Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten."

Transkript

1 Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare Läs anvisningarna innan ni börr fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Ni kan ansöka om medel för ert utvecklingsarbete för år Varje kommun/stadsdelsförvaltning får endast lämna in en ansökan. Flera kommuner eller stadsdelsförvaltningar kan ansöka gemensamt (se information i anvisningarna). Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 8 nuari Så här använder ni den elektroniska blanketten: 1. Spara blanketten i din dator. Döp den till kommunens/stadsdelsförvaltningens namn följt av utvmedel våld Spara blanketten igen när du har fyllt i den. 3. Skriv ut blanketten, behörig person undertecknar ansökan. Posta den sedan till: Socialstyrelsen, Stockholm. Ansökan ska även skickas med e-post till: Skriv kommunens/stadsdelsförvaltningens namn och ansökan utvmedel våld 2013 i ämnesraden. 4. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 8 nuari Grunduppgifter - Obligatorisk Sökande kommun/stadsdelsförvaltning: Karlstad Adress: Kungsgatan 18 Kontaktperson: Ann-Karin Bohl E-postadress till kontaktperson: ann-karin.bohl at karlstad.se Telefon till kontaktperson: Sökt belopp för 2014: Kommunen/stadsdelsförvaltningen ligger i län: Värmland Postnummer och ort: Karlstad Befattning: verksamhetsutvecklare kronor Bidraget utbetalas till (välj ett av två alternativ) Plusgiro nr: Bankgiro nr: Betalningsreferens för kommunens bokföring (max 10 tecken): CNHN02 1

2 2. Prestationskrav 2014 Kommuner/sdf som inte tidigare har ansökt om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen och inte uppfyller prestationskraven för 2014, kan endast bevils utvecklingsmedel för arbete med att uppnå angivna prestationskrav nedan. Ni ansöker då på sidan 18 Andra åtgärder (7.4). Krav för att kunna bevils medel för 2014 För att kunna bevils medel för 2014 måste sökande kommun/sdf uppfylla vissa prestationskrav. Nedan anges vilka fyra prestationskrav som gäller för Vår bedömning om ni uppfyller prestationskraven baseras endast på den information somni lämnar i denna ansökan. Alla uppgifter nedan är obligatoriska att besvara. Notera att prestationskraven gäller för samtliga kommuner om det är en gemensam ansökan. Prestationskrav 1 - Kommunen/sdf ska visa att de har kunskap om omfattningen av våld i nära relationer i sin kommun/sdf. Har ni uppgifter om omfattningen av våld i nära relationer inom hela kommunen för år 2012 och/eller 2013?, Om, fyll i de uppgifter ni har: - Antalet våldsutsatta kvinnor ange hur många totalt: 320 (siffror) - Antalet barn som har bevittnat våld ange hur många totalt: 309 (siffror) - Antalet barn som själva har utsatts för våld ange hur många totalt: 16 (siffror) - Antalet våldsutövare ange hur många totalt: (siffror) Beskriv kort hur ni tagit fram dessa siffror? Förvaltningen samverkar med Polismyndigheten (personsäkerhets- och familjevåldsenheten) och de frivilligorganisationer som arbetar med våld i nära relationer och brottsofferfrågor (bl.a. Alla Kvinnors Hus och Brottsofferjouren). För arbetet med de förstnämnda finns dels den offentliga brottsofferstatistiken men i de ärenden som socialtjänsten och polismyndigheten arbetar gemensamt förs statistik. De sistnämnda för statistik över sina ärenden och redovisar i samband med föreningsavtalsarbetet. Antal våldsutsatta kvinnor ur brottsofferstatistiken för 2012 (12) samt från Brottsofferjouren Värmland kvinnor boendes i kommunen utsatta för grov kvinnofridskränkning (29) och Alla Kvinnors Hus (279), antal barn som bevittnat våld saknas i den offentliga statistiken men hos Alla Kvinnors hus fanns kontakt med och/eller kännedom om 309 barn som bevittnat våld, antal barn utsatta för våld inbegrips fölnde brott finns med i "slagningen"; försök till mord, våldsbrott inkl grovt våld barn över och under 15 år, sexuellt ofredande, köp av sexuell handling under 18 år, barnpronografibrott, sexuellt utnyttnde av barn under 28 år, kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte, hot kränkning och frihetsberövande, barnadråp. Har ni uppgifter om omfattningen av våld bland enskilda som varit i kontakt med socialtjänsten för år 2012 och/eller 2013? 2

3 , Om, fyll i de uppgifter ni har nedan: - Antalet våldsutsatta kvinnor ange hur många totalt: 128 (siffror) - Antalet barn som har bevittnat våld ange hur många totalt: 75 (siffror) - Antalet barn som själva har utsatts för våld ange hur många totalt: 45 (siffror) - Antalet våldsutövare ange hur många totalt: 50 (siffror) Beskriv kort hur ni tagit fram dessa siffror? Beskriv kort hur kommunen/sdf har arbetat eller arbetar för att få kunskap om våldets omfattning: För de egna ärendena finns statistikuppgifter att hämta ur verksamhetssystemet. Vecka genomfördes en omfattande kartläggning av samtliga då aktuella ärenden rörande våld i nära relationer och andra typer av ärenden rörande våld och hot (kriminella gäng och hatbrott). Se bilaga. För närvarande saknas planer för att genomföra denna typ av kartläggning regelbundet. Om ni har dokumenterade sammanställningar över våldets omfattning i er kommun exempelvis en kartläggning, skicka med den som bilaga till ansökan. Prestationskrav 2 - Kommunen/sdf ska visa att de har en gällande handlingsplan genom att de följer de rekommenderade åtgärderna under avsnittet Handlingsplan enligt SOSFS 2009:22. Har ni en gällande handlingsplan beslutad på politisk nivå som är utformad i enlighet med SOSFS 2009:22, Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Ange på vilken politisk nivå handlingsplanen har beslutats: Arbetsmarknads- och socialnämnden och när: December 2012 Om, beskriv kort hur ni arbetar med våld i nära relationer enligt ovan beslutade dokument: Förvaltningens handlingsplan för arbetet med våldsutsatta och förövare är ett styrdokument för alla medarbetare och uttrycker förvaltningens värderingar, delmål och övergripande mål och ska så långt som möjligt även kunna tillämpas i uppdrag som förvaltningen ger frivilligorganisationerna. Syftet med handlingsplanen är att beskriva förbättringsarbetet utifrån fastställda och uppföljningsbara mål samt att koppla dessa till de värderingar och definitioner som vi utgår från i arbetet med målgrupperna. Planen är uppbyggt enligt modellen om resultatbaserad styrning. Förbättringsarbetet är uppdelat i fölnde områden. Upptäckt, Personalens kunskaper, Utredning och insatser, Uppföljning och Effekter. se bilaga Om ni har en färdig handlingsplan som är utformad enligt SOSFS 2009:22 bifoga den som bilaga till ansökan. 3

4 Prestationskrav 3 - Kommunen/sdf ska kunna visa att de har påbört det planerade utvecklingsarbetet enligt tidigare beslut om utvecklingsmedel. Har ni påbört det planerade utvecklingsarbetet enligt beslutet om utvecklingsmedel 2012 och/eller 2013? Om, kommentar: Prestationskrav 4 - Kommunen/sdf ska påbör ett arbete med processer och rutiner för att föl upp socialtjänstinsatser på individ- och verksamhetsnivå som överlämnats till annan utförare, t.ex. insatsen skyddat boende på kvinnojour. Ska ni påbör ett arbete med processer och rutiner för att föl upp socialtjänstinsatser på individ- och verksamhetsnivå som överlämnats till annan utförare, t.ex. insatsen skyddat boende på kvinnojour?, vi har redan påbört, vi ska påbör Kommunen/sdf kommer vidare att behöva redovisa det utvecklingsarbete som genomförts under 2013 genom en återrapporteringsblankett som ska skickas in till Socialstyrelsen. Vi kommer att begära in denna under börn av 2014 och inte förrän denna har lämnats in kan nya medel för 2014 eventuellt bevils. 3. Sammanfattning av ansökan Obligatorisk Sammanfatta er ansökan med max 250 ord. Sammanfattningen ska innehålla: övergripande syfte med ansökan, hur ni planerar att utveckla ert arbete genom denna ansökan, målgrupper, aktiviteter och förväntade resultat. Om ansökan är gemensam ansvarar den huvudsökande kommunen/sdf för att fylla i sammanfattningen. Tips! Fyll gärna i sammanfattningen sist. Övergripande syfte med denna ansökan är att utveckla arbetet med barn som är utsatta för våld och/eller upplevt våld. Gemensamt för ansökans två delar att det är arbete som sker i samverkan med andra organisationer och professioner vilket ställer särskilda krav på tydlighet, struktur och gemensamt kunskapbyggande. Ansökan rör verksamheterna förskoleteamet Tummen och Barnahus Värmland, båda organiserade under Familjeavdelningen som ansvarar för utredning och insatser för barn 0-18 år. En del rör fortsättning av ett projekt påbört under 2013 där förskoleteamet Tummen deltar i att översätta och beforska en behandlingsmetod CPP (Child Parent Psychotherapy) för små barn och deras mammor. Projektet leds av forskare på Karlstads och Göteborgs universitet. Målet är att under året slutföra projektet med att utbilda personalen, genomföra behandling av ett antal barn och mammor och slutföra insamlandet av forskningsmaterial i syfte att se hur metoden passar i svensk kontext. Detta är en del av det arbetet att söka evidensbaserade metoder i arbetet med barn som 4

5 upplevt/bevittnat våld. Den andra delen rör att i samverkan med övriga samarbetspartners utveckla krisstöd till barn och föräldrar. Målet med projektet är att utarbeta och införa modeller för stöd till barn och föräldrar i det akuta skedet när det uppdagats att barn misstänkts har varit utsatta för brott och utreds på Barnahus Värmland. Detta i syfte att barnet ska få stöd i mötet med sina föräldrar efter ett förhör och att föräldrarna ska kunna stöd barnet under den första veckan efter att förhör hållits. 4. Gemensam ansökan samverkan 4.1. Är ansökan gemensam för två eller flera kommuner eller stadsdelsförvaltningar som samverkar? A. B. Om ni har svarat på A, på vilket sätt har ni reglerat er samverkan? Sätt ett kryss. Genom en överenskommelse beslutad på politisk nivå i varje kommun/stadsdelsförvaltning Genom överenskommelse beslutat på annat sätt ange vilket: C. Beskriv hur er samverkan kommer att se ut: 4.2. Samverkande kommuner eller stadsdelsförvaltningar Skriv endast namn på kommunen eller stadsdelsförvaltningen som ni samverkar med, t.ex. Borås (inte Borås Stad). Fyll på om det finns fler kommuner eller stadsdelsförvaltningar som samverkar. Samverkande kommuner/stadsdelsförvaltningar: Kontaktperson/er i samverkande kommun/stadsdelsförvaltning: (namn) (e post) (namn) (e post) (namn) (e post) (namn) (e post) (namn) (e post) (namn) (e post) 5

6 (namn) (namn) (namn) (e post) (e post) (e post) 6

7 5. Nulägesbeskrivning - Obligatorisk För att Socialstyrelsen ska få en uppfattning om hur arbetet med våld i nära relation ser ut idag i er kommun/sdf ska ni fylla i nulägesbeskrivningen nedan. Om ni ansöker tillsammans med flera kommuner eller stadsdelsförvaltningar, ska de samverkande kommunerna fylla i en egen nulägesbeskrivning för sin kommun/sdf som blir en bilaga till huvudansökan (se bilaga 1 för de samverkande kommunernas nulägesbeskrivning). A. Finns det i er kommun/sdf en särskild samordningsfunktion för kommunens arbete inom området våld i nära relationer? Om, på vilken nivå i organisationen finns denna funktion (t.ex. sitter i en stabsfunktion): Verksamhetsutvecklare med placering i förvaltningens stab. Vilka uppdrag innefattas i funktionen? (t.ex. ta fram rutiner, samverkansuppdrag): Ansvarar för kompetensutveckling, metodutveckling, intern och extern samverkan, externfinansiering, omvärldsbevakning, tillsynsfågor, rutiner och den förvaltningsgemensamma handlingsplanen Hur finansieras denna funktion idag? Inom ordinarie budget ram sedan 2006 B. Finns samverkan inom socialtjänsten inom området våld i nära relation? Om, beskriv kort hur denna samverkan ser ut: Vi har en intern samverkansgrupp bestående av representanter från förvaltningens avdelningar och enheter den s.k. Fredagruppen. Fredagruppen en arbetsgrupp för intern samverkan, information, kunskapsspridning och värdegrundsarbete. Fredagruppens medlemmar och uppdrag ska spridas i förvaltningen genom intranätet och andra kanaler. Ansvarig samordnare tar initiativ till att lyfta frågor som bör behandlas till förvaltningens ledningsgrupp. Fredagruppen har inget beslutsmandat och de frågor och områden som behandlas ska förankras på lämplig nivå beroende på fråga C. Vilka externa aktörer samverkar socialtjänsten regelbundet med när det gäller våld i nära relation? Sätt ett eller flera kryss. polis hälso- och sjukvård skola ideella föreningar ange vilka: Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus, Brottsofferjouren Värmland, Bryggan, RFSL, Familjefamnen, Tehuset, Rådgivningen Stella andra ange vilka: Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC), övriga länets kommuner och länsstyrelsen, FoU Välfärd Värmland Beskriv kort hur er samverkan med externa aktörer ser ut: Polisen, frivilligorg och BFC deltar i en träff med Fredagruppen en gång per halvår för utbyte och 7

8 gemensamt lärande utifrån ett särkskilt tema (barn som bevittnar, förövare, heder o dyl) Med hälso- och sjukvården sker samverkan genom att verksamhetsutvecklaren deltar regelbundet i landstingets genomförandegrupp för vårdprogrammet runt våld samt landstingets handlingsplan våld. Verksamhetsutvecklaren är även adminstratör och "motor" i två nätverk för frivilligorganisationerna runt målgrupperna (Kvinnonätverket och nätverket för föreningar som arbetar med invandrade kvinnor det s.k. IQ-nätverket) Med övriga länets kommuner deltar förvaltningen i ett kvinnofridsnätverk i länet och det finns regelbunden samverkan och utbyte med länsstyrelsens kvinnofridssamordnare. Med FoUVälfärd sker regelbundet utbyte runt området. D. Om ni har satt kryss för ideella föreningar i C, har ni ingått skriftligt avtal med den ideella föreningen när den på uppdrag av socialnämnden genomför insatser enligt socialtjänstlagen? Sätt ett kryss. Om, beskriv kort hur er samverkan med den ideella föreningen ser ut: Vi har våra avtal uppdelade i två delar - ett föreningsavtal och ett entreprenörsavtal med Kinnojouren Alla Kvinnors Hus. Nästa år kommer upphandling ske beträffande den sistnämnda delen. Sedan 2011 har vi handlingsplan för god kvalité oavsett utförare med föreningen. Denna handlingsplan följs upp årligen. Om, vad är anledningen: E. Vilka skriftliga rutiner har ni för socialtjänstens arbete med att upptäcka, utreda, bedöma eller föl upp inom området våld i nära relationer? Beskriv kort. För våldsutsatta kvinnor: Upptäcka: En del av förvaltningens enheter har skriftliga rutiner för upptäckt (Familjerätten), Utreda, bedöma: Anvisningar för förvaltningens mottagning, utredning och samordning av ärenden rörande vuxna utsatta för våld och hot finns och ligger på Intranätet - uppdateras varje år. För barn som bevittnat/utsatts för våld: Inom ramen för Familjeavdelningens rutiner finns rutin för misstänkt övergrepp mot barn men ingen särskilda skriftliga rutiner runt barn som bevittnat våld. Dock ingår detta som ett uppdrag inom ramen för förbättrningsarbetet på avdelningen och två socialsekreterare arbetar för närvarande med att uforma skriftliga rutiner och införliva dessa i de ordinarie rutinerna för avdelningen. För våldsutövare: Saknas F. Använder ni några standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att upptäcka, bedöma, utreda eller föl upp inom området våld i nära relationer? Om, namnge vilka standardiserade bedömningsmetoder ni använder: FREDA Beskriv kort hur och när dessa används: Försörjningsstöd och mottagning kommer att implementera kortfrågorna, de kuratorer som arbetar med våldsutsatta använder FREDA (beskrivning) och utredarna har tillgång till farlighetsbedömningen men föredrar SARA och Patriark G. Vilka öppna insatser erbjuder socialtjänsten våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare? Beskriv kort. 8

9 För våldsutsatta kvinnor: Service i form av tre samtal med kuratorer på Stödcentrum. Dessa kuratorer är tillgängliga för allmänheten en halvdag i veckan på kommunens Trygghetscenter. För barn som bevittnat/utsatts för våld: För våldsutövare: Individuell behandling/stöd genom Krismottagningen för män samt gruppbehandling "Ickevåldsgrupp" H. Vilka skydd- stöd- och behandlingsinsatser erbjuder socialtjänsten som biståndsbedömda insatser för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare? Beskriv kort. För våldsutsatta kvinnor: Skydd (inklusive strukturerad hot- och riskbedömning), krisstöd, motivationssamtal, information om samhällets stöd för våldsutsatta, tillfälligt boende, stöd i kontkat med andra samhällsinstanser (t ex hjälp i att söka skyddade personuppgifter), stöd i rättsprocessen, möjlighet till hjälp med bostadssocialt kontrakt, samtalsbehandling i SamtalsAkuten. För barn som bevittnat/utsatts för våld: Krisinterventionen Trappan, Kids Club och inom kort CPP (Child Parent Psykotherapy). För våldsutövare: Som insats kan man få samtal via Krismottagningen för män. I. Använder ni idag några särskilda metoder när ni genomför t.ex. stödsamtal eller gruppsamtal? Om, namnge vilka metoder ni använder: Stödsamtal förövare: ATV Stödgrupp barn som bevittnat våld; Kids Club (USA Michigan) J. Använder ni några standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare? Om, namnge vilka standardiserade bedömningsmetoder ni använder: 9

10 6. Ansökan om åtgärder Det finns tre utvecklingsområden att söka medel för: 1. Förutsättningar för en fungerande verksamhet 2. Socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning och uppföljning. 3. Socialtjänstens arbete med insatser för skydd, stöd och behandling. Det finns också möjlighet att ansöka om andra åtgärder men de måste fortfarande ligga inom ramen för prioriteringarna för dessa utvecklingsmedel. Mer information om vad Socialstyrelsen avser med respektive utvecklingsområde samt andra åtgärder finns i anvisningarna. Kryssa endast i de åtgärder som ni söker medel för! 6.1 Förutsättningar för en fungerande verksamhet Beskriv kort hur ni arbetar idag inom detta utvecklingsområde i er kommun/stadsdelsförvaltning (vad behöver ni utveckla inom området, mål på lång sikt, mm, max 150 ord): Åtgärd Kvalitetsutveckling på verksamhetsnivå av kommunens/sdf arbete mot våld i nära relation Vi söker medel för systematisk kvalitetsutveckling på verksamhetsnivå av kommunens arbete mot våld i nära relation. A. Beskriv hur ni planerar att kvalitetsutveckla er verksamhet inom området våld i nära relation: B. Vilka rutiner och processer avser ni att utveckla och säkerställa för respektive målgrupp? Beskriv kort. För våldsutsatta kvinnor: För barn som bevittnat/utsatts för våld: För våldsutövare: C. Planerar ni att utveckla rutiner för arbete med någon av nedan särskilt utsatta grupper? Sätt ett eller flera kryss: våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer, rutinerna riktar sig inte specifikt till någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper. 10

11 Beskriv kort: D. Kommer arbetet att genomföras tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss. ange vilken eller vilka: Om, beskriv kort hur: E. Söker ni medel för några kompetensutvecklingsinsatser inom ert arbete med kvalitetsutveckling för 2014? Om, beskriv dessa och vilka som ska ta del av dem: (t.ex frivilliga jourkvinnor, polis, hälso- och sjukvårdspersonal)? F. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med kvalitetsutveckling under 2014?: (t.ex. Vi har beslutat om nya rutiner för att upptäcka våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem ): F. Vad är er förväntade kostnad för denna åtgärd för 2014? (kr) Åtgärd Samordning och samverkan Vi söker medel för samordning och samverkan. A. Beskriv kort samordningsfunktionens syfte, uppdrag och vilka delar av socialtjänsten som ska samordnas: B. På vilken nivå i organisationen kommer samordningsfunktionen att vara placerad? C. Hur kommer samordningsfunktionens arbete att säkras på lång sikt? D. Hur kommer samordningsfunktionen att arbeta med extern och intern samverkan (t.ex. vilka aktiviteter ska genomföras)? E. Vad är ert förväntade resultat med samordningsfunktionen för 2014? (t.ex. Samordningsfunktionen har arbetat fram en gemensam rutin för samverkan i enskilda ärenden för hela socialnämndens förvaltning ): F. Kommer ni att använda era rutiner tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss. 11

12 ange vilken eller vilka: Om, beskriv kort hur: G. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd samt ange egenfinansiering (om detta finns för åtgärden) för 2014? (kr) varav egenfinansiering (kr) 6.2. Socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning och uppföljning Beskriv kort hur ni arbetar idag i er organisation inom detta utvecklingsområde (vad behöver ni utveckla inom området, mål på lång sikt mm, max 150 ord): Åtgärd Kvalitetsutveckling på individnivå av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare. Vi söker medel för att ta fram nya rutiner eller revidera befintliga. A. Beskriv kort syftet med ert arbete att ta fram rutiner eller revidera befintliga och vad det ska leda till: B. Inom vilka områden och vilka rutiner avser ni att utveckla för respektive målgrupp? Beskriv kort. För våldsutsatta kvinnor: För barn som bevittnat/utsatts för våld: För våldsutövare: C. Planerar ni att utveckla rutiner för arbete med någon av nedan särskilt utsatta grupper? Sätt ett eller flera kryss: våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer, rutinerna riktar sig inte specifikt till någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper. Beskriv kort: D. Kommer ni att använda era rutiner tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss. ange vilken eller vilka: 12

13 Om, beskriv kort hur: E. Söker ni medel för några kompetensutvecklingsinsatser inom ert arbete med rutiner för 2014? Om, beskriv dessa och vem/vilka (funktioner) som ska ta del av dem: F. Var är ert förväntade resultat i arbetet med rutiner under 2014?: (t.ex. Vi har beslutat om nya rutiner för att upptäcka våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem ): G. Vad är er förväntade kostnad för denna åtgärd för 2014? (kr) Åtgärd Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att upptäcka, utreda och föl upp inom området våld i nära relation Vi söker medel för att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder. A. Vilken standardiserad bedömningsmetod avser ni att arbeta med: B. Beskriv kort syftet med ert arbete och hur ni avser att arbeta med den standardiserade bedömningsmetoden: C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa metoder? ange vilken/vilka: Om, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen (funktioner) samt när i tid utbildningen kommer att äga rum: D. Var är ert förväntade resultat i arbetet med att använda standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka, bedöma, utreda och föl upp inom området våld i nära relation för 2014? E. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014? (kr) 13

14 6.3. Socialtjänstens arbete med insatser för skydd, stöd och behandling Beskriv kort hur ni arbetar idag i er organisation inom detta utvecklingsområde (vad behöver ni utveckla inom området, mål på lång sikt mm, max 150 ord): Kommunen deltar med förskoleteamet Tummen i att översätta och beforska en behandlingsmetod CPP (Child Parent Psychoteraphy) för små barn 0 5 år som bevittnat våld eller genomgått andra traumatiska upplevelser såsom förlust av anhörig, sexuella övergrepp m.m. Målet för CPP är att stöd och stärka bandet mellan barnet och den föräldern/omsorgsperson. I 2013 års utvecklingsmedel fick förvaltningen medel bevilde för personalen att delta i utbildning, handledning och dokumentation av behandlingsinsatsen. Under projekttiden har förändringar skett som leder till att projektet förlängs Utbildningen som behandlare förlängs från 12 månader till 18 månader. Det innebär ytterligare två utbildningspass till. Då utbildningen senareläggs ansöks om vikarieförstärkning med ytterligare 12 månader. För att bli godkänd måste deltagarna ha arbetat som behandlare med fyra familjer med både förälder och barn Behovet av handledning en timma varannan vecka kommer att pågå under 2014 fram tills behandlarna slutfört sin utbildning i augusti/september 2014 Åtgärd Utvecklingsarbete med insatser för skyddat boende Vi söker medel för utvecklingsarbete med att anpassa befintligt skyddat boende för särskilt utsatta grupper och/eller utveckla skyddat boende där detta saknas. A. Om ni avser att ta fram nya boendeplatser för skyddat boende, när beräknas dessa vara klara? (åååå-mm) B. Om ni avser att ta fram nya boendeplatser, har kommunen redan idag skyddat boendeplatser att erbjuda? Om, vad är syftet med att ta fram ytterligare boendeplatser? B. Om ni räknar med de nya boendeplatserna, hur många boendeplatser kommer kommunen sammanlagt ha? Ange antal boendeplatser: (skriv bara siffror) C. Ska boendeplatserna anpassas för någon eller några särskilt utsatta grupper? Sätt ett eller flera kryss. våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 14

15 våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer, boendeplatserna är inte specifikt anpassade för någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper. D. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med nya boendeplatser för skyddat boende 2014? (t.ex. Kontrakt har ingåtts med fastighetsbolaget X ) E. Hur planerar ni att på lång sikt finansiera denna verksamhet? F. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014? (kr) Åtgärd Utveckla insatser som stödjer vägen ut från skyddat boende. Vi söker medel för att utveckla insatser som stödjer vägen ut från skyddat boende. A. Beskriv kort syftet med utvecklingsarbetet av insatser som stödjer vägen ut från skyddat boende. B. Planerar ni att utveckla insatser för särskilt utsatta grupper? Sätt ett eller flera kryss nedan. våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer, rutinerna riktar sig inte specifikt till någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper. C. Kommer ni att samarbeta med någon extern partner? Sätt ett kryss. ange vilken eller vilka: Om, beskriv kort hur: D. Vad är er förväntade kostnad för denna åtgärd för 2014? (kr) Åtgärd Arbete med våldsutsatta kvinnor inom området våld i nära relation Vi söker medel för att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutsatta kvinnor. A. Ange vilken standardiserad bedömningsmetod ni avser att använda i ert arbete med att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutsatta kvinnor? 15

16 Beskriv kort hur ni avser att arbeta med bedömningsmetoden: B. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa metoder? ange vilken/vilka: Om, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen och när i tid utbildningen kommer att äga rum: C. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med standardiserade bedömningsmetoder för att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutsatta kvinnor under 2014? D. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014? (kr) Vi söker medel för att arbeta med stödinsatser/behandlingar av våldets konsekvenser för våldsutsatta kvinnor. A. Beskriv kort hur ni avser att arbeta med stödinsatsen/behandlingen: B. Kommer stödinsatserna rikta sig till någon särskilt utsatt grupp? Sätt ett eller flera kryss. våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer, stödinsatserna är inte specifikt avsedda för någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper. C. Omfattar ovanstående stödinsatser/behandling av våldets konsekvenser någon metod (strukturerad och replikerbar)? ange vilken: Om, beskriv arbetssättet ni tänker använda: D. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa metoder? ange vilken/vilka: Om, namnge utbildningsgivare och vilka som ska ta del av utbildningen: E. Omfattar insatserna råd och stöd till föräldrar och andra närstående utifrån barnets behov? 16

17 Om, beskriv kort hur arbetet ser ut: F. Kommer ni att genomföra stödinsatserna/behandlingarna av våldets konsekvenser tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss. ange vilken: Om, beskriv kort hur arbetet kommer att se ut: G. Kommer insatsen att innebära kostnader för systematisk uppföljning för att underlätta ert arbete med utvärdering av er verksamhet? Om, beskriv kort hur ni avser att arbeta med systematisk uppföljning: H. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med stödinsatser/behandlingar av våldets konsekvenser för våldsutsatta kvinnor under 2014? I. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014? (kr) Åtgärd Arbete med barn inom området våld i nära relation Vi söker medel för att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för barn som bevittnat/utsatts för våld. A. Ange vilken/vilka standardiserade bedömningsmetoder ni kommer att arbeta med i ert arbete med att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för barn som bevittnat/utsatts för våld: B. Beskriv kort hur ni avser att arbeta med bedömningsmetoden: C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa metoder? ange vilken/vilka: Om, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen och när utbildningen kommer att äga rum: D. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med standardiserade bedömningsmetoder under 2014 för att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för barn som bevittnat/utsatts för våld? 17

18 E. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014? (kr) Vi söker medel för stödinsatser/behandlingar för barn som bevittnat/utsatts för våld. A. Beskriv kort hur ni avser att arbeta med stödinsatsen/behandlingen: Nu är den planerade utbildningen genomförd och de tre ur personalen som deltar har påbört behandlingen med barn och förälder. Upptagningsområdet för insatsen är hela Karlstad kommun och inte enbart de områden (Kronoparken och Rud) som Tummen arbetar i. Trots detta finns svårigheter med att finna barn och föräldrar för deltagande i behandlingen. De verksamheter som har förmedlat barn och föräldrar är främst BVC och förskolan och socialtjänsten har inte i den utsträckning som förväntats förmedlat deltagare. Detta kan bero på att det är svårt att motivera föräldrar som utreds utifrån våldet i familjen då båda föräldrarna hamnat i en försvarsposition i förhållande till socialtjänsten. I andra fall där det finns motiverad förälder och båda är vårdnadshavare kan det vara svårt att få medgivande från den våldsutövande föräldern och man använder inte den nya lagen om att barn kan få behandling mot en förälders vil. För att bli godkända kommer personalen på Tummen därför att behöva längre tid av att genomföra behandlingsinsatser än själva forskningsprojektet för att kunna bli godkända som behandlare av metoden. Det innebär att personalen troligen kommer att ha deltagare i behandling även efter 2014 när verksamhetens vikarie slutat vilket innebär att den övriga verksamheten på Tummen, dvs. det förebyggande och upptäckande arbetet gentemot barn i förskoleåldern på Kronoparken och Rud påverkas. B. Omfattar ovanstående stödinsatser/behandlingar någon metod (strukturerad och replikerbar)? ange vilken Child Parent Psychotherapy Om, beskriv arbetssättet ni tänker använda: C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa metoder? ange vilken/vilka:utbildningen som behandlare i CPP-metoden förlängs från 12 månader till 18 månader. Det innebär ytterligare två utbildningspass till Om, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen och när utbildningen kommer att äga rum: Behandlarna/deltagande personal får utbildning och handledning av en sakkunnig i metoden från USA, Chandra Gosh Ippen, psykolog och psykoterapeut. I mars och augusti 2014 genomförs utbildningen. D. Kommer ni att genomföra stödinsatserna/behandlingarna tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss. ange vilken: Forskare följer behandlingen genom intervjuer med deltagande mammor och behandlarna Om, beskriv kort hur arbetet kommer att se ut: I studien ingår bl.a. att forskarna intervjuar behandlare och föräldrar som deltar. Dessa intervjuer kommer att genomföras under december 2013 till mars Ansvariga för projektet är Kjerstin Almqvist och Anders Broberg, Karlstad och Göteborgs universtitet. 18

19 E. Kommer insatsen att innebära kostnader för systematisk uppföljning för att underlätta ert arbete med utvärdering av er verksamhet? Om, beskriv kort hur ni avser att arbeta med systematisk uppföljning: Då behandlarna/personalen deltar i ett forskningsprojekt tas mer tid än vanligt i anspråk. Det finns vikarie anställd och hon kommer att behövas under hela 2014 för att man ska lyckas med uppdraget att dels rekrytera deltagare till CPP, genomföra den relativt omfattande behandlingen samt delta i tillhörande forskning/uppföljning. F. Vad är ert förväntade resultat för 2014 i arbetet med stödinsatser/behandlingar för barn inom området våld i nära relation? (t.ex. Tio barn har fått gruppsamtal enligt metod Z ): Att 12 barn och mammor har fått behandling enligt metoden G. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014? (kr) 19

20 Åtgärd Arbete med våldsutövare inom området våld i nära relation Vi söker medel för att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutövare. A. Ange vilken/vilka standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutövare ni ska använda: B. Beskriv kort hur ni avser att arbeta med bedömningsmetoden: C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa metoder? ange vilken/vilka: Om, namnge utbildningsgivare och vilka som ska ta del av utbildningen: D. Vad är ert förväntade resultat under 2014 i arbetet med standardiserade bedömningsmetoder för att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutövare? E. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014? (kr) 20

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare Läs anvisningarna innan ni börr fylla i ansökan och använd

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun 1. Grunduppgifter - samverkande kommun Samverkande kommun/sdf: Kungsholmens sdf Adress: Box 49039 Kontaktperson: Lisbeth Rieser E-postadress till kontaktperson:

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld

Läs mer

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld

Läs mer

Dnr /2014 1(21) Så här använder du den elektroniska blanketten:

Dnr /2014 1(21) Så här använder du den elektroniska blanketten: 2014-12-16 Dnr 9.1 43533/2014 1(21) Blankett kommuner/stadsdelsförvaltningar Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i blanketten I anvisningarna finns information om hur Socialstyrelsen

Läs mer

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i blanketten I anvisningarna finns information om hur Socialstyrelsen

Läs mer

att delge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden yttrandet för kännedom

att delge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden yttrandet för kännedom ^? Ola 'Uppsala 1»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG -Handläggare Datum Diarienummer Calli Sureya 2013-05-23 NHO-2012-0136.33 Nämnden för hälsa och omsorg Begäran om yttrande gällande tillsyn av

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-06-10 138(144) 94 Centrum mot våld Socialcheferna har under sitt senaste nätverksmöte gett FoU Norrbotten uppdraget att till länsstyrelsen inlämna

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Slutrapport, våld i nära relationer, 2014

Slutrapport, våld i nära relationer, 2014 Tjänsteskrivelse 2015-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Anna Eriksson Slutrapport, våld i nära relationer, 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har bevilts medel utifrån en gemensam ansökan

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i blanketten I anvisningarna finns information om hur Socialstyrelsen

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Relationsvåldscentru m

Relationsvåldscentru m Relationsvåldscentru m December 2014 Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel stockholm.se Slutrapport för Relationsvåldscentrum November 2014 Dnr:3.2-96/2014 Utgivare: Socialförvaltningen

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Annie Haraldsson 076-723 40 10 Dnr Vo0.2012.0095 2012-05-14 Vård- och omsorgsnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (7) 2010-08-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Uppföljning av verksamhet bedriven med stöd av utvecklingsmedel under 2013

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Uppföljning av verksamhet bedriven med stöd av utvecklingsmedel under 2013 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer Uppföljning av verksamhet bedriven med stöd av utvecklingsmedel under 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Socialstyrelsen V00.7012.0211. Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Socialstyrelsen V00.7012.0211. Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Socialstyrelsen V00.7012.0211 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i blanketten 1anvisningarna

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Rapporten är underlag för Socialstyrelsens uppföljning och

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialnämnden SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER 2014-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Socialnämndens ansvar 4 1.1 Inledning 4 1.2 Socialnämndens handlingsplan 4 1.3 Handlingsplanens

Läs mer

Återrapportering av 2015 års utvecklingsmedel för kvalitetsarbete mot våld i nära relationer

Återrapportering av 2015 års utvecklingsmedel för kvalitetsarbete mot våld i nära relationer Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens utvecklingsenhet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-03-23 Handläggare Jessica Oldin Lazaroff Telefon: 08-508 12 581 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-04-14

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012.

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Så här använder du den elektroniska blanketten 1. Spara blanketten i din dator. Döp den exempelvis till

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Barnahus i Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län Barnahus i Jönköpings län Start våren 2014 Syfte med Barnahus En fysiskt och psykiskt trygg miljö. Myndigheterna/de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. Myndigheter med gemensamt mål. Ett gott

Läs mer

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld Ansökan är underlag för Socialstyrelsens uppföljning och återrapportering till regeringen

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskoltet Sammanträdesdatum 2015-03-02 7 (11) 37 Dnr 2015/7 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 INLEDNING Kriscentrum

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under 2009-2010 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNG DOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-05-28 Handläggare: Katarina Höök Telefon: 08-508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-06-14 Ansökan hos Socialstyrelsen

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer 2016-07-01 Dnr 9.1 12655/2016 1(8) Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2017 och 2018

Läs mer

Kvinnofrid i Värmland Kartläggning 2012

Kvinnofrid i Värmland Kartläggning 2012 Kvinnofrid i Värmland Kartläggning 2012 Våld i nära relationer Barn som bevittnat våld Hedersrelaterat våld och förtryck Prostitution och människohandel för sexuella ändamål Kvinnofrid i Värmland - Kartläggning

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Implementering av Äldres behov i centrum, ansökan om prestationsersättning SN 2014/263

Implementering av Äldres behov i centrum, ansökan om prestationsersättning SN 2014/263 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-09-18 SN-2014/263 Socialnämnden Implementering av Äldres behov i centrum, ansökan om prestationsersättning SN 2014/263 Förslag

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. en uppföljning av 2012 års utvecklingsmedel

Att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. en uppföljning av 2012 års utvecklingsmedel Att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare en uppföljning av 2012 års utvecklingsmedel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer