FAKTA Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care"

Transkript

1 FAKTA 2013 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1

2

3 LIF de forskande läkemedelsföretagen LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige med cirka 80 medlemsföretag. Tillsammans står LIF:s medlemmar som tillverkare av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. I partnerskap med regering, landsting, statliga myndigheter och centrala hälsovårdsaktörer förbättrar LIF:s medlemmar livskvaliteten för alla patienter i Sverige, genom att utveckla det svenska sjukvårdssystemet och verka för utveckling av, tillgång till, samt korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner. Läkemedelsföretagen i Sverige lägger årligen 15 miljarder kronor på eget och andras forsknings- och utvecklingsarbete. Det är den näst största nettoexporterande branschen, med ett positivt handelsnetto på 26 miljarder kronor per år. LIF:s medlemsföretag har totalt ca anställda i Sverige. LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige och internationellt. Det mesta baseras på publicerad statistik och det är en service från LIF för att underlätta för medlemmar och andra aktörer som vill vara uppdaterade på utvecklingen i Sverige. Publikationen du nu håller i din hand heter FAKTA Inför årets upplaga har vi valt att trycka en sammanfattning av de data vi ser är de mest intressanta och presentera tabellverket separat på där alla FAKTA-bilder kan hämtas. På finner du även LIF:s årliga FoU-rapport som redovisar mer detaljerade data om den kliniska forskningen i Sverige. Det är vår förhoppning att publikationerna kan utgöra en gemensam bas för diskussioner kring den framtida hälso- och sjukvården och läkemedelsanvändningen i Sverige. Fler diagram och tabeller På under Läkemedelsstatistik hittar du fler tabeller och diagram som du kan ladda hem som jpg-bilder, powerpoint och pdf. Additional tables This brochure presents facts and figures about the Swedish pharmaceutical market, with bilingual legends. Please be advised that a more detailed set of diagrams can be downloaded from our website under the heading Läkemedelsstatistik. 3 3

4 Året som gått För den forskande läkemedelsindustrin dominerades läkemedelsåret 2012 av Läkemedels- och apoteksutredningens uppdrag att föreslå en ny prismodell för originalläkemedel utan generisk konkurrens. Ju längre utredningstiden gick, desto tydligare blev det att utredningens direktiv byggde på en gammal bild av läkemedelsområdet. Under året vände utvecklingen Anders Blanck, VD LIF på marknaden och de totala läkemedelskostnaderna Foto: Gunilla Lundström minskade, vilket gör det i det närmaste obegripligt att det skulle behövas kraftfulla prisreglerande åtgärder. Samtidigt är intresset i sjukvården för att använda nya behandlingar mycket begränsat. Det finns en generell skepsis mot nyheter som inte uteslutande är kopplat till prisnivån. Patientens tillgång till nya läkemedelsbehandlingar styrs av en kombination av sjukvårdens intresse och kompetens å ena sidan och pris- och marknadsvillkor å den andra. Ju högre kompetens, intresse för forskning och nya behandlingar och mål för kvalitet i ett land, desto tidigare introduktion av nya behandlingsmetoder och desto bättre utfall av behandlingarna i vården. Ju större intresse för att premiera och uppmuntra innovation, desto större investeringar i forskning och annat. Bara för att detta inte går att bevisa med enkla empiriska samband betyder det inte att sambanden inte finns, utan snarare att de är så komplexa att de svårligen fångas. I november presenterade Läkemedels- och apoteksutredningen sitt första delbetänkande och ett förslag om att skapa en prismodell som kompletterar dagens värdebaserade prissättningsmodell (VBP) med så kallad internationell referensprissättning (IRP). Effekten av förslaget är dock helt beroende av valutasvängningarna. Återgår kronans värde till en mer normal nivå än den vi har idag, är en stor del av besparingen borta innan modellen implementerats. Utredningen föreslår också att landstingen, i ett nästa led, ska få förhandla priser även för receptförskrivna läkemedel. Att landstingen skulle ha ett behov av att använda sin köparmakt är inte förenligt med den grundläggande orsaken till att vi har en nationell läkemedelsförmån. Förmånen syftar till ge alla patienter möjlighet att få tillgång till de läkemedel som TLV funnit kostnadseffektiva. Dessa läkemedel ska dessutom säljas för samma pris på alla apotek i hela Sverige, och apoteken har tillhandahållandeskyldighet. En ensidig prispressarpolitik ligger inte i linje med den svenska regeringens satsningar på forskning och innovation inom Life science-sektorn. En prismodell som inte premierar innovation påverkar självfallet intresset för 4

5 investeringar. Innovation stödjs bäst genom att man använder och betalar för den. Ett bättre förslag hade därför varit att vidareutveckla den befintliga prismodellen. VBP är inte en fix modell utan det finns anledning att diskutera hur den tydligare kan stödja innovation och användning av nya läkemedel vid sidan av den grundläggande respekten för skillnader i dokumentation mellan läkemedel samt patentlagstiftningen. Det finns även skäl att diskutera hur prisjusteringar efter patentutgång kan säkerställas oavsett om läkemedel får generisk konkurrens eller ej. Även 2013 kommer att färgas av den framtida prismodellen och LIF kommer att arbeta för en prismodell som säkerställer en kontinuerlig modernisering av läkemedelsbehandlingen inom svensk sjukvård. Anders Blanck, VD LIF Introduction the Year in Review For the pharmaceutical industry in Sweden the year 2012 has been largely dominated by the governmental inquiry into a new pricing system for pharmaceuticals, more specifically for original products without generic competition. The proposal from the inquirer was presented in November. LIF is critical to the proposals, on i.a. these points. It does not take into account that the pharmaceutical market diminishes and that prices are on a European average Uptake of new medicines in Sweden is very low The proposed international reference pricing (IRP) will destroy the foundation for Sweden s present value base pricing system, which in other countries is seen as a model The proposed model will not reward innovation, and goes contrary to the Government s stated goal and ambition to preserve and support the Life Science R&D. 5 5

6 Läkemedelsmarknaden i siffror 2012 var ett historiskt år för den forskande läkemedelsindustrin i Sverige, men tyvärr i negativ bemärkelse. För första gången sedan läkemedelsförsäljningen började sammanställas till statistik var marknadsutvecklingen negativ. De forskande läkemedelsföretagens försäljning minskade med 332 miljoner kronor, vilket återspeglas i att apotekens försäljning minskade med Karolina Antonov, policychef 724 miljoner kronor. Detta motsvarar en minskad Foto: Gunilla Lundström läkemedelskostnad för Sverige på cirka 2 procent. Det finns flera orsaker till denna utveckling. Den minskade försäljningen i slutenvården beror till stora delar på att viss försäljning inte rapporterats in till Apotekens service AB under året. Vad gäller försäljningen av receptförskrivna läkemedel förklaras de minskade kostnaderna framför allt av att ovanligt många läkemedel med stor försäljning fick generisk konkurrens under året. Sedan det generiska utbytessystemet infördes i Sverige 2002 har den svenska läkemedelsmarknaden varit stabil eftersom prissättningssystemet effektivt har balanserat kostnadsökningar med prissänkningar. Under 2012 ökade konsumtionen av läkemedel i Sverige, vilket bidrog till att de offentliga kostnaderna ökade med 596 miljoner kronor. Därtill bidrog introduktion av nya läkemedel och ändrade behandlingsmönster till att kostnaderna ökade med ytterligare 470 miljoner kronor. Dessa kostnadsökningar balanserades emellertid av prisförändringar som bidrog till att totalt sett sänka kostnaderna för läkemedel med miljoner kronor. Nettoeffekten för året mätt i apotekens inköpspriser (AIP) blev en sammanlagd minskning motsvarande 332 miljoner kronor. En annan förklaring till den svaga utvecklingen av den svenska läkemedelsmarknaden är en sedan flera år tillbaka liten användning av nya läkemedel. Om nya läkemedel definieras som de läkemedel som introducerats på den svenska marknaden under de 5 föregående åren varierar den årliga försäljningen mellan 2,0 och 2,5 miljarder kronor. Det motsvarar mindre än 10 % av den totala läkemedelsförsäljningen. Den största delen av läkemedelsförsäljningen (ca 75 %) består av läkemedel som introducerats på den svenska marknaden redan innan år Den receptfria handeln med läkemedel hade en positiv utveckling under året och ökade med 7,2 procent till 4,1 miljarder kronor. Den procentuellt största tillväxten skedde i övrig handel utanför apotek, där försäljningen ökade med 18 procent. 6

7 Majoriteten av de försålda läkemedlen är generiska (52,7 % av antalet dygnsdoser) men eftersom det svenska utbytessystemet ger låga priser motsvarar detta endast 16,4 % av de totala läkemedelskostnaderna. Det incitament som apoteken fått att utnyttja potentialen i parallellimporten i kombination med den starka svenska kronan bidrog under 2012 till att försäljningen av parallellimporterade läkemedel ökade med miljoner kronor. Parallellimporterade läkemedel utgör därmed 16,6 % av den totala läkemedelsförsäljningen. Utvecklingen i dessa två segment bidrog under 2012 till att originalläkemedlens försäljning minskade med 2 miljarder kronor. Försäljningsutvecklingen för läkemedel återspeglas direkt i utvecklingen av samhällets kostnader för läkemedelsförmånen. Under de senaste åren har nivån för läkemedelsförmånens kostnader legat stabilt kring 19 miljarder kronor, men 2012 sjönk kostnaden med 1,2 miljarder kronor till strax under 18 miljarder kronor. En bidragande orsak till denna sänkning är att den maximala egenavgiften under året höjdes från kronor till kronor per 12-månadersperiod. I absoluta tal betalade patienterna 5,3 miljarder kronor ur egen ficka för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Karolina Antonov, Policychef The Pharmaceutical market 2012 was a historic year for the research-based pharmaceutical industry in Sweden, but sadly in a negative sense. For the first time the market development was negative. The sales from our membership diminished with 331 million SEK, which corresponds to a minus for the total cost for medicines of 2 per cent. One of several reasons for this is that an unusually high number of medicines got generic competition during the year. Since generic substitution was introduced in 2002, the market for pharmaceuticals have been stable, since cost increases have been balanced by an effective generic substitution. Another explanation to the poor development of the market is the very low usage of new medicines. Old medicines (introduced before the year 2000) stands for 75 % of the market. The majority of all sold medicines are generic (57 % of DDD) but because of low Swedish generic prices this is only 16.4 % of the total pharmaceutical cost. The cost for the reimbursement system last year diminished by 1.2 billion to just below 18 billion SEK. 7 7

8 8 Latest OECD figures confirms that Sweden together with the other Nordic countries have among the lowest pharmaceutical costs per capita in Europe. The total pharmaceutical sales have the last five years been stable at around 3800 SEK per capita, while other health care costs have grown in the same period. Sweden has pharmaceutical prices on a European average. The cost for the pharmaceutical benefit has had a slow and steady growth since the introduction of the value based pricing system and the generic substitution in Had pharmaceuticals followed the general price level growth in Sweden, prices would have been doubled as compared with today In 2012, Sweden exported pharmaceuticals for 57 billion SEK. This corresponds to almost 5 per cent of the total export, and is on par with the export of iron and steel.

9 Kortfakta Senast tillgängliga data från OECD visar att Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder har bland de lägsta läkemedelskostnaderna per capita i Europa. Den totala läkemedelsförsäljningen per person i Sverige har under de senaste 5 åren legat stabilt kring kronor per person till skillnad från andra kostnader inom hälso- och sjukvården som ökat under samma period. Sverige har läkemedelspriser på en genomsnittlig nivå i Europa. Kostnaden för läkemedelsförmånen har haft en svag och stabil utveckling sedan införandet av den värdebaserade prissättningen och det generiska utbytessystemet år Hade läkemedel följt den generella prisutvecklingen hade läkemedelspriserna i dag varit dubbelt så höga. Under 2012 exporterades läkemedel från Sverige för ett värde av 57 miljarder kronor, vilket är knappt 5 procent av den totala exporten och lika mycket som exporten av järn och stål. 9 9

10 Läkemedelskostnadernas andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna i vissa länder 2010 Pharmaceutical expenditure in per cent of health care expenditure in selected countries 2010 Norge/Norway 7,3 Danmark/Denmark 7,4 Schweiz/Switzerland 9,7 Storbritannien/United Kingdom 11,8 USA/USA 11,9 Österrike/Austria 12,0 Sverige/Sweden 12,6 Finland/Finland 13,9 Tyskland/Germany 14,8 Belgien/Belgium 15,8 Frankrike/France 16,0 Kanada/Canada 16,7 Italien/Italy 17,2 Spanien/Spain 18,4 Irland/Ireland 18,5 Japan/Japan 20,8 Polen/Poland 22,7 Källa/Source: OECD Health Data 2012 Läkemedelskostnadernas andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna har under 2000-talet minskat inom OECD från 16,9 % till 16,6 %. Sverige har under samma period minskat från 13,8 % till 12,6 %, en minskning med 1,2 procentenheter, och samma utveckling har skett i Danmark och Finland. Minskningen i Norge har varit större (2,2 procentenheter) och Norge ligger för närvarande på den lägsta nivån i hela OECD. Pharmaceutical expenditure in per cent of total health care expenditures has since the year 2000 diminished in OECD countries, from 16.9 % to 16.6 %. Sweden s expenditure has in the same period diminished from 13.8 % to 12.6 %. The same trend goes for Denmark and Finland. Norway stands out, with a 2.2 percentage point diminishing rate. Thus, Norway presently has the lowest pharmaceutical expenditure in the whole of OECD. 10

11 Läkemedelskostnader per invånare i vissa länder 2010 (USD köpkraftspariteter) Pharmaceutical expenditure per capita in selected countries 2010 (USD PPP) Polen/Poland 315 Danmark/Denmark 331 Storbritannien/United Kingdom 369 Norge/Norway 395 Finland/Finland 452 Sverige/Sweden 474 Schweiz/Switzerland 510 Italien/Italy 511 Österrike/Austria 525 Spanien/Spain 561 Belgien/Belgium 626 Japan/Japan 630 Frankrike/France 635 Tyskland/Germany 640 Irland/Ireland 686 Kanada/Canada 741 USA/USA 983 Källa/Source: OECD Health Data 2012 Senast tillgängliga data från OECD visar att Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder har bland de lägsta läkemedelskostnaderna per capita i Europa. Sedan år 2000 har Sverige gått från en kostnad per capita som var 18 $ PPP över OECD-genomsnittet (316 jämfört med 298 $ PPP) till en kostnad som ligger 137 $ PPP under OECD-genomsnittet (474 jämfört med 611 $ PPP). The latest data from OECD show that Sweden, together with the other Nordic countries, have among the lowest pharmaceutical costs per capita in Europe. Since the year 2000, Sweden has gone from a cost per capita 18 $ PPP over OECD average, to a cost 137 $ PPP under OECD average

12 Hälso- och sjukvårdskostnadernas andel av BNP och läkemedelsförsäljningens andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna. Miljarder SEK Health care costs as share of GDP and pharmaceutical sales as share of health care costs. Billion SEK Kostnader för hälso- och sjukvård Health care costs Läkemedel och andra medicinska ickevaraktiga varor/förbrukningsartiklar Pharmaceuticals and other medical non-durables Receptförskrivna mediciner Prescribed medicines BNP GDP Kostnader för hälso- och sjukvården i % av BNP Health care costs as % of GDP Läkemedel och andra medicinska icke-varaktiga varor/förbrukningsartiklar i % av hälso- och sjukvårdskostnaden Pharmaceuticals and other medical non-durables as % of health care costs Receptförskrivna mediciner i % av hälso- och sjukvårdskostnaden Prescribed medicines as % of health care costs Källa/Source: * ,1 33,5 38,2 39,3 39,4 40,0 22,4 25,4 27,9 28,4 28,6 28, ,9% 9,1% 9,2% 9,9% 9,5% 9,5% 14,0% 13,4% 12,9% 12,7% 12,5% 12,1% 10,8% 10,1% 9,4% 9,2% 9,0% 8,7% *Prel. uppgifter/prel figures De svenska nationalräkenskaperna visar att hälso- och sjukvårdens kostnader i Sverige ökat med mer än 100 miljarder kronor eller 50 procent under 2000-talet. Ökningen har varit större än BNP-tillväxten, vilket medfört att hälso- och sjukvårdskostnadernas andel av BNP har ökat från 8,9 % till 9,6 %. Under samma period har kostnaderna för receptförskrivna läkemedel ökat med 6,5 miljarder kronor från 22,4 miljarder kronor till 28,9 miljarder kronor. Ökningstakten för receptförskrivna läkemedel har därmed varit lägre än för hälso- och sjukvården i stort vilket medför att receptförskrivna läkemedels andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna minskat med nästan 2 procentenheter från 10,8 % till 8,7 %. The Swedish total expenditures for health care have since the year 2000 grown by more than 100 billion SEK, or 50 per cent. The growth has been greater than the growth in GNP. This means that health care as a percentage of GNP has risen from 8.9 % to 9.6 %. During the same period, the cost for prescription medicines has grown from 22.4 to 28.9 billion SEK. Prescription medicines part of total health care expenditure has thus diminished by almost two percentage points, from 10.8 to 8.7 %. 12

13 Apotekens totala läkemedelsförsäljning per invånare Humanläkemedel, apotekens utförsäljningspris (AUP), exkl. moms Per capita total pharmacy sales of pharmaceuticals Human drugs, pharmacy retail prices (AUP), VAT excl SEK Källa/Source: Apotekens Service AB Den totala läkemedelsförsäljningen per person i Sverige har under de senaste 5 åren legat stabilt kring kronor per person till skillnad från andra kostnader inom hälso- och sjukvården som ökat under samma period. Kostnaderna för primärvården har under den senaste 5-årsperioden ökat med 534 kronor per person, från till kronor per person. Motsvarande ökning för specialiserad vård har varit kronor per person från till kronor per person. Total sales of pharmaceuticals per capita in Sweden has during the last five years been steady at around 3800 SEK, which differs from other health care costs that has risen in the same period. The cost for primary care has risen with 534 SEK per capita, from 3046 to 3580 SEK per capita

14 Förmån och egenavgift för receptförskrivna humanläkemedel Reimbursement and out of pocket costs for prescribed pharmaceuticals MSEK Egenavg/Out of pocket Förmån/Reimbursement Källa/Source: Apotekens Service AB Den största delen av läkemedelsförsäljningen (72 %) sker i form av läkemedel som förskrivs på recept i primärvård eller specialiserad öppenvård. Kostnaden för de läkemedel som förskrivs på recept betalas delvis av samhället genom den s.k. läkemedelsförmånen. Kostnaden för läkemedelsförmånen har haft en svag och stabil tillväxt sedan införandet av den värdebaserade prissättningen och det generiska utbytessystemet år Under de senaste åren har nivån för läkemedelsförmånens kostnader legat stabilt kring 19 miljarder kronor men 2012 sjönk kostnaden med 1,2 miljarder kronor till strax under 18 miljarder kronor. En tredjedel av denna kostnadsminskning beror på att patienternas egenavgift höjdes från den 1 januari The greater part of pharmaceutical sales (72 %) is prescribed medicines in primary care or specialized primary care. The cost for prescribed medicines is partly paid by society through the reimbursement system, which has had a slow but steady growth since the new system was introduced in In the last years, the costs for reimbursement have been stable at around 19 billion SEK, but in 2012 the cost diminished with 1.2 billion to just below 18 billion SEK. Half of this is due to the raised level of out of pocket payments for patients that were introduced on January 1,

15 Patientens kostnadsandel Patient out-of-pocket costs Procent/Per cent Av totala läkemedelsförsäljningen på apotek For total pharmaceutical sales in pharmacy market Av försäljningen av receptförskrivna läkemedel For prescribed pharmaceuticals Källa/Source: Apotekens Service AB Den del av kostnaden för läkemedel som skrivs på recept som inte täcks av läkemedelsförmånen betalar patienten själv. Svenska patienter har under en lång tid betalat ca 26 % av kostnaden för receptförskrivna läkemedel men 2012 ökade andelen till 29 % som en följd av att den maximala egenavgiften höjdes från till kronor per år. I absoluta tal betalade patienterna 2012 därmed 7,3 miljarder kronor i egenavgift, vilket var en ökning med 513 miljoner kronor jämfört med Av den totala egenavgiften betalades 5,3 miljarder kronor för läkemedel inom läkemedelsförmånen och 2 miljarder kronor för läkemedel som inte täcks av läkemedelsförmånen. Lägger man till detta att patienterna betalar hela kostnaden för läkemedel i egenvård ökar patienternas samlade kostnader till 10,5 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 37 % av det samlade försäljningsvärdet inom öppenvården. The part of the cost for a prescribed medicine that is not covered by the reimbursement system is paid out of pocket by the patient. Over the years, the average out of pocket part of the total sum for prescribed medicines has been 26 %. But as a result of the raised ceiling for maximal out of pocket payment in January 2012, from 1800 SEK to 2200 SEK, the level has grown to 29 %. In 2012, patients paid 7.3 billion SEK, up by 513 million SEK from billion was paid for medicines within the reimbursement system, and 2 billion SEK for pharmaceuticals outside the system. In addition, patients pay the full price of over-the-counter medicines, which sums up to a total patient payment for medicines of 10.5 billion SEK

16 Statsbidraget för läkemedelsförmånen miljarder kronor The state grant for the reimbursement system, in Billion SEK Statsbidrag 17,8 18,7 19,6 19,8 20,7 21,5 Läkemedel inom förmånen 15,8 16,5 16,9 17,0 17,3 18,0 Handelsvaror inom förmånen 1,1 1,4 4,7 1,8 1,7 1,8 Ökning i slutenvård 0,2 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 Skillnad mellan statsbidrag och faktiska 0,7 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 kostnader *** Statsbidrag 21,6 22, ,9 21,6* Läkemedel inom förmånen 18,8 18,8 18,8 19,0 17,9 Handelsvaror inom förmånen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 Ökning i slutenvård 0,6 0,5 0,3 0,3-0,2** Skillnad mellan statsbidrag och faktiska kostnader *** 0,7 1,6 2,6 2,1 2,3 * Läkemedel 19,7 miljarder kronor och för andra kostnadsposter 1,9 miljarder kronor ** Brister i inrapportering av beredningsläkemedel *** Kostnader för läkemedelförmånen och kostnadsökningen i slutenvården Källa/Source: SKL.se, Apotekens Service Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen finansieras via ett specialdestinerat statsbidrag. Storleken på detta statsbidrag har sedan de introducerades vid millennieskiftet bestämts genom förhandlingar mellan staten och landstingen. För vissa perioder/år har inget avtal kunnat slutas, och staten har då istället kompenserat landstingen för deras kostnader på löpande räkning var ett sådant år och detta fick till följd att det utbetalade statsbidraget var 1,3 miljarder kronor lägre än Denna minskning förklaras delvis av att landstingen tidigare år inte utnyttjat hela statsbidraget för läkemedelsförmånen. Vidare förklaras nedgången av att patienterna fick en högre egenavgift och därmed betalade mer i egenavgift samt att den totala läkemedelsförsäljningen minskade. The cost for the reimbursement system is financed through a special state grant to the county councils. The sum has some years been decided through negotiations between the county councils and the state, and other years it has been a de facto payment of the actual cost was an example of the latter, and this led to that the payment was 1.3 billion SEK lower than the preceding year. This lower figure is partly explained by the fact that the councils regularly have not made use of the full grant. A further explanation is higher out of pocket payment by patients, as a result of a change in the high cost ceiling, and also the result of actual diminishing sales of pharmaceuticals. 16

17 Kostnadsutvecklingen för offentligt finansierade läkemedelskostnader 2012 Förmån och slutenvård, AIP Payermarket value growth 2012 Reimbursement and hospital, AIP Total kostnadsökning Market value growth -332 MSEK, -1,25 % Bidrag från volymtillväxt Treatment volume growth contribution 596 MESK, 2,25 % Bidrag från existerande produkters priser Existing products price growth contribution MSEK, -5,27 % Bidrag från mixkomponent Mix contribution 470 MSEK, 1,39 % Patenterade produkter Patented both periods -204 MSEK, -0,77 % Produkter utan patent Unpatented both periods -608 MSEK, -2,29 % Produkter som gått av patent Patented to unpatented -586 MSEK, -2,21 % Källa/Source: IMS Health Stabiliteten i utvecklingen av samhällets kostnader för läkemedel i Sverige kan förklaras med ett framgångsrikt prissättningssystem som effektivt balanserar kostnadsökningar med prissänkningar. Under 2012 ökade konsumtionen av läkemedel i Sverige vilket bidrog till en kostnadsökning på 596 miljoner kronor. Därtill bidrog introduktion av nya läkemedel och ändrade behandlingsmönster till att kostnaderna ökade med ytterligare 470 miljoner kronor. Dessa kostnadsökningar balanserades emellertid av prisförändringar som bidrog till att totalt sett sänka kostnaderna för läkemedel med miljoner kronor. Nettoeffekten för året mätt i apotekens inköpspriser (AIP) blev en minskning motsvarande 332 miljoner kronor. The stability in society s costs for pharmaceuticals is explained by a successful pricing system that in an effective way balances cost increases with cost reductions. In 2012 pharmaceutical consumption grew, which meant a cost increase by 596 million SEK. Introduction of new medicines and changed therapeutic use resulted in a further increase of 470 million. This was balanced by price changes that lowered the cost by 1398 million SEK. The net total effect for the year was diminished cost of 332 million SEK

18 Läkemedelsförsäljningen, fördelad på original, parallell import, generika och övrigt. Apotekens inköpspris (AIP) MSEK exkl. vet. Pharmaceutical sales, grouped according to original, paralell import, generics and other. Pharmacy purchasing prices (AIP) MSEK, excl. vet. Original/Original Generika/Generics Parallellimport/Parallel import Övrigt/Other Källa/Source: IMS Health Majoriteten av de försålda läkemedlen är generiska (52,7 % av antalet dygnsdoser) men eftersom det svenska utbytessystemet ger låga priser motsvarar detta endast 16,4 % av de totala läkemedelskostnaderna. Det incitament som apoteken fått att utnyttja potentialen i parallellimporten i kombination med den starka svenska kronan bidrog under 2012 till att försäljningen av parallellimporterade läkemedel ökade med miljoner kronor. Parallellimporterade läkemedel utgör därmed 16,6 % av den totala läkemedelsförsäljningen. Utvecklingen i dessa två segment bidrog under 2012 till att originalläkemedlens försäljning minskade med 2 miljarder kronor. The majority of pharmaceuticals sold are generics (52.7 % of the number of daily doses), but since the Swedish generic substitution system through an effective competition generates low prices, generics only represent 16.4 % of the total cost for pharmaceuticals. The incentives that the pharmacies have gotten for utilizing the potential of parallel import in combination with the presently strong Swedish krona during 2012 meant that the sales of parallel imported pharmaceuticals last year grew with 1428 million SEK. Parallel import was thus 16.6 % of the total pharmaceutical sales. The developments in these two segments of the market in 2012 contributed to the diminished sales of 2 billion SEK for original medicines. 18

19 Försäljning av nya originalläkemedel introducerade under de 5 föregående åren Apotekens inköpspris (AIP), MSEK exkl. vet, original, ej PI Sales of new original products launched over the last 5 years Pharmacy purchasing price (AIP), MSEK excl. vet., original, non PI Introduktionsår Försäljningsår Försäljning nya läkemedel % Introduction year Market year Total sale new products % , , , , ,4 Källa/Source: IMS Health Om nya läkemedel definieras som de läkemedel som introducerats på den svenska marknaden under de 5 föregående åren finner man att dessa nya originalläkemedel årligen har en försäljning som varierar mellan 2,0 och 2,5 miljarder kronor. Det motsvarar mindre än 10 % av den totala läkemedelsförsäljningen. Den största delen av läkemedelsförsäljningen (ca 75 %) består av läkemedel som introducerats på den svenska marknaden redan innan år 2000 och som därmed antingen förlorat sitt patent eller kommer att förlora det inom en snar framtid. Med en så låg användning av nya läkemedel minskar den framtida besparingspotentialen drastiskt. New medicines, defined as introduced on the Swedish market during the last five years, has a total sale varying between 2.0 and 2.5 billion SEK, i.e. less than 10 % of the total sale. The greater part of pharmaceutical sales (75 %) is medicines that were introduced before the year 2000, and thus have already lost or will soon loose its patent protection. With such a low use of new medicines, the future potential saving diminishes drastically over time

20 Bilaterala prisindex för genomsnittligt AIP för alla substanser utifrån introduktionsår i Sverige (SNF Rapport No. 01/12) Bilateral price indices for average substance prices at wholesale level for all substances depending on the introduction date in Sweden (SNF Rapport No. 01/12) Före/Before 1990 Tyskland/Germany Irland/Ireland Danmark/Denmark Österrike/Austria Belgien/Belgium Finland/Finland Sverige/Sweden Nederländerna/Netherlands Norge/Norway Storbritannien/United Kingdom Källa/Source: SNF Report No 01/12. Det är svårt att göra internationella prisjämförelser men ett flertal sådana har under 2012 relativt samstämt visat att Sverige har läkemedelspriser på en genomsnittlig nivå i Europa. Generellt är de svenska priserna lägre för generiska läkemedel jämfört med andra läder och något högre för de läkemedel som fortfarande har patentskydd. Bland de patenterade läkemedlen är priserna i Sverige generellt lägre för de läkemedel som prissatts inom den värdebaserade prissättningsmodellen som introducerades Äldre läkemedel där priserna fastställts på annat sätt har i större utsträckning priser som är något högre än i andra länder. It is inherently difficult to make international expenditure comparisons. Several such comparisons have nevertheless shown that Sweden has pharmaceutical prices at a European average level. In general, Sweden has low prices on generic medicines and slightly higher prices on those medicines that still have patent protection. For the group of patented medicines, prices in Sweden are generally lower for those products that have been priced through the system of Value Based Pricing that was introduced in Older pharmaceuticals, priced through other systems, tend to have higher prices than in other European countries. 20

21 Sveriges import och export av läkemedel samt handelsbalansen. MSEK Sweden s import and export of pharmaceuticals and balace of trade. MSEK SITC -2 Export Import Handelsbalans/Balance of trade MSEK Källa/Source: Läkemedel står för en stor del av Sveriges export. Under 2012 exporterades läkemedel från Sverige för ett värde av 57 miljarder kronor, vilket är knappt 5 procent av den totala exporten och lika mycket som exporten av järn och stål. Samma år importerades det läkemedel till Sverige för 31 miljarder kronor, vilket innebär att handelsöverskottet var 26 miljarder kronor (vilket är exakt samma belopp som det såldes receptförskrivna läkemedel för på apotek). Pharmaceutical products are large part of Sweden s total export. In 2012, the export was 57 billion SEK, which is almost 5 % of the total export and of equivalent value as that of iron and steel. The import had a value of 31 billion SEK. The trade balance was positive, at 26 billion SEK (which incidentally is exactly the same number as that for the total sales of prescription medicines in pharmacies)

22 Konsumentprisindex (KPI) och Läkemedelsprisindex (AUP) AUP = apotekens utförsäljningspris; Index 1980 = 100 Consumer price index and pharmaceutical price index AUP = pharmacy sell out price; Index 1980 = 100 KPI AUP Index Källa/Source: Apotekens Service AB Prisökningen för läkemedel i Sverige mäts genom Läkemedelsprisindex (AUP), som är en delkomponent av Konsumentprisindex (KPI). Jämfört med basåret 1980 var Läkemedelsprisindex 161 år 2012, vilket kan jämföras med KPI som under samma period ökat till 299. Läkemedelsprisindex är i dag i princip det samma som år 1990 (161 jämfört med 159). Hade läkemedel följt den generella prisutvecklingen hade läkemedelspriserna i dag varit dubbelt så höga. Price increases on pharmaceuticals in Sweden are measured through AUP which is a subcomponent of the general Consumer price index (KPI). Compared with the base line year 1980, AUP was 161 in This should be compared with KPI, which was 299. AUP is today almost exactly the same as in 1990 (159). Had pharmaceuticals followed the general price increases, pharmaceutical prices today would have been twice as high. 22

23 Företagens utgifter för egen utförd FoU. MSEK Companies costs for own R&D. MSEK Produkt 2011 % Product Totalt alla varugrupper Total all product groups Metallvaror utom maskiner och apparater ,6 Metals except machinery Datorer, elektronik, varor och optik ,9 Computers, electricial goods, products and optical goods Motorfordon och andra transportmedel ,4 Transport equipment industry Farmaceutiska basprodukter, läkemedel ,0 Pharmaceutical industry Möbler och andra tillverkade varor ,3 Furnitures and other goods Övriga maskiner Other machinery ,1 Källa/Source: Läkemedelsindustrin är en av de fem svenska branscher som investerar mest pengar i egen forskning och utveckling (FoU). Under 2011 investerade läkemedelsföretagen miljoner kronor i egen forskning och utveckling i Sverige. Därtill hade svenska läkemedelsföretag utgifter för utlagd forskning motsvarande miljoner kronor. Mäter man istället företags investeringar i egen forskning för läkemedel som varugrupp var beloppet miljoner kronor vilket är 12 % av företagens investeringar i egen forskning för alla varugrupper. Relateras företagens investeringar i FoU till omsättningen är läkemedelsföretagen de som återinvesterar näst mest efter ITindustrin (9,1 % jämfört med 14,4 %). Detta kan jämföras med genomsnittet för alla icke-finansiella företag som är 1,6 %. Läkemedelsindustrin utmärker sig även genom att ha en stor andel (25,6 %) forskarutbildade medarbetare inom FoU. Av alla forskarutbildade som arbetar inom industrin är 17,5 % (1 135 personer) anställda på ett läkemedelsföretag. The pharmaceutical industry is investing in R&D at a level that puts it in the Top Five of all Swedish industry sectors. In 2011, own R&D in the pharmaceutical sector was 9780 million SEK. R&D investment in relation to turnover shows that the pharmaceutical sector was number two in re-investment, second only to the IT industry (9.1 % compared with 14.4 %). For all non-financial sectors, the average is 1.6 %. The pharmaceutical industry also stands out in that it has a high level of post-graduate employees within R&D (25.6 %). Out of the total post-graduates in all industry sectors, 17.5 % work in a pharmaceutical company

24 Investeringar i klinisk forskning i Sverige Investments in clinical research in Sweden Externa/External Interna/Internal Miljarder SEK/Billion SEK ,44 2,66 2,89 2,75 2,76 2,92 3,15 3,16 3,34 3,14 1,46 1,44 1,42 1,82 1,97 2,37 2,32 2,54 2,08 2, Källa/Source: Apotekens Service AB Av läkemedelsföretagens totala investeringarna för FoU i Sverige går knappt 6 miljarder kronor årligen till s.k. klinisk forskning. Det är forskning som bedrivs i samarbete mellan läkemedelsföretagen och den svenska sjukvården och genom vilken svenska patienter och läkare tidigt får möjlighet att pröva nya behandlingar utan att det kostar dem något. Kostnaderna för klinisk forskning i Sverige har stadigt ökat trots att antalet kliniska läkemedelsprövningar minskat. Out of the total investments in R&D in Sweden, 5 billion SEK per year is for clinical research. This is research done in cooperation between Swedish health care and pharmaceutical companies. Patients and doctors are able to try new treatments in controlled trials, without cost. The costs for clinical research in Sweden have risen steadily even though the number of clinical trials has diminished. 24

25 Anmälda protokoll för kliniska prövningar till Läkemedelsverket, totalt, LIF-medlemmar och övriga Protocols for clinical research reported to the Medical Product Agency, total, LIF members and others 600 Totalt/Total LIF-medlemmar/LIF members Övriga/Others Antal/Numbers Källa/Source: Läkemedelsverket och LIF enkät till medlemsföretagen/mpa and LIF survey to member companies För att få bedriva en klinisk läkemedelsprövning krävs ett godkännande från Läkemedelsverket. Sedan mitten av 1990-talet har antalet sådana ansökningar stadigt minskat, från 558 studier 1995 till 319 studier År 2004 var antalet studier initierade av läkemedelsföretagen som störst, 294 stycken. Under de 8 år som gått sedan dess har antalet studier som årligen startas av läkemedelsföretag minskat till hälften. Denna nedgång innebär att det idag pågår 145 färre kliniska prövningar av läkemedel i Sverige. Detta betyder i sin tur att det är cirka färre vårdinrättningar som är engagerade i klinisk forskning och knappt färre patienter som via denna forskning får tillgång till de senaste behandlingsalternativen utan någon kostnad för sjukvården. Clinical trials in Sweden are approved by the Medical Product Agency (Läkemedelsverket). Since the 1990s such applications have diminished, from 558 studies in 1995 to 319 in The number of initiated studies by pharmaceutical companies was at its height in 2004, 294 studies. In the seven years since then, the number of company-initiated studies has diminished by half. This leads to approximately 1300 fewer clinics involved in clinical research and less patients that through this research get access to the latest treatments, at no cost to the health care budget

26 Tabellverk På presenterar vi ytterligare tabeller som beskriver läkemedelsmarknaden, hälso- och sjukvården samt läkemedelsförmånen. De kompletterar de tabeller som lyfts fram i denna skrift. Tabellverket syftar till att ge en heltäckande bild av olika aspekter av hälsooch sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige och internationellt. Data hämtas från flera aktörer och källor. Det mesta baseras på publicerad statistik. Informationen om läkemedelsmarknaden hämtas framförallt från statistikleverantörerna Apotekens Service AB och IMS Health. Uppgifter om forskning och nya läkemedel på marknaden hämtas från Läkemedelsverket, SCB och LIF:s egen undersökning. SKL och Socialstyrelsen är de huvudsakliga källorna vad gäller uppgifter om sjukvården och läkemedelsförmånen. De internationella jämförelserna baseras på uppgifter från IMS Health, den forskande läkemedelsindustrins europeiska organisation EFPIA samt OECD. Länkar/Links Tables At our website we present additional statistics and diagrams. They cover and complement the figures in this booklet on the pharmaceutical market, health care and the reimbursement system. Data is collected from different sources. Information on the pharmaceutical market is mainly from Apotekens Service AB and IMS Health. Data on R&D and new medicines is from Läkemedelsverket, SCB and LIF s own R&D yearly report. SKL and Socialstyrelsen are the main sources for data on health care and the reimbursement system. International comparisons are based on data from IMS Health, our own European organization EFPIA, as well as from OECD. 26

27 Publikationer LIF:s publikationer beställes via

28 LIF LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar som beskriver olika aspekter av läkemedelsmarknaden i Sverige och internationellt. Data hämtas från flera källor och aktörer. Det mesta baseras på publicerad statistik som presenteras på ett översiktligt sätt. Det är en service från LIF för att underlätta för medlemmar och andra aktörer som vill vara uppdaterade på utvecklingen av den svenska läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården. LIF has since the 1970s published an annual summary that describes various aspects of the market for pharmaceuticals in Sweden and internationally. The data are retrieved from several sources and stakeholders. Most of it is based on published statistical documents, which are presented in a comprehensive way. It is a service from LIF in order to facilitate for members and other stakeholders that want to be updated on the development of the Swedish pharmaceutical market and of Swedish health care. Skrifter i serien De goda exemplen 1 De goda exemplen Värdet av cancerläkemedel Februari 2009 Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB Box 17608, SE Stockholm, Tel Fax

2011 Sanningen om läkemedelskostnaderna

2011 Sanningen om läkemedelskostnaderna 2011 Sanningen om läkemedelskostnaderna 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 5 Kostnaderna för sjukvård ökar mer än läkemedelskostnaderna 6 Utan läkemedel skulle sjukvårdskostnaderna vara högre

Läs mer

FAKTA 2014. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA 2014. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care FAKTA 2014 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1 Adress: Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF Ringvägen 100, Stockholm Box 17608, 118

Läs mer

FAKTA 2015. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA 2015. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care FAKTA 2015 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1 Adress: Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF Box 17608, 118 92 Stockholm Telefon: 08-462

Läs mer

FAKTA 2012. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA 2012. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care FAKTA 2012 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1 Adress: Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF Ringvägen 100, Stockholm Box 17608, 118

Läs mer

FAKTA Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care FAKTA 2016 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1 ISBN 978-91-978292-9-8 Foto: Gunnar Menander LIF de forskande läkemedelsföretagen LIF är branschorganisationen

Läs mer

FAKTA 2011. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA 2011. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care FAKTA 2011 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1 LIF de forskande läkemedelsföretagen LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag

Läs mer

FAKTA 2010. Läkemedelsmarknaden och hälso- sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA 2010. Läkemedelsmarknaden och hälso- sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care FAKTA 2010 Läkemedelsmarknaden och hälso- sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1 LIF de forskande läkemedelsföretagen LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag

Läs mer

Tabellverk FAKTA 2015. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

Tabellverk FAKTA 2015. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care Tabellverk FAKTA 2015 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1 Adress: Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF Box 17608, 118 92 Stockholm Telefon:

Läs mer

Juli månads handelsnetto i nivå med förväntningarna. Handelsnettot för januari-juli 2004 gav ett överskott på 110,6 miljarder kronor

Juli månads handelsnetto i nivå med förväntningarna. Handelsnettot för januari-juli 2004 gav ett överskott på 110,6 miljarder kronor HA 17 SM 0408 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för juli 2004, i löpande priser Foreign trade first released figures for July 2004 I korta drag Juli månads handelsnetto

Läs mer

Båtbranschstatistik. Boating Industry Statistics SWEDISH MARINE INDUSTRIES FEDERATION

Båtbranschstatistik. Boating Industry Statistics SWEDISH MARINE INDUSTRIES FEDERATION Båtbranschstatistik Boating Industry Statistics 1994 2003 SWEDISH MARINE INDUSTRIES FEDERATION Segelbåtar Antal Sailboats Units Segelbåtar Värde, MSEK Sailboats Value, MSEK Motorbåtar (inombord) Antal

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

I korta drag Handelsnettot för september högre än väntat

I korta drag Handelsnettot för september högre än väntat HA 17 SM 0410 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för september 2004, i löpande priser Foreign trade first released figures for September 2004 I korta drag Handelsnettot

Läs mer

2012 Sanningen om läkemedelsupptaget

2012 Sanningen om läkemedelsupptaget 2012 Sanningen om läkemedelsupptaget 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 5 Läkemedelskostnaderna är inte problemet 6 Pengarna används inte 7 Vad händer om vi inte investerar i läkemedel 8

Läs mer

Aborter i Sverige 2008 januari juni

Aborter i Sverige 2008 januari juni HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:9 Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälsa och Sjukdomar Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning

Läs mer

CUSTOMER READERSHIP HARRODS MAGAZINE CUSTOMER OVERVIEW. 63% of Harrods Magazine readers are mostly interested in reading about beauty

CUSTOMER READERSHIP HARRODS MAGAZINE CUSTOMER OVERVIEW. 63% of Harrods Magazine readers are mostly interested in reading about beauty 79% of the division trade is generated by Harrods Rewards customers 30% of our Beauty clients are millennials 42% of our trade comes from tax-free customers 73% of the department base is female Source:

Läs mer

Lägesrapport En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2014 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2014 Förord Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i forskning och

Läs mer

FAKTA 2009. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA 2009. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care FAKTA 2009 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 3 FÖRORD LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar som beskriver olika aspekter

Läs mer

Fortsatt stort exportöverskott i juli. Handelsnettot för januari-juli 2005 gav ett överskott på 94,2 miljarder kronor

Fortsatt stort exportöverskott i juli. Handelsnettot för januari-juli 2005 gav ett överskott på 94,2 miljarder kronor Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för juli 2005, i löpande priser Foreign trade first released figures for July 2005 I korta drag Fortsatt stort exportöverskott i juli

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Agreement EXTRA. Real wage increases, expanded part-time pensions and a low-wage effort in the unions joint agreement demands.

Agreement EXTRA. Real wage increases, expanded part-time pensions and a low-wage effort in the unions joint agreement demands. Agreement EXTRA Real wage increases, expanded part-time pensions and a low-wage effort in the unions joint agreement demands. NOVEMBER 12016 United unions with combined strength in new wage negotiations

Läs mer

Hög utrikeshandel i november. Handelsnettot för januari november 2007 gav ett överskott på 114,4 miljarder kronor

Hög utrikeshandel i november. Handelsnettot för januari november 2007 gav ett överskott på 114,4 miljarder kronor HA 17 SM 0712 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för november 2007, i löpande priser Foreign trade first released figures for November 2007 I korta drag Hög utrikeshandel

Läs mer

Tabellverk FAKTA Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

Tabellverk FAKTA Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care Tabellverk FAKTA 2016 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care 1 1 Adress: Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF Box 17608, 118 92 Stockholm Telefon:

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB ANMÄLAN 2014-03-18 LS 1311-1468 Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB Ärendet Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av avsiktsförklaring gällande samarbete mellan och AstraZeneca

Läs mer

Importen ökade med 12 procent. Handelsnettot för januari juli 2007 gav ett överskott på 82 miljarder kronor

Importen ökade med 12 procent. Handelsnettot för januari juli 2007 gav ett överskott på 82 miljarder kronor HA 17 SM 0708 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för juli 2007, i löpande priser Foreign trade first released figures for July 2007 I korta drag Importen ökade med 12

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN 2011-11-28 1 TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden Nivå och konstruktion av den ersättning som apoteken erhåller för sitt uppdrag Generiskt utbyte

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-01-30 1 1 (13) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER

Läs mer

NORDIC GRID DISTURBANCE STATISTICS 2012

NORDIC GRID DISTURBANCE STATISTICS 2012 NORDIC GRID DISTURBANCE STATISTICS 2012 Utdrag ur rapport utarbetad av DISTAC-gruppen under RGN inom ENTSO-E Sture Holmström 2 Korta bakgrundsfakta > 1999-2000 utarbetades Riktlinjer för klassificering

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

Consumer attitudes regarding durability and labelling

Consumer attitudes regarding durability and labelling Consumer attitudes regarding durability and labelling 27 april 2017 Gardemoen Louise Ungerth Konsumentföreningen Stockholm/ The Stockholm Consumer Cooperative Society louise.u@konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Förslag till TLV: möjlighet till besparingar genom sänkta priser på originalläkemedel som utsatts för konkurrens från utbytbara generiska läkemedel

Förslag till TLV: möjlighet till besparingar genom sänkta priser på originalläkemedel som utsatts för konkurrens från utbytbara generiska läkemedel TLV Box 55 171 11 Solna Stockholm den 3 april 2009 Förslag till TLV: möjlighet till besparingar genom sänkta priser på originalläkemedel som utsatts för konkurrens från utbytbara generiska läkemedel Läkemedelsindustriföreningen,

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FAKTA 2008. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA 2008. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care FAKTA 2008 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care Läkemedel är en hjälp för livet. Nya läkemedel är en möjlighet till bättre hälsa. LIFs uppgift är

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Uttagning för D21E och H21E

Uttagning för D21E och H21E Uttagning för D21E och H21E Anmälan till seniorelitklasserna vid O-Ringen i Kolmården 2019 är öppen fram till och med fredag 19 juli klockan 12.00. 80 deltagare per klass tas ut. En rangordningslista med

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families Health café Resources Meeting places Live library Storytellers Self help groups Heart s house Volunteers Health coaches Learning café Recovery Health café project Focus on support to people with chronic

Läs mer

Vision 2025: Läkemedel i miljön är inte längre ett problem

Vision 2025: Läkemedel i miljön är inte längre ett problem Vision 2025: Läkemedel i miljön är inte längre ett problem BLOCK 1: Tillverkning Perspektiv läkemedelsindustri Bengt Mattson Hållbarhet genom hela läkemedelskedjan t.ex. grön kemi, klimatprogram, (avlopps)vatten-

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Regional Carbon Budgets

Regional Carbon Budgets Regional Carbon Budgets Rapid Pathways to Decarbonized Futures X-CAC Workshop 13 April 2018 web: www.cemus.uu.se Foto: Tina Rohdin Kevin Anderson Isak Stoddard Jesse Schrage Zennström Professor in Climate

Läs mer

Aborter i Sverige 1998 januari - december

Aborter i Sverige 1998 januari - december STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR Aborter i Sverige 1998 januari - december Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics - Health and Diseases Abortions in Sweden 1998 January-December

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 8734

SVENSK STANDARD SS-ISO 8734 SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige Handläggande organ SMS, SVERIGES MEKANSTANDARDISERING SVENSK STANDARD SS-ISO 8734 Fastställd Utgåva Sida Registering 1992-11-16 1 1 (1+8) SMS reg 27.1128 SIS

Läs mer

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag Swedish Medical Products Agency s Patient- and Consumer Advisory Board Brita Sjöström May 29, 2018 Patientrådet@mpa.se https://lakemedelsverket.se/patient-konsument-rad The vision of the Swedish Medical

Läs mer

Försöket med trängselskatt i siffror

Försöket med trängselskatt i siffror Trafikdage på Aalborg Universitet 1 Stockholmsforsøget hvad kan vi lære Försöket med trängselskatt i siffror Birger Höök Projektchef Vägverket Trafikdage på Aalborg Universitet 2 Trafikdage på Aalborg

Läs mer

Sveriges överenskommelser med främmande makter

Sveriges överenskommelser med främmande makter Sveriges överenskommelser med främmande makter Utgiven av utrikesdepartem entet SÖ 1980:112 Nr 112 Avtal i form av skriftväxling angående omfördelning av vissa nolltullkontingenter öppnade av Förenade

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 : Jag tillhör akademin / My position is in the School of Jag tillhör akademin / My position is in the School of Humaniora och medier / Humanities and Media Studies

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

SYSTEMETS UTMANINGAR ETT HÄLSOEKONOMISKT PERSPEKTIV

SYSTEMETS UTMANINGAR ETT HÄLSOEKONOMISKT PERSPEKTIV SYSTEMETS UTMANINGAR ETT HÄLSOEKONOMISKT PERSPEKTIV Bengt Jönsson Professor emeritus Page 1 INGET ÄR MERA PRAKTISKT ÄN EN BRA TEORI/MODELL Resurser Aktiviteter och processer Resultat Grundmodell för sjukvårdens

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2566-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-06-30 1 1 (1+30) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-05-29 1 1 (1+18) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 The Fiscal Policy Council Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 1 The Swedish Fiscal Framework Top-down budget process (preparation in Government as well as decision in Parliament);

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Eternal Employment Financial Feasibility Study

Eternal Employment Financial Feasibility Study Eternal Employment Financial Feasibility Study 2017-08-14 Assumptions Available amount: 6 MSEK Time until first payment: 7 years Current wage: 21 600 SEK/month (corresponding to labour costs of 350 500

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-05-29 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8130-9 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-12-10 1 1 (1+6) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Coating

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Questionnaire on Nurses Feeling for Hospital Odors

Questionnaire on Nurses Feeling for Hospital Odors J. Japan Association on Odor Environment Vol. -1 No. 0,**0 437 *, ** * * Questionnaire on Nurses Feeling for Hospital Odors Tomoyo ITAKURA*, **, Megumi MITSUDA*, Takuzo INAGAKI*,,/. + +-/ 13.+... + +,,

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Indikatorer för utvecklingen av de Europeiska energisystemen

Indikatorer för utvecklingen av de Europeiska energisystemen Indikatorer för utvecklingen av de Europeiska energisystemen Filip Johnsson NEPP:s vinterkonferens 2018 Stockholm, 2018 Division of Energy Technology Department of Space, Earth and Environment Chalmers

Läs mer

Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2007. Landstingens verksamheter kostade 198,4 miljarder. Ökade kostnader på verksamhetsnivå

Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2007. Landstingens verksamheter kostade 198,4 miljarder. Ökade kostnader på verksamhetsnivå OE 28 SM 0801 Landstingens verksamhetskostnader Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2007 Data from county councils financial statements I korta drag Landstingens verksamheter kostade

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Svenskt ramprogramsdeltagande i en internationell jämförelse. Tomas Åström

Svenskt ramprogramsdeltagande i en internationell jämförelse. Tomas Åström Svenskt ramprogramsdeltagande i en internationell jämförelse Tomas Åström tomas.astrom@faugert.se 070-517 86 21 Empiri i tre delar 2 Referenserna Åström T et al. (2017): Norwegian participation in Horizon

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Examensarbete Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Malin Carlström, Sandra Mårtensson 2010-05-21 Ämne: Informationslogistik Nivå: Kandidat Kurskod: 2IL00E Projektmodell

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Vad är innovation? På Wikipedia hittar man: En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé,

Läs mer