Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun. Kommunfullmäktige Revisionsrapport om gator och vägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun. Kommunfullmäktige 2014-11-17. Revisionsrapport om gator och vägar"

Transkript

1 gpa MUN Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 4 Vansbro kommun Kommunfullmäktige Revisionsrapport om gator och vägar På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har KPMG granskat underhållet av gator och vägar rörande objekt med kommunalt väghållningsansvar. Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över synpunkterna och kommentarerna i bifogad revisionsrapport senast den 19januari Enligt uppdrag från Vansbro kommuns revisorer MagLarsson Certffifrad kommunal yrkesrevisor KP

2 L Vansbro kommun Granskningsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB November2014 Antal sidor KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights ressrved.

3 Vansbro koininuiz Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Granskningens resultat Kommunens organisation Styrande dokument Gator, vägar, broar och belysning med kommunalt ansvar Avtal rörande drift och underhåll Resurser för drift och underhåll Generella beräkningsgrunder för underhåll Bedömning och kommentarer 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a membor firm of the KPMG network of independent rnember firma affiliated with KPMG International 000perative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

4 Vansbro komnwn Sammanfattning KPMG har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet med gator, vägar m.rn. i Vansbro kommun. Uppdraget ingår i revisionspianen för år de förtroendevaldas risk- och väsentlighetsanalys har uttalats risk för att underhållet av gator, broar och belysning skjuts på framtiden och i och med detta riskerar att medföra högre kostnader för kommunen. Svenska Kommunförbundet och branschorganisationer har påtalat att det finns ett stort behov i landets kommuner när det gäller asfaltering och grundförbättringar på gator och vägnät. Revisionen bedömer utöver detta att det finns behov av att klarlägga ett antal frågeställningar avseende investeringar och eftersatt underhåll och vad det kan innebära för kommunen i ett ekonomiskt perspektiv. Syftet med granskningen är att bedöma om underhållet är eftersatt avseende gator, broar och belysning. Vi kan i granskningen konstatera att området är eftersatt och Vansbro kommun ur många perspektiv bör stärka upp arbetet med att underhålla och behålla värdet på sina investeringar i form av gator, vägar, broar m.m. Vi bedömer utifrån granskningen att det finns en avsaknad av politisk styrning inom området, behovsanpassad budget, sårbar och otillräcklig fast organisation och eftersatt underhåll. Detta innebär att kommunen för tillfället upparbetar en underhållsskuld som ständigt ökar. Vår starka rekommendation är att kommunstyrelsen snarast för upp frågan på dagordningen och analyserar hur området ska hanteras i framtiden för att på bästa möjliga sätt få en effektiv och ändamålsenlig hantering av gator och vägar m.m KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. Alt rights reserved.

5 Vansbro kommun November 20)4 2. Bakgrund KPMG har av Vansbro kommuns revisorer fått i uppdrag att granska underhållet av gator och vägar rörande objekt med kommunalt väghållningsansvar. Uppdraget ingår i revisionspianen för år de förtroendevaldas risk- och väsentlighetsanalys har uttalats risk för att underhållet av gator, broar och belysning skjuts på framtiden och i och med detta riskerar att medföra högre kostnader för kommunen. Svenska Kommunförbundet och branschorganisationer har påtalat att det finns ett stort behov i landets kommuner när det gäller asfaltering och grundfhrbättringar på gator och vägnät. Revisionen bedömer utöver detta att det finns behov av att klarlägga ett antal frågeställningar avseende investeringar och eftersatt underhåll och vad det kan innebära för kommunen i ett ekonomiskt perspektiv. Vansbro kommuns förtroendevalda revisorer bedömer att det finns en betydande risk för att underhållet rörande gator-vägar m.m. är eftersatt, vilket är väsentligt i och med att ett eftersatt underhåll leder till ökade kostnader för att uppnå önskad/acceptabel standard på gator och vägar i framtiden. 3. Syfte Syftet med granskningen är att bedöma om underhållet är eftersatt avseende gator, broar och belysning. Vi har därför granskat: - Vilka - Är - Finns resurser som läggs på underhåll av gator och vägar? resurserna tillräckliga för att långsiktigt behålla en acceptabel standard? det en plan och prioriteringsordning avseende underhåll av gator och vägar? 4. Avgränsning Granskningen har omfattat nuläget i Vansbro kommun första halvåret 2014 och är begränsat till objekt som har ett kommunalt väghållningsansvar. Med kommunalt väghållningsansvar menas att kommunen direkt ska vara ansvarig för objekten. Objekt som ägs och underhålls av vägsarnf älligheter och Trafikverket är inte inkluderade i granskningen även om de i vissa fall kan vara finansierade av kommunen KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent mernber firms affihiated with KPMG International Cooperative (KPMG lnternationai), a Swiss entity. All rights reserved. 2

6 Vansbro kommun Vove,,zber Revisionskriterier Vi har bedömt om verksamheten uppf ller - Lagar - Interna och föreskrifter regelverk och policys - Fullmäktigebeslut - Principer för god ekonomisk hushållning 6. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen har avsett kommunstyrelsen. Rapporten är saki ighetsgranskad av Samhäl lsbyggnadschef Thomas Carlsson 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med tjänstemän och politiker Analys av upphandlingsunderlag Analys av erhållna data 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Per Skaik, revisor under ledning av Magnus Larsson. Certifierad kommunal revisor KPMG AB, a Swedish lirnited liability company and a member firm of the KPMG network of independent rnember firma affihiated with KPMG International Cooperative (KPMG International ), a Swiss entity All rights reserved 3

7 Vansbro koinmuii 9. Granskningens resultat Granskningen genomfördes under maj månad 2014 och de förhållanden som rådde då. Vi har även varit i kontakt med verksamheten i samband med sakgranskningen för att kunna fånga upp händelser som skett efter att vi varit på plats och genomfört granskningen. Under detta avsnitt kommer vi att redovisa de fakta som framkommit i granskningen, det är sålunda objektiva fakta från respondenterna eller det material som vi tagit del av. Det är också främst detta avsnitt som saklighetsgranskats. Våra bedömningar och kommentarer redovisas under avsnitt Kommunens organisation Granskningsornrådet ligger politiskt organiserat under kommunstyrelsen och dess utskott för leva och bo. Förvaltningsmässigt ligger ansvaret på samhällsbyggnadschefen som i sin tur har en gatuchef underställd sig. Utöver detta använder man en konsult som tidigare var anställd av kommunen i en omfattning på cirka 8 timmar per månad. 1 och med att kommunen i dag endast har en liten personalgrupp med specifik kompetens anses sårbarheten vara hög. Vid rekryteringen av gatuingenjör skedde en förskjutning i kompetensområde från den tidigare gatuingenjören. Kompetensöverföringen har dragit ut på tiden varav kommunen fortfarande anser sig behöva köpa in tjänster av mer teknisk natur. Det finns en enighet bland de vi talat med i granskningen om att ämnesområdet inte har varit prioriterat och få frågor har blivit till politiska frågor. Från tjänstemannahåll menar man att det inom området saknas politisk vision och viljeinriktning, vilket gör arbetet svårhanterat. 9.2 Styrande dokument Bristen på styrande dokument inom området är påfallande. Det har nyligen arbetats fram riktlinjer för gatubelysningen i Vansbro kommun, men i övrigt har vi inte kunnat identifiera några styrande dokument eller riktlinjer för verksamheten. Detta menar några respondenter skapar en hög sårbarhet i arbetet. Vansbro kommun arbetar för närvarande inte med den nationella vägdatabasen. Bristen på styrande dokument kan exemplifieras med att man i början av året upptäckte att man saknat lokal trafikstadga. 1 februari ansökte man om att bli trafikmyndighet. Innan dess har de lokala trafikreglerna saknat giltighet. 1 samband med den upphandling för drift och underhåll som vi återkommer till, gjordes en inventering av kommunens tillgångar i form av gator, vägar m.m. för att ligga till grund för förfrågningsunderlaget. Man besiktar också vägnätet var 14:e dag. Det finns enligt uppgift en differens mellan kommunala vägar enligt detaljplaner och vad som finns i andra planer och dokument. Det finns också ett antal samfiillighetsdrivna vägar på platser där det saknas samfäll ighetsföreningar. Vilket innebär att formellt väghållaransvar saknas KPMG AB, a Swedish lirnited liability company and a member firm of tho KPMG notworl< of independent momber firma affitiated with KPMG International Cooperative (KPMG lnternationai), a Swiss entity All rights reserved 4

8 Vansbro Ao,n,ni,,, 9.3 Gator, vägar, broar och belysning med kommunalt ansvar Vägansvaret delas mellan olika huvudmän, exempelvis har Vansbro den fördelen att kommunen har ett antal större vägar i kommunen som Trafikverket ansvarar för. 1 Vansbro kommuns regi finns dock: 42 kilometer gator 9,1 kilometer gång och cykelväg m2 hårda ytor (parkeringar etc) 4 broar 2200 belysningspunkter på gator och kvartersmark 1 och med inventering av gator, vägar och hårdbelagda ytor i samband med upphandlingen har kommunen i dag relativt god kontroll på statusen. Även belysningspunkterna har inventerats i samband med framtagandet av riktlinjer. När det gäller broarna har besiktning skett nyligen och det har konstaterats att 3 av 4 broar är i acceptabelt skick, när det gäller Saltviksbron kommer dock en investering på kr krävas för att täta fundamenten. Skyltar har varit en aktuell fråga i kommunen i och med kritik i media. Ett utbyte av skyltar har påbörjats i samband med nya hastighetsbegränsningar. 1 och med tillkomsten av lokala trafikföreskrifter har även vissa andra skyltar bytts ut. Gatunamnsskyltarna uppges dock inte ha underhållits på 30 år. Utbyte/underhåll av vägskyltar ingår i funktionsupphandlingen. Det finns en generell bild hos samtliga respondenter att kommunen historiskt sett har varit för snälla och skött drift och underhåll för delar som kommunen inte har haft det formella ansvaret för. Detta har inneburit vissa konflikter i och med att man bytt till extern entreprenör för drift och underhåll enligt nedan. 9.4 Avtal rörande drift och underhåll 2013 gjordes en funktionsupphandling för skötsel av gator och mark. Denna kom i ftinktion i oktober 2013 och avtalet tillföll PEAB och gäller för fyra år med option på ytterligare två år ifall parterna önskar så. Vectura arbetade fram underlaget och skulle också ha varit motpart (beställare) gentemot PEAB. Kommunen var dock inte nöjda med Vecturas leverans och ansvaret hamnade i stället på samhällsbyggnadskontoret. Grunden för funktionsentreprenaden är att upprätthålla dagens status på gator, vägar m.m. En inventering gjordes innan avtalet trädde i kraft och objekten ska sedan lämnas tillbaka i samma skick. Avtalet ger PEAB cirka 5 miljoner kronor per år av den totala budgeten för området som ligger på i runda tal 7 miljoner kronor. Från politiskt håll anses avtalet vara bra om man får leverantören att leverera det som avtalats. Samtidigt menar de politiska företrädare vi talat med att stiftelsen Vansbrohem som tidigare skötte drift och underhåll gjorde det 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved 5

9 90 Vansbro kommun 9.5 Resurser för drift och underhåll 1 avsnitten ovan nämndes att den totala budgeten för gator, vägar m.m. ligger på ca 7 miljoner kronor, varav PEAB i enlighet med driftsavtalet erhåller 5 miljoner kronor. 1 budgetprocessen upplevs området vara åsidosatt, budgeten anses inte vara förankrad i verkligheten utan är en siffra som inte bottnar i varken verkliga kostnader eller någon målsättning. Detta har inneburit att verksamheten helt och hållet är budgetstyrd och inte målstyrd. Det vill säga att ekonomin bestämmer nivån på verksamheten i motsats till en styrning som bygger på att politiken sätter målen mr verksamheten och tillsätter resurser för att uppnå dessa mål. En av konsekvenserna som blivit av den lagda budgeten är att budgeten ffir planerat underhåll i form av asfaltering av gator, vägar, cykelvägar samt hårdbelagda ytor mr 2014 är 0 kronor. Akut underhåll sker dock inom ramen för driftsavtalet. Detsamma kan sägas för situationen så långt som respondenterna kan minnas. Inget planerat underhållsarbete i form av asfaltering har gjorts. En del som är viktig fdr att underhålla vägnätet är att kommunen i samband med grävarbeten i gatukroppen tar ut en avgift för grävande företag. Avgiften ska täcka eventuella sättningar i gatukroppen ett antal år efter att själva grävningen genomförts. 1 detta fall finns ett system för uttag av grävavgifter som också bedöms täcka de kostnader som riskerar att uppstå. 9.6 Generella beräkningsgrunder för underhåll SKL (Sveriges kommuner och landsting) beräknar att en asfaltbeläggning i genomsnitt kan ligga i 20 år innan gatan måste läggas om. Spännvidden mellan hög- och lågtrafikerade gator bedöms till år för villagator och till 8-10 år mr genomfartsgator. Det innebär att underhållscykeln för omläggning av gatornas beläggning inom hela kommunen bör omfatta cirka 20 år. 5 % av ytan bör allts läggas om varje år för att motsvara den normala mislitningen. Ett räkneexempel kan se ut som följer. Kostnaden för en ytbeläggning utan andra åtgärder ligger på 85 kronor per m2. Kostnaden mr mer omfattande åtgärder (återställande av gatukroppen) är minst fem gånger så hög. En normal väg i Vansbro är 6,5 meter bred. Med det intervall för underhåll som SKL räknar med behöver Vansbro asfaltera ca 2,1 kilometer väg per år. Till en kostnad av cirka 1,2 miljoner kronor. Om dessa underhållsåtgärder inte genomförs kontinuerligt blir kostnaden med återställande av vägkropp i stället 5 miljoner kronor. Detta är endast kostnaden mr gatu- och vägnätet. Kostnaderna mr detta samt broar, belysning, gång och cykelvägar och hårdbelagda ytor blir betydligt högre. Att räkna på en underhållsskuld mr Vansbro kommun är svårt i och med att det i detta uppdrag inte ingår att bedöma statusen på det befintliga vägnätet KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent membor firma affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG tnternationar ), a Swiss entity. All rights reserved. 6

10 Vansbro kommun Konsekvenserna av eftersatt underhåll är, förutom kapitalförstöring som är huvudämnet i denna granskning, även bristande trafiksäkerhet, halkolyckor för gångtrafikanter samt skador på fordon och förlängda restider. SKL har beräknat de totala kostnaderna för väghållare och trafikanter till ungefär nedanstående proportioner i %. Detta ger en tydlig bild av gatuunderhållets samhällsekonomiska betydelse. Underhållskostnader 12,5 % Fordonskostnader 39,0 % Restidskostnader 36,0 % Olyckskostnader 12,5 % SUMMA 100 % Konsekvenser inom miljöområdet finns också att iaktta som t. ex återvinning av asfalt, grus och ny belysningsarmatur för att spara energi. Dessa konsekvenser är viktiga ur samhällsekonornisk synpunkt. 10. Bedömning och kommentarer Vi kan i granskningen konstatera att området är eftersatt och att Vansbro kommun ur många perspektiv bör stärka upp arbetet med att underhålla och behålla värdet på sina investeringar i form av gator, vägar, broar m.m. Vi bedömer utifrån granskningen att det finns en avsaknad av politisk styrning inom området, behovsanpassad budget, sårbar och otillräcklig fast organisation och eftersatt underhåll. Detta innebär att kommunen för tillfället upparbetar en underhållsskuld som ständigt ökar. Storleken på denna underhållsskuld kan inte beräknas inom ramen för denna granskning. Vi kan som räkneexempel ange att kommunen bör underhålla ytbeläggningen på sina 42 kilometer väg med minst 2,1 km per år för att vägarna ska bibehålla sin standard och kostnaden för underhållet inte ska riskera att komma upp i det femdubbla. Till detta tillkommer kostnader för gång och cykelvägar, hårdbelagda ytor, skyltar, belysning, broar m.m. Vi ser positivt på att kommunen identifierat att man inte varit trafikmyndighet och har haft en gällande trafikstadga. Vår starka rekommendation är att kommunstyrelsen snarast för upp frågan på dagordningen och analyserar hur området ska hanteras i framtiden för att på bästa möjliga sätt få en effektiv och ändamålsenlig hantering av gator och vägar m.m. 7, Per Skalk Revisor 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved 7

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18 Granskningsrapport, lekmannarevision Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 2.1 Varför granska risker? 3 2.2 Vad menar vi med risker? 3 3. Syfte 4 4. Avgränsning

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer