Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl Justerande...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande..."

Transkript

1 Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers Gunilla Pettersson (S) Alf Fransson (S) Jonas Nilsson (S) tj.g.ers Karl Järvelä (S) Ester O hara (MP) Sven-Olov Johansson ( C) Hulda Johansson (MP) Mariana Ekberg (M) Lars Muregård (M) Johan Lundgren (FP) Bedros Cicek (KD) Ej tjänstgörande ersättare Elisabet Almqvist (S) Övriga närvarande Said Niklund förvaltningschef K-G Elf områdeschef Malin Hedelin områdeschef Christina Vallgren områdeschef Lisbeth Arrelid sekreterare Anitta Into, områdeschef Soy Falk utvecklingsledare Susann Berg ekonom Göran Cedgård utvecklingsledare Tid och plats för justering Sekreterare Ordförande Gunilla Pettersson Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Lisbeth Arrelid. Lars-Gunnar Andersson Paragrafer 1-14 Justerande... Gunilla Pettersson ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ner Protokollet finns hos Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Lisbeth Arrelid

2 Asn 1 Dnr Ekonomisk avstämning december information Susann Berg, förvaltningens ekonom, ger en kort driftsredovisning av ekonomin gällande december månad. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

3 Asn 2 Dnr 2012/ Ändring i förvaltningschefens delegation med anledning av lagändring i Socialtjänstlagen - stärkt skydd för barn - information Socialtjänstlagen ändras vid årsskiftet. Syftet är att stärka stödet och skyddet för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

4 Asn 3 Dnr Lagändringar gällande stärkt skydd och stöd för barn och unga - information Områdeschef Malin Hedelin ger nämnden information om lagändringar som trätt i kraft vid årsskiftet. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

5 Asn 4 Dnr Val av ledamot till Arbetsmarknads- och integrationsutskottet Arbetsmarknads- och socialnämnden har att välja ny ledamot till Arbetsmarknads- och integrationsutskottet efter Karl Järvelä (S) som har valts till ordförande i utskottet. Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut Erika Parkås (S) väljs till ny ledamot efter Karl Järvelä.

6 Asn 5 Dnr 2012/ Samråd angående förslag till detaljplan för Spikön m fl. öar Byggnads- och trafiknämnden har beslutat samråda om förslag till detaljplan för Spikön m.fl. öar. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en utveckling av Spikön som ett stadsnära parkoch strövområde, tillgängligt för alla. Byggnads- och trafiknämnden beslutade att godkänna ett förslag till program för detaljplan gällande Spikön m fl. öar som underlag för upprättande av detaljplan. I beslutet angavs att kommunstyrelsens yttrande under samrådet skulle bilda underlag för planarbetet. Detta planförslag innehåller ingen konferensanläggning och inte heller någon parkeringsanläggning i vattenområdet väster om klaffbron. En föreslagen restaurang på den norra delen av Prästskedesholmen får en mer flexibel planlösning och det kommer att finnas möjlighet till en publik offentlig verksamhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på förslaget, som medför att tillgängligheten till Spikön m.fl. öar blir god för olika grupper och att det erbjuds olika former av aktiviteter. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås anta förvaltningens synpunkter. Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut Enligt förvaltningens förslag till beslut Paragrafen justeras omedelbart Beslutet exp till Diariet Stadsbyggnadsförvaltningen

7 Asn 6 Dnr 2012/ Sammanställning försörjningsstöd december 2012 En sammanställning över utbetalat försörjningsstöd för december 2012 har lämnats. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

8 Asn 7 Dnr 2013/4-040 Prisjusteringar på utförda tjänster inom Arbetsmarknadsstöd Inom Arbetsmarknadsstöds verksamheter utförs en mängd olika tjänster vilka prissätts av Arbetsmarknads- och Socialnämnden. Dessa tjänster utförs såväl åt privatpersoner som internt åt stadens olika verksamheter. Prissättningen ska harmoniera med andra prisbilder i samhället men även avspegla vilka krav som kan ställas på utförandet utifrån tillgänglighet, kvalitet och snabbhet. De tjänster som erbjuds, utförs i Arbetsmarknadsstöds verksamheter av människor som är inskrivna i olika arbetsmarknadspolitiska program, varför inte samma krav på professionell kvalitet som i samhället i övrigt alltid kan garanteras. Det är alltså inte dessa människors ordinarie yrke att utföra dessa insatser. Yrkande Hulda Johansson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Lars- Gunnar Andersson (S) ställer sig bakom Hulda Johanssons yrkande. Lars Muregård (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag och lämnar in ett skriftligt yrkande. Proposition Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller Hulda Johanssons (MP) yrkande. Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut Nämnden beslutar att höja priserna för utförda tjänster inom Verksamhetsområde Arbetsmarknadsstöd från den 1 februari Västra enheten Blandved från 400 kronor per m 3 inkl moms till 450 kronor per m 3. Björkved i säck från 40 kronor inkl moms till 45 kronor per säck. Returen Biltvätt från 250 kronor inkl moms till 300 kronor. Helrekonditionering från 1625 kronor inkl moms till 1700 kronor.

9 Asn 7 forts Dnr 2013/4-040 Servicelaget Utförda tjänster i hemmet från 65 kronor i timman per person inkl moms till 70 kronor i timman. Reservation Lars Muregård (M), Johan Lundgren (FP), Sven-Olov Johansson (C), Mariana Ekberg (M), Marie-Louise Coon (M), Bedros Cicek (KD) reserverar sig mot förslaget. Beslutet exp till Diariet Ame

10 Asn 8 Dnr Arbetsmarknadsläget Områdeschef K-G Elf delar ut arbetslöshetsstatistik för december Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger statistiken till handlingarna.

11 Asn 9 Statistik hemmaplan, HVB-placeringar, försörjningsstöd, integration Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger statistiken till handlingarna.

12 Asn 10 Omvärldsbevakning Socialtjänsten skall få lämna ut vissa sekretessbelagda uppgifter om unga personer under 21 år till polisen. Vanligt att familjehemsplaceringar avbryts i förtid. Skärpning av kontaktförbud ska underlätta för förföljda kvinnor. SiS utvecklar vårdkedja för skolan. Malmö satsat 20 mkr på höjda löner för socialsekreterare. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger omvärldsbevakningen till handlingarna.

13 Asn 11 Dnr 2012/ Meddelande I pärm för meddelande redovisas skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde. Anmäles och läggs till handlingarna. Redovisning av meddelande godkännes av nämnden.

14 Asn 12 Dnr 2012/ Delegationsanmälningar Anmäles beslut i Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskott för enskilda ärenden , Anmäles ordförandebeslut, delegationsbeslut fattade av ekonomihandläggare, socialsekreterare, alkoholhandläggare, enhetschef, områdeschef. Beslut enligt; SoL socialtjänstlag Lag om introduktionsersättning LVM lag om vård av missbrukare i vissa fall LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare FB föräldrabalk ÄB äktenskapsbalk Alkohollagen NL namnlag Redovisning av delegeringsbesluten godkänns av nämnden.

15 Asn 13 Anmälningsärenden Delegationsbeslut angående utökat tillstånd enligt 8 kap 4 alkohollagen (2010:1622). Imagine Nova AB Dnr 2013/ Delegationsbeslut angående återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 alkohollagen (2010:1622). - Trollhättans Stad, Utbildningsnämnden (Restaurang MåGott, Magnus Åbergsgymnasiet).

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83 Sammanträde Plats och tid ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25 SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83 Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer