Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13"

Transkript

1

2

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test av prototyp av vågkraftverk (två bilagor) Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Öckerö kommun ställer sig positiv till framställan om test av prototyp av vågkraftsgenerator ca m utanför Hummerviken, Öckerö. Ärende Vigor Wave Energy AB och Öckerö kommun/samhällsbyggnad har genomfört samråd avseende planer på att genomföra ett test av prototyp av vågkraftsgenerator ute till havs ca m utanför Hummerviken, Öckerö. Vigor Wave Energy är ett vågkraftsföretag lokaliserat i Chalmers Teknikpark som forskar på att utvinna energi ur havets vågor med hjälp av en slang. Utvecklingen har pågått under ett antal år och nu vill man genomföra ett första havsbaserat test av principen. För detta vill man göra en anmälan till Länsstyrelsen angående den testverksamhet som planeras. Överväganden Det är samhällsbyggnad/miljöavdelningen bedömning efter genomfört samråd att framställan är seriös och att Länsstyrelsens fortsatta tillståndshandläggning borgar för en hållbar verksamhet. Försöken kommer att göras på kommunens vatten. Enligt Fredrik Lindgren på Yrkesfiskarna sker ingen trålnings- bur eller garnfiske i valt område. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4

5 Kontakt: Åsa Jönegren Projektledare, tel:

6 Vigor Wave Energy AB 2009 bildas Vigor Wave Energy AB 2011 byggs nordens största vågbassäng och tester påbörjas prototyp producerar el och Vigorprincipen verifieras 2012 förankringstester till havs genomförs 2012 Vigor har nu 7 medarbetare och påbörjat arbetet med den första havsbaserade prototypen, V1

7 Prototyp korttidsprovning vågkraftverk Ca 150 m havsyta Luftintag Störst vågkrafter Turbin Vattenintag Minst vågkrafter Ca 15m Fundament Kablel

8 Principskiss Förankring

9 Luftintag och slang vid vattenytan

10 Kriterier för val av plats Hänsyn till farleder och skyddsområden Distans till land för havsdjup 15-20m ej för långt ut, men inte heller nära land Arbetsdjup för dykare Avstånd från land ca m Så öppet hav som möjligt utanför platsen, så att vågorna inte minskar Jämn botten från utläggningsplats in till land Tillgänglighet/närhet till Vigor s personal för säker övervakning Korta transporter-miljöhänsyn Snabbt kunna vara på plats Säker tillgänglighet även vid dåligt väder Möjlighet till nätanslutning

11 Föreslagen plats

12 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Tanja Barrett Ärende: Vindplats Göteborg Diarienummer: 0543/12 Tillstyrkan enligt 16 kap 4 miljöbalken för tillstånd att uppföra en vindkraftspark i Hake Fjord, Vindplats Göteborg (tre bilagor yttrande av miljöavdelningen, ansökan och Gbg Energi presentation) Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Öckerö kommun tillstyrker att Göteborg Energi AB får tillstånd att uppföra en havsbaserad vindkraftanläggning i Hake Fjord vid inloppet till Göteborgs hamn, mellan farlederna Böttöleden och Torshamnsleden. Sammanfattning Öckerö kommun berörs framförallt av att troligen något vindkraftverk kan komma att placeras inom kommunens gränser. Dessutom kommer Vindplats Göteborg innebära att landskapsbilden från kommunens södra öar framförallt Grötö och Fotö förändras i SV riktning. Utbyggnaden bedöms ligga i linje med kommunens målsättning att bli självförsörjande på förnybar energi och det är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att de positiva konsekvenserna av en etablering överväger. Ärende Göteborg Energis styrelse har skickat framställan om tillstyrkan på remiss till Göteborgs Stad och Öckerö kommun inför ansökan om miljöprövning i mark- och miljödomstolen. I ansökan räknar de med att av mark- och miljödomstolen få prövat att sätta upp högst 15 verk med en maxhöjd på 190 m. Parken beräknas producera 200 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för lägenheter. Materialet är stort och omfattande i fyra pärmar på knappt sidor. Hela materialet, inklusive animation från utvalda platser, ligger på samt finns i ett fåtal exemplar vid KS/Samhällsbyggnad. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

13 Området omfattar: Överväganden Vindkraftparken ger framförallt påverkan på Riksintressen farled, friluftsliv, kulturmiljövärden Natura 2000 Naturvård Buller Landskapsbild Öckerö kommuns varumärke Strandskydd Farleder Vad gäller farlederna föreligger en buffertzon på 200 m vilket medför en ökad påseglingsrisk med 6 %. Radarstörningar kan förekomma. Det bör i det fortsatta arbetet klargöras eventuella inskränkningar för mudderdeponin på Hakefjordsflaket. Friluftsliv Påverkan finns på den seglingsverksamhet i form av kappsegling och övning som i dag bedrivs på Hakefjordsflaket. Ur riksintressesynpunkt är det mer den intensiva

14 småbåtstrafik som går i nord-sydlig riktning som är intressant, genom att det undantagits ett område i öster kan detta fortgå på ett tillfredsställande sätt. Kulturmiljövärden Området är redan idag delvis påverkat genom hamn- och industriverksamhet. Delvis kan man se området som orört. Det är en bedömningsfråga om vindkraft är ett positivt eller negativt tillskott till området. Natura 2000 Etableringen påverkar inga Natura områden inom Öckerö kommun. Naturvård Etableringen påverkar inte riksintresse för naturvård inom Öckerö kommun. Strandskydd Etableringen gör inte intrång i strandskyddsområden inom Öckerö kommun. Öckerö kommuns varumärke och landskapsbild En vindkraftpark i Göteborgs hamninlopp mellan farlederna kommer att innebära något för Öckerö kommuns varumärke. För de som kommer från havet syns tydligt att här är ett område som satsar på alternativa energikällor. Det är viktigt att medborgarna är delaktiga och trots vissa negativa konsekvenser kan se till det allmännas bästa. Vind och hav har historiskt varit drivkraften i Göteborgsområdet. Oavsett vilken höjd de färdiga vindkraftverken får är det samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att de kommer upplevas som höga och utgöra en kraftig visuell påverkan. Eftersom de står fritt i vattnet i ett storslaget landskapsrum med få referenser så är skillnaden i påverkan mellan alternativen liten. Flygsäkerhet Verken kommer att förses med vitt alternativt rött ljus, beroende på höjd, under dygnets mörka timmar. Det kan inte uteslutas att varningsljusen upplevs som störande. Rådighet Rådighet är en fråga som varit diskuterad under utredningens gång. Göteborg Energi har låtit lantmäteriet i Göteborgs stad göra en bedömning av frågan. Miljöpåverkan Under förutsättning att anläggningsarbeten sker med försiktighet och med hänsyn till risker för spridning av förorenade partiklar är det samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att de positiva konsekvenserna av en etablering överväger. I Vision 2025 framgår kommunens vilja att all energi som förbrukas i kommunen skall vara förnybar. I de politiska övergripande målen för mandatperioden framgår att Öckerö kommun skall vara självförsörjande med förnyelsebar el senast år En etablering av en vindkraftpark i enlighet med förslaget ger förutsättningar för att uppnå målsättningen och ta ett stort steg mot visionen.

15 Övrigt VästanVind startades 2010 på initiativ av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnyelsebar el. VästanVind är en fristående ekonomisk förening som har ett nära samarbete med Göteborg Energi och dess dotterbolag DinEl. Avsikten är att genom VästanVind erbjuda andelar i vindkraftparken. VästanVinds uppdrag är att framställa klimatvänlig el från vindkraftverk, som ska säljas till självkostnadspris till dess medlemmar. Synpunkter Synpunkter mot etablering av vindkraftverk är vanliga. I förekommande fall är föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv aktiva och information har tillsänts såväl kommunen som dess politiker. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef

16 Vindplats Göteborg en del av den hållbara staden Helena Nordström

17 Utredningsområde Utredningsområde

18 Vindkraften blir billigare och bättre 7 % kostnadsreduktion vid varje fördubbling av kapaciteten (240GW installerat idag) Kapacitesfaktorn har ökar med 1 % vartannat år idag ca 34% We expect wind to become fully competitive with energy produced from combined cycle gas turbines by 2016 in most regions offering fair wind conditions. Källa: Bloomberg New Energy Finance, 10 Nov 2011

19 Förnybart i världen

20 Vind i Europa

21 Vind i vår närhet Vattenfall omsatte 3,1 mdkr 2011, satsar ca 30 % av investeringarna EOn IKEA Stena byggde 21 nya vindkraftverk på fyra olika platser i Sverige, en investering på 700 Mkr (2011) + Kårehamn 2012 offshore 16 vkv för 1,2 mdkr har beslutat om 4 mdkr i vindkraft investeringar investerar 1,3 mdkr i Lemhult/Vetlanda, 185 m höga. 32 st / 80 st kommer att vara driftsatta 2013 Wallenstam investerar 2 mdkr självförsörjande 2013 Arise Statkraft, SCA har investerat 3,5 mdkr ytterligare 3 mkr i Jäderåsa /Gävle investerar totalt 6 mdkr för att bygga 123 vindkraftverk. (sep, 2012)

22 Vindbruksplan, Öckerö kommun En omställning ska ske till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Mål att bli självförsörjande på el under mandatperioden Kommunen är mycket positiv till att stödja utvecklingen av förnybar energi.

23 Budget 2013 Göteborg Stad Göteborg tar ansvar för klimatet Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. (ett prioriterat mål) Vi behöver kraftigt öka produktionen av förnybar energi, bland annat genom utbyggnad av vindkraft

24 Kommuner Mark- och miljödomstolen

25 Samrådsförfarande Informationsmöten före samråd Inledande samråd 2010 Myndigheter, verksamheter, organisationer, allmänhet (Brännö, Långedrag, Hönö/Öckerö, Torslanda, Röda sten) Tematiska samråd (sjösäkerhet, fiske, landskap/visualisering, geologi och bottenförhållanden, segling, fåglar och miljö, stadsutveckling, turism och friluftsföreningar) Avstämningsmöten med myndigheter angående utredningar Avslutande samråd vår 2012 Myndigheter, verksamheter, organisationer, allmänhet (Brännö, Hönö/Öckerö, Västra Frölunda, Torslanda, Nordstan) Hemsida

26 Samrådsyttranden Myndigheter Önskemål om utredningar och innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som till exempel bottenförhållanden, alternativa platser och påverkan på sjöfartsintressena Allmänheten och närboende Oro för buller och skuggor, val och rådighet av utredningsområdet, oro för friluftsliv, fritidsfiske, seglingstävlingar, landskapsbilden och sänkta fastighetsvärden Positiva yttranden, främst i Nordstan Yttranden från allmänheten i det inledande samrådet överensstämmer med de yttranden som inkom i det avslutande samrådet

27 Bottenförhållanden

28 Bygg- och avvecklingsskedet - bedömning

29 Fastighetsvärde Utredningar Pilotprojekt til vurdering af muligt vaerditab for naboer til vindmoller (2008) The Impact of Wind Power Projects on Residential Property Values in the United States (2009) Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft? (2010) Vindkraftens påverkan på människors intressen (2012) Inget samband mellan fastighetsvärde och avstånd till vindkraftverk

30 Tävlingssegling

31 Turism Aktuellt exempel Anholt Havmøllepark i Danmark För att fira att parken börjar producera el till danskarna ordnas två resor den 29 september Eftersom intresset var så stort kommer ytterligare två resor att genomföras i oktober

32 Turism bedömning

33 Opinion SOM-undersökning angående svenska folkets vilja att satsa mer på olika energikällor SIFO-undersökning angående göteborgares vilja att satsa mer på vindkraft de närmaste 5 10 åren

34 Utredningar - miljöaspekter Miljöaspekter Konsekvenser under bygg- och avvecklingsskedet Natura 2000-områden Naturreservat Område av riksintresse för totalförsvaret Område av riksintresse för yrkesfiske Område av riksintresse för naturvård Område av riksintresse för Göteborgs hamn och sjöfart Område av riksintresse för friluftsliv Område av riksintresse för kulturmiljö Strandskydd Fastighetsgränser Muddertippområde Turism och friluftsliv Fritidsbåtar Tränings- och kappseglingsverksamhet Miljöaspekter Sport- och fritidsfiske Vatten- och strömningsförhållanden Fåglar Fladdermöss Fisk Marina däggdjur Marinbiologi Landskapsbild Marinarkeologi Buller Undervattensbuller Skugga Reflexer Förorenat mudder och avfall Påverkan på närliggande kommuner Luftmiljö Sjösäkerhet Mycket stora konsekvenser Stora konsekvenser Måttliga konsekvenser Små konsekvenser Ringa/ inga konsekvenser Positiva konsekvenser

35 Utredningar tekniska aspekter Tekniska aspekter Vindförutsättningar Elanslutning från park till land Befintliga ledningar Civilflyget Bottenförhållanden Radiostråk Buffertzon farled Ankringsplats Oacceptabelt komplext/mycket svåra förhållanden/för hög kostnad Oacceptabelt komplext/svåra förhållanden/ Hög kostnad Tekniskt hanterbart/normala förhållanden/ acceptabel kostnad Tekniskt hanterbart/ normala förhållanden/ låg kostnad Tekniskt hanterbart/ bra förhållanden/ låg kostnad Enkel teknisk lösning/bra förhållanden/ låg kostnad

36 Ansökan Antal vindkraftverk: 15 Maxhöjd: 190 meter

37 Hållbarhet

38 Ekologisk dimension Miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsmål Nationella, Regionala och lokala energimål Allmänna hänsynsregler Bevisbörderegeln Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Förorenaren betalar (PPP) Lokaliseringsprincipen Hushållnings, kretslopps- och produktvalsprincipen Miljökvalitetsnormer, hälsa och välbefinnande

39 Ekonomisk dimension Samhällsekonomisk kalkyl Arbetstillfällen Skatteintäkter Projektkalkyl

40 Samhällsekonomisk kalkyl Samhällsekonomisk analys 200 GWh 260 GWh Företagsekonomisk kalkyl Summa företagsekonomisk nytta (mkr) Samhällsekonomisk nytta Summa samhällsekonomisk nytta (mkr) Samhällsekonomisk nettonytta (mkr)

41 Social dimension Framtidsvision Rio+20, fokus förnyelsebar energi Demokrati och planering i samhället Rättvisa och acceptans Ägande Lärande, utbildning och samarbetsutveckling Arbetstillfällen

42 Andelsägande

43 Göteborg Energis strategi till ett hållbart samhälle Samarbete med våra kunder, våra partners och våra leverantörer Regionutvecklingen Hållbarheten Konkurrenskraften Energitekniken Människorna Affärerna Strategierna Ekonomin Våra mål är hållbara och förnybara energilösningar Vindkraft är med och visar vägen!

44 Vindplats Göteborg Ca 200 GWh förnybar el/år

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden BMN 27 Dnr Tillsynsplan och behovsutredning Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna informerade om behovsutredning vid dagens sammanträde. Tjänsteskrivelse daterad Bygg- och miljönämnden har inte att fatta beslut om tillsynsplan då den innebär kostnader. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar anta behovsutredning Bygg- och miljönämnden hemställer hos kommunstyrelsen att fatta beslut om tillsynsplan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

88 Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

89 Inledning Tillsynsplanen grundar sig på de uppdrag som Bygg- och miljönämnden har som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålsäkerhetslagen och lagen om receptfria läkemedel. I tillsynsplanen inkluderas även miljö- och hälsoskyddsavdelnings strategiska arbete för Kommunstyrelsen. Planeringen strävar efter att uppfylla nationella och lokala miljömål. Det kan dock konstateras att en stor del av enhetens arbete är händelsestyrt och att många händelser snabbt kan kullkasta vad som planerats. Lagstiftningens krav bidrar till att klagomål, anmälningar, ansökningar, remisser och andra händelser styr verksamheten vilket leder till svårigheter att säkra en hållbar utveckling och att arbeta förebyggande. Tillsynsplanen bygger på behovsutredningen för där alla de objekt som myndigheten har skyldighet att utöva tillsyn över samt en uppskattad tidsåtgång listas. Behovsutredningen omfattar samtliga förekommande arbetsområden inom miljö, hälsoskydd och livsmedel, även icke objektsbunden tillsyn såsom administrativt arbete, klagomål, rådgivning, projekt o.s.v. har uppskattats. Tillsynsplanen utgår ifrån rådande omständigheter och inom de områden där det varit möjligt, sträcker sig prioriteringarna fram till Behovsutredning och tillsynsplan ska revideras årligen eftersom behovet och tillgängliga resurser kan förändras. Resurser och förutsättningar Antal medarbetare under 2013 på miljö- och hälsoskyddsavdelningen är 4 personer. En person arbetar 50 % med energi- och klimatrådgivning vilket inte tas med i behovsutredning eller tillsynsplan. På grund av föräldraledigheter varierar anställningsgraden hos de anställda under året men motsvarar sammanlagt ca 3,2 tjänster. Av dessa 3,2 tjänster ligger en halvtidstjänst på EES-strategi, ett projekt som pågår vad vi vet i dagsläget. En femtedels tjänst ligger på projektledning av ett projekt som rör ilandflutet skräp på stränderna, Ren kust. Resterande 2,5 tjänster är inte tillräckliga för att kunna genomföra avdelningens samtliga arbetsuppgifter. Avdelningen sköter så gott som allt administrativt arbete vilket tar en stor del av arbetstiden vilket skulle kunna användas för tillsyn om avdelningen fick hjälp med arbetet av en registrator. I beräkningen av enhetens personalresurs utgår vi från att en normal årsarbetstid, heltid är 2080 timmar. Sedan försvinner ett antal timmar för semester, helgdagar, sjukdom m.m. Normal årsarbetstid, heltid Genomsnittstid för semester, sjukdom, personlig tid och annan ledighet Tillgänglig tid 2080 timmar -380 timmar 1700 timmar

90 Sammanställning av resursbehov och tillgänglig tid per verksamhetsområde Aktiviteter Resursbehov tim 2013 Tillgänglig tid tim 2013 Resursbehov tim 2014 Tillgänglig tid tim 2014 Resursbehov tim 2015 Hälsoskydd Tillgänglig tid tim 2015 Livsmedel Läkemedel Miljöskydd Naturvård Planering, 2410* samverkan, kvalitet Strategiskt SUMMA *För att minska den administrativa belastningen på miljö- och hälsoskyddsinspektörerna föreslogs det i den beslutade Tillsynsplanen följande förändringar: Samhällsbyggnads registrator får tillgång till Ecos och därmed kan ta över vissa delar av administrationen. Det medför att registratorn får en bättre överblick i vad som pågår inom förvaltningen och kan därmed bistå allmänheten på ett effektivare sätt. När enhetschefen för Plan- bygg- och miljö har satt sig in i miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete leder han i samråd med inspektörerna framtagandet av behovsutredning, tillsynsplan samt uppdragshandlingar. Hittills har ovanstående åtgärder inte genomförts.

91 Insatser enligt behovsutredningen som inte kommer kunna genomföras under 2012 Med rådande resursfördelning kommer miljö- och hälsoskyddsavdelningen inte att kunna genomföra alla de uppgifter som finns med i behovsutredningen. Differensen i tabellen ovan motsvarar under 2013 och 2014 cirka en tjänst. Om inte EES-strategin fortsätter under 2015 och inga ytterligare projekt tillkommer är tillgänglig tid nästan tillräcklig enligt behovsbedömningen under Men då miljö- och hälsoskyddsavdelningen historiskt sett alltid haft resursbrist, finns ett ackumulerat tillsynsbehov. Det strategiska arbetet och arbetet med nya översiktsplanen kan också komma att ta mer tid än vad som har uppskattats. Utöver de områden som prioriteras under de närmsta åren samt inkommande ärenden som vi inte kan styra över, kommer miljö- och hälsoskyddsavdelningen inte att kunna utföra tillsyn på övriga verksamheter eller kunna göra samtliga uppgifter som finns i behovsbedömningen. Konsekvenserna blir bland annat att handläggningstiderna för olika ärenden och att tiden för att besvara allmänhetens inkommande frågor kan komma att bli betydligt längre än vad som är tillfredställande. Även hälsoskydds- och miljömässiga risker kan uppstå. Risken finns att det sker utsläpp till mark, vatten eller luft då t.ex. inte kemikaliehantering, avfallshantering eller nödvändiga reningsprocesser sköts på rätt sätt. Inom hälsoskyddsområdet kan en av konsekvenserna vara smittspridning som drabbar kunderna som besöker t.ex. gym, solarier eller verksamheter där yrkesmässig hygienisk behandling sker. Koppling till de nationella miljömålen samt andra styrdokument Sveriges riksdag fastställde år nationella miljökvalitetsmål. Målen ska vara styrande och vägledande för miljöarbetet i Sverige samt vara vägledande för hur de allmänna bestämmelserna i Miljöbalken ska tolkas. Under 2012 antog Kommunstyrelsen Öckerö kommuns miljömål med huvudmål och delmål, därmed också en ny struktur för miljömålen. De lokala miljömålen grundar sig i de nationella miljökvalitetsmålen och har sedan anpassats efter lokala förhållanden och delats in i fem huvudområden: Friskt vatten Energi & klimat Konsumtion & avfall God livsmiljö Inspirerande natur- och kulturmiljö De nationella miljömålen som är särskilt intressanta för Öckerö kommun är Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen Övergödning, God bebyggd miljö samt Begränsad klimatpåverkan. Dessa ligger till grund för de kommande årens prioriteringar. För att kunna nå upp till kommunens politiska mål som rör energi, att leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för vatten, kommunens miljöpolicy samt andra viktiga styrdokument som de nationella miljömålen arbetar miljö- och hälsoskyddsavdelningen bl.a. med projekt såsom EES-strategi och Ren kust.

92 En ytterligare bedömning i prioriteringsarbetet har gjorts utifrån ett riskperspektiv där de tillsynsområden som har störst risk att påverka miljön och människors hälsa negativt har prioriterats. Lokalkännedom tillsammans med inspektörernas erfarenheter och kunskap från utförda undersökningar från andra myndigheter t.ex. vattendirektivet mm. har legat till grund för denna bedömning. Planering, samverkan, kvalitet Inom detta område redovisas uppgifter som rör intern och extern samverkan, planering och uppföljning av verksamheten och kompetensutveckling och administrativa sysslor som inte är kopplat till ett särskilt ärende. Följande områden kommer att prioriteras : En processkartläggning kommer att ske under 2013 och i samband med den ska rutiner för ärendehantering av de vanligaste förekommande typerna av ärenden utarbetas. Kompetensutveckling för användandet av ärendehanteringsprogrammet Ecos för att effektivisera det administrativa arbetet. Tillsynsutveckling i Väst, TUV. Projektets mål är att höja vår kompetens inom bl. a. kommunikation, bemötande, ledarskap och samtidigt bli bättre på att lära av varandra. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och pågår tom Öckerö-steget före. Strategiskt arbete I detta område ingår arbete som inte omfattar tillsyn utan ett mera strategiskt arbete t.ex. utformning av styrdokument såsom miljömål, en energi- och klimatstrategi samt deltagande vid fysisk planering. Följande områden kommer att prioriteras 2013 till 2015 i enighet med miljömålet Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv : En ny struktur för miljömålen är antagen av KS. Varje förvaltning ska ta fram egna miljömål som ska in i uppdragen enligt Öckerömodellen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för uppföljning av miljömålsarbetet och ska varje år sammanställa ett s.k. miljöbokslut. En ny översiktsplan kommer att tas fram med början hösten Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer att delta i arbetet. Det mesta av arbete kommer troligtvis ske EES-strategi Ren kust , projektledning av ett projekt som rör ilandflutet skräp på stränderna. Inventering av kommunens naturområden påbörjas. Kommunen har fått s.k. LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Tiden för detta arbete ligger under det strategiska arbetet. En del av underlaget kommer att sammanställas i en digital miljöatlas utav länsstyrelsen i Västra Götaland.

93 Tillsyn Nämndens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning. De lagar som nämnden i första hand har att tillämpa är miljöbalken och livsmedelslagen. Till lagarna finns en rad författningar och föreskrifter som utfärdas av riksdag och centrala verk. En rad allmänna råd, direktiv och riktlinjer utfärdas av bland andra Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket m.fl. Miljöskydd Miljötillsyn sker på verkstäder, bensinstationer och andra miljöfarliga verksamheter inom kommunen. Syftet med tillsynen är att minska verksamheternas utsläpp av föroreningar till mark, vatten och luft. Vid tillsyn kontrolleras bl.a. att farligt avfall och kemiska produkter hanteras rätt. Vid inspektioner sker även genomgång av oljeavskiljare, reningsanläggningar, egenkontrollprogram och eventuella störningar till omgivningen såsom buller, lukt och damm. Även klagomål på miljöförstörning och nedskräpning följs upp. Ett stort antal anmälnings- och ansökningsärenden, såsom värmepumpar och enskilda avlopp handläggs. Följande områden kommer att prioriteras perioden i enighet med miljömålen Hav i balans samt en levande kust och skärgård och Ingen övergödning : Minska utsläppen av övergödande och sjukdomsalstrande ämnen till yt- och grundvatten från enskilda avlopp genom uppföljning av åtgärdskrav på kvarvarande bristfälliga avloppsanläggningar som har ställts vid tidigare inventering. Minska utsläpp av miljöfarliga samt övergödande ämnen till ytvattnet från fritidsbåtshamnar genom uppföljning av tillsyn på hamnar, miljövett fritidsbåtar, handläggning av anmälningar och provtagning av spolplattor samt septitanktömningsstationer. Minska utsläppen av miljöfarliga ämnen till mark och vatten. Tillsyn av verksamheter där biltvätt sker och krav på provtagning av oljeavskiljare. Minska utsläppen av miljöfarliga ämnen till mark, vatten och luft. Inventering och tillsyn på kommunens C-verksamheter. Inventering av s.k. U-objekt, senare delen av Naturvård Verksamheten har hittills huvudsakligen prioriterat handläggning av strandskyddsdispenser samt yttranden gällande vattenverksamhet. En viss bevakning av naturvårdsintressen sker också i samband med den fysiska planeringen. Öckerö har en unik skärgårdsmiljö med strandnära natur som sannolikt innefattar områden med höga naturvärden. Det är därför av stor vikt att det genomförs en

94 inventering och att skötselplaner upprättas så att dessa unika naturmiljöer värnas och sköts både för nuvarande och för framtida generationer. Följande områden kommer att prioriteras 2013 i enighet med miljömålet Hav i balans samt en levande kust och skärgård samt Ett rikt växt- och djurliv : Beslut om insatsplaner för utsläpp av olja och kemikalier med särskild hänsyn till de nationella, regionala och kommunala skyddsområdena i samarbete med länsstyrelsen och räddningstjänsten. Hälsoskydd Hälsoskyddstillsynen omfattar ett brett arbetsområde som rör allt från inomhusmiljö, buller, radon, badvattenkvalitet och tillsyn på undervisningslokaler och hygienverksamheter. Hälsoskyddsarbetet i Öckerö kommun har länge prioriterats ned då tillräckliga resurser saknats. Följande områden kommer att prioriteras i enighet med miljömålet God bebyggd miljö. Tillsynsbesök på förskolor kommer att fortsätta och under 2013 kommer tillsyn på skolor att påbörjas. Livsmedel Målet inom livsmedelstillsyn är säkra livsmedel. I lagstiftningen framgår tydligt att det är livsmedelsföretagaren som har ansvaret för detta. Offentlig kontroll innebär att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs i alla led. I kontrollen ingår inspektion, provtagning och revision. Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad och genomföras regelbundet. Inom rubriken hanteras också de smittskyddsinsatser som enheten genomför inom livsmedelsområdet. Alla livsmedelsanläggningar registreras alternativt godkänns (om det är fråga om en animalieanläggning som till exempel ett mejeri). Vid ägarbyte ska ny registrering/godkännande ske så att förteckningen över livsmedelsanläggningar hålls aktuell. Resurserna för att utföra en tillfredställande livsmedelstillsyn är goda. Livsmedelstillsynen är inriktad på att livsmedelskontrollen (tillsynen) av livsmedelsanläggningar utförs i den omfattning som kommunen debiterar årlig kontrollavgift för. Ordinarie tillsyn kommer att genomföras men i övrigt inga särskilda prioriteringar inom livsmedelstillsynen. Läkemedel Tillsynen handlar bland annat om att se att försäljningsstället endast säljer läkemedel ur det sortiment som beslutats av Läkemedelsverket, att läkemedel inlåsta eller under direkt uppsikt av personal och att ålderskontroller görs. Tillsynen görs främst i samband med livsmedelstillsynen. Följande område kommer att prioriteras

95 Påbörja tillsynen. Uppföljning och utvärdering Behovsutredning och tillsynsplan kommer att följas upp årligen i augusti/september i samband med uppföljning av uppdragshandlingar och eventuella ändringar och kompletteringar lämnas till nämnden för kännedom och beslut om så behövs.

96 Behovsutredning Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

97 Inledning Bakgrund Enligt gällande lagstiftning inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, lagen om receptfria läkemedel - ska nämnden bedriva en planerad tillsyns- respektive kontrollverksamhet. Som ett underlag för planering och uppföljning är det nödvändigt att nämnden har kunskap om vilka behov av tillsyn, kontroll och övriga insatser som finns. I tillsynsförordningen till miljöbalken, ställs krav på en aktuell treårig behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken. Förutom tillsyn har bygg- och miljönämnden myndighetsuppgifter för prövning, anmälan och hantering av klagomål, förfrågningar mm. För kommunstyrelsen arbetar miljö- och hälsoskyddsavdelningen också med övergripande strategiska frågor så som t e x arbete med Öckerö kommuns lokala miljömål, EES-strategi och naturvårdsplanering. Under 2012 antogs en ny struktur för de lokala miljömålen. Arbetet med miljömålen ska integreras i Öckerömodellen, där ansvaret för satsningar ligger på varje enhets/verksamhets/förvaltningschef. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har dock ansvaret att följa upp förvaltningarnas arbete i ett årligt miljöbokslut. Klimat- och energirådgivning motsvarande en halvtidstjänst ligger under miljö- och hälsoskyddsavdelningen men tas inte med i behovsutredning eller tillsynsplan då det är en tjänst som helt finansieras av Energimyndigheten. Bygg- och miljönämnden har det direkta ansvaret för att planera, genomföra och följa upp myndighetsarbetet inom miljö- och livsmedelsområdet samt inom smittskydd, receptfria läkemedel och strålskyddslagen. För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till, att nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. I Öckerö kommun finns ett stort tryck på planering och byggnation. Detta tillsammans med en bättre samverkan inom plan-, bygg- och miljöenheten har medfört en ökad arbetsbelastning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen i form av fler remissyttranden, samråd och förebyggande miljöarbete vid fysisk planering. Behovsutredningen utgår från alla dessa omständigheter och omfattar hela miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhet. Tillsyn Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de nationella och lokala miljömålen. I total tillsynsinsats inräknas nämndens totala tidsinsats kopplat till resp. objekt, dvs. anmälan/prövning, inläsning, granskning av rapporter, upprättande av yttrande samt inspektionsverksamhet, fastställande/revidering av kontrollprogram, information m.m. Prövning, anmälan och service En stor del av myndighetsarbetet kan inte styras med hjälp av planering. Detta gäller exempelvis prövning av tillstånd, anmälningar, klagomål och rådfrågning från allmänhet och verksamhetsutövare. Omfattningen här styrs helt av händelser och inkomna handlingar. Öckerö kommun har som mål att hålla en bra servicenivå och god tillgänglighet gentemot allmänhet och företag. För att detta ska vara möjligt krävs relativt stora resurser. 2

98 Behovsbedömning Bedömningen av resursbehovet för nämndens tillsyn utgår ifrån tidigare behovsutredningar med justering utifrån miljö- och hälsoskyddsinspektörernas erfarenheter och nytillkomna arbetsuppgifter. Från och med januari 2013 tidredovisar miljö- och hälsoskyddsavdelningen för att få ett bättre underlag inför kommande års behovsutredningar och tillsynsplanering. Strategiskt arbete Det strategiska arbetar omfattar inte tillsyn utan strategiskt och mer förebyggande arbete som miljö- och hälsoskyddsavdelningen utför på uppdrag av kommunstyrelsen. I arbetet ingår utformning av styrdokument, uppföljning av miljömålsarbete, deltagande i den fysiska planeringen mm. Tiden för planarbete är beräknad utifrån planavdelningens planlista samt att kommunfullmäktige fattat beslut om att påbörja arbete med en ny ÖP under hösten Projekten EES-strategi och Ren kust sträcker sig t.o.m I dagsläget vet vi inte om det blir någon fortsättning därefter. Aktiviteter strategiskt arbetet Resursbehov tim 2013 Resursbehov tim 2014 Detaljplaner EES-strategi (energi) ? Miljömålsarbete Naturvårdsprogram Program Ren kust - projekt ? Vattendirektivet ÖP SUMMA Resursbehov tim

99 Miljöskydd Tillsyn inom miljöskyddsområdet innefattar bl.a. tillsyn av miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap.), förorenade områden, verksamheter som orsakar miljöskador (MB 10 kap.), kemiska produkter (MB 14 kap.) och avfall och producentsvar (MB 15 kap.). För närvarande uppskattas antalet C-anläggningar till 20 stycken, men det finns behov av en mer genomgående inventering av kommunens samtliga verksamheter, främst de så kallade U-objekten. Aktiviteter miljöskydd Antal objekt Tidsåtgång /objekt tim/år Tillsynsintervall ggr/år Resursbehov tim 2013 Resursbehov tim 2014 Resursbehov tim 2015 Anläggningar med , ozonnedbrytande ämnen. Anmälan spolplattor Anmälan cisterner Anmälan , värmepumpar Anmälan/ansökan enskilda avlopp Anmälan efterbehandling av förorenad mark Detaljisters hantering 12 0, av kemiska produkter EBH (komplettera uppgifter till lst) Ej periodisk tillsyn inom tillsynsområdet (t.ex. vid klagomål, rådgivning) Inventering miljöfarlig verksamhet Kompetensutveckling Objekt beteckning C Objekt beteckning U 80 0, Påskfyrar Remisser miljöskydd , t.ex. samråd, bygg, lst, myndigheter m.fl. Riskbedömning C anläggningar Strandstädning Öckerö SUMMA

100 Hälsoskydd (MB 9 kap 3, 9, ) Hälsoskyddstillsynen omfattar tillsyn över ett brett område såsom handläggning av anmälningar av olika lokaler t.ex. förskolor, skolor, lokaler för hygienisk behandling vid risk för blodsmitta, solarier, bassängbad m.fl. samt tillsyn av offentliga lokaler och flerbostadshus gällande inomhusmiljö. I hälsoskyddet ingår också arbete med radonfrågor, övergripande bullerfrågor och hantering av olika typer av klagomål. Aktiviteter hälsoskydd Antal objekt Anmälan om eget omhändertagande av hushållsavfall, kompostering Tillsynsintervall ggr/år Tidsåtgång /objekt tim/år Resursbehov tim 2013 Resursbehov tim Bassängbad 1 0, Beredskapsplanering Bullerärenden Ej periodisk tillsyn inom tillsynsområdet (t ex vid klagomål, rådgivning) Förskola, öppen förskola Grund- och gymnasieskola Hotell, pensionat och 13 0, liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad. Inventering miljöfarlig verksamhet hälsoskydd Kompetensutveckling Kosmetiska och 30 0, hygieniska produkter Lokaler där 30 0, allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling Lokaler för hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta 10 0, Lokaler för vård och 8 0, annat omhändertagande Luftvård Resursbehov tim

101 Mätning av radioaktiv strålning Remisser (alkoholservering, offentlig tillställning, bygg m.m.) Samlingslokaler 30 0, Smittskydd Solarier 3 0, Strandbad SUMMA Naturvård (MB 7, 8, 9 kap 10, 11 kap, 12 kap, 6, 8, 9 och 11 ) Naturvårdsverksamheten omfattar i dagsläget främst handläggning av strandskyddsdispenser samt yttranden gällande vattenverksamhet. En viss bevakning av naturvårdsintressen sker i samband med den fysiska planeringen. Inom det strategiska arbetet sker framtagandet av ett naturvårdsprogram med hjälp av LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Aktiviteter naturvård Antal objekt Tillsynsintervall ggr/år Tidsåtgång /objekt tim/år Resursbehov tim 2013 Resursbehov tim 2014 Resursbehov tim 2015 Ej periodisk tillsyn inom tillsynsområdet (t ex vid klagomål, rådgivning) Kompetensutveckling Remiss vattenverksamhet Skyddsjakt Strandskyddsdispenser Tillsyn strandskydd SUMMA

102 Livsmedel Den offentliga livsmedelskontrollen ska arbeta för säkra livsmedel med hög kvalitet och redlighet. Redlighet innebär att konsumenten skall kunna lita på presentationen av livsmedel och att märkningen anger rätt sammansättning, ursprung, hållbarhet och vikt. Den offentliga kontrollen ska leva upp till den kontrolltid och besöksfrekvens som fastställs i kontrollplan för livsmedelsområdet. Kontrolltiden bygger på riskklassning av varje enskild livsmedelsanläggning. Vilken riskklass livsmedelsföretagaren hamnar i styrs utifrån vilken typ av verksamhet, storlek på verksamheten samt hur bra företaget sköter sitt egenkontrollprogram. Kontrollen är riskbaserad och ska utgå från företagets rutiner av en säker hantering. Aktiviteter livsmedel Antal objekt Tillsynsintervall ggr/år Tidsåtgång /objekt tim/år Resursbehov tim 2013 Resursbehov tim 2014 Resursbehov tim 2015 Extra kontrolltid (t.ex vid klagomål, tillsynsgrupp) Information och rådgivning som inte kan hänföras till särskilda verksamheter Kompetensutveckling Nya verksamheter/ägarbyte Rapportering till Livsmedelsverket Tillsyn hög risk Tillsyn låg risk 11 0,3 18,5 18,5 18,5 Tillsyn mellan risk ,5 39,5 39,5 Tillsyn mellan risk 6 0,3 5,5 5,5 5,5 Tillsyn mycket låg risk 4 0,3 4,5 4,5 4,5 Tillsyn över kommunens reservvattentäkter SUMMA

103 Läkemedel Bygg- och miljönämnden ansvarar för att de försäljningsställen som handlar med receptfria läkemedel följer gällande lagstiftning. Tillsynen handlar bland annat om att kontrollera att försäljningsstället endast säljer läkemedel ur det sortiment som beslutats av Läkemedelsverket, att läkemedel förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal och att ålderskontroller görs. Aktiviteter läkemedel Antal objekt Tillsynsintervall ggr/år Tidsåtgång /objekt tim/år Resursbehov tim 2013 Resursbehov tim 2014 Information och rådgivning läkemedel Kompetensutveckling Läkemedelstillsyn SUMMA Resursbehov tim

104 Planering, samverkan och kvalitet Under planering och samverkan redovisas arbetsuppgifter som rör sådant som inte är kopplat till ett särskilt ämnesområde, t.ex. extern och intern samverkan samt planering och uppföljning av verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen registrerar också själva samtliga ärenden och har även ansvar för andra administrativa arbeten såsom uppdatering av blanketter, framtagning av juridiskt korrekta beslutsmallar, informationsmaterial till allmänheten, effektivisering av handläggningsdatabasen, utarbetning av taxor samt arkivering. Aktiviteter planering, samverkan, kvalitet Administration (registerhållning, fakturering, arkiv, hemsida, Ecos m.m.) Resursbehov tim 2013 Resursbehov tim Resursbehov tim 2015 Enkäter, rapportering, sammanställningar, remisser Extern samverkan med andra kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter Kompetensutveckling (löpande uppdatering, TUV m.m.) Nämndarbete Planering och uppföljning enhetsövergripande av verksamheten (mål, uppdragshandling, verksamhetsplan, redovisning, avdelnings- och enhetsmöte) Planering och uppföljning kommun/förvaltningsövergripande av verksamheten (IAP, SAMS AGRU, stor- APT mm) SUMMA

105 Sammanställning av resursbehov Aktiviteter Resursbehov timmar 2013 Resursbehov timmar 2014 Resursbehov timmar 2015 Hälsoskydd Livsmedel Läkemedel Miljöskydd Naturvård Planering, samverkan, kvalitet Strategiskt arbete SUMMA # 5839* # processkartläggning genomförd, enskilda avlopp åtgärdade * ej EES, ej Ren kust, processkartläggning genomförd, enskilda avlopp åtgärdade Resursbehov i timmar Tillgänglig tid i timmar SUMMA ,4 Resursbehov omräknat till antal tjänster Tillgänglig tid omräknat till antal tjänster ,37 4,16 3,43 3,20 3,27 3,35 SUMMA -1,18-0,90-0,08* Beräknat utifrån 1700 timmar som faktisk arbetstid. 10

106 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Diarienummer: 0040/13 Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Föreliggande förslag avseende tillägg till delegationsordningen vad gäller detaljplaneärende i ärendegrupp 7. Bakgrund Nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen antogs , 50, i samband med ny organisation för samhällsbyggnadsområdet. Härefter gjordes en smärre revidering av delegationsordningen , 105. Överväganden Det har nu befunnits lämpligt att i delegationsordningen ta in bestämmelser om handläggningen av planärenden. Detta eftersom det, i samband med att kommunstyrelsen tog över ansvaret för planfrågor med normalt planförfarande, inte infördes någon delegation i dessa hänseenden. Avsaknaden av delegation har lett till att frågor utan större strategisk karaktär behandlats i kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen under planeringsprocessen. Nedanstående förslag innebär att man får till stånd en snabbare hantering av planärenden samtidigt som de mer strategiska besluten om planbesked och beredning inför kommunfullmäktiges beslut om antagande fortfarande går via kommunstyrelsen. Förslaget innebär att arbetsutskottet ges beslutanderätt i planfrågor i den del av processen där detaljplan arbetas fram mellan programsamråd och granskningsutlåtande. Genom att delegation av vissa frågor ges till samhällsbyggnadschefen förtydligas rollen av dennes rätt att teckna planavtal och godkänna plankonsult. Vidare ges delegation att förlänga tiden för beslut om planbesked vilket regleras i den nya plan- Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

107 och bygglagen. Idag fattas ett sådant beslut antingen av kommunstyrelsen eller bygg- och miljönämnden alltefter ärendets art. Detaljplaneärenden Plan- och bygglagen, 1987:10 (ÄPBL) 7.29 Beslut om programsamråd, utvärdering av programsamråd och godkännande av programsamrådsredogörelse. (PBL 5 kap 18 och 20 ) 7.30 Beslut om samråd, utvärdering av samråd och godkännande av samrådsredogörelse. (PBL 5 kap 20 och 21 ) 7.31 Beslut om utställning, utvärdering av utställning och godkännande av utställningsutlåtande. (PBL 5 kap 23 ) Plan- och bygglagen, 2010: Beslut om programsamråd, utvärdering av programsamråd och godkännande av programsamrådsredogörelse. (PBL 4 kap 34, PBL 5 kap 10, PBL 5 kap 11, PBL 5 kap 17, PBL 5 kap 31 ) 7.33 Beslut om samråd, utvärdering av samråd och godkännande av samrådsredogörelse. (PBL 5 kap 11, PBL 5 kap 12, PBL 5 kap 13, PBL 5 kap 17 ) 7.34 Beslut om granskning, utvärdering av granskning och godkännande av granskningsutlåtande. (PBL 5 kap 6 och 7 ) 7.35 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader. (PBL 5 kap 4 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Samhällsbyggnadschef Övrigt 7.36 Teckna planavtal, godkänna planförfattare Samhällsbyggnadschef (förutsatt att Kommunstyrelsen lämnat positivt planbesked.) Lars G Andersson Kommunsekreterare Robin Sjöström Planarkitekt

108 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: Minnesmärke vid olycksplats Diarienummer: 0009/13 Minnesmärke vid olycksplats Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Minnesplatser/minnesmärken som etableras i anslutning till kommunens vägnät i samband med och efter trafikolyckor får kvarstå i sex månader efter olyckstillfället. Därefter äger kommunen rätt att ta bort dessa. Information och samråd skall ske med berörda anhöriga i god tid. Bakgrund I samband med tragiska trafikolyckor i Öckerö kommun har det visat sig att minnesplatser etableras och minnesmärken sätts upp i nära anslutning till olycksplatsen. Ofta är dessa kommunala vägar starkt trafikerade och det kan inte uteslutas att uppmärksamheten från trafikanter påverkas negativt. Bland annat av den anledningen är det viktigt att kommunen i förebyggande syfte har ett känt ställningstagande i frågan. I samband med att de lokala ordningsföreskrifterna revideras skall beslutet enligt ovan integreras i dessa. Befintliga minnesplatser/minnesmärken omfattas inte av beslutet ovan. Det är ändå viktigt att dialogen med anhöriga förs i en anda av att beslutet kan gälla även dessa. Förslaget till beslut ansluter till de regler som gäller för statliga vägar där Trafikverket är huvudman. Ingvar TH Karlsson Kommunchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

109 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden BUN 3 Dnr 10/13 Behovsanmälan skollokaler Torben Ferm, utredare, har i tjänsteskrivelse, daterad anfört att det finns ett behov att på sikt se över lokalerna på Bergagårdsskolan samt förskola och skola på Björkö. Detta för att kunna anpassa lokalerna till framtidens behov. Vidare anförs att det finns ett behov av underhållsplan som beskriver fastighetsägarens långsiktiga insatser för att underhålla och utveckla sina skollokaler. Arbetsutskottets förslag Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av permanenta och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola på Björkö anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 2. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av modernisering och ombyggnation av Bergagårdsskolan på Hönö för att skapa ändamålsenliga lokaler anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 3. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av information om fastighetsägarens långsiktiga planer för underhåll och utveckling. Förslag till beslut på sammanträdet Maria Brauer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av permanenta och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola på Björkö anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 2. Barn-och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av modernisering och ombyggnation av Bergagårdsskolan på Hönö för att skapa ändamålsenliga lokaler anpassade till ny läroplan och modern pedagogik 3. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av information om fastighetsägarens långsiktiga planer för underhåll och utveckling. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

110 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Torben Ferm Ärende: Behovsanmälan skollokaler Diarienummer: 10/13 Behovsanmälan skollokaler Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av permanenta och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola på Björkö anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 2. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av modernisering och ombyggnation av Bergagårdsskolan på Hönö för att skapa ändamålsenliga lokaler anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. 3. Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av information om fastighetsägarens långsiktiga planer för underhåll och utveckling. Bakgrund I Barn- och Utbildningsnämndens beslut om Framtida skollokaler på Heden- och Brattebergsområdet definieras de skolenheter med störst behov av förnyelse och förändring. Arbetet med att genomföra de lokaförändringarna har påbörjats. På sikt finns också ett behov av att se över lokalerna på Bergagårdsskolan och förskola och skola på Björkö för att anpassa dem till framtidens behov. Som hyresgäst har Barn- och Utbildningsförvaltningen en längre tid efterfrågat en underhållsplan som beskriver fastighetsägarens långsiktiga insatser för att underhålla och utveckla sina skollokaler. En underhållsplan kan bidra till tydlighet och ge brukarna rätt förväntningar.

111 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: 0-taxa för bidragsberättigad föreningsverksamhet 0-20 år Diarienummer: 0041/13 0-taxa för föreningsverksamhet 0-20 år Förvaltningens förslag till beslut 1. 0-taxa gäller för övernattning i skollokaler för bidragsberättigad förening för 0 20 år 2. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för uthyrning av skollokaler undantaget idrottshallar 3. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrningen av idrottshallar under hela året. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att stödja det lokala ideella föreningslivet. Föreningarna är förmedlare av positiva upplevelser, demokratisk, kulturell och etisk insikt. I föreningarnas unika miljö främjas gemenskap, ansvar, inflytande och delaktighet. Vi utvecklas som människor samtidigt som förståelse, hänsyn och respekt för andra människor ökar. Stödet sker bl a genom ett utvecklat bidragssystem som bygger på ett lokal- och anläggningsbidrag samt 0-taxa i kommunala lokaler (undantaget Hedens By). Bidragsberättigad verksamhet skall vända sig till ungdomsverksamhet 0 20 år, hembygdsförening samt föreningar som för kommunens lokala tradition vidare, handikappföreningar samt pensionärsföreningar. I alla sammanhang skall barns och ungdomars bästa prioriteras. För att bli bidragsberättigad krävs följande föreningens verksamhet skall: bedrivas i kommun och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen vara fri från droger och doping medverka till att forma demokratiska värderingar Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

112 motverka alkohol- och drogmissbruk, våld, rasism och sexism inte tillåta antydningar/anspelningar på alkohol, droger, våld, rasism och sexism på hemsidor mm beakta jämställdhetsperspektivet verka för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges samma förutsättningar att utöva sina aktiviteter Idag tas avgift ut för övernattning i skollokaler. Barn och utbildningsförvaltningen ansvarar för uthyrning av skollokaler samt vissa idrottshallar under lov.kultur- och fritidsförvaltning-en ansvarar för uthyrning av Prästängsområdet samt övriga tider i idrottshallar. Ingvar TH Karlsson Kommunchef

113 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: SOLTAK Diarienummer: 0126/12 Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för SOLTAK AB Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Förslag till bolagsordning för SOLTAK AB godkänns Förslag till ägardirektiv för SOLTAK AB antas Stämmoombudet får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK AB rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 1-2 ovan Förslag till aktieägaravtal för SOLTAK AB godkänns Kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag och kommunchef Ingvar TH Karlsson bemyndigas att underteckna avtalet. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att Öckerö kommun går in som delägare i aktiebolaget SOLTAK AB. Öckerö kommun förvärvar 100 aktier till ett nominellt värde om 100 kr per aktie. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet. Det uppdras åt kommunstyrelsen att årligen återkomma med en rapport till kommunfullmäktige om bolagets verksamhet och ekonomi. Till ledamot av styrelsen utsågs Arne Lernhag (M) med Rolf Edvardsson (S) som ersättare. Till stämmoombud utsågs Bengt Olausson (M). Beslut Kf 83/12. Ändringar i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 2013 har beaktats vid utformningen av handlingarna. Ingvar TH Karlsson Kommunchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ärende: Ingalill Siljat Trafiksäkerhet Diarienummer: 0367/12 Svar på medborgarförslag om översyn på trafiksäkerheten inom kommunen. Dnr 143/08 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Med hänvisning till pågående arbete med att se över trafiksäkerheten i Öckerö kommun anses medborgarförslaget besvarad. Sammanfattning Under hösten 2012 har en grupp med representanter från riskanteringsenheten, polisen och gatuenheten arbetat med att ta fram en gemensam problembild med fokus på trafiksäkerheten i Öckerö kommun. Underlaget kommer utgöra en grund för arbetet med att upprätta en trafiksäkerhetsplan. Trafiksäkerhetsplanen skall innehålla analys och förslag till åtgärder inklusive översiktliga kostnader och genomförandetider. Prioritering skall utgå från en fastställd metodik. Av politiken fastställda investeringsanslag avgör vad som kan göras. Arbetet skall påbörjas under 2013 med Trafiksäkerhetspolicy samt kapitlen Säkra gång-cykel- moped-stråk längs huvudvägnätet för biltrafik, Barmarksväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik och Vinterväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik i trafiksäkerhetsplanen. Medborgarförslaget kommer att beaktas i detta arbete. Bakgrund Emelie Nyström, Hönö, Pernilla Olausson, Hönö, Martin Kosterhed, Björkö, Nicklas Dewrang, Björkö och Björn Grav, Hönö, har i ett medborgareförslag, dagtecknat den 4 september 2008, pekat ut ett antal platser i kommunen där de anser att det finns brister i trafiksäkerheten. Ingalill Siljat Gatuchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

147

148

149 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: Medborgarförslag beträffande avgifter för linje 296 Diarienummer: 0169/09 Svar på medborgarförslag beträffande avgifter för linje 296 Grötö-Björkö-Kalvsund-Öckerö Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen I Västtrafiks nuvarande betalningssystem kan inte fler avvikelser ingå. Diskussioner pågår inom GR-regionens politiker om en framtida lösning. Bakgrund Helena Eriksson, Kalvsund, och Anne Backman, Kalvsund, har i ett medborgarförslag, dagtecknat den , redovisat förslag om Marstrandsavtal för fastboende och att skolungdomar får åka gratis på linje 296. Ingalill Siljat Gatuchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

150

151

152 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: Farlig skolväg Diarienummer: 0036/10 Svar på medborgarförslag om farlig skolväg utmed Skarviksvägen, Björkö Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Med hänvisning till pågående arbete med att se över trafiksäkerheten i Öckerö kommun anses medborgarförslaget besvarad. Sammanfattning Under hösten 2012 har en grupp med representanter från riskanteringsenheten, polisen och gatuenheten arbetat med att ta fram en gemensam problembild med fokus på trafiksäkerheten i Öckerö kommun. Underlaget kommer utgöra en grund för arbetet med att upprätta en trafiksäkerhetsplan. Trafiksäkerhetsplanen skall innehålla analys och förslag till åtgärder inklusive översiktliga kostnader och genomförandetider. Prioritering skall utgå från en fastställd metodik. Av politiken fastställda investeringsanslag avgör vad som kan göras. Arbetet skall påbörjas under 2013 med Trafiksäkerhetspolicy samt kapitlen Säkra gång-cykel- moped-stråk längs huvudvägnätet för biltrafik, Barmarksväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik och Vinterväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik i trafiksäkerhetsplanen. Medborgarförslaget kommer att beaktas i detta arbete. Bakgrund Göran Billvall har i ett medborgarförslag, dagtecknat den , föreslagit att kommunen skyndsamt genomför byggnation av gång- och cykelväg utmed Skarviksvägen. Ingalill Siljat Gatuchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

153

154

155 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: Fria resor för alla elever upp till årskurs nio inom Öckerö kommun Diarienummer: 0037/10 Svar på motion med förslag om fria resor för alla elever upp till och med årskurs nio inom Öckerö kommun Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen I Västtrafiks nuvarande betalningssystem kan inte fler avvikelser ingå. Diskussioner pågår inom GR-regionens politiker om en framtida lösning. Bakgrund Kommunfullmäktigeledamoten Ingvar Svensson (FP) har i en motion, dagtecknad 24 februari 2010, anfört att Öckerö kommun kan erbjuda alla elever upp till årskurs nio möjlighet till fria resor inom kommunen. Ingalill Siljat Gatuchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

156

157

158 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: Medborgarförslag angående flytten av Hälsö skolas elever i årskurs 4-6 Diarienummer: 0052/10 Svar på medborgarförslag angående flytten av Hälsö skolas elever i årskurs 4-6 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Med hänvisning till pågående arbete med att se över trafiksäkerheten i Öckerö kommun anses medborgarförslaget besvarad. Sammanfattning Under hösten 2012 har en grupp med representanter från riskanteringsenheten, polisen och gatuenheten arbetat med att ta fram en gemensam problembild med fokus på trafiksäkerheten i Öckerö kommun. Underlaget kommer utgöra en grund för arbetet med att upprätta en trafiksäkerhetsplan. Trafiksäkerhetsplanen skall innehålla analys och förslag till åtgärder inklusive översiktliga kostnader och genomförandetider. Prioritering skall utgå från en fastställd metodik. Av politiken fastställda investeringsanslag avgör vad som kan göras. Arbetet skall påbörjas under 2013 med Trafiksäkerhetspolicy samt kapitlen Säkra gång-cykel- moped-stråk längs huvudvägnätet för biltrafik, Barmarksväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik och Vinterväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik i trafiksäkerhetsplanen. Medborgarförslaget kommer att beaktas i detta arbete. Bakgrund Tord Johansson, Jakob Sandberg, Marit Börjesson, Hälsö, har i ett medborgarförslag, dagtecknat den 16 mars 2010, anfört krav om att göra en utredning och analys om säker skolväg. Ingalill Siljat Gatuchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

159

160 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Anna Corneliusson Ärende: Medborgarförslag angående flytten av Hälsö skolas elever i årskurs 4-6 Diarienummer: 38/10 YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE FLYTTEN AV HÄLSÖ SKOLAS ELEVER I ÅRSKURS 4-6 Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden överlämnar denna tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget angående flytt av Hälsö skolas elever i årskurs 4-6. Sammanfattning De krav som meddelas i medborgarförslaget har redan tillgodosetts genom beslut och föranleder inte någon ytterligare åtgärd av Barn- och utbildningsnämnden. Bakgrund 27 maj 2009 tog Barn- och utbildningsnämnden ett beslut (BUN 51/09) om att förskola och skola upp till årskurs 3 skall finnas kvar på de öar som idag har förskola och skola så länge det finns underlag för detta. Eleverna i årskurs 4-6 från Rörö, Knippla, Hälsö och Fotö ska flytta till Hönö, Öckerö, Björkö från läsåret 2010/2011. Ärende Tord Johansson, Jakob Sandberg och Marit Börjesson, Hälsö, har lämnat medborgarförslag med rubriken: Medborgarförslag angående flytten av Hälsös elever i årskurs 4-6 där vi kräver att denna fråga skjuts upp till hösten Tord Johansson, Jakob Sandberg och Marit Börjesson kräver att: 1. Flytten av Hälsös elever till Öckerö skjuts upp till dess att ombyggnationen av Öckerös skolor står klara. 2. Hälsö förskola och skola får vara kvar i nuvarande form under 2010/ Det görs en ordentlig utredning och analys om säker skolväg och anpassar trafikmiljön efter resultatet av denna. Medborgarförslaget anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde (KF 19/10). Kommunstyrelsens arbetsutskott valde att remittera medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden. Sedan medborgarförslaget har lämnats har situationen förändrats. Den planerade ombyggnationen av Kompassenskolan startades under våren 2010 och kommer att vara slutförd inför höstterminens start mars 2010 beslutade Barn- och utbildningsnämnden (BUN 14/10) att elever i årskurs 4-6 på Hälsö skola ska flytta till skolor på Öckerö, Björkö och Hönö först hösten Detta innebär att punkterna 1 och 2 i medborgarförslaget inte längre är aktuella utan kan anses vara tillgodosedda. Vad gäller den sista punkten i medborgarförslaget om att göra en utredning och analys om säker skolväg och att anpassa trafikmiljön efter resultatet kan Barn- och utbildningsnämnden endast hänvisa till Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för trafikmiljön i kommunen. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

161 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat, Lars-Gunnar Andersson Ärende: Förbättrade förutsättningar för cykel- och gångtrafikanter i Öckerö kommun Diarienummer: 0065/11 Svar på motion med förslag om förbättrade förutsättningar för cykel- och gångtrafikanter i Öckerö kommun Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Med hänvisning till pågående arbete med att se över trafiksäkerheten i Öckerö kommun anses motionen besvarad. Sammanfattning Under hösten 2012 har en grupp med representanter från riskanteringsenheten, polisen och gatuenheten arbetat med att ta fram en gemensam problembild med fokus på trafiksäkerheten i Öckerö kommun. Underlaget kommer utgöra en grund för arbetet med att upprätta en trafiksäkerhetsplan. Trafiksäkerhetsplanen skall innehålla analys och förslag till åtgärder inklusive översiktliga kostnader och genomförandetider. Prioritering skall utgå från en fastställd metodik. Av politiken fastställda investeringsanslag avgör vad som kan göras. Arbetet skall påbörjas under 2013 med Trafiksäkerhetspolicy samt kapitlen Säkra gång-cykel- moped-stråk längs huvudvägnätet för biltrafik, Barmarksväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik och Vinterväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik i trafiksäkerhetsplanen. Motionen kommer att beaktas i detta arbete. Bakgrund Kommunfullmäktigeledamoten Annika Andersson (V) har i en motion, dagtecknat den 24 mars 2011, föreslagit förbättrade förutsättningar för cykel- och gångtrafikanter i Öckerö kommun. Ingalill Siljat Gatuchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

162

163

164 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: GC-led längs Bäckevägen Diarienummer: 0007/12 Svar på medborgarförslag om byggande av GC-led längs Bäckevägen, Björkö Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Med hänvisning till pågående arbete med att se över trafiksäkerheten i Öckerö kommun anses medborgarförslaget besvarad. Sammanfattning Under hösten 2012 har en grupp med representanter från riskanteringsenheten, polisen och gatuenheten arbetat med att ta fram en gemensam problembild med fokus på trafiksäkerheten i Öckerö kommun. Underlaget kommer utgöra en grund för arbetet med att upprätta en trafiksäkerhetsplan. Trafiksäkerhetsplanen skall innehålla analys och förslag till åtgärder inklusive översiktliga kostnader och genomförandetider. Prioritering skall utgå från en fastställd metodik. Av politiken fastställda investeringsanslag avgör vad som kan göras. Arbetet skall påbörjas under 2013 med Trafiksäkerhetspolicy samt kapitlen Säkra gång-cykel- moped-stråk längs huvudvägnätet för biltrafik, Barmarksväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik och Vinterväghållning av huvudnätet för cykel- och biltrafik i trafiksäkerhetsplanen. Medborgarförslaget kommer att beaktas i detta arbete. Bakgrund Helena Larsson, Björkö, har i ett medborgarförslag, dagtecknat , anfört om byggande av GC-led längs Bäckevägen, Björkö. Ingalill Siljat Gatuchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

165 Bohus Björkö, 10 december 2011 Till Kommunfullmäktige i Öckerö kommun MEDBORGARFÖRSLAG Bygg GC-led längs Bäckevägen på Björkö NU! Bäckevägen är en av de vägar som leder till skolan på Björkö. Det är också den vägen där barn rör sig mycket, eftersom skolmatsalen, biblioteket och lekplatsen ligger utefter denna väg. Där finns också infarten till idrottshallen. Bäckevägen är också en trafikled som inbjuder till höga hastigheter för biltrafiken. Kommunen har beslutat om hastighetsgräns 30 km på alla vägar i kommunen, men när man skall anpassa sig till färjeavgångar (som de facto inte är så täta som Hönö-färjans) så lockas bilisterna att köra över tillåten hastighet på den raka Bäckevägen. Man kan argumentera att det är brottsligt att köra för fort, men när en olycka har skett så är kanske inte påföljden längre det viktigaste! Den andra vägen att nå skolan söderifrån är Skarviksvägen och den är ännu farligare att vistas på för barn, därför blir barnen oftast rådda att använda Bäckevägen trots allt. Under flera decennier har Björköbor via olika kanaler försökt få ledningen för kommunen att ta beslut om en GC-led till skolan, utan att få gehör. De barn som var i riskzonen tidigare är nu själva de föräldrar som får lämna sina barn till skolan på dessa undermåliga skolvägar. För ca 10 år sedan fick vi beskedet att pengar finns inte avsatta till GC-led i år, men ligger i planen om två år! Sedan dess har vi fått veta att det oupphörligt dyker upp andra trafikprojekt som är mycket mer angelägna än Björkös! I inriktningsbeslut, både kommunala och på riksnivå, poängteras Säker skolväg som ett självklart mål, men barnen på Björkö har absolut inget skydd när de vistas i trafiken i det centrala samhället. Detta är oacceptabelt! Jag föreslår därför att medel för CG-led på Björkö läggs in i kommande ekonomiska plan - NU! Med bästa hälsningar Helena Larsson

166

167

168 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll ( 175) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 22 februari 2013, i Hörsalen, Gustav Adolfs torg, Göteborg ==================================== 175 Förslag till GR-medverkan i ledningsgrupp Dnr: för samverkan mellan kommunalförbunden, Västkom och Västra Götalandsregionen Ett förslag till GR-medverkan i ledningsgrupp för samverkan mellan kommunalförbunden, Västkom och Västra Götalandsregionen vad gäller frågor som rör socialtjänst samt vård och omsorg har tagits fram, enligt bilaga. Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet med uppdrag åt förbundsdirektören att återkomma med en mer ingående beskrivning av samverkansstrukturerna för vård och omsorg i Göteborgsregionen. GR har för närvarande inget formellt uppdrag att företräda medlemskommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor eller i frågor som hanteras i olika vårdsamverkansgrupper som LGS (Lokal Vårdsamverkan Göteborg) och SIMBA (vårdsamverkan mellersta Bohuslän). Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att tillsammans med företrädare från LGS och SIMBA representera GR-kommunerna i ledningsgruppen för samverkan mellan kommunalförbund, Västkom och VGR (LISA), samt att informera medlemskommunerna om det fattade beslutet för eventuella synpunkter. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Just:

169 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i mars Rätt utdraget intygar: Just:

170 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Styrelseärende Återremiss från Till Förbundsstyrelsen Förslag till GR-medverkan i ledningsgrupp för samverkan mellan kommunalförbunden, Västkom och Västra Götalandsregionen Bakgrund Under 2009 tecknade regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om att gemensamt skapa en plattform för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten samt angränsande delar av hälso- och sjukvården (82009/4028/ST). Regeringens ambition handlar i grunden om att brukare/klienter/patienter ska erbjudas bästa tillgängliga insatser av professionen inom socialtjänstens samtliga insatsområden, även där regionens verksamheter är berörda. Nytt är att staten, via Socialdepartementet, tecknar årliga överenskommelser med SKL kring utvecklingsinsatser samt att man vänder sig till landets län/regioner, där det förutsätts länsvis samverkan mellan kommunerna och landstinget/regionen inom ett flertal områden. Utgångspunkten för en långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan i Västra Götaland är att bygga på samt utveckla befintliga samverkansstrukturer och formulera tydliga uppdrag/roller. Med hänsyn till de krav på ledning i samverkan som staten och SKL anger kring strukturer för evidensbaserad praktik, utvecklingen av en sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre samt utvecklingen inom andra områden, där medborgaren möter både kommunernas och regionens företrädare, behövs en kraftfull ansats göras för att nå framgång i Västra Götaland. Det politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR) fattade ett rekommendationsbeslut och uttryckte sin 1

171 Göteborgsregionens kommunalförbund viljeinriktning kring tillskapandet av en hållbar struktur för ledning i samverkan mellan de 49 kommunerna och VGR. Skrivelse finns framtagen som beskriver huvudsyftet och innehållet runt en gemensam struktur för ledning i samverkan. Västra Götalandsregionen fastställde förslaget under våren Ledningsgruppens uppdrag och roll Ledningsgruppen ska på ett övergripande och strategiskt plan driva på, samordna och skapa förutsättningar för länets utveckling med tyngdpunkt på välfärdsområdet. Ledningsgruppen verkar utifrån subsidiaritetsprincipen (lägsta effektiva nivå) på uppdrag av de 49 kommunerna genom de fyra kommunalförbunden/västkom samt VGR och dess ägar-, beställar- och utförarstruktur. Ledningsgruppen samordnar det gemensamma arbetet, med ett uttalat syfte att skapa effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat anslag. Arbetet bygger på förankring och samråd med alla berörda parter, i synnerhet med de fem vårdsamverkansgrupperingarna (Fyrbodal, Skaraborg, LGS, SIMBA samt Södra Älvsborg). Inom Göteborgsregionen pågår överläggningar mellan kommunalförbundet och medlemskommunerna om hur representation och mandat ska utformas avseende hälso- och sjukvårdsfrågorna. Tills dess beslut om detta fastställts sker direktsamverkan med GRs medlemskommuner, via LGS och SIMBA, utifrån detta uppdrag. Uppdragshandlingen för ledningsgruppen godkändes av Västkoms styrelse Konsekvenser för GR GR har för närvarande inget formellt uppdrag att företräda medlemskommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor eller i frågor som hanteras i olika vårdsamverkansgrupper som LGS (Lokal Vårdsamverkan Göteborg), SIMBA (vårdsamverkan mellersta Bohuslän). Till saken hör också att Lilla Edets kommun ingår i vårdsamverkan Fyrbodal samt att Alingsås och Lerums kommuner ingår i Närvård Södra Älvsborg. En hållbar struktur för ledning i samverkan förutsätter en medverkan från länets största kommunalförbund, inte minst eftersom förbundet utgör kontaktyta mot regionala och nationella aktörer. Även om GR inte har något formellt uppdrag inom detta område är GR via Västkom engagerade i frågan. GR ser det därför som väsentligt att kommunalförbundet får en koppling till de 2

172 Göteborgsregionens kommunalförbund vårdsamverkansorganisationer som finns etablerade, i vårt fall i första hand LGS och SIMBA. Förslag till beslut Förbundstyrelsen behandlade ett första förslag och beslöt då att återremittera ärendet med uppdrag åt förbundsdirektören att återkomma med en mer ingående beskrivning av samverkansstrukturerna för vård och omsorg i Göteborgsregionen. Efter att ärendet behandlades i förbundsstyrelsen har ett flertal överläggningar genomförts mellan GR och företrädare för LGS och SIMBA. Dessa har lett till ett förslag som innebär att förbundsdirektören tillsammans med företrädare för LGS och SIMBA ingår i ledningsgruppen för samverkan mellan kommunalförbund, Västkom och VGR, den s.k. LISA-gruppen. Med det här förslaget förutsätts också en noggrann förankring och beredning av GRkommuneras representanter gällande de frågor som ska hanteras i LISAgruppen. En mer ingående beskrivning av samverkansstrukturerna för vård och omsorg i Göteborgsregionen biläggs, enligt uppdrag från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt förbundsdirektören att tillsammans med företrädare från LGS och SIMBA representera GR-kommunerna i ledningsgruppen för samverkan mellan kommunalförbund, Västkom och VGR (LISA), samt att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om att bekräfta detta uppdrag. Göteborg Nils-Gunnar Ernstson /Gunnel Rydberg 3

173 Gemensam struktur för ledning och styrning i samverkan mellan kommun och region i Västra Götalands län varför och på vilket sätt? SKL och regeringen har sedan 2010 slutit överenskommelser i syfte att främja en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. I 2012 och 2013 års ÖK inom äldreområdet en förskjutning från frågor som rör primärkommunerna till frågor som rör samverkan mellan kommun/landsting. Ett grundkrav för att få tal del av de statliga bidrag som överenskommelserna innehåller är att det på länsnivå finns en gemensam ledning och styrning i samverkan mellan kommun och landsting. Detta innebär en utmaning för Västra Götalands län. I länet finns fem stycken vårdsamverkansarenor där gemensamma gränssnittfrågor för kommun och landting hanteras 1. Dessutom finns fyra kommunalförbund som hanterar kommungemensamma frågor. 2 Västkom har som uppgift att samordna kommunalförbundens intresse. GR skiljer sig dock från de andra kommunalförbunden genom att inte ha ett hälso-och sjukvårdsuppdrag. Dessutom finns GR:s kommuner representerade i flera av vårdsamverkansarenorna i länet. 1 LGS (Ledningsgrupp för samverkan), SIMBA (Samverkan i Mellersta Bohuslän och Ale), Vårdsamverkan Fyrbodal, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, Vårdsamverkan Skaraborg. 2 Göteborgsregionens kommunalförbund, Sjuhärad kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund.

174 Organisering i länet unikt för landet Forum för kommungemensamma frågor Forum för gränssnittsfrågor mellan kommun, sjukhus och primärvård Göteborgsregionens kommunalförbund LGS (Ledningsgrupp för samverkan) SIMBA (Samverkan i Mellersta Bohuslän och Ale) Fyrbodals kommunalförbund* Vårdsamverkan Fyrbodal Sjuhärads kommunalförbund* Närvårdsamverkan Södra Älvsborg * har ett hälso- och sjukvårdsuppdrag Skaraborgs kommunalförbund* Vårdsamverkan Skaraborg GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

175 Organisering i vår delregion Forum för kommungemensamma frågor Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborg Härryda Mölndal Öckerö Partille Tjörn Stenungssund Kungälv Ale Lilla Edet Alingsås Lerum Kungsbacka (tillhör Hallands län) Forum för gränssnittsfrågor mellan kommun, sjukhus och primärvård LGS (Ledningsgrupp för samverkan) Göteborg, Härryda, Mölndal, Öckerö, Partille SIMBA (Samverkan i Mellersta Bohuslän och Ale) Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale Vårdsamverkan Fyrbodal Lilla Edet Närvårdsamverkan Södra Älvsborg Alingsås, Lerum GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

176 Samverkan mellan kommunerna och VGR idag Möjlig hanteringsordning i länet Krav på styrning och ledning i samverkan 49 kommuner Utvecklingsmedel och prestationsbaserad bidrag! XXX MKR Fyra kommunalförbund Västkom, med uppgift att samordna de fyra kommunalförbundens intresse VGK Kommunalförbundsdirektörer Västkoms direktör Subsidiaritetsprincipen gäller! Enbart frågor som är gemensamma för samtliga kommuner/vgr. LISA Ledning i samverkan VGR Regionstyrelsen Regionledning för sjukvård GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 Datum: 2017-05-22 Diarienummer: SB 0031/15 Sida 1/5 UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 UPPDRAG

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595 Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande Ordförandens förslag Datum 2014-05-23 Kommunstyrelsen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595 Förslag till beslut

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn?

Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn? Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn? Tove Göthner och Kerstin Blom Bokliden Sveriges Kommuner och Landsting FAH 9-10 oktober 2012 Hur ska myndighetsfrågorna inom miljöområdet ledas

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun (2017) Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-30 24 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31 69 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07, 2010 12 09 66, 77 1 Dnr 2010 1957 Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Bilaga: Tidslinje. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting presenterade

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Tillsynsplan 2015 Tillsynsområde: Miljöbalken Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Allmänt om miljötillsyn... 2 3 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet...

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden MBN tillsynsplan 2011 1 (8) 2011-04-06 Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 SY FTE...3 BESLUT OM TILLSYNSPLANEN...3 UPPFÖLJNING...3 2. UPPSKATTNING AV RESURSBEHOV...4

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om inkomna delgivningar

Information om inkomna delgivningar 2 MHN 2016/ 45 Information om inkomna delgivningar 1. BESLUT OM AVSLAG; Länsstyrelsen avslår ett överklagande av beslut om föreläggande och förbud som Miljö- och beslutade den 151124, gällande inomhusmiljö

Läs mer

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten Bilaga 1 2016 med tidplan för 2017-2018 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Prioriteringar i tillsynen 2016... 1 3 Tillsynsområden 2016... 2 4 Resurser och budget... 3 5 Utveckling

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken Reviderad: 2013-11-06 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-1335 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken 2014-2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer