Granskning av gatuunderhåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av gatuunderhåll"

Transkript

1 Revisionsrapport Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av gatuunderhåll Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och revisionskriterier Metod och avgränsning Iakttagelser Kartläggning över underhållsbehov görs och dokumenteras Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs Uppföljningsbara mål för underhållet av gator/vägar/superstråk finns och följs upp Underhållet är budgeterat och följs upp Aktivering och bokföring av kostnader sker enligt gällande regler Revisionell bedömning Kartläggning över gators/vägars/superstråks underhållsbehov görs och dokumenteras Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs Uppföljningsbara mål för underhållet av gator/vägar/superstråk finns och följs upp Underhållet av gator/vägar/superstråk är budgeterat och följs upp Aktivering och bokföring av kostnader sker enligt gällande regler Halmstads kommun

3 1. Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag att granska styrning och kontroll av gatuunderhållet. Revisionsfrågan för granskningen är: Säkerställer Teknik- och fritidsnämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll av gatuunderhållet? Sammantaget gör vi bedömningen att Teknik- och fritidsnämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet delvis är ändamålsenligt. Vår bedömning grundar sig i följande iakttagelser: Vi bedömer att kartläggning över gators/vägars/superstråks underhållsbehov görs och dokumenteras. Detta genom kartläggning av status på gatu- och vägnät, beräkning av värde, underhållsskuld, prioriteringar, underhållsplan och kartor för beläggningsförnyelse etc. som sker och ingår som en del i styrningen. Resultatet återrapporteras till nämnden. Vi anser att det finns en behovsanpassad underhållsplan med prioritering enligt den ekonomiska plan som ligger. Vi rekommenderar att nämnden i större utsträckning fattar beslut om inriktning för prioriteringarna d.v.s. hur mycket som skall prioriteras inom huvudgator, gång- och cykelvägar osv. Vi bedömer att konsekvensen av ett eventuellet kommunalt övertagande av vägföreningarnas gatubestånd kan innebära följder för gatuunderhållet i kommunen. Vi bedömer att det finns ett antal mål avseende Resor och trafik som berör gator, vägar och superstråk. Något mål kopplat till underhållsskulden har inte beslutats om. Däremot har förvaltningen under 2014 arbetat fram ett nyckeltal som avser Beläggningsskuld, vilken skall minska jämfört med föregående år. Vi anser att underhållet av gator/vägar/superstråk är budgeterat och följs upp. Vår bedömning är att underhållsskulden, med nuvarande budgetnivå (9mnkr), riskerar att öka. Vi bedömer att aktivering och bokföring av kostnader inte helt sker enligt god redovisningssed. Halmstads kommun 1 av 10

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Gator och vägar står för ett stort värde för kommunen som förmodligen vida överstiger värdet i balansräkningen. Kvaliteten i underhållsinsatserna har stor betydelse för brukarnas säkerhet och framkomlighet. För att upprätthålla gatuvägnätets förväntade livslängd måste underhåll ske för att skydda den underliggande vägkroppen. Eftersatt underhåll kan på sikt få allvarliga konsekvenser för ekonomi, säkerhet och kvalitet. Fullmäktige har under de senaste åren beslutat om tillfälliga förstärkningar avseende gatuunderhåll där en minskning av beläggningskulden på cykelvägnätet prioriterats. Under senaste året har Teknik- och fritidsnämnden prioriterat s.k. superstråk avseende cykelbanor (utbyggnad och beläggningsunderhåll). Revisionen genomförde under 2011 en granskning av gatuunderhåll bl.a. framkom det synpunkter på Teknik- och fritidsnämndens redovisning vad de extra medlen använts till. Vidare framkom det att Teknik- och fritidsnämndens mål endast var allmänt beskrivna samt att underhållsskulden beräknades till 120 mnkr. De förtroendevalda revisorerna har i sin bedömning av väsentlighet och risk valt att göra en uppföljande granskning avseende tidigare genomförd granskning samt Teknik- och fritidsnämndens styrning och kontroll avseende superstråken Revisionsfråga och revisionskriterier Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer Teknik- och fritidsnämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll av gatuunderhållet? Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: Reglementen Principer för tecknande av interna hyresavtal Följande kontrollområden formulerats: Kartläggning över gators/vägars/superstråks underhållsbehov görs och dokumenteras. Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs. Uppföljningsbara mål för underhållet av gator/vägar/superstråk finns och följs upp. Underhållet av gator/vägar/superstråk är budgeterat och följs upp. Aktivering och bokföring av kostnader sker enligt gällande regler. Halmstads kommun 2 av 10

5 2.3. Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom relevant dokumentstudier avseende bl.a. verksamhetsplan , verksamhetsberättelse 2013, underhållsplaner, cykelbokslut 2013, uppdragsbeskrivning, verksamhetsförändring och riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning. Inom Teknik- och fritidsförvaltningen har intervjuer genomförts med gatuchef, ekonomiansvarig, projektledare samt ekonom. Vidare har granskningen gjorts avseende aktivering och bokföring av kostnader för 2 superstråk och 2 gatuprojekt under perioden Halmstads kommun 3 av 10

6 3. Iakttagelser 3.1. Kartläggning över underhållsbehov görs och dokumenteras Halmstads kommun har ett omfattande bestånd av gator, vägar, gång- och cykelvägar (GC-vägar). Den sammanlagda sträckan uppgår till cirka 94 mil och ytan är 4,8 miljoner m² (2013). I ytan ingår samtliga ytor som exempelvis vägföreningar, broar och rondeller. Det beräknade vägkapitalet uppgick i april 2014 till 829 mnkr. Det beräknade värdet vid en förnyelseinsats som leder till standard med optimal nyvärdesnivå är 920 mnkr. Genom detta sätt att beräkna värdet får man resultatet att den aktuella underhållsskulden uppgår till 91 mnkr. Beräkningarna är framtagna av konsultfirma på uppdrag av Teknik- och fritidsförvaltningen ( ). Samma principer för beräkning av underhållsskulden år 2009 och 2011 har använts. Ur dokumentet framgår nuvarande status på gatu- och vägnät, beräkning av värde, underhållsskuld, prioriteringar, underhållsplan och kartor för beläggningsförnyelse etc. Resultatet har återrapporterats till nämnden ( TE 82). Nedan visas utvecklingen av underhållsskulden: Mnkr Underhållsskuld Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs Enligt Uppdragsbeskrivning för drift och underhåll av gator i Halmstads kommun 2014, sker inspektion av alla vägar, gator, GC-vägar och övriga ytor som Halmstads kommun har ansvaret för. Inspektion sker enligt ett fastslaget intervall. Årligen genomförs inspektioner på ungefär 20 % av ytorna. Ambitionen är att alla ytor skall ha inspekterats under en 5 årsperiod. Inspektionen och ej åtgärdade brister skall dokumenteras som brister som ligger till grund för bedömd åtgärdskostnad och prioritering. Efter inspektion skall vägarna hålla godtagbar standard och vara framkomliga på ett trafiksäkert sätt. Vid kritiska situationer skall tätare inspektioner utföras. Vid översvämningar eller vid andra extrema händelser görs vid behov alltid en syn av drabbade vägar följt av åtgärder vid behov. Detta gäller även vid t.ex. blödande vägar. Det är dock sällan behov uppkommer, enligt uppgift. Momentet finns även upptagen som en kontroll i Internkontrollplan, som redovisas i verksamhetsplanen Utifrån den kartläggning som gjorts prioriteras gator enligt den ekonomiska plan som ligger. Summan av prioriteringlistan är 81 mnkr för gator och 12 mnkr för gång- och cykelväg. Prioriteringslistan uppgår till 93 mnkr vilket är en differens på 2 mnkr mot underhållsskulden. Differensen beror enligt uppgift på att gator har exkluderats vid beräkning av underhållsskulden då de kommer att grävas upp av Halmstads kommun 4 av 10

7 ledningsägare t.ex. VA eller fjärrvärme och då inte belastar beläggningsskulden. Prioriteringen av beläggning och beläggningsförnyelse görs enligt gatuchefen på gång- och cykelvägar, huvudgator och bussgator. Villagator och industrigator har lägst prioritering. Det är förvaltningen som styr insatser och prioriteringar med stöd av skadeinventeringen. Det pågår för närvarande en utredning över kommunens vägföreningsområden. Enligt intervju är vägföreningarnas vägstandard oftast i dåligt skick. Problem som tas upp är dagvattenhantering, belysning samt att vägen ofta är anpassad till att fungera i ett sommarstugeområde (inte tillräckligt med bärlager). Låg standard och ökat åretruntboende medför ökade krav och förväntningar. Eventuellt övertagande kommer innebära ökade kostnader för kommunen Uppföljningsbara mål för underhållet av gator/vägar/superstråk finns och följs upp I planeringsdirektiv med budget för målområdet Resor och Trafik finns den övergripande inriktning beskriven. Beskrivningar görs utifrån Transportplanen, där åtgärder i första hand skall genomföras för att gynna persontransporter med gång, cykel och kollektivtrafik. Vidare har fullmäktige beslutat att satsningar på att bygga ut kommunens cykelnätverk skall fortsätta. Investeringar på 35 mnkr har beslutats för planperioden till genomförande av cykelplanen. Syftet med Superstråken är att de skall gå från Halmstads bostadsområden till centrum och resecentrum och bindas samman med en mindre och en större ringled runt centrum. Ett superstråk ska ha extra hög standard när det gäller framkomlighet, trygghet och trafiksäkerhet. Det betyder bland annat att de är extra breda, prioriteras vid snöröjning och har bra sikt och belysning. Ett superstråk ska vara minst 3 m brett, där det är 3,8 m separeras fotgängare och cyklister för ökad trygghet. Superstråken beskrivs som cyklarnas infartsleder. Kommunfullmäktiges mål avseende målområdet Resor och trafik för planperioden som berör granskningsområdet: Mål (KF/TN) Mätetal (TN) Aktivitet (TN) Möjligheterna att ta sig till och från skolan och arbetet på cykel ska öka genom att cykelvägnätet byggs ut. Antal km gång och cykelvägar Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet enligt Cykelplan 2010 där superstråk och skolvägar i första hand prioriteras. Trafikmiljön i anslutning till skolor skall förbättras Antalet döda och svårt skadade i trafiken skall minska Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer Antalet olyckor med döda och svårt skadade på det kommunala vägnätet ska minska. Genomföra en större informationskampanj för ökat cyklande. Genomföra skolvägsprojekt i samverkan med berörda förvaltningar och myndigheter Ombyggnad av olycksdrabbade korsningar och sträckor för ökad trafiksäkerhet, Barn, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas. Halmstads kommun 5 av 10

8 Vid framtagande av förstudie för Wrangelsgatans ombyggnad ska trafiksäkrare passager ordnas för de oskyddade trafikanterna. Nämnden har inte beslutat om några ytterligare mål i verksamhetsplan , som berör underhåll av gator, vägar och superstråk. Däremot har förvaltningen under 2014 arbetat fram olika nyckeltal, nio för verksamheten Gator och Trafik. Ett av nyckeltalen avser Beläggningsskuld, som skall minska jämfört med föregående år. Uppföljningen sker vid årsbokslutet Underhållet är budgeterat och följs upp I verksamhetsberättelsen för 2013 beskriver nämnden att satsningar på beläggningsarbeten med prioritering av cykelbanor har kunnat genomföras tack vare extra tillsatt medel. Gång- och cykelbanor s.k. superstråk har byggts ut och upprustningar av cykelnätet har gjorts. Totalt har 51 cykelpassager hastighetssäkrats under Dessutom har två gång- och cykelbroar byggts över E6:an och järnvägen. I Cykelbokslut för 2013 redovisas att 4,4 km ny cykelbana har belagts (mål 4 km), 1,3 km cykelbana har rustats upp, 29 km underhållsasfaltering, 51 hastighetssäkrade passager och 2 broar. I uppföljningsrapporten januari - augusti 2014, som återrapporterades till nämnden beskrivs viktiga händelser under året. Arbete pågår med att höja trafiksäkerheten genom att hastighetssäkra cykelpassager och ombyggnad av korsningar till cirkulationsplatser. Även satsningar på att förbättra gång- och cykelnätet beskrivs fortgå med bl.a. supercykelstråk. Under 2014 har ombyggnad av korsningen Högelid - Slottsmöllevägen genomförts för att knyta ihop Slottsmöllans verksamhetsområden och cykelbanorna med centrum. Även Slottsrondellen som är olycksdrabbad håller på att åtgärdas. Bland cykelprojekt pågår utredning och projektering för Kattegattsleden. Nedan i tabellen redovisas beläggningsförnyelse i antal km (Cykelbokslut 2013): År Antal kilometer asfalterad cykelbana , , , , Beläggningsunderhåll i tabellen nedan avser akuta åtgärder som pottlagning. Beläggningsförnyelse är ny topp. Superstråkens utveckling innebär ökade drift och skötselkostnader för skottning. Detta har Teknik- och Fritidsnämnden ej erhållit extra medel i budgeten för. Halmstads kommun 6 av 10

9 Objekt (sep) Budge t 2014 S:a Beläggningsunderhåll Beläggningsförnyelse Huvudgator Bostadsgator Industrigator Gång- och cykelvägar Områdesvis förnyelse Ersättning framtida underhåll S:a Beläggningsförnyelse Totalt Enligt tabellen ovan har avsatta medel till beläggningsförnyelse minskat. Under de senaste åren har gång- och cykelvägar prioriterats vilket har lett till att avsatta medel för beläggningsförnyelse på huvudgator har minskat. Utfallet på gång- och cykelvägar prognostiseras till 1,7 mnkr för 2014, vilket är cirka 6 mnkr mindre än föregående år. Halmstads kommun har enligt konsultutredningen en underhållsskuld på ca 91 Mkr. I utredningen beskrivs att underhållsskulden kan minska med ökade insatser och successivt kan vägkapitalet därigenom återställas. De extra medel för beläggningsförnyelse som under de senaste åren har erhållits (10 mnkr) har inte avsatts för Enligt tjänstemännen kommer detta medföra ökade risk för att större resurser på sikt får läggas på akutåtgärder på bekostnad av planerad förnyelse. Nivån för beläggningsförnyelse har enligt ovan uppgått till 20 och 28 mnkr. För 2014 är budget 9 mnkr och 7,3 mnkr har hittills förbrukats. Den lägre nivån har inneburit att mindre satsningar har gjorts på gång- och cykelvägar. Dåliga beläggningar innebär även ökad olycksrisk för trafikanterna och är en av de vanligaste felanmälningarna från invånarna Aktivering och bokföring av kostnader sker enligt gällande regler Avslutade investeringsprojekt aktiveras vid årsskiftet och inte när tillgången tas i drift. Samtliga tillgångar (gator) skrivs av på 33 år. I verksamhetsförändringar anges att livscykeln för en beläggning är ca 30 år för bostadsgator och cykelbanor och år för infartsleder. Vid årets slut aktiveras alla cykel- och gatuprojekt i en anläggning, d.v.s. delas inte upp på komponenter. Förändringar gällande aktivering av tillgångar kommer enligt de intervjuade att ske under 2015, de skall aktiveras när tillgången tas i drift. Vidare pågår ett arbete i kommunen med övergång till komponentavskrivning. I de utvalda projekten nedan har aktivering inte skett för Den del som avser 2013 har aktiverats och avskrivningstiden satt till 33 år. Halmstads kommun 7 av 10

10 Projekt Kostnad Beskrivning (mnkr) Gatuprojekt CPL Norra v/högelid Cirkulationsplats Brogatan Huvudgata Superstråk GC Snöstorpsvägen: Repslagaregatan Blåsbackegatan Supercykelstråk, 0,5 km Järnvägsleden Supercykelstråk 2,5 km Halmstads kommun 8 av 10

11 4. Revisionell bedömning I denna granskning har revisionsfrågan formulerats enligt följande: Säkerställer Teknisk- och fritidsnämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll av gatuunderhållet? Vårt svar är Teknik- och fritidsnämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet delvis är ändamålsenligt. Vi vill lämna följande kommentarer kring granskningens kontrollområden Kartläggning över gators/vägars/superstråks underhållsbehov görs och dokumenteras. Vi bedömer att kartläggning över gators/vägars/superstråks underhållsbehov görs och dokumenteras. Detta genom kartläggning av status på gatu- och vägnät, beräkning av värde, underhållsskuld, prioriteringar, underhållsplan och kartor för beläggningsförnyelse etc. som sker och ingår som en del i styrningen. Resultatet återrapporteras till nämnden Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs. Vi anser att det finns en behovsanpassad underhållsplan med prioritering enligt den ekonomiska plan som ligger. Vi grundar vår bedömning på den beräkning som genomförs vartannat år på uppdrag av Teknik- och fritidsförvaltningen. Vidare bedömer vi att det finns en uppdragsbeskrivning för drift och underhåll. I den anges att inspektion ska genomföras av alla vägar, gator, GC-vägar och övriga ytor som Halmstads kommun har ansvaret för. Årligen genomförs inspektioner motsvarande 20 % av ytorna. Inspektionerna finns även med som en del av Internkontrollplan för Vi anser att det är förvaltningen som styr insatser och prioriteringar med stöd av skadeinventeringen. Vi rekommenderar att nämnden i större utsträckning fattar beslut om inriktning för prioriteringarna d.v.s. hur mycket som skall prioriteras inom huvudgator, gång- och cykelvägar osv. Vi bedömer att konsekvensen av ett eventuellet kommunalt övertagande av vägföreningarnas gatubestånd kan innebära följder för gatuunderhållet i kommunen Uppföljningsbara mål för underhållet av gator/vägar/superstråk finns och följs upp. Vi bedömer att det finns ett antal mål avseende Resor och trafik som berör gator, vägar och superstråk. Något mål kopplat till underhållsskulden har inte beslutats Halmstads kommun 9 av 10

12 om. Däremot har förvaltningen under 2014 arbetat fram ett nyckeltal som avser Beläggningsskuld, vilken skall minska jämfört med föregående år Underhållet av gator/vägar/superstråk är budgeterat och följs upp. Vi anser att underhållet av gator/vägar/superstråk är budgeterat och följs upp. Uppföljning sker dels i verksamhetsberättelsen 2013, uppföljningsrapport 2014 samt i cykelbokslut Vår bedömning är att underhållsskulden, med nuvarande budgetnivå (9mnkr), riskerar att öka. Enligt dokumentet Strategiskt beläggningsunderhåll redovisas utveckling av underhållsskulden vid olika budgetnivåer, 10 mnkr årligen i budget är otillräckligt för att minska underhållsskulden. Risken ökar därmed att större resurser på sikt får läggas på akutåtgärder på bekostnad av planerad förnyelse. Några extra medel har ej erhållits i budget avseende Superstråkens ökade drift och skötselkostnader. Vi rekommenderar nämnden att analysera vilka ökade kostnader som utökningen av Superstråken innebär Aktivering och bokföring av kostnader sker enligt gällande regler. Vi bedömer att aktivering och bokföring inte helt sker enligt gällande regler. Aktivering sker en gång per år och inte när en anläggning tas i bruk enligt RKR Vidare används en avskrivningstid på 33 år, avskrivningar skall spegla hur tillgångens värde succesivt förbrukas (RKR 11.4). I verksamhetsförändringar anger Teknik- och fritidsnämnden att livscykeln för en beläggning är ca 30 år för bostadsgator och cykelbanor samt år för infartsleder. I samband med införandet av komponentavskrivning rekommenderar vi nämnden att bl.a. beakta typ av väg och investeringens olika komponenter exempelvis bärlager, asfaltstopp, dagvatten mm Carl-Magnus Stenehav Projektledare/ Uppdragsledare Halmstads kommun 10 av 10

Granskning av underhåll av gator

Granskning av underhåll av gator Revisionsrapport Granskning av underhåll av gator Halmstads kommun Stefan Karlsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor 2 2.2 Metod 2 3 Dokumentation

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll Trelleborgs kornmun Revisorerna leknislca Nämnden in!;, d...5s!./... (\ Dnr. AQ&ntä Dol 2013-11-19 Kommunfullmäktiges presidium Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Granskning av Trelleborgs kommuns styrning

Läs mer

Vännäs kommun. Gator och vägar. Revisionsrapport. Advisory/offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9

Vännäs kommun. Gator och vägar. Revisionsrapport. Advisory/offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9 Revisionsrapport Advisory/offentlig sektor KPMG AB 20160204 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun. Kommunfullmäktige 2014-11-17. Revisionsrapport om gator och vägar

Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun. Kommunfullmäktige 2014-11-17. Revisionsrapport om gator och vägar gpa MUN Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun Kommunfullmäktige 2014-11-17 Revisionsrapport om gator och vägar På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG granskat underhållet av gator

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Kalmar kommun Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.1.1 Revisionskriterier 1 1.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Underhåll av gator och vägar

Underhåll av gator och vägar www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Niklas Eriksson Underhåll av gator och vägar Sollentuna kommun Foto: Johnér bildbyrå Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedöminng... 1 1. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Underhåll av VA-ledningsnät

Underhåll av VA-ledningsnät Underhåll av VA-ledningsnät Östersunds kommun Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av gator och vägar. Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av gator och vägar. Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Smedjebacken kommun Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendation 1 1. Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Enhetschef teknik 2013-10-23 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Fax 08-590 733 39 KSTFU/2013:164 Carl.Bachman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan

Läs mer

Revisionsrapport. Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. Övertorneå kommun. Oktober Hans Forsström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. Övertorneå kommun. Oktober Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Oktober 2011 Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer Granskningsrapport Nr. 2016-01 Åstorps kommuns revisorer Granskning av kommunala vägar Maj 2016 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i Åstorps kommun genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013 Förstudie: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Krokoms kommun Johan Lidström Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och syfte... 1 1.3.

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

mem& KoM1UM j7eommuntz'ån:ncsnon.orc; 20w-06-1

mem& KoM1UM j7eommuntz'ån:ncsnon.orc; 20w-06-1 Kultur- och tekniknämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen mem& KoM1UM j7eommuntz'ån:ncsnon.orc; 20w-06-1 2014-06-04 Revisionsrapport " Uppföljning av underhåll av gator, vägar

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Revisionsrapport Snöröjning Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga 2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR BESTÄMMELSER 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer 2016-01-22 MSN0009/16 Handläggare Kristveig Sigurdardottir Telefon 023-870 49 E-post: kristveig.sigurdardottir@falun.se Miljö-

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Lomma kommun Lomma kommun 1 av 18 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Arvidsjaurs kommun Revisorerna Datum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 Vi ska som revisorer bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens

Läs mer