Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler"

Transkript

1 Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler BHV-journalerna utgör ett viktigt källmaterial för främst medicinsk forskning samt kan vara av betydelse för den enskilda personen. De ska därför bevaras för all framtid. Uppgifter ur barnhälsovårdsjournalen bör följa barnet under hela förskoletiden. Överlämnande av kopior eller original till annan barnavårdscentral (motsvarande) kan endast ske efter samtycke av vårdnadshavare. Psykologkontakt skall framgå i barnets BHV-journal. Psykologjournal förvaras separat hos psykolog. 1. Anvisningar för hantering av journaler förda på papper Grundprincipen för BHV-journalhanteringen är att Landstinget Västmanland är ägare till de pappersjournaler som man upprättat. Journalerna får endast kopieras till andra BVC utanför landstinget respektive till friskolor samt lånas ut till den kommunala skolhälsovården inom länet. Äganderätten får inte överlåtas. Avslutade journaler skickas från sista BVC respektive från kommunal skolhälsovård till Landstingsarkivet för slutarkivering. Ursprungsmärkning av BHV-journalerna Varje landstingsägd BHV-journal ska i fältet högst upp till vänster på BHVjournalens första sida förses med stämpel enligt nedan för att skolhälsovården respektive annan BVC ska veta vart avslutad journal ska skickas för slutarkivering. Stämpelns mått ska vara max 65 x 35 mm för att den ska få plats i fältet, den kan beställas via landstingets centrala barnhälsovårdsenhet. Denna BHV-journal tillhör Avslutad journal skickas till Landstingsarkivet, VÄSTERÅS 1

2 Journalregister Varje BVC är skyldig att föra register över alla inskrivna barn: - nyupprättade journaler på nyfödda / invandrade / adopterade barn - journaler som inkommit från andra BVC - journaler som har lånats ut till skolhälsovården - journaler som har överlämnats till annan BVC eller till Landstingsarkivet. Registren upprättas i personnummerordning. De kan antingen föras för hand eller med hjälp av dator. Dessa register ska bevaras för all framtid, eftersom de utgör sökregister för att i efterhand kunna spåra journalerna. Register med uppgifter om vilka journaler som utlånats till skolhälsovården respektive till annan BVC överlämnas årligen till Landstingsarkivet. Datoriserat register överlämnas i form av pappersutskrift. Inflyttade barn Om mottagande BVC får en originaljournal förd på papper från annan BVC på inflyttat barn så ska det noteras i den att barnet bytt vårdgivare och när. Därefter fortsätter BVC att skriva i originaljournalen. Om mottagande BVC får kopia av journal från annan BVC avseende inflyttat barn så ska kopian läggas in i den originaljournal på papper som mottagande BVC själv nyupprättar, och bevaras i den. Utflyttade barn Vårdnadshavares samtycke ska alltid inhämtas när journaluppgifter lämnas ut som kopia eller lån. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat i journalen, antingen på särskild blankett eller direkt på journalbladet. Det ska helst ha vårdnadshavares egenhändiga underskrift, men det kan även vara muntligt inhämtat av BVCpersonal (t ex per telefon). Då måste det tydligt framgå vem som inhämtat samtycket och när (ange namn, titel och datum). I de fall vårdnadshavare inte ger medgivande till överföring av kopior antecknas detta i journalen. Journalen avslutas och skickas till Landstingsarkivet för arkivering. 1. Överlämnande av journal till annan BVC inom Västmanlands län Inom länet överlämnas originaljournalen. Överlämnandet ska noteras både i avsändande och mottagande BVC:s journalregister, samt med signering i journalen. 2

3 Mottagande BVC ska notera i journalen att barnet bytt vårdgivare, och fortsätter därefter att föra in uppgifter i originaljournalen. Flödesschema finns på sid Överlämnande av journalkopior till annan BVC utanför Västmanlands län Landstinget Västmanland har äganderätten till BHV-journalen och ska slutarkivera den. Endast kopior skickas till annan BVC utanför Västmanlands län. Originaljournalen skickas därefter till Landstingsarkivet. Flödesschema finns på sid Utlåning av BHV-journal till kommunal skolhälsovård inom länet Den kommunala skolhälsovården i den kommun där barnet börjar i grundskolan får låna originaljournalen under grundskoletiden. Senast när barnet slutar åk 9 ska skolhälsovården leverera BHV-journalen till Landstingsarkivet. Om barnet flyttar till annan kommun eller friskola under grundskoletiden så ska skolhälsovården omgående leverera originaljournalen till Landstingsarkivet. Flödesschema finns på sid 10. Vid utlånandet antecknar BVC i sitt journalregister personnummer och namn på de barn vars journal lånats ut samt uppgift om vilken skolhälsovårdsenhet som lånat dem. Barnets vårdnadshavare ska dessförinnan ha lämnat sitt samtycke till att journaluppgifterna får lämnas ut till skolhälsovården. Om de inte ger samtycke ska journalen i stället översändas till Landstingsarkivet. 4. Kopior av BHV-journal till privat skolhälsovård Endast journalkopior kan överlämnas till skolhälsovård tillhörande friskolor. Originaljournalen översändes till Landstingsarkivet 5. Kopior av BHV-journal till skolor utanför Västmanlands län Landstinget Västmanland har äganderätten till BHV-journalen och ska slutarkivera den. Endast kopior skickas till skola utanför Västmanlands län. 6. Barn som flyttat utomlands Om journalen efterfrågas översänds en kopia av den. Originaljournalen översänds till Landstingsarkivet. Överlämnande av originaljournaler Översändande av originaljournaler till annan BVC respektive skolhälsovården skall göras antingen: - genom personligt överlämnande - per internpost (ex Västerås) i slutna kuvert eller paket - per externpost i rekommenderat brev eller assurerat paket. Journalkopior får skickas som vanligt brev. 3

4 2. Anvisningar för hantering av elektroniska BHVjournaler BHV-journal BHV-journalen förs vanligtvis i journalprogrammet Profdoc Journal III (2011). Den ingår i vårdcentralens databas och finns kvar på mottagningen tills hela databasen ska avställas och arkiveras. Arkiveringen kommer då att ske digitalt. Restjournal All inkommen eller upprättad journalinformation på papper samlas i en restjournal. Vanligtvis skannas restjournalhandlingarna. Skannade restjournalhandlingar (komplementjournal) 1. I BHV-journalens text ska framgå att ett inskannat dokument finns och var man kan hitta det (ex under rubriken BHV-dokument i Journal III/Kovis). 2. Restjournalhandlingar kan skannas in i den elektroniska BHV- journalen. För att skilja BHV-handlingarna från familjeläkarmottagningens handlingar kan en särskild rubrik BHV-dokument skapas i dokumentlistan. Se respektive familjeläkarmottagnings instruktioner om detta. 3. I de fall Familjeläkarmottagningen använder sig av programvaran Kovis för inskanning, skickas handlingarna enligt vårdcentralens rutiner till landstingets skanningscentral för inskanning. Efter inskanningen bildar de inskannade handlingarna en komplementjournal i Kovis till BHV-journalen i Profdoc Journal III. In- och utskrivningslistor I journalen finns dokumentation om in- och utskrivning av barnet. Då dessa uppgifter finns kvar i vårdcentralens journaldatabas behöver inga separata listor upprättas för att skickas till Landstingsarkivet. Hantering av kopior Vårdnadshavares samtycke ska alltid inhämtas när journaluppgifter lämnas ut som kopia eller lån. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat i journalen, antingen på särskild blankett eller direkt i journaltexten. Samtycket kan vara muntligt inhämtat av BVC-personal (t ex per telefon eller besök). Då måste det tydligt framgå vem som inhämtat samtycket och när (ange namn, titel och datum). I de fall vårdnadshavare inte ger medgivande till överföring av kopior antecknas detta i journalen. Journalen avslutas och restjournalen skickas till Landstingsarkivet för arkivering. 4

5 Inflyttade barn Om mottagande BVC får en papperskopia av en journal från en annan BVC avseende inflyttat barn så ska kopian skannas eller läggas i en restjournal. Nödvändiga uppgifter förs in i den digitala journalen. Om mottagande BVC får en elektronisk kopia av BHV-journalen från annan BVC avseende inflyttat barn så ska det noteras i den att barnet bytt vårdgivare och när. Därefter fortsätter BVC att skriva i journalen. Eventuella restjournalshandlingar skannas eller läggs i befintlig eller nyupprättad restjournal. Utflyttade barn Vårdnadshavares samtycke ska inhämtas när journaluppgifter ska lämnas ut som kopia. Samtycket kan inhämtas muntligen vid ett besök eller per telefon. Det ska dokumenteras i journalen och det måste tydligt framgå vem som inhämtat samtycket (namn och titel), när och vem som lämnat det. Se även avsnitt 3 Utlämnande av journaluppgifter. I journalen ska varje överföring, mottagande eller utlämnande av handlingar från BHV-journalen, restjournalen eller komplementjournal dokumenteras i BHVjournalen. 1. Överföring av journal till annan BVC inom Västmanlands län BHV-journalen skickas elektroniskt som en kopia enligt vårdcentralens instruktioner. De uppgifter som inte kan skickas elektroniskt skrivs ut på papper och skickas per post. Finns inte möjligheten att skicka journalen elektroniskt skrivs den ut på papper och skickas per post. Inskannade dokument i Profdoc Journal III skrivs ut och skickas som papperskopior. Finns dokument inskannade i Kovis, och den nya mottagningen har tillgång till programvaran, görs endast en hänvisning om detta. Restjournalen skickas till den nya mottagningen. Flödesschema se sid Överlämnande av journalkopior till annan BVC utanför Västmanlands län BHV-journalen kan, i de fall det är möjligt, skickas elektroniskt som en kopia enligt vårdcentralens instruktioner. De uppgifter som inte kan skickas elektroniskt skrivs ut på papper och skickas per post. 5

6 Finns inte möjligheten att skicka journalen elektroniskt skrivs den ut på papper och skickas per post. Komplementjournal/restjournal skrivs ut/kopieras på papper och skickas per post. Restjournalen skickas för arkivering till Landstingsarkivet. Flödesschema se sid BHV-journal till kommunal och privat skolhälsovård inom och utom länet Till skolhälsovården överförs BHV-journalen elektroniskt om upprättade rutiner finns för detta. I andra fall överlämnas utskrivna kopior BHVjournalen. Restjournalen lånas inte ut till elevhälsovården. De pappershandlingar som elevhälsovården eventuellt är i behov av kopieras och överlämnas som kopia. Restjournalen skickas för arkivering till Landstingsarkivet. Flödesschema se sid Barn som flyttat utomlands Utskrivna journalkopior och kopior av restjournal lämnas till vårdnadshavare. Restjournalen i pappersform skickas för arkivering till Landstingsarkivet. Den elektroniska komplementjournalen (inskannade restjournalhandlingar) avställs och arkiveras när databasen de tillhör arkiveras. 3. Utlämnande av journaluppgifter Journal omfattas av sekretess enligt bestämmelserna i Offentlighets- och Sekretesslagens 25 kap 1. Sekretessprövning får göras av BVC-sjuksköterskan som är ansvarig för journalen. Före utlån/kopiering till skolhälsovården/annan BVC ska journalen gås igenom så att uppgifter varigenom barnet eller någon närstående kan lida men inte lämnas ut. Detta bör göras i närvaro av barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavares samtycke ska alltid inhämtas när journaluppgifter lämnas ut. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat i journalen, antingen på särskild blankett eller direkt i journaltexten. Det ska helst ha vårdnadshavares egenhändiga underskrift, men det kan även vara muntligt inhämtat av BVC-personal (t ex per telefon). Då måste det tydligt framgå vem som inhämtat samtycket och när (ange namn, titel och datum). 6

7 Handlingar i BHV-journalen som inte berör barnet självt, och som inte behövs för journalens förståelse, ska rensas ut före överlämnandet (se avsnittet om Arkiverings- och gallringsplan sid 14). Om det finns uppgifter i journalen av integritetskänslig art för barnet eller annan, som dess vårdnadshavare inte vill ska lämnas ut, ska en kopia av pappersjournalen/utskrift av elektronisk journal, med berörda uppgifter borttagna, överlämnas till skolhälsovården. När uppgifterna har svärtats över på kopian med en täckande tuschpenna måste en ny kopia tas så att inte den svärtade texten kan framträda. Om originaljournalen är på papper överlämnas den därefter till Landstingsarkivet. Journalkopior kan lämnas till den ena av två vårdnadshavare om samtycke finns från den andra. I de fall samtycke inte kan inhämtas från den andre vårdnadshavaren görs en menbedömning och eventuella uppgifter som kan vara till skada för den andra vårdnadshavaren tas bort. Vid utlämnande av kopior görs anteckningar i journalen till vem kopiorna skickats. Vid ärenden där inte alla uppgifter kan lämnas ut ska information och besvärshänvisning lämnas enligt vårdcentralens rutiner. 4. Speciella händelser Avlidna barn Efter notering i journalen att barnet avlidit översänds pappersjournalen och eventuell restjournal till Landstingsarkivet. Barn med skyddade personuppgifter BHV-journaler och uppgifter avseende barn som har skyddade personuppgifter ska hanteras med stor försiktighet. Av Skatteverket kan personer få kvarskrivning där adressen skyddas genom att den gamla folkbokföringsadressen är kvar eller att hänvisning till skattekontoret finns istället. Det kan även förekomma att en person får fingerade personuppgifter. Kopior av BHV-journal kan, efter noggrann menprövning, överlämnas till vårdnadshavare vid besök eller skickas till vårdnadshavare genom den skyddades RSV-adress för överlämnande till den nya barnavårdscentralen eller skolhälsovården. Kopior från tidigare BHV-journal kan efterfrågas via den skyddade vårdnadshavaren. 7

8 Barn omhändertagna enligt LVU Den socialnämnd som tagit LVU-beslutet är juridiskt ansvarig för barnet. Ansvarig socialsekreterare kan rådfrågas om medgivande för att skicka journalkopior till den nya barnavårdscentralen eller skolhälsovården. I vissa fall kan barnets placering vara under sekretess för de tidigare vårdnadshavarna. 5. Särskilt om BVC i privat drift BHV-journal som upprättats på privat BVC är enskild handling. Privat vårdgivare väljer själv om original eller kopia av pappersjournalen/ restjournalen lämnas vidare. BHV-journalerna utgör ett viktigt källmaterial för främst medicinsk forskning samt kan vara av betydelse att bevara för den enskilda personen. Journalerna kan endast, av enskild vårdgivare, lämnas ut till forskning med vårdnadshavarnas/det vuxna barnets medgivande. Privata vårdgivares BHVjournaler får efter överenskommelse överlämnas till Landstingsarkivet för arkivering. 6. Rensning och arkivering av BHV-journaler Innan pappersjournal/restjournal överlämnas till annan BVC eller utlånas till skolhälsovården ska den rensas från onödiga handlingar som inte behövs för förståelsen av dess innehåll. Detaljanvisningar se Arkiverings- och gallringsplan sid 14. Rensade handlingar skall förstöras genom antingen tuggning i dokumentförstörare, bränning, eller skickas till pappersåtervinning i särskilda s k sekretessbehållare. Journaler som levereras till Landstingsarkivet ska vara sorterade i personnummerordning och rensade från obehövliga handlingar enligt anvisningarna på sid 14. 8

9 7. Flödesscheman Hantering av pappersjournaler 1. Överlämnande av pappersjournal till annan BVC inom länet BVC får notering om att listat barn gått över till annan vårdgivare. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavarens närvaro. Vårdnadshavaren ger inte sam- tycke till överlämnande. Vårdnadshavaren ger samtycke till överlämnande, detta noteras i journalen. Avsändande BVC noterar i sitt journalregister att journalen överlämnats till annan BVC, och till vilken. Journalen överlämnas till Landstingsarkivet, detta noteras i BVC:s journalregister Mottagande BVC noterar i sitt journalregister att journalen mottagits, och varifrån den kom. Mottagande BVC noterar i originaljournalen att barnet har ny vårdgivare fr o m datum, och fortsätter sedan att föra in uppgifter i den. 9

10 Hantering av pappersjournaler 2. Utlån av BHV-journal till kommunal skola inom Västmanlands län BVC får begäran om lån av BHV-journal för listat barn övergått till kommunal skola inom länet. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavares närvaro. Vårdnadshavare ger samtycke till utlån av BHV-journal. Samtycket noteras i journalen. Vårdnadshavare ger inte samtycke till utlån. BHV-journalen avslutas. Anteckning görs i journalregistret om vilken skola som lånar BHV-journalen. Journalen lånas ut. Journalen överlämnas till Landstingsarkivet efter notering i BVC:s journalregister. 10

11 Hantering av pappersjournaler 3. Överlämnande av journalkopior till annan BVC/skola utanför Västmanlands län samt till friskola: BVC får notering om att listat barn övergått till annan vårdgivare/skola utanför länet eller friskola. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavares närvaro. Vårdnadshavare ger samtycke till överföring av journalkopior. Samtycket noteras i journalen. Vårdnadshavare ger inte samtycke till överföring. Journalkopior överlämnas till den nya vårdgivaren. Notering om detta görs i journalen. Journalen överlämnas till Landstingsarkivet efter notering i BVC:s journalregister. 11

12 Hantering av elektronisk journal 1. Överlämnande av elektronisk journal och komplementjournal/restjournal till annan BVC inom Västmanlands län BVC får notering om att listat barn gått över till annan vårdgivare. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavarens närvaro. Vårdnadshavaren ger samtycke till överlämnande, detta noteras i journalen. Vårdnadshavaren ger inte samtycke till överlämnande. Nekandet dokumenteras i journalen. Avsändande BVC noterar i sin journal att kopia av BHV-journalen (elektronisk och/eller papperskopia) samt komplementjournalen (papperskopia)/ restjournal överlämnats till annan BVC och till vilken. Restjournalen överlämnas till Landstingsarkivet. Detta noteras i den digitala BHVjournalen. Mottagande BVC noterar i sin journal att kopior av elektronisk journal (elektroniskeller papperskopia) och komplementjournal (papperskopia)/restjournal mottagits och varifrån den kom. Mottagande BVC noterar i BHV-journalen att barnet har ny vårdgivare samt fr o m datum och fortsätter därefter att föra in uppgifter i journalen. 12

13 Hantering av elektronisk journal 2. Överlämnande av journalkopior till annan BVC utanför Västmanlands län eller till skola BVC får notering om att listat barn övergått till annan vårdgivare utanför länet eller till skola. Journalinnehållet gås igenom, helst i vårdnadshavares närvaro. Vårdnadshavare ger samtycke till överföring av uppgifter. Samtycket noteras i journalen. Vårdnadshavare ger inte samtycke till överföring. Avsändande BVC noterar i sin journal att kopia av BHV-journalen (elektronisk- och/eller papperskopia) samt vid begäran komplementjournalen (papperskopia)/ restjournal överlämnats till skola/annan BVC och till vilken. Restjournalen överlämnas till Landstingsarkivet. Detta noteras i den digitala BHVjournalen. 13

14 8. Arkiverings- och gallringsplan för BHV-journaler BHV-journalerna ska rensas före utlånandet till skolhälsovården och före arkivering i Landstingsarkivet. Rensningen görs av den som är ansvarig för respektive journal, i regel BVCsjuksköterskan. Rensade handlingar ska förstöras på betryggande sätt. Handling Journal BHV 1 Journalblad BHV 2 Förlossningsjournal FV 2 (kopia från BB) Epikris från 5½-besöket (skolförberedande) Konsultremisser Korrespondens angående barnet (intyg mm) Psykologanteckning Språktest Journalkopior från annan verksamhet Andra handlingar som har kommit in eller upprättats som ett led i barnets hälsovård Åtgärd Teckningar Dubletter av handlingar i BHV-journalen Kladdlappar av tillfällig betydelse Kan lämnas till barnet efter granskning Rensas Rensas 14

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

Datajournal med systemet Asynja, nu CGM J4, infördes i oktober 2005 i Örebro kommun.

Datajournal med systemet Asynja, nu CGM J4, infördes i oktober 2005 i Örebro kommun. JOURNALHANTERING En patientjournal är först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar för patientens/elevens vård. Den utgör också arbetsverktyg eller underlag för bedömning

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun Datum: 120131 Handläggare: Maria Amström Direktnr: 7063 Beteckning: 2012.041 Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Inledning Inom stadens verksamheter hanteras en stor

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Tjänstebeskrivning Slutarkivering

Tjänstebeskrivning Slutarkivering Landstingsarkivet 2013-06-11 Tjänstebeskrivning Version 1.1 LA 2012-7351 Tjänstebeskrivning Slutarkivering Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Landstingsarkivets organisation... 3 2 Slutarkivering... 3 2.1.1

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation Sidan 1 av 6 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 13 LA 2015-0109 Version 2 evarande- och gallringsplan för digital journalinformation Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Handlingsplan. Skyddad identitet

Handlingsplan. Skyddad identitet Handlingsplan Skyddad identitet Innehållsförteckning Inledning Skyddade personuppgifter/identitet Sekretessmarkering Kvarskrivning Fingerade personuppgifter Att tänka på Socialtjänsten Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Journalföring och dokumentation i hälso- och sjukvården

Journalföring och dokumentation i hälso- och sjukvården Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson MAS Monica Rask-Carlsson MAS 2010-11-01 2010-11-01 Lokal Riktlinje- MAS Sid 1/12 Journalföring och dokumentation i hälso-

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riktlinjer för utlämnande av journalhandlingar samt rutiner för hur vi skickar dessa

Riktlinjer för utlämnande av journalhandlingar samt rutiner för hur vi skickar dessa 1 (13) Version 1.1 Ersätter: version 1.0 Riktlinjer för utlämnande av journalhandlingar samt rutiner för hur vi skickar dessa Innehållsförteckning (Om du klickar på ctrl-tangenten plus önskad rubrik kommer

Läs mer

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård DIREKTIV Framtagen av Medicinskt ansvariga Utgåva Ersätter 2 2010-03-22 Godkänd och fastställd av Medicinskt ansvariga Fastställd Utvärderas 2011-04-01 2013-04-01 Dokumentation Vård och omsorgskontorets

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Hantering av personer med skyddade personuppgifter

Hantering av personer med skyddade personuppgifter Riktlinje för hantering av personer med skyddade personuppgifter Förvaltning Ägare Reviderat datum Hälso- och sjukvård, Folktandvården, Företaghälsa och tolkförmedling, Regionservice Agata Cierzniak 2015-05-27

Läs mer

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 9. Journalhantering Innehållsförteckning Journalhantering 2 Lagstiftning om patientjournaler... 2 Patientdatalagen... 2 Patientjournaler i offentlig vård... 4

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN BEDÖMNING AV TANDHÄLSA I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

Allmänt om journaler och akter

Allmänt om journaler och akter Allmänt om journaler och akter Av 11 kap. 5 första stycket, första meningen SoL, framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras. I LSS kap.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 5 2010-06-01 LA 2010-3058 Version 2.0 Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Ordförklaringar 2 Bakgrund 3 Projekthandlingar

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar

Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Staben Karlstad 2010-09-06 Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar Bakgrund Personalen vid kommunens skolor och förskolor använder bilder, filmer

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Biobankslagen och arkivering

Biobankslagen och arkivering YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Biobankslagen och arkivering Examensarbete 35 poäng Författare: Therese Borefur Lundberg Therese Mitander Handledare: Doris Karlsson SAMMANFATTNING

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER 3 3.10.1 Bakgrund och syfte 3 3.10.2 Tillträde 4 3.10.3 Kontaktpersoner 4 3.10.4 Utlånade

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation och arkivering inom kommunal hälso- och sjukvård Vimmerby kommun

Riktlinjer för dokumentation och arkivering inom kommunal hälso- och sjukvård Vimmerby kommun Riktlinjer för dokumentation och arkivering inom kommunal hälso- och sjukvård Vimmerby kommun Framtagen av arbetsgruppen för dokumentation i Treserva 1109 Maud Nordin, Anneli Djurstedt, Christina Svensson,

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7)

Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7) Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7) Några handfasta tips vad du ska tänka på när du ska leverera personalakter till Linköpings stadsarkiv. Version 2014-06-23 Överflyttning av handlingar till

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Skyddade personuppgifter

Läs mer

Rutiner för dokumentation och journalhantering i särskilda boendeformer för äldre

Rutiner för dokumentation och journalhantering i särskilda boendeformer för äldre Riktlinje 6/ Dokumentation Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för dokumentation och journalhantering i särskilda boendeformer för äldre Inledning

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Tandvårdsjournalsregistrering. http://rsgark1.vgregion.se/tvj/

Tandvårdsjournalsregistrering. http://rsgark1.vgregion.se/tvj/ Regionarkivet Vänersborg 2014-06-09 Manual v 4.0 Tandvårdsjournalsregistrering Manual http://rsgark1.vgregion.se/tvj/ Innehållsförteckning Behörighet och information... 2 Inloggning... 2 Startsidan...

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Regel: Listning inom hälsoval

Regel: Listning inom hälsoval Regel: Listning inom hälsoval Syfte Fastställa vilka regler och principer som gäller för medborgarens val i hälsoval. Mål Alla ansvariga för listning i primärvården känner till och följer de regler och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Kändisspotting i sjukvården

Kändisspotting i sjukvården Kändisspotting i sjukvården Sten Jacobson Grundprincip för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. PDL ska ge en bättre samverkan

Läs mer

10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+

10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ 10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ 1 Innehåll Inledning.. sida 3 Regler Scanning/Arkivera i pappersjournal. sida 4 Regelverk för benämning av dokument

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter

Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter 1 (13) Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter är Skatteverkets samlingsrubrik för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Dokumentation. Inledning. Ansvarsförhållande. Styrdokument

Dokumentation. Inledning. Ansvarsförhållande. Styrdokument Vård- och omsorgskontoret 2008-11-14 Uppdaterad 2009-06-17, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-01, 2011-07-18, 2012-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2013-08-01, 2014-04-15, 2014-08-01 08-579

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Manual för avslutande 5 ½-års hälsokontroll på BVC

Manual för avslutande 5 ½-års hälsokontroll på BVC Manual för avslutande 5 ½-års hälsokontroll på BVC 451 80 Uddevalla 1 Målsman för......... Välkomna till Barnavårdscentralen!.. är nu i 5 ½ - årsåldern och befinner sig i slutet av sin förskoleperiod.

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg FoU Kronoberg Rev 2014-09-15 Katarina Hedin Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Landstinget Kronoberg är omfattande och bedrivs både på FoU Kronoberg och

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Frågeställningar från projektet

Frågeställningar från projektet Frågeställningar från projektet Förlossningsvården (FV) Fråga FV B 1: Idag står FV2, barnrapport och observationslista på mammans personnummer. Hur är det imorgon? Borde det inte vara barnets? Svar FV

Läs mer

Bildhanteringspolicy

Bildhanteringspolicy POLICY 2014-03-26 1(12) Bildhanteringspolicy Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro

Läs mer