Granskning av fastighetsunderhåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av fastighetsunderhåll"

Transkript

1 Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och revisionskriterier Metod och avgränsning Iakttagelser Fastighetsinnehav Fastighetsunderhåll Aktuella underhållsplaner finns (lång- och kortsikt) Styrs, samordnas fastighetunderhållet ändamålsenligt Tillräckliga underlag och analyser för fastighetsunderhåll är framtaget till regionens budgetarbete Uppföljning av underhållskostnader och fastighetsstandard Revisionell bedömning Fastighetsinnehav Fastighetsunderhåll Uppföljning av underhållskostnader och fastighetsstandard...10 Region Halland

3 1. Sammanfattning Revisorerna har uppdragit åt att granska hur regionstyrelsen prioriterar, styr och följer upp användningen av resurser för fastighetsunderhåll. Revisionsfrågan för granskningen: Har regionstyrelsen en ändamålsenlig styrning och kontroll för att säkerställa tillräckligt fastighetsunderhåll? Vi bedömer att regionstyrelsens styrning och kontroll av fastighetsunderhållet inte är helt ändamålsenlig. Vår bedömning grundar sig i följande iakttagelser: Vi bedömer att tillräckligt aktuella underhållsplaner inte upprättats. Någon heltäckande bild avseende regionens fastighetsunderhållsbehov har inte upprättats varken på kort eller på långsikt. Vi bedömer att tillräckligt med underlag och analyser som beskriver regionens fastighetsstandard och underhållsbehov inte har tagits fram och ingår som en del i regionens budgetprocess. Trots att nuvarande budgetram avseende fastighetsunderhåll under senaste åren ökat anser vi att den inte är tillräcklig. Region Hallands kostnader avseende fastighetsunderhåll understiger genomsnittet för landets landsting under de senaste 10 åren. Genom att under en längre tidsperiod avsätta för lite resurser riskeras fastigheternas standard försämras, vilket ställer krav på åtgärder. Vi rekommenderar att regionstyrelsen ger i uppdrag att ta fram underlag avseende fastigheternas standard och underhållsbehov. Granskningen visar att fastighetsunderhållet inte helt styrs och samordnas ändamålsenligt. Vi anser att Reglementen och instruktioner, (RF ) inte helt tillämpas. Det finns en oklarhet i vilket ansvar/roll som berörda har avseende fastigheternas standard. De intervjuade i verksamheterna anser att det som avses som underhåll behöver förtydligas och med vilken periodicitet åtgärder ska genomföras. Vi rekommenderar att riktlinjer tas fram. Vi bedömer att uppföljning av underhållskostnaderna och fastighetsstandarden inte sker i tillräcklig utsträckning. Vi grundar vår bedömning på att någon återrapportering till regionstyrelsen avseende uppföljning av underhållskostnader och regionens fastighetsstandard inte sker. Vidare bedömer vi att de ronderingar som syftar till att kontrollera fastigheternas standard inte sker enligt gällande regler. Vi bedömer att regionens fastighetsinnehav är kartlagt. Vi grundar vår bedömning på att det finns en uttalad strategi för Region Hallands ägande av fastigheter som syftar till att avgöra vilka fastigheter som regionen skall äga respektive hyra. Vidare har en uppföljning av regionens lokaler/byggnader genomförts i syfte att kategorisera vilka ytor som är tomställda och vilka ytor som definieras som planeringsfastigheter. Region Halland 1 av 10

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Region Hallands fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för att bevara sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investerings- och reinvesteringsbehovet måste tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard vilket leder till försämrat arbets- och brukarmiljö. Enligt regionens reglemente och instruktioner (2013) svarar regionstyrelsen för långsiktig försörjning av mark och byggnader för regionens verksamheter, för administration, skötsel, planerat och akut underhåll av den fasta egendomen samt för hyra och annan upplåtelse av nyttjanderätter. Revisorerna har uppdragit åt att granska hur regionstyrelsen prioriterar, styr och följer upp användningen av resurser för fastighetsunderhåll. Brister i styrningen avseende fastighetsunderhåll kan leda till akuta åtgärder som innebär högre kostnader och brister som kan påverka verksamheten negativt. Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. Ansvarig nämnd är Regionstyrelsen Revisionsfråga och revisionskriterier Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har regionsstyrelsen en ändamålsenlig styrning och kontroll för att säkerställa tillräckligt fastighetsunderhåll? Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: Mål och budget Regionens riktlinjer för ekonomistyrning Reglementen och instruktioner för berörda nämnder Med utgångspunkterna från dessa har följande kontrollområden formulerats: Regionens fastighetsinnehav är kartlagt. Aktuella underhållsplaner finns (lång- och kortsikt). Det finns mål, strategier och riktlinjer för styrning och samordning för fastighetsunderhåll. Tillräckliga underlag och analyser för fastighetsunderhåll är framtaget till regionens budgetarbete. Uppföljning av underhållskostnader sker. Uppföljning av fastighetsstandard sker. Region Halland 2 av 10

5 2.3. Metod och avgränsning Granskningen avgränsas till att omfatta Region Hallands fastighetsunderhåll och fastighetsstandarden avgränsas till Driftnämnd Hallands sjukhus och Driftnämnd Närsjukvården. Genomförandet har gjorts genom granskning av styrande dokument, underhållsplaner, verksamhetsberättelser etc, ekonomisk uppföljning samt jämförelse avseende fastighetsunderhållsnyckeltal (landsting). Intervjuer har genomförts med fastighetschef och förvaltare på regionfastigheter samt med ansvariga tjänstemän vid Hallands sjukhus och Närsjukvården avseende deras syn på fastighetsstandarden. Intervju har även genomförts med Region Hallands finanschef. Rapporten är sakavstämd av berörda tjänstemän. Region Halland 3 av 10

6 3. Iakttagelser 3.1. Fastighetsinnehav Riktlinjen Strategi för Region Hallands ägande av fastigheter (RF , 58) syftar till att underlätta planering och beslut om vilka fastigheter som regionen skall äga respektive hyra. Grundläggande är att eftersträva en effektiv förvaltning av regionens kapital och fastigheter som inte nödvändigtvis behöver ägas kan avyttras. Följande antaganden angående att äga eller hyra gäller: Sjukhus huvudinriktiningen är att regionen ska äga de sjukhus där verksamhet i egen regi bedrivs. Motivet är långsiktighet i dessa lokaler. Vårdvals- och tandvårdslokaler lokalerna är relativt enkla att anskaffa samt anpassa till förändring i verksamheten. Principiellt finns därför inga tvingande skäl att äga dessa lokaler. Folkhögskolor och Naturbruksgymnasier förstahandsalternativet är att äga lokalerna. Administrativa lokaler Regionens hus betraktas som ett strategiskt långsiktigt innehav som ska ägas. Övriga är förstahandsalternativet att hyra. Ambulansstationer förstahandsalternativet är att hyra lokaler då lokaliseringen är viktig för att klara de tillgänglighetskrav som ställs. Övriga lokaler för övriga lokaler/fastigheter får en bedömning av eget eller externt ägande ske i det enskilda fallet. Regionfastigheter använder sig av fastighets- och förvaltningssystemet Landlord för redovisning av sitt fastighetsinnehav. I systemet finns informationen om hyresgäster, fastigheter, teknisk information m.m. Fastighetsförvaltarna inom regionfastigheter har rutiner för uppföljning av de tomställda fastigheter som finns. Regionstyrelsen ger budgetförstärkning för de strategiskt tomställda lokalerna. Tomställda lokaler är lokaler där ombyggnad eller utflytt planeras. Planeringsfastigheter är byggnader med omfattande renoveringsbehov och väntar på beslut avseende renovering alternativt avveckling/rivning. En kartläggning över de byggnader som kategoriseras som planeringsfastigheter har gjorts ( ) där det finns angivet vilket användningsområde respektive byggnad har samt framtid, vägval och behov. Nedan redovisas en tabell över fastighetsinnehavet per , uppdelat på total yta, strategiskt tomställda ytor och tomställda ytor. Vid granskningstillfället var ca 4,6 % av ytorna tomställda. Region Halland 4 av 10

7 Total yta Strategiskt Tom Nyttjande m2 tomställt ställt Grad HSH ,1 % HSV ,1 % HSK ,3 % Vårdcentraler ,7 % Skolor ,7 % Övrigt % Summa: ,4% 3.2. Fastighetsunderhåll Aktuella underhållsplaner finns (lång- och kortsikt) års budget för fastighetsunderhåll uppgår till ca 44 mnkr. Årligen sammanställer regionfastigheter en prioriteringslista över det mest aktuella underhållsbehovet för respektive fastighet utifrån tilldelad budget. Enligt förteckningen beskrivs respektive objekt, vilka åtgärder som planeras samt uppgifter avseende budget, prognos och utfall. Någon heltäckande underhållsplan utifrån fastigheternas standard är inte upprättad. Flerårig underhållsplan är inte heller upprättad. Enligt intervjuerna beskrivs att arbetet med underhållsplaner behöver utvecklas och minst omfatta fem år för en mer långsiktig styrning. Ansvariga tjänstemän inom Hallands sjukhus och Närsjukvården beskriver att kännedom om aktuella underhållsplaner är begränsad och att verksamheten inte har möjlighet att påverka prioriteringen av underhållet. Ansvariga tjänstemän vid Hallands Sjukhus beskriver att de till viss del kan påverka när i tid åtgärderna genomförs så att påverkan för verksamheten är minimal. Ansvarig tjänsteman vid Närsjukvården anser inte att de är delaktiga i planeringen i den utsträckning som krävs, när åtgärder ska genomföras. Driftinskränkningar i en konkurrensutsatt verksamhet bedöms som extra sårbart. Enligt intervjuerna saknas det ett långsiktigt strategiskt arbete med fastighetsfrågor. Avsaknaden av en långsiktighet får följden att regionfastigheter i flera fall får hantera akuta åtgärder som innebär dyrare lösningar. Konsekvensen blir även att verksamheternas lokaler inte är optimala utifrån dagens flöde Styrning och samordning för fastighetunderhållet I Reglementen och instruktioner, (RF ) anges att Regionstyrelsen ansvarar för långsiktig försörjning av mark och byggnader för regionens verksamheter, för administration, skötsel, planerat och akut underhåll av den fasta egendomen samt för hyra och annan upplåtelse av nyttjanderätter. Vidare anges att Driftsnämnden Regionservice huvuduppdrag är att, med utgångspunkt från regionens övergripande mål, erbjuda upphandlings-, fastighets-, försörjnings- och administrativa stödfunktioner till regionens verksamheter. Regionfastigheter, inom Regionservice, svarar för drift och förvaltning av regionens egna fastigheter/lokaler. Region Halland 5 av 10

8 Nämnder och styrelser inom Region Halland har sedan ett kundförhållande till nämnden för Regionservice. I dokumentet Förändrade processer för lokalförsörjning respektive investeringar i maskiner och inventarier (RS ) beskrivs ansvar och roller inom Region Halland för lokalförsörjningen. I dokumentet beskrivs rollerna enligt nedan: Fastighetsstrateg ska bl.a. ansvara för det övergripande och långsiktiga arbetet, tillsammans med verksamheten och representant för Regionfastigheter identifiera och planera lokalbehoven, säkerställer att långsiktig hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning avspeglas i beslut avseende lokalförsörjning mm. Tjänsten ska var placerad på regionkontoret och ska garantera att de politiska intentionerna genomsyrar det långsiktiga planeringsarbetet. Regionfastigheter ska bl.a. vara fastighetsexpert i LRP-gruppen samt i förvaltningarnas lokalgrupper, svara för att fastigheterna och lokalerna är effektiva utifrån att fastigheterna har låga drifts-, underhålls- och kapitaltjänstkostnader per kvm. Svara för att det finns förvaltnings- och underhållsplaner för respektive fastighet. Lokalgruppens ansvar ska vara att, på förvaltningsnivå, diskutera och koordinera lokalbehov. Forumet ska ge input till framtagandet av lokalförsörjningsplanen. Gruppen förutsätts förankra identifierade lokalbehov med förvaltningschef samt få dem tillstyrkta i respektive nämnd. Lokalresursplaneringsgruppens (LRP-Grupp) ansvar ska vara att, på koncernnivå, säkerställa en stark styrning och kontroll av alla taktiska och strategiska beslut. Gruppen ska bistå koncernledningen i beredningsarbetet avseende koncernens budgetförslag (fastighetsinvesteringar), förslag till lokalförsörjningsplan samt de fastighetsinvesteringar som ska hanteras i HSS/RS. I dokumentet framgår att en femårig lokalförsörjningsplan ska tas fram som därefter årligen ska aktualiseras. Planen ska vara väl politiskt förankrad och i linje med långsiktig hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning. Vidare ska planen vara realiserbar, dvs. de ekonomiska ramar som finns ska spegla innehållet i planen. Enligt uppgifter från intervjuerna finns det en otydlighet i roller, ansvar, uppdrag och samverkan kring fastighetsunderhållet. Enligt reglementet anges att Regionstyrelsen svarar för långsiktig försörjning av mark och byggnader för regionens verksamheter, för administration, skötsel, planerat och akut underhåll av den fasta egendomen. Vid intervjuerna beskrivs att regionfastigheter helt hanterar processen avseende bl.a. fastighetsunderhåll och fastighetsstandard. Dialog och kommunikation med regionkontoret beskrivs vara begränsad. Rollen som Fastighetsstrateg är i dagsläget vakant. I Internhyresregler för Region Halland ( ), framgår att syftet med internhyror är att fördela kostnader som Region Halland har för fastigheter. I hyran Region Halland 6 av 10

9 inkluderas bl.a. förebyggande och avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av skada, t ex tillsyn genom rondering och kontroll. Avhjälpande underhåll är åtgärder som kräver omedelbar insats och som ej kunnat förutses. Även planerat fastighetsunderhåll ingår i hyran. Till det räknas planerbara underhållsåtgärder med periodicitet längre än ett år. Det avser reparationer och utbyte av förslitna byggnads- och installationsdelar hörande till fastigheten. Tidpunkten för när en underhållsåtgärd ska utföras avgörs av hyresvärden i samråd med hyresgästen. Kärnverksamheten skall beskriva sitt behov som leder till hyresgästanpassningar, investering eller underhåll. Enligt intervjuer med verksamheten behöver det tydliggöras vad som avses som fastighetsunderhåll, dvs. att exemplifiera olika åtgärder för fastighetsunderhåll och vad som anses som hyresgästanpassningar eller investering. Vidare efterfrågas riktlinjer som beskriver periodiciteten för när åtgärder ska genomföras och tidsintervall för underhåll. Avsaknad av riktlinjer innebär att verksamheten har svårare att ställa krav på när åtgärder ska genomföras. Fastighetsunderhåll genomförs oftast på initiativ av verksamheten och är av mer akut karaktär. I Driftnämnd Regionservice verksamhetsberättelse redovisas inga mål eller nyckeltal avseende fastighetsunderhåll. I nämndens Internkontrollplan finns inga kontroller som har bäring på fastighetsstandard eller underhållskostnader Tillräckliga underlag och analyser för fastighetsunderhåll är framtaget till regionens budgetarbete. Varken någon kort- eller långsiktig underhållsplan tas fram gällande fastighetsstandard och ingår inte som en del i regionens budgetprocess. I tabellen nedan visas underhållsbudgeten för åren År Budget, mnkr 17,3 20,4 21,9 22,2 32,7 38,5 44,3 Vid jämförelse (SKL, Kolada databas) av kostnader för planerat underhåll (kronor per kvadratmeter, BRA) understiger Region Halland historiskt sett genomsnittet för landets landsting. Utvecklingen under de senaste åren har dock varit positiv Region Halland Genomsnitt för landstingen Region Halland 7 av 10

10 Region Halland har historiskt sett bokfört viss del av underhållskostnader som investeringar, vilket bl.a. innebär att ovan nyckeltal till viss del blir missvisande. För år 2015 har Region Halland en budgetnivå på cirka 100 kr/kvm. Enligt uppgifter beräknas branschnormen för landsting till ca 170 kr/kvm vilket för 2015 innebär en skillnad på ca 30 mnkr Uppföljning av underhållskostnader och fastighetsstandard Uppföljning av underhållskostnader sker löpande av ansvariga tjänstemän inom regionfastigheter. Ansvarig tjänsteman har för driftnämnd Regionsservice ( ) redovisat att underhållsbudgeten inte är tillräcklig. Även andra typer av riskområden har redovisats till nämnden bl.a. underhållsbehov av planeringsfastigheter, arbetsmiljöproblem, ökade krav på ventilation och innemiljöer, eftersatta reinvesteringar och hårdare myndighetskrav. Fördelningen mellan planerat underhåll och akut underhåll bör enligt vanliga branschnyckeltal fördelas 70/30. Generellt kan sägas att ju lägre andel av underhållet som är akut är fördelaktigt eftersom akuta fel ofta är mer kostsamma och orsakar följdskador och störningar i verksamheten. Någon uppföljning avseende planerat och akut underhåll görs inte. Enligt internhyresreglerna är planerat underhåll åtgärder för att förebygga uppkomst av skada, t ex tillsyn genom rondering och kontroll enligt fastställt schema. Enligt uppgift genomförs det inga ronder för kontroll av fastighetens standard. Verksamheten beskriver att schemalagda/löpande ronder inte sker med automatik utan endast då verksamheten påkallar ett behov. Enligt intervju behöver en mall för rondering på rumsnivå utformas i syfte att användas vid gemensamma ronder med regionfastigheter. De intervjuade i verksamheten anser att fastighetsstandarden inte i alla delar håller tillräcklig hög nivå. De senaste åren har ett antal fastighetsanpassningar genomförts efter anmälningar till arbetsmiljöverket (6:6a). Inom Hallands sjukhus beskrivs att det finns kritiska områden som kan leda till försämrad vårdhygien och att fastighetsstandarden är eftersatt att risk för arbetsmiljöåtgärder finns. Enligt tjänsteman vid Närsjukvården finns i dagsläget inga kända förelägganden om allvarliga brister i arbetsmiljön som ställer krav på åtgärder. Någon uppföljning av underhållskostnader och regionens fastighetsstandard har inte redovisats för Regionstyrelsen. Region Halland 8 av 10

11 4. Revisionell bedömning Granskningen ska besvara nedan revisionsfråga: Har regionsstyrelsen en ändamålsenlig styrning och kontroll för att säkerställa tillräckligt med fastighetsunderhåll? Sammantaget gör vi bedömningen att styrningen och kontrollen för att säkerställa ett tillräckligt fastighetsunderhåll inte är helt ändamålsenlig. Vår bedömning grundar sig i följande iakttagelser som presenteras nedan under respektive kontrollområdena: 4.1. Fastighetsinnehav Vi bedömer att regionens fastighetsinnehav är kartlagt. Vi grundar vår bedömning på att det finns en uttalad strategi för Region Hallands ägande av fastigheter som syftar till att avgöra vilka fastigheter som regionen skall äga respektive hyra. Vidare har en uppföljning av regionens lokaler/byggnader genomförts i syfte att kategorisera vilka ytor som är tomställda och vilka ytor som definieras som planeringsfastigheter. Vi grundar även vår bedömning på att ett digitalt fastighetsoch förvaltningssystem används som stöd för fastighetsförvaltning. I systemet finns information om hyresgäster, fastigheter, teknisk information m.m Fastighetsunderhåll Vi bedömer att tillräckligt aktuella underhållsplaner inte upprättats. En sammanställning avseende prioriterade underhållsprojekt är upprättad. Någon heltäckande bild avseende regionens fastighetsunderhållsbehov har inte upprättats varken på kort eller på långsikt. Vi bedömer att tillräckligt med underlag och analyser som beskriver regionens fastighetsstandard och underhållsbehov inte har tagits fram och ingår inte som en del i regionens budgetprocess. Trots att budgetramen avseende fastighetsunderhåll under senaste åren ökat anser vi inte att den är tillräcklig. Vid jämförelse av kostnader för planerat underhåll (kronor per kvadratmeter, BRA) understiger Region Halland genomsnittet för landets landsting under de senaste 10 åren. Genom att under en längre tidsperiod avsätta för lite resurser riskeras fastigheternas standard försämras och ställer krav på åtgärder. Vi rekommenderar att regionstyrelsen ger i uppdrag att ta fram underlag avseende fastigheternas standard och underhållsbehov. Granskningen visar att fastighetsunderhållet inte helt styrs och samordnas ändamålsenligt. Vi anser att Reglementen och instruktioner, (RF ) inte helt tillämpas. Det finns en oklarhet i vilket ansvar/roll som berörda har avseende fastigheternas standard och underhåll. De intervjuade i verksamheterna anser att det som avses som underhåll behöver förtydligas och med vilken periodicitet åtgärder ska genomföras. Vi rekommenderar att riktlinjer tas fram. Avsaknad av riktlinjer innebär att verksamheten har svårare att ställa krav på när åtgärder ska Region Halland 9 av 10

12 genomföras. Brister i styrningen avseende fastighetsunderhåll kan leda till akuta åtgärder som innebär högre kostnader och brister som kan påverka verksamheten negativt. Någon redovisning avseende mål eller nyckeltal samt intern kontroll som har bäring på fastighetsunderhåll finns inte Uppföljning av underhållskostnader och fastighetsstandard Vi bedömer att uppföljning av underhållskostnaderna och fastighetsstandarden inte sker i tillräcklig utsträckning. Vi grundar vår bedömning på att någon återrapportering till regionstyrelsen avseende uppföljning av underhållskostnader och regionens fastighetsstandard inte sker. Den uppföljning som sker inom regionfastigheter bör kompletteras med uppgifter avseende fördelningen mellan planerat underhåll och akut underhåll som en del i styrningen. Vidare bedömer vi att de ronderingar som syftar till att kontrollera fastigheternas standard inte sker enligt gällande internhyresregler Carl-Magnus Stenehav Projektledare Kerstin Sikander Uppdragsledare Region Halland 10 av 10

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Mönsterås kommun Mönsterås kommun 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Lomma kommun Lomma kommun 1 av 18 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll Revisionsrapport Datum 2010-08-26 Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Kommunens

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Lokalresurs plan (LRP) maj

Lokalresurs plan (LRP) maj 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Jonny Eriksson, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134955 jonny.a.eriksson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-05-21 RS130095 Lokalresurs plan (LRP)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av gatuunderhåll

Granskning av gatuunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av gatuunderhåll Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll

Regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll Kerstin Sikander Cert kommunal revisor Region Halland Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning... 2 1.1.

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Kjell Arefjäll Jörn Wahlroth Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Jonas Wallin Revisionskonsult Samordnad fastighetsförvaltning Gällivare kommun Top bostäder AB Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Revisionsrapport Fastighetsunderhåll. Ragunda kommun

Revisionsrapport Fastighetsunderhåll. Ragunda kommun Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Ragunda kommun 2 december 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund Underhåll

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av Jean Odgaard Juni/2016 Region Halland

Revisionsrapport Uppföljning av Jean Odgaard Juni/2016 Region Halland www.pwc.se Revisionsrapport Jean Odgaard Juni/2016 Uppföljning av Patientsäkerhetsgranskning - medicintekniska produkter Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och

Läs mer

8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077

8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077 8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet.

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet. Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet. Östersunds kommun Januari 2013 Jenny Eklund, godkänd revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3

Läs mer

Underhåll av fastigheter

Underhåll av fastigheter Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Beslut Driftnämnden Öppen specialiserad vård 2013-05-28 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus December 2011 David Emanuelsson Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Resultat av uppföljningen... 4 2 av 7 1. Sammanfattning Under sommaren

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Revisionsrapport Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Trelleborgs kommun Stefan Karlsson Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund och syfte 5 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av upphandling

Granskning av upphandling Revisionsrapport Granskning av upphandling Region Halland Bo Thörn Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett i uppdrag att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Granskningsredogörelse Strategisk styrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.

Läs mer

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Inger Andersson Carl-Magnus Stenehav Orust kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av landstingets planerade fastighetsunderhåll

Granskning av landstingets planerade fastighetsunderhåll Granskning av landstingets planerade fastighetsunderhåll Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015 11 18 15REV41 2(16) Sammanfattning Det bokförda värdet av landstingets fastigheter och mark uppgår

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder.

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder. Kommunrevisionen 2009-01-14 Servicenämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens fastigheter På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-29 Regionstyrelsen Tid Tisdagen den 29 april 2015, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans Ängelholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer