Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden På kommunfullmäktiges sammanträde lades ett förslag fram om inrättandet av en central service- och arbetsmarknadsnämnd. Nämnden började sitt arbete från Nämnden var ett komplement till kommundelarnas kärnverksamheter. Nämndens var en sammanslagning av Arbetsmarknadskontoret och Stadsservicekontoret och hade en mängd uppgifter. Uppgifter övertagna från Arbetsmarknadskontoret. Arbetsmarknadskontoret har förtecknats som ett arkiv under åren och inte förrän 1997 finns deras handlingar i SAM-nämnden. - Invandrarenheten, arbetar med flyktingsamordning - Tolkservice, tolkar och översätter språk - Activa, i samverkan mellan Örebro Kommun, Landstinget och Länsarbetsnämnden bedrivs förbättring av de handikappades situation på arbetsmarknaden i stiftelseform. Uppgifter övertagna från Stadsservicekontoret - ANE (Alkohol och narkotikaenhet)som innehöll fyra verksamheter, narkotikagrupp, Elvan (stödkontakt), alkoholgrupp samt alkoholpoliklinik, ANE vände sig till vuxna missbrukare med stöd och behandling, information och rådgivning, medicinsk poliklinisk verksamhet. - Bostads / behandlingsenheten arbetade med att erbjuda, förmedla och skapa boendelösningar för personer med en social boendeproblematik kompletterat med tillsyn, praktisk hjälp och omvårdnad anpassad efter individens behov. Här ingick även Hedegården och Hjelmgården. - Familje / jourenheten organiserad i tre arbetsgrupper, familjehemsvård, familjerätt och psykoterapi. Familjerätten handlägger bland annat adoptioner, faderskap, underhåll, dödsboanmälan och vårdnad/umgänge. Jourenheten huvudsaklig arbetsuppgift att arbeta under icke kontorstid med psykosocialt arbete. - Backagården ansvarade för heminstruktörsverksamhet för synskadade, anvisning av äldreboende. - Demenscentrum, boende med särskilt stöd - Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS som ansvarar för kontakter med läkare, delegera ansvar för vårduppgifter och anmälningsansvar om patient i samband med vård eller behandling utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada. -Trygghetscentralen med patruller var ett projekt i samarbete mellan SOS alarmering AB, Tele Larm Care och Stadsservice. Trygghetscentralen hade larmpatrull kväll/natt, patruller med planerade besök kväll/natt och distriktssköterska/sjuksköterska kväll. - Ungdomsenheten, arbete bland barn och ungdom inom alkohol och narkotikaområdet, koloniverksamhet, drogfria arrangemang, kul på sjön och ungdomens hus. - Skolavdelningen bestod av hemspråksundervisning, särskild undervisning, hörselundervisning, talvård, Nylunda skoldaghem för grundskolan och Tullängens skoldaghem för gymnasiet och särskild undervisning - Omsorgs- och särskoleverksamhet - Kompetensutveckling IDEA- för personal inom skola och barnomsorg. - Resor och Hemservice ansvarade för skolskjutsar, färdtjänst, riksfärdtjänst och förvaltningsresor samt heminstruktörer. - Kostenheten ansvarade för 43 skolkök och kök inom äldreomsorgen. - Tillståndsenheten överfördes 1996 från Länsstyrelsen. De gav alkoholtillstånd för stadigvarande pubar och restauranger samt tillfälliga fester. - Ungdomens hus och därtill hörande verksamhet Organisationsförändringar Sida 1 av 2

3 Historik tog SAM-nämnden över det ekonomiska försörjningsstödet från kommundelarna övertog Autismenheten från Örebro läns landsting Från var det en succesiv överföring av all handläggning runt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, från Örebros samtliga kommundelar till en gemensam enhet, LSS-enheten. Enheten inrymdes i Adolfsberg-Mosjös kommunkontor. Insatserna gällde bland annat ledsagar- och avlösarservice, personlig assistent, korts- och familjehem, daglig verksamhet och ungdomsfritids övertog SAM-förvaltningens Personalutvecklingsgrupp (PUG-Poolen) arbetsgivaransvaret för övertalig personal från Teknisk service, Bildningsförvaltningen, Adolfsbergs-Mosjö KDN, Tysslinge KDN, Varbergs-Kil KDN och Vivalla-Lundby KDN upphörde SAM-nämnden. Dess verksamhet fortsatte i två olika nämnder, Social- och omsorgsnämnden (SOM-nämnden) och Örebro Arbetsmarknad. Se dessa arkiv. Arkivhandlingarna Vissa handlingar kan även finnas i Örebro kommun. Stadsservicekontorets arkiv, då övergången mellan arkiven är oklar. Förtecknat under 2002 och januari 2007 Historik skriven Marie Esplund-Lynn Källor: Kommunfullmäktiges protokoll Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A A1a A1b A2 A3 A4 A5 B B1 B2 C C1 D D1 D2 D3 E E1 E2 Protokoll Nämndprotokoll Nämndprotokoll, sekretessärenden Presidieprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL- och Samverkansprotokoll Utskottsprotokoll Utgående handlingar Personaltidning "SAM-arbetaren" Broschyrer Diarier Diariekort och diarielistor Register och liggare Liggare och register Individ- och familjesystemet BIAD Individ- och familjesystemet Procapita Inkomna handlingar Diarieförda handlingar Inkomna ansökningshandlingar F Ämnesordnade handlingar F1 Handlingar rörande utredningar och projekt F2 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F3 Flyktingakter F4 Patientjournaler F5 Anställningsbevis, utbildningsvikarier och HUT F6 Utbildningsvikariat, anmälningar F7 Företagsutbildning " kronan" F8 Personalakter F9 Handlingar rörande timanställda F10 Övriga personalhandlingar F11 Enheternas handlingar, sociala enheter F12 Enheternas handlingar, skolverksamhet

5 Innehållsförteckning F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Enheternas handlingar, övriga enheter Serveringstillstånd Statistik Akter från alkoholpolikliniken Akter från socialpsykiatrin Elevakter, särskolan Övriga handlingar

6 Nämndprotokoll A1a Serien är inbunden och i arkivkartong

7 Nämndprotokoll, sekretessärenden A1b SEKRETESS , 136 ligger i separat omslag. - Anmälningsärenden med bilagor

8 Presidieprotokoll A

9 Ledningsgruppens protokoll A Ledningsgruppens minnesanteckningar SAM-konferenser

10 MBL- och Samverkansprotokoll A Protokoll från samverkansgruppen samt MBL Stadsservicekontoret till och med samtliga protokollförda på SAM. - MBL-protokoll Protokoll från samverksansgruppen MBL-protokoll från Bostäder med särskild service, BMSS ,

11 Utskottsprotokoll A5 SEKRETESS Socialbidragsutskottet - protokoll med beslutslistor Socialbidragsutskottet - avslagsbeslut Utskottet för försörjningsstöd - protokoll och beslutslistor Utskottet för försörjningsstöd - protokoll och beslutslistor Alkoholpolitiska utskottet - protokoll med handlingar

12 Personaltidning "SAM-arbetaren" B Nr 1, 3

13 Broschyrer B Örebro kommuns insatser för människor med funktionshinder Utredning angående språkförskola i Örebro län Av K Brandell - Tillgänglighetsguiden del 1 och del 2, Information till arbetsgivare om Utvecklingsgaranti för ungdomar år. Utgivet 1998 av Aktivitetscenter Ungdomsslussen. - Anhörigkonsulent i Örebro Språk- och talpedagogerna i Örebro i samverkan med förskola och skola. Information från Skolavdelningen Korttidshemmet Äppelgården, utan år - Välkommen till Fyrklöverns dagvård. Information från Demenscentrum, utan år. - Information från Cykelavdelningen, Servicecentralen, utan år. - Välkommen! Örebro - ett centrum för döva och hörselskadade, utan år. Samarbete med olika intressenter. - Centrum för kunskap om kommunikationshandikapp i Örebro, utan år. Samarbete med olika intressenter. - Bostäder med särskild service, utan år

14 Diariekort och diarielistor C Diariekort Diarielistor utskrivna till och med Diarielistor över ärenden år 2000

15 Liggare och register D Storformat. Liggare över MBL-förhandlingar. Häri ingår även Sociala centralnämnden , serie D4 Socialnämnden 2, , serie D6 Stadsservieckontoret , serie D2

16 Individ- och familjesystemet BIAD D2 SEKRETESS Serien finns på arkivserver. Systemet användes av kommundelsförvaltningarna och centrala förvaltningen Först var Vivalla-Lundby KDF som startade 1986, övriga kommundelar Senare kom även NOVA och SAM-förvaltningen att använda systemet. Användningen var inte enhetlig och man registrerade olika mycket på kommundelarna. Samtliga använde systemet för utbetalningar av socialbidrag, men vissa även för journalanteckningar och utredningar. Dokumentation om personerna finns vanligen även i pappersakter. Bevarat ur systemet är akter där någon person i hushållet är född dag 5, 15, 25, samt akter gällande placerade barn (under 21 år), familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj, flyktingar och asylpersoner. Varje akt utgörs av en datafil namngiven med personnummer. Asylakterna ligger separat. Till de levererade aktfilerna följde register; register till vanliga personakter (registerledare och bipersoner) och asylregister (asylpersoner och bipersoner asyl). Bipersonregistren hänvisar till registerledares, respektive asylpersoners akter. Dessutom levererades ett särskilt uttag av register över familjehemsplaceringar och familjehemsregister (registren innehåller även kontaktpersoner och kontaktfamiljer). Bevarandeakter (placerade barn och familjehem) finns bland de vanliga personaktsfilerna. Allmän information om arkiveringsuttaget finns i filen Arkivinfo. Filen Handbok innehåller användarhandbok. Dokumentation av rubriker i akterna finns i filerna Rubrikdok-BIAD och Rubrikdok-asyl. Kodförklaringsfiler: BIAD-användare, familjehemsanvändare, flyktingkoder, hushållskoder (hkod), kommundelskoder (kommundel) och orsakskoder. Utöver detta finns systemdokumentation i pappersform. Vid sidan av systemet fördes även personakter i pappersform (se respektive arkivbildare). Ovanstående akter/register söks via registret BIAD registerledare i Approach Datafiler på arkivserver (leverans ). - Personakter med någon person i hushållet född dag 5, 15, 25, samt akter gällande placerade barn (under 21 år), familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj och flyktingar (19253 txt-filer). - Asylakter (1295 txt-filer). - Register. Registerledare och bipersoner. Asylpersoner och bipersoner asyl. Register över familjehemsplaceringar och familjehemsregister. (6 txt-filer). Tillgängliggjort i Lotus Approach.

17 Individ- och familjesystemet BIAD D2 - Systemdokumentation. Kodförklaringsfiler (16 txt-filer), exempel på statistik (22 pdf-filer) och blanketter (11 txt-filer).

18 Individ- och familjesystemet Procapita D3 SEKRETESS Serien finns på arkivserver. Systemet började användes av kommundelsförvaltningarna och centrala förvaltningen Införandet skedde successivt vad gäller verksamheter och därmed även akttyper. Arkiveringsuttagen består av digitala akter i XML-format som har bevarats av rättssäkerhetsskäl eller för forskning. Varje akt utgörs av en datafil namngiven med personnummer och aktnummer. En digital söklista finns till respektive uttag. Akter kan även finnas i pappersform under respektive arkivbildare. För återsökning se AKT. Akttyper: Adoptionsakt - alla Dödsboakt - födda dag 5, 15, 25 Egna medelsakt - födda dag 5, 15, 25 Faderskapsakt - alla Familjerättsakt - födda dag 5, 15, 25 Försörjningsstödsakt - födda dag 5, 15, 25 Individ- och familjeakt - placerade barn och födda dag 5, 15, 25 Introduktionsakt - alla LMA-bistånd - alla Uppdragstagarakt - de som haft placering av barn Utvecklingsersättning - födda dag 5, 15, 25 Serien fortsätter i Programnämnd Social välfärd, serie D Datafiler på arkivserver (leverans ). Akter avslutade Datafiler på arkivserver (leverans ). Akter avslutade 2001, samt vissa akter avslutade som ej togs med i föregående uttag.

19 Diarieförda handlingar E1 Diarieförda på nämndkansliet. På varje aktomslag finns antecknat År/diarienummer (Dnr)/ diarieplanbeteckning (DPL) t ex 95: Dnr 0, 1-10, 14-16, 18-20, 21-29, 36, 38-48, 50, 52, 54-62, 66, 69-72, 74-75, 78, 94, Dnr 104, 107, 112, , , 137, , 164, 169, 175, 178, 180, 182, , 188, 190, Dnr , , , 215, , , 233, , 246, 251, , 263, , 275, Dnr 280, , , 291, , , 304, , , 232, , Dnr , , , , 352, Dnr , 386, , , , , Dnr , , 439, , 448, , Dnr 1-8, 11-12, 22, 34-45, 49-53, Dnr 74, 76, 83-84, 87-88, 90-93, 95, , , 118, 120, , , Dnr , , , , 186, , 199, , , 221, , , 234, Dnr , 246, , 254, , 268, , 274, , , , , 293, 295, , 317, , , , Dnr , , 350, 353, 356, , 367, 370, , , , 385, , 392, Dnr 400, 405, , 415, 417, 419, , 424, , , ,

20 Diarieförda handlingar E Dnr , , 461, , , 484, 493, Dnr , 510, , 524, 526, Dnr 529, 534, , , Dnr 1, 3-6, 10 (2 delar), 11-13, 15-29, 32, 34-35, 37, 39-43, 45-46, Dnr 52-59, 63-67, 69-76, 79-81, 83-85, 87, 112 samt video till Dnr Dnr 115, , 121, 126 ( 2 delar), , , , , , Dnr , , , 190, 194, , , 215, , , , 242, Dnr , , 279, 281, 284, , 296, , 301, , 312, , Dnr , 332, , , 346, , Dnr , 368 (3 delar), 369, 371, , Dnr 387, , , , , Dnr , , , , , 452, Dnr 3-5, 7-9, 11, 13-22, Dnr 28-30, 33-36, Dnr 47 (3 delar), 48-50, 52-59, 61-64, 66-67, Dnr 78-91, 94-98, Dnr , , , , , 136, , , , 170, , , , 189

21 Diarieförda handlingar E Dnr 190, , , 203, , Dnr , 223 (2 delar), , 238, Dnr , , , 258, 260, , , , , Dnr , , , 300, , 306, , Dnr 3, 6-12, Dnr 30-31, 33-40, 43-47, Dnr 60-61, 63-76, 79, 81-82, 86-95, 97-98, , , , , Dnr , , , 144, Dnr , , , , , , Dnr , Dnr 209 (4 delar), Dnr , , , 238, , Dnr , , Dnr , , , , , Dnr , , , 357, , , Föreningsbidrag, ansökningar överförda från Fritid och Turism till SAM Diarieförda på SOM Dnr Dnr 3-4, 6-13, 19, 22-24, 26-31, 33, 37-44, 46-47, Dnr 51-52, 54-59, 61-67, 69-80, 83, 86-90,

22 Diarieförda handlingar E Dnr , , , , , Dnr , , , , , 195, Dnr , 203, , 216, , , , 238, , 243, , , , , Dnr , , , 295, , , 304, , 311, 313, , , , 338, Dnr , , 350, , , , , , Dnr , , , Dnr , , Dnr , , 484,

23 Inkomna ansökningshandlingar E2 Gäller personal. På varje aktomslag finns antecknat År/diarienummer (Dnr) Bostäder med särskild service BMSS 33, 35, 37-49, Bostäder med särskild service (aspberger) MBSSASP Bostäder med särskild service (autism) BMSSAU Bostäder med särskild service (vuxen) BMSSVUX Bostäder med sårskild service BMSS 1-19, 21-30, Bostäder med särskild service BMSSVÄ Löwenhjelmska huset - Diarienummer 19, 31-36, ej diaieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer 9, 11-12, 20, 31, ej diarieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer 1998: 1, 15, 21, 28, 41, 47-48, Diarienummer 1999: LH 1, 3-5, 8-10, 12, 14-16, ej diarieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer LH 2-22, ej diaieförda ansökningar Kansliet Ej diarieförda. Referensnummer 4, 35, 37 /98 samt utan referensnummer Kansliet Ej diarieförda. Referensnummer Kansliet Ej diarieförda Västerängens dagcenter, VDC :,Dnr : Dnr 1-3, 5-9, 36 samt 2 ansökningar utan diarienummer : Dnr 1-5 samt 1 ansökan utan diarienummer : Dnr 1-7 samt 1 ansökan utan diarienummer

24 Inkomna ansökningshandlingar E Västerängens dagcenter, VDC : Dnr : Dnr Tjänster inom skolverksamheten Holmens dagcenter

25 Handlingar rörande utredningar och projekt F Allmänt om projekt - Uppföljning av utbildningsenhetens arbetsmarknadskurser för invandrare mellan , utarbetad Sammanställning av utbildningsenhetens projekt under hösten 1999 Projekt Abraham, invandrare och språket - Rapport från kurs Abraham 145, Rapport från kurs Abraham 152, Rapport från kurs Abraham 154, Rapport från kurs Abraham 156, 1999 Projekt A-kassekurs - Rapport från A-kassekurs 1, Handlingar om A-kassekurs 1 och 2, 1999 Projekt Global kost och hälsa. Utveckling av internationell kvinnokompetens Protokoll från styrgruppen - Planering - Projektredovisning - Utvärdering - Slutrapport Projekt Håven. För arbetslösa akademiker. - Handlingar om projekt Håven Projekt Sara. För invandrarkvinnors integration Rapport från kursen Sara Rapport från kursen Sara Rapport från kursen Sara 3 och Sara Rapport från kursen Sara 5 och Sara Rapport från kursen Sara 7 och Sara Handlingar angående Sara och Abraham-kurser C-uppsats i Socialt arbete på Högskolan i Örebro: Saraprojektet - ett led i utvecklingen av invandrade kvinnors språkliga och sociala situation 1998 Projekt Somalier in i svenskt samhälle. Yrkesförberedande och integration Projekthandlingar - Rapport från projektet

26 Handlingar rörande utredningar och projekt F1 Projekt Vägen ut - KAKS - Rapport, utvärdering, utan år

27 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F2 SEKRETESS. Tiden anger avslutningsår för akten. Volymanmärkningen anger registerledarens födelseår. Serien fortsätter i Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F4. Se AKT Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

28 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda 1965

29 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

30 Flyktingakter F3 SEKRETESS. Lagen om bistånd åt asylsökande med flera (LBA) trädde i kraft 1 maj Syftet med den nya lagen var att få ett enhetligt system och som skulle koppla bort socialtjänstlagen. Lagen innehåller bestämmelser om bistånd åt en flykting som söker uppehållstillstånd. Lagen om mottagande av asylsökande och andra (LMA) trädde i kraft 1 juli 1994 och ersatte LBA. I denna lag finns bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till asylsökande. Socialnämnden ska dock lämna bistånd till den som söker uppehållstillstånd och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas i landet medan ansökan prövas. Lagen om introduktionsersättning (LIF) träddes i kraft 1 januari I denna lag ges kommunerna rätt att under en introduktionsperiod bevilja introduktionsersättning istället för socialbidrag. Kommunen bestämmer ersättningens storlek och den ska bekostas genom den schablonersättning kommunen fått genom flyktingmottagandet. Tiden anger avslutningsår för akten. Volymanmärkningen anger registerledarens födelseår. Se AKT LMA-akter Födda LIF-akter Födda LIF-akter Födda LIF-akter Födda

31 Patientjournaler F4 SEKRETESS. Tiden avser avställningsår. Gäller patientjournaler från Löwerhjelmska huset, Korttidsboendet och Demenscentrum Se Patient Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet

32 Patientjournaler F Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum

33 Patientjournaler F Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum

34 Anställningsbevis, utbildningsvikarier och HUT F5 Anställningsbevis utbildningsvikarier och HUT. Serien är en fortsättning på Örebro Kommun. Arbetsmarknadskontoret, serie F6a Födda Födda Födda

35 Utbildningsvikariat, anmälningar F6 Anmälan om vilken personal som uttagits till utbildning

36 Företagsutbildning " kronan" F7 Företagsutbildningen " kronan" var ett avtal mellan Örebro kommun och Arbetsförmedlingen, att kommunen inte skulle säga upp eller varsla personal på grund av arbetsbrist. Kommunen fick statligt bidrag för olika utbildningar. I serien ingår ansökningar och deltagarförteckningar

37 Personalakter F8 Se Personal Demenscentrums personalakter se Örebro kommun. Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F Löwenhjelmska husets personalakter se Örebro kommun. Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda mars Enhet: Boendestöd och fritid Födda 1972 juni Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda

38 Personalakter F Enhet: Boendestöd och fritid Födda Födda Födda

39 Handlingar rörande timanställda F Enhet: Boende med stöd och service Födda Personalutvecklingsenheten, PUG - Tjänstgöringsintyg, födda Mellringe produktionskök - Anställningsbevis , födda Anställningsbevis 1996, födda Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum

40 Övriga personalhandlingar F Anmälan om hot och våld gentemot personal på jourenheten - Anmälan om tillbud Tillbud, enheten för funktionshindrade

41 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 SEKRETESS. Kan innehålla information om boende. Gäller boende med särskild service. Innehåller bland annat Arbetsplatsprotokoll (APT), verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser Demenscentrum - APT-protokoll dagvården APT-protokoll grupp 1, APT-protokoll grupp 2, APT-protokoll grupp 3, APT-protokoll grupp 4, APT-protokoll grupp 5, APT-protokolls grupp 6, Sjuksköterskemöten Demenscentrum Övriga protokoll: - Köksmöte och kostombud Husmöten Kvalitetsgruppen Utbildningsgruppens protokoll Personalsamordnarträff Friskvårdsombud Löwenhjelmska huset - APT-protokoll från personalmöten Löwenhjelska husets ansökan om SAM-förvaltningens kvalitetspris Övriga handlingar - EU-projekt Kvalitetsarbete och kompeteksutveckling Kvalitetsuppföljning Verksamhetsberättelse Kvalitetsuppföljning Verksamhetsplan Sammansträllning, analys av psykosociala arbetsmiljön på Löwenhjelmska huset Kvalitetsuppföljning, utan år Enhet: Tränggården - Hyresgästmöten APT-protokoll Versamhetsberättelser Enkät till föräldrar, god man om hur boendet fungerar 1997

42 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 - Verksamhetsplaner Enkät om boendets inflytande, utan år Enhet: Äppelgården - APT-protokoll från korttidsboendet Protokoll från arbetsledarträffar APT-protokoll Personalmötesprotokoll Inventarielista 1998, Tidningsklipp Enhet: Östra Vintergatan 7 - Protokoll från arbetsledarträffar och APT Protokoll från arbetsledarträffar Protokoll från personalmöte Enhet: Västerängen - APT-protokoll Karlsgatan 50, APT-protokoll Karlsgatan 52, Arbetsledarträffar Arbetsledarträffar Enhet: Västergården - APT-protokoll Personalmöte Verksamhetsplaner "Killmöten" APT-protokoll och personalträffar Verksamhetsberättelser Boendemöten Omsorgens ledningsgrupp - APT-protokoll APT-protokoll, enhetsexpeditionen Verksamhetsberättelse med bokslut 2000 Enhet: Dagcenter - APT-protokoll 1996 Enhet: Drakenbergsgatan 1A - APT-protokoll Enhet: Eklundavägen 6 - APT-protokoll 1996 Enhet: Fritid Kraften

43 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 - APT-protokoll, verksamhetsberättelse och Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Projekt, Fritiden för utvecklingsstörda 2000 Enhet: Granrisvägen 27B - APT-protokoll 1995 Enhet: Granrisvägen 46 - APT-protokoll Enhet: Grytängens gruppboende - APT-protokoll 1996 Enhet: Gräsgatan 3A och 3B - APT-protokoll 1996 Enhet: Gräsgatan 5A och 5B - APT-protokoll, vuxengruppen 1996 Enhet: Gräsgatan 7 - APT-protokoll 1996 Enhet: Holmens dagcenter - APT-protokoll Enhet: Hovsta gruppboende - APT-protokoll Enhet: Poesigatan 26a - APT-protokoll 1996 Enhet: Trollbärsgatan 36 - APT-protokoll 1996 Enhet: Korttidsboendet - Protokoll från APT och ledningsgrupp Enhet: Linneagården - APT-protokoll Verksamhetsplaner 1998 Enhet: Markgatans gruppboende - APT-protokoll 1996 Enhet: Mobacka - APT-protokoll Verksamhetsplaner 1998

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 7 Innehållsförteckning Inledning: Dokumenthantering inom förvaltningen Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Protokoll, kallelser, minnesanteckningar Sidan 10 Kontrakt, avtal,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer Hitta dina rättigheter Guide för barn med funktionshinder och deras familjer ISBN: 91-973566-2-X Tryckt år 2002, andra upplagan Alla barn har samma rättigheter och lika värde Handikappombudsmannen, HO,

Läs mer