Årsredovisning för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring

2 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalyser 18 Noter Not 1 Redovisningsprinciper i koncernen och moderföretaget 20 Not 2 Upplysningar om risker 30 Not 3 Premieinkomst (före avgiven försäkring 45 Not 4 Kapitalavkastning, intäkter 45 Not 5 Värdeökningar på övriga placeringstillgångar 46 Not 6 Utbetalda försäkringsersättningar 46 Not 7 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f e r 46 Not 8 Driftskostnader 46 Not 9 Kapitalavkastning, kostnader 47 Not 10 Värdeminskning på övriga placeringstillgångar 47 Not 11 Nettoresultat per kategori av finansiella instrument 48 Not 12 Bokslutsdispositioner 49 Not 13 Skatt på årets resultat 49 Not 14 Immateriella tillgångar 50 Not 15 Byggnader och mark 51 Not 16 Aktier och andelar i koncernföretag 52 Not 17 Aktier och andelar i intresseföretag 54 Not 18 Aktier och andelar 54 Not 19 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 55 Not 20 Lån med säkerhet i fast egendom 55 Not 21 Övriga lån 55 Not 22 Derivat 56 Not 23 Övriga finansiella placeringstillgångar 57 Not 24 Fordringar avseende direkt försäkring 57 Not 25 Övriga fordringar 57 Not 26 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden 57 Not 27 Materiella tillgångar 60 Not 28 Förutbetalda anskaffningskostnader 60 Not 29 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 Not 30 Livförsäkringsavsättning 60 Not 31 Avsättning för oreglerade skador 62 Not 32 Avsättning för återbäring och rabatter 62 Not 33 Villkorad återbäring 63 Not 34 Fondförsäkringsåtaganden 63 Not 35 Avsättning för skatter 63 Not 36 Skulder avseende direkt försäkring 63 Not 37 Övriga skulder 63 Not 38 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 64 Not 39 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 64 Not 40 Ställda panter 65 Not 41 Ansvarsförbindelser 65 Not 42 Åtaganden 65 Not 43 Upplysningar om närstående 66 Not 44 Medelantal anställda samt löner och ersättningar 71 Not 45 Avstämning av totalavkastningstabell 75 Not 46 Viktiga uppskattningar och bedömningar 76 Not 47 Effekter av byte redovisningsprincip 77 Styrelsens och verkställande direktörens underskrift 81

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för organisationsnummer avger härmed årsredovisning för 2008, företagets 95:e verksamhetsår. Koncernstruktur Folksam Liv är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar de helägda dotterföretagen inom Folksam Liv samt de delägda bolagen inom Folksam LO Pension respektive KPA Pension. En redovisning av samtliga dotterföretag och intresseföretag lämnas i noterna i balansräkningen. Folksamgruppen utgörs av Folksam livkoncernen respektive Folksam sakkoncernen inklusive ej konsoliderade dotterbolag. I not 43, Upplysningar om närstående, ges en detaljerad beskrivning av Folksamgruppen och de relationer som finns mellan de bolag som ingår. Med Folksam avses i det följande Folksamgruppen. Verksamhet Folksam Liv bedriver liv- och pensionsförsäkringsverksamhet med inriktning på den svenska marknaden. Bolaget tillhandahåller tjänstepensioner, privat pensionssparande, kapitalförsäkringar, grupplivförsäkring och annan riskförsäkring. Folksam Liv är ett kundägt företag och har som främsta uppgift att skapa nytta för kunderna. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna i form av återbäring. Den strategiska inriktningen mot tjänstepensionsmarknaden har fortsatt under 2008 genom att KP Pension & Försäkring gått upp i Folksam Liv per En ny organisation påbörjades i Folksamgruppen under hösten i samband med framtagandet av en ny affärsstrategi Målsättningen är att verksamheten från och med 2009 ska arbeta i olika affärssegment oavsett bolag inom gruppen. Affärssegmenten är Privat affär, Partner- och Företagsaffär samt Kollektivavtalad affär. Bolagen inom gruppen ska samverka för att nyttja alla Folksams resurser. De affärsdrivande segmenten ska stödjas av koncerngemensamma funktioner som Personal, IT, Produkt, Skador, Ekonomi, Vdstaber, Finans, Controllerfunktionen samt Kommunikation. KP i Folksam Liv Under 2007 beslutade KP Pension & Försäkring (KP) och Folksam Liv att gå samman per den 1 januari Samgåendet, som bland annat motiverades av den nya tjänstepensionsmarknadens krav, innebar att tillgångarna och skulderna i KP:s pensionskassa, Konsumentkooperationens pensionskassa, överfördes till Folksam Liv där de särredovisas i en separat verksamhetsgren med egen placeringsportfölj. Efter samgåendet inrättades en ny central enhet i Folksam, Kollektivavtalad försäkring, med KP:s tidigare verkställande direktör som chef. Därefter har denna enhet brutits upp i två funktioner, Reda och KP. Reda kommer att sköta all administration inom området, inklusive de externa uppdragen och administrationen av KP:s pensionsstiftelse, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, som tryggar pension åt företag med folkrörelseanknytning. KP ansvarar bland annat för partsrelationer, rådgivning till kunder och utveckling av den kollektivavtalade affären inom området. Förändringen var en del av den omorganisation som genomfördes inom Folksam under hösten 2008 varefter funktionen KP hänfördes till affärsområdet Kollektivavtalad affär och funktionen Reda till enheten Produkt. Verksamhetsgrenen KP I verksamhetsgrenen KP inom Folksam Liv försäkras såväl förmånsbestämda som premiebestämda pensionsutfästelser åt anställda inom konsumentkooperationen och andra företag och organisationer med anknytning till folkrörelserna. Verksamheten bedrivs inom tre olika grenar: I. Förmånsbaserade pensionsförsäkringar och kollektiva riskförsäkringar som innefattar bland annat ålderspension, familjepension och sjukpension inom ramen för KTP-planen. II. Premiebaserade pensionsförsäkringar som innefattar bland annat ålderspension och familjeskydd enligt kollektivavtalet om kooperationens avtalspension KAP. III. Premiebaserade pensionsförsäkringar för alternativa tjänstepensionslösningar och KTPK-egenpension samt medlemmarnas privata kompletterande traditionella pensionsförsäkringar. Försäkringsvillkoren och principerna för återbäring och pensionstillägg har inte förändrats med anledning av samgåendet mellan pensionskassan och Folksam Liv. Reda Pensionsadministration AB Under hösten har beslut fattats om att verksamheten i det av Folksam Liv helägda dotterbolaget Folksam Service AB ska utökas inom området pensions- och försäkringsadministration. I samband därmed namnändrades bolaget till Reda Pensionsadministration AB. En överföring av de uppdrag som utförs åt kunder utanför Folksamgruppen och som hittills utförts av KP:s handelsbolag, Kooperationens pensionsanstalt (KP) Pension & Försäkring HB, har nu påbörjats samtidigt som en översyn sker av verksamheten i handelsbolaget. 1

4 Rådgivande organ KP:s verksamhetskommitté utgör ett rådgivande organ till Folksam Livs styrelse och behandlar ärenden som rör KP:s verksamhetsgren inom Folksam Liv (före detta pensionskassan) och har företrädare från KF, LO, PTK och Ledarna. Ledarna har även erhållit en plats i styrelsen. Redas verksamhetskommitté utgör ett rådgivande organ till Redas vd och ledningsgrupp och behandlar ärenden som rör funktionen. Framtiden KP:s långa erfarenhet av kollektivavtalade pensioner öppnar stora möjligheter för utveckling av försäkrings- och stiftelselösningar där nya produkter kan utvecklas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Våren 2009 sluts cirkeln när personalen flyttar från Gamla Stan och återvänder till Folksams huvudkontor, 50 år efter att man första gången arbetade i Folksams lokaler. Bolagsstyrning Bolagsstyrningen av Folksam Sak och Folksam Liv utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Eftersom Folksam är ett kundägt bolag, innebär det att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds kunderna av särskilt valda delegater. Folksam tillämpar därför kodens bestämmelser om aktieägare för de delegerade. En separat bolagstyrningsrapport och rapport om den interna kontrollen upprättas och finns presenterad på folksam.se. Styrelsens arbete Under året hölls sju ordinarie och två extra styrelsemöten. Dessutom fick styrelseledamöterna vid ett antal tillfällen information via e-post och vid ett tillfälle via SMS. Styrelsernas båda utskott, Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet, hade fem respektive tre sammanträden. Av Folksams styrande regelverk är 29 fastställda av styrelsen. Under året har styrelsen gått igenom dessa och vid behov reviderat respektive policy och instruktion. Vissa av regelverken fastställs årligen, oavsett om de förändras eller inte. Inför varje ordinarie styrelsemöte har styrelsen fått en skriftlig rapport av verkställande direktören, vilken behandlat viktigare händelser i Folksam, men också i branschen i övrigt. I enlighet med en strategisk dagordning har styrelsen under året också behandlat bland annat följande frågor: Compliancerapport, genomgång av dotterbolagens verksamhet och ekonomi, konkurrentanalyser, riskhantering, internrevisionsrapporter och fastställande av återförsäkringsprogram. I syfte att få tillfälle att diskutera strategiska och framåtblickande frågor mer ingående genomförde styrelsen under året ett tvådagarsseminarium. Delar av seminariet genomfördes tillsammans med Folksam Saks styrelse. Styrelsen har under året även genomfört en styrelseutvärdering (i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning). Personalinformation Anställnings- och arbetsvillkor Folksam är genom medlemskapet i Arbetsgivarorganisationen KFO bunden av kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän med Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF, Handelsanställdas förbund och Jusek. Avtalet med Jusek omfattar samtliga anställda som är medlemmar i ett fackförbund som i sin tur är medlem i SACO. Folksams tjänstepensioner (KTP-planen) är kollektivavtalsreglerad med de fackliga motparterna. Löner och allmänna anställningsvillkor för Folksam-, Privat-, Företags- och TM-ombud är kollektivavtalsreglerade med Handelsanställdas förbund. Tjänstepensionen för ombuden (KAP) är kollektivavtalsreglerad mellan KFO och LO. Medelantal anställda samt löner och ersättningar med särskild specifikation på ersättningar till ledande befattningshavare redovisas under not 44. Satsning på kompetensförsörjning och ledarskap Folksams personalpolitik ska stödja Folksams affärer. Folksam ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och konkurrenskraftiga erbjudanden. För att nå målet ska Folksam arbeta med kompetensförsörjning på ett systematiskt och framtidsinriktat sätt. Under 2008 infördes en ny rekryteringsprocess som bygger på ett inkluderande förhållningssätt som syftar till att främja mångfald. Processen fokuserar på en tydlig kravanalys och en systematisk urvalsprocess där kompetensen värderas utifrån behoven. Folksams målsättning är att ha ledare som är trygga i att utveckla medarbetare och skapa lag. Under året gjordes en satsning på högre ledarutbildning med syfte att förbereda en grupp chefer för framtida högre chefsroller i Folksam. Fokus låg på att stärka den individuella ledarkompetensen. Dessutom genomfördes ett utvecklingsprogram för att identifiera potentiella framtida ledare. Programmet behandlade områden som personlig utveckling, karriärplanering, ledarskap och affärer. 2

5 Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete Folksam arbetar aktivt för att uppnå ökad jämställdhet och mångfald. En viktig del i detta arbete är att utveckla en företagskultur där olikheter och kompetens värderas på ett affärsmässigt sätt. Mot den bakgrunden erbjöds alla chefer under 2008 en utbildning som delvis utmanade väletablerade tankesätt. Syftet var framförallt att öka engagemanget kring mångfaldsfrågor samt att tydliggöra kopplingarna mellan mångfald, kompetens och affärsnytta. En mångfaldsgrupp, bestående av såväl fackliga representanter som medarbetare och chefer, ansvarar för den årliga revideringen av jämställdhets- och mångfaldsplanen samt den fortsatta utvecklingen av arbetet. Friskare medarbetare Sedan flera år arbetar Folksam målinriktat för minskad sjukfrånvaro och friskare medarbetare. Arbetet har resulterat i successivt sjunkande sjuktal. Under 2008 påbörjades projektet Aktiv rehabilitering av långtidssjukskrivna som syftar till att tillvarata de långtidssjukas arbetsförmåga, vilket är en vinst såväl för de långtidssjukskrivna själva som för Folksam och samhället. Folksam har under året vidareutvecklat rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att medarbetarnas arbetsförmåga tas till vara på bästa sätt. Processen är framtagen utifrån den nya rehabiliteringskedjan som infördes under 2008 i samband med förändringarna i sjukförsäkringen. Genom tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder samt ett enhetligt och strukturerat arbetssätt underlättas återgången i arbete för de sjukskrivna. Tydligare samband mellan personliga insatser och övergripande mål Under 2008 fastställdes en ny affärsstrategi för hela Folksamgruppen. I syfte att öka medarbetarnas förståelse för hur individuella insatser bidrar till affärsstrategin har alla medarbetare genomfört en webbaktivitet. I denna uppmanades alla att reflektera över sin roll i Folksamgruppens arbete framåt. I mål- och utvecklingssamtalet ska det individuella bidraget konkretiseras genom minst en planerad aktivitet som ska genomföras under På så sätt blir den enskilda insatsen tydligare kopplad till målen. Folksams styrelser beslutade även att 20 procent av belöningsprogrammet för 2008 ska kopplas till medverkan i aktiviteten. Resultatet av belöningsprogrammet som helhet är ännu inte klart. Folksams belöningsprogram omfattar alla medarbetare i Folksamgruppen, med undantag av koncernledningens ledamöter. Folksams mervärden Ekologiskt perspektiv De delar av Folksam som har störst möjlighet att påverka miljön till det bättre har miljöcertifierats enligt ISO 14001, den vedertagna internationella standarden inom miljöledningssystem. Idag är verksamheterna inom bil- och byggskador miljöcertifierade. För att minska utsläppen vid tjänsteresor har Folksam en resepolicy som bland annat innebär effektivare bilåkning genom körscheman och särskilda besiktningsdagar vid skadebesiktningar. Policyn ställer också krav på vilka färdmedel som ska användas på olika sträckor. Med miljön i fokus vid skadereglering, ställs höga miljökrav på de entreprenörer som anlitas vid reparation av försäkrade hus och bilar. För att bli en av Folksams potentiella leverantörer måste en detaljerad mijlökravspecifikation fyllas i. Det finns specifikationer för byggentreprenörer, bilverkstäder, bildemonteringsanläggningar, saneringsföretag och tvätterier. I dag har Folksam avtal med drygt 200 byggfirmor, 1400 bilverkstäder och bildemonterare samt 40 tvätt- och saneringsföretag. Sedan 2001 använder Folksam Bra Miljöval-el för driften av sina fastigheter och som ett ytterligare led i arbetet för en minskad växthuseffekt blev Folksam under 2006 ett klimatneutralt företag. Det innebär att Folksam årligen ser till att plantera så många nya träd som krävs för att neutralisera företagets årliga koldioxidutsläpp. Planteringarna, som görs i Mexiko och Uganda, återbeskogar mark och binder kol men bidrar även till ökad ekologisk och social mångfald i odlingsområdena. En revisionsgranskad hållbarhetsrapport redovisas varje år där mer utförlig beskrivning finns kring Folksams miljöarbete liksom andra mervärdesområden som Folksam prioriterar. Ekonomiskt perspektiv Folksam förvaltade under 2008 drygt 190 miljarder kronor för sina drygt fyra miljoner kunders räkning. Genom en sådan maktbas kan Folksam påverka och långsiktigt förändra samhället för att uppnå ökad hållbarhet och trygghet för individen. Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption påverkar vi därför de företag vi investerar i. Förutom detta har Folksam också uteslutande kriterier som gäller tobak och klustervapen. Genom aktiv bolagsstyrning kan Folksam påverka bolagen. Varje år studeras verksamheten i bolag. Vissa av de företag som löper störst risk för att råka ut för incidenter beträffande miljö och mänskliga rättigheter identifieras och kontaktas med ett erbjudande om en genomgång av deras risksituation. Flera företag har efter en dialog med Folksam bland annat infört riktlinjer och mål för sitt miljöarbete. 3

6 Bolagsstyrningen hanterar även frågor om företagens ersättningsprogram där Folksam anser att programmen bör vara utformade på så sätt att de endast faller ut om de uppsatta målen uppfylls. Samtliga ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare bör även vara tydligt redovisade i årsredovisningen. Likaså arbetar Folksam för en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Möjligheterna till långsiktig lönsamhet skadas när kompetenta kvinnor och män står utanför styrelserummen på grund av kön, ålder, nationalitet eller för att de tillhör fel nätverk. För landets börsföretag skulle ökad jämställdhet i styrelserna leda till ökad kompetens, vilket i sin tur ger bättre fungerande företag och i förlängningen högre vinster. Trafiksäkerhetsforskning Folksam reglerar årligen ett stort antal trafikskador och har i drygt 30 år bedrivit forskning om trafiksäkerhet. Bland annat med hjälp av djupstudier av verkliga olyckor och information från, de i vissa bilar inmonterade svarta lådor, har bilars säkerhet ökat, risken för whiplashskador minskat, och skyddsnivån för små barn ökat. Risker I Folksam identifieras, värderas och hanteras risker enligt en koncerngemensam metod, vilket möjliggör en sammanvägning av riskerna en beräkning av risknivå. Riskhanteringen fokuserar på att koncernen genom att hantera riskerna effektivt, ska öka möjligheten att nå de uppsatta målen. En riskkommitté har uppdraget att säkerställa att bilden av koncernens riskexponering är rimlig. De risker som identifierats delas in i försäkrings- inklusive återförsäkrings-, operativa- och strategiska- samt placeringsrisker. Folksam Livs riskhantering redovisas under not 2, och där ges även upplysningar om försäkrings- och finansiella risker. 4

7 Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr KONCERNEN )) ) RESULTAT Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, netto Förändring i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader i försäkringsrörelsen Återbäring och rabatter, netto Försäkringsrörelsens tekniska resultat Återstående kapitalavkastning Övrigt 0 0 Årets resultat före skatt EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Uppskjuten skatteskuld Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Totalt konsolideringskapital NYCKELTAL Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 3,8 2,7 2,6 4,0 4,2 Totalavkastning, procent 1,1 2,0 6,5 9,9 7,5 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent )).Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år ej omräknade avseende denna principförändring 2) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år ej omräknade. Kollektiv Förvaltnings- Direkt- Total- konsolidekostnads- avkastning avkastning ringsnivå EJ KONSOLIDERADE DOTTERBOLAG procent procent procent procent Förenade Liv Gruppförsäkring AB 2,5 4,0 2,4 Förenade Liv Livförsäkring AB KPA Livförsäkring AB 1,0 3,8 2,6 179 KPA Pensionsförsäkring AB 0,5 3,3 6,3 102 KPA Pension AB 2) 2) KPA Pension AB tillhandahåller administrativa tjänster och produkter för arbetsgivarnas pensionsåtaganden. 5

8 Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr MODERFÖRETAGET ) ) RESULTAT Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, netto Förändring i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader i försäkringsrörelsen Återbäring och rabatter, netto Försäkringsrörelsens tekniska resultat Övrigt Resultat före bokslutsdispositioner och skatt EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Summa totala övervärden Totalt konsolideringskapital Kollektivt konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Kapitalbas för försäkringsgruppen Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen NYCKELTAL Livförsäkringsrörelsen Förvaltningskostnadsprocent 0,8 0,8 1,0 1,1 1,4 Anskaffningskostnadsprocent 2,6 2,8 2,5 3,6 4,2 Administrationskostnadsprocent för sparprodukter 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 Administrationskostnadsprocent för riskprodukter 8,5 8,6 9,9 8,4 7,4 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 3,9 3,6 3,4 4,0 4,2 Totalavkastning, procent 0,9 1,8 4,2 9,9 7,5 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent Kollektiv konsolideringsnivå, procent Retrospektivreservsmetoden 104,9 105,6 110,4 111,6 107,0 Pensionstilläggsmetoden 126,0 1).Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år ej omräknade avseende denna principförändring. 2) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år ej omräknade. Redovisade nyckeltal avseende direktavkastning för åren är beräknade enligt FFFS 2008:26. Redovisad totalavkastning är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. För åren är nyckeltalen beräknade enligt Försäkringsbranschens redovisningsnämnds (FRN) cirkulär 1/1993. Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till årsredovisningens noter. 6

9 Resultat och marknad Premieinkomsten för egen räkning ökade till (4 659) miljoner kronor och ökningen beror till största delen på samgåendet med KP. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick i moderbolaget Folksam Liv till (4 415) miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras till större delen av ökade försäkringstekniska avsättningar, som en följd av sjunkande marknadsräntor. Finansinspektionen har tagit beslut om att försäkringsföretag ska värdera avsättningar för försäkringar som inte klassificeras som tjänstepensionsförsäkringar baserat på en nominell ränta som är högst marknadsräntan på statsobligationer med motsvarande löptid. Förändringen gäller från och med Övergången har inneburit ett byte av redovisningsprinciper som påverkat resultat- och balansräkningar jämfört med vad som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Effekten av de ändrade redovisningsprinciperna framgår av not 47. Räntesatsen för försäkringar som klassificeras som tjänstepensionsförsäkringar väljs också sedan tidigare utifrån marknadsräntor. Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen för moderbolaget ökade till 670 (504) miljoner kronor och förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 0,8 (0,8) procent. Den kollektiva konsolideringen uppgick vid årets slut för premiebestämda försäkringar till 104,9 (105,6) procent och för förmånsbestämda försäkringar till 126,0 procent. Solvensgraden uppgick vid årsskiftet till 117 (131) procent. Solvensen beskriver hur väl ett livförsäkringsbolag lever upp till de garanterade åtagandena gentemot kunderna. Förenklat uttryckt kan man säga att för varje hundralapp som garanteras kunden finns det tillgångar som är värda 117 kronor. Den genomsnittliga återbäringsräntan före avdrag för skatt och avgifter har under 2008 för premiebestämd försäkring i verksamhetsgrenen KP varit 3,8 procent och för övrig premiebestämd försäkring 2,8 procent. Till följd av oroligheterna på aktiemarknaderna har återbäringsräntan sänkts i flera steg under Från den 1 november är återbäringsräntan 1,0 procent för all premiebestämd försäkring. Sänkningarna har skett för att slå vakt om den långsiktiga tryggheten i kundernas sparande. Folksam livkoncernen, inklusive ej konsoliderade dotterföretag, är den tredje största aktören på marknaden för fondförsäkring och övrig livförsäkring. Marknadsandelen minskade under året och uppgick till 10,5 (11,1) procent mätt i total premieinkomst enligt Försäkringsförbundets statistik. Folksam är tredje största aktören inom övrig livförsäkring (traditionell livförsäkring) med en marknadsandel på 12,3 (13,9) procent. Inom fondförsäkring ökade marknadsandelen till 7,7 (6,8) procent. Folksam Livs strategi att reducera ränteexponeringen har under året gett ett positivt utfall. Avkastningen på säkringsinstrument uppgick till miljoner kronor. Folksam Liv moderbolagets totalavkastning, inklusive säkringsinstrument, uppgick till 0,9 procent. Även dotterbolag inom Folksam Liv visar god avkastning. Totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring under 2008 blev rekordstark och uppgick till 6,3 procent trots den rådande finanskrisen. Under december 2008 blev det klart vilka bolag som är valbara inom avtalspension Svenskt Näringsliv-LO som berör 2,6 miljoner privatanställda arbetare. Folksam Liv blev ett alternativ som försäkringsgivare för traditionell försäkring medan Folksam LO Fondförsäkring blev en valbar försäkringsgivare för fondförsäkring. Kapitalförvaltning Utvecklingen på marknaderna under 2008 kom att genomsyras av finanskrisen. Såväl aktie- som räntemarknader upplevde ett år vilket ur ett historiskt perspektiv framstår som ett av de mest turbulenta någonsin. Olja- och råvarupriser sköt i höjden för att sedan kollapsa. Även fastighetsmarknaden utvecklades negativt om än inte i lika stor omfattning. Eventuella förhoppningar om att finanskrisen skulle få begränsade effekter gick definitivt om intet under hösten, när återverkningarna märkbart kom att påverka det allmänna konjunkturläget. För aktiemarknaderna blev 2008 ett synnerligen dåligt år. Stockholmsbörsen föll med närmare 42 procent, det enskilt svagaste resultatet någonsin. För globala aktier var utvecklingen marginellt bättre. Mätt i lokal valuta blev avkastningen minus 39 procent. Avkastningen för ej valutakurssäkrade innehav blev bättre, minus 29 procent, främst till följd av att US-dollarn och euron stärktes mot kronan. Obligationsräntorna föll mycket kraftigt under året till historiskt låga räntenivåer. Till exempel sjönk räntan på en svensk femårig statsobligation med nära 2,2 procentenheter till 2,0 procent. Trots utvecklingen på de finansiella marknaderna blev totalavkastningen på bolagets tillgångar positiv under Totalavkastningen på bolagets samtliga tillgångar, däribland koncernföretag, uppgick till 859 (1 162) miljoner kronor vilket motsvarar +0,9 procent (1,8 procent). De främsta orsakerna till att avkastningen trots finanskrisen blev positiv är dels att aktieexponeringen varit relativt låg under året, dels att Folksam Liv reducerat den finansiella risken i försäkringsåtagandena med räntebärande placeringar med lång löptid. Dessa utvecklades mycket gynnsamt i takt med att räntenivåerna föll. Under året har vissa förändringar av den strategiska placeringsinriktningen genomförts. Aktieexponeringen har minskat med 7 procentenheter och uppgick inklusive derivat till 19 procent vid utgången av året. Andelen fastigheter och alternativa placeringar har hållits oförändrade. Under 2008 stod Folksam Liv som garant för delar av Swedbanks nyemission. Genom detta kom Folksam Liv att investera miljoner kronor i preferensaktier i Swedbank. Aktieexponeringen mot Swedbank motsvarade 2 procent av bolagets tillgångar vid utgången av Per den gick KP Pensionskassa upp i Folksam Liv. Genom fusionen har kapitalet under förvaltning ökat med 33 miljarder kronor. 7

10 Totalavkastningstabell, moderföretaget Ingående Utgående Total- Total- Total- Totalmarknads- marknads- avkastning avkastning avkastning avkastning värde värde Mkr Mkr % % % Räntebärande placeringar ,2 2,4 0,9 Aktier ,0 0,4 12,0 Alternativa placeringar ,2 9,0 12,1 Fastigheter ,0 18,0 13,8 Totalt investeringsportföljen ,6 3,2 4,6 Bolagsstrategiska innehav ,7 0,8 7,2 Summa ,4 2,9 4,9 Säkringsinstrument Summa ,9 1,8 4,2 I de ingående marknadsvärden ingår KP Pensionskassa då samgåendet genomfördes per Följande påverkan har detta inneburit per portföljgrupp (jämfört med utgående marknadsvärde ): Räntebärande placeringar Aktier Fastigheter Totalt investeringsportföljen Bolagsstrategiska innehav 50 Summa Totalavkastningstabellen är uppställd enligt rekommendation från Försäkringsförbundet. Utgångspunkten vid framtagandet av totalavkastningstabellen är bolagets placeringsriktlinjer och interna rapportering. I noten 45 redovisas hur totalavkastningstabellen är kopplad till resultat- och balansräkningen. Finansiella risker i försäkringsåtaganden För de delar av bolagets verksamhet som omfattas av tjänstepensionsdirektivet har de försäkringstekniska avsättningarna, det vill säga nuvärdet av bolagets framtida åtaganden gentemot försäkringstagarna, sedan 2006 värderats med marknadsräntor. Genom beslut av Finansinspektionen värderas från och med 1 april 2008 även försäkringstekniska avsättningar i övrig livförsäkringsverksamhet med marknadsräntor. I och med att försäkringsavtalen löper över mycket lång tid följer att räntekänsligheten i avsättningarna blir betydande. Folksam Liv har anpassat sitt risktagande så att bolagets ekonomi inte ska påverkas fullt ut av ränteförändringar. Som ett komplement till bolagets räntebärande placeringar har därför Folksam Liv bland annat ingått så kallade ränteswapavtal (säkringsinstrument). Om räntenivåerna faller ökar värdet på säkringsinstrumenten vilket reducerar den effekt som ränterörelsen ger på åtagandena. Effekten blir det omvända om räntorna stiger säkringsinstrumenten utvecklas negativt men bolaget kompenseras av minskad skuldbörda. De kraftigt fallande marknadsräntorna innebar att värdet på de försäkringstekniska avsättningarna ökade med miljoner kronor. Genom användandet av säkringsinstrument kompenserades denna ökning till viss del av säkringsinstrumenten vars värden ökade med miljoner kronor. Resultat av finansiellt risktagande I tabellen nedan redogörs för resultatet av bolagets samlade finansiella risktagande (mkr) Kapitalavkastning Summa kapitalavkastning enligt tabell FTA och säkringsinstrument FTA Säkringsinstrument Summa Övrigt finansiellt risktagande Summa Totalt Summa

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm 1. Fastställande av dagordningen 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer