Årsredovisning för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser 16 Noter Not 1 Redovisningsprinciper i koncernen och moderbolaget 18 Not 2 Upplysningar om risker 28 Not 3 Premieinkomst 45 Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 45 Not 5 Försäkringsersättningar 45 Not 6 Driftkostnader 47 Not 7 Kapitalavkastning, intäkter 48 Not 8 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 48 Not 9 Kapitalavkastning, kostnader 49 Not 10 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 49 Not 11 Nettovinst eller nettoförlust per kategori av finansiella instrument 49 Not 12 Bokslutsdispositioner 51 Not 13 Skatt på årets resultat 51 Not 14 Immateriella tillgångar 52 Not 15 Byggnader och mark 53 Not 16 Aktier och andelar i koncernföretag 55 Not 17 Aktier och andelar i intresseföretag 56 Not 18 Aktier och andra andelar 56 Not 19 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 57 Not 20 Övriga lån 57 Not 21 Derivat 57 Not 22 Övriga finansiella placeringstillgångar 58 Not 23 Fordringar avseende direkt försäkring 58 Not 24 Fordringar avseende återförsäkring 58 Not 25 Övriga fordringar 58 Not 26 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden 58 Not 27 Materiella tillgångar 61 Not 28 Förutbetalda anskaffningskostnader 62 Not 29 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 Not 30 Efterställda skulder 63 Not 31 Ej intjänade premier och kvardröjande risker 63 Not 32 Oreglerade skador 64 Not 33 Återbäring och rabatter 64 Not 34 Uppskjuten skatteskuld 65 Not 35 Skulder avseende direkt försäkring 65 Not 36 Skulder avseende återförsäkring 65 Not 37 Skulder till kreditinstitut 65 Not 38 Derivat 66 Not 39 Övriga skulder 66 Not 40 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 66 Not 41 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 66 Not 42 Resultat per försäkringsklass 68 Not 43 Ställda panter 68 Not 44 Ansvarsförbindelser 69 Not 45 Åtagande 69 Not 46 Upplysningar om närstående 69 Not 47 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 74 Not 48 Viktiga uppskattningar och bedömningar 77 Not 49 Avstämning av totalavkastningstabell 78 Not 50 Byte av redovisningsprincip 79 1

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för organisationsnummer avger härmed årsredovisning för 2008, företagets 101:e verksamhetsår. Koncernstruktur Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar de helägda försäkringsdotterföretagen Svenska Konsumentförsäkringar AB (publ) och Tre Kronor Försäkring AB. En redovisning av samtliga dotterföretag och intresseföretag lämnas i noterna i balansräkningen. Folksamgruppen utgörs av Folksam livkoncernen respektive Folksam sakkoncernen inklusive ej konsoliderade dotterbolag. I not 43, Upplysningar om närstående, ges en detaljerad beskrivning av Folksamgruppen och de relationer som finns mellan de bolag som ingår. Med Folksam avses i det följande Folksamgruppen. Verksamhet Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska konsumentmarknaden. Bolaget tillhandahåller individ- och gruppförsäkring inom främst produktområdena bil, hem och villa samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Folksam Sak är ett kundägt företag och har som främsta uppgift att skapa nytta för kunderna. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna. Ett flertal produkter och tjänster erbjuds kunderna i form av paketerade helhetslösningar för att på bästa sätt motsvara och täcka de behov som finns. Ambitionen är att vara det naturliga valet för hela svenska folket. I paketet som marknadsförs under namnet Det trygga boendet ingår både sak- och personförsäkring, servicetjänster och finansiella tjänster. Folksams företagsaffär kompletterar satsningen på tjänstepension vilket gör att Folksam kan uppträda som ett fullsortimentbolag för det lilla företaget. Det ska därigenom ges möjlighet för korsförsäljning mellan Folksamsgruppens olika varumärken vilket möjliggör ökad försäljning och lönsamhet. Det strategiska samarbetet med Swedbank har breddat Folksam Saks distrubitionsförmåga via dotterbolaget Tre Kronor. Sakförsäkringarna ingår i Swedbanks produktutbud och säljs genom befintliga distributionskanaler under Swedbanks varumärke. En ny organisation påbörjades i Folksamgruppen under hösten i samband med framtagandet av en ny affärsstrategi Målsättningen är att verksamheten från och med 2009 ska arbeta i olika affärssegment oavsett bolag inom gruppen. Affärssegmenten är Privat affär, Partner- och Företagsaffär samt Kollektivavtalad affär. Bolagen inom gruppen ska samverka för att nyttja alla Folksams resurser. De affärsdrivande segmenten ska stödjas av koncerngemensamma funktioner som Personal, IT, Produkt, Skador, Ekonomi, Vdstaber, Finans, Controllerfunktionen samt Kommunikation. Bolagsstyrning Bolagsstyrningen av Folksam Sak och Folksam Liv utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Eftersom Folksam är ett kundägt bolag, innebär det att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds kunderna av särskilt valda delegater. De bestämmelser som finns i svensk kod för bolagsstyrning tillämpar Folksam för de delegerade. En separat bolagstyrningsrapport och rapport om den interna kontrollen upprättas och finns presenterad på folksam.se. Styrelsens arbete Under året hölls sju ordinarie och två extra styrelsemöten. Dessutom fick styrelseledamöterna vid ett antal tillfällen information via e-post och vid ett tillfälla via sms. Styrelsens båda utskott, Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet, hade fem respektive tre sammanträden. Av Folksams styrande regelverk är 26 fastställda av styrelsen. Under året har styrelsen gått igenom dessa och vid behov reviderat respektive policy och instruktion. Vissa av regelverken fastställs årligen, oavsett om de förändras eller inte. Inför varje ordinarie styrelsemöte har styrelsen fått en skriftlig rapport av Vd, vilken behandlat viktigare händelser och skeenden i Folksam men också i branschen i övrigt. I enlighet med en strategisk dagordning har styrelsen under året också behandlat bland annat följande frågor: Compliancerapport, genomgång av dotterbolagens verksamhet och ekonomi, konkurrentanalyser, riskhantering, internrevisionsrapporter och fastställande av återförsäkringsprogram. I syfte att få tillfälle att diskutera strategiska och framåtblickande frågor mer ingående genomförde styrelsen under året ett tvådagarsseminarium. Delar av seminariet genomfördes tillsammans med Folksam Livs styrelse. 1

4 Personalinformation Anställnings- och arbetsvillkor Folksam är genom medlemskapet i Arbetsgivarorganisationen KFO bunden av kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän med Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF, Handelsanställdas förbund och Jusek. Avtalet med Jusek omfattar samtliga anställda som är medlemmar i ett fackförbund som i sin tur är medlem i SACO. Folksams tjänstepensioner (KTP-planen) är kollektivavtalsreglerad med de fackliga motparterna. Löner och allmänna anställningsvillkor för Folksam-, Privat-, Företags- och TM-ombud är kollektivavtalsreglerade med Handelsanställdas förbund. Tjänstepensionen för ombuden (KAP) är kollektivavtalsreglerad mellan KFO och LO. Medeltal anställda samt löner och ersättningar med särskild specifikation på ersättningar till ledande befattningshavare redovisas under not 44. Satsning på kompetensförsörjning och ledarskap Folksams personalpolitik ska stödja Folksams affärer. Folksam ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och konkurrenskraftiga erbjudanden. För att nå målet ska Folksam arbeta med kompetensförsörjning på ett systematiskt och framtidsinriktat sätt. Under 2008 infördes en ny rekryteringsprocess som bygger på ett inkluderande förhållningssätt som syftar till att främja mångfald. Processen fokuserar på en tydlig kravanalys och en systematisk urvalsprocess där kompetensen värderas utifrån behoven. Folksams målsättning är att ha ledare som är trygga i att utveckla medarbetare och skapa lag. Under året gjordes en satsning på högre ledarutbildning med syfte att förbereda en grupp chefer för framtida högre chefsroller i Folksam. Fokus låg på att stärka den individuella ledarkompetensen. Dessutom genomfördes ett utvecklingsprogram för att identifiera potentiella framtida ledare. Programmet behandlade områden som personlig utveckling, karriärplanering, ledarskap och affärer. Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete Folksam arbetar aktivt för att uppnå ökad jämställdhet och mångfald. En viktig del i detta arbete är att utveckla en företagskultur där olikheter och kompetens värderas på ett affärsmässigt sätt. Mot den bakgrunden erbjöds alla chefer under 2008 en utbildning som delvis utmanade väletablerade tankesätt. Syftet var framförallt att öka engagemanget kring mångfaldsfrågor samt att tydliggöra kopplingarna mellan mångfald, kompetens och affärsnytta. En mångfaldsgrupp, bestående av såväl fackliga representanter som medarbetare och chefer, ansvarar för den årliga revideringen av jämställdhets- och mångfaldsplanen samt den fortsatta utvecklingen av arbetet. Friskare medarbetare Sedan flera år arbetar Folksam målinriktat för minskad sjukfrånvaro och friskare medarbetare. Arbetet har resulterat i successivt sjunkande sjuktal. Under 2008 påbörjades projektet Aktiv rehabilitering av långtidssjukskrivna som syftar till att tillvarata de långtidssjukas arbetsförmåga, vilket är en vinst såväl för de långtidssjukskrivna själva som för Folksam och samhället. Folksam har under året vidareutvecklat rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att medarbetarnas arbetsförmåga tas till vara på bästa sätt. Processen är framtagen utifrån den nya rehabiliteringskedjan som infördes under 2008 i samband med förändringarna i sjukförsäkringen. Genom tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder samt ett enhetligt och strukturerat arbetssätt underlättas återgången i arbete för de sjukskrivna. Tydligare samband mellan personliga insatser och övergripande mål Under 2008 fastställdes en ny affärsstrategi för hela Folksamgruppen. I syfte att öka medarbetarnas förståelse för hur individuella insatser bidrar till affärsstrategin har alla medarbetare genomfört en webbaktivitet. I denna uppmanades alla att reflektera över sin roll i Folksamgruppens arbete framåt. I mål- och utvecklingssamtalet ska det individuella bidraget konkretiseras genom minst en planerad aktivitet som ska genomföras under På så sätt blir den enskilda insatsen tydligare kopplad till målen. Folksams styrelser beslutade även att 20 procent av belöningsprogrammet för 2008 ska kopplas till medverkan i aktiviteten. Resultatet av belöningsprogrammet som helhet är ännu inte klart. Folksams belöningsprogram omfattar alla medarbetare i Folksamgruppen, med undantag av koncernledningens ledamöter. 2

5 Folksams mervärden Ekologiskt perspektiv De delar av Folksam som har störst möjlighet att påverka miljön till det bättre har miljöcertifierats enligt ISO 14001, den vedertagna internationella standarden inom miljöledningssystem. Idag är verksamheterna inom bil- och byggskador miljöcertifierade. För att minska utsläppen vid tjänsteresor har Folksam en resepolicy som bland annat innebär effektivare bilåkning genom körscheman och särskilda besiktningsdagar vid skadebesiktningar. Policyn ställer också krav på vilka färdmedel som ska användas på olika sträckor. Med miljön i fokus vid skadereglering, ställs höga miljökrav på de entreprenörer som anlitas vid reparation av försäkrade hus och bilar. För att bli en av Folksams potentiella leverantörer måste en detaljerad mijlökravspecifikation fyllas i. Det finns specifikationer för byggentreprenörer, bilverkstäder, bildemonteringsanläggningar, saneringsföretag och tvätterier. I dag har Folksam avtal med drygt 200 byggfirmor, 1400 bilverkstäder och bildemonterare samt 40 tvätt- och saneringsföretag. Sedan 2001 använder Folksam Bra Miljöval-el för driften av sina fastigheter och som ett ytterligare led i arbetet för en minskad växthuseffekt blev Folksam under 2006 ett klimatneutralt företag. Det innebär att Folksam årligen ser till att plantera så många nya träd som krävs för att neutralisera företagets årliga koldioxidutsläpp. Planteringarna, som görs i Mexiko och Uganda, återbeskogar mark och binder kol men bidrar även till ökad ekologisk och social mångfald i odlingsområdena. En revisonsgranskad hållbarhetsrapport redovisas varje år där mer utförlig beskrivning finns kring Folksams miljöarbete liksom andra mervärdesområden som Folksam prioriterar. Ekonomiskt perspektiv Folksam förvaltade under 2008 drygt 190 miljarder kronor för sina drygt fyra miljoner kunders räkning. Genom en sådan maktbas kan Folksam påverka och långsiktigt förändra samhället för att uppnå ökad hållbarhet och trygghet för individen. Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption påverkar vi därför de företag vi investerar i. Förutom detta har Folksam också uteslutande kriterium som gäller tobak och klustervapen. Genom aktiv bolagsstyrning kan Folksam påverka bolagen. Varje år studeras verksamheten i bolag. Vissa av de företag som löper störst risk för att råka ut för incidenter beträffande miljö och mänskliga rättigheter identifieras och kontaktas med ett erbjudande om en genomgång av deras risksituation. Flera företag har efter en dialog med Folksam bland annat infört riktlinjer och mål för sitt miljöarbete. Bolagsstyrningen hanterar även frågor om företagens ersättningsprogram där Folksam anser att programmen bör vara utformade på så sätt att de endast faller ut om de uppsatta målen uppfylls. Samtliga ersättningar till vd och ledande befattningshavare bör även vara tydligt redovisade i årsredovisningen. Likaså arbetar Folksam för en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Möjligheterna till långsiktig lönsamhet skadas när kompetenta kvinnor och män står utanför styrelserummen på grund av kön, ålder, nationalitet eller för att de tillhör fel nätverk. För landets börsföretag skulle ökad jämställdhet i styrelserna leda till ökad kompetens, vilket i sin tur ger bättre fungerande företag och i förlängningen högre vinster. Trafiksäkerhetsforskning Folksam reglerar årligen ett stort antal trafikskador och har i drygt 30 år bedrivit forskning om trafiksäkerhet. Bland annat med hjälp av djupstudier av verkliga olyckor och information från, de i vissa bilar inmonterade svarta lådor, har bilars säkerhet ökat, risken för whiplashskador minskat, och skyddsnivån för små barn ökat. Risker I Folksam identifieras, värderas och hanteras risker enligt en koncerngemensam metod, vilket möjliggör en sammanvägning av riskerna en beräkning av risknivå. Riskhanteringen fokuserar på att koncernen genom att hantera riskerna effektivt, ska öka möjligheten att nå de uppsatta målen. En riskkommitté har uppdraget att säkerställa att bilden av koncernens riskexponering är rimlig. De risker som identifierats delas in i försäkrings-, operativa- och strategiska-, återförsäkrings- samt placeringsrisker. Folksam Saks risker redovisas under not 2. 3

6 Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr KONCERNEN ) ) RESULTAT Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar, netto Driftskostnader i försäkringsrörelsen Återbäring och rabatter, netto Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsrörelsens tekniska resultat Återstående kapitalavkastning Övrigt Resultat före bokslutsdispositioner och skatt EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Efterställda skulder Uppskjuten skatteskuld Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Totala övervärden Totalt konsolideringskapital NYCKELTAL Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent Driftskostnadsprocent Totalkostnadsprocent Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 4,4 3,7 3,1 2,4 1,3 Totalavkastning, procent 2,2 3,3 3,0 2,7 3,4 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent ) Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år är inte omräknade avseende denna principförändring. 2) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år är inte omräknade. Redovisade nyckeltal avseende direktavkastning för åren är beräknade enligt FFFS 2008:26. Redovisad totalavkastning är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. För åren är nyckeltalen beräknade enligt Försäkringsbranschens redovisningsnämnds (FRN) cirkulär 1/1993. Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till årsredovisningens noter. 4

7 Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr MODERFÖRETAGET ) ) RESULTAT Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar, netto Driftskostnader i försäkringsrörelsen Återbäring och rabatter, netto Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsrörelsens tekniska resultat Återstående kapitalavkastning Övrigt Resultat före bokslutsdispositioner och skatt EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Obeskattade reserver Efterställda skulder Uppskjuten skatteskuld Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncern- och intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Totala övervärden Totalt konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Gruppbaserad kapitalbas Gruppbaserad solvensmarginal NYCKELTAL Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent Driftskostnadsprocent Totalkostnadsprocent Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 4,9 3,9 2,9 2,3 1,2 Totalavkastning, procent 2,5 3,5 2,9 2,7 3,4 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent ) Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år är inte omräknade avseende denna principförändring. 2) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år är inte omräknade. Redovisade nyckeltal avseende direktavkastning för åren är beräknade enligt FFFS 2008:26. Redovisad totalavkastning är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. För åren är nyckeltalen beräknade enligt Försäkringsbranschens redovisningsnämnds (FRN) cirkulär 1/1993. Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till årsredovisningens noter. 5

8 Resultat och marknad Moderföretaget visar en vinst före bokslutsdispositioner och skatt på (1 061) miljoner kronor. Premieintäkterna (efter avgiven återförsäkring) i moderbolaget minskade till (7 410) miljoner kronor. Konkurrenssituationen är fortsatt hård genom att såväl nya aktörer försöker etablera sig på marknaden, som att branschen kan uppvisa en god lönsamhet. En ökad grad av individualiserad premiesättning och ökat fokus på att attrahera fler kunder att samla sina försäkringar i Folksam har under senare delen av året vänt en negativ utveckling av antalet försäkringar. Försäkringsersättningarna (efter avgiven återförsäkring) minskade och uppgick till (5 558) miljoner kronor. En översyn av avsättningarna för oreglerade skador avseende invaliditetsersättningar genomfördes under Den gav att avsättningarna kunde sänkas för vuxenolycksfallsförsäkringen tack vare ett konsekvent gynnsamt utfall de senaste fem åren. Översynen innebar också att avsättningarna förstärktes för barnsjukförsäkringen till följd av att ersättningar för psykiska sjukdomar ökat de senaste åren. Den totala effekten var att avsättningarna sänktes med cirka 650 mkr. Driftskostnadsprocenten som andel av premierna ökade till 21,8 (18,2) procent och skadekostnadsprocenten minskade till 66,0 (75,0) procent. Totalkostnadsprocenten minskade till 87,9 (93,2) procent. Konsolideringsgraden uppgick till 114,2 (92,8) procent i moderbolaget. Marknadsandelen för Folksam Sak inklusive Svenska Konsumentförsäkringar AB och Tre Kronor Försäkring AB, minskade till 14,1 (14,5) procent mätt i totalt inbetalda premier enligt Försäkringsförbundets statistik. Marknadsandelar mätt i antal försäkringar uppgick inom separat hemförsäkring till 49,1 (50,4) procent, inom villahemförsäkring till 27,3 (26,9) procent och inom personbilsförsäkring till 19,2 (19,4) procent. Folksam Sak har under året avyttrat två dotterbolag, Folksam Fond AB och Folksam Auto AB. Realisationsvinsten vid avyttringarna av dessa blev för Folksam Sak moderbolaget 385 miljoner kronor respektive 11 miljoner kronor. Kapitalförvaltning Utvecklingen på marknaderna under 2008 kom att genomsyras av finanskrisen. Såväl aktie- som räntemarknader upplevde ett år, vilket ur ett historiskt perspektiv framstår, som ett av de mest turbulenta någonsin. Olja- och råvarupriser sköt i höjden för att sedan kollapsa. Den generella utvecklingen på fastighetsmarknaden var svag. Eventuella förhoppningar om att finanskrisen skulle få begränsade effekter gick definitivt om intet under hösten, när återverkningarna märkbart kom att påverka det allmänna konjunkturläget. För aktiemarknaderna blev 2008 ett synnerligen dåligt år. Stockholmsbörsen föll med närmare minus 42 procent, det enskilt svagaste resultatet någonsin. För globala aktier var utvecklingen marginellt bättre. Mätt i lokal valuta blev avkastningen minus 39 procent. Avkastningen för ej valutakurssäkrade innehav blev bättre, minus 29 procent, främst till följd av att US-dollarn och euron stärktes mot kronan. Obligationsräntorna föll mycket kraftigt under året till historiskt låga räntenivåer. Till exempel sjönk räntan på en svensk femårig statsobligation med nära 2,2 procentenheter till 2,0 procent. På grund av fallande obligationsräntor blev avkastningen trots finanskrisen relativt god under Totalavkastningen på bolagets samtliga tillgångar, däribland koncernföretag, uppgick till 604 (784) miljoner kronor under 2008, vilket motsvarar 2,5 procent (3,5 procent). Bolagets strategiska tillgångsfördelning, framförallt styrd av försäkringsåtagandenas art och bolagets risktolerans, är det som i huvudsak förklarar resultatet. Under året har främst aktieexponeringen förändrats. Inklusive derivat uppgick aktieexponeringen vid utgången av året till 9 procent, en minskning med 2 procentenheter från föregående år. Under 2008 stod Folksam Sak som garant för delar av Swedbanks nyemission. Genom detta kom Folksam Sak att investera 849 miljoner kronor i preferensaktier i Swedbank. Aktieexponeringen mot Swedbank motsvarade 3 procent av bolagets tillgångar vid utgången av Totalavkastningstabell, moderföretaget Ingående Utgående Total- Total- Total- Totalmarknads- marknads- avkastning avkastning avkastning avkastning värde värde Mkr Mkr % % % Investeringsportföljen Räntebärande ,7 2,9 1,8 Aktier ,9 2,4 18,1 Alternativa placeringar ,2 6,7 3,9 Fastigheter ,3 10,3 7,5 Totalt investeringsportföljen ,0 3,2 3,1 Bolagsstrategiska innehav ,2 10,9 0,8 Summa ,5 3,5 2,9 Totalavkastningstabellen är uppställd enligt rekommendation från Försäkringsförbundet. Utgångspunkten vid framtagandet av totalavkastningstabellen är bolagets placeringsriktlinjer och interna rapportering. I not 49 redovisas hur totalavkastningstabellen är kopplad till resultat- och balansräkningen. 6

9 Placeringstillgångarnas fördelning Folksam Sak Svenska aktier 5% Utländska aktier 3% Fastigheter 8% Alternativa placeringar 2% Räntebärande 82% Dotterföretag Svenska Konsumentförsäkringar AB (publ) visar ett stabilt positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 117,7 (103,1) miljoner kronor trots att marknaden under året har varit mycket hårt konkurrensutsatt, vilket har haft en negativ påverkan på bestånd och utveckling inom samtliga försäkringsgrenar. Skadeförsäkringsrörelsens ekonomi är således stabil och ett reducerat ekonomiskt risktagande utgör utgångspunkt för verksamheten. Konsolideringskapitalet är oförändrat 485 (485) miljoner kronor. Tre Kronor Försäkring AB har under sitt första hela år i Folksam Saks ägo uppvisat en ökande premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) på 99,0 (41,9) miljoner kronor. Försäkringsrörelsen har fortsatt att utvecklas positivt och det tekniska resultatet visar på en kraftig resultatförbättring från 37,3 miljoner kronor under föregående år till 3,3 miljoner kronor. Tre Kronors och bankens koncept har initialt visat sig lyckosamt och under 2009 förväntas försäljningstillväxten bli god. 7

10 Väsentliga händelser Swedbank Robur har förvärvat Folksam Fond AB med ett förvaltat kapital på 28 miljarder kronor. Folksam Sak ägde 90,2 procent av bolaget. Förvärvet genomfördes då köpeskillingen erlades. Realisationsvinsten 385 mkr ingår i kapitalavkastningen. Finansinspektionen (FI) har tagit beslut om att försäkringsföretag ska värdera avsättningar för verksamhet som avser annan försäkring än tjänstepensionsförsäkring, baserat på en nominell ränta som är högst marknadsräntan på statsobligationer med motsvarande löptid. Förändringen gäller from Folksam Sak har valt att redovisa detta som en förändring av redovisningsprincip vilket innebär att jämförelseåret 2007 har räknats om. Framtida utveckling Det är viktigt att fortsätta vårda försäkringsresultatet nu när lägre avkastning kan förväntas på finansiella tillgångar på grund av den finansiella oron. Samhällsutvecklingen leder till ett ökat behov av kompletterande trygghetslösningar och det innebär att Folksam måste ta fram nya försäkringslösningar för att vara med på den marknaden. Sådana lösningar kombinerat med ett tydligare helkundserbjudande är viktigt för verksamheten de kommande åren. Folksam ska också fortsätta och vidareutveckla det positiva samarbetet med Swedbank. Förslag till vinstdisposition Till stämmans förfogande står: Balanserad vinst ,99 Årets vinst , ,02 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen ,02 kronor balanseras i ny räkning. Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar för koncernen och moderföretaget jämte därtill hörande noter. 8

11 RESULTATRÄKNING Koncernen Moderföretaget Mkr TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Not Premier för avgiven återförsäkring Not Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Not Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Not Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Not 7, Orealiserade vinster på placeringstillgångar Not 8, Kapitalavkastning, kostnader Not 9, Orealiserade förluster på placeringstillgångar Not 10, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Rörelseresultat i andra företag än försäkringsbolag 6 12 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Not Resultat före skatt Skatt på årets resultat Not ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Försäkringstagarna Minoritetsintressen 0 0 9

12 RESULTATANALYS Sjuk- & Företag Sjöfart, olycks- Hem och luftfart Moderföretaget falls- och Fastig- Motor- och Mkr försäkring villa het fordon Trafik transport Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) 24 Driftskostnader Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) 1 0 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring och rabatter Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker 0 Oreglerade skador

13 RESULTATANALYS Total Kredit försäkring Mottagen Moderföretaget och Övriga av svenska åter- Mkr borgen Husdjur grenar risker försäkring Totalt Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) 1 1 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring och rabatter Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker 0 0 Oreglerade skador

14 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Koncernen Moderföretaget Mkr Immateriella tillgångar Not 14 Goodwill Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Not Placeringar i koncern- och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Not Aktier och andelar i intresseföretag Not Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Not 18, Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not 19, Övriga lån Not 20, Derivat Not 21, Övriga finansiella placeringstillgångar Not 22, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Summa placeringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Not Oreglerade skador Not Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Not Fordringar avseende återförsäkring Not Aktuell skattefordran Övriga fordringar Not Andra tillgångar Materiella tillgångar Not Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Not Förutbetalda anskaffningskostnader Not Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not SUMMA TILLGÅNGAR

15 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Koncernen Moderföretaget Mkr Eget kapital Garantikapital Eget kapitalandel i obeskattade reserver Andra fonder Reservfond Kapitalandelsfond 26 2 Balanserat resultat Årets resultat Minoritetsintressen 4 4 Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Efterställda skulder Not 30, Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Not Oreglerade skador Not Återbäring och rabatter Not Avsättningar för andra risker och kostnader Uppskjuten skatteskuld Not Skulder Skulder avseende direkt försäkring Not Skulder avseende återförsäkring Not Skulder till kreditinstitut Not 37, Derivat Not 38, Övriga skulder Not 39, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 40, SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Not ANSVARSFÖRBINDELSER Not ÅTAGANDEN Not Inga 210 Inga 13

16 REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Mkr Koncernen Ingående balans enl. fastställd balansräkning Byte av redovisningsprincip 1) Justerad ingående balans Föregående års vinstdisposition Övrig förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Koncernbidrag/aktieägartillskott Eget kapital Garanti - obesk. kapital reserv BUNDET EGET KAPITAL andel i Reserv fond 2 2 Kapital andels fond FRITT EGET KAPITAL Balans erad förlust Årets resultat Eget kapital hänförlig till försäkrings tagarna Minoritets intresse 4 4 TOTALT Totalt eget kapital Under räkenskapsåret tilldelad återbäring Avsättning till kapitalandelsfond Omräkningsdifferens Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med ägare Utdelning Utgående balans Föregående års vinstdisposition Övrig förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Avsättning till kapitalandelsfond Omräkningsdifferens Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med ägare Utdelning Utgående balans ) Omräkning har skett på grund omvärdering av försäkringstekniska avsättningar som avser annan försäkring än tjänstepensionsförsäkring, för mer information se not

17 REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL Totalt Garanti- Reserv- Balanserat Årets eget Mkr Kapital fond resultat resultat kapital Moderföretaget Ingående balans Justering för ändrad redovisningsprincip 1) Justerad ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans ) Omräkning har skett på grund omvärdering av försäkringstekniska avsättningar som avser annan försäkring än tjänstepensionsförsäkring, för mer information se not 50. I not 1 Redovisningsprinciper beskrivs karaktär och syfte med reservposter under eget kapital. 15

18 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderföretaget Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före bokslutsdispositioner 1) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2) Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder Förändring av övriga rörelsefordringar Förändring av övriga rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring av placeringstillgångar Förändring av placeringstillgångar som inte används direkt i rörelsen Nettoinvestering i koncernföretag 3) Nettoinvestering i övriga placeringstillgångar Förändring av materiella och immateriella tillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Aktieägartillskott, netto 30 Koncernbidrag, netto 39 6 Utdelning 1 Ränta på garantikapital och efterställda skulder KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 4) Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut 4) Årets kassaflöde ) Betalda och erhållna räntor Under perioden betald ränta Under perioden erhållen ränta Summa betalda och erhållna räntor ) Poster som inte ingår i kassaflödet Nedskrivningar Avskrivningar Icke utdelad resultatandel i intressebolag 8 Realiserad vinst (-) / förlust (+) Orealiserad vinst (-) / förlust (+) Valutakursvinst (-) / -förlust (+) Förändring av upplupet anskaffningsvärde räntebärande värdepapper Förändring av avsättningar avseende försäkringsavtal Förändring av premiefordran Summa poster som inte ingår i kassaflödet

19 KASSAFLÖDESANALYS, FORTS Koncernen Moderföretaget 3) Företagsförvärv Goodwill 37 Övriga tillgångar 87 Avsättningar Övriga skulder 66 Kassa och likvida medel 18 Total köpeskilling för årets förvärv 76 Avgår: Likvida medel i förvärvade bolag 18 Påverkan på koncernens likvida medel 58 3) Avyttrad verksamhet Anläggningstillgångar 35 Rörelsetillgångar 23 Likvida medel 47 Övriga skulder 21 Avyttrade nettotillgångar 84 Realisationsvinst 353 Erhållen köpeskilling 437 Avgår: Ej betald köpeskilling 10 Likvida medel i avyttrade bolag 47 Påverkan på koncernens likvida medel 380 4) Delkomponenter som ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar jämställda med likvida medel Summa delkomponenter som ingår i likvida medel Som kortfristiga placeringar har klassificerats ej likviderade affärer avseende aktier och obligationer vilka likvidregleras i nära anslutning till affärsdagen. 17

20 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 2008 och avser som är ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Bohusgatan 14, Stockholm och organisationsnummer är Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet. Överensstämmelse med normgivning och lag Folksam Saks årsredovisning och koncernredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1. Folksam Sak tillämpar sk lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.1 och FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag som beskrivs i avsnittet om Moderföretagets redovisningsprinciper. Förutsättningar vid upprättande av Folksam Saks finansiella rapporter Folksam Saks funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument och finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Även fastigheter värderas till verkligt värde. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. I not 48 beskrivs bedömningar och uppskattningar som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. De viktigaste antagandena som påverkar redovisade belopp för tillgångar och skulder är relaterade till de försäkringstekniska avsättningarna. Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie boksluts- och prognosarbetet. Eventuellt överskott eller underskott redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med undantag för åren i femårsöversikten, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna om inte annat framgår nedan. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 mars Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på stämman den 22 april

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer