Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare."

Transkript

1 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19: Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Sofie Bichler (M) Olli Högström (M) Anette Nord (KD) Marlene Segersson (S) Maria-Pia Neij Anders Einarsson Peter Nilsson Margareta Antonsson Renée Thulin Bengt Odeholm John Nelander Issam Kasra Ordförande V. ordförande Tjänstgörande ersättare Sekreterare Förvaltningschef, 1-14 Avdelningschef, 1-14 Avdelningschef, 1-14 Controller, 1-14 Utvecklingsledare, 1-14 Projektledare, 2 Personalföreträdare, SACO Närvarande Marie Raask Utses att justera Social- och arbetsförvaltningen, Partille, Justeringens plats och tid Maria-Pia Neij Underskrifter Sekreterare Anna Strand Ordförande Marie Raask Partille social- och arbetsnämnd Uppsättande: Nedtagande: Social- och arbetsförvaltningen, Partille ANSLAG/BEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Datum för anslag Protokollet förvaras Annika Dimberg Underskrift

2 2 1 Sammanträdets öppnande Ordförande Anna Strand (C) öppnar dagens sammanträde. 2 Information om "Porten" (SAN/2013:10) Projektledare John Nelander informerar nämnden om Projekt Plug-In. Syftet med projektet är att fånga upp ungdomar mellan år som inte fullföljer gymnasiet och saknar sysselsättning. Nya arbetssätt och insatser ska utvecklas i projektet för att sedan inarbetas i kommunens ordinarie verksamheter. Projektet är tvåårigt och personal från flera förvaltningar deltar i arbetet. Under de sex månader projektet pågått har kontakt etablerats med alla de 64 ungdomar som utgjort målgruppen. I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social-och arbetsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 3 Information om ändringar i Socialtjänstlagen (SAN/2013:6) Nämndsekreterare Maria-Pia Neij informerar nämnden om aktuella lagändringar. Socialtjänstlagen har ändrats för att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar. Barnrättsperspektivet stärks genom att barns rätt till information och rätt att komma till tals ökar samt att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och åtgärder som rör vård och behandling. Vissa ändringar genomförs när det gäller öppenvård och vård utanför hemmet med ökade krav på uppföljning och kontroll av vårdinnehåll. I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.

3 3 4 Ny delegation på grund av ändring i Socialtjänstlagen (SAN/2011:4) Socialtjänstlagen, SoL, samt Offentlighets- och sekretesslagen har ändrats från och med där en del nya paragrafer införts för att stärka barn och ungdomars ställning och deras rätt till skydd och stöd. I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att ändra delegationen för Social- och arbetsnämnden enligt förvaltningens förslag från och med och tills vidare, samt ger Vårdutskottet delegation att besluta om öppenvård för barn över 15 år utan vårdnadshavares samtycke i enlighet med 3 kap. 6a Socialtjänstlagen. 5 Nämndsbudget koncept (SAN/2012:143) Social- och arbetsförvaltningen har sammanställt ett förslag avseende underlag till Nämndsbudget I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till Nämndsbudget och översänder handlingarna till Kommunstyrelsen. 6 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschef Anders Einarsson informerar nämnden om att rekrytering av ny nämndsekreterare är klar. Rekrytering har skett internt och nuvarande socialsekreterare Ylva Friggerdal tillträder när nuvarande nämndesekreterare går i pension i juni i år. En viss omorganisation har genomförts och tjänsten kommer att tillhör administrationen SAF/VOF.

4 4 7 Information av ordförande Ordförande Anna Strand (C) informerar nämnden om att nuvarande förvaltningschef Anders Einarsson kommer att bli förvaltningschef på Samhällsbyggnadskontoret när nuvarande chef slutar sin tjänst 1 april i år. Rekrytering av ny chef kommer nu att påbörjas för Social- och arbetsförvaltningen. 8 Fadderuppdrag Inga aktuella rapporter angående fadderuppdrag. 9 Inkomna handlingar och uppdrag Inkomna och upprättade handlingar perioden redovisas och antecknas till protokollet. 10 Anmälan om beslut Följande beslut anmäls och antecknas till protokollet: Kommunstyrelsens beslut daterat angående ny satsning på Ung Kraft, dnr SAN 2012:144. Yttrande daterat med tillstyrkan till ansökan om antagning i allmänna hemvärnet, dnr SAN 2012:3. 11 Anmälan om beslut i personalärenden Delegationsbeslut i personalärenden i december 2012 fattade av förvaltningschef Anders Einarsson, avdelningschef Gerd Strandén samt enhetschefer Eva Ahlstedt, Suzanne Billberg, Anna-Karin Eglén, Sofia Frederiksen Angervall och Helene Ardestam anmäls och antecknas till protokollet.

5 5 12 Anmälan om protokoll Följande protokoll anmäls och antecknas till protokollet: Förvaltningsråd , och Vårdutskott Övrigt Sofie Bichler (M) anmäls till Dialogseminarium om Hur mår barnen i dagens samhälle 7 mars. Arvode utgår. Hamza Demir (V) efterfrågar om det finns barnfamiljer i Tillsyns- och referensboendet. Avdelningschef Margareta Antonsson meddelar att det för närvarande inte bor barnfamiljer där stadigvarande. Marie Raask (S) väcker fråga om datum för nämndsammanträdet 19 mars som krockar med en inbjudan till Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som berör fullmäktiges ledamöter. Social- och arbetsnämnden ändrar inte sammanträdestiden. 14 Sammanträdets avslutande Ordförande Anna Strand (C) förklarar dagens sammanträde avslutat.