Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden På kommunfullmäktiges sammanträde lades ett förslag fram om inrättandet av en central service- och arbetsmarknadsnämnd. Nämnden började sitt arbete från Nämnden var ett komplement till kommundelarnas kärnverksamheter. Nämndens var en sammanslagning av Arbetsmarknadskontoret och Stadsservicekontoret och hade en mängd uppgifter. Uppgifter övertagna från Arbetsmarknadskontoret. Arbetsmarknadskontoret har förtecknats som ett arkiv under åren och inte förrän 1997 finns deras handlingar i SAM-nämnden. - Invandrarenheten, arbetar med flyktingsamordning - Tolkservice, tolkar och översätter språk - Activa, i samverkan mellan Örebro Kommun, Landstinget och Länsarbetsnämnden bedrivs förbättring av de handikappades situation på arbetsmarknaden i stiftelseform. Uppgifter övertagna från Stadsservicekontoret - ANE (Alkohol och narkotikaenhet)som innehöll fyra verksamheter, narkotikagrupp, Elvan (stödkontakt), alkoholgrupp samt alkoholpoliklinik, ANE vände sig till vuxna missbrukare med stöd och behandling, information och rådgivning, medicinsk poliklinisk verksamhet. - Bostads / behandlingsenheten arbetade med att erbjuda, förmedla och skapa boendelösningar för personer med en social boendeproblematik kompletterat med tillsyn, praktisk hjälp och omvårdnad anpassad efter individens behov. Här ingick även Hedegården och Hjelmgården. - Familje / jourenheten organiserad i tre arbetsgrupper, familjehemsvård, familjerätt och psykoterapi. Familjerätten handlägger bland annat adoptioner, faderskap, underhåll, dödsboanmälan och vårdnad/umgänge. Jourenheten huvudsaklig arbetsuppgift att arbeta under icke kontorstid med psykosocialt arbete. - Backagården ansvarade för heminstruktörsverksamhet för synskadade, anvisning av äldreboende. - Demenscentrum, boende med särskilt stöd - Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS som ansvarar för kontakter med läkare, delegera ansvar för vårduppgifter och anmälningsansvar om patient i samband med vård eller behandling utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada. -Trygghetscentralen med patruller var ett projekt i samarbete mellan SOS alarmering AB, Tele Larm Care och Stadsservice. Trygghetscentralen hade larmpatrull kväll/natt, patruller med planerade besök kväll/natt och distriktssköterska/sjuksköterska kväll. - Ungdomsenheten, arbete bland barn och ungdom inom alkohol och narkotikaområdet, koloniverksamhet, drogfria arrangemang, kul på sjön och ungdomens hus. - Skolavdelningen bestod av hemspråksundervisning, särskild undervisning, hörselundervisning, talvård, Nylunda skoldaghem för grundskolan och Tullängens skoldaghem för gymnasiet och särskild undervisning - Omsorgs- och särskoleverksamhet - Kompetensutveckling IDEA- för personal inom skola och barnomsorg. - Resor och Hemservice ansvarade för skolskjutsar, färdtjänst, riksfärdtjänst och förvaltningsresor samt heminstruktörer. - Kostenheten ansvarade för 43 skolkök och kök inom äldreomsorgen. - Tillståndsenheten överfördes 1996 från Länsstyrelsen. De gav alkoholtillstånd för stadigvarande pubar och restauranger samt tillfälliga fester. - Ungdomens hus och därtill hörande verksamhet Organisationsförändringar Sida 1 av 2

3 Historik tog SAM-nämnden över det ekonomiska försörjningsstödet från kommundelarna övertog Autismenheten från Örebro läns landsting Från var det en succesiv överföring av all handläggning runt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, från Örebros samtliga kommundelar till en gemensam enhet, LSS-enheten. Enheten inrymdes i Adolfsberg-Mosjös kommunkontor. Insatserna gällde bland annat ledsagar- och avlösarservice, personlig assistent, korts- och familjehem, daglig verksamhet och ungdomsfritids övertog SAM-förvaltningens Personalutvecklingsgrupp (PUG-Poolen) arbetsgivaransvaret för övertalig personal från Teknisk service, Bildningsförvaltningen, Adolfsbergs-Mosjö KDN, Tysslinge KDN, Varbergs-Kil KDN och Vivalla-Lundby KDN upphörde SAM-nämnden. Dess verksamhet fortsatte i två olika nämnder, Social- och omsorgsnämnden (SOM-nämnden) och Örebro Arbetsmarknad. Se dessa arkiv. Arkivhandlingarna Vissa handlingar kan även finnas i Örebro kommun. Stadsservicekontorets arkiv, då övergången mellan arkiven är oklar. Förtecknat under 2002 och januari 2007 Historik skriven Marie Esplund-Lynn Källor: Kommunfullmäktiges protokoll Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A A1a A1b A2 A3 A4 A5 B B1 B2 C C1 D D1 D2 D3 E E1 E2 Protokoll Nämndprotokoll Nämndprotokoll, sekretessärenden Presidieprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL- och Samverkansprotokoll Utskottsprotokoll Utgående handlingar Personaltidning "SAM-arbetaren" Broschyrer Diarier Diariekort och diarielistor Register och liggare Liggare och register Individ- och familjesystemet BIAD Individ- och familjesystemet Procapita Inkomna handlingar Diarieförda handlingar Inkomna ansökningshandlingar F Ämnesordnade handlingar F1 Handlingar rörande utredningar och projekt F2 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F3 Flyktingakter F4 Patientjournaler F5 Anställningsbevis, utbildningsvikarier och HUT F6 Utbildningsvikariat, anmälningar F7 Företagsutbildning " kronan" F8 Personalakter F9 Handlingar rörande timanställda F10 Övriga personalhandlingar F11 Enheternas handlingar, sociala enheter F12 Enheternas handlingar, skolverksamhet

5 Innehållsförteckning F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Enheternas handlingar, övriga enheter Serveringstillstånd Statistik Akter från alkoholpolikliniken Akter från socialpsykiatrin Elevakter, särskolan Övriga handlingar

6 Nämndprotokoll A1a Serien är inbunden och i arkivkartong

7 Nämndprotokoll, sekretessärenden A1b SEKRETESS , 136 ligger i separat omslag. - Anmälningsärenden med bilagor

8 Presidieprotokoll A

9 Ledningsgruppens protokoll A Ledningsgruppens minnesanteckningar SAM-konferenser

10 MBL- och Samverkansprotokoll A Protokoll från samverkansgruppen samt MBL Stadsservicekontoret till och med samtliga protokollförda på SAM. - MBL-protokoll Protokoll från samverksansgruppen MBL-protokoll från Bostäder med särskild service, BMSS ,

11 Utskottsprotokoll A5 SEKRETESS Socialbidragsutskottet - protokoll med beslutslistor Socialbidragsutskottet - avslagsbeslut Utskottet för försörjningsstöd - protokoll och beslutslistor Utskottet för försörjningsstöd - protokoll och beslutslistor Alkoholpolitiska utskottet - protokoll med handlingar

12 Personaltidning "SAM-arbetaren" B Nr 1, 3

13 Broschyrer B Örebro kommuns insatser för människor med funktionshinder Utredning angående språkförskola i Örebro län Av K Brandell - Tillgänglighetsguiden del 1 och del 2, Information till arbetsgivare om Utvecklingsgaranti för ungdomar år. Utgivet 1998 av Aktivitetscenter Ungdomsslussen. - Anhörigkonsulent i Örebro Språk- och talpedagogerna i Örebro i samverkan med förskola och skola. Information från Skolavdelningen Korttidshemmet Äppelgården, utan år - Välkommen till Fyrklöverns dagvård. Information från Demenscentrum, utan år. - Information från Cykelavdelningen, Servicecentralen, utan år. - Välkommen! Örebro - ett centrum för döva och hörselskadade, utan år. Samarbete med olika intressenter. - Centrum för kunskap om kommunikationshandikapp i Örebro, utan år. Samarbete med olika intressenter. - Bostäder med särskild service, utan år

14 Diariekort och diarielistor C Diariekort Diarielistor utskrivna till och med Diarielistor över ärenden år 2000

15 Liggare och register D Storformat. Liggare över MBL-förhandlingar. Häri ingår även Sociala centralnämnden , serie D4 Socialnämnden 2, , serie D6 Stadsservieckontoret , serie D2

16 Individ- och familjesystemet BIAD D2 SEKRETESS Serien finns på arkivserver. Systemet användes av kommundelsförvaltningarna och centrala förvaltningen Först var Vivalla-Lundby KDF som startade 1986, övriga kommundelar Senare kom även NOVA och SAM-förvaltningen att använda systemet. Användningen var inte enhetlig och man registrerade olika mycket på kommundelarna. Samtliga använde systemet för utbetalningar av socialbidrag, men vissa även för journalanteckningar och utredningar. Dokumentation om personerna finns vanligen även i pappersakter. Bevarat ur systemet är akter där någon person i hushållet är född dag 5, 15, 25, samt akter gällande placerade barn (under 21 år), familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj, flyktingar och asylpersoner. Varje akt utgörs av en datafil namngiven med personnummer. Asylakterna ligger separat. Till de levererade aktfilerna följde register; register till vanliga personakter (registerledare och bipersoner) och asylregister (asylpersoner och bipersoner asyl). Bipersonregistren hänvisar till registerledares, respektive asylpersoners akter. Dessutom levererades ett särskilt uttag av register över familjehemsplaceringar och familjehemsregister (registren innehåller även kontaktpersoner och kontaktfamiljer). Bevarandeakter (placerade barn och familjehem) finns bland de vanliga personaktsfilerna. Allmän information om arkiveringsuttaget finns i filen Arkivinfo. Filen Handbok innehåller användarhandbok. Dokumentation av rubriker i akterna finns i filerna Rubrikdok-BIAD och Rubrikdok-asyl. Kodförklaringsfiler: BIAD-användare, familjehemsanvändare, flyktingkoder, hushållskoder (hkod), kommundelskoder (kommundel) och orsakskoder. Utöver detta finns systemdokumentation i pappersform. Vid sidan av systemet fördes även personakter i pappersform (se respektive arkivbildare). Ovanstående akter/register söks via registret BIAD registerledare i Approach Datafiler på arkivserver (leverans ). - Personakter med någon person i hushållet född dag 5, 15, 25, samt akter gällande placerade barn (under 21 år), familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj och flyktingar (19253 txt-filer). - Asylakter (1295 txt-filer). - Register. Registerledare och bipersoner. Asylpersoner och bipersoner asyl. Register över familjehemsplaceringar och familjehemsregister. (6 txt-filer). Tillgängliggjort i Lotus Approach.

17 Individ- och familjesystemet BIAD D2 - Systemdokumentation. Kodförklaringsfiler (16 txt-filer), exempel på statistik (22 pdf-filer) och blanketter (11 txt-filer).

18 Individ- och familjesystemet Procapita D3 SEKRETESS Serien finns på arkivserver. Systemet började användes av kommundelsförvaltningarna och centrala förvaltningen Införandet skedde successivt vad gäller verksamheter och därmed även akttyper. Arkiveringsuttagen består av digitala akter i XML-format som har bevarats av rättssäkerhetsskäl eller för forskning. Varje akt utgörs av en datafil namngiven med personnummer och aktnummer. En digital söklista finns till respektive uttag. Akter kan även finnas i pappersform under respektive arkivbildare. För återsökning se AKT. Akttyper: Adoptionsakt - alla Dödsboakt - födda dag 5, 15, 25 Egna medelsakt - födda dag 5, 15, 25 Faderskapsakt - alla Familjerättsakt - födda dag 5, 15, 25 Försörjningsstödsakt - födda dag 5, 15, 25 Individ- och familjeakt - placerade barn och födda dag 5, 15, 25 Introduktionsakt - alla LMA-bistånd - alla Uppdragstagarakt - de som haft placering av barn Utvecklingsersättning - födda dag 5, 15, 25 Serien fortsätter i Programnämnd Social välfärd, serie D Datafiler på arkivserver (leverans ). Akter avslutade Datafiler på arkivserver (leverans ). Akter avslutade 2001, samt vissa akter avslutade som ej togs med i föregående uttag.

19 Diarieförda handlingar E1 Diarieförda på nämndkansliet. På varje aktomslag finns antecknat År/diarienummer (Dnr)/ diarieplanbeteckning (DPL) t ex 95: Dnr 0, 1-10, 14-16, 18-20, 21-29, 36, 38-48, 50, 52, 54-62, 66, 69-72, 74-75, 78, 94, Dnr 104, 107, 112, , , 137, , 164, 169, 175, 178, 180, 182, , 188, 190, Dnr , , , 215, , , 233, , 246, 251, , 263, , 275, Dnr 280, , , 291, , , 304, , , 232, , Dnr , , , , 352, Dnr , 386, , , , , Dnr , , 439, , 448, , Dnr 1-8, 11-12, 22, 34-45, 49-53, Dnr 74, 76, 83-84, 87-88, 90-93, 95, , , 118, 120, , , Dnr , , , , 186, , 199, , , 221, , , 234, Dnr , 246, , 254, , 268, , 274, , , , , 293, 295, , 317, , , , Dnr , , 350, 353, 356, , 367, 370, , , , 385, , 392, Dnr 400, 405, , 415, 417, 419, , 424, , , ,

20 Diarieförda handlingar E Dnr , , 461, , , 484, 493, Dnr , 510, , 524, 526, Dnr 529, 534, , , Dnr 1, 3-6, 10 (2 delar), 11-13, 15-29, 32, 34-35, 37, 39-43, 45-46, Dnr 52-59, 63-67, 69-76, 79-81, 83-85, 87, 112 samt video till Dnr Dnr 115, , 121, 126 ( 2 delar), , , , , , Dnr , , , 190, 194, , , 215, , , , 242, Dnr , , 279, 281, 284, , 296, , 301, , 312, , Dnr , 332, , , 346, , Dnr , 368 (3 delar), 369, 371, , Dnr 387, , , , , Dnr , , , , , 452, Dnr 3-5, 7-9, 11, 13-22, Dnr 28-30, 33-36, Dnr 47 (3 delar), 48-50, 52-59, 61-64, 66-67, Dnr 78-91, 94-98, Dnr , , , , , 136, , , , 170, , , , 189

21 Diarieförda handlingar E Dnr 190, , , 203, , Dnr , 223 (2 delar), , 238, Dnr , , , 258, 260, , , , , Dnr , , , 300, , 306, , Dnr 3, 6-12, Dnr 30-31, 33-40, 43-47, Dnr 60-61, 63-76, 79, 81-82, 86-95, 97-98, , , , , Dnr , , , 144, Dnr , , , , , , Dnr , Dnr 209 (4 delar), Dnr , , , 238, , Dnr , , Dnr , , , , , Dnr , , , 357, , , Föreningsbidrag, ansökningar överförda från Fritid och Turism till SAM Diarieförda på SOM Dnr Dnr 3-4, 6-13, 19, 22-24, 26-31, 33, 37-44, 46-47, Dnr 51-52, 54-59, 61-67, 69-80, 83, 86-90,

22 Diarieförda handlingar E Dnr , , , , , Dnr , , , , , 195, Dnr , 203, , 216, , , , 238, , 243, , , , , Dnr , , , 295, , , 304, , 311, 313, , , , 338, Dnr , , 350, , , , , , Dnr , , , Dnr , , Dnr , , 484,

23 Inkomna ansökningshandlingar E2 Gäller personal. På varje aktomslag finns antecknat År/diarienummer (Dnr) Bostäder med särskild service BMSS 33, 35, 37-49, Bostäder med särskild service (aspberger) MBSSASP Bostäder med särskild service (autism) BMSSAU Bostäder med särskild service (vuxen) BMSSVUX Bostäder med sårskild service BMSS 1-19, 21-30, Bostäder med särskild service BMSSVÄ Löwenhjelmska huset - Diarienummer 19, 31-36, ej diaieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer 9, 11-12, 20, 31, ej diarieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer 1998: 1, 15, 21, 28, 41, 47-48, Diarienummer 1999: LH 1, 3-5, 8-10, 12, 14-16, ej diarieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer LH 2-22, ej diaieförda ansökningar Kansliet Ej diarieförda. Referensnummer 4, 35, 37 /98 samt utan referensnummer Kansliet Ej diarieförda. Referensnummer Kansliet Ej diarieförda Västerängens dagcenter, VDC :,Dnr : Dnr 1-3, 5-9, 36 samt 2 ansökningar utan diarienummer : Dnr 1-5 samt 1 ansökan utan diarienummer : Dnr 1-7 samt 1 ansökan utan diarienummer

24 Inkomna ansökningshandlingar E Västerängens dagcenter, VDC : Dnr : Dnr Tjänster inom skolverksamheten Holmens dagcenter

25 Handlingar rörande utredningar och projekt F Allmänt om projekt - Uppföljning av utbildningsenhetens arbetsmarknadskurser för invandrare mellan , utarbetad Sammanställning av utbildningsenhetens projekt under hösten 1999 Projekt Abraham, invandrare och språket - Rapport från kurs Abraham 145, Rapport från kurs Abraham 152, Rapport från kurs Abraham 154, Rapport från kurs Abraham 156, 1999 Projekt A-kassekurs - Rapport från A-kassekurs 1, Handlingar om A-kassekurs 1 och 2, 1999 Projekt Global kost och hälsa. Utveckling av internationell kvinnokompetens Protokoll från styrgruppen - Planering - Projektredovisning - Utvärdering - Slutrapport Projekt Håven. För arbetslösa akademiker. - Handlingar om projekt Håven Projekt Sara. För invandrarkvinnors integration Rapport från kursen Sara Rapport från kursen Sara Rapport från kursen Sara 3 och Sara Rapport från kursen Sara 5 och Sara Rapport från kursen Sara 7 och Sara Handlingar angående Sara och Abraham-kurser C-uppsats i Socialt arbete på Högskolan i Örebro: Saraprojektet - ett led i utvecklingen av invandrade kvinnors språkliga och sociala situation 1998 Projekt Somalier in i svenskt samhälle. Yrkesförberedande och integration Projekthandlingar - Rapport från projektet

26 Handlingar rörande utredningar och projekt F1 Projekt Vägen ut - KAKS - Rapport, utvärdering, utan år

27 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F2 SEKRETESS. Tiden anger avslutningsår för akten. Volymanmärkningen anger registerledarens födelseår. Serien fortsätter i Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F4. Se AKT Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

28 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda 1965

29 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

30 Flyktingakter F3 SEKRETESS. Lagen om bistånd åt asylsökande med flera (LBA) trädde i kraft 1 maj Syftet med den nya lagen var att få ett enhetligt system och som skulle koppla bort socialtjänstlagen. Lagen innehåller bestämmelser om bistånd åt en flykting som söker uppehållstillstånd. Lagen om mottagande av asylsökande och andra (LMA) trädde i kraft 1 juli 1994 och ersatte LBA. I denna lag finns bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till asylsökande. Socialnämnden ska dock lämna bistånd till den som söker uppehållstillstånd och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas i landet medan ansökan prövas. Lagen om introduktionsersättning (LIF) träddes i kraft 1 januari I denna lag ges kommunerna rätt att under en introduktionsperiod bevilja introduktionsersättning istället för socialbidrag. Kommunen bestämmer ersättningens storlek och den ska bekostas genom den schablonersättning kommunen fått genom flyktingmottagandet. Tiden anger avslutningsår för akten. Volymanmärkningen anger registerledarens födelseår. Se AKT LMA-akter Födda LIF-akter Födda LIF-akter Födda LIF-akter Födda

31 Patientjournaler F4 SEKRETESS. Tiden avser avställningsår. Gäller patientjournaler från Löwerhjelmska huset, Korttidsboendet och Demenscentrum Se Patient Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet

32 Patientjournaler F Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum

33 Patientjournaler F Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum

34 Anställningsbevis, utbildningsvikarier och HUT F5 Anställningsbevis utbildningsvikarier och HUT. Serien är en fortsättning på Örebro Kommun. Arbetsmarknadskontoret, serie F6a Födda Födda Födda

35 Utbildningsvikariat, anmälningar F6 Anmälan om vilken personal som uttagits till utbildning

36 Företagsutbildning " kronan" F7 Företagsutbildningen " kronan" var ett avtal mellan Örebro kommun och Arbetsförmedlingen, att kommunen inte skulle säga upp eller varsla personal på grund av arbetsbrist. Kommunen fick statligt bidrag för olika utbildningar. I serien ingår ansökningar och deltagarförteckningar

37 Personalakter F8 Se Personal Demenscentrums personalakter se Örebro kommun. Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F Löwenhjelmska husets personalakter se Örebro kommun. Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda mars Enhet: Boendestöd och fritid Födda 1972 juni Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda

38 Personalakter F Enhet: Boendestöd och fritid Födda Födda Födda

39 Handlingar rörande timanställda F Enhet: Boende med stöd och service Födda Personalutvecklingsenheten, PUG - Tjänstgöringsintyg, födda Mellringe produktionskök - Anställningsbevis , födda Anställningsbevis 1996, födda Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum

40 Övriga personalhandlingar F Anmälan om hot och våld gentemot personal på jourenheten - Anmälan om tillbud Tillbud, enheten för funktionshindrade

41 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 SEKRETESS. Kan innehålla information om boende. Gäller boende med särskild service. Innehåller bland annat Arbetsplatsprotokoll (APT), verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser Demenscentrum - APT-protokoll dagvården APT-protokoll grupp 1, APT-protokoll grupp 2, APT-protokoll grupp 3, APT-protokoll grupp 4, APT-protokoll grupp 5, APT-protokolls grupp 6, Sjuksköterskemöten Demenscentrum Övriga protokoll: - Köksmöte och kostombud Husmöten Kvalitetsgruppen Utbildningsgruppens protokoll Personalsamordnarträff Friskvårdsombud Löwenhjelmska huset - APT-protokoll från personalmöten Löwenhjelska husets ansökan om SAM-förvaltningens kvalitetspris Övriga handlingar - EU-projekt Kvalitetsarbete och kompeteksutveckling Kvalitetsuppföljning Verksamhetsberättelse Kvalitetsuppföljning Verksamhetsplan Sammansträllning, analys av psykosociala arbetsmiljön på Löwenhjelmska huset Kvalitetsuppföljning, utan år Enhet: Tränggården - Hyresgästmöten APT-protokoll Versamhetsberättelser Enkät till föräldrar, god man om hur boendet fungerar 1997

42 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 - Verksamhetsplaner Enkät om boendets inflytande, utan år Enhet: Äppelgården - APT-protokoll från korttidsboendet Protokoll från arbetsledarträffar APT-protokoll Personalmötesprotokoll Inventarielista 1998, Tidningsklipp Enhet: Östra Vintergatan 7 - Protokoll från arbetsledarträffar och APT Protokoll från arbetsledarträffar Protokoll från personalmöte Enhet: Västerängen - APT-protokoll Karlsgatan 50, APT-protokoll Karlsgatan 52, Arbetsledarträffar Arbetsledarträffar Enhet: Västergården - APT-protokoll Personalmöte Verksamhetsplaner "Killmöten" APT-protokoll och personalträffar Verksamhetsberättelser Boendemöten Omsorgens ledningsgrupp - APT-protokoll APT-protokoll, enhetsexpeditionen Verksamhetsberättelse med bokslut 2000 Enhet: Dagcenter - APT-protokoll 1996 Enhet: Drakenbergsgatan 1A - APT-protokoll Enhet: Eklundavägen 6 - APT-protokoll 1996 Enhet: Fritid Kraften

43 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 - APT-protokoll, verksamhetsberättelse och Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Projekt, Fritiden för utvecklingsstörda 2000 Enhet: Granrisvägen 27B - APT-protokoll 1995 Enhet: Granrisvägen 46 - APT-protokoll Enhet: Grytängens gruppboende - APT-protokoll 1996 Enhet: Gräsgatan 3A och 3B - APT-protokoll 1996 Enhet: Gräsgatan 5A och 5B - APT-protokoll, vuxengruppen 1996 Enhet: Gräsgatan 7 - APT-protokoll 1996 Enhet: Holmens dagcenter - APT-protokoll Enhet: Hovsta gruppboende - APT-protokoll Enhet: Poesigatan 26a - APT-protokoll 1996 Enhet: Trollbärsgatan 36 - APT-protokoll 1996 Enhet: Korttidsboendet - Protokoll från APT och ledningsgrupp Enhet: Linneagården - APT-protokoll Verksamhetsplaner 1998 Enhet: Markgatans gruppboende - APT-protokoll 1996 Enhet: Mobacka - APT-protokoll Verksamhetsplaner 1998

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnden 2.

Örebro kommun. Socialnämnden 2. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnden 2. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1982-1991, handlingar omfattar åren 1980-1991 Första sammaträdet Första sammanträdet leddes av ordförande

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1980-2002 Ny kommundel Vasa kommundelsnämnd bildades 1983.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun

Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Tillkomst år: Sociala centralnämnden tillkom 1974 och bestod av 11 ledamöter och 11 ersättare. Socialnämnden består idag av 9 ordinarie ledamöter och 9

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Innehåll Det politiska ansvaret...3 Socialtjänstens organisation...7 Fakta om socialtjänsten...9 Programområden...11 Lagstiftning...16 Fakta om Sundsvalls kommun...17

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1317-2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer