Konsultation av förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultation av förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter"

Transkript

1 Konsultation av förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter SvK2022, v5.0, BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG TEL:

2 2 (8) Innehåll 1 Bakgrund Dagens avgiftsstruktur Förslag till ny avgiftsstruktur Vägledande principer Förslag Avgiftsstruktur Grundavgift Obalansavgift Veckoavgift Motiv Grundavgift Obalansavgift Veckoavgift 6 4 Legala förutsättningar Regelverk Bristprissättning kontra balansansvarsavgift 7 5 Konsekvensbeskrivning Grundavgift Obalansavgift 8

3 3 (8) 1 Bakgrund För att finansiera Svenska kraftnäts systemansvar tar verket ut avgifter från de balansansvariga parterna. Dagens avgiftsstruktur har i stort sett varit oförändrad sedan den infördes 2010 i samband med den nordiska harmoniseringen av balansavräkningen. Det pågår nu stora förändringar av balansmarknaden och den nordiska balanseringsmodellen. I och med införandet av enpris på produktion och en position kommer incitamenten, verkets kostnader och kostnadsfördelningen mellan producenter och förbrukare att förändras. Mot denna bakgrund har Svenska kraftnät genomfört en översyn av dagens avgiftsstruktur för att anpassa den efter de nya förutsättningar som kommer att råda. Översynen har skett i nära samarbete med övriga nordiska TSO:er och synpunkter har inhämtats från marknadens aktörer genom en diskussionsgrupp bestående av representanter från olika kategorier av balansansvariga parter. 2 Dagens avgiftsstruktur Idag är balansansvarsavgiften uppbyggd av fyra avgiftskomponenter: Grundavgift för förbrukning, EUR/MWh Grundavgift för produktion, EUR/MWh Balanskraftavgift för förbrukning, EUR/MWh Veckoavgift, EUR/vecka Grundavgifterna tas ut på den balansansvarige partens förbrukning respektive produktion. Dessa avgifter ska täcka Svenska kraftnäts kostnader för stödtjänster, personal, konsulter, IT, avskrivningar, avgifter till esett och nettoresultatet från balansavräknigen. Grundavgiften för förbrukning är dubbelt så hög som för produktion. Det beror främst på att förbrukningsobalanser prissätts med enpris medan produktionsobalanser prissätts med tvåpris, men också på att förbrukningen står för en större andel av systemets obalanser. Balanskraftavgiften för förbrukning tas ut på den balansansvarige partens förbrukningsobalanser. Avgiften syftar till att ge incitament till förbrukare att vara i balans och att bidra till kostnadstäckning för verkets hantering av obalanser. Den infördes i samband med övergången till enpris på förbrukning och har en nordisk harmoniserad taknivå som uppgår till 0,5 EUR/MWh. Veckoavgiften är en fast avgift som är lika för alla balansansvariga parter. Avgiften ska täcka administration kopplad till de balansansvariga parterna.

4 4 (8) 3 Förslag till ny avgiftsstruktur 3.1 Vägledande principer Svenska kraftnät strävar efter att utforma en avgiftsstruktur som är kostnadsriktig, skapar korrekta incitament och möjliggör en så låg och stabil avgiftsnivå som möjligt utifrån givna förutsättningar. Verket har i sin översyn utgått från dessa principer, möjligheten till harmonisering med övriga nordiska TSO:er och de synpunkter som har framförts av diskussionsgruppen avseende vikten av enkelhet och konkurrensneutralitet. 3.2 Förslag Avgiftsstruktur Svenska kraftnät föreslår att den framtida balansansvarsavgiften ska bestå av följande tre avgiftskomponenter: Grundavgift, EUR/MWh Obalansavgift, EUR/MWh Veckoavgift, EUR/vecka Förändringen föreslås träda i kraft i samband med övergången till enpris på produktion och en position 1. Figur 1: Översikt över avgiftsstruktur idag och förslag på ny avgiftsstruktur Grundavgift Svenska kraftnät föreslår att dagens två grundavgifter slås ihop till en grundavgift som tas ut på den balansansvarige partens sammanlagda förbrukning och produktion. Därutöver föreslås grundavgiften i så stor utsträckning som möjligt enbart täcka de kostnader som den balansansvarige parten inte kan påverka med 1 Enpris och en position planeras att införas den 1 november 2021

5 5 (8) sin obalanshantering. Det inkluderar kostnader för personal, konsulter, IT, avskrivningar och avgifter till esett samt den del av kostnaderna för stödtjänster och balansavräkningen som inte påverkas av storleken på de balansansvariga parternas obalanser. Motsvarande avgiftskomponent planeras att införas i övriga nordiska länder exklusive Danmark som tar ut denna typ av avgift via sin nationella elmarknadshubb. Avgiftsnivån kommer dock variera mellan länderna med hänsyn till skillnader i de underliggande kostnaderna Obalansavgift Svenska kraftnät föreslår att dagens balanskraftavgift för förbrukning ersätts av en obalansavgift som tas ut på den balansansvarige partens sammanlagda obalans. Avgiften ska täcka verkets kostnader för den andel av de upphandlade stödtjänsterna som påverkas av de balansansvariga parternas obalanser 2. Den ska därutöver bidra till kostnadstäckning för de handelsförluster som uppstår vid uppoch nedreglering under samma timme samt vid obalanser mellan elområden. För att undvika snedvridande effekter ska det finnas en förutbestämd golv- och taknivå för obalansavgiften. Motsvarande avgiftskomponent planeras att införas i övriga nordiska länder. Frågan om en nordisk harmonisering av avgiftsnivån utreds för närvarande. De två alternativ som diskuteras är en harmoniserad avgiftsnivå respektive en harmoniserad golv- och taknivå Veckoavgift Svenska kraftnät föreslår att veckoavgiften förblir oförändrad och fortsatt tas ut som en fast avgift som är lika för alla balansansvariga parter. Avgiften ska täcka administration kopplad till de balansansvariga parterna och planeras att vara harmoniserad i Norden. 3.3 Motiv Grundavgift I och med införandet av enpris på produktion kommer samma villkor att råda för produktion och förbrukning. Den nya uppdelningen mellan grundavgiften och obalansavgiften medför därtill att de högre förbrukningsobalanserna inte längre kommer ha någon avgörande betydelse för nivån på grundavgiften. Svenska kraftnät anser därför att avgiftsnivån på grundavgiften i framtiden bör vara lika för producenter och förbrukare. Genom att ersätta dagens två avgifter med en avgift erhålls också en förenklad avgiftsstruktur. Grundavgiften syftar inte till att ge någon form av styrsignal utan endast att på ett rättvisande sätt socialisera de kostnader som den balansansvarige parten inte kan 2 I dagsläget berör detta främst kapacitet för afrr.

6 6 (8) påverka via sin obalanshantering. Genom att ta ut avgiften per förbrukad och producerad MWh erhålls en konkurrensneutral och relativt kostnadsriktigt avgift som också genererar förutsägbara intäkter till TSO:n Obalansavgift De balansansvariga parternas obalanser leder till ökade kostnader för TSO:n i form av handelsförluster och ett ökat behov av stödtjänster. Vid en övergång till enpris på produktion så ökar också möjligheten för självreglering vilket vid ett överutnyttjande kan leda till en försämrad driftssäkerhet. Svenska kraftnät anser därför att det i framtiden blir allt viktigare att ta ut en obalansavgift. En obalansavgift ger de balansansvariga parterna incitament till att hålla ned sina obalanser och i de fall som de orsakar obalanser så får de stå för den ökade kostnaden som detta medför. Därigenom erhålls en kostnadsriktig avgift som också bidrar till en förbättrad kostnadstäckning för TSO:en. För att säkerställa att kostsam självreglering som riskerar driftsäkerheten begränsas, samtidigt som obalansavgiften inte förhindrar olika typer av tekniker och aktörer att agera på elmarknaden, bör avgiften ha en golv- och taknivå. Vid införandet av enpris och en position kommer dagens förbrukningsobalans och produktionsobalans ersättas av den balansansvarige partens sammanlagda obalans. Därigenom bör också obalansavgiften i framtiden tas ut på den balansansvarige partens sammanlagda obalans Veckoavgift Genom att kostnaden för administration av de balansansvariga parterna är ungefär densamma oavsett storlek på obalanser, förbrukning och produktion är det rimligt att täcka denna kostnad med en fast avgift som är lika för alla. På så sätt erhålls en kostnadsriktig avgift som säkerställer att även de balansansvariga parter som inte har någon förbrukning eller produktion också är med och betalar för de kostnader som de orsakar. 4 Legala förutsättningar 4.1 Regelverk I enlighet med EB artikel 44(3) har en TSO möjlighet att ta ut avgifter från de balansansvariga parterna för att täcka kostnaden för balansering av elsystemet enligt nedan. EB 44(3): Varje systemansvarig för överföringssystem får utarbeta ett förslag till en ytterligare avräkningsmekanism som är åtskild från mekanismen för avräkning av obalanser för att reglera upphandlingskostnaderna för balanskapacitet i enlighet med kapitel 5 i denna avdelning, administrativa

7 7 (8) kostnader och andra kostnader för balansering. Den ytterligare mekanismen för avräkning ska gälla för balansansvariga parter. Detta bör företrädesvis uppnås genom införandet av en funktion för bristprissättning. Om de systemansvariga för överföringssystemen väljer en annan mekanism bör de motivera detta i förslaget. Ett sådant förslag ska vara föremål för tillsynsmyndighetens godkännande. 4.2 Bristprissättning kontra balansansvarsavgift Svenska kraftnät anser inte att det är rimligt att fullt ut ersätta de balansansvarigas avgifter med en bristprissättningsfunktion för balanskapacitet 3 då verkets målsättning är att undvika att sådana bristsituationer uppstår. Det skulle därmed medföra en stor risk för Svenska kraftnät och orimligt höga priser för de balansansvariga parterna vid de få tillfällen som en bristsituation uppstår. Därigenom riskerar det också att leda till en oförutsägbar och orättvis kostnadsfördelning mellan de balansansvariga parterna. Bristprissättning på balanskapacitet ger därtill endast indirekta incitament till att öka utbudet då kostnaden betalas av de balansansvariga parterna medan det är leverantörerna av balanstjänster som lämnar bud på kapaciteten. Svenska kraftnät föreslår därför istället att verket även fortsättningsvis tar ut avgifter från de balansansvariga parterna för att täcka kostnaden för systemansvaret. För att skapa en avgiftsmodell som tar hänsyn till bristsituationer skulle det vara möjligt att komplettera den föreslagna avgiftsmodellen med ytterligare en avgiftskomponent som är kopplad till priset på balanskapacitet. Avgiftsnivån för en sådan komponent skulle dock variera under året utan större möjlighet för den balansansvarige parten att vidta åtgärder för att påverka nivån. Diskussionsgruppen har starkt avrått från detta och det är inte heller något som övriga nordiska TSO:er planerar att införa. Med hänsyn till ovanstående och att de fördelar som en sådan avgiftskomponent skulle medföra är begränsad har Svenska kraftnät valt att inte inkludera en sådan komponent i den föreslagna avgiftsstrukturen. 5 Konsekvensbeskrivning 5.1 Grundavgift Övergången till en gemensam grundavgift för förbrukning och produktion medför en omfördelning av kostnader mellan förbrukare och producenter. Kostnaden för förbrukare kommer att sjunka medan kostnaden för producenter kommer att öka då grundavgiften för förbrukning i dag är dubbelt så hög som för produktion. Baserat på 2021 års kostnader och avgiftsnivåer skulle det motsvara en 3 Avser kapacitet för stödtjänster

8 8 (8) avgiftshöjning med ca 45 procent för producenterna och en sänkning med ca 30 procent för förbrukarna. Avgiftshöjningen för producenterna kompenseras till viss del av införandet av enpris på produktion då det medför att även producenterna kommer att erhålla en vinst när deras obalanser hjälper systemet. Baserat på dagens produktionsobalanser kommer det att medföra en sammanlagd vinst på ca 110 mnkr årligen för producentkollektivet. Den tydligare uppdelningen av vilka kostnader som ska täckas av de olika avgifterna, utifrån de balansansvariga parternas möjlighet att påverka kostnaden, leder också till en totalt sett lägre grundavgift. Kostnader som idag socialiseras kommer genom den nya uppdelningen i högre grad hänföras till den balansansvarige part som har orsakat kostnaden. Övergången till en gemensam grundavgift för förbrukning och produktion är av mindre ekonomisk betydelse för Svenska kraftnät. Däremot bedöms uppdelningen av vilka kostnader som ska täckas av de olika avgifterna minska verkets ekonomiska risk genom en bättre följsamhet mellan kostnader och intäkter, vilket i sin tur möjliggör en stabilare avgift. 5.2 Obalansavgift Genom övergången till en position och därigenom en obalans bedöms volymen obalanser som avgiftsbeläggs öka något baserat på dagens siffror. Den ekonomiska påverkan på den enskilde balansansvarige parten kan dock vara såväl positiv som negativ beroende på dennes möjlighet att netta förbruknings- och produktionsobalanser. De kostnader som ska täckas av obalansavgiften kommer också att öka som en konsekvens av den nya uppdelningen och därmed kommer även nivån på avgiften att öka. Hur stor ökningen blir beror såväl på det beräknade kostnadsutfallet som på nivån av nordisk harmonisering. Genom att en högre obalansavgift ger den balansansvarige parten incitament att hålla ned sina obalanser skapar det förutsättningar för en god driftssäkerhet. Det sänker också den totala kostnaden för balanseringen av systemet vilket i slutändan leder till lägre avgifter för kundkollektivet som helhet. I bilaga 1 återfinns förenklade beräkningar på den ekonomiska påverkan av de föreslagna förändringarna avseende grundavgiften och obalansavgiften för olika kategorier av balansansvariga parter.

Bilaga 3. Framtidens elmarknad /1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG

Bilaga 3. Framtidens elmarknad /1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 Bilaga 3 Framtidens elmarknad SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE WWW.SVK.SE

Läs mer

Offentligt samråd om villkor avseende balansering

Offentligt samråd om villkor avseende balansering 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP Offentligt samråd om villkor avseende balansering SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE

Läs mer

Förslag från samtliga systemansvariga för

Förslag från samtliga systemansvariga för Förslag från samtliga systemansvariga för överföringssystem avseende att ytterligare specificera och harmonisera avräkning av obalanser i enlighet med artikel 52.2 i Kommissionens Förordning (EU) 2017/2195

Läs mer

FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR FÖRBRUKNINGSENHETER /2484 FÖRKLARANDE DOKUMENT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG

FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR FÖRBRUKNINGSENHETER /2484 FÖRKLARANDE DOKUMENT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG 2018-11-30 2018/2484 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR FÖRBRUKNINGSENHETER Förklarande dokument till Svenska kraftnäts krav för förbrukningsenheter i enlighet med artikel 28 och 29 i förordning

Läs mer

Ändringar för områden om remissförslag på förändring

Ändringar för områden om remissförslag på förändring SvK1000, v4.0, 2016-04-27 Jenny Lagerquist 2016-11-24 ÄNDRINGSDOKUMENT Ändringar i Balansansvarsavtal 2628 efter extra remiss Detta dokument syftar till att informera om de ändringar som kommande Balansansvarsavtal

Läs mer

Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i remissen för bilagor till balansansvarsavtal

Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i remissen för bilagor till balansansvarsavtal 2017-12-22 2017/3341 REMISSBEMÖTANDE Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i remissen för bilagor till balansansvarsavtal 2628-2 Detta dokument är en sammanställning av inkomna remissvar samt

Läs mer

Ändringar med grund i uppdateringar i marknads- och planeringssystemet Fifty

Ändringar med grund i uppdateringar i marknads- och planeringssystemet Fifty SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2017-11-10 2017/3341 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtal 2628-2 Detta dokument syftar till att beskriva de ändringar i bilagorna för Balansansvarsavtal

Läs mer

/1008 FÖRKLARANDE DOKUMENT BSP/BRP

/1008 FÖRKLARANDE DOKUMENT BSP/BRP SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2018-06-18 2018/1008 FÖRKLARANDE DOKUMENT BSP/BRP Förklarande dokument till Svenska kraftnäts förslag till villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i kommissionens

Läs mer

Svenska kraftnät ser vissa utmaningar med den tolkning som görs i Ellagen 3 kap 1 med utgångspunkt ur Direktiv om gemensamma regler (EU) 2019/944.

Svenska kraftnät ser vissa utmaningar med den tolkning som görs i Ellagen 3 kap 1 med utgångspunkt ur Direktiv om gemensamma regler (EU) 2019/944. SVENSKA ~ KRAFTNÄT Energimarknadsinspektionen 2019-09-25 2019/866 BREV Beskrivning av systemansvaret för överföringssystemet och dess innebörd Efter det externa referensgruppsmötet om genomförande av reviderad

Läs mer

Deadline för korrigering

Deadline för korrigering SvK1000, v4.0, 2016-04-27 Jenny Lagerquist 2016-06-28 2016/XX BEMÖTANDE Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i extra remissen 2-30 november 2015 för Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628) Detta

Läs mer

Kommissionens förordning 543/2013

Kommissionens förordning 543/2013 Kommissionens förordning 543/2013 Driftrådet 2014-05-27 Therese Erixon Kommissionens förordning 543/2013 > Kommissionens förordning 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaden

Läs mer

Hearing om förslag till villkor enligt artikel 18 i Balanskoden (EB GL)

Hearing om förslag till villkor enligt artikel 18 i Balanskoden (EB GL) Hearing om förslag till villkor enligt artikel 18 i Balanskoden (EB GL) 2018-05-21 Webbinar En sammanställning av de frågor och svar som avhandlades under hearingen. Agenda > Syfte & mål > Frågor > Nästa

Läs mer

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist 2015-11-02 2015/728 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version Detta dokument syftar

Läs mer

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty SvK1000, v4.0, 2016-04-27 Marknads- och systemutveckling Jenny Lagerquist 2017-02-20 2017/491 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtal 2628-1 Detta dokument syftar till att beskriva

Läs mer

(2) Energimarknadsinspektionen, (Ei) har den 10 april 2017 godkänt förslaget om former avseende mer än en NEMO (MNA-förslaget).

(2) Energimarknadsinspektionen, (Ei) har den 10 april 2017 godkänt förslaget om former avseende mer än en NEMO (MNA-förslaget). Svenska kraftnäts begäran om ändring i enlighet med Artikel 9(13) ingående i Kommissionens Förordning (EG) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22 Marknaden ur systemansvarigs perspektiv Mats Elmér 2009-04-22 Systemansvar formulera krav på de balansansvariga - balansansvarsavtal kortsiktigt se till att inmatning och uttag är i balans svara för balansavräkning

Läs mer

Villkoren för leverantörer av balanstjänster

Villkoren för leverantörer av balanstjänster 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 1 Bilaga 1 en för leverantörer av balanstjänster SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE

Läs mer

EU-kommissionens förslag till nya bestämmelser på elmarknadsområdet

EU-kommissionens förslag till nya bestämmelser på elmarknadsområdet SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se 2017-02-24 2017/400 REMISSVAR EU-kommissionens förslag till nya

Läs mer

Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten

Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten Svk 2018/2335 2018-11-13 Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten Den 9 maj 2018 uppkom en driftsituation där elsystemets frekvens ökade och hamnade utanför tillåtna driftgränser. Några

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER. Vägledning och svar på eventuella frågor

VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER. Vägledning och svar på eventuella frågor VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER Vägledning och svar på eventuella frågor SVENSKA KRAFTNÄT Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar

Läs mer

/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE

/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE SVM 2019-04-05 2018/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE Förklarande dokument till Svenska kraftnäts krav för datautbyte i enlighet med artikel 40.5 i förordning (EU) 2017/1485 om fastställande

Läs mer

Nordisk balansavräkning

Nordisk balansavräkning Näringsutskottets betänkande Nordisk balansavräkning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 17 april 2018

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 17 april 2018 SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2018-02-15 2017/3341 ÄNDRINGSDOKUMENT Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet 2628-2 med ikraftträdande tidigast från den 17 april 2018 Nedan följer en sammanställning av

Läs mer

Förslag > Danmark 1 (DK1) Danmark 2 (DK2) > Danmark 1 (DK1) Tyskland (DE) > Danmark 2 (DK2) Tyskland (DE) SvK1000, v4.

Förslag > Danmark 1 (DK1) Danmark 2 (DK2) > Danmark 1 (DK1) Tyskland (DE) > Danmark 2 (DK2) Tyskland (DE) SvK1000, v4. SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2017-11-17 Förslag till arrangemang för att säkerställa risksäkringsmöjligheter i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning

Läs mer

Förslag. Bakgrund

Förslag. Bakgrund SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2017-11-17 Förslag till arrangemang för att säkerställa risksäkringsmöjligheter i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning

Läs mer

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 13 mars 2018

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 13 mars 2018 2018-12-20 2018/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet 3829-1 med ikraftträdande tidigast från den 13 mars 2018 Nedan följer en sammanställning av ändringar i bilagorna till

Läs mer

Förutsättningar för balansansvariga

Förutsättningar för balansansvariga 2003-04-11 335/2003/MA60 1(23) Förutsättningar för balansansvariga Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH UPPDRAG... 2 1.1 Elkonkurrensutredningen...2 1.2 Arbetsgruppens uppdrag...3 2.

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Förslag gällande synkronområdet för Norden

Förslag gällande synkronområdet för Norden Förslag gällande synkronområdet för Norden avseende gränser för utbyte av frekvenshållningsreserver mellan de systemansvariga för överföringssystem i enlighet med artikel 163.2 i kommissionens förordning

Läs mer

Projekt FINER. Informationsmöte för marknadsaktörer. Implementering av 15 min avräkningsperiod. Kontakt:

Projekt FINER. Informationsmöte för marknadsaktörer. Implementering av 15 min avräkningsperiod. Kontakt: Projekt FINER Informationsmöte för marknadsaktörer Implementering av 15 min avräkningsperiod Kontakt: finer@svk.se Presentation No rdi ne Nordine Aboudrar Projektledare Mats Elmér Analytiker Pär Lydén

Läs mer

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg 2016-08-26 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/203 Utbildningsnämnden Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Systemdrifttillstånd grundläggande dimensionerings- och riskkoncept i ett mer flexibelt kraftsystem

Systemdrifttillstånd grundläggande dimensionerings- och riskkoncept i ett mer flexibelt kraftsystem 2018-11-29 Systemdrifttillstånd grundläggande dimensionerings- och riskkoncept i ett mer flexibelt kraftsystem SvK1000, v5.0, 2018-08-01 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG TEL: 010-475

Läs mer

/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT. Svenska kraftnäts förslag på Balansansvarsavtal BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG

/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT. Svenska kraftnäts förslag på Balansansvarsavtal BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2018-07-09 2018/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT Svenska kraftnäts förslag på Balansansvarsavtal 3829-1 Detta dokument syftar till att beskriva de förslag på förändringar som Svenska kraftnät

Läs mer

/1008 VILLKORSFÖRSLAG BSP/BRP

/1008 VILLKORSFÖRSLAG BSP/BRP 2019-04-18 2018/1008 VILLKORSFÖRSLAG BSP/BRP Svenska kraftnäts reviderade förslag till villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november

Läs mer

Medföljande till detta dokument finns två versioner av balansansvarsavtalet och dess bilagor med slutgiltiga förändringar:

Medföljande till detta dokument finns två versioner av balansansvarsavtalet och dess bilagor med slutgiltiga förändringar: SvK1000, v4.0, 2016-04-27 Marknads- och systemutveckling 2018-07-11 2018/1701 REMISSBEMÖTANDE OCH ÄNDRINGAR Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar och ändringar i balansansvarsavtal 3829 Detta

Läs mer

BESLUT 1 (5) Diarienr Ert datum Er referens Beslut att godkänna arrangemang för att säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter än överföringsrättigheter görs tillgängliga för överföring mellan

Läs mer

Villkoren för balansansvariga parter

Villkoren för balansansvariga parter 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 2 Bilaga 2 en för balansansvariga parter SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE

Läs mer

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el PM Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el 2015-03-23 1. Sammanfattning Mot bakgrund av resonemanget i detta PM bör Stockholm Vatten ingå i den centrala upphandlingen. Vår rekommendation

Läs mer

/1008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE BSP/BRP

/1008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE BSP/BRP SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2018-06-18 2018/1008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE BSP/BRP Bemötande av inkomna från offentligt samråd om förslag till villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i kommissionens

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet n.registrator(«>regeringskansliet.se 2014-06-13 2014/643 REMISSVAR Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R20i4:o6) (N2014/1229/E)

Läs mer

/1008 VILLKORSFÖRSLAG BSP/BRP

/1008 VILLKORSFÖRSLAG BSP/BRP 2018-06-18 2018/1008 VILLKORSFÖRSLAG BSP/BRP Svenska kraftnäts förslag till villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande

Läs mer

Projekt FINER. Implementering av 15 min avräkningsperiod. Nordine Aboudrar, Projektledare. Ediel- och avräkningskonferens 2018

Projekt FINER. Implementering av 15 min avräkningsperiod. Nordine Aboudrar, Projektledare. Ediel- och avräkningskonferens 2018 Projekt FINER Implementering av 15 min avräkningsperiod Nordine Aboudrar, Projektledare Ediel- och avräkningskonferens 2018 Agenda Introduktion Varför 15 minuters avräkningsperiod? Vilka förändringar krävs?

Läs mer

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem: MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem eller Var kommer elen från när jag tänder lampan? Lennart Söder Professor in

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

2016- Konsekvensanalys till förordning om effektreserv

2016- Konsekvensanalys till förordning om effektreserv Promemoria 2016- Miljö- och energidepartementet Energienheten Joakim Cejie Telefon 08 405 20 26 E-post joakim.cejie@regeringskansliet.se Konsekvensanalys till förordning om effektreserv Syfte med den föreslagna

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten M/Zarah Andersson 2010-12-21 2010/1655 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet som

Läs mer

1 Mindre förändringar

1 Mindre förändringar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist jenny.lagerquist@svk.se 2015-05-25 Förslag på förändringar i Balansansvarsavtalet gällande från 15 november 2015 Detta dokument syftar till att informera

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vanliga frågor och svar för reserver

Vanliga frågor och svar för reserver Vanliga frågor och svar för reserver 1 Allmänna frågor: 1. Q: Var finns övergripande information om reserverna FCR-N, FCR-D, afrr och mfrr? A: Se dokumentet Reservmarknader på sidan: https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-reserver/

Läs mer

Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet

Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet Sammanfattning systemansvar > Ett kollektivt ansvar > Elnätsägare har ett långtgående ansvar > Svk utsedd samordnare > Det handlar

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 1 (6) KONSEKVENSUTREDNING Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-06-23 : 14-02371 Katarina Händel, +46104786231 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter

Läs mer

1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr

1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr i Energimarknadsinspektionen BESLUT 1(6) 1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr 2019-01-10 2018-100265 Prövning av metod för samordnad omdirigering och motköp för kapacitetsberäkningsregion

Läs mer

Elmarknad med effektiv konkurrens. Nordisk slutkundsmarknad och elområden

Elmarknad med effektiv konkurrens. Nordisk slutkundsmarknad och elområden Elmarknad med effektiv konkurrens Nordisk slutkundsmarknad och elområden Det har nu gått sjutton år sedan omregleringen av den svenska elmarknaden genomfördes. Den nordiska elmarknaden är idag en av de

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar.

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) Affärsverket svenska kraftnät avger följande remissvar. SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet Energienheten 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se 2017-01-03 2016/2123 REMISSVAR Förslag till strategi för ökad användning

Läs mer

Taxa för vatten och avlopp 2019

Taxa för vatten och avlopp 2019 Utlåtande Rotel V (Dnr KS 2018/935) Taxa för vatten och avlopp 2019 Hemställan från Stockholm Vatten AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Taxa för vatten och avlopp 2019,

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

Nätföreskrift om balansering - Implementering

Nätföreskrift om balansering - Implementering Nätföreskrift om balansering - Implementering 2015-03-04 Introduktion nätkoder EU:s tredje inre marknadspaket för el- och naturgas beslutades 2009 där huvudsyftet är en fortsatt harmonisering av den europeiska

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten SvK2000, v3.0, 2011-06-09 Marknad 2011-12-21 2011/1702 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 13 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa i Energimarknadsinspektionen BESLUT 1(5) me 1 Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Hansa Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet

Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet SvK2022, v4.0, 2016-04-27 Finans 2016-11-01 2015/1263 PROMEMORIA Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Nya farledsavgifter 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Thomas Ljungström,

Nya farledsavgifter 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Thomas Ljungström, 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon 2004-09-08 Dnr: 030501-03-02446 Thomas Ljungström, 011-19 15 58 PM Nya farledsavgifter I regeringsbeslut den 19 februari 2004 gavs Sjöfartsverket i

Läs mer

Elmarknadsrådets möte

Elmarknadsrådets möte Marknad 2017-09-19 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2017-09-19 Närvarande Martin Brink, Göteborg Energi Stefan Braun, Bixia Lars Andersson, Sandvik Henrik Svensson, Uniper Torbjörn Forsberg, E.ON

Läs mer

Förändrad avgiftsmodell - hemtjänstinsatser

Förändrad avgiftsmodell - hemtjänstinsatser TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-23 Sida 1 (1) Diarienr AN 2016/00395-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Förslag till

Läs mer

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever

Läs mer

ENHETLIG MEDLEMSAVGIFT SAMT

ENHETLIG MEDLEMSAVGIFT SAMT Förslag till ENHETLIG MEDLEMSAVGIFT SAMT MEDLEMSAVGIFT 2019 Sedan många år tillbaka har Riksförbundet FUB central avisering av medlemsavgiften med möjlighet till lokala föreningsavgifter utöver förbundsavgiften.

Läs mer

_ I Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarieur

_ I Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarieur BESLUT 1(6) Energimarknadsinspektionen _ I Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarieur 2019-01-10 2018-100268 NM e Prövning av metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp för kapacitetsberäkningsregion

Läs mer

Elmarknadsrådets möte

Elmarknadsrådets möte Marknad 2017-05-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2017-05-16 Närvarande Martin Brink, Göteborg Energi Stefan Braun, Bixia Lars Andersson, Sandvik Henrik Svensson, Uniper Torbjörn Forsberg, E.ON

Läs mer

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet 1 Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet - kärnkraftens roll i kraftsystemet NEPP 13 mars 2019 Maja Lundbäck Förändringsledare för systemansvaret Systemansvaret hur samverka kraftsystemet driftsäkert?

Läs mer

Reviderat förslag från alla systemansvariga för överföringssystem i den baltiska kapacitetsberäkningsregionen för reservförfaranden i enlighet med

Reviderat förslag från alla systemansvariga för överföringssystem i den baltiska kapacitetsberäkningsregionen för reservförfaranden i enlighet med Reviderat förslag från alla systemansvariga för överföringssystem i den baltiska kapacitetsberäkningsregionen för reservförfaranden i enlighet med artikel 44 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Kylan gör att elpriserna stiger och därmed bröts trenden med lägre spotpriser än föregående år under vecka 48.

Kylan gör att elpriserna stiger och därmed bröts trenden med lägre spotpriser än föregående år under vecka 48. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 48 Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet Kylan gör att elpriserna stiger och därmed bröts trenden med lägre spotpriser än föregående år under

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2003/04:FPM78. Elförsörjningsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2003/04:FPM78. Elförsörjningsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Elförsörjningsdirektivet Näringsdepartementet 2004-03-09 Dokumentbeteckning KOM (2003) 740 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för

Läs mer

Systemansvar, driftsäkerhet och flexibilitet

Systemansvar, driftsäkerhet och flexibilitet Systemansvar, driftsäkerhet och flexibilitet Förutsättningar att hantera systemutmaningarna Maja Lundbäck, förändringsledare för systemansvaret Systemansvaret rollen för en TSO 6. Reglera och anpassa systemet

Läs mer

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni Fråga 1 Den 1 juni köpte företag A en maskin för 300 000 kr som levererades direkt den 1 juni. Produkten hade producerats mellan 1 mars och 1 juni. Den 30 juni betalade företag A fakturan. Efter att maskinen

Läs mer

Förslag gällande synkronområdet för Norden

Förslag gällande synkronområdet för Norden Förslag gällande synkronområdet för Norden avseende definierande parametrar för frekvenskvalitet och målparameter för frekvenskvalitet i enlighet med artikel 127 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485

Läs mer

Diarienr 4.7-H

Diarienr 4.7-H Konsekvensutredning av höjning av dispensavgifter för allmänkemikalier Här följer en konsekvensutredning av dels införandet av ansökningsavgifter för ansökan om dispens från förbud mot att använda vissa

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage. TSL 2011-5241 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage. 1. Vad är problemet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet 1 Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet - hur hänger det ihop? Ångturbiner 2019 Maja Lundbäck Förändringsledare för systemansvaret Systemansvaret hur samverka kraftsystemet driftsäkert? 6. Reglera

Läs mer

Elmarknadsråd

Elmarknadsråd Elmarknadsråd 2018-05-15 Innehåll > Årsplanering > BA-avtal > BSP/BRP > Effektreserven > Statusuppdatering nätkoder > Framtida balansavräkning > Status nordisk balansering > Överskridandeavgift > Tarifföversyn

Läs mer

Förslag från samtliga systemansvariga för

Förslag från samtliga systemansvariga för Förslag från samtliga systemansvariga för överföringssystem avseende genomföranderam för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Läs mer

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden BESLUT 1 (6) Diarienr Ert datum Er referens Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner Affärsverket svenska kraftnäts (SvK)

Läs mer

Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft (dnr M2017/01639/R)

Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft (dnr M2017/01639/R) SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet m.registrator(s)regeringskansliet.se anna.iosefsson(s)regeringskansliet.se 2017-09-27 2017/1874 REMISSVAR Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft

Läs mer

STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITA- MENTSPROGRAM (LTI 2018)

STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITA- MENTSPROGRAM (LTI 2018) Bilaga p.20 STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITA- MENTSPROGRAM (LTI 2018) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

Prövning av förslag till fastställande av reservförfaranden i kapacitetsregion Hansa

Prövning av förslag till fastställande av reservförfaranden i kapacitetsregion Hansa Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(6) Prövning av förslag till fastställande av reservförfaranden i kapacitetsregion Hansa Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-07 Handläggare Peter Fahlander Telefon: 08-50833062 Till Utbildningsnämnden 2018-04-19 Nya regler för lovskola

Läs mer