Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler"

Transkript

1 Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler BHV-journalerna utgör ett viktigt källmaterial för främst medicinsk forskning samt kan vara av betydelse för den enskilda personen. De ska därför bevaras för all framtid. Uppgifter ur barnhälsovårdsjournalen bör följa barnet under hela förskoletiden. Överlämnande av kopior eller original till annan barnavårdscentral (motsvarande) kan endast ske efter samtycke av vårdnadshavare. Psykologkontakt skall framgå i barnets BHV-journal. Psykologjournal förvaras separat hos psykolog. 1. Anvisningar för hantering av journaler förda på papper Grundprincipen för BHV-journalhanteringen är att Landstinget Västmanland är ägare till de pappersjournaler som man upprättat. Journalerna får endast kopieras till andra BVC utanför landstinget respektive till friskolor samt lånas ut till den kommunala skolhälsovården inom länet. Äganderätten får inte överlåtas. Avslutade journaler skickas från sista BVC respektive från kommunal skolhälsovård till Landstingsarkivet för slutarkivering. Ursprungsmärkning av BHV-journalerna Varje landstingsägd BHV-journal ska i fältet högst upp till vänster på BHVjournalens första sida förses med stämpel enligt nedan för att skolhälsovården respektive annan BVC ska veta vart avslutad journal ska skickas för slutarkivering. Stämpelns mått ska vara max 65 x 35 mm för att den ska få plats i fältet, den kan beställas via landstingets centrala barnhälsovårdsenhet. Denna BHV-journal tillhör Avslutad journal skickas till Landstingsarkivet, VÄSTERÅS 1

2 Journalregister Varje BVC är skyldig att föra register över alla inskrivna barn: - nyupprättade journaler på nyfödda / invandrade / adopterade barn - journaler som inkommit från andra BVC - journaler som har lånats ut till skolhälsovården - journaler som har överlämnats till annan BVC eller till Landstingsarkivet. Registren upprättas i personnummerordning. De kan antingen föras för hand eller med hjälp av dator. Dessa register ska bevaras för all framtid, eftersom de utgör sökregister för att i efterhand kunna spåra journalerna. Register med uppgifter om vilka journaler som utlånats till skolhälsovården respektive till annan BVC överlämnas årligen till Landstingsarkivet. Datoriserat register överlämnas i form av pappersutskrift. Inflyttade barn Om mottagande BVC får en originaljournal förd på papper från annan BVC på inflyttat barn så ska det noteras i den att barnet bytt vårdgivare och när. Därefter fortsätter BVC att skriva i originaljournalen. Om mottagande BVC får kopia av journal från annan BVC avseende inflyttat barn så ska kopian läggas in i den originaljournal på papper som mottagande BVC själv nyupprättar, och bevaras i den. Utflyttade barn Vårdnadshavares samtycke ska alltid inhämtas när journaluppgifter lämnas ut som kopia eller lån. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat i journalen, antingen på särskild blankett eller direkt på journalbladet. Det ska helst ha vårdnadshavares egenhändiga underskrift, men det kan även vara muntligt inhämtat av BVCpersonal (t ex per telefon). Då måste det tydligt framgå vem som inhämtat samtycket och när (ange namn, titel och datum). I de fall vårdnadshavare inte ger medgivande till överföring av kopior antecknas detta i journalen. Journalen avslutas och skickas till Landstingsarkivet för arkivering. 1. Överlämnande av journal till annan BVC inom Västmanlands län Inom länet överlämnas originaljournalen. Överlämnandet ska noteras både i avsändande och mottagande BVC:s journalregister, samt med signering i journalen. 2

3 Mottagande BVC ska notera i journalen att barnet bytt vårdgivare, och fortsätter därefter att föra in uppgifter i originaljournalen. Flödesschema finns på sid Överlämnande av journalkopior till annan BVC utanför Västmanlands län Landstinget Västmanland har äganderätten till BHV-journalen och ska slutarkivera den. Endast kopior skickas till annan BVC utanför Västmanlands län. Originaljournalen skickas därefter till Landstingsarkivet. Flödesschema finns på sid Utlåning av BHV-journal till kommunal skolhälsovård inom länet Den kommunala skolhälsovården i den kommun där barnet börjar i grundskolan får låna originaljournalen under grundskoletiden. Senast när barnet slutar åk 9 ska skolhälsovården leverera BHV-journalen till Landstingsarkivet. Om barnet flyttar till annan kommun eller friskola under grundskoletiden så ska skolhälsovården omgående leverera originaljournalen till Landstingsarkivet. Flödesschema finns på sid 10. Vid utlånandet antecknar BVC i sitt journalregister personnummer och namn på de barn vars journal lånats ut samt uppgift om vilken skolhälsovårdsenhet som lånat dem. Barnets vårdnadshavare ska dessförinnan ha lämnat sitt samtycke till att journaluppgifterna får lämnas ut till skolhälsovården. Om de inte ger samtycke ska journalen i stället översändas till Landstingsarkivet. 4. Kopior av BHV-journal till privat skolhälsovård Endast journalkopior kan överlämnas till skolhälsovård tillhörande friskolor. Originaljournalen översändes till Landstingsarkivet 5. Kopior av BHV-journal till skolor utanför Västmanlands län Landstinget Västmanland har äganderätten till BHV-journalen och ska slutarkivera den. Endast kopior skickas till skola utanför Västmanlands län. 6. Barn som flyttat utomlands Om journalen efterfrågas översänds en kopia av den. Originaljournalen översänds till Landstingsarkivet. Överlämnande av originaljournaler Översändande av originaljournaler till annan BVC respektive skolhälsovården skall göras antingen: - genom personligt överlämnande - per internpost (ex Västerås) i slutna kuvert eller paket - per externpost i rekommenderat brev eller assurerat paket. Journalkopior får skickas som vanligt brev. 3

4 2. Anvisningar för hantering av elektroniska BHVjournaler BHV-journal BHV-journalen förs vanligtvis i journalprogrammet Profdoc Journal III (2011). Den ingår i vårdcentralens databas och finns kvar på mottagningen tills hela databasen ska avställas och arkiveras. Arkiveringen kommer då att ske digitalt. Restjournal All inkommen eller upprättad journalinformation på papper samlas i en restjournal. Vanligtvis skannas restjournalhandlingarna. Skannade restjournalhandlingar (komplementjournal) 1. I BHV-journalens text ska framgå att ett inskannat dokument finns och var man kan hitta det (ex under rubriken BHV-dokument i Journal III/Kovis). 2. Restjournalhandlingar kan skannas in i den elektroniska BHV- journalen. För att skilja BHV-handlingarna från familjeläkarmottagningens handlingar kan en särskild rubrik BHV-dokument skapas i dokumentlistan. Se respektive familjeläkarmottagnings instruktioner om detta. 3. I de fall Familjeläkarmottagningen använder sig av programvaran Kovis för inskanning, skickas handlingarna enligt vårdcentralens rutiner till landstingets skanningscentral för inskanning. Efter inskanningen bildar de inskannade handlingarna en komplementjournal i Kovis till BHV-journalen i Profdoc Journal III. In- och utskrivningslistor I journalen finns dokumentation om in- och utskrivning av barnet. Då dessa uppgifter finns kvar i vårdcentralens journaldatabas behöver inga separata listor upprättas för att skickas till Landstingsarkivet. Hantering av kopior Vårdnadshavares samtycke ska alltid inhämtas när journaluppgifter lämnas ut som kopia eller lån. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat i journalen, antingen på särskild blankett eller direkt i journaltexten. Samtycket kan vara muntligt inhämtat av BVC-personal (t ex per telefon eller besök). Då måste det tydligt framgå vem som inhämtat samtycket och när (ange namn, titel och datum). I de fall vårdnadshavare inte ger medgivande till överföring av kopior antecknas detta i journalen. Journalen avslutas och restjournalen skickas till Landstingsarkivet för arkivering. 4

5 Inflyttade barn Om mottagande BVC får en papperskopia av en journal från en annan BVC avseende inflyttat barn så ska kopian skannas eller läggas i en restjournal. Nödvändiga uppgifter förs in i den digitala journalen. Om mottagande BVC får en elektronisk kopia av BHV-journalen från annan BVC avseende inflyttat barn så ska det noteras i den att barnet bytt vårdgivare och när. Därefter fortsätter BVC att skriva i journalen. Eventuella restjournalshandlingar skannas eller läggs i befintlig eller nyupprättad restjournal. Utflyttade barn Vårdnadshavares samtycke ska inhämtas när journaluppgifter ska lämnas ut som kopia. Samtycket kan inhämtas muntligen vid ett besök eller per telefon. Det ska dokumenteras i journalen och det måste tydligt framgå vem som inhämtat samtycket (namn och titel), när och vem som lämnat det. Se även avsnitt 3 Utlämnande av journaluppgifter. I journalen ska varje överföring, mottagande eller utlämnande av handlingar från BHV-journalen, restjournalen eller komplementjournal dokumenteras i BHVjournalen. 1. Överföring av journal till annan BVC inom Västmanlands län BHV-journalen skickas elektroniskt som en kopia enligt vårdcentralens instruktioner. De uppgifter som inte kan skickas elektroniskt skrivs ut på papper och skickas per post. Finns inte möjligheten att skicka journalen elektroniskt skrivs den ut på papper och skickas per post. Inskannade dokument i Profdoc Journal III skrivs ut och skickas som papperskopior. Finns dokument inskannade i Kovis, och den nya mottagningen har tillgång till programvaran, görs endast en hänvisning om detta. Restjournalen skickas till den nya mottagningen. Flödesschema se sid Överlämnande av journalkopior till annan BVC utanför Västmanlands län BHV-journalen kan, i de fall det är möjligt, skickas elektroniskt som en kopia enligt vårdcentralens instruktioner. De uppgifter som inte kan skickas elektroniskt skrivs ut på papper och skickas per post. 5

6 Finns inte möjligheten att skicka journalen elektroniskt skrivs den ut på papper och skickas per post. Komplementjournal/restjournal skrivs ut/kopieras på papper och skickas per post. Restjournalen skickas för arkivering till Landstingsarkivet. Flödesschema se sid BHV-journal till kommunal och privat skolhälsovård inom och utom länet Till skolhälsovården överförs BHV-journalen elektroniskt om upprättade rutiner finns för detta. I andra fall överlämnas utskrivna kopior BHVjournalen. Restjournalen lånas inte ut till elevhälsovården. De pappershandlingar som elevhälsovården eventuellt är i behov av kopieras och överlämnas som kopia. Restjournalen skickas för arkivering till Landstingsarkivet. Flödesschema se sid Barn som flyttat utomlands Utskrivna journalkopior och kopior av restjournal lämnas till vårdnadshavare. Restjournalen i pappersform skickas för arkivering till Landstingsarkivet. Den elektroniska komplementjournalen (inskannade restjournalhandlingar) avställs och arkiveras när databasen de tillhör arkiveras. 3. Utlämnande av journaluppgifter Journal omfattas av sekretess enligt bestämmelserna i Offentlighets- och Sekretesslagens 25 kap 1. Sekretessprövning får göras av BVC-sjuksköterskan som är ansvarig för journalen. Före utlån/kopiering till skolhälsovården/annan BVC ska journalen gås igenom så att uppgifter varigenom barnet eller någon närstående kan lida men inte lämnas ut. Detta bör göras i närvaro av barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavares samtycke ska alltid inhämtas när journaluppgifter lämnas ut. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat i journalen, antingen på särskild blankett eller direkt i journaltexten. Det ska helst ha vårdnadshavares egenhändiga underskrift, men det kan även vara muntligt inhämtat av BVC-personal (t ex per telefon). Då måste det tydligt framgå vem som inhämtat samtycket och när (ange namn, titel och datum). 6

7 Handlingar i BHV-journalen som inte berör barnet självt, och som inte behövs för journalens förståelse, ska rensas ut före överlämnandet (se avsnittet om Arkiverings- och gallringsplan sid 14). Om det finns uppgifter i journalen av integritetskänslig art för barnet eller annan, som dess vårdnadshavare inte vill ska lämnas ut, ska en kopia av pappersjournalen/utskrift av elektronisk journal, med berörda uppgifter borttagna, överlämnas till skolhälsovården. När uppgifterna har svärtats över på kopian med en täckande tuschpenna måste en ny kopia tas så att inte den svärtade texten kan framträda. Om originaljournalen är på papper överlämnas den därefter till Landstingsarkivet. Journalkopior kan lämnas till den ena av två vårdnadshavare om samtycke finns från den andra. I de fall samtycke inte kan inhämtas från den andre vårdnadshavaren görs en menbedömning och eventuella uppgifter som kan vara till skada för den andra vårdnadshavaren tas bort. Vid utlämnande av kopior görs anteckningar i journalen till vem kopiorna skickats. Vid ärenden där inte alla uppgifter kan lämnas ut ska information och besvärshänvisning lämnas enligt vårdcentralens rutiner. 4. Speciella händelser Avlidna barn Efter notering i journalen att barnet avlidit översänds pappersjournalen och eventuell restjournal till Landstingsarkivet. Barn med skyddade personuppgifter BHV-journaler och uppgifter avseende barn som har skyddade personuppgifter ska hanteras med stor försiktighet. Av Skatteverket kan personer få kvarskrivning där adressen skyddas genom att den gamla folkbokföringsadressen är kvar eller att hänvisning till skattekontoret finns istället. Det kan även förekomma att en person får fingerade personuppgifter. Kopior av BHV-journal kan, efter noggrann menprövning, överlämnas till vårdnadshavare vid besök eller skickas till vårdnadshavare genom den skyddades RSV-adress för överlämnande till den nya barnavårdscentralen eller skolhälsovården. Kopior från tidigare BHV-journal kan efterfrågas via den skyddade vårdnadshavaren. 7

8 Barn omhändertagna enligt LVU Den socialnämnd som tagit LVU-beslutet är juridiskt ansvarig för barnet. Ansvarig socialsekreterare kan rådfrågas om medgivande för att skicka journalkopior till den nya barnavårdscentralen eller skolhälsovården. I vissa fall kan barnets placering vara under sekretess för de tidigare vårdnadshavarna. 5. Särskilt om BVC i privat drift BHV-journal som upprättats på privat BVC är enskild handling. Privat vårdgivare väljer själv om original eller kopia av pappersjournalen/ restjournalen lämnas vidare. BHV-journalerna utgör ett viktigt källmaterial för främst medicinsk forskning samt kan vara av betydelse att bevara för den enskilda personen. Journalerna kan endast, av enskild vårdgivare, lämnas ut till forskning med vårdnadshavarnas/det vuxna barnets medgivande. Privata vårdgivares BHVjournaler får efter överenskommelse överlämnas till Landstingsarkivet för arkivering. 6. Rensning och arkivering av BHV-journaler Innan pappersjournal/restjournal överlämnas till annan BVC eller utlånas till skolhälsovården ska den rensas från onödiga handlingar som inte behövs för förståelsen av dess innehåll. Detaljanvisningar se Arkiverings- och gallringsplan sid 14. Rensade handlingar skall förstöras genom antingen tuggning i dokumentförstörare, bränning, eller skickas till pappersåtervinning i särskilda s k sekretessbehållare. Journaler som levereras till Landstingsarkivet ska vara sorterade i personnummerordning och rensade från obehövliga handlingar enligt anvisningarna på sid 14. 8

9 7. Flödesscheman Hantering av pappersjournaler 1. Överlämnande av pappersjournal till annan BVC inom länet BVC får notering om att listat barn gått över till annan vårdgivare. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavarens närvaro. Vårdnadshavaren ger inte sam- tycke till överlämnande. Vårdnadshavaren ger samtycke till överlämnande, detta noteras i journalen. Avsändande BVC noterar i sitt journalregister att journalen överlämnats till annan BVC, och till vilken. Journalen överlämnas till Landstingsarkivet, detta noteras i BVC:s journalregister Mottagande BVC noterar i sitt journalregister att journalen mottagits, och varifrån den kom. Mottagande BVC noterar i originaljournalen att barnet har ny vårdgivare fr o m datum, och fortsätter sedan att föra in uppgifter i den. 9

10 Hantering av pappersjournaler 2. Utlån av BHV-journal till kommunal skola inom Västmanlands län BVC får begäran om lån av BHV-journal för listat barn övergått till kommunal skola inom länet. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavares närvaro. Vårdnadshavare ger samtycke till utlån av BHV-journal. Samtycket noteras i journalen. Vårdnadshavare ger inte samtycke till utlån. BHV-journalen avslutas. Anteckning görs i journalregistret om vilken skola som lånar BHV-journalen. Journalen lånas ut. Journalen överlämnas till Landstingsarkivet efter notering i BVC:s journalregister. 10

11 Hantering av pappersjournaler 3. Överlämnande av journalkopior till annan BVC/skola utanför Västmanlands län samt till friskola: BVC får notering om att listat barn övergått till annan vårdgivare/skola utanför länet eller friskola. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavares närvaro. Vårdnadshavare ger samtycke till överföring av journalkopior. Samtycket noteras i journalen. Vårdnadshavare ger inte samtycke till överföring. Journalkopior överlämnas till den nya vårdgivaren. Notering om detta görs i journalen. Journalen överlämnas till Landstingsarkivet efter notering i BVC:s journalregister. 11

12 Hantering av elektronisk journal 1. Överlämnande av elektronisk journal och komplementjournal/restjournal till annan BVC inom Västmanlands län BVC får notering om att listat barn gått över till annan vårdgivare. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavarens närvaro. Vårdnadshavaren ger samtycke till överlämnande, detta noteras i journalen. Vårdnadshavaren ger inte samtycke till överlämnande. Nekandet dokumenteras i journalen. Avsändande BVC noterar i sin journal att kopia av BHV-journalen (elektronisk och/eller papperskopia) samt komplementjournalen (papperskopia)/ restjournal överlämnats till annan BVC och till vilken. Restjournalen överlämnas till Landstingsarkivet. Detta noteras i den digitala BHVjournalen. Mottagande BVC noterar i sin journal att kopior av elektronisk journal (elektroniskeller papperskopia) och komplementjournal (papperskopia)/restjournal mottagits och varifrån den kom. Mottagande BVC noterar i BHV-journalen att barnet har ny vårdgivare samt fr o m datum och fortsätter därefter att föra in uppgifter i journalen. 12

13 Hantering av elektronisk journal 2. Överlämnande av journalkopior till annan BVC utanför Västmanlands län eller till skola BVC får notering om att listat barn övergått till annan vårdgivare utanför länet eller till skola. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavares närvaro. Vårdnadshavare ger samtycke till överföring av uppgifter. Samtycket noteras i journalen. Vårdnadshavare ger inte samtycke till överföring. Avsändande BVC noterar i sin journal att kopia av BHV-journalen (elektronisk- och/eller papperskopia) samt vid begäran komplementjournalen (papperskopia)/ restjournal överlämnats till skola/annan BVC och till vilken. Restjournalen överlämnas till Landstingsarkivet. Detta noteras i den digitala BHVjournalen. 13

14 8. Arkiverings- och gallringsplan för BHV-journaler BHV-journalerna ska rensas före utlånandet till skolhälsovården och före arkivering i Landstingsarkivet. Rensningen görs av den som är ansvarig för respektive journal, i regel BVCsjuksköterskan. Rensade handlingar ska förstöras på betryggande sätt. Handling Journal BHV 1 Journalblad BHV 2 Förlossningsjournal FV 2 (kopia från BB) Epikris från 5½-besöket (skolförberedande) Konsultremisser Korrespondens angående barnet (intyg mm) Psykologanteckning Språktest Journalkopior från annan verksamhet Andra handlingar som har kommit in eller upprättats som ett led i barnets hälsovård Åtgärd Teckningar Dubletter av handlingar i BHV-journalen Kladdlappar av tillfällig betydelse Kan lämnas till barnet efter granskning Rensas Rensas 14

Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är:

Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är: Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är: Patientdatalagen (2008:355). Lagen reglerar innehåll, bevarande och gallring av patientdata samt informationsöverföring av patientdata

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Journalhantering och arkivering inom Elevhälsans medicinska och psykologiska insats, inklusive BHV journalen, Alingsås kommun

Journalhantering och arkivering inom Elevhälsans medicinska och psykologiska insats, inklusive BHV journalen, Alingsås kommun Datum: 110103/ rev 141204/ 150528 Handläggare: Maria Amström /Petra Lernås Direktnr: 7063 Beteckning: Riktlinje Journalhantering och arkivering inom Elevhälsans medicinska och psykologiska insats, inklusive

Läs mer

Lokala riktlinjer för journalhantering och arkivering av skolhälsovårdsjournaler och BVC-journaler för skolhälsovården Alingsås kommun Bilaga 2

Lokala riktlinjer för journalhantering och arkivering av skolhälsovårdsjournaler och BVC-journaler för skolhälsovården Alingsås kommun Bilaga 2 Lokala riktlinjer för journalhantering och arkivering av skolhälsovårdsjournaler och BVC-journaler för skolhälsovården Alingsås kommun Bilaga 2 Inledning Alingsås kommun har beslutat att alla skolhälsovårdsjournaler

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås Stad

Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås Stad Kulturförvaltningen Stadsarkivet Handläggare: Viktor Lundberg, tel. 033-353301. PM Datum 2015-04-23 Dnr 2015:80, 366 Sida 1(5) Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås

Läs mer

Datajournal med systemet Asynja, nu CGM J4, infördes i oktober 2005 i Örebro kommun.

Datajournal med systemet Asynja, nu CGM J4, infördes i oktober 2005 i Örebro kommun. JOURNALHANTERING En patientjournal är först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar för patientens/elevens vård. Den utgör också arbetsverktyg eller underlag för bedömning

Läs mer

13 Dokumenthanteringsplan för barnhälsovården HSS140087

13 Dokumenthanteringsplan för barnhälsovården HSS140087 Ärende 13 HSS 2014-09-22 13 Dokumenthanteringsplan för barnhälsovården HSS140087 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner förslag till dokumenthanteringsplan för barnhälsovården

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

Förstudie av den regionala IT- strukturen inom barn- och skolhälsov

Förstudie av den regionala IT- strukturen inom barn- och skolhälsov Förstudie av den regionala IT- strukturen inom barn- och skolhälsov lsovård i VästmanlandV Uppdraget i VästmanlandV Beskriva en generell process för journalhantering för barn/elev från födelse till avslutad

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Dokumentslag: Styrande Datum: 2017-05-10 Dokumenttyp: Instruktion Version:1.2 Regelverk för skanning av patientinformation i PMO INOM

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: 2017-01-09 Uppdaterad: Övergripande information: Den 1 januari 2017 går

Läs mer

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt kuratorer inom den kommunala hälso- och sjukvården är skyldiga att föra journal.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt kuratorer inom den kommunala hälso- och sjukvården är skyldiga att föra journal. Malmö stad Medicinskt ansvariga Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården regleras i Patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2016:40 om journalföring

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet 50 SKOLHÄLSOVÅRDEN Elevvårdskonferensprotokoll PapperIT* K Närarkiv / Skolhälsovårds Osl. kap 23.2 Mellanarkiv bevaras på Gymnasieexp. Elevakter: (även för Särskilda PapperIT* O / K Närarkiv / Klassvis,

Läs mer

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal PM Bilaga 7:4 Kommunledningskontoret 2013-06-10 Annika Holmberg Bo Johansson Sidan 1 av 5 Kommunarkivarie arkivarie 08-579 216 45 08-579 216 51 Dnr KS 2013/1120 Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt,

Läs mer

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun Datum: 120131 Handläggare: Maria Amström Direktnr: 7063 Beteckning: 2012.041 Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER 18 20 ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Dokumentinformation Dokumenttitel: Överenskommelse

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

Medgivande och rutiner för att överlämnande av BVCjournaler

Medgivande och rutiner för att överlämnande av BVCjournaler 1(1) 7 maj 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden Medgivande och rutiner för att överlämnande av BVCjournaler till fristående skolor HS 2008/0090 Kf 6 Medgivande att överlämna handlingar till fristående skolor

Läs mer

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i VO-grupp Ansvarig: SAS Gäller från: 2016-04-01 Uppdaterad: POLICY Uttrycker ett

Läs mer

Barnhälsodataprojektet. Inventering av nuvarande informationsutbyte mellan Barnhälsovård och Skolhälsovård. Skåne län

Barnhälsodataprojektet. Inventering av nuvarande informationsutbyte mellan Barnhälsovård och Skolhälsovård. Skåne län Barnhälsodataprojektet Inventering av nuvarande informationsutbyte mellan Barnhälsovård och Skolhälsovård Skåne län Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon: 0435-71

Läs mer

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 6. Gallring Innehållsförteckning Gallring.....2 Gallra, rensa och gallringsfrist... 2 Rensning... 2 Gallring av allmänna handlingar... 3 Gallring vid överföring

Läs mer

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Inledning Inom stadens verksamheter hanteras en stor

Läs mer

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14 ARKIVHANDBOK Bilaga 8.1 1.0 20140117 Arkivering av pappersjournaler Landstingsarkivet Besöksadress: Björnkullavägen 14 Postadress: Box 4151, 141 04 Huddinge Telefon: 08737 27 10 ARKIVHANDBOK 1 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia? Örebro Stadsarkiv

Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia? Örebro Stadsarkiv Har du varit i fosterhem eller på barnhem och söker din historia? Örebro Stadsarkiv Alla har vi minnen av vår barndom. Om man minns den som lycklig eller olycklig är högst personligt. Många människor har

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Rutin för journalföring

Rutin för journalföring Rutin för journalföring Skapad av: MAS, MAR Beslutad av: Gäller från: 2010-10-02 Reviderad den: 2011-05-27 Diarienummer: Styrdokument Patientdatalag 2008:355 (SOSFS 2008:14) Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Leverera psykologiskt testmaterial

Leverera psykologiskt testmaterial Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-05-23 Dokumenttyp: Instruktion Version: 1.1 Leverera psykologiskt

Läs mer

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Antaget i socialnämnden 2009-04-07 Sn 46 Charlotte Carlsson leg. sjuksköterska med särskilt medcinskt ansvar Riktlinje för dokumentation inom Socialförvaltningens hälso- och sjukvård i Klippans kommun.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Handlingsplan. Skyddad identitet

Handlingsplan. Skyddad identitet Handlingsplan Skyddad identitet Innehållsförteckning Inledning Skyddade personuppgifter/identitet Sekretessmarkering Kvarskrivning Fingerade personuppgifter Att tänka på Socialtjänsten Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.3 Värna om elevers hälsa Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Process 7.4.3. Värna om elevers hälsa

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samordnad individuell plan Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommunerna och landstinget avseende barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt Vägledning

Läs mer

Tjänstebeskrivning Slutarkivering

Tjänstebeskrivning Slutarkivering Landstingsarkivet 2013-06-11 Tjänstebeskrivning Version 1.1 LA 2012-7351 Tjänstebeskrivning Slutarkivering Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Landstingsarkivets organisation... 3 2 Slutarkivering... 3 2.1.1

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation Sidan 1 av 6 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 13 LA 2015-0109 Version 2 evarande- och gallringsplan för digital journalinformation Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan för

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun 2012-07-16 SID 1 (9) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från revideras 2016-07-25 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i

Läs mer

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS 2016/0882 Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-27. Taxan ska tillämpas för

Läs mer

Riktlinjer för utlämnande av journalhandlingar samt rutiner för hur vi skickar dessa

Riktlinjer för utlämnande av journalhandlingar samt rutiner för hur vi skickar dessa 1 (13) Version 1.1 Ersätter: version 1.0 Riktlinjer för utlämnande av journalhandlingar samt rutiner för hur vi skickar dessa Innehållsförteckning (Om du klickar på ctrl-tangenten plus önskad rubrik kommer

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 9. Journalhantering Innehållsförteckning Journalhantering 2 Lagstiftning om patientjournaler... 2 Patientdatalagen... 2 Patientjournaler i offentlig vård... 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Journalföring och dokumentation i hälso- och sjukvården

Journalföring och dokumentation i hälso- och sjukvården Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson MAS Monica Rask-Carlsson MAS 2010-11-01 2010-11-01 Lokal Riktlinje- MAS Sid 1/12 Journalföring och dokumentation i hälso-

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Bakgrund Enligt 22 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. I vissa fall kan det dock

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG SVERIGES Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om tandvårdens innehåll och processer

Läs mer

Så här skyddar vi ditt barn Till dig som har barn med skyddade personuppgifter

Så här skyddar vi ditt barn Till dig som har barn med skyddade personuppgifter Så här skyddar vi ditt barn Till dig som har barn med Enköpings kommun Till dig som har barn med För att skydda ditt barn har endast ett fåtal personer inom Enköpings kommun tillgång till uppgifter om

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-03-18 UTGÅVA: 1 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENT Utlämnande av handlingar i socialtjänsten ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Övergångar. Inledning. Sekretess mellan verksamheter

Övergångar. Inledning. Sekretess mellan verksamheter Övergångar Inledning Detta dokument klargör vilka juridiska ramar som gäller då barn och elever går från en verksamhet till en annan. Som berörd tjänsteman är det viktigt att ha sikte på både de rättsliga

Läs mer

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling. Patientjournallag SFS nr: 1985:562 Utfärdad: 1985-06-13 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:298 Inledande bestämmelser 1 Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Leverera DIGITAL OCH ANALOG INFORMATION. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Leverera DIGITAL OCH ANALOG INFORMATION. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-05-11 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.3 Leverera DIGITAL OCH

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING För socialtjänst, BVC, förskola och skola inklusive elevhälsa Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna genom Region

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN BEDÖMNING AV TANDHÄLSA I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Dokumenthantering - legala förutsättningar och interna beslut

Dokumenthantering - legala förutsättningar och interna beslut PM 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-04-02 dnr Sn 2014-105 Jenny Björkholm, Säkerhet och Juridik dnr On 2014-118 Ragnhild Klintberg, Säkerhet och Juridik dnr Än 2014-124 Dokumenthantering - legala förutsättningar

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Hantering av skyddade personuppgifter

Hantering av skyddade personuppgifter Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens skolor Bakgrund Kommunfullmäktige har den 12 april 2010 antagit Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag.

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen

Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen 2013-03-28 Vård och omsorg Cecilia Unge Viktigt förtydligande angående användningen av fråga-svarsfunktionen Det framgår att hälso- och sjukvården ibland skickar NY medicinsk information via frågasvarsfunktionen

Läs mer

Allmänt om journaler och akter

Allmänt om journaler och akter Allmänt om journaler och akter Av 11 kap. 5 första stycket, första meningen SoL, framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras. I LSS kap.

Läs mer

Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister.

Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister. Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister. Personuppgifter Så sparas dina uppgifter Varje gång du besöker hälso- och sjukvården inom Landstinget

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård DIREKTIV Framtagen av Medicinskt ansvariga Utgåva Ersätter 2 2010-03-22 Godkänd och fastställd av Medicinskt ansvariga Fastställd Utvärderas 2011-04-01 2013-04-01 Dokumentation Vård och omsorgskontorets

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården 2011 01 01 Tystnadsplikt och sekretess i vården Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller inom offentliga verksamheter. Sjukvårdssekretessen är en del av denna

Läs mer