Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004"

Transkript

1 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen under 2000-talet har överlag varit positiv för branscherna inom tjänstesektorn. Den utvecklingen fortsatte även under tredje kvartalet 2004 jämfört med tredje kvartalet De branscher som uppvisade störst ökning var Databehandlingsverksamhet och Sjötransport som ökade med 11,8 respektive 7,8 procent. Sämsta utvecklingen hade branschen Andra företagstjänster som uppvisade en nedgång med 8,4 procent. Parti- och agenturhandeln, som är den omsättningsmässigt största branschen inom tjänstesektorn, ökade med 4,7 procent det tredje kvartalet 2004 jämfört med samma kvartal Motsvarande siffra för Detaljhandeln är 2,8 procent. Detaljhandelns försäljning har dock ökat med 5,1 procent i fasta kalenderkorrigerade priser, där hänsyn tagits till prisförändringar samt antalet försäljningsdagar. Lager Värdet av den totala lagerstocken inom svensk handel mätt i löpande priser ökade med 3 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet Inom motorhandeln var värdet av lagerstocken i stort oförändrat medan företag inom parti- och agenturhandel samt detaljhandel båda ökade värdet av sina lager med 3 procent under samma jämförelseperiod. Utvecklingen följer normalt säsongsmönster så när som på att värdet av motorhandelns lager i år inte minskat med ett par procent under tredje kvartalet vilket har varit brukligt de senaste åren. Johan Norberg, SCB, tfn , (Omsättning) Mats Jernström, SCB, tfn (Lager) Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie Näringsverksamhet. Utkom den 3 december Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 NV 22 SM 0401 Innehåll STATISTIKEN MED KOMMENTARER 3 OMSÄTTNINGSUTVECKLING UNDER 2000-TALET 3 OMSÄTTNINGSUTVECKLING TREDJE KVARTALET LAGERUTVECKLING TREDJE KVARTALET TABELLER 5 TECKENFÖRKLARING 5 1. OMSÄTTNINGSUTVECKLING INOM TJÄNSTESEKTORN AVSEENDE 3:E KVARTALET 2004 JÄMFÖRT MED 3:E KVARTALET 2003 SAMT ACKUMULERAD UTVECKLING, EFTER NÄRINGSGREN SNI 2002, I PROCENT OMSÄTTNINGSINDEX I LÖPANDE PRISER EFTER NÄRINGSGREN SNI 2002, BASÅR 2000 = LAGERUTVECKLING INOM HANDELSSEKTORN 2004 JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE KVARTAL I LÖPANDE PRISER EFTER NÄRINGSGREN SNI 2002, I PROCENT 7 4. LAGERUTVECKLING INOM HANDELSSEKTORN 2003 JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE KVARTAL I LÖPANDE PRISER EFTER NÄRINGSGREN SNI 2002, I PROCENT 7 5. LAGERUTVECKLING INOM HANDELSSEKTORN 2002 JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE KVARTAL I LÖPANDE PRISER EFTER NÄRINGSGREN SNI 2002, I PROCENT 7 FAKTA OM STATISTIKEN 8 DETTA OMFATTAR STATISTIKEN 8 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 8 TJÄNSTESEKTORN 8 NÄRINGSGRENSINDELNING 8 FÖRETAGSENHET 8 OMSÄTTNING 8 LAGER 8 SÅ GÖRS STATISTIKEN 9 OMSÄTTNING 9 LAGER 9 STATISTIKENS TILLFÖRLITLIGHET 9 BRA ATT VETA 10 ANNAN STATISTIK 10 IN ENGLISH 11 SUMMARY 11 TURNOVER 11 INVENTORY 11 LIST OF TABLES 11 LIST OF TERMS 12

3 SCB 3 NV 22 SM 0401 Statistiken med kommentarer Omsättningsutveckling under 2000-talet Omsättningsutvecklingen under 2000-talet har överlag varit positiv för de branscher som i denna publikation räknas till tjänstesektorn (se Definitioner och förklaringar för ytterligare information). Detaljhandeln (SNI 52) står för en betydande del av ökningen då branschens totala omsättningen under 2000-talet vuxit med i genomsnitt cirka 5 procent per år. När tredje kvartalet 2004 jämförs med ett genomsnitt av de ingående kvartalen 2000 uppvisas en ökning med 19 procent. Volymmässigt står detaljhandelsomsättningen för cirka 17 procent av den totala omsättningen inom tjänstesektorn 1. Den omsättningsmässigt enskilt största branschen utgörs av Parti- och agenturhandel (SNI 51) som står för cirka 33 procent av tjänstesektorns totala omsättning 1. Branschen har under 2000-talet däremot inte uppvisat samma positiva tillväxt som detaljhandeln, även om omsättningen totalt sett har ökat med några procent sedan Vissa perioder kan även sjunkande omsättning noteras. Databehandlingsverksamhet (SNI 72) och Annan serviceverksamhet (SNI 93), som bland annat innefattar hår-, kropps- och skönhetsvård, har vuxit kraftigt sedan Tillväxten mellan tredje kvartalet 2000 och tredje kvartalet 2004 var 38 respektive 23 procent. Den höga tillväxten inom databehandlingsverksamhet beror till viss del på ett tillflöde av företag och verksamheter som tidigare år legat inom andra branscher. Detta gäller främst under Lufttransport (SNI 62) har haft en varaktig negativ utveckling. Den inleddes i samband med terrorattackerna mot USA den 11:e september 2001 och omsättningsutvecklingen har sedan dess varit fortsatt svag men där viss antydan till förbättring ses under kvartal två och tre Omsättningsutveckling tredje kvartalet 2004 Under tredje kvartalet visade huvuddelen av branscherna inom tjänstesektorn en positiv tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år mätt i löpande priser. Undantaget var branschen Andra företagstjänster (SNI 74) som uppvisade en nedgång med 8,4 procent. Databehandlingsverksamhet (SNI 72) uppvisade den största ökningen, 11,8 procent. God tillväxt visade även Sjötransport (SNI 61) samt Resebyråverksamhet och stödtjänster till transport (SNI 63) som steg med 7,8 respektive 7,3 procent under samma period. Mellan tredje kvartalet 2003 och tredje kvartalet 2004 ökade Detaljhandeln med 2,8 procent. Mätt i fasta priser, kalenderkorrigerat ökade branschomsättningen med 5,1 procent, vilket beror på fallande priser. Parti- och agenturhandel (SNI 51), som är en betydande bransch på grund av sin storlek, ökade med 4,7 procent mätt i löpande priser. De tre första kvartalen 2004 jämfört med motsvarande period 2003 ses samma mönster. De flesta branscherna ökade omsättningen men där Andra företagstjänster (SNI 74) sjönk med 6,0 procent. Även Lufttransport (SNI 62) och Post och telekommunikation minskar något under samma period. Lufttransport (SNI 62) påverkas troligtvis av den hårda konkurrensen på lågprisflyg. Tredje kvartalet gav emellertid en positiv indikation med en ökning på 4,5 procent jämfört med tredje kvartalet Branschens relativa storlek baseras på uppgifter ur SCB:s momsregister för Vid jämförelse räknas endast de branscher som ingår i vad som i denna publikation definieras som tjänstesektorn.

4 SCB 4 NV 22 SM 0401 Lagerutveckling tredje kvartalet 2004 Värdet av den totala lagerstocken inom svensk handel SNI mätt i löpande priser ökade med 3 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet Inom motorhandeln (SNI 50) var värdet av lagerstocken i stort oförändrad medan företag inom parti- och agenturhandel (SNI 51) samt detaljhandel (SNI 52) båda ökade värdet av sina lager med 3 procent under samma jämförelseperiod. Utvecklingen under årets tredje kvartal följer normalt säsongsmönster där handelns totala lager återigen byggs upp efter den nedgång som normalt sker under andra kvartalet. Inom parti- och agenturhandel samt inom detaljhandel har handelsföretagen under tredje kvartalet åter byggt upp lagerstocken till nivåer som ligger i närheten av årets första kvartal. Noterbart är dock att motorhandeln inte minskat värdet av sitt lager under årets tredje kvartal. Tidigare år har motorhandeln minskat värdet av sitt lager med ett par procent under tredje kvartalet men i år visar utvecklingen inom motorhandeln på en konstant lagerstock mellan andra och tredje kvartalet. Den uteblivna minskningen av motorhandelns lager får dock en relativt liten effekt på förändringen av den totala lagerstocken då motorhandelns lager endast utgör cirka 22 procent av den totala lagerstocken inom handeln. De absolut största lagren finns inom parti- och agenturhandeln som svarar för cirka 44 procent av den totala lagerstocken inom handeln.

5 SCB 5 NV 22 SM 0401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicirkable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Omsättningsutveckling inom tjänstesektorn avseende 3:e kvartalet 2004 jämfört med 3:e kvartalet 2003 samt ackumulerad utveckling, efter näringsgren SNI 2002, i procent. 1. Turnover change within the service industry for 3:rd quarter 2004 compared to 3:rd quarter 2003 and the accumulated change, by industry NACE Rev.1.1, in per cent. Omsättningsutveckling 2004 jämfört med 2003 SNI 2002 Verksamhet Fasta priser kalenderkorrigerat Löpande priser Fasta priser 1 Kv 3 Ack 2 Kv 3 Ack 2 Kv 3 Ack 2 50 Handel och service av motorfordon 6,2 5,2 3,5 2,9 3,5 2,3 51 Parti- och agenturhandel 4,7 1, Detaljhandel 2,8 3,2 5,2 5,2 5,1 5,0 55 Hotell- och restaurangverksamhet 1,7 2,6-0,1 0,7-0,2 0,4 60 Landtransport 5,0 4, Sjötransport 7,8 6, Lufttransport 4,5-1, Resebyråverksamhet och stödtjänster till transport 7,3 7, Post- och telekommunikationer 1,1-0, Databehandlingsverksamhet 11,8 5, Andra företagstjänster -8,4-6, Rekreations- och kulturverksamhet 3,8 2,3 2,8 1,4 2,5 1,4 93 Annan serviceverksamhet 0,2 0,1-3,1-2,9-3,1-3,7 1. Ingen fastprisberäkning och ingen kalenderkorrigering görs för punktade branscher. 2. Perioden för första kvartalet till och med aktuellt kvartal jämfört med motsvarande period föregående år.

6 SCB 6 NV 22 SM Omsättningsindex i löpande priser efter näringsgren SNI 2002, basår 2000 = Turnover index in current prices by industry NACE Rev.1.1, base year 2000 = 100 Näringsgren SNI 2002 Period , K1 91,9 93,2 90,9 91,3 91,9 82,9 89,5 95,1 96,1 93,7 93,0 95,8 98,3 2000K2 108,4 100,1 99,3 99,7 96,3 97,6 101,1 99,3 96,8 100,5 104,8 97,1 100,9 2000K3 94,2 96,2 99,0 104,1 97,1 116,0 101,4 98,4 97,2 84,1 86,5 102,2 95,0 2000K4 105,4 110,4 110,8 105,0 114,7 103,5 108,0 107,2 109,8 121,7 115,7 105,0 105,8 2001K1 94,6 98,4 94,4 94,6 94,7 94,3 95,9 98,6 108,5 103,9 110,0 105,0 107,0 2001K2 108,9 101,1 104,1 103,0 96,9 104,7 105,1 103,0 109,8 105,7 116,3 97,4 106,6 2001K3 95,0 96,9 104,5 107,5 96,1 107,2 102,3 104,7 107,2 87,8 94,3 105,2 100,8 2001K4 104,0 107,0 117,2 110,3 114,0 107,5 94,0 101,9 119,1 116,4 122,9 112,1 112,6 2002K1 91,9 97,3 100,7 94,3 97,3 96,7 91,6 101,4 103,7 105,9 111,2 109,8 116,3 2002K2 110,3 103,0 110,7 106,3 103,3 104,0 106,3 105,3 105,5 111,9 120,7 103,2 120,3 2002K3 98,6 96,6 110,8 110,6 98,1 98,4 94,4 104,5 102,3 90,7 96,5 112,7 110,7 2002K4 110,5 107,8 123,7 106,9 110,6 88,6 96,6 105,3 109,9 114,9 121,8 116,7 125,2 2003K1 102,3 101,6 103,5 96,8 101,6 96,2 88,5 102,8 109,9 121,7 110,5 115,9 125,5 2003K2 116,7 101,3 115,3 106,4 108,9 113,6 92,4 104,3 108,4 121,8 128,2 116,4 125,9 2003K3 105,0 97,8 115,4 112,0 103,3 104,4 88,6 105,4 101,9 104,0 105,8 121,0 116,4 2003K4 113,3 108,4 127,4 106,6 115,8 95,5 88,3 108,2 104,9 125,6 129,0 131,3 130,3 2004K1 104,2 97,3 107,7 99,4 106,4 106,6 82,5 108,9 108,0 122,5 106,7 117,7 126,5 2004K2 125,1 106,0 118,6 110,0 113,7 114,4 91,0 112,7 107,0 126,8 120,2 118,2 124,9 2004K3 111,5 102,4 118,7 113,9 108,5 112,6 92,6 113,1 102,9 116,3 96,9 125,6 116,6 2004K4 SNI 2002 Verksamhet SNI 2002 Verksamhet 50 Handel och service av motorfordon 63 Resebyråverksamhet och stödtjänster till transport 51 Parti- och agenturhandel 64 Post- och telekommunikationer 52 Detaljhandel 72 Databehandlingsverksamhet 55 Hotell- och restaurangverksamhet 74 Andra företagstjänster 60 Landtransport Rekreations- och kulturverksamhet 61 Sjötransport 93 Annan serviceverksamhet 62 Lufttransport

7 SCB 7 NV 22 SM Lagerutveckling inom handelssektorn 2004 jämfört med föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2002, i procent 3. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 Rev. 1.1, in per cent SNI 2002 Verksamhet Lagerutveckling 2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 50 Handel och service av motorfordon Parti- och agenturhandel Detaljhandel Total Handel Lagerutveckling inom handelssektorn 2003 jämfört med föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2002, i procent 4. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 Rev. 1.1, in per cent SNI 2002 Verksamhet Lagerutveckling 2003K1 2003K2 2003K3 2003K4 50 Handel och service av motorfordon Parti- och agenturhandel Detaljhandel Total Handel Lagerutveckling inom handelssektorn 2002 jämfört med föregående kvartal i löpande priser efter näringsgren SNI 2002, i procent 5. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 Rev. 1.1, in per cent SNI 2002 Verksamhet Lagerutveckling 2002K1 2002K2 2002K3 2002K4 50 Handel och service av motorfordon Parti- och agenturhandel Detaljhandel Total Handel

8 SCB 8 NV 22 SM 0401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken i denna publikation belyser omsättnings- och lagerutveckingen inom delar av tjänstesektorn. Statistiken bygger på urvalsundersökningar och administrativt material och avser spegla branschutvecklingen i de näringsgrenar som särredovisas. Populationen avseende omsättningsstatistiken inbegriper samtliga företagsenheter som enligt SCB:s företagsregister är verksamma i någon av de branscher som särredovisas i denna publikation. Populationen avseende lagerstatistiken inbegriper samtliga företagsenheter som enligt SCB:s företagsregister är verksamma inom handelsbranscherna SNI 50, 51 och 52. Definitioner och förklaringar Tjänstesektorn Med tjänstesektorn avses i denna publikation branscherna SNI 50, 51, 52, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 74, , och 93. Näringsgrensindelning För klassificering av näringsgren gäller standard för svensk näringsgrensindelning SNI I enlighet med SNI 2002 erhåller varje verksamt företag en 5- siffrig kod som redogör för vilken bransch företaget tillhör. SNI 2002 har en hierarkiskt struktur där varje bransch på lägre nivå ingår i en överliggande branschstruktur. De fyra högsta nivåerna är identiska med EU:s näringsgrensindelning NACE Rev Varje företag hänförs till den näringsgren inom vilken det har sin huvudsakliga verksamhet. Företagsenhet En företagsenhet består av minst en juridisk enhet. Företagsenheten innefattar ett bolag med minst en verksamhet och ett verksamhetsställe och syftar till att ge mer bestående undersökningsobjekt som är oberoende av juridisk form. Omsättning Med omsättning avses företagens försäljningsintäkter från varor och tjänster. Vid rapportering och beräkning av omsättningsutvecklingen används omsättning inklusive moms och exklusive export för branscherna SNI 50, 52, 55, , samt 93. Inom övriga branscher används omsättning exklusive moms och inklusive export. Lager Lager definieras i lagerstatistiken för varuhandel och tjänstenäringar som värdet av de handelsvaror som per den sista varje kalenderkvartal befinner sig i det rapporterande företagets ägo. Lagret förutsätts vara värderat till inköpspris. I definitionen ingår alltså inte varor som beställts men ej levererats, lager för annans räkning, indirekta skatter och verklig inkurens.

9 SCB 9 NV 22 SM 0401 Så görs statistiken Omsättning Omsättningsstatistiken bygger på två urvalsundersökningar i kombination med administrativa data. Utvecklingen inom Detaljhandeln (SNI 52) estimeras via en månatlig enkät som går ut till cirka undersökningsenheter. Omsättningsutvecklingen inom övriga tjänstebranscher undersöks via en kvartalsenkät som går ut till cirka undersökningsenheter i kombination med momsuppgifter från Skatteverket avseende resterande företag inom tjänstesektorn. Urvalet avseende månadsstatistiken dras i november året före aktuellt undersökningsår medan urvalet avseende kvartalsstatistiken dras i mars det aktuella undersökningsåret. Rampopulationen består av samtliga företag i populationen. Urvalen till både månads- och kvaratalsenkäterna dras med hjälp av stratifierat OSU. De undersökningsenheter som ingår i urvalsundersökningarna rapporterar via enkät in bolagets omsättning i anslutning till varje avslutad kalendermånad (detaljhandeln) och varje avslutat kalenderkvartal (övriga tjänstebranscher). Med hjälp av de uppgifter som företag som svarar på den månatliga enkäten rapporterar, skattas omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln. Via de uppgifter som företag rapporterat in via kvartalsenkäten i kombination med momsuppgifter från Skatteverket skattas omsättningsutvecklingen inom övriga tjänstebranscher. För en mer detaljerad beskrivning av omsättningsstatistiken, besök SCB:s webbplats via länken: Lager Lagerstatistiken bygger på en urvalsundersökning som omfattar företagsenheter inom handelsbranscherna SNI d.v.s motor-, parti- och detaljhandel. Urvalet dras i mars aktuellt undersökningsår och populationen omfattar cirka företag. Rampopulationen skapas med hjälp av företagens tidigare momsuppgifter och lagervärde rapporterat till skattemyndigheten via inkomstdeklarationen (SRU). Företag med mindre än en miljon kronor i omsättning respektive lager undantas från rampopulationen vilket får till följd att cirka företag återstår. Urvalet dras enligt stratifierat OSU. De företag som ingår i urvalet rapporterar via enkät i anslutning till varje avslutat kalenderkvartal värdet av företagets handelslager per den sista aktuellt kvartal. Med utgångspunkt från de lagervärden som företagen rapporterar in estimeras sedan förändringen i lagerstocken per bransch. Statistikens tillförlitlighet Variansen på skattningen av omsättningsnivån är cirka 0,7 procent för den månatliga detaljhandelsstatistiken. För övriga tjänstebranscher beräknas ingen varians. Det finns även brister i de momsuppgifter som ligger till grund för beräkningarna. Variansen på skattningen av lagerstockens nivå är cirka 6 procent varje kvartal. Jämförbarheten i statistiken påverkas också av att företag kan byta branschtillhörighet mellan olika urvalsår.

10 SCB 10 NV 22 SM 0401 Bra att veta Annan statistik Sveriges officiella statistik finns tillgänglig via SCB:s webbplats Vissa uppgifter som redovisas i denna publikation finns även tillgängliga i Sveriges statistiska databaser SSD, som kan nås via SCB:s webbplats. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats.

11 SCB 11 NV 22 SM 0401 In English Summary Turnover The development of turnover from 2000 onwards has generally been positive for industries within the service sector. This development has also continued during the third quarter of 2004 compared to the third quarter of The industries that showed the greatest increase were Data processing services and Transport by sea, which increased by 11.8 per cent and 7.8 per cent respectively. The industry Miscellaneous business services showed the worst development with a drop of 8.4 per cent. Wholesale and agency trade, which is the largest industry within the service sector in terms of turnover, increased by 4.7 per cent during the third quarter of 2004 compared to the same quarter of The corresponding figure for Retail trade was 2.8 per cent. Retail trade sales have however increased by 5.1 per cent in fixed calendar-adjusted prices, where consideration has been given to price changes and the number of sales days. Inventory The value of the total inventory within Swedish trade, measured in current prices, increased by 3 per cent during the third quarter compared to the second quarter of Within Sales of motor vehicles, the value of the inventory was largely unchanged whilst enterprises within Wholesale and agency trade and Retail trade increased the value of their inventory by 3 per cent during the same period of comparison. The development follows normal seasonal patterns for the most part, although the value of the inventory in the motor vehicle industry did not decrease a couple of per cent during the third quarter this year as has been the case in recent years. List of tables EXPLANATION OF SYMBOLS 5 1. TURNOVER CHANGE WITHIN THE SERVICE INDUSTRY FOR 3:RD QUARTER 2004 COMPARED TO 3:RD QUARTER 2003 AND THE ACCUMULATED CHANGE, BY INDUSTRY NACE REV.1.1, IN PER CENT TURNOVER INDEX IN CURRENT PRICES BY INDUSTRY NACE REV.1.1, BASE YEAR 2000 = INVENTORY CHANGE WITHIN THE TRADE SECTOR BY INDUSTRY NACE 2002 REV. 1.1, IN PER CENT 7 4. INVENTORY CHANGE WITHIN THE TRADE SECTOR BY INDUSTRY NACE 2002 REV. 1.1, IN PER CENT 7 5. INVENTORY CHANGE WITHIN THE TRADE SECTOR BY INDUSTRY NACE 2002 REV. 1.1, IN PER CENT 7

12 SCB 12 NV 22 SM 0401 List of terms Näringsgrenar SNI 2002 Industries NACE Rev Handel och service av motorfordon 50. Trade, maintenance and repair services of motor vehicles 51. Parti- och agenturhandel 51. Wholesale trade and commission trade services 52. Detaljhandel 52. Retail trade services 55. Hotell- och restaurangverksamhet 55. Hotel and restaurant services 60. Landtransport 60. Land transport services 61. Sjötransport 61. Water transport services 62. Lufttransport 62. Air transport services 63. Resebyråverksamhet och stödtjänster till transport 63. Travel agencies and supporting and auxiliary transport services 64. Post- och telekommunikationer 64. Post and telecommunicirkation services 72. Databehandlingsverksamhet 72. Computer and related services 74. Andra företagstjänster 74. Other business services Rekreations och kulturverksamhet Recreational and cultural services 93. Annan serviceverksamhet 93. Other services Övriga termer Other terms Omsättning Turnover Lager Inventory Löpande priser Current prices Fasta priser Volume Kalenderkorrigerad Working day adjusted

Pernilla Bengtsson, SCB, tfn 019-17 62 72, pernilla.bengtsson@scb.se Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86, clara.larsson@scb.se

Pernilla Bengtsson, SCB, tfn 019-17 62 72, pernilla.bengtsson@scb.se Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86, clara.larsson@scb.se NV 22 SM 1301 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Fjärde kvartalet 2012 Turnover and inventory statistics for the service sector fourth quarter 2012 I korta drag Omsättning Tjänstesektorn uppvisade

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Pernilla Bengtsson, SCB, tfn ,

Pernilla Bengtsson, SCB, tfn , NV 22 SM 1001 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Fjärde kvartalet 2009 Turnover and inventory statistics for the service sector fourth quarter 2009 I korta drag Omsättning Tjänstesektorn uppvisar

Läs mer

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor HA 17 SM 0609 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för augusti 2006, i löpande priser Foreign trade first released figures for August 2006 I korta drag Ökad export och import

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014 AM 46 SM 1404 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014 I korta

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:1 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003 Investments in agricultural machinery and equipment in 2003 Sammanfattning Jordbrukets investeringar

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013 AM 46 SM 1302 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013 I korta

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2015. Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2015

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2015. Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2015 AM 46 SM 1601 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2015 Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2015 I korta

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:3 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009 Investments in agricultural machinery and equipment in 2009 Sammanfattning Ökade investeringar

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Medelarealen fortsätter att öka

Medelarealen fortsätter att öka JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03 Trädgårdsproduktion 2011 The 2011 Horticultural census I korta drag Uppgifterna om energianvändning i växthus, posten; bark, flis och spån har korrigerats,

Läs mer

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet Branschbeskrivning för SNI-grupp 93.01 TPI-rapport nr 23 Mical Tareke Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 4 Tjänsteprisindex för Kollektivtrafik Förord Som ett led i att förbättra den ekonomiska

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor NV 41 SM 0511 Inkvarteringsstatistik augusti 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna upp med nästan 11 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor NV 41 SM 0508 Inkvarteringsstatistik maj 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna fortsatt uppåt Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0611 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:10 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:10 I korta drag Slakten av svin minskade under januari oktober 2006 Slakten av

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:4 Försäljning av mineralgödsel 2009/2010 Sales of fertilisers during 2009/10 Sammanfattning Försäljningen av mineralgödsel ökade med 21 % Försäljning

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor NV 41 SM 0708 Inkvarteringsstatistik maj 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3 procent Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter BO 39 SM 0501 Hyror i bostadslägenheter 2004 Rents for dwellings 2004. I korta drag 2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,3 procent mellan januari 2004 och januari

Läs mer

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län NV 41 SM 0408 Inkvarteringsstatistik maj 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2004, provisional data I korta drag Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län I maj 2004 fanns i Sverige 1

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

De norska övernattningarna fortsätter minska

De norska övernattningarna fortsätter minska NV 41 SM 0411 Inkvarteringsstatistik augusti 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2004, provisional data I korta drag De norska övernattningarna fortsätter minska I augusti 2004 fanns

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Slutlig statistik Plant protection products in Swedish agriculture. Number of hectare-doses in 2014 Final statistics

Slutlig statistik Plant protection products in Swedish agriculture. Number of hectare-doses in 2014 Final statistics MI 31 SM 1501 Växtskyddsmedel i jordbruket 2014 Beräknat antal hektardoser Slutlig statistik Plant protection products in Swedish agriculture. Number of hectare-doses in 2014 Final statistics I korta drag

Läs mer

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 S2001:012 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Innehållsförteckning

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

S2008:007. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006

S2008:007. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006 S2008:007 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006 Swedish electronics industry and companies in the ICT service sector 2005 2006 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari - juli 2005

Slakten av svin minskade under januari - juli 2005 JO 48 SM 0508 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2005:6-7 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:6-7 I korta drag Slakten av svin minskade under januari - juli 2005 Slakten av

Läs mer

8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ. ) UVlOMQLQJDYELODUJDYVW UVWDLQWlNWHUQD ) UHWDJRFKP\QGLJKHWHUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ

8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ. ) UVlOMQLQJDYELODUJDYVW UVWDLQWlNWHUQD ) UHWDJRFKP\QGLJKHWHUVW UVWDNXQGNDWHJRULQ NV 19 SM 0204 0RWRUKDQGHOQ +DQGHOPHGRFKVHUYLFHDYPRWRUIRUGRQ VDPWGHWDOMKDQGHOPHGGULYPHGHO Motor trade 2000,NRUWDGUDJ 8SSJnQJI UPRWRUKDQGHOQ Under år 2000 fanns det enligt Statistiska centralbyråns företagsregister

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

Fishing in inland waters by commercial fishermen in Preliminary data. Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets mest betydelsefulla

Fishing in inland waters by commercial fishermen in Preliminary data. Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets mest betydelsefulla JO 56 SM 1501 Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 Preliminära uppgifter Fishing in inland waters by commercial fishermen in 2014. Preliminary data I korta drag Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

2006:1. Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863

2006:1. Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863 2006:1 Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Sjuklöneperioden åren 2002 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG

RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Andreas Hagström Tfn: 08-786 56 33 PM 2012-03-27 Dnr 2012:524 RESTAURANGNÄRINGEN I GÄVLEBORG Uppdragsgivaren har ställt följande frågor om restaurangbranschen i Gävleborgs

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Beskrivning av statistiken

Beskrivning av statistiken Beskrivning av statistiken Produkt: Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2001 2002 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar OE 24 SM 1301 Kommunernas och landstingens resultat 2012 Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar Statement of accounts for the municipalities and county councils

Läs mer

Slakten av nötkreatur minskade under januari - april Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av nötkreatur minskade under januari - april Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0606 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:4 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:4 I korta drag Slakten av nötkreatur minskade under januari - april 2006 Antalet

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Industrins rörelseresultat minskade. Uppåt för hotell, restauranger och utbildningsföretag

Industrins rörelseresultat minskade. Uppåt för hotell, restauranger och utbildningsföretag NV 19 SM 1402 Företagens ekonomi 2012 Structural Business Statistics 2012 I korta drag Industrins rörelseresultat minskade Näringslivet (exklusive finansiella företag) bestod år 2012 av drygt en miljon

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 Statistikenheten 20160204 1(9) Utskrivet: 20160126:16:05 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Förändring av vegetationsgrad och grönytor inom tätorter 2000-2005 De tio största tätorterna 2005

Förändring av vegetationsgrad och grönytor inom tätorter 2000-2005 De tio största tätorterna 2005 MI 12 SM 1003 Förändring av vegetationsgrad och grönytor inom tätorter 2000-2005 De tio största tätorterna 2005 Cnges in green space, within the ten largest localities 2000-2005 I korta drag Här presenteras

Läs mer

Antal anläggningar med häst. Hästar i tätort och glesbygd

Antal anläggningar med häst. Hästar i tätort och glesbygd JO 24 SM 0501 Hästar och anläggningar med häst 2004 Resultat från en intermittent undersökning Horses and horse establishments in 2004 I korta drag Antal hästar Antalet hästar i hela Sverige har uppskattats

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863 2005:1 Föräldrapenning att mäta hälften var ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Föräldrapenning att mäta hälften var Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Data om svenska fiskodlingar

Data om svenska fiskodlingar SMED Rapport Nr 110 2012 Data om svenska fiskodlingar Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala, SCB Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Något ökad bränsleförbrukning inom industrin

Något ökad bränsleförbrukning inom industrin EN 23 SM 0501 Industrins årliga energianvändning 2004 preliminära uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2004 provisional data I korta drag Förändrad undersökning Undersökningen gällande industrins

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Hantering av urvalsbias i KPI

Hantering av urvalsbias i KPI PCA-MFOS Kristina Strandberg Anders Norberg PM till Nämnden för KPI [2014-09-26] 1(5) Hantering av urvalsbias i KPI För information Prisenheten har antagit en stegvis ansats av implementering av den bästa

Läs mer