Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot"

Transkript

1 Modellsvar uppgift 1 2a. Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. 2b. i. Bytesbalansen visar skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi själva använder. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot ii. Vid offentlig upplåning kan det hända att räntan måste höjas för att locka folk att köpa de olika statliga skuldebreven. Detta kan leda till att de privata investeringarna "trängs ut". iii. Marknadsmisslyckanden är fall där marknaden misslyckas med att fördela resurserna på effektivast möjliga sätt. Prissystemet avspeglar inte korrekt de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika beslut. iv. Stordriftsfördelar innebär att genomsnittskostnaden per producerad enhet sjunker när produktionen ökar.

2 Modellsvar uppgift 2 Bil kostar mk rabatt 5% mk netto mk Altenativ: - Betala ,- nu och ,- om ett år - Betala ,- nu, dvs. använda ,- egna och låna 9 000,- a) För att lånet inte skall bli dyrare än avbetalningen kan räntan vara högst 1000, / 9000 = 0,111 = 11,1% (4p) b) (9000 * 0, * 0,02) / = 6,1% (2p)

3 Modellsvar uppgift 3 Om ett företag finns för räkenskapsperioden följande information: Tillverkad och såld volym st Försäljningspris per styck 50,- Rörlig kostnad per styck 25,- Totala fasta kostnader ,- a) Beräkna företagets totala vinst i mk, nollpunktsvolym i st och säkerhetsmarginal i % utgående från de givna värdena! b) Vilken blir den totala vinsten i mk, nollpunktsvolymen i st och säkerhetsmarginalen i % vid en volymökning om 15 %? c) Vilken blir den totala vinsten i mk, nollpunktsvolymen i st och säkerhetsmarginalen i % vid en prissänkning om 5 %? d) Vilket av de tre alternativet är det bästa för företaget om man ser till den totala vinsten i mk? Alternativ a b c Utgångsläge Volymökning Prissänkning Procentuell förändring 15,00% -5% Intäkter Volym Pris per styck ,5 Totala intäkter Kostnader Rörlig kostnad per styck Totala rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader Vinst/förlust poäng poäng poäng Totala intäkter Totala rörliga kostnader Totalt täckningsbidrag Täckningsgrad 0,50 0,50 0,47 Nollpunktsvolym poäng poäng poäng Säkerhetsmarginal, procent -100% 1 poäng -74% 1 poäng -122% 1 poäng d) Alternativ b är bäst eftersom det ger minsta förlusten, 1 poäng För korrekta formler kan även ges poäng För svar där man påtalar att säkerhetsmarginalen är negativ och inte kan beräknas kan man även ge poäng. För andra vettiga kommentarer som är relaterade till uppgiften kan även ges poäng.

4 Modellsvar uppgift 4

5 intsta98 Lösning/Niklas Ahlgren X1 X1-X1M (X1-X1M)^2 X2 (X2-X2M) (X2-X2M)^2 (Xl - Xl M) (X2-X2M) ,6 2,56 3, ,4 5,76 14, ,4 19,36 96, ,4 5, ,6 2,56-28, ,6 2,56 28, ,4 5, ,6 2,56 14, ,6 12,96 21, ,6 2,56 25, ,4 188

6 Modellsvar uppgift 5 Svaret till denna fråga hittas på sid.66 i boken Företagsekonomi. Examinanden bör börja med att lista sex (6) av följande begrepp (eller deras motsvarigheter) samt kort förklara dem: a) målinriktad, effektiv (inre och yttre), rätt kvalitet, kostnadseffektivt, motivation, arbetsglädje, förmåga att lära, differentiering/integrering, självständighet/styrning, decentralisering/centralisering b) examinanden bör diskutera vad de ovannämnda egenskaperna betyder och hur de står i förållande till varandra. Dessa egenskaper och deras betydelse är relativt klart beskrivna i boken. Vidare bör examinanden kunna argumentera och föra fram egna åsikter kring vad en bra organisation är. Bokens grepp på denna fråga bör diskuteras och tas ställning för eller emot. Åsikter utan argumentation premieras icke. Poängsättning: För rätt uppräknade egenskaper a) ges maximalt 6 poäng, d.v.s. 1 poäng per rätt egenskap och kort förklaring. För diskussionen b) ges maximalt 5 poäng, så att 2 poäng ges om examinanden kan koppla ihop koncepten och förklara tillfredsställande. Vidare ges maximalt 3 tilläggspoäng om examinanden kan kritiskt argumentera för/emot hur boken framställt saken och komma med väl underbyggda egna åsikter.

7 Modellsvar uppgift 6 a) p* = 1,70 mk q* = 6,5 miljoner b) Överskottsefterfrågan = (9-4) miljoner = 5 miljoner - Vid detta pris vill inte producenterna tillverka lika mycket som konsumenterna vill köpa. Efterfrågeöverskottet pressar upp priset. Det gör att lagren minskar och vinsterna stiger. Detta lockar producenterna att sälja mera. Samtidigt gör det höjda priset att konsumenterna efterfrågar enmindre kvantitet. Denna process pågår tills producenterna och konsumenterna stöter på varandra vid jämnviktspriset igen. c) d) nytt p* = 2,2 mk ny q* = 4 miljoner Skatteintäkt: 4 miljoner * 1 mk = 4 miljoner Konsumtionen av bensin kan medföra negativa externaliteter. Enskatt på bensin kan därför ses som en miljöskatt som uppbärs för att göra det dyrare att konsumera bensin. Därigenom kan miljöproblemen kanske minskas.

8 Modellsvar uppgift 7 a) b) Låt z beteckna en standardiserad normalvariabel. Sannolikheten för att ett paket väger mindre än 495 gr är P(z < ( )/10 = P(z < -0,5) = 0,309. Sannolikheten för att båda paketen väger mindre än 495 gram är enligt multiplikationssatsen för oberoende händelser 0,309*0,309 = 0,

9 Modellsvar uppgift 8 0,5 poäng per ord. För ord som är "nästan" korrekta kan ges poäng. I stället för "Eget kapital..." kan man tex godkänna "Aktiekapital..." Minuspoäng ges inte för felaktiga ord. Maximipoäng 13 Komplettera följande meningar med de saknade "nyckelorden"! Helt fasta kostnader är kostnader som är oförändrade även när verksamheten står helt stilla medan de totala rörliga kostnaderna förändras när verksamhetsvolymen förändras. Med alternativkostnad avses igen det intäktsöverskott som man går miste om genom att välja ett visst alternativ. En analys av företagets likviditet syftar till att bedöma den kortsiktiga betalningsförmågan. Kassalikviditeten beräknas härvid genom att finansieringstillgångarna (alternativt omsättningstillgångama I) divideras med de kortfristiga skulderna. Balanslikviditeten räknas å sin sida ut genom att finansieringstillgångarna och omsättningstillgångarna (alternativt omsättningstillgångarna I och II) divideras med de kortfristiga skulderna. Det sk P/E-talet är aktiekursen vid årets slut dividerad med vinst per aktie efter skatt. Ett företags rörelsekapital definieras som omsättningstillgångar plus finansieringstillgångar (alternativt omsättningstillgångarna I och II) minus kortfristiga skulder. Skuldsättningsgraden beräknas genom att skulderna divideras med eget kapital. Soliditeten beräknas genom att (justerat) eget kapital divideras med totalt kapital. Genom att från särintäkter dra av särkostnader får man täckningsbidrag. Balansräkningen visar företagets finansiella ställning vid en bestämd tidpunkt, nämligen den sista dagen av ett verksamhetsår. Resultaträkningen igen visar det ekonomiska utfallet av ett verksamhetsår. Revisionsberättelsen i sin tur är revisorernas rapport om företagets årsredovisning, räkenskaper och styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Omsättningstillgångar är tillgångar som man avser att omsätta i rörelsen, antingen försäljning eller genom förbrukning i rörelsen. Anläggningstillgångar i sin tur är sådana tillgångar som företaget avser att stadigvarande inneha eller bruka. Varumärken och goodwill är exempel på s k immateriella tillgångar. Kortfristiga skulder är skulder som betalas inom ett år medan långfristiga skulder förfaller till betalning först efter 12 månader. Eget kapital är tillskjutet av ägarna och disponeras på obestämd tid. Nyemission innebär att företaget erbjuder sina aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Kapitalet tillförs genom kontant inbetalning eller genom överlåtelse av tillgångar, s k apportemission. Vid fondemission som däremot är en ren bokföringstransaktion får varje innehavare av en gammal aktie ett visst antal nya aktier. Vid en likvidation avvecklas verksamheten och skulderna betalas. Vid en ackordsuppgörelse brukar fordringsägarna däremot avstå från vissa anspråk på företaget samtidigt som företaget inte upplöses. Fusion mellan två aktiebolag innebär igen att ett överlåtande bolag går upp i ett övertagande bolag genom att dess tillgångar och skulder övergår på det övertagande bolaget.

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital?

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? 274 SKATTENYTT 2014 Ulf Tivéus Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 14 februari 2014 med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked förklarat

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer