Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25"

Transkript

1 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 21-39, kl Anders Rapp (S) Gunilla Pettersson (S) Alf Fransson (S) Maria Grönberg Eskel (S) Karl Järvelä (S) Marie Gunnarsson (S) tjg ersättare för A Lundh (S) Jennie Olsson (S) tjg ersättare för T Sandberg (V) Sara Andersson (M) tjg ersättare för H Johansson (MP) Mariana Ekberg (M) Lars Muregård (M) Johan Lundgren (FP) Bedros Cicek (KD) Ej tjänstgörande ersättare Sven-Olov Johansson (C) Övriga närvarande Said Niklund, förvaltningschef Anitta Into, områdeschef, Christina Vallgren, områdeschef Susann Berg, ekonom, Göran Cedgård, utvecklingsledare Soy Falk, utvecklingsledare, Evelyn Axelsson, enhetschef, Marita Vesala, enhetschef, 20 Inga-Lill Carlsson, enhetschef, 20 Joakim Valtin, enhetschef, 20 Anders Jansson, alkoholhandläggare, Tina Gillberg, drogförebyggande sam- Anncharlotte Clowers, enhetschef, 28 ordnare, Barbro Isaksson, sekreterare Tid och plats för justering Sekreterare Ordförande Gunilla Pettersson Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Barbro Isaksson. Lars-Gunnar Andersson Paragrafer Justerande... Gunilla Pettersson ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ner Protokollet finns hos Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Barbro Isaksson

2 Asn 14 Rapport i enskilt ärende Sekretess.

3 Asn 15 Dnr 2013/ Internutredning enligt 7 kapitlet 6 socialtjänstlagen (SoL) med anledning av inkommen Lex Sarah-rapport (underlaget sekretess) Arbetsmarknads- och socialnämnden informerades den 21 november 2013 ( 175) om gjord anmälan om missförhållanden, Lex Sarah. Vid sammanträdet den 16 januari ( 3) informerades om utredningen som då pågick. I utredning enligt 7 kapitlet 6 första stycket SoL har utretts vad som skett och vilka åtgärder som har gjorts i aktuellt ärende. Utredaren bedömer att förvaltningen har agerat snabbt, genomfört adekvata åtgärder och även agerat förebyggande i och med handledning. Förvaltningen kan inte anses ha brustit då händelserna ligger utanför förvaltningens kontroll. Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig bakom informationen och godkänner internutredningen. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Malin Hedelin, områdeschef Evelyn Axelsson, enhetschef Göran Cedgård, utvecklingsledare

4 Asn 16 Dnr 2013/ Internutredning enligt 7 kapitlet 6 socialtjänstlagen (SoL) med anledning av inkommen Lex Sarah-rapport (underlaget sekretess) Arbetsmarknads- och socialnämnden informerades den 19 december 2013 ( 196) om gjord anmälan om missförhållanden, Lex Sarah. I utredning enligt 7 kapitlet 6 första stycket SoL har utretts vad som skett och vilka åtgärder som har gjorts i aktuellt ärende. Utredaren bedömer att aktuell person i ärendet inte har lidit men av händelsen. Förvaltningen kommer att införa rutiner för stickprovskontroller för att höja kvalitén och tillförlitligheten. På grund av ärendets karaktär anser utredaren det vara befogat att anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för en vidare bedömning. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner internutredningen och anmäler ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för en vidare bedömning. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Inspektionen för vård och omsorg Malin Hedelin, områdeschef Göran Cedgård, utvecklingsledare

5 Asn 17 Dnr 2014/ Anmälan enligt 14 kapitlet 3 socialtjänstlagen (SoL) om missförhållanden, Lex Sarah (underlaget sekretess) En anmälan enligt 14 kapitlet 3 SoL om missförhållanden, Lex Sarah, har gjorts av ansvarig områdeschef. Åtgärder har vidtagits i det aktuella ärendet. Utredning enligt 7 kapitlet 6 första stycket SoL har påbörjats som ska reda ut orsaken till eventuella missförhållanden samt åtgärder för att förhindra att liknande händelser sker igen. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner vidtagna åtgärder och lägger informationen till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Göran Cedgård, utvecklingsledare

6 Asn 18 Dnr 2014/ Anmälan enligt 14 kapitlet 3 socialtjänstlagen (SoL) om missförhållanden, Lex Sarah (underlaget sekretess) En anmälan enligt 14 kapitlet 3 SoL om missförhållanden, Lex Sarah, har gjorts av ansvarig områdeschef. Åtgärder har vidtagits i det aktuella ärendet. Utredning enligt 7 kapitlet 6 första stycket SoL har påbörjats som ska reda ut orsaken till eventuella missförhållanden samt åtgärder för att förhindra att liknande händelser sker igen. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner vidtagna åtgärder och lägger informationen till handlingarna. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Göran Cedgård, utvecklingsledare

7 Asn 19 Dnr 2013/ Rapport ej verkställda beslut kvartal fyra 2013 till kommunens revisorer (underlaget sekretess) Kommunen är skyldig att rapportera till kommunens revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg angående gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt avbrott i verkställigheten. Vidare skall nämnden ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapport för kvartal fyra 2013 har tagits fram till kommunens revisorer. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar framtagen rapport till kommunens revisorer. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Kommunens revisorer

8 Asn 20 Papperslösa flyktingar och hemlösa EUmedborgare - information Enhetschef Marita Vesala informerar om lagstiftning och regler som gäller för EU- och ESS-medborgare som vistas i Sverige, bland annat när det gäller rätt till försörjningsstöd. Enhetschef Inga-Lill Carlsson redogör för de papperslösa barnens situation i Trollhättans Stad, utifrån gällande lagstiftning, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt barnkonventionen. Det uppstår ibland svårigheter i ärenden när det gäller dessa barn då lagstiftningen i en del fastslår att avvisning från Sverige ska ske, medan annan lagstiftning ger rätt till stöd utifrån exempelvis behov som inte kan tillgodoses i det ursprungliga hemlandet. Kommunerna skiljer sig åt i hur man beslutar i ärenden med denna problematik. Trollhättans Stad har hittills varit restriktiv men antalet ärenden kan komma att öka då det finns förfrågningar från andra parter i samhället om stöd från kommunen. Sara Andersson (M) ser detta som en fråga att diskutera vidare, i de olika partigrupperna. Ordföranden Lars-Gunnar Andersson (S) instämmer i detta. Informationen läggs till handlingarna.

9 Asn 21 Dnr 2013/ Meddelande av varning enligt tobakslagen A Al-Hasmouty Ali Al-Hasmouty har genom att i näringsverksamhet tillhandahålla illegal tobak till konsumenter brutit mot 11 tobakslagen och bör med anledning av detta meddelas en varning enligt tobakslagen. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att Ali Al-Hasmouty med enskild firma, pnr, meddelas en varning i enlighet med 20 a tobakslagen (1993:581). Enligt förvaltningens förslag till beslut. Hur man överklagar, se bilaga. Anders Jansson, alkoholhandläggare A Al-Hasmouty

10 Asn 22 Dnr 2013/ Meddelande av varning enligt tobakslagen B M Mohamad Bahjat Mobarak Mohamad har genom att i näringsverksamhet tillhandahålla illegal tobak till konsumenter brutit mot 11 tobakslagen och bör med anledning av detta meddelas en varning enligt tobakslagen. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att Bahjat Mobarak Mohamad med enskild firma, pnr, meddelas en varning i enlighet med 20 a tobakslagen (1993:581). Enligt förvaltningens förslag till beslut. Hur man överklagar, se bilaga. Anders Jansson, alkoholhandläggare B M Mohamad

11 Asn 23 Dnr 2013/ Meddelande av varning enligt tobakslagen E Samou Emad Samou har genom att i näringsverksamhet tillhandahålla illegal tobak till konsumenter brutit mot 11 tobakslagen och bör med anledning av detta meddelas en varning enligt tobakslagen. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att Emad Samou med enskild firma, pnr, meddelas en varning i enlighet med 20 a tobakslagen (1993:581). Enligt förvaltningens förslag till beslut. Hur man överklagar, se bilaga. Anders Jansson, alkoholhandläggare E Samou

12 Asn 24 Dnr 2013/ Motion Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte, dnr KS 2013/436 Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med rubriken Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte, dnr KS 2013/436. Motionären föreslår att möjligheten till narkotikafria miljöer i skolan så långt som möjligt ska bejakas och att det är skolledningen som får avgöra om behovet av narkotikahundar finns. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen anser att alla barn och unga ska kunna vistas i miljöer som är drogfria. I allt väsentligt råder samma situation som då tidigare motioner i samma ärende behandlats och förvaltningarna finner inte att det tillvägagångssätt som används i Landskrona förändrar tidigare ställningstaganden. Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar att var för sig ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkanden Johan Lundgren (FP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller motionen. Erica Parkås (S) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Proposition Ordföranden ställer proposition på i tur och ordning förvaltningens förslag och Johan Lundgrens (FP) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Forts.

13 Forts. Asn 24 Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar att var för sig ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Johan Lundgren (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsen Utbildningsförvaltningen Tina Gillberg, drogförebyggande samordnare

14 Asn 25 Dnr 2013/ Motion Inför certifiering för drogfri skola, KS 2013/468 Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion mot Narkotika del 2 med rubriken Inför certifiering för drogfri skola, dnr KS 2013/468. De kravdokument som ställs för att bli certifierad finns nedtecknade i dokumentet Certifiering för en drogfri skola/verksamhet RS 2360:2013. Denna standard har som syfte att förebygga att barn och ungdomar fastnar i någon form av missbruk. SFK Certifiering framhåller också att standarden hjälper skolledningen att arbeta systematiskt med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användningen av droger inom skolan. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen anser att det är av stor vikt att skapa en drogfri miljö i våra skolor. Trots detta ser förvaltningarna inte i dagsläget någon möjlighet att genomföra en certifiering av skolorna vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt. Arbetet för en drogfri skola bedrivs överallt, men på olika sätt, utifrån skolornas och skolområdenas olika förutsättningar. Då intresset för det förebyggande arbetet ökat, föreslås Utbildningsförvaltningen få uppdraget att särskilt beskriva och följa upp detta i samband med årsbokslutet för Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar var för sig att ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkanden Johan Lundgren (FP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller motionen. Forts.

15 Forts. Asn 25 Erica Parkås (S) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Proposition Ordföranden ställer proposition på i tur och ordning förvaltningens förslag och Johan Lundgrens (FP) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Arbetsmarknads- och socialnämnden och Utbildningsnämnden beslutar var för sig att ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Tina Gillberg, drogförebyggande samordnare

16 Asn 26 Dnr 2013/ Yttrande över motion Toleransprojektet i Trollhättans skolor och fritidsgårdsverksamhet KS 2013/527 Vid kommunfullmäktiges sammanträde anmäldes en motion från Hulda Johansson (MP) och Esther O Hara (MP), Toleransprojekt i Trollhättans skolor och fritidsverksamhet. Motionen har remitterats till Arbetsmarknads- och socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Utbildningsnämnden för yttrande. Bakgrunden till motionen är att motionärerna ser en tydlig risk i Trollhättan för en ökning av intolerans och hatbrott mellan olika grupper i staden. I motionen yrkas därför att Trollhättans Stad påbörjar ett toleransprojekt i likhet med Kungälvsmodellen samt att ett långsiktigt arbete ska planeras och drivas i Trollhättans skolor och fritidsgårdar där barn och ungdomar lär sig tolerera och respektera varandra. Samarbete i projektet ska ske mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Frågor angående respekt och tolerans är mycket viktiga att arbeta med inom alla grupper och områden. Inom Trollhättans Stad görs kontinuerligt, i förebyggande syfte, en rad åtgärder på flera olika nivåer och genom olika metoder. Flera av metoderna har gemensamma drag med innehållet i Toleransprojektet och riktar sig också mot grupper av ungdomar. Bedömningen att de metoder som finns att tillgå och det arbetet som bedrivs utifrån tillgängliga resurser i nuläget är tillfredställande. Åtgärder och metoder är ständigt föremål för utveckling och omprövning. Arbetsmarknads- och socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden beslutar var för sig att föreslå Kommunstyrelsen besluta: Motionen avslås i de delar (första och tredje att-satsen) som avser påbörjandet av ett toleransprojekt i likhet med Kungälvsmodellen. Forts.

17 Forts. Asn 26 Motionen anses behandlad i den del som avser frågan om ett långsiktigt arbete i Trollhättans skolor och fritidsgårdar, där barn och ungdomar lär sig respektera varandra. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Soy Falk, utvecklingsledare

18 Asn 27 Dnr 2013/ Verksamhetsredogörelse 2013 Arbetsmarknads- och socialnämnden Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott mot budget på kr (exkluderat extra anslag för insatser till arbetslösa ungdomar kr). Socialtjänstens underskott uppgår till -3,4 miljoner kronor, där försörjningsstöd svarar för -2,8 miljoner kronor. Kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat med 11,5 miljoner kronor jämfört med föregående år och överskott redovisas med kr. Kostnaderna för familjehem har ökat och kostnader redovisas till kr över budget. Kostnaderna för öppenvård/boende samt gemensam verksamhet socialtjänst uppgår till -1,5 miljoner kronor. Arbetsmarknadsstöd uppvisar ett överskott på kr (exkluderat föreslagen ombudgetering). Konsument samt ledning stödverksamhet redovisar ett nollresultat Investeringsredovisningen visar på ett överskott mot budget på kr, samtliga planerade investeringar har genomförts under året. Av nämndens nio fullmäktigeuppdrag redovisas åtta stycken med full måluppfyllelse. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att överskott på kr för insatser riktade till arbetslösa ungdomar ombudgeteras till Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att nämndens underskott 2013 motsvarande kr samt nämndens ingående fond motsvarande kr, totalt kr nollställs i bokslutet. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen till kommunstyrelsen. Forts.

19 Forts. Asn 27 Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att överskott på kr för insatser riktade till arbetslösa ungdomar ombudgeteras till Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att nämndens underskott 2013 motsvarande kr samt nämndens ingående fond motsvarande kr, totalt kr nollställs i bokslutet. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Susann Berg, ekonom

20 Asn 28 Dnr 2014/ Yttrande med anledning av remiss KS 2014/30 Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013/78) Justitiedepartementet har till Trollhättans Stad översänt Betänkande av utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013/78) för yttrande. Remissen har överlämnats till Arbetsmarknads- och socialnämnden för beredning av yttrandet. Utredningen om överskuldsättning har haft som uppdrag att föreslå en åtgärdsinriktad strategi för att motverka överskuldsättning. I utredningen har ingått att analysera de problem som olika grader av skuldsättning medför samt att kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning, med särskilt beaktande till situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer. I förslaget till yttrande till Kommunstyrelsen ingår synpunkter från Ekonomikontoret, under punkten En mer kraftfull budget- och skuldrådgivning. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen Anncharlotte Clowers, enhetschef Soy Falk, utvecklingsledare

21 Asn 29 Dnr 2014/ Ändring i Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden Kommunstyrelsen beslutar den 4 december 2013 ( 232) om överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn. Överenskommelsen innebär anordnande av boende för ensamkommande barn, såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd. Boendet ska vara ett hem för vård och boende och drivas i egen regi. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ges ansvaret för boendet och detta ska föras in i nämndens reglemente som beslutas av kommunfullmäktige. Det utökade ansvaret för nämnden innebär att ett tillägg av paragraf behöver göras i nuvarande reglemente under Rubriken Nämndens verksamhet. Arbetsmarknads- och socialnämnden hemställer hos kommunstyrelse och kommunfullmäktige om följande tillägg, ny 10, i Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden: 10 Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunalt hem för vård och boende för ensamkommande barn. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen

22 Asn 30 Dnr 2014/ Bestämmelser försörjningsstöd 2014 Bestämmelserna avseende handläggning av försörjningsstöd har reviderats. Arbetsmarknads- och socialnämnden har att besluta om föreslagna förändringar som gäller från och med 1 januari Bestämmelser avseende handläggning av försörjningsstöd 2014 med gjorda förändringar godkänns. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Christina Vallgren, områdeschef

23 Asn 31 Dnr 2013/ Rapport ej verkställda beslut kvartal fyra 2013 till kommunfullmäktige Kommunen är skyldig att rapportera till kommunfullmäktige och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg angående gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt avbrott i verkställigheten. Vidare skall nämnden ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift Rapport för kvartal fyra 2013 har tagits fram till kommunfullmäktige. Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar framtagen rapport till kommunfullmäktige. Enligt förvaltningens förslag till beslut. Kommunfullmäktige

24 Asn 32 Dnr 2014/ Val av ledamot i arbetsmarknads- och integrationsutskottet Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ( 30) väljs ledamöter och ersättare i utskotten av nämnden, bland dess ledamöter och ersättare. Nämnden har att välja ny ledamot i arbetsmarknads- och integrationsutskottet då Alf Fransson (S) avsagt sig uppdraget. Förslag till beslut på sammanträdet Erica Parkås (S) föreslår att nuvarande ersättare i utskottet Andreas Lundh (S) väljs till ny ledamot och att Jonas Nilsson (S) väljs till ny ersättare i utskottet. Andreas Lundh (S) väljs till ny ledamot och Jonas Nilsson (S) till ny ersättare i arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Andreas Lundh Jonas Nilsson Camilla Zetterström, Kommunstyrelsen förvaltning

25 Asn 33 Arbetsmarknadsläget Statistiken visar att den totala arbetslösheten fortsätter att minska i Trollhättans Stad och var i januari 15,3 % jämfört med 15,8 % i december. Även ungdomsarbetslösheten har minskat från 29,4 % i december till 24,7 % i januari. Statistiken läggs till handlingarna.

26 Asn 34 Dnr 2014/ Sammanställning försörjningsstöd januari 2014 Områdeschef Christina Vallgren redogör för sammanställningen över utbetalt försörjningsstöd under januari Kostnaden i januari är cirka kr och jämfört med december är detta en minskning med cirka kr. Kostnaderna har även sjunkit jämfört med januari månad Sammanställningen läggs till handlingarna.

27 Asn 35 Statistik hemmaplan, HVB-placeringar, försörjningsstöd och integration Statistik avseende hemmaplansinsatser, HVB-placering, försörjningsstöd och integration presenteras. Statistiken läggs till handlingarna.

28 Asn 36 Omvärldsbevakning Aktuella rapporter, lagförslag, förändringar i regelverk samt kartläggningar som berör nämndens verksamhetsområden presenteras. Vid föregående sammanträdes ställdes frågor kring dödlighet relaterat till narkotika- och alkoholanvändning samt antalet ärenden rörande våld i nära relation som klaras upp. Svar i form av statistik presenteras.

29 Asn 37 Dnr 2014/ Meddelanden I meddelandelistan redovisas skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 13 februari. Listan över anmälda skrivelser och meddelanden godkänns. Enligt förvaltningens förslag till beslut.

30 Asn 38 Dnr 2014/ Delegationsanmälningar Beslut i Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskott 10 respektive 23 januari för enskilda ärenden anmäls. Ordförandebeslut, och delegationsbeslut fattade under perioden 1-31 januari 2014 av ekonomihandläggare, socialsekreterare, enhetschef, områdeschef respektive förvaltningschef anmäls. Beslut enligt: SoL socialtjänstlag LVM lag om vård av missbrukare i vissa fall LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LUL lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare FB föräldrabalk ÄB äktenskapsbalk NL namnlag. Beslut fattade med stöd av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning (utöver ovanstående lagar) enligt förteckning till dagens sammanträde, anmäls. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. Enligt förvaltningens förslag till beslut.

31 Asn 39 Dödsboanmälan - delegationsanmälning Sekretess.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014 SIGNERAD 2014-03-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-03-25 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer