ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling"

Transkript

1 ELFORSK 2013 Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

2 vd har ordet 4 Forskning med behoven i fokus vattenkraft 8 Flexibel kraft EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 10 Robusta och uthålliga produktionslösningar kärnkraft 12 Framtida energiutmaningar för Sverige överföring och distribution 14 Distributions- och transmissionsnät fortsatt satsning mot smartare elnät och bättre underhåll användning 16 Effektiv elmarknad nyckel till ökad integration av variabel produktion omvärld och system 18 Energi för tillväxt och långsiktig hållbarhet förvaltningsberättelse 20

3 förord Elforsk 2013 innehåller dels en årsredovisning för år 2012, dels en presentation av Elforsks FoU-planer för år Sammanställningen av resultat och planer i ett sammanhang belyser den ständiga förnyelsen av våra program och projekt. Du finner de olika programområdena översiktligt beskrivna på de följande sidorna. Trevlig läsning! Magnus Olofsson Verkställande direktör

4 VD HAR ORDET Forskning med behoven i fokus Magnus Olofsson, vd Behoven hos Elforsks kunder är utgångspunkten i den forskning som Elforsk bedriver. En annan viktig aktör är Energimyndigheten som lämnar stöd till viktiga delar av forskningen inom Elforsks program. Det finns 800 platser i Elforsks rådgivande och beslutande organ. Dessa platser besätts av kompetenta personer från elföretagen, tillverkande industri, myndigheter och andra involverade. Programråden inom Elforsk utvecklar ständigt den strategiska inriktningen för respektive programområde. Nya program för forskning och utveckling startas när betalande intressenter beslutar om finansiering baserat på ett erbjudande från Elforsk. Inom ramen för avtalade program avgörs sedan hur medlen ska användas för specifika aktiviteter under programmets löptid. En huvuduppgift för Elforsks medarbetare är att se till att leverans av resultat från projekten sker i tid och med tillräcklig kvalitet. En annan minst lika viktig uppgift är att, tillsammans med intressenterna, formulera nya forskningsprogram och att föra ut resultaten från dessa så att de gör nytta. Arbetssättet skapar ett effektivt samarbete om forskning mellan näringsliv, samhälle och akademi. Elforsk AB, som startade sin verksamhet år 1993, ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet är att rationalisera forskningen och utvecklingen för bolagets kunder. Verksamheten är organiserad i de sex programområdena Vattenkraft, El- och Värmeproduktion, Kärnkraft, Överföring och Distribution, Användning samt Omvärld och System. Frågor som är gemensamma för flera programområden behandlas företrädesvis inom programområdet Omvärld och System. ELFORSK BEHOVSSTYRD FORSKNING OCH UTVECKLING Elforsk affärsmodell är i korthet som följer: 1. Elforsk, tillsammans med intressenter, skapar program för forskning och utveckling, ibland även enstaka projekt utifrån behov. 2. Intressenter är huvudsakligen energiföretag, tillverkande företag och myndigheter. 3. Elforsk erbjuder medverkan i program och projekt genom offerter (till kunder) och ansökan om stöd (från Energimyndigheten). 4. Elforsk levererar resultat från forskning och utveckling på uppdrag av de betalande intressenterna. 5. Den allra största delen av forskningen och utvecklingen köps in från akademi, konsulter med flera. Verksamheten inom Elforsk bedrivs i form av samlade ramprogram och som enskilda projekt. Förslag till FoUinsatser kommer från våra kunder och från oss inom Elforsk samt från externa samarbetspartners. Relevansen i förslagen bedöms bland annat med stöd av våra programråd och utvecklas i samråd med tänkbara intressenter och utförare. FoU-insatserna offereras 4 ELFORSK 2013

5 sedan till våra uppdragsgivare ägarkretsen, myndigheter och andra med en tydlig beskrivning av den förväntade nyttan. När finansieringen av ett program eller projekt är ordnad, beställer Elforsk genomförandet av företag i ägarkretsen, av högskoleinstitutioner, tillverkare eller konsulter. Elforsk ser till att projekten håller tidplan och efterfrågad kvalitet. Den avslutande uppgiften för Elforsk är sedan att överföra resultaten till kunderna så att de kommer till nytta på ett effektivt sätt. Vissa resultat med innovativt innehåll kan lämpa sig för kommersialisering. För detta samarbetar Elforsk med initiativet KIC Inno- Energy. Enbart de projekt som får tillräcklig finansiering kan genomföras. Elforsk har inte någon basfinansiering för sin verksamhet, och inte heller för personalkostnaderna, vilket är en tämligen ovanlig situation för en FoU-organisation. Det överordnade syftet med arbetsordningen är uppenbart; endast av kunderna direkt efterfrågade verksamheter ska genomföras. TYDLIGA FÖRDELAR MED SAMARBETET Den ekonomiska nyttan av att delta i Elforskprojekt består dels i en direkt användning av resultaten (exempelvis för ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan, nya affärsmöjligheter), dels i minskade projektkostnader genom samfinansiering. Att uppnå en kostnadsdelning, inte minst utanför ägarkretsen, är i vissa fall av grundläggande betydelse för tillkomsten av ett projekt. Representanter från intressenterna kring Elforsk deltar aktivt i arbetet i programråd, styrgrupper samt referensoch arbetsgrupper. Totalt finns 800 platser i dessa fora. Värdefulla nätverk bildas mellan intressentföretagen och det sker en påtaglig kompetenshöjning genom samverkan och erfarenhetsutbyte i de olika grupperna. MILJÖFRÅGORNA FORTSATT I FOKUS INTE MINST INOM VATTENKRAFTEN Energiområdet har sedan länge en stark koppling till miljöfrågor, eftersom de energirelaterade koldioxidutsläppen dominerar globalt. Sverige har kommit mycket långt i utfasningen av fossila bränslen i energisystemet. Elproduktionen är nära koldioxidneutral nästan hälften av den svenska elproduktionen kommer från vattenkraften under ett normalår. Vattenkraftens klimatpåverkan är mycket låg per kilowattimme elektrisk energi. Dock kommer dess lokala miljöpåverkan alltmer i fokus. Samtidigt får vattenkraften en allt viktigare roll för att balansera varierande tillgång på förnybar el i form av vindkraft. Vattenkraften gör alltså dubbel ELFORSK

6 VD HAR ORDET nytta, både genom att generera förnybar el, men också genom att skapa goda förutsättningar för annan förnybar el. Frågan är hur vattenkraften ska värderas när den är klimateffektiv, men samtidigt påverkar naturmiljön lokalt. Ett annat centralt område inom Elforsks verksamhet är biobränslens klimat- och resurseffektivitet. Europa, och även andra delar av världen, strävar efter allt mer klimateffektiva lösningar. Biobränslen är viktiga för att långsiktigt nå målen om nära-nollnettoutsläpp av klimatgaser. Men frågan är om denna inriktning leder till andra miljöproblem. Biologisk mångfald och uthållighet i uttagen av biomassa är centrala frågor, men det är även klimateffektiviteten i sig. Detta eftersom målet är ett samhälle med mycket låga nettoutsläpp av klimatgaser inom några få årtionden. Övergång till en intensivare eldning av råvara från långsamväxande skogar kan i ett kortare tidsperspektiv komma att innebära en koldioxidskuld. Att odling av biobränslen konkurrerar med annan markanvändning, till exempel livsmedelsproduktion, får heller inte glömmas bort. Här finns olika synsätt och det är viktigt att förstå sammanhangen. Det räcker inte att tänka nationellt då resurserna handlas fritt och då många miljömål, särskilt klimatmålen, är internationella. FRAMTIDEN ÄR ELDRIVEN Elektriciteten har en given plats i vårt framtida energisystem. Med el som energibärare kan energisystemen bli effektivare. Regeringen har som mål att Sverige redan år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. En övergång från fossila bränslen till ökad elanvändning är närmast en förutsättning för att målet ska vara möjligt att nå, och det är positivt att de stora biltillverkarna lanserar allt fler elbilar. Samtidigt fortsätter utbyggnaden av vindkraften. En utmaning med vindkraft är att den varierar med vindstyrkan. I Sverige kan vattenkraften med fördel användas för att möta variationer i vindkraft, men ett ännu bättre sätt kan vara att se till att elbilarna laddas just när det produceras mycket el från vind. Smarta elnät är fortsatt i fokus. Elnäten i sig är till stor del redan smarta och där pågår en ständig utveckling för högre tillförlitlighet och effektivitet. En spännande tillämpning av konceptet smarta elnät är möjligheten att automatiskt se till att elbilen laddas när tillgången på el är god. På motsvarande sätt kan värmepumpen öka effekten när elpriset kommer under en viss nivå. För detta behövs informationsteknik. Sverige har företag och kunnande i världsklass, såväl inom elkraft- som informationsteknik, och här kan vi skapa utveckling genom samarbete 6 ELFORSK 2013

7 Fou-program för år 2013 på 281 miljoner kronor mellan dessa kunskapsområden. Tiden för smarta elnät och smarta hem är inne nu, när alltfler utrustningar är anslutna till trådlösa nätverk. Elmarknaden reformerades år 1996 då elnätsverksamheten skiljdes från marknaden för handel av elenergi. För att skapa flexibel elanvändning behövs utveckling. Inte bara av tekniken utan även av de regelverk som elanvändare, elproducenter, elhandlare, elnätsföretag samt den nationellt systemansvariga myndigheten har att förhålla sig till. För det handlar om att fördela nyttan så att utvecklingen tar fart. Här finns särskilt intressanta utmaningar och möjligheter. STABIL OCH HÖG OMSÄTTNING Den ekonomiska omslutningen i verksamheten fortsätter att utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Faktureringen har mellan åren 1994 och 2013 stigit från 70 till drygt 150 miljoner kronor. FOU-PROGRAM FÖR ÅR 2013 PÅ 281 MILJONER KRONOR Samfinansiering av FoU-projekt ger alltså möjlighet för de enskilda företagen i Elforsks ägarkrets att delta i omfattande program med stor uppväxling på de insatta medlen. Diagrammet ovan visar de satsningar (miljoner kronor) som föreslås brutto per programområde för år Totalt skulle programmet innebära satsningar på drygt 102 miljoner kronor från Elforsks ägarkrets. Dessutom visas de totala kostnaderna för de projekt som Elforsk medverkar i, inklusive finansiering från andra företag, statliga FoU-organ med flera totalt cirka 281 miljoner kronor. Detta innebär mer än en fördubbling av ägarföretagens insatser. Det bör påpekas, att de FoU-projekt som förverkligas under året, på vissa punkter kommer att avvika från det föreslagna bruttoprogrammet på grund av förändrade omvärldsförutsättningar, ekonomiska villkor, offerternas acceptans med mera. På de följande sidorna presenteras pågående och planerade verksamheter inom Elforsks sex programområden. Trevlig läsning! Magnus Olofsson vd ELFORSK

8 VATTENKRAFT Flexibel kraft Vattenkraftens roll är central i det nordiska elproduktionssystemet. Elproduktionen är förnybar med låga utsläpp och liten klimatpåverkan. Vattenkraften svarar för nästan hälften av den svenska elproduktionen och är en väsentlig reglerresurs i både kort och långt tidsperspektiv. Det framtida kraftsystemet innehåller både utmaningar och möjligheter för vattenkraften. Den kommer att spela en nyckelroll för balansen i det europeiska kraftsystemet när andelen vind- och solkraft ökar. Vattenkraften är också nödvändig för att Sverige ska kunna uppnå EU-målet om minst 49 procent förnybar energi år Vattenkraftsföretagen står inför utmaningen att på bästa sätt utnyttja, förvalta och vidareutveckla sina anläggningar med hänsyn till ekonomi, miljö och dammsäkerhet. Vattenkraftsföretagen planerar därför omfattande investeringar på 3 3,5 miljarder kronor per år. Elforsks verksamhet inom vattenkraftsområdet syftar till att möta dessa utmaningar med ny kunskap och kompetens. SVENSKT VATTENKRAFT- CENTRUM SVC Svenskt VattenkraftCentrum, SVC, är ett centrum för utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar. SVC består av två kompetensområden: vattenbyggnad respektive vattenturbiner och generatorer. Arbetet är ett långsiktigt samarbete mellan ett tjugotal företag och myndigheter, KTH, Luleå tekniska universitet, Chalmers samt Uppsala universitet. Elforsk är centrumföreståndare för SVC. En ny fyraårsetapp som omfattar satsningar på cirka 110 miljoner kronor inleds år SVC skapar högkvalitativa och långsiktigt hållbara kompetensbärare vid utvalda högskolor. Seniora forskare får riktade stöd för att koordinera och utveckla SVC:s verksamhetsområden. De seniora forskarna utgör navet i det miljöbyggande som karakteriserar SVC. Unikt för SVC är satsningar på vattenkraft och gruvdammar i hela utbildningskedjan: från grundutbildning till doktorandprojekt, adjungerade professorer, forskarskola, seniorforskningsprojekt och experimentella insatser. En vidareutveckling av SVC är att tre systemområden lyfts fram: reglerkraft, miljöteknik och aktiv förvaltning. Dessa områden innehåller strategiskt viktiga utmaningar för vattenkraften och kräver helhetssyn. MILJÖFRÅGOR En utmaning på energi- och miljöområdet är att öka andelen förnybar el och samtidigt implementera EU:s ramdirektiv för vatten. Detta kräver en helhetssyn på energi och miljö samt verktyg för att göra avvägningar mellan samhällets kostnad och nytta med olika alternativ. Under år 2013 planerar Elforsk att tillsammans med vattenkraftsföretagen, Energimyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten samt Vattenmyndigheterna initiera ramprogrammet Kraft och liv i vatten, KLIV. Målet är att utveckla en modell för samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder, leverera en arbetsgång för välgrundade beslut om prioritering av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder samt att bedöma det samhällsekonomiska värdet av redan genomförda miljöåtgärder. Via Elforsk stödjer vattenkraftsföretagen också en professur vid den nationalekonomiska fakulteten vid Mittuniversitetet i Sundsvall med inriktning på miljöekonomi och bland annat vattenkraft. Stödet bidrar till ökad kunskap om kostnadsnyttomodeller för balanserade miljöåtgärder. Elforsk driver även ett särskilt program om ålens bevarande, Krafttag ål. Det innehåller både FoU-insatser om till exempel överlevnad vid passage av vattenkraftsanläggningar och faktiska åtgärder genom utsättning av ålyngel samt fångst och transport av ål förbi kraftverk. Vattenkraftsföretagen bekostar åtgärderna medan FoU-insatserna genomförs i samverkan mellan vattenkraftsföretagen och Havs- och vattenmyndigheten. Med målet att utveckla metoder för odling av naturanpassad kompensationsodlad lax pågår också samarbetsprojekt mellan vattenkraftsföretagen och Havs- och vattenmyndigheten. HYDROLOGI Elforsk ansvarar för vattenkraftsföretagens gemensamma utvecklingsverksamhet inom hydrologiområdet. Inom HUVA, Hydrologiskt utvecklingsarbete, utvecklas metoder och verktyg för att optimalt utnyttja tillgängliga vattenresurser för vattenkraftsproduktion. I förlängningen handlar det om att förbättra 8 ELFORSK 2013

9 Kvarnsveden vattenkraftverk. Foto: Stefan Sjödin, Fortum Olidan, Göta älv. Foto: Vattenfall Ljusne Strömmar vattenkraftverk. Foto: Stefan Sjödin, Fortum indata och ge ökad precision i tillrinningsprognoserna. Under år 2012 inleddes en ny fyraårsetapp av HUVA med inriktning på förbättrade indata, modellutveckling och snömätning. HUVA innehåller även omvärldsbevakning, utbildning inom vattenkraftshydrologi (HUVA-kursen), HUVA-dagen och standardisering. DAMMSÄKERHET Vattenkraftsföretagens gemensamma dammsäkerhetstekniska utvecklingsarbete syftar till att långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy. Gemensam utveckling bidrar till att ge dammsäkerhetsarbetet en förebyggande prägel och verksamheten genomförs sedan flera år i samverkan mellan dammägare och Svenska Kraftnät (i rollen som dammsäkerhetsfrämjande myndighet) och med omfattande internationellt utbyte. Exempel på aktiviteter inom programmet: Internationellt kommittéarbete (i huvudsak ICOLD). Samarbete med North American Dam Safety Interest Group (DSIG). Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring. Avbördningssystemets funktionalitet. Islaster mot dammkonstruktioner. Dammövervakning med fjärranalys. Drivgods vid extrema flöden. Utveckling av probalistiska metoder för stabilitetsanalys av betongdammar. UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE Många stora konstruktioner inom vattenkraftsindustrin utgörs av betong och att utveckla och effektivisera förvaltning av dessa är av största betydelse. Målet med Betongtekniskt program vattenkraft är att ta fram verktyg, riktlinjer, utförandebeskrivningar och teknik som svarar mot industrins behov för att kunna göra åtgärder vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och till rätt kvalitet. Den huvudsakliga inriktningen är dammar, men verksamheten innehåller även en satsning på aggregatnära betongkonstruktioner som utsätts för alltmer dynamisk belastning vid förändrad drift. Verksamheten handlar bland annat om spricktillväxt och dess konsekvenser i aggregatnära konstruktioner, avancerad beräkning av spricktillväxt i dammkonstruktioner, risker för alkalikiselreaktioner samt fuktupptagning och frostbeständighet. Projektverksamheten samordnas av Vattenfall Research and Development. Resultat redovisas bland annat i Elforsks rapportserie, nyhetsbrev samt vid Kraftindustrins Betongdag. Underhåll- och reinvesteringar är avgörande för utveckling av vattenkraften. Projektet Fremtidens analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger, FRAM, genomförs i samarbete med Energi Norge och SINTEF Energiforskning och är inriktat på underhåll. Projektet ska demonstrera hur en analysmiljö för underhålls- och reinvesteringsbeslut, baserat på metoder, verktyg och data från tidigare projekt, kan implementeras och komma till användning. För att möta ett ökat behov från vattenkraftsföretagen av att hantera gemensamma utvecklingsfrågor inom anläggningsteknik kopplat till underhåll och förnyelser av vattenkraftsanläggningar, har Elforsk under åren 2011 och 2012 genomfört ett samlat ramprogram. En ny etapp, Anläggningsteknik vattenkraft har inletts där prioriterade aktiviteter omfattar vibrationsnormer för vattenkraftsaggregat, flödesmätning och verkningsgradsbestämning för lågfallhöjdsmaskiner, vattenhydraulik samt underhållsbok för kraftföretag. ELFORSK

10 EL- OCH VÄRMEPRODUKTION Robusta och uthålliga produktionslösningar Programområdets huvudinriktning är att både effektivisera befintliga kraft- och värmeproduktionsanläggningar och att medverka till att utveckla och utvärdera nya uthålliga produktionslösningar. Forskningsprogrammet, ESS.2, är inriktat på effektivare uttag av skogsbränslepotentialen Elforsk har beslutat gå med i en europeisk studie kring ett nytt gasturbinkoncept benämnt Top Cycle EFFEKTIVARE UTTAG AV BIOBRÄNSLEN Forskningsprogrammet kring effektivare skogsbränslesystem, ESS.2, har just passerat halvtid av den andra fyraårsetappen. Programmet är inriktat på effektivare uttag av skogsbränslepotentialen. Elforsk deltar för att tillvarata bränslekundernas intressen. BIOBRÄNSLENS KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSASPEKTER Elforsk har fortsatt arbetet med bevakning och analys av biobränslenas klimatneutralitet i ett projekt som även inkluderar hållbarhetsfrågor för biobränslen. Projektet delfinansieras av Svenska Miljöinstitutets, IVL, forskningsstiftelse och kommer att avslutas med ett seminarium i maj 2013 och en slutrapport. Elforsk planerar för en fortsättning. UTVECKLING AV EFFEKTIVARE ELPRODUKTION MED MATERIAL- FORSKNINGEN SOM BAS Inom materialteknikområdet närmar sig forskningsprogrammet Konsortiet Materialteknik för demonstration och utveckling av termiska Energiprocesser, KME, slutet av den femte etappen 2010 till Deltagare är, förutom kraftindustrin, tillverkningsindustri, materialtillverkare och Energimyndigheten. Arbetet inom KME genomförs, nu liksom tidigare, delvis via ett fruktbart samarbete med kompetenscentrum för högtemperaturkorrosion, HTC. Innevarande etapp av KME-programmet innehåller delprogrammet Effektivare elproduktion med biobränslen, med målet att omsätta tidigare och nya kunskaper för att i tidsperspektivet åren 2017 till 2018 kunna uppföra en demonstrationsanläggning med betydligt högre ångdata och elverkningsgrad än dagens. Mer om KME finns att läsa på MINSKADE UTSLÄPP AV KOLDIOXID Elforsk har, på uppdrag av och tillsammans med Energimyndigheten, tidigare genomfört ett branschöverskridande FoU-program kring CCS (koldioxidavskiljning och lagring) och framtida kompetensbehov ur ett svenskt perspektiv inom detta område. Det nu pågående projektet ska ge långsiktig kunskapsuppbyggnad inom CCSområdet och stödja den svenska industrins ansträngningar att hållbart reducera framtida koldioxidutsläpp. Intressentkretsen är nu breddad till att inkludera Global CCS Institute i Australien. Samarbete med Finland pågår och fler östersjöländer, i första hand Polen, kan komma ifråga. GASTURBINER Ett treårsprogram för att vidmakthålla och förstärka beställarkompetens vid upphandling av moderna gaskombianläggningar startades år 2012 och pågår till Avrapportering sker successivt i årsrapporter varav den första har publicerats (Elforskrapport 13:31). De senaste åren har både verkningsgraden och flexibiliteten för kombianläggningar blivit avsevärt bättre, samtidigt som snabbstart blivit allt viktigare. I dag erbjuder alla större tillverkare verkningsgrader upp emot 61 procent. Projektet är en fortsättning och föregående programperiod avrapporterades i en slutrapport (Elforskrapport 12:27). Elforsk har också beslutat gå med i en europeisk studie kring ett nytt gasturbinkoncept benämnt Top Cycle. Prestanda för processen, tillsammans med möjligheterna att på sikt kunna använda förgasat biobränsle, bedöms som intressant ur ett svenskt perspektiv. VINDKRAFT Forskningsprogrammet Vindforsk, har under våren 2013 avslutat sin fyraåriga etapp III och påbörjar sin etapp IV, också den på fyra år. Båda etapperna har en budget på 20 miljoner kronor per år och finansieras till hälften av Energimyndigheten och till hälften av 10 ELFORSK 2013

11 om förgasningsteknik och bränslesyntes. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hålla sig à jour med framtida tekniker. EL FRÅN NYA OCH FRAM- TIDA ANLÄGGNINGAR En av Elforsks mest nedladdade rapporter är El från nya och framtida anläggningar (Elforskrapport 11:26) som ger läsaren ett underlag för att kostnadsmässigt kunna jämföra olika elproduktionsalternativ och att få en uppfattning om de olika teknikernas utvecklingstendenser och mognadsgrad. Till rapporten hör en beräkningsmodell i Excel. För att vara fortsatt intressant för användarna kommer rapporten och beräkningsmodellen att uppdateras. Bränslecelssbuss på Verkstadsgatan i ett försök AB Storstockholms Lokaltrafik, Foto: Jan E Svensson Svenska Kraftnät och olika företag med intressen inom vindkraftsområdet. Målet för Vindforsk är att ta fram kunskap och kompetens som gör det möjligt att bygga ut och integrera allt större mängder vindkraft med en låg elproduktionskostnad. Vindforsk IV är uppdelat i tre verksamhetsområden: 1. Vindresursen, projektering och etablering. 2. Drift och underhåll. 3. Vindkraft i elsystemet. Foto: Wind Power Works Forskningsprojekten inom det första verksamhetsområdet syftar till att ta fram verktyg och modeller som underlättar en säkrare bedömning av vindpotential, produktion och laster inför etablering och drift av vindkraft i olika typer av klimat och terräng. Bra beskrivningar av vinden över skogsområden och frågor kring nedisning är två områden som är viktiga. För vindkraftsparker är beräkning av vindkraftverkens störningar på varandra via vakarna av stor betydelse. Kunskap om detta ska förenas med metoder som ger möjlighet till såväl utformning av parkerna som styrning av vindkraftverken. Målet är att ge hög sammanlagd elproduktion i en park i kombination med att hålla lasterna på verken på låga nivåer. Det andra verksamhetsområdet utvecklar strategier och metoder för effektivt underhåll. Det ska ge låga underhålls- och stilleståndskostnader under verkens livstid. Inom det tredje verksamhetsområdet skapas förutsättningar för en rationell utformning av kraftsystemet vid en framtida ökad andel vindkraft. Det innebär att forskningsprojektens inriktning sträcker sig över frågor som behov av reglerkraft, kraftsystemstabilitet, frekvensreglering, elkvalitet samt skydd och felbortkoppling. Information om Vindforsk finns på programmets webbplats VÄRMEFORSK Elforsk är en av huvudmännen i Samverkansprogrammet inom bränslebaserad el- och värmeproduktion som drivs av Värmeforsk. Resultaten från programmet ska vara tillämpbara inom en femårsperiod och är en viktig del i Elforsks arbete för att effektivisera befintliga produktionsanläggningar. Värmeforsks verksamhet beskrivs närmare på webbplatsen samt i årsskriften, Projekt & Resultat, som ges ut i maj varje år. FÖRGASNINGSTEKNIK Genom Elforsk har energibolagen möjlighet att ta del av SGC, Svensk Gastekniskt Centers kunskapsplattform STANDARDISERING Elforsk driver sedan många år ett program för att samordna energiföretagens intressen i standardiseringsverksamheten inom SIS, Swedish Standards Institute. Programmet har en budget på cirka 2,5 miljoner kronor för år Till detta kommer betydande insatser från de olika intressentföretagen genom medverkan i olika kommittéer och arbetsgrupper, såväl i Sverige som internationellt. Standarden om ursprungsgarantier för el har tagits fram genom Elforsks aktiva medverkan. Detsamma gäller standardserien för Asset Management, ISO 55000, som kommer att publiceras i början av år Programmet samordnas nu också administrativt och avrapporteringsmässigt med SEK-programmet om elkraftstandardisering. Se även BRÄNSLECELLER Elforsk har sedan år 2006 uppdraget av Energimyndigheten att ansvara för ett brett teknikbevakningsprogram av bränslecellsområdet. Utvecklingen följs med utgångspunkt i svenskt deltagande inom International Energy Agency, IEA, Implementing Agreement on Advances Fuel Cells. Programmet omfattar utvecklingen av såväl de olika bränslecellsteknikerna som stationära, portabla och traktionära tilllämpningar. Programmet finansieras till största delen av Energimyndigheten, men också genom några företags egna insatser (Volvo Technology och Vätgas Sverige). Läs gärna mer på ELFORSK

12 KÄRNKRAFT Framtida energiutmaningar för Sverige Elforsks kärnkrafttekniska program syftar till att öka kunskapen kring åldringsfenomen i befintliga kärnkraftverk, förstå vad som krävs av företag och samhälle för att kunna ersätta dagens reaktorer med nya och mer effektiva produktionslösningar samt vilka möjligheter som ges med kärnkraftstekniken på längre sikt. OMVÄRLDSBEVAKNING KÄRNKRAFT Elforsk bevakar sedan ett flertal år utvecklingen inom kärnkraftsområdet. Bevakningen omfattar var ny kärnkraft byggs, vilka leverantörer som finns på marknaden, urantillgången och bränslecykeln. Tonvikten läggs på Generation III men med uppföljning kring nyheter och möjligheter med Generation IV. Informationen presenteras i fyra nyhetsbrev per år samt vid en årlig konferens. BETONGTEKNISKT PROGRAM FÖR KÄRNKRAFT Inom programmet genomförs projekt för att kunna övervaka och förlänga livslängden på reaktorinneslutningen, kylvattenkanaler och andra betongstrukturer i kärnkraftverken. Oförstörande provningsmetoder (OFP) är ett viktigt hjälpmedel för att kunna kartlägga statusen på betongstrukturerna. ÖVERGÅNG TILL DIGITALA STYRSYSTEM I KÄRNKRAFTVERK Problem i styrsystem är en vanlig orsak till driftstörningar i kärnkraftverken, vilket orsakar stora kostnader. Det är därför viktigt att de digitala styrsystem som installeras är rätt utformade och har tillräcklig kvalitet genom Byggnation, modernisering av Oskarshamnsverket. Foto: genom OKG AB Miljöeffekter av högre kylvattentemperaturer vid kärnkraftverk studeras i ett pågående projekt. Oskarshamnsverket. Foto: genom OKG AB 12 ELFORSK 2013

13 hela kedjan i styrsystemet. Vidare finns önskemål från Strålsäkerhetsmyndighetens sida att få ett forum där frågor kring digitala styrsystem diskuteras. Elforsk har därför initierat ett nytt program som inleds med att ta fram en Safety Demonstration Plan Guide för nya säkerhetsviktiga styrsystem som redovisar hur nya processtyrsystem i kärnkraftverk ska kunna demonstreras, verifieras och valideras. ROTORDYNAMIK På senare tid har en del problem kopplade till rotordynamik uppkommit i samband med revisioner/uppgraderingar av aggregat och hjälputrustning. En förstudie har genomförts för att utreda statusen och utvecklingsbehovet för rotordynamisk kravställning vid upphandling av nya komponenter inom kärnkraften. Studien ska även inventera tillgång och behov av kompetens i Sverige inom rotordynamik tillämpad mot kärnkraft. Elforsk går nu vidare genom att initiera ett projekt kring vibrationer i pumpar i kärnkraftstillämpningar. POLYMERA MATERIAL Dagens kärnkraftverk är byggda åren 1965 till 1985 och har varit i drift utan större modifieringar sedan dess. Polymera material återfinns i många komponenter såsom genomföringar, kablage, fogband, ventiler och tätningar. Polymera material åldras eller korroderar och vanliga faktorer som bidrar är exempelvis temperatur, luftfuktighet, vibrationer och strålning. En kartläggning har visat att detta är ett viktigt forskningsområde, eftersom förekomsten av polymera material är stor, komponenterna har mycket viktiga funktioner och att det är förenat med stora kostnader att byta ut åldrade komponenter. JÄMFÖRELSE AV OLIKA KRAFTSLAG FÖR NÖDELFÖRSÖRJNING VID KÄRNKRAFTVERK En kartläggning av olika kraftkällors egenskaper görs för att klarlägga olika kraftslags fördelar och nackdelar i olika tillämpningar. Informationen kan sedan användas som beslutsstöd vid reinvesteringar i nödelförsörjning till befintliga anläggningar samt underlag för eventuella licensieringar av nybyggnationer av verk. Arbetet inleds med att identifiera vilka parametrar i ett kärnkraftverks nödelförsörjning som är viktiga, exempelvis möjligheter att leverera effekt och energi, drifttid, uppstartstid, tillgänglighet med flera. Puls turbinrotor. Foto: genom OKG AB Puls generator. Foto: genom OKG AB Bränsletransport. Foto: genom OKG AB ELFORSK

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling ELFORSK 2012 Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling vd har ordet 4 Utveckling genom samarbete vattenkraft 6 Flexibel kraft EL- OCH VÄRMEPRODUKTION, kärnkraft 8 Robusta och uthålliga

Läs mer

Elkraftteknisk samverkan

Elkraftteknisk samverkan Nr 3:2005 Elkraftteknisk samverkan Svenska Kraftnäts regeringsuppdrag att utarbeta förslag till förstärkt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom elteknikområdet. Slutrapport 2005-10-14

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 2 2011 Dags för handel med effekt? Hur ska marknadsreglerna utformas för att säkerställa att det finns kraftverk när vi behöver dem. Sid 14 BIOBRÄNSLENAS

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Strategiska tankar och förslag Slutrapport från Elpanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Market Design 2006 2009

Market Design 2006 2009 Market Design 2006 2009 Market Design 2006 2009 En presentation av Market Design-programmet och dess forskning kring den avreglerade elmarknaden. Market Design 2006 2009 En presentation av Market Design-programmet

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer