst är läkares fortbildning en fråga om patientsäkerhet Lars Erik Holm, generaldirekt Socialstyrelsen Debattdeltagare: Lars Erik Holm, Generaldirektör, Socialstyrelsen Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL Lise Lotte Risö Bergerlind, processchef, Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS Anders Blanck, VD, LIF Eva Engström, ordförande för Utbildnings och forskningsdelegationen, Sveriges läkarförbund. Debatten i punktform Flera i panelen menade att läkares fortbildning är en nationell fråga och att det krävs gemensamma strukturer och standarder för att åstadkomma en god kompetensutveckling över hela landet. Begreppet reglering återkom vid flera tillfällen. Lars Erik Holm menade att myndigheten följt nedgången när det gäller fortbildning och beskrev utvecklingen som bekymmersam. Lars Erik Holm såg också ett behov av att Socialstyrelsen även fortsättningsvis finns med i diskussionen och framförde att om det blir en fråga om patientsäkerhet så bör myndigheten ha ett tydligt ansvar. De verktyg som myndigheten använder när det gäller utbildning för att AT och ST borde även kunna användas när det gäller fortbildning. Lars Erik Holm menade också att någon form av reglering och nationell standard inom området är önskvärd, och att målstyrning bör vara ett viktigt verktyg i sammanhanget. Göran Stiernstedt betonade att fortbildning idag är ett arbetsgivaransvar, men att det finns brister bland annat när det gäller gemensamma definitioner och fördelning av fortbildning. Skillnaderna är stora inte bara på olika sjukhus, utan också inom kliniker. Göran Stiernstedt uttryckte att ett system behövs, och ställde sig försiktigt positiv till att fastställa ett antal dagar för kompetensutveckling. Samtidigt betonade han att det måste regleras lokalt. Slutligen betonade Göran Stiernstedt att SKL bör ha en roll i framtagande av ett system för uppföljning och kvalitetssäkring av läkarnas fortbildning. Även Lise Lotte Risö Bergerlind lyfte fram olikheterna mellan olika kliniker och påpekade att fortbildning inte är en integrerad del i verksamheterna. Hon menade att utvecklingssamtal och de anställdas villkor är viktiga instrument för att styra och utveckla fortbildningen. Avslutningsvis betonade Risö Bergerlind vikten av att en nationell reglering kommer på plats och att fortbildningsinsatserna följs upp. 9

10 Anders Blanck menade att fortbildning främst är en fråga för professionen, men att läkemedelsföretagen gärna bidrar till att utveckla den. Blanck uppfattade att medlemsföretagens engagemang kraftigt minskat under de senaste åren och menade också att någon form av reglering bör införas. Eva Engström betonade frånvaron av ett strukturerat arbetssätt när det gäller orsakerna till bristerna i fortbildningen. Även tidsbristen och synsättet att det inte är en investering framfördes. Eva Engström betonade också att fortbildning måste regleras för att en utveckling ska kunna komma till stånd och menade att ett nationellt system bör komma på plats. Både SKL och Socialstyrelsen behöver vara involverade. Eva Engström menade att bristerna i läkarnas fortbildning redan idag är en patientsäkerhetsfråga. Avslutningsvis framförde Eva Engström att fortbildning är en mycket central fråga för professionen och att ett arbete för att få en bättre struktur på kompetensutvecklingen nu kommer att vara en högt prioriterad fråga för Läkarförbundet. 10

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Mattias Damberg, Medicinsk utvecklingschef Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin Förvaltningsstab Primärvård, Psykiatri och Habilitering Region

Läs mer

Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour

Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour Modell för kontinuerlig professionell kompetensutveckling Policydokument från Svenska Läkaresällskapet Kerstin Nilsson Kontinuerlig professionell

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kvalitet och patientsäkerhet Signaler från sektioner/specialitetsföreningar

Läs mer

Fortbildningsenkät 2012

Fortbildningsenkät 2012 Fortbildningsenkät 2012 Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se www.lakarforbundet.se Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Internutbildning...

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

~~~1/;t- Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET

~~~1/;t- Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET Il e U U LINKÖPINGs N IVERSITET 15-10-29 DN R LIU-2015-01324 YTIRANDE 1(6) Remissutlåtande från Medicinska fakulteten, Linköpings universitet avseende rapporten En Värdefull Vård - en hälsooch sjukvård

Läs mer

Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112

Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 2016-06-04 Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 Sammanfattning Under 2012-2013 genomfördes en utredning av professor Stefan Lindgren som syftade till att ge

Läs mer

RIKTLINJER SPUR- Klinisk Neurofysiologi

RIKTLINJER SPUR- Klinisk Neurofysiologi RIKTLINJER för poängsättning vid SPUR- inspektioner inom Klinisk Neurofysiologi 2004-11-08 SPUR-riktlinjer Neurofys.doc 1(11) Riktlinjer för poängsättning vid SPUR-inspektioner inom Klinisk neurofysiologi

Läs mer

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringsbeslut I:19 2013-05-30 S2013/4214/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringens

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning Systemets

Läs mer

Läkarförbundets primärvårdsenkät Specialistläkarnas fortbildning

Läkarförbundets primärvårdsenkät Specialistläkarnas fortbildning Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015 Specialistläkarnas fortbildning RAPPORT November 2015 Sveriges läkarförbund 2015 Svante Pettersson Karl Engblom Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund

Fortbildningsenkät Sveriges läkarförbund Fortbildningsenkät 2009 Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning 1. Läkarförbundets fortbildningsenkät 2009... 1 2. Sammanfattning..... 2 3. Internutbildning... 4 3.1. Uppdelat på befattning... 4 3.2.

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Kvalitetssäkrad fortbildning för alla läkare

Kvalitetssäkrad fortbildning för alla läkare Kvalitetssäkrad fortbildning för alla läkare 1 Text: Sveriges läkarförbund 2009 Foto: www.rickarderiksson.com Tryck: Intellecta, Solna 2009 Ett stort tack till våra medlemmar som medverkar på bilderna!

Läs mer

Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi. Frida Nobel

Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi. Frida Nobel Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi Frida Nobel Uppdraget ta fram ett detaljerat förslag till hur en satsning på ökad geriatrisk och gerontologisk kompetens i vård och omsorg kan utformas och

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan.

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan. 2015-10-23 Dnr 10.1-28186/2015 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Jonas Widell jonas.widell@ivo.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Svar på frågor från Socialstyrelsen med anledning av

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt SOCIALMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten socialmedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om dels samhälls- och organisationsinriktad förebyggande

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för utveckling av utbildningsinsatser för läkare

Uppdrag att utbetala medel för utveckling av utbildningsinsatser för läkare Regeringsbeslut I:1 Socialdepartementet 2011-11-03 S2010/643/FS (delvis) Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för utveckling av utbildningsinsatser för läkare 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1. Hållbar jämställdhet och jämlik vård

Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1. Hållbar jämställdhet och jämlik vård Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1 Hållbar jämställdhet och jämlik vård SKL: s program för hållbar jämställdhet I maj 2009 tilldelades Landstinget Kronoberg 1,5 mkr i utvecklingsmedel från SKL: s

Läs mer

Till dig som arbetar kliniskt som specialistläkare i primärvårdens vårdval

Till dig som arbetar kliniskt som specialistläkare i primärvårdens vårdval Till dig som arbetar kliniskt som specialistläkare i primärvårdens vårdval Läkarförbundet genomför här en enkät för att utvärdera vårdvalet i den svenska primärvården. Enkäten är det tredje och sista steget

Läs mer

Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet

Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet Antaget av föreningens fullmäktige 24 maj 2014 Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet Apotekarsocieteten (APS) är en ideell förening

Läs mer

LÄKARYRKET En kontinuerlig professionell utveckling Ett policydokument från Svenska Läkaresällskapet

LÄKARYRKET En kontinuerlig professionell utveckling Ett policydokument från Svenska Läkaresällskapet LÄKARYRKET En kontinuerlig professionell utveckling Ett policydokument från Svenska Läkaresällskapet 1 SLS modell för fortbildning i sammandrag Utgår från de behov som identifierats av den enskilde läkaren,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

14 pharma industry nr 3 13

14 pharma industry nr 3 13 14 pharma industry nr 3 13 OVILJA ATT BETALA FÖR INNOVATIVA LÄKEMEDEL branschens åsikter om branschen FÖRDJUPAT SAMARBETE MED VÅRDEN SVÅRT ATT FÖRA DIALOG MED MARKNADENS NYA AKTÖRER STÄRKA INDUSTRINS ANSEENDE

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Rättspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

Tilläggsspecialiteter

Tilläggsspecialiteter Tilläggsspecialiteter Akutsjukvård Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Läkarförbundets studierektorsenkät 2009

Läkarförbundets studierektorsenkät 2009 1 Läkarförbundets studierektorsenkät 2009 1. Förord Alltsedan ST-reformen infördes 1992 har studierektorsfunktionen utformats och vuxit fram. Först genom specialitetsföreningarnas försorg, men sedan åtföljt

Läs mer

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 Legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Appendix. A. Verksamheten

Appendix. A. Verksamheten Appendix Nedanstående checklista används som riktlinjer för poängbedömning, i enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. När inspektörerna använder checklistan gällandes räknas

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:31

Regeringens proposition 2013/14:31 Regeringens proposition 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning Prop. 2013/14:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt Effektivare vård Göteborgsregionens kommunalförbund 160127 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Uppdraget enligt dir 2013:104 Ge förslag på åtgärder

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Fullt hus när medtech kom till Almedalen

Fullt hus när medtech kom till Almedalen Fullt hus när medtech kom till Almedalen För första gången arrangerade Swedish Medtech tillsammans med MedTech Magazine två seminarier under politikerveckan i Almedalen i juli. Bland tusentals seminarier

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Bakgrunden till förslaget Nuvarande struktur utformades på 1960-talet Återkommande signaler om att utbildningen inte motsvarar vårdens

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Tillgång till vårdhygienisk kompetens Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland Sida 1(9) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Ann Christin Lindström (alm002) Victoria Sjöbom (vsm005) Fastställare Inger Bergström (ibm013) Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Revidering av föreskrifterna om läkarnas ST

Revidering av föreskrifterna om läkarnas ST Revidering av föreskrifterna om läkarnas ST Febe Westberg Ragnhild Mogren Kim Thorsen Studierektorskonferens 2014-03-26 Vad är syftet med den offentligrättsliga regleringen av läkarnas medicinska specialiteter?

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8)

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) 1 Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten.

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Organisationer inom biobanksområdet

Organisationer inom biobanksområdet Organisationer inom biobanksområdet Nationellt Biobanksråd (NBR) Nationellt samarbetsorgan i biobanksfrågor, inrättat av SKL 2006 Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Ackrediterings / certifieringssystem inom hälso- och sjukvården

Ackrediterings / certifieringssystem inom hälso- och sjukvården 1(8) PM 2012-08-07 Ackrediterings / certifieringssystem inom hälso- och sjukvården 1. Sammanfattning Min bedömning är att det finns ett visst intresse av att införa ett nationellt ackrediteringssystem

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer