Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur"

Transkript

1 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson, Agneta & Bing, Vibeke (2011) Familjecentralen. Mervärde för alla föräldrar genom samlokalisering? Socialmedicinsk tidskrift 2/2011. Abrahamsson, Agneta & Bing, Vibeke (2011) Föräldraskapande och professionell följsamhet på familjecentralers öppna förskolor en programteori. Socialmedicinsk tidskrift 2/2011. Abrahamsson, Emelie & Lauri, Ingela (2009) Barn i behov av särskilt stöd en studie om arbetet i förskolan. Uppsats i pedagogik med didaktisk inriktning. Örebro universitet. Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. Agerberg, Miki (2004) Kidnappad hjärna. En bok om missbruk och beroende. Studentlitteratur. Ahlgren, Maud (2004) Anonyma Alkoholister. En möjlighet att se nyktert på tillvaron. Magisteruppsats, institutionen för socialt arbete. Ersta Sköndal Högskola. Sköndal. Ahlström, Gerd (2007) Experiences of loss and chronic sorrow in persons with severe chronic illness. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 16, Ahlström, Gerd & Davidsson, Solveig (2000) Tre kärnfulla berättelser Anhörigas uppfattning vad assistans innebär för den funktionshindrade och hur de etiska värdegrunderna i LSS tillämpas. Mementum. Rapportserie från FoU-enheten, Psykiatri och habilitering, nr 24. Örebro läns landsting. Ahnve, Karin (1989) Stjärnhimmel. Verbum förlag. Ahnve, Karin (1991) Mi mam ännu ett år med Olof. Cordia förlag. Alanen, Leena (2001) Childhood as a generational condition: Children s daily lives in a central Finland town. Ingår i Alanen, Leena & Mayall, Berry (red) Conceptualizing childadult relations. London: Routledge. Aldridge, Jo & Becker, Saul (2003) Children caring for parents with mental illness: perspectives of young carers, parents and professionals. The Policy Press. Aldridge, Jo & Becker Saul (1996) Disability Rights and the denial of Young Carers. The dangers of zero-sum arguments. Critical Social Policy, vol. 16. No 48, Ali, Lilas, Ahlström Hedman, Britt, Krevers, Barbro, Skärsäter, Ingela (2011) Daily life for young adults who care for a person with mental illness: a qualitative stydy. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Alwin, Anne-Marie (2008) Ensam på insida syskon berättar. Bokförlaget Cura AB. Stockholm. Anastopoulus, Artur, Guevremont, David, Shelton, Terri & DuPaul, George (1992) Parenting stress among families of children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Abnormal Child Psychology 20: Andrae, Karin (2010) Vuxna barngruppen i Gävle. Fokus på anhöriga, nr 18. Socialstyrelsen. Andrae, Karin (2005) Barn og ungdom som pårörende Hur det är att växa upp med kroniskt psykiskt sjuk förälder? I tidningen Omsorg 4/

2 Andersen, Tom (1994) Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. Mareld. Stockholm. Andersen, Tom (1990) Reflektoiva työryhmä. Keskustelu ja Meta-keskustelu kliinisessä työskentelyssä. Perheterapia 1/90. Andershed, Henrik & Andershed, Anna-Karin (2005) Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger forskningen? Forskningsöversikt, IMS/Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. Stockholm: Förlagshuset Gothia. Andersson Andalibi, Lena, Hagekull, Berit & Bremberg, Sven (2003) Föräldrastöd i Sverige år Delrapport från Regeringsuppdraget Föräldrastöd. Rapport nr 2003:08. Statens folkhälsoinstitut. Andersson, Egil & Lavenius Maria (1997) Döva och gravt hörselskadade ungdomars sociala identitet och självvärdering. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2, Andersson, Fia (2007) Att utmana erfarenheter kunskapsutveckling i en forskningscirkel. Stockholm: Stockholms universitet. Andersson, Gunnel (2009) Vardagsliv och boendestöd en studie om människor med psykiska funktionshinder. Rapport i socialt arbete nr 131. Stockholms universitet Andersson, Gunvor & Rasmusson, Bodil (2006) Fosterbarns perspektiv på socialtjänstens företrädare. Socialmedicinsk tidskrift 2006, årgång 83 häfte 1. Andersson, Gunvor (2001) Barns vardagsliv i familjehem. I Bäck-Wiklund, M & Lundström, T. (red) Barns vardag i det senmorderna samhället. Stockholm: Natur och kultur. Andersson, Gunvor (1999) Children in residential and foster care a Swedish example. International Journal of Social Welfare, vol. 5, nr 1, Andersson, Gunvor (1998) Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 5, nr 1, Andersson, Gunvor (1995) Barn i samhällsvård. Studentlitteratur. Lund. Andersson, Gunvor (1992) Stöd och avlastning: om insatsen kontaktperson/- familj. Socialhögskolan. Lund. Andersson, Gunvor (1984) Små barn på barnhem. Liber förlag/gleerup. Malmö. Andersson, Gunvor & Bangura Arvidsson, Maria (2001) Vad vet vi om insatsen kontaktperson/familj? Rapport 2001:1, Socialhögskolan, Lunds universitet. Andersson, Irene (2011) Min syster fick Alzheimer om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv. Gothia. Anderson, Lotta (2002) Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Forskarutbildningen i pedagogik. Lärarutbildningen, Malmö högskola. Andersson, Kjell & Bergman, Rebecka (2008) Närstående och sjuka personers erfarenheter av att leva med kronisk sorg. En systematisk litteraturöversikt. C-uppsats. Institutionen för hälsovetenskap. Luleå tekniska universitet. Andersson, Kristina & Östman, Margareta (1997) Att vara anhörig med speciellt fokus på föräldrar till psykiskt långtidssjuka personer. Socialmedicinsk tidskrift nr 4, Andersson, Petra Lilja (2011) Vi som skulle bli gamla tillsammans: när gentekniken låter oss se in i framtiden. Natur & Kultur. 2

3 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Föreningen Balans (1999) Balansgång om depressioner och manier. Manodepressiva och anhöriga berättar om sjukdomen. Anderson, Carol, Reiss, Douglas J & Hogarty, Gerard E (1990) Patienter med schizofreni och deras familjer: om samarbetet mellan terapeuter, patienter och anhöriga enligt familjeinterventionsmodellen: teori och praktisk handling. Stockholm: Wahlström och Widstrand. Orig. Anderson C, Reiss D, Hogarty G (1986) Schizophrenia and family. A parctioner s guide to psychoeducation and management. New York. Guilford Press Andreasson, Laine & Litzén, Marie.Louise (2004) Föräldrarummet. Om erfarenheter från en gruppverksamhet för kvinnor med beroendeproblematik i familjen. FoU i Väst, Forskning och utveckling inom välfärdsområdet i Göteborgsregionen. Annunen, P & Stensson, S (1992) Nätverksarbete efter hjärnskada. Rapport till socialstyrelsen. Stockholm. Anspach, Renee (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. Social Science and Medicine 13 A: Antelius, Eleonor (2009) Differens Voices Different Stories. Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage. Linköping Studies in Arts and Science No Dissertations on Health and Society. Linköpings universitet. Antonovsky, Aaron (1991) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. Antonson, Sivert (2002) Stödets betydelse supported employment I kampen för arbete och att bryta sin utsatthet. Örebro: Örebro universitet. Arman, Rebecka & Lindahl, Lisbeth (2005) Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv. Delrapport 1. FoU i Väst. Rapport 2005:3. Göteborgs kommunalförbund. Axelsson-Östman, Margareta & Johansson, Kristina (1995) Barn till psykiskt sjuk måste få ökat stöd. Läkartidningen. Vol. 92 nr 42, Axelsson-Östman, Margareta & Johansson, Kristina (1994) Anhörigas situation i ett femårsperspektiv. Socialmedicinsk tidskrift, nr 10, s Asarnow, Joan Rosenbaum (1988) Children at risk for schizophrenia: Converging lines of evidence. Schizophrenia Bulletin. 1988, 14 (4) Asklund, Lis (1986) Uppbrott. Stockholm: Norstedts. Ask Torvik, Fartein & Rognmo, Kamilla (2011) Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmissbruk: omfang og konsekvenser. Rapport 2011:4. Oslo: Nasjonalt folkhelseinstitutt. Arnhof, Ylva (2008) Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Rapport 2008:13. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Attwood, Tony (2004) Om Aspergers syndrom en vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur. Backenroth-Ohsako, Gunnel (2001) Kulturmöten mellan döva och hörande på arbetslivets arena. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 4, Bager, Börje (2003) Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering. Läkartidningen nr 1-2 vol

4 Baker, Bruce, Heller, Tracy, Blacher, Jan & Pfeiffer, Steven (1995) Staff attitudes toward family involvement I residential treatment centers for children. Psychiatric Services, 46 (1), Baker, David (1994) Parenting stress and ADHD: A comparison of mothers and fathers. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 2: Baker, David & McCal, Kevin (1995) Parenting stress in parents of children with attention deficit hyperacitivity disorder and parents of learning disabilities. Journal of Child and Family Studies 4: Bakk, Ann (2006) Att vara förälder. Ingår i Bakk & Grunewald (red.) Omsorgsboken. En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder. Stockholm: Liber. Bakk, Ann & Grunewald, Karl (2006) Omsorgsboken. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber. Den första upplagan utkom Barkley, R. (1997) Defiant Children. A Clinician s Guide to Assessment and Parenting Training. New York: Guilford Press. Barkley, R. (1996) Attention-deficit/hyperactivity disorder. In Child Psychopathology, Mash, E., Barkeley, R. (eds) New York: Guilford Press. Barrera, M., Fleming, C. F., Khan, F. S. (2004) The role of emotional social support in the psychological adjustment of siblings of children with cancer. Child Care Health Dev. 30 (2) Barron, Judy & Barron, Sean (1992) Pojken innanför mor och son om hans autism. Stockholm: Bonnier Alba. Barron, Karin, Michailakis, Dimitris & Söder, Mårten (2000) Funktionshindrade och den offentliga hjälpapparaten. I Szebehely (red) Välfärd, vård och omsorg. SOU 2000:38 (s ). Sockholm: Frizes. Barron, Karin (1997) Disability and Gender. Autonomy as an Indication of Adulthood. Avhandling från Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis. Beale-Pertl, Solveig & Åberg, Lillemor (2008) Från patientfokus till multifokus. Mångpartiskhet som en väg till ökad kommunikation inom det sociala nätverket. FoUenheten, Psykiatri Södra Stockholm. Stockholms läns sjukvårdsområde. Becker, Saul, Aldridge, Jo & Dearden, Chris (1998) Young Carers and their families. Blackwell Science. Beckman, Monica (1996) Smärtkraft. Natur och Kultur. Beckman, Vanna (1997) Projektet: Att leva med barn med DAMP, dyslexi och Aspergers syndrom. Cura. Bengstsson, Hans (2004) Vägen till personlig assistans. Ingår i Personlig assistans, (red) Kerstin Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur. Bengtsson-Tops, Anita (2004) Vi är många. Övergrepp mot kvinnor som använder psykiatrin. En omfångsstudie. Hägersten: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Bengtsson-Tops, Anita (2001) Severy mentally ill individuals living in the community. Lund: Lunds universitet. 4

5 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Bennet, Monica, Johansson, Elaine & Wrenne, Hans (1983) Fosterhem och elevhem för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar. Utveckling av uppväxtmiljöer utanför det biologiska hemmet. Delrapport 2. Institutionen för pedagogik. Göteborgs universitet. Beresford, Bryony A (1994) Resources and Strategies: How Parents Cope with the Care of a Disabled Child. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol 35 no 1 pp Berg Eklundh, Lotta (2010) Kontaktfamilj. En förebyggande stödinsats eller mellanvård? Licentiatsavhandling. Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet. Bergmark, Anders & Oscarsson, Lars (2000) Några behandlingsperspektiv och metoder inom alkoholvården. Ingår i Behandling av alkoholproblem. En kunskapsöversikt. Utarbetat av en expertgrupp inom CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete. Liber. Bergmark, Åke & Lundström, Tommy (1998) Metoder i socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift, 4, Berggren, Katarina (2007) Kronisk sorg vid MS. Intervju med Ann-Kristin Isaksson. Omvårdnadsmagasinet nr Bergstrand, Bengt Olof (2009) LSS och LASS. Stöd och service till vissa funktionshindrade Höganäs: Bokförlaget Kommunlitteratur AB. Bergström, Annelie & Svernhammar, Sandra (2010) Ett aktivt syskonskap. Fyra personers upplevelse av att växa upp med ett syskon med diagnosen Asperger syndrom. C-uppsats. Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet. Bergström, Ingela, Blusi, Madeleine & Höjer, Catharina (2010) Utvärdering av ACTION. Anhörigstöd i glesbygd. Hjälpmedelsinstitutet. Bergvall, Barbro (1992) Hjärnskadad i vuxen ålder. Funktionsnedsättningar hos personer med plötsligt förvärvad, svår traumatisk hjärnskada. Ala-rapport 67/720. Stiftelsen ALA. Bernehäll Claesson, Inger (2004) Vardagens villkor för familjer med barn med funktionshinder Familjestöd. Licentiatuppsats i pedagogik 23. Institutionen för Individ, omvärld och lärande. Lärarhögskolan i Stockholm. Bernehäll Claesson, Inger (2003) Det är bara att kämpa på. Barns upplevelser av habilitering, skola och fritid samt kommentarer från föräldrar. Forskningsrapport 34. Institutionen för Individ, omvärld och lärande. Lärarhögskolan i Stockholm. Bilius, Kristina (2011) Vardagstips för synskadade. Synskadades Riksförbund. (Första upplagan utkom 1998) Bille, Bo & Olow, Ingemar (1999) (red.) Barnhabilitering vid rörelsehinder. Almqvist & Wiksell Förlag AB. Bille, Bo & Olow, Ingemar (1999) Barnhabiliteringens historia, utveckling och organisation. Ingår i Barnhabilitering vid rörelsehinder. Almqvist & Wiksell Förlag AB. Björck-Åkesson, Eva (2009) Specialpedagogik i förskolan. Ingår i Sandström, Anette (red) Med sikte på förskolan barn i behov av stöd, s Lund: Studentlitteratur. Björkman, Tommy (2000) Case management for individuals with severe mental illness. Doktorsavhandling, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lund. Björkman, Tommy (2005) Case Management. I Brunt & Hansson (red), Att leva med psykiska funktionshinder livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur. 5

6 Björnberg, Ulla & Bäck-Wiklund, Margareta (1990) Vardagslivets organisering i familj och närsamhälle. Göteborg: Daidalos. Blattner, Bruce (1993) Twenty-Eight Years Later. In Making Cange. Family Voices on Living with Disabilities. Spiegle & van den Pol.) Blid, Evy & Lindberg, Marianne (2004) Lekotek från idé till verklighet. Föreningen för specialpedagoger inom Habilitering och Lekotek (SFHL). Blideman, Bo & Laurelii, Eva (2008) Sociala företag vidgar arbetsmarknaden. Stockholm: Kommentus. Blomberg, Barbro (2006) Inklusion eller illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna personer med utvecklingsstörning. Studier i Socialt arbete, Umeå universitet. Blomgren, Frida (2010) Annorlunda syskon. Syskon med funktionshinder. Ica Bokförlag. Boethius, Gunilla & Rydlund, Christina (1998) Lycklig varannan onsdag DAMP-mammor berättar. Cura. Bohlin, Ulla (2009) Habilitering i fokus. En människobehandlande organisation och dess utmaningar. Avhandling i socialt arbete. Lunds universitet. Bolin, Greta (1956) Mitt barn är annorlunda. Stockholm: Rabén & Sjögren. Booth, Tim & Booth, Wendy (2000) Against the Odds: Growing Up With Parents Who Have Learning Difficulties. Mental Retardation. Vol 38 (1) Booth, Tim & Booth, Wendy (1998) Growing up with parents who have learning difficulties. London: Routledge. Borggren, L (1996) Anhörigstudie. Belastning på föräldrar till barn med schizofreni. Psykiatrins forsknings- och utvecklingsenhet. Rapport 1, Örebro läns landsting. Borgström, Eva & Carlberg, AnnCharlotte (2010) Till mångas nytta: om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar. Rapport från Allmänna Arvsfonden och FUB: för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Stockholm: Riksförbundet FUB. Boström, Gunnel (2008) Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland personer med funktionsnedsättning. Rapport 2008:17. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Bowlby, John (1961) Process of mourning. International Journal of Psychoanalysis, 42, Bowlby, John (1951) Maternal care and mental health, Geneva, WHO. London: HMSO. Bratt, Berneen (1989) No Time for Jello: One family s experiences with the Doman-Delacato Patterin Program. New York: Bookline Books. Bremberg, Sven (red) (2004) Nya verktyg för föräldrar. Slutrapport från uppdrag om föräldrastöd, rapport 2004:49. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Brickman, Philip, Rabinowitz, Vita Carulli, Karuza, Jurgis Jr., Coates, Dan, Cohn, Ellen, Kidder, Louise (1982) Models of Helping and coping. American Psychologist, Vol 37 (4), Apr 1982, Brinker, Richard P., Seifer, Ronald & Sameroff Arnold, J. (1994) Relations among maternal stress, cognitive development and the early intervention in middle- and low-ses infants with developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 98,

7 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Brodin, Jane & Fasth, Åsa (1999) Habilitation, support and service for young people with motor disabilities. A Swedish perspective. International Journal of Rehabilitation Research. Vol. 24 (4) pp Brodin, Jane, Claesson, Inger & Paulin, Sanja (1998) FamiljeStödsprojektet en modell för avlösarservice. WRP International. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för specialpedagogik. Brodin, Jane (1995) Avlösarservice som stöd till familjer med barn med funktionsnedsättningar. En enkätstudie i 245 kommuner. Familjestödsprojektet. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för specialpedagogik. Brodin, Jane & Lindberg, Marianne (1988) Avlösarservice en rättighet eller ett privilegium. WRP International. Lärarhögskolan i Stockholm. Brodin, Jane (1991) Att tolka barns signaler: gravt utvecklingsstörda flerhandikappade barns lek och kommunikation. Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen. Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (2007) Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans vardag. Stockholm: Liber AB. Broberg, Anders, Risholm-Mothander, Pia, Granqvist, Pehr, Ivarsson, Thord (2008) Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur & Kultur. Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias (1991) Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige. Gidlunds bokförlag. Brockstedt, Håkan (2006) Begåvningshandikappet. Ingår i Omsorgsboken. En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder. ( red.) Bakk & Grunewald. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber. Brofenbrenner, Urie (1979) Contexts of child rearing-problems and prospects. American Psychologist, 34, Bromark, Kristina, Det borde vara kramar på recept en utvärdering av den enskildes inflytande i vård- och stödsituationer inom ramen för Positiv-projektet, Stockholms län. FoU-rapport 2011/1. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län. Brulin, Emma (2011) Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport R 2011:17. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Brunt, David (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stockholm: Socialstyrelsen. Brunt, David (2002) Supported Housing in the community for persons with severe mental illness. Psychosocial Brusén, Peter (2005) Livet en gång till. En ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik. Malmö: Égalité Brusén, Peter & Hydén, Lars-Christer (2000) (red.) Ett liv som andra. Livsvillkor för personer med funktionshinder. Studentlitteratur. Bryhagen, Åsa (2005) Det barn vi fick. Verbum förlag. Stockholm. Buchanan, Don (2000) A new paradigm for parent and patient education. Paediatric Child Health 5, 6, Buck, W. Frances & Hohmann W. George (1983) Parental Disability and Children s Adjustment. I Annual Review of Rehabilitation. Vol 3, Buck, S. Pearl (1950) Barnet som inte växte. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 7

8 Buhrmester, D. & Furman, W. (1990) Perceptions of siblings relationships during middle childhood and adolescense. Child Development, 61, Bun, Gunilla & Olsson, Camilla (2009) Att leva med kronisk sjukdom, en litteraturstudie. Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap. Högskolan i Borås. Burguete, Carina (2004) Barns rätt till personlig assistans & assistansersättning en kartläggning och analys av utvecklingen Riksförsäkringsverket analyserar 2004:9. Stockholm: Riksförsäkringsverket. Burke, Mary I., Hainsworth, Margaret A., Eakes, Georgene G. & Lindgren, C.I. (1992) Current knowledge and research on chronic sorrow. A foundation for inquiry. Death Studies. 16, Bülow, Pia (2004) Efter mentalsjukhuset. En studie i spåren av avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården. Akademisk avhandling. Lindköpings universitet. Bågedal-Strindlund, Margaretha (1987) Postpartum mentally ill mothers and their children. Karolinska institutet, psykiatriska institutionen. Bäck-Wiklund, Margareta & Lundström, Tommy (2006) Barns vardag i det senmoderna samhället. Lund: Natur och Kultur. Bäck-Wiklund, Margareta & Bergsten, Birgitta (1997) Det moderna föräldraskapet en studie av familj och kön i förändring. Stockholm: Natur och Kultur. Bäckström, Britt (2010) En tillvaro av utanförskap. En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke. Doktorsavhandling 77. Institutionen för hälsovetenskap. Sundsvall: Mittuniversitetet. Cahill, Suzanne (2000) Elderly husbands caring at home for wives diagnosed with Alzheimer s disease: are male caregivers really different? Australian Journal of Social Issues, 35 (1) Campel, Jane & Oliver, Mike (1996) Disability Politics. Understanding our past, changing our future. Routledge. Castaneda, Donna & Sommer, Robert (1989) Mental health professionels attitudes toward the families role in care of the mentally ill. Hospital and Community Psychiatry. 40, Cederborg, Ann-Christin & Karlsson, Yvonne (2001) Omhändertagande med barnets perspektiv. Socialvetenskaplig tidskrift. 2001, nr 3, s Cederström, Anita (2011) Barn som anhöriga. Ingår i Ljunqvist, Ingemar & Jenner, Håkan (red.) (2011) Psykiatri för baspersonal. Kunskap för evidensbaserad praktik. Stockholm: Gothia Förlag. Carlhed, Carina (1998) Alla behöver ju bra habilitering småbarnsföräldrars uppfattningar av stöd från habiliteringen. Research & Reports. Västerås: Mälardalens högskola. Carolusson, Susanna (2002) Det finns någon därinne: om vård, värde och värderingar vid förvärvad hjärnskada. Lund: Studentlitteratur. Chamberlain, Diane, J. (2006) The Experience of surviving traumatic brain injury. Journal of Advanced Nursing, 54 (4) Claezon, Ingrid (1996) Mot alla odds. Barn till narkotikamissbrukare berättar om sin uppväxt. Stockholm: Bokförlaget Mareld. 8

9 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Clausén, Kristina & Lindström, Ingrid (2003) Att vara syskon. Samhällets stöd för syskon som växer upp med en syster eller bror med funktionshinder. Programmet för social omsorg. Luleå tekniska universitet. Cohen, Shirley (1998) Fokus på autism. Vad vi vet, vad vi inte vet och vad kan vi göra för att hjälpa barn med autism. Stockholm: Cura Bokförlag. Corbin, Juliet & Strauss, Anselm (1988) Unending work and care: Managing chronic illness at home. San Fransisco: Jossey-Bass. Costello, Jane & Angold, Adrian (1999) Bad behavior: An historical perspective on disorders of conduct. In Conduct Disorders in Childhood and Adolescence, Hill, J & Maugham, B (eds). Cambridge University Press. Crisanti, A. S. (2000) Experiences with voluntary hospitalization: a qualitative study of mothers of adult children with schizophrenia. Schizophrenia Research, 45, Cullberg, Johan (2001) Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. Cullberg, Johan (2000) Psykoser ett humanistiskt och biologiskt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. Dag, Munir (2006) Unga människor med rörelsehinder förankring, marginalisering och social exkludering. Avhandling i socialt arbete. Örebro Studies in Social Work 6. Örebro. Dahlqvist Jönsson, P., Skärsäter, I., Wijk, H., Danielsson, E., (2011) Experience of living with a family member with bipolar disorder. Internationel Journal of mental Health Nursing, 20, Daremo, Åsa (2010) Partipation in occupational therapy in psychiatric care. Avhandling. Linköping. DeJong, Gerben (1979) Independent Living: From Social movement to analytic paradigm. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1979, 60, Dehlin, Ann-Marie (1997) Personlig assistent: en rättighet, ett yrke. Lund: Studentlitteratur. Dellve, Lotta (2009a) Syskon till barn med funktionsnedsättning en kunskapsöversikt. I Jag finns också! Tredje omarbetade upplagan 2009:2. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Dellve, Lotta (2009b) Upplevd stress och coping bland syskon till barn med beteendeavvikelser. I Jag finns också! Tredje omarbetade upplagan 2009:2. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Dellve, Lotta (2007) Syskon till barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Stockholms läns sjukvårdsområde. Autismforum 1/ Dellve, Lotta, Samuelsson, Lena, Tallborn, Andreas, Fasth, Anders & Hallberg, Lillemor (2006) Stress and well-being among parents of children with rare diseases: a prospective interventions study. Journal of Advanced Nursing 53 (4) Dellve, Lotta (2000) Coping with childhood disability-parents and female siblings experiences. Doktorsavhandling. Nordic School of Public Health. Göteborg. Dellve, Lotta, Cernerud, Lars & Hallberg, Lillemor (2000) Harmonizing dilemmas. Sieblings of children with DAMP and Asperger syndrome s experiences of coping with their life situations. Scandinavian Journal of Caring Science, 14,

10 Dellve, Lotta (1999) Harmonizing dilemmas. Siblings of children with DAMP and Asperger syndrome s experiences of coping with their life-situation. Göteborg: Nordic School of Public Health. Dembo, Tamara (1970) The utilization of psychological knowledge in rehabilitation. Welfare Review, 1970, 8(4), 1-7. Dembo, Tamara (1964) Sensitivity of one person to another. Rehabil. Litterature, 1964, 25, Denhov, Anne (2007) Hjälpande relationer i psykiatrisk vård. En litteraturöversikt. FoUenheten, Psykiatrin Södra. Stockholm: Stockholms läns sjukvårdsområde. Denhov, Anne (2002) Finns kvar och ställer upp: Hur anhöriga kan bidra till återhämtning från allvarlig psykisk störning, ur den återhämtades och de anhörigas perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen. Doman, Glenn (1986) What To Do About Your Brain-Injured Child. Square One Publishers. Derlega, Valerian, Barbee, Anita & Winstead, Barbara (1994) Friendship, Gender and Social Support. Laboratory Studies of Supportive Interacktions. In Brant Burleson, Terrance Albrecht & Irwin Sarason (eds) Communication of social support. Messages, Interacktions, Relationships and Community. Thousand Oaks: Sage. Drakos, Georg & Hydén, Lars-Christer, red. (2011) Diagnos & identitet. Stockholm: Gothia Förlag. Drotar, Dennis, Baskiewicz, Ann, Irvin, Nancy, Kennel, John, Klaus, Marshall, (1975) The adaption of parents to the birth of an infant with a congenital malformation: A hypothetical model, Pediatrics, 56, Dufåker, Mona (1993) Discharge procedures for mentally ill people. Avhandling för doktorsexamen. Umeå universitet. Dunn, Judy (2007) Siblings and socialization. Ingår i Gruzec, Johan, E. & Hastings, Paul, D. (red) Handbook of socialization Theory and research. New York: Guilford Press. Eakes, Georgene, Burke, Mary, Hainsworth, Margaret (1998) Middle-Range Theory of Chronic Sorrow. Journal of Nursing Scholarship, 30 (2) Edhborg, Maigun (2000) The impact of maternal postnatal depressive mood on the parentchild relationship. Stockholm: Karolinska institutet. Edholm, Karin & Trygg, Anita (1987) Drabbad av hjärnskada i vuxen ålder. En deskriptiv studie av de anhörigas situation och upplevelser. PEG-uppsats. Umeå: Psykologiska institutionen, Umeå universitet. Edkvist, I (2001) Mellan anhörigskap och släktskap. Anhöriga till personer med psykiska funktionshinder berättar. Anhörig 300. Socialstyrelsen. Stockholm. Edvardsson, Bo (2003) Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor. Stockholm: Liber. Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken. Beredskap, initiativ och vänskaplighet. Avhandling i socialt arbete, Lunds universitet. Eggenberger, K. Sandra & Nelms, P. Tommie (2007) Being family: The family experience when an adult member is hospitalized. Journal of Clinical Nursing, 16,

11 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Ekensteen, Vilhelm (1993) Att förstå assistansreformen. I Personlig assistans, av Gerd Andén, Inger Claesson Wästberg och Vilhelm Ekensteen. Larsons Förlag. Ekensteen, Vilhelm (1968) På folkhemmets bakgård. Bokförlag Prisma. Eliasson Roos, Elisabeth (2010) Att möta annanheten. I och utanför litteraturen. Del 1. Lund: BTJ förlag. Eliasson Roos, Elisabeth (2010) Att möta annanheten. Kommenterade boktips om att leva med funktionsnedsättning. Del 2. Lund: BTJ förlag. Elonsdotter, Ylwa (2002) När personer med utvecklingsstörning blir föräldrar en vägledning. Östersund: Vård och omsorgsförvaltning. Emde, Robert N. & Brown, Craig (1978) Adaption to the birth of a Down s syndrome infant. American Academy of Child Psychiatry, 17, Enby, Gunnel (1972) Vi måste få älska, en bok om handikappade. Stockholm: Prisma i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning. Engström, Susanna (2004) Avlösarservice ur föräldraperspektiv. C-uppsats. Avdelning för Socialt arbete. Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Engvall, Kristina (2004) Sinnesslöa kvinnor och sexualitet i ett historiskt perspektiv, Ingår i Genus och funktionshinder (red) Karin Barron. Lund: Studentlitteratur. Erdner, Anette (2006) Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska funktionshinder. Avhandling. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Stockholm: Karolinska Institutet. Erdner, Anette, Nyström, Maria, Severinsson, Elisabeth, Lutzen, Kim (2002) Psychosocial disadvantages in the lives of persons with long term mental illness in a Swedish community. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 9, Ericsson, Kent (2002) From institutional life to community participation: ideas and realities concerning support to persons with intellectual disability. Avhandling från pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Ericsson, Kent (1992) Den goda gruppbostaden. Skinfaxe. Institut för omsorg, utveckling, kvalitet. Samarbete med föreståndare vid gruppbostäder i Malmö. Uppsala. Eriksson, Gunilla, Eriksson, I., Ottander, A., Bexel-Brantefors, K., Lindgren, F. & Moren, L. (2000a) Situationen för personer med förvärvad hjärnskada. Rapport 2. Centrum för funktionshinder. Uppsala: Landstinget i Uppsala län. Eriksson, Britt-Marie, Lundgren, Marie (2005) Kartläggning av aktivitets- och funktionsförmåga samt livskvalitet hos personer med stroke 5-6 år efter insjuknandet. Forskning och folkhälsa. Capto, Rapport 2/2005. Landstinget i Värmland. Eriksson, Monica & Svedlund, Marianne (2006) The intruder spouses narratives about life with chronically ill partner. Journal of Clinical Nursing, 15 (3) Ekers, Mats & Nyberg, Eva (2001) (red.) Familjerådslag i Norden. Erfarenheter från fält och forskning. FoU-Södertörn. Skriftserie nr 15/01. Ekström, Pija (2004) Makten att definiera en studie av hur beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet. Göteborg Studies in Educational Sciences, 209. Göteborgs universitet. Essén, Charlotte (2003) Samtal i självhjälpsgrupp få kraft och stöd av andra i samma situation. Wahlström & Widstrand. 11

12 Everett, Craig & Everett, Sandra Volgy (1999) Family Therapy for ADHD. Treating Children, Adolescents and Adults New York: Guildford Press. Ewertzon, Mats (2012) Familjemedlem till person med psykossjukdom. Bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård. Örebro Studies in Care Sciences 35. Örebro: Örebro universitet. Ewertzon, Mats, Lützén, Kim, Svensson, Elisabeth & Andershed, Birgitta (2010) Family members involvement in psychiatric care: experiences of the healthcare professionals approach and feeling of alienation. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17, Ewertzon, Mats & Forsell, Helena (1995) Ros och ris: Några föräldrars erfarenhet av kontakten med psykiatrisk vård deras behov, upplevelser och önskemål. Empati, 2, Fagerström, Åsa (2011) Förebygg för barnens skull. Om SBU:s utvärdering av program mot psykisk ohälsa hos barn. Skriften bygger på rapporten Program för att förebygga psykiatrisk ohälsa hos barn en systematisk litteraturöversikt, utgiven 2010 av SBU. Falk, Matilda (2011) Patientutbildning enligt Akermetoden en fenomenologiskt influerad studie av deltagares upplevelser. Uppsats, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik. Institutionen för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Falloon, I., Fadden, G., Borell, P., Kärräng, L., Ivarsson, B. & Malm, U. (1997) Integrerad psykiatri. Värnamo: Psykologia. Falloon, Ian, Boyd, Jeffrey & McGill, Christine (1984) Family Care of schizophrenia. A problem solving approach to the treatment of mental illness. New York. Guilford Press. Faureholm, Jytte (2007) Man må jo kaempe, Borns opvekst i familier, hvor mor er udviklingshaemmet, Avhandling vid Danmarks Paedagogiske Universitet. Faureholm, Jytte (1994) Du r utviklingshemmede som foreldre? Köpenhamn: Dansk Sosialministerie. Featherstone, Helen (1983) Inte som andra. Att leva med ett handikappat barn. Stockholm: Liber Förlag. Finch, Janet & Mason, Jennifer (2004, 1993) Negotiating family responsibilities. London: Routledge. Finn, Bengt (2011) Förenkla vardagen. En utvärdering av projektet Förenkla vardagen. Ett projekt i Östhammars kommun för att höja medvetenheten och kunskapsnivån om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. FoU-rapport 2/2011. Regionförbundet i Uppsala län. Uppsala. Finn, Bengt & Bromark, Kristina (2011) På väg mot hela vägen. En utvärdering av Hela vägens psykiatri i Gävleborg. FoU-rapport 3/2011. Regionförbundet i Uppsala län. Uppsala. Finndahl, Kerstin (2001) Våga se. En studie om förekomsten av våld mot kvinnor med funktionshinder. Stockholm: Forum kvinnor och handikapp. Fjellborg, Ida (2009) Hur en människa finner styrka att leva vidare i ett liv som inte blev som det var tänkt en litteraturstudie att leva med cancer. C-uppsats i psykologi. Institutionen för arbetsvetenskap. Luleå tekniska universitet. Fleck, Stephen, (1985) The Family and psychiatry. In Kaplan H, Sadock B (reds) Comprehensive textbook of psychiatry/iv (4 th edn.) Williams and Wilkins, Baltimore s

13 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Flyckt, L, Lötman, A, Jörgensen, L. Rylander, Koernig T (2011) Burden of informal care giving to patients with psychoses: A descriptive and methodological study. International Journal of Social Psychiatry, published online 17 november Flynn, Robert, Marquis, Robyn, Paquet, Marie-Pierre & Peeke, Lisa (2011) Effects of Tutoring by Foster Parents on Foster Children s Academic skills in Reading and Math: A Randomized Effectiveness Trial. Final Report of the RESPs for Kids in Care Project. Foldemo, Annica (2004) Living with Schizophrenia from the perspective of outpatients and their parents. Akademisk avhandling. Linköpings universitet. Foldemo, Annica, Gullberg, Mats, Ek, Anna-Christina & Bogren, Lennart (2005) Quality of Life and burden in parents of outpatients with schizophrenia. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 40, Folkesson, Per (2011) Ett verksamhetsår vid Familjehuset. En utvärdering av en kommunal familjebenadlingsenhet. FoU-rapport 2011:5. FoU Välfärd Värmland, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet. Forinder, Ulla & Hagborg, Elisabeth (red.) (2008) Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur. Forkby, Torbjörn (2006) Öppenvårdens former. En nationell kartläggning av öppna insatser i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Stockholm: Socialstyrelsen. Forkby, Torbjörn (2005) Ungdomsvård på hemmaplan. Idéerna, framväxten, praktiken. Avhandling. Göteborgs universitet. Forkby, Torbjörn & Bejer, Eva (2005) Resultat av pilotundersökning för kartläggning av hemmaplanslösningar inom göteborgsregionen. Göteborg: FoU i Väst. Forsberg, Karl Anton (2009) Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder. Studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa. Umeå University Medical Dissertations. New Series No Umeå universitet. Forsberg-Wärleby, Gunilla (2009) Olika former av stöd till anhöriga. Tematiska rum. Vårdalinstitutet. Forum Funktionshinder (odaterad) Kort om socialtjänsten för dig som har en funktionsnedsättning. Stockholms läns landsting: Handikapp Habilitering. Forum Funktionshinder (odaterad) Värt att veta, kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna med funktionsnedsättning. Stockholm läns landsting: Handikapp Habilitering. Forum Funktionshinder (odaterad) Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Stockholm läns landsting: Handikapp Habilitering. Fredriksson, Carin (2001) Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur parperspektiv om anpassningsstrategiers funktionella och sociala innebörder. Doktorsavhandling. Institutet för handikappvetenskap. Linköpings universitet. Freeman, E. A. (1997) Community-based rehabilitation of the person with a severe brain injury. Brain Injury 11 (2) Frey, Karin, Greenberg, Mark & Fewell, Rebecca (1989) Stress and coping among parents of handicapped children: A multidimensional approach. American Journal on Mental Retardation. 3,

14 Fridenberger, Ann-Charlotte & Johansson, Gun (1999) Anhöriga till psykiskt störda och deras uppfattningar om psykopedagogisk undervisning. Mementum sammanfattning nr 18, Friedrich, Rose Marie., Hollingsworth, Brenda, Hradek, Elisabeth, Friedrich, Bruce & Culp, Kennith (1999) Family and Client Perspectives on Alternative Residential Settings for Persons With Severe Mental Illness. Psychiatric Services 50 (4) Fristorp, Lotta & Kollarik, Peter (1999) Överlevnadshandbok för dig som har en psykiskt sjuk förälder. Rädda Barnen. Furenhed, Ragnar (1997) En gåtfull verklighet: att förstå hur gravt utvecklingsstörda upplever sin värld. Stockholm: Carlssons Bokförlag. Furman, B. (1985) Familjecentrerad eftervård av unga psykospatienter. Nordisk psykiatrisk tidskrift, 39, Fyhr, Gurli (2002) Den förbjudna sorgen om förväntningar och sorg kring det funktionshindrade barnet. Sfpf:s monografiserie nr 17. Stockholm: Svenska förningen för psykisk hälsa. Fyhr, Gurli (1999) Hur man möter människor i sorg. Stockholm: Natur och Kultur. Färm, Kerstin (1999) Socialt problem eller Som andra och I gemenskap med andra föreställningar om människor med utvecklingsstörning. Tema kommunikation, Linköpings universitet. Ganz, Jennifer, Simpson, Richard & Corbin-Newsome, Jawanda (2008) The Impact of the Picture Exhange Communication System on Requesting and Speech Development in Preschoolers with Autism Spectrum Disorders and Similar Characteristics. Research in Autism Spectrum Disorders, 2 (1) Garmezy, Norman (1987) Stress, competence and development: Continuities in the Study of Schizophrenic Adults, Children Vulnerable to Psychopathology and the search for Stress- Resistant Children. American Journal of Orthopsychiatry, Mental Health & Social Justice, vol. 57 (2) Garbardino, James, Dubrow, Nancy, Kostelny, Kathleen & Pardo, Carole (1992) Children in Danger. Coping with the Consequences of Community Violence. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Gavois, Helena, Paulsson, Gun, & Fridlund, Bengt (2006) Mental health professional support in families with a member suffering from severe mental illness: a grounded theory model. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20 (1) Georgsson, A (2008) Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående en kartläggning i Halland SocialCentrum. Region Halland. Gerland, Gunilla (1996) En riktig människa. Bokförlaget Cura. Giallo, Rebecca & Gavida-Payne, Susana (2008) Evaluation of a family-based intervention for siblings of children with a disability of chronic illness. The Australian e-journal for the Advancement of Mental Health, 7, Gibbons, J., Horn, S., Powell, J., Gibbons, J., (1984) Schizophrenic patients and their families: A survey in a psychiatric service based on a DGH unit. British Journal of Psychiatry, 144, Giertz, Lottie (2008) Ideal och vardag. Inflytande och självbestämmande med personlig assistans. Växjö universitet. 14

15 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Glant, Heléne (2000) Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar handbok för behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Stockholm: Natur och Kultur. Goode, David (2001/1994) I en verden uden ord. Förstehåndsviden som forudsaettning for kommunikation; Etnometodologi som metode. Denmark: Systime. Original A World Without Words. The social construction of Children born deaf and blind. Philadelphia: Temple University Press. Goodman, S. & Brumely, H. (1990) Schizofrenic and depressed mothers: Relational deficits in parenting. Developmental Psychology 1990, 26, Goossens, P.J.J., Van Wijngaarden, B., Knoppert-Van der Klein, E.A.M. Van Achterberg, T (2008) Family caregiving in bipolar disorder: Caregiver consequenses, caregiver coping styles and caregiver distress. Internationel Journal of Social Psychiatry, 54:303. Gough, Ritva, Renblad, Karin, Wikström, Eva & Söderberg, Eva (2011) Anhörigstöd ett helt annat sätt att tänka. Fokus-Rapport 2011:1. Kalmar. Gough, Ritva (2007) I utredningens namn två analyser. En kollegial granskning och en analys av innehållet i beslutsunderlag när beslut handlar om stöd till psykiskt funktionshindrade personer. Fokus-Rapport 2007:4. Kalmar. Gough, Ritva & Andersson, Laila (2004) Bostäder med särskild service. En kartläggning av boende för människor med begåvningshandikapp. Fokus-Rapport 2004:2. Kalmar. Gough, Ritva (2002) Intervjuer om boendeskapande. En fallstudie av en gruppbostad för personer med begåvningshandikapp. Fokus-Rapport 2002:3. Kalmar. Gough, Ritva & Bennsäter, Lillemo (2002) Boendestöd och vad det kan bli. Fokus-Rapport 2001:7. Kalmar. Gough, Ritva & Modig, Maria (1996) Leva med personlig assistans. Centrum för utvärdering av socialt arbete. Stockholm: Liber utbildning. Gough, Ritva (1994) Personlig assistans en social bemästringsstrategi. Avhandling, universitetet i Tromsö. Göteborg: GIL-förlaget. Gough, Ritva (1987) Hemhjälp till gamla. Forskningsrapport 54. Stockholm: Arbetslivscentrum. Grad, Jacqueline & Sainsbury, Peter (1968) The effects that patients have on their families in a community care and a control psychiatric services A two-year follow up. British Journal of Psychiatry 114, Granath, Kristina (1997) Det var så mycket jag inte förstod. En intervjuundersökning med vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar. Stockholm: Sköndalsinstitutets rapportserie nr 1. Granat, Tina, Nordgren, Ingrid & Rein, George (2008) Ökad kunskap och förändrade relationer. Utbildning för syskon och barn med olika funktionshinder. Slutrapport från projektet Att ge syskon utrymme. Rapport från barn och ungdomshabiliteringen. Rapportserien 49. Landstinget i Uppsala län. Granat, Tina, Nordgren, Ingrid & Rein, George (2006) Att ge syskon utrymme. Rapport från barn och ungdomshabiliteringen. Rapportserien 39. Landstinget i Uppsala län. Granerud, Arild & Severinsson, Elisabeth (2003) Preserving integrity: Experiences of people with mental health problems living in their own home in a new neighbourhood. Nursing Ethics, 10 (6) Granlund, Mats & Björck-Åkesson, Eva (1994) Fortbildning av förskolekonsulenter i familjeorienterad habilitering: process och utfall. Stockholm: Stiftelsen ALA. 15

16 Granlund, Mats & Olsson, Cecilia (1998) Familjen och habiliteringen. Stockholm: FUB:s forskningsstiftelse ALA. Granlund, Mats & Olsson, Cecilia (1994) En god start i livet. Barnet med flera funktionsnedsättningar, familjen och den service som erhålls. Stockholm: Stiftelsen ALA. Granlund, Mats, Roll-Pettersson, Lise, Stéenson, Anna-Lena & Sundin, Margareta (1992) Att leva och arbeta med små handikappade barn. Ala-rapport 63/692. Stockholm: Stiftelsen ALA. Granlund, Mats, Stéenson Anna-Lena, Roll-Pettersson Lise, Björck-Åkesson Eva, Sundin Margaretha & Kylén, Ann (1999) Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan utbildningens effekter och effektivitet. Stockholm: Stiftelsen ALA. Green, Sara (2003) What do you mean what is wrong with her? : stigma and the lives of families of children with disabilities. Social Science & Medicine, 57, pp Green, Sara (2001) Grandma s hands: parental perceptions of the importance of grandparents as secondary caregivers in families of children with disabilities. International Journal of Aging Human Development 1, Grue, Lars (2002) Vanlige barn uvanlige foreldre om fysisk funksjonshemmedeforeldres problemer og mestringsstrategier. NFI-rapport for prosjekter Grue, Lars (2001) Motstand og mestring. Om funktsjonshemning og livsvillkor. Oslo. Grue, Lars (1993) Vanlige familier, ovanlige barn. Oslo. Grundén, Ingrid (2005) Att återerövra kroppen. En studie av livet efter en ryggmärgsskada. Avhandling. Göteborg Studies in Educational Science. Grönvik, Lars (2005) Funktionshinder ett mångtydigt begrepp. I Forskning om funktionshinder. Problem- utmaningar möjligheter. Studentlitteratur. Grönvik, Lars & Söder, Mårten (2008) Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet. Gleerups Utbildning AB. Malmö. Grünewald, Karl (2008) Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia. Gothia. Grünewald, Karl (2001) Avveckling av anstaltsvården för utvecklingsstörda nu fullbordad. Läkartidningen nr 44 vol 58 s Grünewald, Karl (1997) Effect of social and educational policies on the number of persons with mild mental retardation in Sweden. Mental Retardation, 35, Grünewald, Karl (1979) Sluta vårda barn på institutioner! Det finns bättre alternativ. Läkartidningen, vol 76 s Gullachsen, Ann-Christine (2005) När smärtan blir en del av livet. Vårdalsinstitutets Tematiska rum: Att leva med smärta. Gullacksen, Ann-Christine (2003) Hörselskadade i arbetslivet. Ett stress/kontrollperspektiv. Lic.avhandling, Socialhögskolan. Lunds universitet. Gustavsson, Anders (2001) Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda och delaktig. Lund: Studentlitteratur. Gustavsson, Anders (1989) Samhällsideal och föräldraansvar. Om föräldrar till förståndshandikappade barn. Stockholm: Norstedts förlag/almqvist & Wiksell. 16

17 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Gustavsson, Anders (1988) Hjälp att finna sin egen väg familjesamtal och föräldragrupper med föräldrar till förståndshandikappade barn. Rapport nr 43, Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet. Gustavsson Holmström, Marie (2002) Föräldrar med funktionshinder om barn, föräldraskap och familjeliv. Linköping/Örebro: Faculty of Arts and Sciences, The Tema Institute, Linköpings universitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag. Gustafsson Wallengren, Catarina (2009) De kan, de vill och de orkar, men : studier av närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från svenska strokeenheter. Akademisk avhandling. Högskolan i Borås; nr 17. Gynnerstedt, Kerstin (2004) Personlig assistans en medborgerlig rättighet. Ingår i Personlig assistans, (red.) Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur. Göransson, Kerstin (2004) Barn som blir elever om olikheter, undervisning och inkludering. Stockholm: Stiftelsen ALA. Haafstad Svanøe, Hilde & Björnstad, Berit (2001) Håndbok for pårörende til mennesker med shizofreni/psykoseproblemer. Norske Kvinners Sanitetsforening. Habilitering och Hjälpmedel (2011) Habiliteringsprogram för anhöriga. Habilitering för barn och vuxna. Landstinget i Uppsala län. Hagberg, Maria (1982) (red) Som vi ser det! Sex rörelsehindrade ungdomars funderingar. Uppsala: Folke Bernadotte Stiftelsen. Hall, Elisabeth (2004) A double concern: Grand mother s experiences with a small grandchild is critically ill. Journal of Pediatric Nursing, 1, Hall, Elisabeth (2004) A double concern: Danish grandfathers experiences when a small grandchild is critically ill. Intensive and critical care Nursing, 1, Hallberg, Lillemor (1996) Occupational hearing loss, coping and family life. Scandinavian Audiology, 2, vol 25, suppl 43, Halldén, Gunilla (2003) Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. I Pedagogisk Forskning i Sverige, årgång 8, nr 1-2, s Hallström, Jönsson, Nerbrand, Norrving, Lindgren (2008) Stroke incidence and survival in the beginning of the 21 st century in southern Sweden: comparisons with the late 20 th century and projection into the future. Stroke, 39 (1), Handikapp & Habilitering (2003) Verksamhetsberättelse för Kris- och Samtalsteamet, År Länscentret. Södra Stockholms produktionsområde. Landstinget I Stockholms län. Handikappförbunden, Barnombudsmannen och Allmänna arvsfonden (2006) Fritid för barn och unga med funktionshinder. En inventering av kultur och fritidssatsningar inom kommuner. Text av Tove Rinnan, Handikappförbundens samarbetsorgan. Handisam (2007) Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting. Myndigheten för handikapppolitisk samordning. Handisam Serie 2007:1. Hansi, Mari & Nilsson-Kivimäki, Jonna (2000) Hur personer som insjuknat i stroke erfar sitt aktivitetsutförande utanför hemmet. Fördjupningskurs i arbetsterapi. Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Haegermark, Marie-Louise (1996) Mår hon bra så mår jag bra. Likheter och skillnader i mäns och kvinnors upplevelser av att få och leva med ett funktionshindrat barn samt hur 17

18 detta kan påverka parrelationen. Rapport nr 99-07, Omsorgsnämnden. Stockholms läns landsting. Hanson, Elizabeth, Magnusson, Lennart & Ärnström, Ulf (2009) Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar, on a bicycle made for two. Behovsstudie. Hjälpmedelsinstitutet. Hansson, Helena (2007) Interventions in adult children and spouses of alcoholics. Randomized controlled trials of mental health and drinking patterns. Doktorsavhandling. Medicinska Fakultetet, Lunds universitet. Hansson L., Sjöstedt, M., Nylander, B., Bliding, G. (1992) Education of relatives of schizophrenics. A study of the effects on the living conditions of the relatives. Nordic Journal of Psychiatry, 46; Hansson, L., Middleboe, T., Sorgaard, K W,. Bengtsson-Tops, A., Bjarnason, O., Merinder, L., Nilsson, L., Sandlund, M., Korkeila, J., Vinding, H.R., (2002) Living situation, subjective quality of life and social network among individuals with schizophrenia living in a community settings. Acta Psychiatrica Scandinavica 106 (5) Hansson, K., Wirtberg, I. & Axberg, U. (2005) Preventiva insatser vid antisocialt beteende hos barn med hjälp av Marte meo. Socionomen 1:2005, Del 2, Forskningssupplement nr 17. Harnett, Tove (2010) The Trivial Matters: Everyday power in Swedish elder care. Hälsohögskolan. Institutionen för gerontologi. Högskolan i Jönköping. Harris, Vicki & McHale, Susan M. (1989) Family life problems, daily caregiving activities and the psychological well-being of mothers of disabled children. American Journal on Mental Retardation, vol. 94, 3, Hastings, Richard, P. (2007) Longitudinal Relationships between Sibling Behavioral Adjustment and Behavior Problems of Children with Developmental Disabilities. Journal of Autism Development Disorders, 37, Hastings, Richard, Thomas, Hannah & Delwiche, Nicole (2002) Grandparent Support for families of children with Down s Syndrome. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 15, Hasselström, Charlotte (2011) Slutrapport från projektet utbildning i familjestöd för anhöriga till bordelinepatienter Family Connections vid Psykiatriska Mottagningen Kronan. Sundbyberg Hassoun, Fadia (2009) Den bortglömda gruppen kulturella attityder om språkstörning som potentiella hinder I logopedisk intervention. C-D uppsats på socionomprogrammet vid Malmö högskola. Hautaniemi, Bozena (2004) Känslornas betydelse I funktionshindrade barns livsvärld. Avhandling. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hedberg, Elisabeth, Mattson, E. Christina, Westin, Curt, Adolfsson, Kim, Schantz, Maria, Björk, Marie-Louise, Horwath, Eva & Wickman, Jenny (2011) Habiliteringsprogram för anhörigstöd. Habilitering för barn och vuxna Landstinget i Uppsala län. Hedberg-Kristenson, Elizabeth & Iwarsson, Susanne (2009) Fokus på anhörigvårdare vid äldres användning av förflyttningshjälpmedel. Litteraturöversikt. Institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle, Lunds universitet/ Hjälpmedelsinstitutet. Hedenbro, M. & Wirtberg, I. (2000) Samspelets kraft, Marte meo: möjlighet till utveckling. Stockholm: Liber. 18

19 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Hedenbro, Monica & Lidén, Anette (2001) CPICS Child and Parents Interaction Coding system. Stockholm: Karolinska institutet. Hedlund, E, Kåreholt, I, Trygged, S. (2010) Social konsekvenser av sjukdom. I Social rapport 2010 av Socialstyrelsen. Stockholm. Hedlund, Malin & Lovén, Celina (2008) Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respective utan BBIC Same but different? Psykologprogrammet avancerad nivå, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. Örebro universitet. Hedman Ahlström, Britt (2009) Major depression and family life The family s way of living with a long term illness. Akademisk avhandling. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hedov, Gerth (2002) Swedish parents of children with Down syndrome: a study on the initial information and support, and the subsequent daily life. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Heimdal Mattsson, Eva (1998) The School Situation of Students with Motor Disabilities. Interaction of Individual Prerequisites and Environmental Demands. Avhandling. Stockholm: HLS Förlag. Heino, Tarja (2000) Familjerådslag. Den nya metoden inom socialt arbete. Stakes, Handböcker 42. Helsingfors. Helmersson Bergmark, Karin (1999) AA og 12-trinnsbehandling. Rus & avhengighet, nr 1, Universitetsforlaget. Norge. Helmersson Bergmark, Karin (1995), Anonyma Alkoholister i Sverige. Akademisk avhandling, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Helsingborg (2012) Tutoring gör det någon skillnad? Rapport gällande utvärdering av tutoring i matematik Projektet Preventivt arbete tillsammans. Helsingborgs stad (2009) Skolprojekt inom Familjehemsvården. Resultatrapport och projektbeskrivning. Ett forskarstött samverkansarbete mellan Skol- och fritidsnämnden och Socialnämnden i Helsingborgs stad Helsingborgs stad. Hemmingsson, Helena (2002) Student-Environment Fit for Students with Physical Disabilities. Avhandling. Stockholm: Karolinska University Press. Hermansson, Sandra & Lundström, Ulrika (2005) Barns upplevelse av att leva med syskon med funktionshinder. Examensarbete. Hälsovetenskapliga utbildningar, Sjuksköterskeprogrammet. 2005:75. Luleå tekniska universitet. Hertzberg, Annika, Ekman, Sirkka-Liisa & Axelsson, Karin (2003) Relatives are a resource, but registered nurses views and experiences of relatives of residents in nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 12, Hettrel, Camilla & Lindqvist, Agneta (2006) Marte Meo en hållbar intervention? En beskrivning av det observerbara och icke observerbara i en utvärdering av behandlingsmodellen Marte Meo inom socialtjänsten. Rapport 2006:2. FoU Nordväst. Hetzler, Antoinette (1994) Socialpolitik i verkligheten. De handikappade och försäkringskassan. Bokbox Förlag. Lund. Hill, H (1999) Traumatic brain injury: a view from inside. Brain Injury, 13, (11)

20 Hilmersson, Pia & Johansson, Maria (2009) Kontaktperson sökes. En kvalitativ studie om vänskap i kommunal regi. C-uppsats vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Hollander, Anna (1998) Verkställighet av länsrätternas domar och beslut. I Bengtsson H (red.) Politik, lag och praktik. Implementeringen av 1994 års handikappreform. Studentlitteratur. Lund. Holmqvist, Rolf, Hill, Teci & Lang, Annica (2005) Ger ART bättre behandlingseffekt? Utvärdering av metoder på tre ungdomshem. Rapport 2005:3. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. Honneth, Axel (2004) Recognition and justice: outline of a plural theory of justice. Acta Sociologica, 47 (4) Honneth, Axel (1995) The Struggle for recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Polity Press. Houtzager, B. A. & Grootenhuis, B. F. & Last, B. F.(2001) Supportive groups for siblings of pediatric oncology patients: impact on anxiety. Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions on Cancer. Psycho-Oncology, vol. 10 (4) Hugemark, Agneta (2004) Med rätt att bestämma själv? exit, voice och personlig assistans. Ingår i Personlig assistans. (red) Kerstin Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur. Hugemark, Agneta & Wahlström, Karin (2002) Personlig assistans i olika former av: mål, resurser och organisatoriska gränser. Forsknings- och utvecklingsenheten, FoU-rapport 2002:4. Stockholm: Socialtjänstförvaltningen. Hult, Ann-Sofie (2006) Mamma, pappa, barn och personlig assistent. En undersökning om fyra föräldrars upplevelser att leva med personlig assistans till sina barn. C-uppsats, Socialhögskolan, Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet. Hvinden, Kari (2011) Etablering av laerings- og mestringssentra historie, grunnlagstenkning, innhold og organisering. Ingår i Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (red) Laering og mestring et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning, (s 48-68). Oslo: Gyldendal Akademisk. Hwang, Philip & Wickberg, Birgitta (2001) Föräldrastöd och barns psykiska hälsa. Rapport 2001:37. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Hydén, Lars-Christer (red) (2005) Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur Hydén, Lars-Christer (1995) Psykiatri Samhälle Patient. Psykisk sjukdom i socialt och kulturellt perspektiv. Natur och Kultur. Högberg, Anette (2009) Småbarnstiden tar ju aldrig slut. Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat. FoU-rapport Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting. Högberg, Britta (2007) Planering som social process. Om delaktighet och barnets bästa. Handikappforskning NU. Lund: Studentlitteratur. Högberg, Britta (2003) Habilitering för barnets bästa. Policydokument. Handikapp & Habilitering. Stockholms läns landsting. Högberg, Britta (1996) Det handikappade barnet i vuxenvärlden. Om möjligheterna att mötas. Avhandling. Stockholms universitet. 20

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:5 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår

Läs mer

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:3 Anhöriga till personer

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena Namn 1 Abrahamsen Gröndahl, Vigdis 2 Adolfsson Annsofie * 3 af Sandeberg, Margareta 4 Agevall Lena 5 Agevall, Charlotte 6 Ahlberg Karin 7 Ahlborg Tone * 8 Ahlner Elmqvist Marianne 9 Ahlqvist, Margary 10

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Jag finns också! Stiftelsen. Allmänna Barnhuset 2009:2. Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionsnedsättning

Jag finns också! Stiftelsen. Allmänna Barnhuset 2009:2. Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionsnedsättning Jag finns också! Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionsnedsättning Stiftelsen Allmänna Barnhuset Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2009:2 Jag finns också! Om att vara

Läs mer

Genväg till forskning GENVÄG. Barn som upplever våld. - konsekvenser för välmående och hälsa

Genväg till forskning GENVÄG. Barn som upplever våld. - konsekvenser för välmående och hälsa GENVÄG TILL FORSKNING Genväg till forskning Barn som upplever våld - konsekvenser för välmående och hälsa Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer)

Läs mer

Människor med funktionshinder i samhället

Människor med funktionshinder i samhället Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Människor med funktionshinder i samhället Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:1 Anhöriga till personer med funktionshinder Människor

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson

Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson Abstract nr: 5 Barnanpassad återgivning av utredning Neuropsykolog Inger Kärnekull-Jakobsson Inger Kärnekull-Jakobsson 1 Landstinget Dalarna Habiliteringen Mora, Mora Det är inte ovanligt att man i Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Litteraturförslag BUP ST-läkare... 2 1. Allmän barnpsykiatri... 2 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist)... 2 3. Depression och suicidalitet (ref:

Litteraturförslag BUP ST-läkare... 2 1. Allmän barnpsykiatri... 2 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist)... 2 3. Depression och suicidalitet (ref: Litteraturförslag BUP ST-läkare... 2 1. Allmän barnpsykiatri... 2 2. Om små barn (ref: Barbro Lundequist)... 2 3. Depression och suicidalitet (ref: Agnes Hultén)... 3 4. Ångestsyndrom, OCD och ticsstörningar

Läs mer

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem En systematisk kunskapsöversikt Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem Ann-Marie

Läs mer

2015 H. Ågren & L. Wetterberg

2015 H. Ågren & L. Wetterberg 2015 H. Ågren & L. Wetterberg PX-nr År Namn Lärosäte Ämne Yrke Titel Kön Språk 1 1965 Sedvall, Göran KI Farmakologi Läkare Studier över skelettmuskulaturens vasokonstriktornerver: Med speciell hänsyn till

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar en litteraturöversikt Fredrik Fäldth Oskar Krantz FoU-rapport 2014:1 ISBN 978-91-86631-21-5 Stadskontoret Förord Denna FoU-rapport tar upp ett mycket

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

Hand i hand i mörkret

Hand i hand i mörkret Hand i hand i mörkret - En studie av de närståendes livsvärld när partnern drabbats av Alzheimers sjukdom Mette Bergman Pedagogiska institutionen. Examensarbete 15 hp Magisterutbildning i pedagogik inriktning

Läs mer

Av egen kraft tillsammans med andra

Av egen kraft tillsammans med andra Maria Klamas Av egen kraft tillsammans med andra Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning Nr. 2010:2 Skriftserien Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Copyright:

Läs mer