Blekinge Engineering Software Qualities

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge Engineering Software Qualities"

Transkript

1 Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin

2 Om KK-stiftelsen För att stärka Sveriges förmåga att skapa värde ska KK-stiftelsen bidra till att näringsliv, lärosäten och forskningsinstitut tillsammans utvecklar ny kunskap och kompetens. Vi är en aktiv finansiär som vill skapa möjligheter, förstärka positiva effekter och stödja risktagande. Sedan starten 1994 har vi satsat mer än sex miljarder kronor i över projekt som handlar om utveckling av nya lärosäten och institut, kompetensutveckling i näringslivet, och lärande och IT. Titel: Blekinge Engineering Software Qualities. Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Författare: Ulrika Ekström (huvudförfattare), Christina Johannesson och Anders Sundin Utgivare: KK-stiftelsen : KK-stiftelsen Datum: 2009 ISSN: Diarienr: 2009/0040 I rapportserien publicerar KK-stiftelsen rapporter, förstudier och utvärderingar av våra program och projekt. De värderingar och slutsatser som redovisas är författarnas egna. Det innebär inte att KKstiftelsen tar ställning till framförda åsikter, bedömningar och resultat. KK-stiftelsens rapporter finns att beställa eller ladda ner på

3 Förord KK-stiftelsen stödjer aktivt de nya universiteten och högskolorna att bygga upp långsiktigt stabila forskningsmiljöer på hög internationell nivå. Stödet gäller oberoende av vetenskapsområde. Ett krav för stöd är att forskningen har god vetenskaplig kvalitet, är relevant för näringslivet och finansierad till lika stor del av näringslivet. En del av stiftelsens stöd till forskning och samverkan med näringslivet är de s.k. profilsatsningarna. Avsikten är att bygga upp kvalitativt starka forskningsmiljöer i samproduktion där relationen mellan näringsliv och akademi fungerar så att forskningen sker kring en gemensam frågeställning, ett gemensamt genomförande och gemensamt handhavande av forskningsresultaten. Stiftelsen stödjer verksamheten under sex år. Förhoppningen är att det under den tiden etableras en verksamhet som kan få fortsatt finansiering från andra källor. Stiftelsen bidrar med maximalt 36 miljoner kronor till respektive profil, näringslivet med lika mycket. Stiftelsen har beviljat sammanlagt 396 miljoner kronor till elva forskningsprofiler 1 vid tre tillfällen. Se också I april 2001 beslutade stiftelsen om stöd till följande forskningsprofiler som nu är slututvärderade BESQ Engineering Software Qualities (Blekinge Tekniska Högskola) AASS Tillämpade autonoma sensorsystem (Örebro universitet) NSE - Den nya tjänsteekonomin (Karlstads universitet) Syftet med slututvärderingen är att 1. ge programmet och forskningsprofilerna ett betyg på verksamheten 2. bidra till fortsatt verksamhetsutveckling för profilerna 3. öka förståelsen av grundläggande processer och händelser som kan användas främst i nya satsningar som stiftelsen initierar. Denna rapport som utförts av FBA Holding, Stockholm, är en slututvärdering av profilen BESQ Engineering Software Qualities vid Blekinge Tekniska Högskola. Utvärderingsansvarig Christina Ehneström 1 KK-stiftelsen har tidigare låtit slututvärdera tre och halvtidsutvärdera åtta forskningsprofiler. Dessutom finns metarapporer för de två tillfällen då utvärderingar hittills genomförts. Rapporterna finns på stiftelsens hemsida.

4

5 Innehållsförteckning 1 Executive summary Sammanfattning Inledning Bakgrund KK-stiftelsens profilsatsning Utvärderingens syfte Utvärderingsmodell Huvudmodell summativ och formativ utvärdering Utvärderingens genomförande Självvärdering Processutvärdering Telefonintervjuer Peer review Ingångsvärde för BESQ Planen Vision och mål Forskningsområden Personal och organisation Samarbetspartner och motfinansiering Information och kommunikation Utfallet Måluppfyllelse Forskning och högskolans profil Doktorandutbildning Delprojekten inom BESQ Akademiska nätverk Näringslivssamarbete Grundutbildning Information och kommunikation Stabilitet och långsiktighet Vision Personal och organisation BESQ RC En diskussion om resultat Resultat för akademin Tillgång till empiri Förädlad forskningsmetodologi Publiceringar och konferenser Ökad attraktionskraft En forskningsmiljö... 36

6 7.2 Resultat för näringslivet Dialog och mötesplats Arbetssätt Kommersiell nytta Arbetskraft Skillnad mellan plan och utfall Från produktfokus till balans mellan produkt och process Från flera små lokala samarbetspartner till några få stora Aktivt integrationsarbete Stort internationellt genomslag Breddat forskningsområde Från svenska till utländska studenter En diskussion om process IT-kraschen Halvtidsutvärderingen och efterarbetet Fler seniora forskare Gästforskarprogrammet Mentorprogrammet Integreringsarbete Integration av personer Integration av projekt Synlighet Informationsaktiviteter Publiceringar Disputationer Masterutbildningar BESQ RC Finansiering Hantering av kritiska faktorer Samarbetsklimat och ledarskapsförmågor Goda upparbetade kontakter med näringslivet Lättrörlig miljö Företagens mottagarförmåga Anpassning till företagens behov Gemensam förståelse Lärdomar Resultatöverföring Värdet av empiriska resultat Mjukare start rekryteringsprocess i flera led Integrera projekt eller arbeta mer i kluster Kontinuitet tydliggöra mål, strategi och fortsättning En reservplan Nå företagens ledning kommunikation till företag... 57

7 12 Framtida utmaningar Synliggöra forskningen och förädla resultatet Bredd och fokus Finansiell kris Studenter och forskare inom programvaruteknik Statlig forskningspolitik Bilaga A: BESQ Peer review report... 61

8

9 1 Executive summary Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ) is a research profile at Blekinge Institute of Technology. The profile has received funding from the Knowledge Foundation (36 MSEK) between 2002 and 2008 in order to establish a qualitative research profile. According to the contract, the objective is to develop an academically competitive research environment of national relevance to industry which shall persist and grow stronger after the end of the financed six-year period. FBA has been commissioned to carry out the final evaluation of the BESQ profile. The evaluation is based on document analysis, interviews with researchers at the profile s programme management group, PhD students and industrial collaborators. The evaluation has also included a selfevaluation, a process evaluation and a peer review, with experts from Keele University, UK, the University of Oslo, Norway, Ericsson Software Research as well as the University of Lund. The purpose of the evaluation is threefold. To verify that the activities have been carried out as stated in the agreement between the profile management and the Knowledge Foundation. To analyse the profile s result and the working process that led to it. To give feedback on experiences, both to the profile and the Knowledge Foundation in order to contribute to the understanding of opportunities and limitations in developing a strong and coproducing research environment. The overall objective of BESQ has been to provide an understanding of and an improvement in various quality attributes. The research has focussed on four research areas: processes and methods for development and management, software architecture, performance and availability aspects, use orientation in software development. The research profile consists of people from the Department of Systems and Software Engineering (APS) and the Department of Interaction and System Design (AIS), both within the School of Engineering. The profile has also had a management group and a reference group with representatives from industry, other universities in Sweden and internationally. At the end of the funding period BESQ has: a good academic research level in line with the priorities of the Blekinge Institute of Technology a good reputation nationally as well as internationally with a wide academic network produced approximately 50 journal publications and over 100 conference publications completed 11 projects and nine PhD students have graduated collaborated closely with approximately 10 companies and has high industry relevance 9

10 had a considerable influence on the undergraduate level and introduced new Master s programmes doubled the number of senior researchers established BESQ Research Center to secure the future of the profile. The success of the profile is, to a large extent, a result of the well-performed management group with a strong leadership, academically, socially and administratively. The profile project has created results both from an academic and an industrial point of view. The main results for academia have been the access to empirical data, the improvement of the research methodology, all the publications and the opportunities to recruit researchers and PhD students. For industry, the main results have been the dialogue with academia, changes in work procedures due to research results, commercial results and new employees. Not all activities turned out as they were initially planned. For example, the research became more a balance between product and process rather than the initial product focus. Furthermore, the industry collaborators have been somewhat fewer and larger than planned. The cooperation with the industry has ended up being more close, bilateral projects and less work in project clusters. However, the project management has been working hard to strengthen the integration between both collaborators and projects. In addition, the profile has had a strong international breakthrough and the profile now has more international PhD students than Swedish. Finally, the researchers have gradually realised the need for closer connections with research in economy and management to be able to understand and influence organisational change. The profile period has contained events that have characterised and influenced BESQ s performance and outcome. The main critical incident was the ICT crash, which affected the profile initially and radically changed the opportunities for attracting co-financing as well as maintaining SMEs as collaborators. Another critical event was the mid-term evaluation and the actions taken due to the suggestions given. Finally, the establishment of the BESQ Research Center has been a critical factor in the continuation of the profile. A set of factors has been critical to the successful operation of BESQ. Such factors have been the initial good contact with industry, the fact that BESQ is a small and flexible environment, the collaborators capacity to take on the research cooperation, the capability of academia to adjust to the demands and need of the companies. There has been a mutual understanding between academia and industry throughout. The cooperation within the profile has also been good as well as the leadership. 10

11 The execution of the profile has resulted in the acquisition of knowledge about how to succeed in the development of a strong research environment, such as how to transfer results from academia to industry and vice versa, or the importance of being able to identify and see the value of empirical results. Another reflection is that it could have been advantageous if the profile had had a smoother start recruiting fewer PhD students and more senior researchers. It has also been learnt that a great deal of work is required on the integration of projects and people when working bilaterally with a few large companies. It could possibly have been advantageous to use a more clustered structure where industry and academia could have worked together based on joint interests and challenges. Furthermore, in order to be able to handle unforeseen events in the companies, such as re-organisation or liquidation, it would have been useful to have a plan B for the students. It is important that the management of participating companies has an understanding and approval of the collaboration projects. Finally, it is important to have a clear strategy on what the continuation of the profile will look like in order to be able to communicate to the funding institutions and collaborators how objectives will be reached. Possible challenges for BESQ could be the shortage of substantial and more long-term financial contributions in combination with the financial crisis. Another challenge is the shortage of students, which is both a financial issue, but also a determinant for recruiting PhD students. It should also be considered most important to put the profile and the research area on the political agenda, to handle the breadth and depth of the research area without losing focus and to make the research visible and communicable in a way that is understandable and leads to an increased interest in society, especially among students and financial institutions. 11

12 2 Sammanfattning Blekinge Engineering Sofware Qualities (BESQ) är en forskningsprofil vid Blekinge Tekniska Högskola. Profilen har fått stöd på 36 mkr från KKstiftelsen för åren Avsikten med satsningen har varit att bygga upp kvalitativa, långsiktigt stabila forskningsmiljöer på en hög internationell nivå. FBA har fått i uppdrag att göra en slututvärdering av BESQ-profilen. Utvärderingen är baserad på dokumentstudier och intervjuer med profilens forskningsledning, forskare, doktorander och representanter från näringslivet. Utvärderingen har även omfattat en självvärdering, en processkartläggning samt en peer review, med experter från Keele University, UK, Oslo universitet i Norge, Ericsson Software Research samt Lunds universitet. Syftet med utvärderingen är trefaldigt: att verifiera att verksamheten inom profilerna har bedrivits på överenskommet sätt och visa vilka resultat som har åstadkommits (summativt/kontrollerande). att återföra erfarenheter som kan förbättra verksamheten och göra stiftelsens stöd mer relevant (formativt/lärande). att bidra till förståelse av hur kunskapsutveckling kan stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft, och fördjupa kunskapen om möjligheter och begränsningar för stiftelsen att bidra till sådana processer (kunskapsutveckling). BESQ:s övergripande målsättning har varit att bidra med förståelse och förbättringsarbete med avseende på olika kvalitetsattribut. Forskningen har främst varit inriktad på fyra forskningsområden: metod och processförbättring, prestanda och tillgänglighet, programvaruarkitekturer och användarorientering. Forskningsprofilen BESQ har bestått av personer från avdelningen för programvarusystem (APS) och avdelningen för interaktion och systemdesign (AIS), vid sektionen för teknik. Profilen har haft en ledningsgrupp och även en referensgrupp, bestående av representanter för näringslivet och andra lärosäten, i Sverige och internationellt. BESQ har vid profilsatsningens slut en god vetenskaplig nivå och ligger helt i linje med högskolans prioriteringar ett högt anseende nationellt och internationellt och ett brett akademiskt nätverk producerat totalt 50 journalpublikationer och över 100 konferenspublikationer avslutat 11 delprojekt, och 9 doktorander har disputerat haft ett nära samarbete med ett tiotal företag och en hög näringslivsrelevans 12

13 haft ett betydande inflytande på grundutbildningen i form av bl.a. nya utbildningar dubblat antalet seniora forskare etablerat BESQ Research Center för att säkra profilens fortlevnad. En stor del av framgångarna beror på ett väl fungerande ledarskap, vetenskapligt, socialt och administrativt. Profilsatsningen har skapat resultat i både akademisk och kommersiell mening. De främsta resultaten för akademin har varit tillgången till empiri, att man har förädlat forskningsmetodologin, ett stort antal publikationer och att man kunnat rekrytera fler forskare och doktorander. För näringslivet har resultaten främst varit dialogen med akademin, förändringar i arbetssätt, rent kommersiell nytta och arbetskraft i form av anställda disputerade. I vissa avseenden skiljer sig planerna för profilen från utfallet. Forskningen var från början produktorienterad men utvecklades successivt till en balans mellan produkt och process. Vidare har samarbetsparterna varit något färre, och större, företag än man först avsåg. Samarbetet har inneburit en nära kontakt med ett fåtal företag, vilket har lett till fler bilaterala projekt och färre i klusterform. Projektledningen har därför arbetat aktivt för att stärka integreringen mellan projekten. Profilen har haft ett stort internationellt genomslag och har i dag fler utländska doktorander än svenska. Slutligen har forskningsområdet utvecklat en insikt om behovet av en närmare koppling till ekonomi och management. Profilprojektet har innehållit händelser som präglat BESQ genomförande och resultat. Den främsta kritiska händelsen var IT-kraschen i profilens initiala skede, som förändrade förutsättningarna för att få medfinansiering och för att få mindre företag som samarbetspartner. En viktig kritisk händelse var även halvtidsutvärderingen och profilledningens hantering av denna. Slutligen är etableringen av BESQ RC ett tydligt uttryck för profilens förmåga till fortlevnad. Det har funnits en rad avgörande faktorer för BESQ-profilens framgångsrika genomförande och hantering av kritiska händelser. Det gäller t.ex. den initialt goda kontakten med näringslivet, att BESQ är en liten och lättrörlig miljö, företagens mottagarförmåga och akademins förmåga att anpassa sig till företagens behov. Det har funnits en gemensam förståelse mellan akademin och näringslivet. Profilen har dessutom haft ett gott samarbetsklimat internt med mycket god ledarskapsförmåga. Uppbyggnaden av profilen har inneburit lärdomar att bära med sig inför framtida satsningar. Sådana lärdomar handlar om hur man överför resultat från akademin till näringslivet och tvärtom. En annan lärdom är betydelsen av att kunna definiera och se värdet av empiriska resultat. En annan reflektion är att det kunde ha varit mer fördelaktigt om profilen hade haft en mjukare start med en rekryteringsprocess i flera led och kanske redan från bör- 13

14 jan försökt rekrytera fler seniora forskare. Ytterligare en lärdom är att många bilaterala projekt kräver mycket integrationsaktiviteter för att forskningsmiljön ska få en sammanhållen styrka. För att öka förmågan att hantera oförutsedda händelser vad gäller företagens medverkan kan en reservplan för doktoranderna vara nödvändig. Vikten av att företagets ledning har förståelse och intresse för forskningen är en annan lärdom. Slutligen är det viktigt att ha en tydlig strategi för hur fortsättningen, efter de enskilda projekten, ska se ut. Detta för att finansiärer och samarbetspartner ska kunna vara införstådda med hur de bidrar till, och kan dra nytta av, profilen. Framtida utmaningar för BESQ kan vara dels bristen på större eller mer långsiktiga finansiella åtaganden i kombination med den finansiella kris som vi nu ser början av, dels bristen på studenter, som både är en ekonomisk fråga och avgörande för återväxten av doktorander. Aktuella utmaningar är att synliggöra forskningsområdet på den forskningspolitiska agendan kunna hantera bredd utan att tappa fokus skapa tydligare bilder av det vetenskapliga bidraget synliggöra och kommunicera forskningsresultaten på ett överskådligt och begripligt sätt för att skapa intresse, inte minst hos finansiärer. 14

15 3 Inledning 3.1 Bakgrund Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ) är en forskningsprofil vid Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för teknik. Profilen har fått stöd av KK-stiftelsen under perioden inom ramen för den s.k. profilsatsningen. FBA har efter förfrågan från KK-stiftelsen fått i uppdrag att göra en slututvärdering av stiftelsens stöd till forskningsprofilen. I uppdraget har även ingått att göra en peer review, och slutsatserna av denna ingår i rapporten. Christina Johannesson har varit projektledare för utvärderingen och fungerat sammanhållande för utvärderingens olika moment: självvärdering, processkartläggning och peer review. Ulrika Ekström och Anders Sundin har tillsammans med Christina svarat för intervjuer, analyser och rapportarbete. 3.2 KK-stiftelsens profilsatsning En del av KK-stiftelsens stöd till forskning och samverkan med näringslivet vid de nya universiteten och högskolorna är de s.k. profilsatsningarna. Avsikten med satsningarna är att göra det möjligt att bygga upp kvalitativt starka, långsiktigt stabila forskningsmiljöer på en hög internationell nivå. Stödet gäller oberoende av vetenskapsområde, och profilerna behöver inte följa den traditionella ämnesindelningen. En profil innebär att lärosätena, tillsammans med flera företag, utvecklar en kvalificerad forskningsmiljö kring ett unikt forskningskoncept där lärosätet ska vara den ledande auktoriteten i landet. Det yttersta syftet är en långsiktig vitalisering och förstärkning av svenskt näringsliv. KK-stiftelsen har även i två omgångar (1997 och 1999) gett de nya universiteten och högskolorna möjligheten att genom s.k. plattformar skapa en bas inom områden som de bedömer är utvecklingsbara. Plattformarnas syfte var att utgöra grunden för ansökningar till KK-stiftelsen om stöd för att bygga upp forskningsprofiler. Ett krav för profilstöd är att forskningen har god vetenskaplig kvalitet med en redan från början internationellt konkurrenskraftig bas. Profilerna ska också vara relevanta för det svenska näringslivet, primärt i regionen, men allianser mellan en högskola och företag i andra delar av landet är också möjliga och önskvärda. Forskningen ska ha direkt relevans för företagens intäktsfinansierade verksamhet. Näringslivet ska ställa minst lika stora resurser till förfogande för profilen som KK-stiftelsen. Näringslivsrelevansen upprätthålls genom ett samarbete med näringslivet. Vidare ska profilen pas- 15

16 sa in i högskolans strategiska utveckling och därvid ha en koppling både till grundutbildningen och högskolans övriga forskningsöverbyggnad. För beslut om stöd till forskningsprofilen har följande kriterier haft särskild betydelse: vetenskaplig kvalitet och anknytning till uttalad profilering av högskolan forskningsprofilens nationella och internationella konkurrenssituation samarbete och samarbetsmöjligheter med universitet och andra högskolor inverkan på högskolans grundutbildning relevans för näringslivet kommersiella motiv för medverkande företag forskningsprofilens tillväxtpotential möjligheter för profilens fortlevnad efter det att stiftelsens stöd upphört informationsfrågornas hantering. Stiftelsen bidrar med maximalt 36 mnkr till varje profil och stödjer verksamheten under sex år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket. Målet är att det under denna tid etableras en verksamhet som har möjlighet att få fortsatt finansiering från andra källor så att forskningsmiljön kan bestå och förstärkas efter utgången av det sexåriga avtalet med KK-stiftelsen. KKstiftelsen har som huvudprincip att en forskningsmiljö som får profilstöd inte samtidigt ska kunna få något annat stöd från stiftelsen för verksamhet inom profilen. Respektive lärosäte svarar för att forskningsprofilen genomförs i enlighet med projektplanen. Lärosätet svarar också för att avtal upprättas mellan akademin och de företag som ska delta i uppbyggnaden av profilen. En forskargrupp ska etableras med åtminstone sju aktiva medlemmar med forskare och forskarstuderande som kommit olika långt i sina karriärer. Detta för att skapa en god forskarmiljö. En referensgrupp på fem personer knyts till varje profil. Referensgruppen ska enligt avtal innehålla representanter för högskolan samt extern nationell och internationell expertis inom profilens forskningsområde. Gruppen ska sammanträda minst en gång per halvår. De bedömningskriterier som formulerades för ansökningstillfället har använts i den löpande uppföljningen, och profilerna har haft att redogöra för kriterierna i sina årsrapporter. Kriterierna användes även i halvtidsutvärderingen, som genomfördes Totalt har 12 forskningsmiljöer beviljats profilstöd sedan 1998, i tre ansökningsomgångar. Stöd har getts till de miljöer som uppfyllt stiftelsens 16

17 krav och som av en expertgrupp bedömts som internationellt konkurrenskraftiga. Det har således inte varit någon konkurrens mellan profilerna. 3.3 Utvärderingens syfte Enligt KK-stiftelsens utvärderingspolicy har utvärderingar av stiftelsens satsningar tre syften. Dessa gäller som en övergripande ram för slututvärderingen tillsammans med specifika frågor under varje syfte: summativt/kontrollerande syfte att verifiera att verksamheten inom profilerna bedrivits på överenskommet sätt och vilka resultat som har åstadkommits formativt/lärande syfte att återföra erfarenheter, såväl framgångar som misslyckanden, i syfte att bidra till förbättring av verksamheten och göra stiftelsens stöd mer relevant och effektivt kunskapsutvecklande syfte att bidra till förståelse av hur kunskapsutveckling kan stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft, och fördjupa kunskapen om möjligheter och begränsningar för stiftelsen att bidra till sådana processer. I utvärderingen ingår även att bedöma kausalitet, d.v.s. om det finns ett samband mellan KK-stiftelsens stöd och de effekter som har uppnåtts, samt att bedöma om effekterna är relevanta i förhållande till de anspråk på resultat som stiftelsens stadgar anger, främst kombinationen av näringslivsrelevans och vetenskaplig eminens. Utvärderarnas bedömning omfattar både resultat och de processer och andra förutsättningar som har påverkat måluppfyllelsen. 3.4 Utvärderingsmodell Nedan följer en beskrivning av den utvärderingsmodell som har använts. Den består av en övergripande modell för summativ och formativ utvärdering. Modellen har dessutom två fördjupningar som syftar till förståelse och bedömning av de bärande temana i utvärderingen: resultat och process Huvudmodell summativ och formativ utvärdering Av modellen framgår att utvärderingen ska ha både en summativ (kontrollerande) och en formativ (lärande) inriktning, och omfatta resultat, förutsättningar och processer. I den summativa delen ingår också att bedöma om utfallet är relevant i förhållande till KK-stiftelsens resultatanspråk, medan det i den formativa delen ingår att bedöma om det finns samband (kausalitet) mellan utfall och KK-stiftelsens insatser. 17

18 Utvärderingen tar sin utgångspunkt i KK-stiftelsens stadgar, syftet med profilsatsningen samt de kriterier som har gällt i ansökan och kontrakt. Utvärderingen har också uppmärksammat profilens mognadsgrad och förhistoria, vilket kan ha betydelse för vilka resultat som är möjliga att uppnå. Med resultat avses det direkta utfallet (output), t.ex. doktorander, värdeskapande handling (outcome), t.ex. utvecklad kommersiell aktivitet, och effekter (impact), t.ex. ökad attraktivitet eller konkurrenskraft. Med process avses resursinsatser (pengar, infrastruktur, arbetstid etc.) och aktiviteter (utbildning, forskning, information etc.) inom ramen för profilen. Såväl förutsättningar som resultat och process kan härledas till dels lärosätet, dels näringslivet. RESULTAT (output, outcome, impact) Förutsättningar Kritiska faktorer Kritiska faktorer PROCESS (resurser, aktiviteter) Formativt Fig. 1 Generell modell för lärande i utvärderingar För att förstå och lära kring samspelet mellan resultat och process arbetar vi med begreppet kritiska faktorer, d.v.s. hinder eller nödvändiga faktorer för att nå ett visst resultat. Att identifiera dessa faktorer är en viktig del i lärandet och förståelsen för hur resultatet har nåtts eller kan nås. Fördjupning resultat Profilerna har att skapa resultat som är såväl vetenskapligt eminenta som näringslivsrelevanta. Vetenskaplig eminens sätter fokus på miljöns förmåga att attrahera kompetenser och akademiska nätverk samt leverera resultat av god vetenskaplig kvalitet. Näringslivsrelevans beskriver miljöns förmåga att skapa nytta för företag och näringsliv. Här blir det särskilt angeläget att fördjupa förståelsen av begreppet resultat, både i termer av form och innehåll, och över tid, för enskilda, grupper eller större nätverk. En ökad förståelse för resultatbegreppet är en viktig del i den summativa delen av utvärderingen. Det kan främja utvecklingen av en professionell samverkanskultur i högskolorna, och en ökad efterfrågan på forskningssamarbete från företagens sida. Resultaten i näringslivet respektive akademin har enligt vår modell en koppling till varandra i vertikalled, d.v.s. vi antar att samverkan mellan akademi och näringsliv är en förutsättning för att de ska uppstå. Resultaten föl- 18

19 jer även av varandra i horisontalled, både på näringslivssidan och på akademins sida, d.v.s. de är en förutsättning för varandra över tid. Resultaten följer troligen en viss logik, som dock kan vara olika för akademi och näringsliv. Sambanden och ömsesidigheten är en ytterligt kritisk faktor för att dels uppnå både vetenskaplig excellens och näringslivsrelevans, dels kunna bygga en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig forskningsmiljö. Dessa samband mellan olika resultat i en pågående process illustreras med bilden nedan. Näringsliv Resultat 1 Resultat 2 Resultat 3 Resultat 4 Fördjupning process Identifiering av kritiska faktorer, d.v.s. hinder och förutsättningar för resultat, stödjer utvärderingens formativa/lärande syfte och möjligheterna att bedöma sambandet mellan process, inklusive KK-stiftelsens stöd, och resul- Forskningsmiljö Akademin Resultat 1 Resultat 2 Resultat 3 Resultat 4 Fig. 2 Modell över näringsliv och akademins resultat Som exempel kan tillgång till empiri för forskaren innebära en möjlighet till dialog, nya perspektiv och ökad förmåga till överblick för företaget. Det som för forskaren blir ett forskningsresultat, kan bli ett ramverk eller ett arbetssätt för företaget att använda i verksamhet och förändringsarbete. Om forskaren producerar meriterande publikationer och presenterar papers vid konferenser, kan det för företaget innebära publicitet i ansedda tidskrifter och i forum för samhällsdebatt, och på så sätt en utveckling av image. För forskningsmiljön innebär en examinerad student intäkter från universitetet, medan en disputerad forskare kan innebära ett viktigt tillskott i det seniora forskarkollegiet. För företagen innebär examinationen av studenter och forskare i sin tur möjligheter till rekrytering av kvalificerad arbetskraft. Utvärderingen har bedömt resultatet för både akademi och näringsliv. Syftet har varit att kunna beskriva hur resultat i olika faser samspelar och bygger en stark forskningsmiljö, som har förutsättningar att nå uthållighet genom positiv respons mellan vetenskaplig excellens och näringslivsrelevans. 19

20 tat. Insikt om kritiska faktorer skapar förutsättningar för att kunna forma mer generiska modeller och slutsatser kring utveckling av starka forskningsmiljöer och hur stödet till dessa kan och bör utformas. De kritiska faktorerna kan se olika ut beroende på i vilken fas FoU-miljön befinner sig: etablering, genomförande, mognad/uthållighet. De kan också vara av olika karaktär beroende på vilken aktör som genererar dem (doktorander, studenter, samhället etc.). Faktorerna kan relateras antingen till yttre händelser/processer, d.v.s. sådana som profilen har medverkat till eller som påverkats av omgivningen, eller till inre händelser/processer, d.v.s. sådana som genererats internt, inom lärosätet. Yttre händelser kan vara t.ex. konjunkturer och företagskonkurser, inrättande av nya forskningsprogram, studentbeteende samt rankningar i internationella tidskrifter eller utvärderingar. Inre händelser kan vara t.ex. att bli prioriterad vid tilldelning av fakultetsanslag, en ny utbildningsstrategi, omorganisation och kriterier för meritering. Yttre Inre Fig. 3 Modell för inre och yttre händelser/processer Utvärderingen har bedömt både inre och yttre händelser/processer och deras inverkan på resultatet. Syftet har varit att visa på hur en stark forskningsmiljö kan formas genom att tydliggöra invärld och omvärld, och hur dessa påverkar varandra. Det kan generera en strategi för ett hållbart resultat och en god handlingsförmåga. 3.5 Utvärderingens genomförande FBA genomförde utvärderingen under hösten Som underlag studerades relevant skriftligt material såsom ansökningar, beslut, avtal och annan dokumentation liksom projektplaner, verksamhetsplaner, årsrapporter och uppföljningar kring enskilda profiler, bl.a. halvtidsutvärderingen Självvärdering Profilen har, med stöd i en mall som FBA har utarbetat på grundval av kriterierna för ansökan, utfört en skriftlig självvärdering. Fokus har legat på profilens resultat inklusive näringslivsrelevans och näringslivsanvändning, internationell kvalitet och position. Fokus har också legat på profilens egna reflektioner över sin förmåga att hantera kritiska faktorer, hot och möjligheter. 20

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Forskningsprofiler 15

Forskningsprofiler 15 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef Gemensamt för våra program Stefan Östholm, verksamhetschef KK-stiftelsen BILD 3 2015-03-18 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 4 2015-03-18 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Det bästa av två världar. Effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning

Det bästa av två världar. Effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning Det bästa av två världar Effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning Företagsforskarskolor är ett program hos KK-stiftelsen som syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-09-10 RS130345 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen IMAILE Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer