Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden På kommunfullmäktiges sammanträde lades ett förslag fram om inrättandet av en central service- och arbetsmarknadsnämnd. Nämnden började sitt arbete från Nämnden var ett komplement till kommundelarnas kärnverksamheter. Nämndens var en sammanslagning av Arbetsmarknadskontoret och Stadsservicekontoret och hade en mängd uppgifter. Uppgifter övertagna från Arbetsmarknadskontoret. Arbetsmarknadskontoret har förtecknats som ett arkiv under åren och inte förrän 1997 finns deras handlingar i SAM-nämnden. - Invandrarenheten, arbetar med flyktingsamordning - Tolkservice, tolkar och översätter språk - Activa, i samverkan mellan Örebro Kommun, Landstinget och Länsarbetsnämnden bedrivs förbättring av de handikappades situation på arbetsmarknaden i stiftelseform. Uppgifter övertagna från Stadsservicekontoret - ANE (Alkohol och narkotikaenhet)som innehöll fyra verksamheter, narkotikagrupp, Elvan (stödkontakt), alkoholgrupp samt alkoholpoliklinik, ANE vände sig till vuxna missbrukare med stöd och behandling, information och rådgivning, medicinsk poliklinisk verksamhet. - Bostads / behandlingsenheten arbetade med att erbjuda, förmedla och skapa boendelösningar för personer med en social boendeproblematik kompletterat med tillsyn, praktisk hjälp och omvårdnad anpassad efter individens behov. Här ingick även Hedegården och Hjelmgården. - Familje / jourenheten organiserad i tre arbetsgrupper, familjehemsvård, familjerätt och psykoterapi. Familjerätten handlägger bland annat adoptioner, faderskap, underhåll, dödsboanmälan och vårdnad/umgänge. Jourenheten huvudsaklig arbetsuppgift att arbeta under icke kontorstid med psykosocialt arbete. - Backagården ansvarade för heminstruktörsverksamhet för synskadade, anvisning av äldreboende. - Demenscentrum, boende med särskilt stöd - Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS som ansvarar för kontakter med läkare, delegera ansvar för vårduppgifter och anmälningsansvar om patient i samband med vård eller behandling utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada. -Trygghetscentralen med patruller var ett projekt i samarbete mellan SOS alarmering AB, Tele Larm Care och Stadsservice. Trygghetscentralen hade larmpatrull kväll/natt, patruller med planerade besök kväll/natt och distriktssköterska/sjuksköterska kväll. - Ungdomsenheten, arbete bland barn och ungdom inom alkohol och narkotikaområdet, koloniverksamhet, drogfria arrangemang, kul på sjön och ungdomens hus. - Skolavdelningen bestod av hemspråksundervisning, särskild undervisning, hörselundervisning, talvård, Nylunda skoldaghem för grundskolan och Tullängens skoldaghem för gymnasiet och särskild undervisning - Omsorgs- och särskoleverksamhet - Kompetensutveckling IDEA- för personal inom skola och barnomsorg. - Resor och Hemservice ansvarade för skolskjutsar, färdtjänst, riksfärdtjänst och förvaltningsresor samt heminstruktörer. - Kostenheten ansvarade för 43 skolkök och kök inom äldreomsorgen. - Tillståndsenheten överfördes 1996 från Länsstyrelsen. De gav alkoholtillstånd för stadigvarande pubar och restauranger samt tillfälliga fester. - Ungdomens hus och därtill hörande verksamhet Organisationsförändringar Sida 1 av 2

3 Historik tog SAM-nämnden över det ekonomiska försörjningsstödet från kommundelarna övertog Autismenheten från Örebro läns landsting Från var det en succesiv överföring av all handläggning runt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, från Örebros samtliga kommundelar till en gemensam enhet, LSS-enheten. Enheten inrymdes i Adolfsberg-Mosjös kommunkontor. Insatserna gällde bland annat ledsagar- och avlösarservice, personlig assistent, korts- och familjehem, daglig verksamhet och ungdomsfritids övertog SAM-förvaltningens Personalutvecklingsgrupp (PUG-Poolen) arbetsgivaransvaret för övertalig personal från Teknisk service, Bildningsförvaltningen, Adolfsbergs-Mosjö KDN, Tysslinge KDN, Varbergs-Kil KDN och Vivalla-Lundby KDN upphörde SAM-nämnden. Dess verksamhet fortsatte i två olika nämnder, Social- och omsorgsnämnden (SOM-nämnden) och Örebro Arbetsmarknad. Se dessa arkiv. Arkivhandlingarna Vissa handlingar kan även finnas i Örebro kommun. Stadsservicekontorets arkiv, då övergången mellan arkiven är oklar. Förtecknat under 2002 och januari 2007 Historik skriven Marie Esplund-Lynn Källor: Kommunfullmäktiges protokoll Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A A1a A1b A2 A3 A4 A5 B B1 B2 C C1 D D1 D2 D3 E E1 E2 Protokoll Nämndprotokoll Nämndprotokoll, sekretessärenden Presidieprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL- och Samverkansprotokoll Utskottsprotokoll Utgående handlingar Personaltidning "SAM-arbetaren" Broschyrer Diarier Diariekort och diarielistor Register och liggare Liggare och register Individ- och familjesystemet BIAD Individ- och familjesystemet Procapita Inkomna handlingar Diarieförda handlingar Inkomna ansökningshandlingar F Ämnesordnade handlingar F1 Handlingar rörande utredningar och projekt F2 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F3 Flyktingakter F4 Patientjournaler F5 Anställningsbevis, utbildningsvikarier och HUT F6 Utbildningsvikariat, anmälningar F7 Företagsutbildning " kronan" F8 Personalakter F9 Handlingar rörande timanställda F10 Övriga personalhandlingar F11 Enheternas handlingar, sociala enheter F12 Enheternas handlingar, skolverksamhet

5 Innehållsförteckning F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Enheternas handlingar, övriga enheter Serveringstillstånd Statistik Akter från alkoholpolikliniken Akter från socialpsykiatrin Elevakter, särskolan Övriga handlingar

6 Nämndprotokoll A1a Serien är inbunden och i arkivkartong

7 Nämndprotokoll, sekretessärenden A1b SEKRETESS , 136 ligger i separat omslag. - Anmälningsärenden med bilagor

8 Presidieprotokoll A

9 Ledningsgruppens protokoll A Ledningsgruppens minnesanteckningar SAM-konferenser

10 MBL- och Samverkansprotokoll A Protokoll från samverkansgruppen samt MBL Stadsservicekontoret till och med samtliga protokollförda på SAM. - MBL-protokoll Protokoll från samverksansgruppen MBL-protokoll från Bostäder med särskild service, BMSS ,

11 Utskottsprotokoll A5 SEKRETESS Socialbidragsutskottet - protokoll med beslutslistor Socialbidragsutskottet - avslagsbeslut Utskottet för försörjningsstöd - protokoll och beslutslistor Utskottet för försörjningsstöd - protokoll och beslutslistor Alkoholpolitiska utskottet - protokoll med handlingar

12 Personaltidning "SAM-arbetaren" B Nr 1, 3

13 Broschyrer B Örebro kommuns insatser för människor med funktionshinder Utredning angående språkförskola i Örebro län Av K Brandell - Tillgänglighetsguiden del 1 och del 2, Information till arbetsgivare om Utvecklingsgaranti för ungdomar år. Utgivet 1998 av Aktivitetscenter Ungdomsslussen. - Anhörigkonsulent i Örebro Språk- och talpedagogerna i Örebro i samverkan med förskola och skola. Information från Skolavdelningen Korttidshemmet Äppelgården, utan år - Välkommen till Fyrklöverns dagvård. Information från Demenscentrum, utan år. - Information från Cykelavdelningen, Servicecentralen, utan år. - Välkommen! Örebro - ett centrum för döva och hörselskadade, utan år. Samarbete med olika intressenter. - Centrum för kunskap om kommunikationshandikapp i Örebro, utan år. Samarbete med olika intressenter. - Bostäder med särskild service, utan år

14 Diariekort och diarielistor C Diariekort Diarielistor utskrivna till och med Diarielistor över ärenden år 2000

15 Liggare och register D Storformat. Liggare över MBL-förhandlingar. Häri ingår även Sociala centralnämnden , serie D4 Socialnämnden 2, , serie D6 Stadsservieckontoret , serie D2

16 Individ- och familjesystemet BIAD D2 SEKRETESS Serien finns på arkivserver. Systemet användes av kommundelsförvaltningarna och centrala förvaltningen Först var Vivalla-Lundby KDF som startade 1986, övriga kommundelar Senare kom även NOVA och SAM-förvaltningen att använda systemet. Användningen var inte enhetlig och man registrerade olika mycket på kommundelarna. Samtliga använde systemet för utbetalningar av socialbidrag, men vissa även för journalanteckningar och utredningar. Dokumentation om personerna finns vanligen även i pappersakter. Bevarat ur systemet är akter där någon person i hushållet är född dag 5, 15, 25, samt akter gällande placerade barn (under 21 år), familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj, flyktingar och asylpersoner. Varje akt utgörs av en datafil namngiven med personnummer. Asylakterna ligger separat. Till de levererade aktfilerna följde register; register till vanliga personakter (registerledare och bipersoner) och asylregister (asylpersoner och bipersoner asyl). Bipersonregistren hänvisar till registerledares, respektive asylpersoners akter. Dessutom levererades ett särskilt uttag av register över familjehemsplaceringar och familjehemsregister (registren innehåller även kontaktpersoner och kontaktfamiljer). Bevarandeakter (placerade barn och familjehem) finns bland de vanliga personaktsfilerna. Allmän information om arkiveringsuttaget finns i filen Arkivinfo. Filen Handbok innehåller användarhandbok. Dokumentation av rubriker i akterna finns i filerna Rubrikdok-BIAD och Rubrikdok-asyl. Kodförklaringsfiler: BIAD-användare, familjehemsanvändare, flyktingkoder, hushållskoder (hkod), kommundelskoder (kommundel) och orsakskoder. Utöver detta finns systemdokumentation i pappersform. Vid sidan av systemet fördes även personakter i pappersform (se respektive arkivbildare). Ovanstående akter/register söks via registret BIAD registerledare i Approach Datafiler på arkivserver (leverans ). - Personakter med någon person i hushållet född dag 5, 15, 25, samt akter gällande placerade barn (under 21 år), familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj och flyktingar (19253 txt-filer). - Asylakter (1295 txt-filer). - Register. Registerledare och bipersoner. Asylpersoner och bipersoner asyl. Register över familjehemsplaceringar och familjehemsregister. (6 txt-filer). Tillgängliggjort i Lotus Approach.

17 Individ- och familjesystemet BIAD D2 - Systemdokumentation. Kodförklaringsfiler (16 txt-filer), exempel på statistik (22 pdf-filer) och blanketter (11 txt-filer).

18 Individ- och familjesystemet Procapita D3 SEKRETESS Serien finns på arkivserver. Systemet började användes av kommundelsförvaltningarna och centrala förvaltningen Införandet skedde successivt vad gäller verksamheter och därmed även akttyper. Arkiveringsuttagen består av digitala akter i XML-format som har bevarats av rättssäkerhetsskäl eller för forskning. Varje akt utgörs av en datafil namngiven med personnummer och aktnummer. En digital söklista finns till respektive uttag. Akter kan även finnas i pappersform under respektive arkivbildare. För återsökning se AKT. Akttyper: Adoptionsakt - alla Dödsboakt - födda dag 5, 15, 25 Egna medelsakt - födda dag 5, 15, 25 Faderskapsakt - alla Familjerättsakt - födda dag 5, 15, 25 Försörjningsstödsakt - födda dag 5, 15, 25 Individ- och familjeakt - placerade barn och födda dag 5, 15, 25 Introduktionsakt - alla LMA-bistånd - alla Uppdragstagarakt - de som haft placering av barn Utvecklingsersättning - födda dag 5, 15, 25 Serien fortsätter i Programnämnd Social välfärd, serie D Datafiler på arkivserver (leverans ). Akter avslutade Datafiler på arkivserver (leverans ). Akter avslutade 2001, samt vissa akter avslutade som ej togs med i föregående uttag.

19 Diarieförda handlingar E1 Diarieförda på nämndkansliet. På varje aktomslag finns antecknat År/diarienummer (Dnr)/ diarieplanbeteckning (DPL) t ex 95: Dnr 0, 1-10, 14-16, 18-20, 21-29, 36, 38-48, 50, 52, 54-62, 66, 69-72, 74-75, 78, 94, Dnr 104, 107, 112, , , 137, , 164, 169, 175, 178, 180, 182, , 188, 190, Dnr , , , 215, , , 233, , 246, 251, , 263, , 275, Dnr 280, , , 291, , , 304, , , 232, , Dnr , , , , 352, Dnr , 386, , , , , Dnr , , 439, , 448, , Dnr 1-8, 11-12, 22, 34-45, 49-53, Dnr 74, 76, 83-84, 87-88, 90-93, 95, , , 118, 120, , , Dnr , , , , 186, , 199, , , 221, , , 234, Dnr , 246, , 254, , 268, , 274, , , , , 293, 295, , 317, , , , Dnr , , 350, 353, 356, , 367, 370, , , , 385, , 392, Dnr 400, 405, , 415, 417, 419, , 424, , , ,

20 Diarieförda handlingar E Dnr , , 461, , , 484, 493, Dnr , 510, , 524, 526, Dnr 529, 534, , , Dnr 1, 3-6, 10 (2 delar), 11-13, 15-29, 32, 34-35, 37, 39-43, 45-46, Dnr 52-59, 63-67, 69-76, 79-81, 83-85, 87, 112 samt video till Dnr Dnr 115, , 121, 126 ( 2 delar), , , , , , Dnr , , , 190, 194, , , 215, , , , 242, Dnr , , 279, 281, 284, , 296, , 301, , 312, , Dnr , 332, , , 346, , Dnr , 368 (3 delar), 369, 371, , Dnr 387, , , , , Dnr , , , , , 452, Dnr 3-5, 7-9, 11, 13-22, Dnr 28-30, 33-36, Dnr 47 (3 delar), 48-50, 52-59, 61-64, 66-67, Dnr 78-91, 94-98, Dnr , , , , , 136, , , , 170, , , , 189

21 Diarieförda handlingar E Dnr 190, , , 203, , Dnr , 223 (2 delar), , 238, Dnr , , , 258, 260, , , , , Dnr , , , 300, , 306, , Dnr 3, 6-12, Dnr 30-31, 33-40, 43-47, Dnr 60-61, 63-76, 79, 81-82, 86-95, 97-98, , , , , Dnr , , , 144, Dnr , , , , , , Dnr , Dnr 209 (4 delar), Dnr , , , 238, , Dnr , , Dnr , , , , , Dnr , , , 357, , , Föreningsbidrag, ansökningar överförda från Fritid och Turism till SAM Diarieförda på SOM Dnr Dnr 3-4, 6-13, 19, 22-24, 26-31, 33, 37-44, 46-47, Dnr 51-52, 54-59, 61-67, 69-80, 83, 86-90,

22 Diarieförda handlingar E Dnr , , , , , Dnr , , , , , 195, Dnr , 203, , 216, , , , 238, , 243, , , , , Dnr , , , 295, , , 304, , 311, 313, , , , 338, Dnr , , 350, , , , , , Dnr , , , Dnr , , Dnr , , 484,

23 Inkomna ansökningshandlingar E2 Gäller personal. På varje aktomslag finns antecknat År/diarienummer (Dnr) Bostäder med särskild service BMSS 33, 35, 37-49, Bostäder med särskild service (aspberger) MBSSASP Bostäder med särskild service (autism) BMSSAU Bostäder med särskild service (vuxen) BMSSVUX Bostäder med sårskild service BMSS 1-19, 21-30, Bostäder med särskild service BMSSVÄ Löwenhjelmska huset - Diarienummer 19, 31-36, ej diaieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer 9, 11-12, 20, 31, ej diarieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer 1998: 1, 15, 21, 28, 41, 47-48, Diarienummer 1999: LH 1, 3-5, 8-10, 12, 14-16, ej diarieförda ansökningar Löwenhjelmska huset - Diarienummer LH 2-22, ej diaieförda ansökningar Kansliet Ej diarieförda. Referensnummer 4, 35, 37 /98 samt utan referensnummer Kansliet Ej diarieförda. Referensnummer Kansliet Ej diarieförda Västerängens dagcenter, VDC :,Dnr : Dnr 1-3, 5-9, 36 samt 2 ansökningar utan diarienummer : Dnr 1-5 samt 1 ansökan utan diarienummer : Dnr 1-7 samt 1 ansökan utan diarienummer

24 Inkomna ansökningshandlingar E Västerängens dagcenter, VDC : Dnr : Dnr Tjänster inom skolverksamheten Holmens dagcenter

25 Handlingar rörande utredningar och projekt F Allmänt om projekt - Uppföljning av utbildningsenhetens arbetsmarknadskurser för invandrare mellan , utarbetad Sammanställning av utbildningsenhetens projekt under hösten 1999 Projekt Abraham, invandrare och språket - Rapport från kurs Abraham 145, Rapport från kurs Abraham 152, Rapport från kurs Abraham 154, Rapport från kurs Abraham 156, 1999 Projekt A-kassekurs - Rapport från A-kassekurs 1, Handlingar om A-kassekurs 1 och 2, 1999 Projekt Global kost och hälsa. Utveckling av internationell kvinnokompetens Protokoll från styrgruppen - Planering - Projektredovisning - Utvärdering - Slutrapport Projekt Håven. För arbetslösa akademiker. - Handlingar om projekt Håven Projekt Sara. För invandrarkvinnors integration Rapport från kursen Sara Rapport från kursen Sara Rapport från kursen Sara 3 och Sara Rapport från kursen Sara 5 och Sara Rapport från kursen Sara 7 och Sara Handlingar angående Sara och Abraham-kurser C-uppsats i Socialt arbete på Högskolan i Örebro: Saraprojektet - ett led i utvecklingen av invandrade kvinnors språkliga och sociala situation 1998 Projekt Somalier in i svenskt samhälle. Yrkesförberedande och integration Projekthandlingar - Rapport från projektet

26 Handlingar rörande utredningar och projekt F1 Projekt Vägen ut - KAKS - Rapport, utvärdering, utan år

27 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F2 SEKRETESS. Tiden anger avslutningsår för akten. Volymanmärkningen anger registerledarens födelseår. Serien fortsätter i Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F4. Se AKT Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

28 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda 1965

29 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15 och 25 F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

30 Flyktingakter F3 SEKRETESS. Lagen om bistånd åt asylsökande med flera (LBA) trädde i kraft 1 maj Syftet med den nya lagen var att få ett enhetligt system och som skulle koppla bort socialtjänstlagen. Lagen innehåller bestämmelser om bistånd åt en flykting som söker uppehållstillstånd. Lagen om mottagande av asylsökande och andra (LMA) trädde i kraft 1 juli 1994 och ersatte LBA. I denna lag finns bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till asylsökande. Socialnämnden ska dock lämna bistånd till den som söker uppehållstillstånd och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas i landet medan ansökan prövas. Lagen om introduktionsersättning (LIF) träddes i kraft 1 januari I denna lag ges kommunerna rätt att under en introduktionsperiod bevilja introduktionsersättning istället för socialbidrag. Kommunen bestämmer ersättningens storlek och den ska bekostas genom den schablonersättning kommunen fått genom flyktingmottagandet. Tiden anger avslutningsår för akten. Volymanmärkningen anger registerledarens födelseår. Se AKT LMA-akter Födda LIF-akter Födda LIF-akter Födda LIF-akter Födda

31 Patientjournaler F4 SEKRETESS. Tiden avser avställningsår. Gäller patientjournaler från Löwerhjelmska huset, Korttidsboendet och Demenscentrum Se Patient Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet

32 Patientjournaler F Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Korttidsboendet Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Löwenhjelmska huset Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum

33 Patientjournaler F Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum Födda Demenscentrum

34 Anställningsbevis, utbildningsvikarier och HUT F5 Anställningsbevis utbildningsvikarier och HUT. Serien är en fortsättning på Örebro Kommun. Arbetsmarknadskontoret, serie F6a Födda Födda Födda

35 Utbildningsvikariat, anmälningar F6 Anmälan om vilken personal som uttagits till utbildning

36 Företagsutbildning " kronan" F7 Företagsutbildningen " kronan" var ett avtal mellan Örebro kommun och Arbetsförmedlingen, att kommunen inte skulle säga upp eller varsla personal på grund av arbetsbrist. Kommunen fick statligt bidrag för olika utbildningar. I serien ingår ansökningar och deltagarförteckningar

37 Personalakter F8 Se Personal Demenscentrums personalakter se Örebro kommun. Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F Löwenhjelmska husets personalakter se Örebro kommun. Social- och omsorgsnämnden, SOM, serie F Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda mars Enhet: Boendestöd och fritid Födda 1972 juni Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda Enhet: Boendestöd och fritid Födda

38 Personalakter F Enhet: Boendestöd och fritid Födda Födda Födda

39 Handlingar rörande timanställda F Enhet: Boende med stöd och service Födda Personalutvecklingsenheten, PUG - Tjänstgöringsintyg, födda Mellringe produktionskök - Anställningsbevis , födda Anställningsbevis 1996, födda Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum Tjänstgöringslistor, Demenscentrum

40 Övriga personalhandlingar F Anmälan om hot och våld gentemot personal på jourenheten - Anmälan om tillbud Tillbud, enheten för funktionshindrade

41 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 SEKRETESS. Kan innehålla information om boende. Gäller boende med särskild service. Innehåller bland annat Arbetsplatsprotokoll (APT), verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser Demenscentrum - APT-protokoll dagvården APT-protokoll grupp 1, APT-protokoll grupp 2, APT-protokoll grupp 3, APT-protokoll grupp 4, APT-protokoll grupp 5, APT-protokolls grupp 6, Sjuksköterskemöten Demenscentrum Övriga protokoll: - Köksmöte och kostombud Husmöten Kvalitetsgruppen Utbildningsgruppens protokoll Personalsamordnarträff Friskvårdsombud Löwenhjelmska huset - APT-protokoll från personalmöten Löwenhjelska husets ansökan om SAM-förvaltningens kvalitetspris Övriga handlingar - EU-projekt Kvalitetsarbete och kompeteksutveckling Kvalitetsuppföljning Verksamhetsberättelse Kvalitetsuppföljning Verksamhetsplan Sammansträllning, analys av psykosociala arbetsmiljön på Löwenhjelmska huset Kvalitetsuppföljning, utan år Enhet: Tränggården - Hyresgästmöten APT-protokoll Versamhetsberättelser Enkät till föräldrar, god man om hur boendet fungerar 1997

42 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 - Verksamhetsplaner Enkät om boendets inflytande, utan år Enhet: Äppelgården - APT-protokoll från korttidsboendet Protokoll från arbetsledarträffar APT-protokoll Personalmötesprotokoll Inventarielista 1998, Tidningsklipp Enhet: Östra Vintergatan 7 - Protokoll från arbetsledarträffar och APT Protokoll från arbetsledarträffar Protokoll från personalmöte Enhet: Västerängen - APT-protokoll Karlsgatan 50, APT-protokoll Karlsgatan 52, Arbetsledarträffar Arbetsledarträffar Enhet: Västergården - APT-protokoll Personalmöte Verksamhetsplaner "Killmöten" APT-protokoll och personalträffar Verksamhetsberättelser Boendemöten Omsorgens ledningsgrupp - APT-protokoll APT-protokoll, enhetsexpeditionen Verksamhetsberättelse med bokslut 2000 Enhet: Dagcenter - APT-protokoll 1996 Enhet: Drakenbergsgatan 1A - APT-protokoll Enhet: Eklundavägen 6 - APT-protokoll 1996 Enhet: Fritid Kraften

43 Enheternas handlingar, sociala enheter F11 - APT-protokoll, verksamhetsberättelse och Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Projekt, Fritiden för utvecklingsstörda 2000 Enhet: Granrisvägen 27B - APT-protokoll 1995 Enhet: Granrisvägen 46 - APT-protokoll Enhet: Grytängens gruppboende - APT-protokoll 1996 Enhet: Gräsgatan 3A och 3B - APT-protokoll 1996 Enhet: Gräsgatan 5A och 5B - APT-protokoll, vuxengruppen 1996 Enhet: Gräsgatan 7 - APT-protokoll 1996 Enhet: Holmens dagcenter - APT-protokoll Enhet: Hovsta gruppboende - APT-protokoll Enhet: Poesigatan 26a - APT-protokoll 1996 Enhet: Trollbärsgatan 36 - APT-protokoll 1996 Enhet: Korttidsboendet - Protokoll från APT och ledningsgrupp Enhet: Linneagården - APT-protokoll Verksamhetsplaner 1998 Enhet: Markgatans gruppboende - APT-protokoll 1996 Enhet: Mobacka - APT-protokoll Verksamhetsplaner 1998

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro kommun. Stadsservicekontoret.

Örebro kommun. Stadsservicekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Stadsservicekontoret. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1992-1995, handlingar omfattar åren 1990-1999 Organisation Till viss del är Socialnämnden II en

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnd Väster.

Örebro kommun. Socialnämnd Väster. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnd Väster. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingar omfattar tiden 2003-2010 Omorganisation 2003-01-01 I kommunens stora omsorganisation

Läs mer

Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1995-2000, handlingar omfattar tiden 1981-2002 På kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Örebro kommun. Familjeenheten.

Örebro kommun. Familjeenheten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Familjeenheten. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, Handlingarna omfattar åren 1926 - Arbetsuppgifter Familjeenheten handlägger bland annat vårdnads-,

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Örebro kommun. Gymnasienämnden.

Örebro kommun. Gymnasienämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Gymnasienämnden. 2016-04-06 Historik Historik för. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A1c A1d A2 A3 A4 A5 A6 B B1 C C1 D D1 E E1 E1a E1b F F1

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun 1 NR 74 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR...TioHundranämnden GÄLLER FR O M...2006-01-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan.

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1999 - Kvinnerstaskolan övertogs från Örebro Läns Landsting 1999 efter ett regeringsbeslut att alla

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnden 2.

Örebro kommun. Socialnämnden 2. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnden 2. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1982-1991, handlingar omfattar åren 1980-1991 Första sammaträdet Första sammanträdet leddes av ordförande

Läs mer

Örebro kommun. Almby-Norrbyås kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Almby-Norrbyås kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Almby-Norrbyås kommundelsnämnd. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1975-2002 Lokala nämnden för Gällersta/Norrbyås/Ekeby-Almby

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:27 DNR 9.4-020507/09 SID 1 (10) 2009-11-27 Stadsdelsnämnderna BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Samtliga

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Örebro kommun. Programnämnd Social välfärd.

Örebro kommun. Programnämnd Social välfärd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Programnämnd Social välfärd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingar omfattar tiden 2003 - Kommunala omorganisation 2002 I den omfattande

Läs mer

Örebro kommun. Besvärsnämnden.

Örebro kommun. Besvärsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Besvärsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingarna omfattar åren 1971-1975 Efter beslut av stadsfullmäktige upprättades besvärsnämnden

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1980-2002 Ny kommundel Vasa kommundelsnämnd bildades 1983.

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Per Matsson Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I.

Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-1987, handlingar omfattar åren 1983-1989 Nämnden bildades i samband med kommundelsreformen

Läs mer

1179 Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB. Anmärkningar

1179 Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB. Anmärkningar Årsmötesprotokoll A 1 1 1981 1992 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6, A:7 och A:8. Styrelseprotokoll A 2 1970 1998 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Övriga

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SAF 22/16 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 9.3.0 Ta emot ansökningar och anmälningar, utreda och fatta beslut om insatser rörande barn och unga Antagen av social- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Allmän administration inom vd och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Handingar tillhörande allmän administration Diarier Möjlig W3D3 Bevaras Årsvis Papper Diarielistor skrivs ut svis

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst.

Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - handlingar omfattar tiden 2003 - Skolnämnd Sydväst tillkom i den stora organisationsförändring

Läs mer

Örebro kommun. Parknämnden.

Örebro kommun. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Parknämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1985, handlingarna omfattar åren 1970-1989 Parknämndens arkiv är en fortsättning på Örebro stad Parknämndens

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Örebro kommun. Kultur- och medborgarnämnden.

Örebro kommun. Kultur- och medborgarnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kultur- och medborgarnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Handlingar omfattar tiden 1994 - Kultur- och medborgarnämnden bildades i den stora

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

KUNGSGÄRDETS SJUKHUS KUNGSGÄRDETS SJUKHUS

KUNGSGÄRDETS SJUKHUS KUNGSGÄRDETS SJUKHUS ARKIVREDOVISNING FÖR Landstingsarkivet Uppsala län 0-05- HISTORIK ARKIVBILDARE Den 4/ 965 fick Kungsgärdets sjukhus sitt namn, men det var inte förrän Centralepidemisjukhusets Infektionsklinik, som var

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer