PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas"

Transkript

1 1 (5) Datum Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar att inga specifika åtgärder för närvarande behöver vidtas för att säkerställa försörjningstryggheten i naturgasanläggningar. För de närmaste åren bedöms 1 Mkr/år vara tillräckligt som en beredskap för eventuella åtgärder. Svenska Kraftnät föreslår en offentligrättslig avgift enligt den modell som Energimyndigheten tillämpar för finansiering av sin verksamhet enligt naturgaslagen. Avgiften har utformats så att den inbringar ca 1 Mkr/år. Mot bakgrund av att behovet av medel bedöms vara begränsat föreslås att inga avgifter nu tas ut de närmaste åren. Svenska Kraftnät avser att följa utvecklingen och årligen bedöma behovet av åtgärder. Bakgrund Riksdagen beslutade våren 2006 om ändringar i naturgaslagen (prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU 18, rskr. 2005/06:346, SFS 2006:646). Ändringarna syftar i huvudsak till att genomföra EG:s gasförsörjningsdirektiv. De nya bestämmelserna innebär i korthet att aktörerna på naturgasmarknaden skall planera och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa naturgasförsörjningen, att särskilda minimikrav för en trygg naturgasförsörjning för konsumenter skall införas samt att en nationell plan för krissituationer på naturgasområdet skall upprättas. Ansvarsfördelningen mellan å ena sidan aktörer och myndigheter och å andra sidan mellan berörda myndigheter följer den uppdelning som finns för att trygga försörjningen på elmarknaden enligt elberedskapslagen (1977:288). Som en följd av riksdagens beslut gavs den systemansvariga myndigheten, Svenska Kraftnät, befogenhet att förelägga en innehavare av en SvK100 v Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Organisationsnr Box 526 Jämtlandsgatan Vällingby Stockholm

2 2 (5) naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning att vidta åtgärder i ledningen eller i anläggningen för att säkerställa naturgasförsörjningen samt att utbetala ersättning för sådana åtgärder till de berörda företagen. Föreläggandet får inte avse en åtgärd som är mer betungande än vad som är skäligt med hänsyn till anläggningens eller verksamhetens omfattning och betydelse för naturgasförsörjningen. I rapporten Trygg Gas, som låg till grund för regeringens proposition (2005/06:158), föreslogs att den utökade administrationen till följd av gasförsörjningsdirektivet samt ersättning för de åtgärder som kan behöva vidtas i naturgasanläggningar, skall finansieras genom omprioritering av tillgängliga medel inom ramen för Elberedskapsanslaget (anslaget 7:5 Krisberedskap). I propositionen bedömde regeringen att nyss nämnda anslag syftar till att finansiera åtgärder som vidtas vid förhöjd beredskap på elområdet och inte kunde läggas till grund för finansiering av Svenska Kraftnäts verksamhet för att trygga naturgasförsörjningen. Regeringen föreslog att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga myndigheten bemyndigas meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de uppgifter den systemansvariga myndigheten har enligt 8 a kap. 6-7 naturgaslagen (2005:403). Regeringen har hösten 2006 gett Svenska Kraftnät i uppdrag att redovisa beräknade kostnader och förslag till finansiering enligt gällande regelverk med anledning av åtgärder i naturgasanläggningar för att säkerställa naturgasförsörjningen. Uppdragets genomförande Uppdraget har genomförts av en projektgrupp inom Svenska Kraftnät. Information om uppdraget har lämnats till representanter för Swedegas AB (tidigare Nova Naturgas AB) och Eon Gas Sverige AB vid ett möte i november Ångpanneföreningen (ÅF) har anlitats för att göra en genomgång av möjliga och riskbegränsande åtgärder i det svenska gasförsörjningssystemet. För att på plats ta del av information och synpunkter från innehavare av naturgasanläggningar har ÅF tillsammans med projektgruppen besökt Swedegas AB, Eon Gas Sverige AB, Göteborg Energi AB och Öresundskraft AB. ÅF redovisar resultatet av sin genomgång i rapporten Åtgärder i naturgasanläggningar m.m. för att säkerställa naturgasförsörjningen. Rapporten redovisas i bilaga.

3 3 (5) Åtgärder och uppskattade kostnader för att säkerställa försörjningstryggheten i naturgasanläggningar I konsultrapporten konstateras att det svenska naturgassystemet är ett litet system sett i europeiskt perspektiv. Det är relativt nytt och modernt och har en hög leveranssäkerhet. Systemet har kapacitetsmässigt varit överdimensionerat vilket innebär ett förhållandevis lågt kapacitetsutnyttjande. Det är väl dimensionerat även när det gäller reparationsberedskap och reservdelar. Ett naturgassystem är inte speciellt komplext i sin uppbyggnad. Sverige har varit helt förskonat från oplanerade avbrott i transmissionsnätet under de 22 år som systemet varit i drift. Enligt konsultrapporten bedöms behovet av åtgärder i de fysiska anläggningarna för att säkerställa naturgasförsörjningen i det svenska systemet vara litet. Det enskilt kraftfullaste bidraget till ökad försörjningstrygghet skulle vara ytterligare en tillförselledning. Några speciella behov av förelägganden bedöms inte föreligga de närmaste åren. Förhållandet gäller såväl transmissions- som distributionsnätet. Det kan dock vara lämpligt att ha någon form av beredskap för att vid behov kunna förelägga aktörerna att vidta åtgärder, utöver de som ligger inom deras eget ansvarsområde, i syfte att bygga in en högre leveranssäkerhet i systemet. Med hänsyn till gasmarknadens ringa storlek i Sverige och att antalet konsumenter som är beroende av gasen inte är speciellt stort, är de kostnader som kunderna kan bära mycket begränsade. Mot denna bakgrund uppskattas i ett inledande skede ca 1 Mkr/år räcka till som beredskap för kommande förelägganden med ersättning. I beloppet ingår Svenska Kraftnäts kostnader för egen administration och utbetalning av ersättningar. Enligt naturgaslagen har Svenska Kraftnät på begäran rätt att av innehavare av naturgasanläggningar få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för att ta ställning till om åtgärder behöver vidtas. För den fortsatta uppföljning av försörjningstryggheten i det svenska naturgassystemet avser Svenska Kraftnät att inventera behov av åtgärder, t.ex. i samband med kommande ny-, om- och tillbyggnader i gasförsörjningssystemet eller i samband med övriga förändringar som kan påverka försörjningstryggheten. Avgränsning mot kostnader hänförliga till Svenska Kraftnäts systemansvar Det kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan åtgärder som ryms inom systemansvaret och åtgärder som den systemansvariga myndigheten kan

4 4 (5) förelägga innehavare av naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning för att säkerställa naturgasförsörjningen enligt 8 a kap. 5 naturgaslagen. Enligt 7 kap. naturgaslagen har Svenska Kraftnät det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det nationella naturgassystemet. Om systemansvaret inte kan utövas får Svenska Kraftnät beordra innehavare av naturgasanläggningar att begränsa eller avbryta överföring av naturgas till kunder. En begränsning eller ett avbrytande av överföring av naturgas till kunder skall genomföras så rättvist som möjligt och i första hand så att naturgasförsörjningen för konsumenter säkras. Svenska Kraftnät har övervägt om de åtgärder som krävs hos Svenska Kraftnät eller hos andra aktörer för att möjliggöra begränsning eller bortkoppling av kunder bör finansieras via systemansvaret eller enligt regelverket för att säkerställa naturgasförsörjningen, dvs. 8 a kap. 6-7 naturgaslagen (2005:403). Dessa åtgärder syftar ju till att trygga försörjningen av naturgas till konsumenter men avser en speciell krissituation med begränsning eller bortkoppling av vissa förbrukare. Kostnaderna för dessa åtgärder som i dag huvudsakligen är av administrativ art bör enligt Svenska Kraftnät finansieras inom systemansvaret. Skulle behov av mer betydande fysiska åtgärder i systemet eller nya informationssystem uppkomma för att möjliggöra en rättvis och trygg försörjning för konsumenter i en krissituation får lämplig finansiering övervägas från fall till fall. Finansiering Energimyndighetens nuvarande verksamhet som tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen finansieras genom en offentligrättslig avgift som tas ut av Sveriges sju innehavare av naturgasledningar. Avgiften beräknas på den mängd naturgas som överförs i ledningarna. Regeringen bedömde i prop. 2005/06:158 att detta avgiftssystem är ändamålsenligt för att täcka kostnaderna även för de tillkommande uppgifterna i Energimyndigheten som en följd av rollen som tillsynsmyndighet för försörjningstrygghet för naturgas. Enligt propositionen avsåg regeringen att, genom en ändring av förordningen (2006:672) om naturgasavgift, utvidga avgiftsskyldigheten till att omfatta även innehavare av lagrings- och förgasningsanläggningar. Avgiften kommer därför fortsatt uteslutande att finansiera uppgifter som kan betecknas som en kollektiv motprestation gentemot de avgiftsskyldiga. Även Räddningsverket debiterar i dag innehavare av naturgasledningar en avgift. I budgetpropositionen 2004/2005:01, vol. 11, utgiftsområde 21 Energi föreslog regeringen att Svenska Kraftnät skall få ta ut och disponera inkomsterna från offentligrättsliga avgifter inom Svenska Kraftnäts verksamhetsområde.

5 5 (5) Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag. Enligt Svenska Kraftnäts instruktion i affärsverksamheten får Svenska Kraftnät ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Svenska Kraftnäts kostnader för att vara systemansvarig myndighet för naturgasmarknaden finansieras genom avgifter från de balansansvariga företagen. Regeringen konstaterade i prop. 2005/06:158 att en del av Svenska Kraftnäts uppgifter för att trygga naturgasförsörjningen går utöver systemansvaret. Förslag till finansiering Svenska Kraftnät föreslår att de av Svenska Kraftnäts kostnader för att trygga naturgasförsörjningen som går utöver systemansvaret skall finansieras genom en offentligrättslig avgift enligt den modell som används av Energimyndigheten och som redovisats ovan. Den innebär att myndighetsavgifterna till Energimyndigheten och till Svenska Kraftnät beräknas på samma underlag och utformas på samma sätt, vilket gör det enklare för gasnätföretagen att hantera. Avgiftsskyldiga är innehavare av naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar. Avgiften till Svenska Kraftnät föreslås uppgå till 0,025 öre/normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av överföringsledningar om två innehavare överför naturgas till samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,05 öre. Avgiften till Svenska Kraftnät föreslås uppgå till 0,05 öre/normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av distributionsledningar. Med dagens volym överförd naturgas beräknas avgiften inbringa ca 1 Mkr/år. Med hänvisning till att behovet av medel för de närmaste åren bedöms vara begränsat föreslås att avgiften för år 2008 och 2009 sätts till 0 kr.

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen ANKOM W # y m REGERINGSKANSLIET 2013-07-02 N2013/3375/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen Remissinstanser: 1. Kammarrätten

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti Promemoria Förstärkt insättningsgaranti Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Juni 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Lagförslag... 5 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-05-13 NV-06387-14 Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Lagrådsremiss. Införande av stabilitetsavgift. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Införande av stabilitetsavgift. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Införande av stabilitetsavgift Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 april 2009 Mats Odell Sonja Daltung (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

Konkurrensförhållandena på elmarknaden

Konkurrensförhållandena på elmarknaden Generaldirektören 2007-05-07 Dnr 408/2006 1 (13) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Konkurrensförhållandena på elmarknaden Sammanfattning Konkurrensverket startade i juni 2006 en utredning i syfte att

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer