Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant"

Transkript

1 Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1 (9) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: Tid: kl Plats: KLT:s kansli, Högsby Omfning: Närv. Beslutande: Ulf Nilsson, ordf Ja Tomas Peterson, v ordf Ja Markus Lund, ledamot Ja Håkan Algotsson, ledamot Ja Pierre Danielsson, ledamot Ja Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant Nej Nej Ja, observatör Ja, observatör Nej Övriga närvarande: Primärkommunala nämnden: Roland Åkesson och Bo Bergman (deltog under och 60) KLT: VD Karl-Johan Bodell, Bengt-Åke Melkersson, Lars Lindahl, Christer Olson (sekreterare) 47 Sammanträdet öppnas Mötets ordförande Ulf Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsesammanträdet. Roland Åkesson och Bo Bergman hälsades extra varmt välkomna till dagens möte. 48 Godkännande av förslag till dagordning Utsänd dagordning godkändes, med tillägg av 61 Övriga frågor, Hållplatsanslag.

2 2 (9) 49 Val av justeringsman utöver ordförande Till jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Peterson. 50 Föregående protokoll Inga synpunkter eller kommentarer lämnades till f g mötesprotokoll ( ), varför detta lades till handlingarna. 51 Resande- och intäktsutveckling januari-november 2009 VD redovisade kort för resande- och intäktsutvecklingen. Några korta noteringar: - resandeutvecklingen totalt för länet är hittills +1%, jämfört med f g år. VD betonade utvecklingen, till skillnad från många andra närliggande län, är forts positiv. Branschen jobbar dock nu mycket aktivt med ett Fördubblingsprojekt. Några enstaka positiva procent är alltså inte tillräckligt inom ramen för detta projekt. Det krävs nu krafttag för lyckas med en fördubbling fram till år Ägarsamråd och tydliga utvecklingsplaner är nödvändiga. - regionala, långväga resor fortsätter driva resandeutvecklingen i länet, hittills +6% jämfört med f g år. - det lokala resandet (inom kommungräns) visar i flertalet fall på en negativ tendens. En förklaring är givetvis många kommuner baserar sitt resande på terminskortsresor och med färre antal elever i årskullarna, blir effekten tydlig. - resandet med tåg på Stångådalsbanan räknades vecka 46. Trafikproblemen är lika kända som olyckliga, vilket påverkat resandet något. Utvecklingen är dock bättre än vad som kunde förväntas. I Kalmar län minskar resandet något, medan resorna över länsgräns är oförändrade. Utvecklingen i Östergötland är t o m svagt positiv. - resandet med tåg på Tjustbanan visar vid samma resanderäkning en negativ resandeutveckling, både inom länen och över länsgräns. Den negativa utvecklingen borde dock, med tanke på hur trafiken har sett ut, vara större. - resandet på Kust till Kustbanan fortsätter öka kraftigt. Trafikhuvudmännens andel av resorna ökar medan de långväga tågresornas andel stagnerat. - intäktsutvecklingen under perioden januari-november är positiv, +8% jämfört med f g år. Här ingår en taxeökning fr o m 1 februari 2009 med ca 2,5-3%.

3 3 (9) Informationen avslutades med en diskussion om vilka konsekvenser trafikstörningarna i tågtrafiken har fått på KLT:s resegaranti. Antalet ärenden och totalt utbetalat belopp slår, inte helt oväntat, nya rekord år. Det som genererar överlägset flest ansökningar och utbetalningar är tågtrafiken på sträckan Emmaboda-Kalmar. Kort information lämnades om det nya regelverket för KLT:s och Kustpilens resegaranti fr o m 1 januari Birgitta E gjorde styrelsen uppmärksam på Kalmar kommun vill införa en resegaranti även för färdtjänstresenärer. 52 Prognos, utfall och Budget 2009 Bengt-Åke M redovisade slutsatserna för den senaste prognosen, se bilaga 1. Prognosen är något korrigerad med anledning av förändringar på tågtrafiksidan, där bl a intäkterna har minskats och avskrivningar på nya tåg samt revision av befintliga tåg har justerats. Styrelsen underströk vikten i bokslutet redovisa och beskriva samordningseffekterna av sammanslagningen av KLT och KLB. Informationen övergick till kommentarer kring budget Mycket tyder på förväntade indexuppräkningar helt uteblir eller blir klart lägre. Utfallet för 2010 bör alltså bli betydligt bättre än fastställda budgetnivåer. I detta sammanhang framfördes en förfrågan från Emmaboda kommun, deras budgetvärde för KLT bör räknas om. Anledningen till detta är resultatet av kommuntrafikupphandlingen till slut visade sig avvika alltför mycket från det som antogs vid budgetarbetet. godkänna en omarbetning av KLT-budgeten 2010 för Emmaboda kommun VD redovisade tre Öresundståg nu är beställda. De ingår i en större beställning på elva fordon. Ett skiljenämndsförfarande har startats mot SJ angående de tidigare överenskommelserna som fanns angående köp av Öreundståg. Lars L informerade styrelsen om Torsås och Vimmerby kommuner nu beslutat överlåta tillståndshandläggningen för färdtjänst till KLT.

4 4 (9) 53 Beslut, Bussgodsverksamheten KLT och företaget Smart Pak Sverige AB har arbetat fram ett förslag till ny bussgodsverksamhet i länet. Smart Pak Sverige tar formellt över bussgodsverksamheten och KLT:s Resecentrum fortsätter vara bussgodsombud. Ekonomiskt sett sker övergången/avvecklingen under en femårsperiod , men det organisatoriska övertagandet föreslås ske 1 januari Smart Pak tar över eller bekostar bemanning samt all övrig drift av bussgods. Styrelsen saknade i nuläget analyser av vilka effekter på andra KLT-verksamheter övertagandet kan få. Vad händer med öppettiderna för biljettförsäljningen på Resecentrum, tillgängligheten till väntsalar eller vilka blir de slutgiltiga konsekvenserna efter det nya biljettsystemet driftss? uppdra åt VD, till nästa styrelsesammanträde, presentera en fördjupad analys av vilka följdeffekter övertagandet får för andra KLT-verksamheter. 54 Beslut Taxa 2010 I maj 2008 tog styrelsen beslut om den taxa som skulle gälla då det nya biljettsystemet driftsätts. Beräknad driftstart var vid detta tillfälle november Biljettsystemet har sedan dess försenats ytterligare. Under hösten 2008 togs därför ett beslut om en ny KLT-taxa i befintligt biljettsystem, vilken började gälla 1 februari I nuläget är den beräknade startpunkten för det nya biljettsystemet april-maj Nya åldersgrupper, nya biljett- och korttyper ska lanseras. För vissa resandegrupper kan det bli fråga om en sänkning av biljettpriset per resa, jämfört med idag. Att införa en ny KLT-taxa i befintligt biljettsystem i början på 2010 och sedan införa en ny taxa i ett helt nytt system några månader senare, känns inte meningsfullt. Dessutom ska, enligt tidigare beslut, taxan höjas med motsvarande ökning av bussprisindex. Detta index är nu i det närmaste noll. Förslaget om taxa 2010 blir därför låta nuvarande taxa ligga kvar tills driftstarten av det nya systemet. Birgitta E meddelade styrelsen Kalmar kommun beslutat om en höjning av tätortstaxan i Kalmar, med start fr o m 1 januari Det befintliga biljettsystemet kan dock bara hantera en typ av tätortstaxa i länet. Eftersom Oskarshamn och Västerviks kommuner också har tätortstrafik förutsätter en höjning av tätortstaxan i nuvarande biljettsystem även ett beslut om en höjning hos dem.

5 5 (9) inte höja KLT-taxan den 1 januari 2010 uppdra åt VD vid styrelsesammanträdet i mars 2010 redovisa en justerad KLT-taxa som ska gälla vid driftstarten av ett nytt biljettsystem. uppdra åt VD tillfråga Oskarshamns- och Västerviks kommuner om intresset för höja tätortstaxan i det befintliga biljettsystemet, dvs innan driftstart av det nya systemet. 55 Beslut Cykelbuss över Ölandsbron i KLT-regi Vägverket har under ett antal år erbjudit resenärer fri transport över Ölandsbron sommartid. KLT och Vägverket har nu diskuterat erbjuda resenärerna en cykelbuss året om, inledningsvis i projektform under 1 år. Villkoren är kunden betalar ordinarie KLT-taxa, cykeln tas med utan kostnad samt sträckan begränsas till Svinö (Kalmar-sidan) Träffpunkt Öland. Bergkvarabuss har ställt sig positiva köra dessa cykelbussar under projekttiden. Bussarna ska ha KLT:s design med tydlig markering det är en cykelbuss (med symbol eller i skrift). godkänna förslaget till projektupplägg. 56 Beslut Fastställa Trafikförsörjningsplan för 2010 VD redogjorde kortfat för trafikförsörjningsplanen 2010, bilaga 2. Styrelsen konstaterade planen i dess nuvarande form är en ambitiös och bra nulägesbeskrivning. Det saknas bedömningar av framtidsscenarios. Å andra sidan bör dessa scenario arbetas in i trafikförsörjningsplanen först efter en dialog, samråd eller överenskommelse har skett mellan ägarna. Den framtida, strategiska delen i planen bör därför kompletteras senare, eventuellt i trafikförsörjningsplanen för fastställa förslaget till trafikförsörjningsplan 2010 och samtidigt uppdra åt VD och presidie ta initiativ till ett ägarsamråd om framtidfrågorna.

6 6 (9) 57 Verksamhetsrevision Stångådals- och Tjustbanan (Kustpilen-trafiken) Rikstrafiken har genomfört en revision av avtalet om Kustpilen-trafiken. I revisionsrapporten identifieras olika grundläggande problem, såsom fordonproblem, relationsproblem mellan parterna och ansvarsproblem. Även de ekonomiska åtagandena i avtalet belyses. VD redovisade Veolia Transport, ÖstgötaTrafiken och KLT nu träffas kontinuerligt i olika arbetsgrupper, i syfte både klargöra problemen för varandra och utarbeta åtgärder och handlingsplaner. F n är åtgärderna av kortsiktig karaktär, fram tills dess de fyra nya tågen för Tjustbanan levereras (i nuläget april 2010). ÖstgötaTrafiken och KLT ska redovisa de kortsiktiga åtgärderna för Rikstrafiken vid ett möte i mitten av januari Styrelsen diskuterade ingående och engagerat de upprepade trafikstörningarna och många styrelseledamöter vittnade om en mycket stor irritation, både från kommuninnevånare som från kommunstyrelse/kommunfullmäktige. VD förklarade grundproblemet är bristande rutiner i fordonsunderhållet, men alla parter måste ta sin del av ansvaret för det minskade förtroende trafiken (och möjligen även parterna) nu har fått hos resenärerna/marknaden. Informationen lades till handlingarna. 58 Marknadsfrågor Christer O redogjorde kortfat för en ny hemsida arbetats fram under hösten. Hemsidan driftses måndagen den 21 december. Den ska signalerna de kärnvärden KLT:s affärsplan har (klimat, tillgänglighet, bemötande, innovativ, personlig, en kollektivtrafik för alla) och den är också tekniskt förberedd för de funktioner som det nya biljettsystemet kommer kräva (t ex Mina Sidor). Han uppdrog till styrelseledamöterna själva navigera på webbplatsen. I övrigt har mycket arbete åtgått till arbeta om regelverket för såväl KLT:s som Kustpilens resegaranti. Båda dessa regelverk börjar gälla 1 januari I övrigt har inga andra aktiviteter genomförts. 59 Rapporter Krösatågstrafiken Jönköpings Länstrafik har avslutat tågtrafikupphandlingen om Krösatågen. För Kalmar läns del berörs sträckan Nässjö-Hultsfred. I upphandlingen finns också en option för tågtrafik på sträckan Hultsfred-Berga-Oskarshamn. Upphandlingen vanns av DSB Småland. Trafikavtalet är på 6 år och startar juni 2010.

7 7 (9) FRISK nytt biljettsystem Under hösten har KLT förhandlat intensivt med systemleverantören FARA. Förhandlingarna avslutade i november. Upprättad tidsplan tyder på det nya systemet kan driftsättas i april-maj Utbildning av drygt 500 st förare inkl försäljningspersonal på Resecentrum sker mellan 8 februari 8 april. 60 Samordning av kommunernas terminsperioder i Kalmar län (samråd med Primärkommunala nämndens presidie) Roland Å redogjorde för de diskussioner som förts i ämnet inom den primärkommunala nämnden (PKN). Det har funnits en rekommendation från PKN om samordnade terminstider. Dessvärre har en del kommuner ändå valt avvika från rekommendationen. Kalmar kommun reagerade starkt under hösten då de, trots de följt rekommendationen från PKN, får betala för skolskjutstrafik som körts utan skolan har startat. Frågan som nu ställs är vem som ska ha kostnadsansvaret för trafik som körts pga en avvikelse från PKN:s rekommendation gjorts. PKN har nu nyligen antagit en ny rekommendation om gemensamma terminstider (fr om skolåret 2011/2012), bl a ska vårterminen alltid avslutas fredagen före midsommarhelgen. Alla länets kommuner deltog i beslutet. Beslutet skickas nu ut till alla berörda förvaltningar inom kommunen. Vidare fördes ett resonemang inom PKN om ett kostnadsansvar för en kommun som väljer avvika från rekommendationen. Ska alla/kan alla trafikkostnader, med anledning av en avvikelse från rekommendationen, belasta den eller de kommuner som själva valt avvika? Finns det juridisk bäring för detta? Detta beslut kan inte PKN ta, de kan bara förfa en rekommendation. KLT diskuterade frågan om kostnadsansvaret och ansåg principiellt det vore rimligt den kommun som väljer avvika från rekommendationen ska ta konsekvenserna för det. KLT:s styrelse har dock sannolik inte heller befogenheter ta ett sådant beslut. uppdra åt en kommunjurist undersöka lagligheten i ett kostnadsansvar kan läggas på en enskild kommun, som själva beslutat avvika från rekommendationen om gemensamma terminstider från PKN. beroende på den juridiska bedömningen i sakfrågan, bör ett beslutsunderlag (baserat på PKN:s rekommendation) läggas fram för regionförbundets styrelse, för slutgiltigt beslut.

8 8 (9) 61 Övriga frågor Hållplatsanslag Frågan diskuterades vid förra styrelsemötet. Kraftig kritik har framförts för tidtabellsanslag plockats bort från enskilda hållplatser i länet. VD och Christer O förklarade anslag nu ska finnas på alla hållplatser inom områden med hastighetsgräns 50km/h, vid viktiga byteshållplatser eller vid strategiska hållplatser. Alla tidtabellsanslag görs idag manuellt och sätts upp med hjälp av entreprenörerna. Det är tidskrävande producera anslagen, dyrt hålla anslagen à jour samt förenat med ersättningar till entreprenörerna. KLT implementerar nu ett nytt trafikplaneringssystem, som möjliggör en snabbare produktion av enskilda anslag. Anslaget görs dessutom unikt för varje separat hållplats. Systemet bör vara i full drift under första delen av som huvudinriktning uppdra år KLT förse alla hållplatser med ett tidtabellsanslag. Inriktningsbeslutet förutsätter dock det nya planeringssystemet är drifts. 62 Sammanträdesplan mars Styrelsesammanträde Föreslås: Torsås kommun maj (prel!) Styrelsekonferens. Föreslås: Danmark/Tyskland 4 juni Bolagsstämma Föreslås: Högsby. Inkl konferens: Fördubblingsprojektet/ Ägarsamråd 23 september Styrelsesammanträde Föreslås: Landstinget i Kalmar oktober Styrelsesammanträde i anslutning till Svensk Kollektivtrafiks konferens i Göteborg 17 december Styrelsesammanträde + julbord med personalen Föreslås: Högsby 63 Avslutning Ordförande tackade mötesdeltagarna för bra sammanträde och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

9 9(9) Högsby Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Bilaga 1: Budget, Utfall, Prognos 2009 Bilaga 2: Cykelbuss Ölandsbron Bilaga 3: Trafikförsörjningsplan 2010

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse 2009-11-25 Sida 1 (18) Kommunledningsförvaltningen Kansli Administrativ samordnare Helene Leander Telefon 0141-22 50 07 Mobiltelefon 070-572 87 33 Telefax 0141-577 14 e-postadress helene.leander@motala.se

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.

Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Tid: Tisdagen den 15 januari 2013 Plats: Närvarande: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. Rune Fransén, ordförande Roland Blomqvist Kennert Täck Pia Prestel, tjänstgörande sekreterare vid

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-09-08 Justerat tisdagen den 22 september 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 178 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer