PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring"

Transkript

1 Helsingfors universitet Urvalsprovet Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring Man ska få minst 14 poäng i urvalsprovet så att han eller hon för vardera A- och B-delen får minst 7 poäng. Om det poängtal som man får för A-delen är mindre än 7 poäng bedöms inte B-delen. DEL A, 30p. (svara på den gula svarsblanketten) Oberoende av frågans formulering är ett eller två av de fyra givna alternativen i varje flervalsuppgift rätt. För varje uppgift kan man få högst en poäng. Därvid bör svaret vara korrekt i sin helhet. Felsvar ger inte minuspoäng. Välj från vart och ett av serien påståenden nedan det/de rätta alternativet/alternativen: 1. Vilken/vilka av följande punkter hör till marknadsekonomins grundidéer enligt boken? a. rätt att rösta i fria val. b. fri prisbildning c. centrala arbetsmarknadsuppgörelser d. effektivitet 2. Vilken/vilka av de följande alternativen hör inte till de fyra friheterna? a. den fria rörligheten för tjänster b. den fria rörligheten för kapital c. den fria rörligheten för infrastruktur d. den fria rörligheten för personer 3. Vilka av följande hör till företagens intressenter enligt boken? a. kunder b. långivare c. biblioteken d. högskolorna 4. Vilken/vilka av följande punkter hör inte till affärsidén för ett företag? a. hur företaget skiljer sig från konkurrenterna b. i vilken riktning företaget utvecklas c. hur tillförseln av kapital är ordnad d. vad och vem företaget är till för 5. Välj rätt/rätta alternativ. Relationsmarknadsföring är a. konkurrerande med klassisk marknadsföring b. kompletterande klassisk till marknadsföring c. ett substitut till klassisk marknadsföring d. mer korrekt än klassisk marknadsföring 6. De vanligaste organisationsformerna, dvs. modeller för att fördela arbete och ansvar, beslut och befogenheter är enligt Skärvad och Olsson bland andra följande a. Funktionsorganisation b. Hierarkisk organisation c. Divisionsorganisation d. Kompetensorganisation

2 7. Produktivitet definieras som a. Omsättningsperiod Omsättningshastighet c. Output Input Utflöde = Inflöde b. Kapitalvärde Grundinvesteringens storlek d. Totala rörliga kostnader Totalvolym 8. Stordriftsfördelar innebär att a. de fasta kostnaderna slås ut på en större produktionsvolym b. det är lättare för stora företag än för små att erhålla kredit c. förmågan att snabbt utveckla nya produkter och produktionssystem är bättre för stora företag d. maskinflexibiliteten stiger med en större produktionskapacitet 9. Ett viktigt begrepp i bidragsanalysen är a. kvalitet b. bokföringsmässiga kostnader c. kapitalets omsättningshastighet d. täckningsbidrag 10. Kalkylräntan är ett uttryck för det lägsta krav på förräntning företaget ställer på satsat kapital. Det finns ingen enkel metod att fastställa kalkylräntans storlek utan man får ta hänsyn bl a till vilken/vilka av följande alternativ a. skuldsättningsgraden hos företaget b. nyckeltalet för kapacitetsutnyttjandet c. förräntningen på företagets alternativa möjligheter att placera kapital d. rörelseresultatet 11. Vilken av följande metoder är inte en metod för investeringskalkylering? a. internräntemetoden b. annuitetsmetoden c. kapitalvärdemetoden d. procentmetoden 12. Balansräkningens tillgångar (aktivsidan) delas in i a. anläggningstillgångar och omsättningstillgångar b. finansiella intäkter och kostnader c. sysselsatt kapital och totalkapital d. tillförda tillgångar och använda tillgångar 13. Vilket/vilka alternativ är rätta? Räntabilitet avser a. den styrränta som en centralbank tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna b. förhållandet mellan kortfristiga skulder och likvida medel c. realräntan på riskfri utlåning d. resultatet ställt i relation till kapitalet

3 14. Ange vilket/vilka alternativ som är rätta a. Analysen av ett företags likviditet syftar till att bedöma företagets kortsiktiga betalningsförmåga b. Analysen av ett företags likviditet syftar till att bedöma företagets kapitalstyrka c. Analysen av ett företags likviditet syftar till att bedöma företagets lönsamhet d. Analysen av ett företags likviditet syftar till att bedöma företagets långsiktiga betalningsförmåga 15. Ange vilket/vilka alternativ som är rätta. Inflation betyder a. att realräntan förblir konstant b. att skuldernas reala värde ökar c. att den traditionella redovisningen baserad anskaffningsvärden ger en korrekt bild av företagets resultat och räntabilitet. d. fallande penningvärde 16. Regeringen i vårt land vill stimulera ekonomin och vill att multiplikatoreffekten som handlar om hur mycket totalproduktionen ökar är minst 30 miljarder euro. Hur mycket bör de offentliga konsumtionsutgifterna öka för att stimuleringsmålet skall uppnås då den marginella konsumtionsbenägenheten är 0,8? a. 3 miljarder euro b. 4 miljarder euro c. 5 miljarder euro d. 6 miljarder euro 17. Ett företag producerar produktionsmängden 100 st. av en produkt A Företagets rörliga kostnader är 400 euro och styckkostnaden 30 euro. Härvid är a. företages totalkostnader 3000 euro b. företages totalkostnader 4000 euro c. företages fasta kostnader 1600 euro d. företages fasta kostnader 2600 euro 18. Vilka av följande påståenden är rätta: a. Då nyttigheterna är substitut leder en prisökning av den ena produkten till en ökad efterfrågan av den andra produkten b. då nyttigheterna är substitut leder en prisökning av den ena produkten till en minskad efterfrågan av den andra produkten c. Substitutens korspriselasticitet är negativ d. Korspriselasticiteten för efterfrågan beräknas så att den absoluta förändringen av den efterfrågade mängden av produkt x delas med den absoluta förändringen av vara y. 19. Det antas att bankerna kan låna vidare 75 % av de depositioner som människorna deponerat och att människorna inte alls håller sig med kontanter. Då du deponerar 100 euro i en bank skapar banken pengar enligt följande. a. 75 euro. b. 250 euro c. 300 euro d. 400 euro 20. Det antas att efterfrågekurvan är sjunkande och att utbudskurvan är stigande. En punkt på efterfrågekurvan visar att vid ett pris om 20 euro efterfrågas 4 st. av produkten A. En punkt på utbudskurvan visar att vid ett pris om 40 euro erbjuds/saluförs 4 st. av produkten A. Härvid a. kan priset vid marknadsjämvikt vara 5 euro. b. kan priset vid marknadsjämvikt vara 10 euro. c. erbjuds vid marknadsjämvikt alltid mer än 8 st. av produkten A d. erbjuds vid marknadsjämvikt alltid mindre än 4 st. av produkten A

4 21. Vilka av följande påståenden är rätta: a. I fallet med monopol agerar många försäljare på marknaden. b. I fallet med oligopol agerar endast en försäljare på marknaden c. Vid fullständig konkurrens agerar endast en försäljare. d. I fallet med monopson agerar endast en köpare på marknaden. 22. Vilka av följande påståenden är rätta: a. Då monopolet maximerar sina vinster förenhetligar den marginalintäkten och totalkostnaden. b. Då monopolet maximerar sina vinster förenhetligar den totalintäkten och marginalkostnaden. c. I fallet med fullständig konkurrens är marginalintäkten lika med marknadspriset. d. I fallet med fullständig konkurrens är totalkostanden lika med marknadspriset. 23. Vilka av följande påståenden är rätta: a. Efterfrågans inkomstelasticitet beräknas genom att dela den efterfrågade kvantiteten med inkomsterna. b. Efterfrågans priselasticitet beräknas genom att dela den efterfrågade kvantiteten med priset. c. Efterfrågans inkomstelasticitet beräknas genom att dela den procentuella förändringen i den efterfrågade kvantiteten med den procentuella förändringen i inkomst. d. Efterfrågans priselasticitet beräknas genom att dela den procentuella förändringen i den efterfrågade kvantiteten med den procentuella förändringen i pris. 24. Vilka av följande påståenden är rätta: a. Under hyperinflatoriska förhållanden mister penningarna alltid snabbt sitt värde. b. Med inflation menas en allmän fotsatt nedgång av prisnivån av prisnivån. c. Konsumentprisindex mäter inflationen d. Människor som har sparat sina pengar som kontanter drar nytta av inflationen. 25. Vilka av följande påståenden är rätta: a. År 1995 var arbetslöshetsgraden i Finland under 15 %. b. Arbetslöshetsgraden är antalet arbetslösa dividerat med arbetskraftutbudet. c. År 2006 var arbetslöshetsgraden i Finland över 10 %. d. Under högkonjunktur växer bruttonationalprodukten snabbare än genomsnittet och arbetslösheten är då högre än vid jämvikt på lång sikt. 26. Vilka av följande påståenden är rätta: a. Inom den mikroekonomiska vetenskapen undersöker man hela nationalekonomier. b. Teorierna om inflation och arbetslöshet centrala delar av den makroekonomiska vetenskapen. c. Forskning om konjunkturväxlingar är centrala delar av mikroekonomisk vetenskap. d. Inom den makroekonomiska vetenskapen undersöker man de konsumtionsbeslut som görs av enskilda hushåll. 27. I inkomstkretsloppet i nationalekonomin a. Producerar hushållen nyttigheter b. Bjuder hushållen ut sina produktionsfaktorer c. Konsumerar företagen nyttigheter d. Köper företagen produktionsfaktorer 28. Vilka av följande påståenden är rätta: a. I fallet med en inferiör nyttighet minskar efterfrågan på nyttigheten då inkomsten ökar. b. I fallet med en normal nyttighet minskar efterfrågan på nyttigheten då inkomsten ökar. c. Ett monopolföretag producerar mer och dyrare än ett företag som fungerar under fullständig konkurrens då efterfrågekurvan är sjunkande och utbudskurvan stigande. d. Ett monopolföretag producerar mer och billigare än ett företag som fungerar under fullständig konkurrens då efterfrågekurvan är sjunkande och utbudskurvan stigande.

5 29. Vilka av följande påståenden är rätta: a. Konjunkturarbetslöshet uppstår då utbudet på arbetskraft varierar enligt konjunkturerna. b. Den monetära unionen i EU kräver att budgetunderskottet är under tre procent av bruttonationalprodukten. c. Den monetära unionen i EU kräver att statsskulden är under 50 procent av bruttonationalprodukten. d. Den monetära unionen i EU kräver att statsskulden är under 60 procent av bruttonationalprodukten 30. Vilka av följande påståenden är rätta: a. Absolut fördel innebär att ett land behöver mindre resurser för att producera en vara än andra länder. b. Komparativ fördel innebär att ett land behöver mindre resurser för att producera en vara än andra länder c. Om något land har absolut fördel i att producera produkten A lönar det sig alltid för landet att producera A. d. Principen om absoluta fördelar förklarar varför det lönar sig för länder att bedriva handel med varandra.

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap SL 02, Ekonomisk kunskap Def. NATIONALEKONOMI: Undersökning av hur samhällets ekonomiska problem löses i olika samhällen (enl. en snävare def. undersökningen av fördelningen av knappa resurser). GRUNDPROBLEM:

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot Modellsvar uppgift 1 2a. Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. 2b. i. Bytesbalansen visar skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi själva

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi Helsingfors universitet Institutionen för ekonomi Kompendium nr 20 Sjunde upplagan Lantbruksekonomi Lantbrukets företagsekonomi Helsingfors 2014 John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer