Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur"

Transkript

1 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson, Agneta & Bing, Vibeke (2011) Familjecentralen. Mervärde för alla föräldrar genom samlokalisering? Socialmedicinsk tidskrift 2/2011. Abrahamsson, Agneta & Bing, Vibeke (2011) Föräldraskapande och professionell följsamhet på familjecentralers öppna förskolor en programteori. Socialmedicinsk tidskrift 2/2011. Abrahamsson, Emelie & Lauri, Ingela (2009) Barn i behov av särskilt stöd en studie om arbetet i förskolan. Uppsats i pedagogik med didaktisk inriktning. Örebro universitet. Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. Agerberg, Miki (2004) Kidnappad hjärna. En bok om missbruk och beroende. Studentlitteratur. Ahlgren, Maud (2004) Anonyma Alkoholister. En möjlighet att se nyktert på tillvaron. Magisteruppsats, institutionen för socialt arbete. Ersta Sköndal Högskola. Sköndal. Ahlström, Gerd (2007) Experiences of loss and chronic sorrow in persons with severe chronic illness. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 16, Ahlström, Gerd & Davidsson, Solveig (2000) Tre kärnfulla berättelser Anhörigas uppfattning vad assistans innebär för den funktionshindrade och hur de etiska värdegrunderna i LSS tillämpas. Mementum. Rapportserie från FoU-enheten, Psykiatri och habilitering, nr 24. Örebro läns landsting. Ahnve, Karin (1989) Stjärnhimmel. Verbum förlag. Ahnve, Karin (1991) Mi mam ännu ett år med Olof. Cordia förlag. Alanen, Leena (2001) Childhood as a generational condition: Children s daily lives in a central Finland town. Ingår i Alanen, Leena & Mayall, Berry (red) Conceptualizing childadult relations. London: Routledge. Aldridge, Jo & Becker, Saul (2003) Children caring for parents with mental illness: perspectives of young carers, parents and professionals. The Policy Press. Aldridge, Jo & Becker Saul (1996) Disability Rights and the denial of Young Carers. The dangers of zero-sum arguments. Critical Social Policy, vol. 16. No 48, Ali, Lilas, Ahlström Hedman, Britt, Krevers, Barbro, Skärsäter, Ingela (2011) Daily life for young adults who care for a person with mental illness: a qualitative stydy. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Alwin, Anne-Marie (2008) Ensam på insida syskon berättar. Bokförlaget Cura AB. Stockholm. Anastopoulus, Artur, Guevremont, David, Shelton, Terri & DuPaul, George (1992) Parenting stress among families of children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Abnormal Child Psychology 20: Andrae, Karin (2010) Vuxna barngruppen i Gävle. Fokus på anhöriga, nr 18. Socialstyrelsen. Andrae, Karin (2005) Barn og ungdom som pårörende Hur det är att växa upp med kroniskt psykiskt sjuk förälder? I tidningen Omsorg 4/

2 Andersen, Tom (1994) Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. Mareld. Stockholm. Andersen, Tom (1990) Reflektoiva työryhmä. Keskustelu ja Meta-keskustelu kliinisessä työskentelyssä. Perheterapia 1/90. Andershed, Henrik & Andershed, Anna-Karin (2005) Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger forskningen? Forskningsöversikt, IMS/Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. Stockholm: Förlagshuset Gothia. Andersson Andalibi, Lena, Hagekull, Berit & Bremberg, Sven (2003) Föräldrastöd i Sverige år Delrapport från Regeringsuppdraget Föräldrastöd. Rapport nr 2003:08. Statens folkhälsoinstitut. Andersson, Egil & Lavenius Maria (1997) Döva och gravt hörselskadade ungdomars sociala identitet och självvärdering. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2, Andersson, Fia (2007) Att utmana erfarenheter kunskapsutveckling i en forskningscirkel. Stockholm: Stockholms universitet. Andersson, Gunnel (2009) Vardagsliv och boendestöd en studie om människor med psykiska funktionshinder. Rapport i socialt arbete nr 131. Stockholms universitet Andersson, Gunvor & Rasmusson, Bodil (2006) Fosterbarns perspektiv på socialtjänstens företrädare. Socialmedicinsk tidskrift 2006, årgång 83 häfte 1. Andersson, Gunvor (2001) Barns vardagsliv i familjehem. I Bäck-Wiklund, M & Lundström, T. (red) Barns vardag i det senmorderna samhället. Stockholm: Natur och kultur. Andersson, Gunvor (1999) Children in residential and foster care a Swedish example. International Journal of Social Welfare, vol. 5, nr 1, Andersson, Gunvor (1998) Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 5, nr 1, Andersson, Gunvor (1995) Barn i samhällsvård. Studentlitteratur. Lund. Andersson, Gunvor (1992) Stöd och avlastning: om insatsen kontaktperson/- familj. Socialhögskolan. Lund. Andersson, Gunvor (1984) Små barn på barnhem. Liber förlag/gleerup. Malmö. Andersson, Gunvor & Bangura Arvidsson, Maria (2001) Vad vet vi om insatsen kontaktperson/familj? Rapport 2001:1, Socialhögskolan, Lunds universitet. Andersson, Irene (2011) Min syster fick Alzheimer om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv. Gothia. Anderson, Lotta (2002) Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Forskarutbildningen i pedagogik. Lärarutbildningen, Malmö högskola. Andersson, Kjell & Bergman, Rebecka (2008) Närstående och sjuka personers erfarenheter av att leva med kronisk sorg. En systematisk litteraturöversikt. C-uppsats. Institutionen för hälsovetenskap. Luleå tekniska universitet. Andersson, Kristina & Östman, Margareta (1997) Att vara anhörig med speciellt fokus på föräldrar till psykiskt långtidssjuka personer. Socialmedicinsk tidskrift nr 4, Andersson, Petra Lilja (2011) Vi som skulle bli gamla tillsammans: när gentekniken låter oss se in i framtiden. Natur & Kultur. 2

3 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Föreningen Balans (1999) Balansgång om depressioner och manier. Manodepressiva och anhöriga berättar om sjukdomen. Anderson, Carol, Reiss, Douglas J & Hogarty, Gerard E (1990) Patienter med schizofreni och deras familjer: om samarbetet mellan terapeuter, patienter och anhöriga enligt familjeinterventionsmodellen: teori och praktisk handling. Stockholm: Wahlström och Widstrand. Orig. Anderson C, Reiss D, Hogarty G (1986) Schizophrenia and family. A parctioner s guide to psychoeducation and management. New York. Guilford Press Andreasson, Laine & Litzén, Marie.Louise (2004) Föräldrarummet. Om erfarenheter från en gruppverksamhet för kvinnor med beroendeproblematik i familjen. FoU i Väst, Forskning och utveckling inom välfärdsområdet i Göteborgsregionen. Annunen, P & Stensson, S (1992) Nätverksarbete efter hjärnskada. Rapport till socialstyrelsen. Stockholm. Anspach, Renee (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. Social Science and Medicine 13 A: Antelius, Eleonor (2009) Differens Voices Different Stories. Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage. Linköping Studies in Arts and Science No Dissertations on Health and Society. Linköpings universitet. Antonovsky, Aaron (1991) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. Antonson, Sivert (2002) Stödets betydelse supported employment I kampen för arbete och att bryta sin utsatthet. Örebro: Örebro universitet. Arman, Rebecka & Lindahl, Lisbeth (2005) Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv. Delrapport 1. FoU i Väst. Rapport 2005:3. Göteborgs kommunalförbund. Axelsson-Östman, Margareta & Johansson, Kristina (1995) Barn till psykiskt sjuk måste få ökat stöd. Läkartidningen. Vol. 92 nr 42, Axelsson-Östman, Margareta & Johansson, Kristina (1994) Anhörigas situation i ett femårsperspektiv. Socialmedicinsk tidskrift, nr 10, s Asarnow, Joan Rosenbaum (1988) Children at risk for schizophrenia: Converging lines of evidence. Schizophrenia Bulletin. 1988, 14 (4) Asklund, Lis (1986) Uppbrott. Stockholm: Norstedts. Ask Torvik, Fartein & Rognmo, Kamilla (2011) Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmissbruk: omfang og konsekvenser. Rapport 2011:4. Oslo: Nasjonalt folkhelseinstitutt. Arnhof, Ylva (2008) Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Rapport 2008:13. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Attwood, Tony (2004) Om Aspergers syndrom en vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur. Backenroth-Ohsako, Gunnel (2001) Kulturmöten mellan döva och hörande på arbetslivets arena. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 4, Bager, Börje (2003) Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering. Läkartidningen nr 1-2 vol

4 Baker, Bruce, Heller, Tracy, Blacher, Jan & Pfeiffer, Steven (1995) Staff attitudes toward family involvement I residential treatment centers for children. Psychiatric Services, 46 (1), Baker, David (1994) Parenting stress and ADHD: A comparison of mothers and fathers. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 2: Baker, David & McCal, Kevin (1995) Parenting stress in parents of children with attention deficit hyperacitivity disorder and parents of learning disabilities. Journal of Child and Family Studies 4: Bakk, Ann (2006) Att vara förälder. Ingår i Bakk & Grunewald (red.) Omsorgsboken. En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder. Stockholm: Liber. Bakk, Ann & Grunewald, Karl (2006) Omsorgsboken. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber. Den första upplagan utkom Barkley, R. (1997) Defiant Children. A Clinician s Guide to Assessment and Parenting Training. New York: Guilford Press. Barkley, R. (1996) Attention-deficit/hyperactivity disorder. In Child Psychopathology, Mash, E., Barkeley, R. (eds) New York: Guilford Press. Barrera, M., Fleming, C. F., Khan, F. S. (2004) The role of emotional social support in the psychological adjustment of siblings of children with cancer. Child Care Health Dev. 30 (2) Barron, Judy & Barron, Sean (1992) Pojken innanför mor och son om hans autism. Stockholm: Bonnier Alba. Barron, Karin, Michailakis, Dimitris & Söder, Mårten (2000) Funktionshindrade och den offentliga hjälpapparaten. I Szebehely (red) Välfärd, vård och omsorg. SOU 2000:38 (s ). Sockholm: Frizes. Barron, Karin (1997) Disability and Gender. Autonomy as an Indication of Adulthood. Avhandling från Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis. Beale-Pertl, Solveig & Åberg, Lillemor (2008) Från patientfokus till multifokus. Mångpartiskhet som en väg till ökad kommunikation inom det sociala nätverket. FoUenheten, Psykiatri Södra Stockholm. Stockholms läns sjukvårdsområde. Becker, Saul, Aldridge, Jo & Dearden, Chris (1998) Young Carers and their families. Blackwell Science. Beckman, Monica (1996) Smärtkraft. Natur och Kultur. Beckman, Vanna (1997) Projektet: Att leva med barn med DAMP, dyslexi och Aspergers syndrom. Cura. Bengstsson, Hans (2004) Vägen till personlig assistans. Ingår i Personlig assistans, (red) Kerstin Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur. Bengtsson-Tops, Anita (2004) Vi är många. Övergrepp mot kvinnor som använder psykiatrin. En omfångsstudie. Hägersten: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Bengtsson-Tops, Anita (2001) Severy mentally ill individuals living in the community. Lund: Lunds universitet. 4

5 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Bennet, Monica, Johansson, Elaine & Wrenne, Hans (1983) Fosterhem och elevhem för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar. Utveckling av uppväxtmiljöer utanför det biologiska hemmet. Delrapport 2. Institutionen för pedagogik. Göteborgs universitet. Beresford, Bryony A (1994) Resources and Strategies: How Parents Cope with the Care of a Disabled Child. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol 35 no 1 pp Berg Eklundh, Lotta (2010) Kontaktfamilj. En förebyggande stödinsats eller mellanvård? Licentiatsavhandling. Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet. Bergmark, Anders & Oscarsson, Lars (2000) Några behandlingsperspektiv och metoder inom alkoholvården. Ingår i Behandling av alkoholproblem. En kunskapsöversikt. Utarbetat av en expertgrupp inom CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete. Liber. Bergmark, Åke & Lundström, Tommy (1998) Metoder i socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift, 4, Berggren, Katarina (2007) Kronisk sorg vid MS. Intervju med Ann-Kristin Isaksson. Omvårdnadsmagasinet nr Bergstrand, Bengt Olof (2009) LSS och LASS. Stöd och service till vissa funktionshindrade Höganäs: Bokförlaget Kommunlitteratur AB. Bergström, Annelie & Svernhammar, Sandra (2010) Ett aktivt syskonskap. Fyra personers upplevelse av att växa upp med ett syskon med diagnosen Asperger syndrom. C-uppsats. Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet. Bergström, Ingela, Blusi, Madeleine & Höjer, Catharina (2010) Utvärdering av ACTION. Anhörigstöd i glesbygd. Hjälpmedelsinstitutet. Bergvall, Barbro (1992) Hjärnskadad i vuxen ålder. Funktionsnedsättningar hos personer med plötsligt förvärvad, svår traumatisk hjärnskada. Ala-rapport 67/720. Stiftelsen ALA. Bernehäll Claesson, Inger (2004) Vardagens villkor för familjer med barn med funktionshinder Familjestöd. Licentiatuppsats i pedagogik 23. Institutionen för Individ, omvärld och lärande. Lärarhögskolan i Stockholm. Bernehäll Claesson, Inger (2003) Det är bara att kämpa på. Barns upplevelser av habilitering, skola och fritid samt kommentarer från föräldrar. Forskningsrapport 34. Institutionen för Individ, omvärld och lärande. Lärarhögskolan i Stockholm. Bilius, Kristina (2011) Vardagstips för synskadade. Synskadades Riksförbund. (Första upplagan utkom 1998) Bille, Bo & Olow, Ingemar (1999) (red.) Barnhabilitering vid rörelsehinder. Almqvist & Wiksell Förlag AB. Bille, Bo & Olow, Ingemar (1999) Barnhabiliteringens historia, utveckling och organisation. Ingår i Barnhabilitering vid rörelsehinder. Almqvist & Wiksell Förlag AB. Björck-Åkesson, Eva (2009) Specialpedagogik i förskolan. Ingår i Sandström, Anette (red) Med sikte på förskolan barn i behov av stöd, s Lund: Studentlitteratur. Björkman, Tommy (2000) Case management for individuals with severe mental illness. Doktorsavhandling, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lund. Björkman, Tommy (2005) Case Management. I Brunt & Hansson (red), Att leva med psykiska funktionshinder livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur. 5

6 Björnberg, Ulla & Bäck-Wiklund, Margareta (1990) Vardagslivets organisering i familj och närsamhälle. Göteborg: Daidalos. Blattner, Bruce (1993) Twenty-Eight Years Later. In Making Cange. Family Voices on Living with Disabilities. Spiegle & van den Pol.) Blid, Evy & Lindberg, Marianne (2004) Lekotek från idé till verklighet. Föreningen för specialpedagoger inom Habilitering och Lekotek (SFHL). Blideman, Bo & Laurelii, Eva (2008) Sociala företag vidgar arbetsmarknaden. Stockholm: Kommentus. Blomberg, Barbro (2006) Inklusion eller illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna personer med utvecklingsstörning. Studier i Socialt arbete, Umeå universitet. Blomgren, Frida (2010) Annorlunda syskon. Syskon med funktionshinder. Ica Bokförlag. Boethius, Gunilla & Rydlund, Christina (1998) Lycklig varannan onsdag DAMP-mammor berättar. Cura. Bohlin, Ulla (2009) Habilitering i fokus. En människobehandlande organisation och dess utmaningar. Avhandling i socialt arbete. Lunds universitet. Bolin, Greta (1956) Mitt barn är annorlunda. Stockholm: Rabén & Sjögren. Booth, Tim & Booth, Wendy (2000) Against the Odds: Growing Up With Parents Who Have Learning Difficulties. Mental Retardation. Vol 38 (1) Booth, Tim & Booth, Wendy (1998) Growing up with parents who have learning difficulties. London: Routledge. Borggren, L (1996) Anhörigstudie. Belastning på föräldrar till barn med schizofreni. Psykiatrins forsknings- och utvecklingsenhet. Rapport 1, Örebro läns landsting. Borgström, Eva & Carlberg, AnnCharlotte (2010) Till mångas nytta: om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar. Rapport från Allmänna Arvsfonden och FUB: för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Stockholm: Riksförbundet FUB. Boström, Gunnel (2008) Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland personer med funktionsnedsättning. Rapport 2008:17. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Bowlby, John (1961) Process of mourning. International Journal of Psychoanalysis, 42, Bowlby, John (1951) Maternal care and mental health, Geneva, WHO. London: HMSO. Bratt, Berneen (1989) No Time for Jello: One family s experiences with the Doman-Delacato Patterin Program. New York: Bookline Books. Bremberg, Sven (red) (2004) Nya verktyg för föräldrar. Slutrapport från uppdrag om föräldrastöd, rapport 2004:49. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Brickman, Philip, Rabinowitz, Vita Carulli, Karuza, Jurgis Jr., Coates, Dan, Cohn, Ellen, Kidder, Louise (1982) Models of Helping and coping. American Psychologist, Vol 37 (4), Apr 1982, Brinker, Richard P., Seifer, Ronald & Sameroff Arnold, J. (1994) Relations among maternal stress, cognitive development and the early intervention in middle- and low-ses infants with developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 98,

7 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Brodin, Jane & Fasth, Åsa (1999) Habilitation, support and service for young people with motor disabilities. A Swedish perspective. International Journal of Rehabilitation Research. Vol. 24 (4) pp Brodin, Jane, Claesson, Inger & Paulin, Sanja (1998) FamiljeStödsprojektet en modell för avlösarservice. WRP International. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för specialpedagogik. Brodin, Jane (1995) Avlösarservice som stöd till familjer med barn med funktionsnedsättningar. En enkätstudie i 245 kommuner. Familjestödsprojektet. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för specialpedagogik. Brodin, Jane & Lindberg, Marianne (1988) Avlösarservice en rättighet eller ett privilegium. WRP International. Lärarhögskolan i Stockholm. Brodin, Jane (1991) Att tolka barns signaler: gravt utvecklingsstörda flerhandikappade barns lek och kommunikation. Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen. Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (2007) Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans vardag. Stockholm: Liber AB. Broberg, Anders, Risholm-Mothander, Pia, Granqvist, Pehr, Ivarsson, Thord (2008) Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur & Kultur. Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias (1991) Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige. Gidlunds bokförlag. Brockstedt, Håkan (2006) Begåvningshandikappet. Ingår i Omsorgsboken. En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder. ( red.) Bakk & Grunewald. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber. Brofenbrenner, Urie (1979) Contexts of child rearing-problems and prospects. American Psychologist, 34, Bromark, Kristina, Det borde vara kramar på recept en utvärdering av den enskildes inflytande i vård- och stödsituationer inom ramen för Positiv-projektet, Stockholms län. FoU-rapport 2011/1. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län. Brulin, Emma (2011) Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport R 2011:17. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Brunt, David (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stockholm: Socialstyrelsen. Brunt, David (2002) Supported Housing in the community for persons with severe mental illness. Psychosocial Brusén, Peter (2005) Livet en gång till. En ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik. Malmö: Égalité Brusén, Peter & Hydén, Lars-Christer (2000) (red.) Ett liv som andra. Livsvillkor för personer med funktionshinder. Studentlitteratur. Bryhagen, Åsa (2005) Det barn vi fick. Verbum förlag. Stockholm. Buchanan, Don (2000) A new paradigm for parent and patient education. Paediatric Child Health 5, 6, Buck, W. Frances & Hohmann W. George (1983) Parental Disability and Children s Adjustment. I Annual Review of Rehabilitation. Vol 3, Buck, S. Pearl (1950) Barnet som inte växte. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 7

8 Buhrmester, D. & Furman, W. (1990) Perceptions of siblings relationships during middle childhood and adolescense. Child Development, 61, Bun, Gunilla & Olsson, Camilla (2009) Att leva med kronisk sjukdom, en litteraturstudie. Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap. Högskolan i Borås. Burguete, Carina (2004) Barns rätt till personlig assistans & assistansersättning en kartläggning och analys av utvecklingen Riksförsäkringsverket analyserar 2004:9. Stockholm: Riksförsäkringsverket. Burke, Mary I., Hainsworth, Margaret A., Eakes, Georgene G. & Lindgren, C.I. (1992) Current knowledge and research on chronic sorrow. A foundation for inquiry. Death Studies. 16, Bülow, Pia (2004) Efter mentalsjukhuset. En studie i spåren av avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården. Akademisk avhandling. Lindköpings universitet. Bågedal-Strindlund, Margaretha (1987) Postpartum mentally ill mothers and their children. Karolinska institutet, psykiatriska institutionen. Bäck-Wiklund, Margareta & Lundström, Tommy (2006) Barns vardag i det senmoderna samhället. Lund: Natur och Kultur. Bäck-Wiklund, Margareta & Bergsten, Birgitta (1997) Det moderna föräldraskapet en studie av familj och kön i förändring. Stockholm: Natur och Kultur. Bäckström, Britt (2010) En tillvaro av utanförskap. En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke. Doktorsavhandling 77. Institutionen för hälsovetenskap. Sundsvall: Mittuniversitetet. Cahill, Suzanne (2000) Elderly husbands caring at home for wives diagnosed with Alzheimer s disease: are male caregivers really different? Australian Journal of Social Issues, 35 (1) Campel, Jane & Oliver, Mike (1996) Disability Politics. Understanding our past, changing our future. Routledge. Castaneda, Donna & Sommer, Robert (1989) Mental health professionels attitudes toward the families role in care of the mentally ill. Hospital and Community Psychiatry. 40, Cederborg, Ann-Christin & Karlsson, Yvonne (2001) Omhändertagande med barnets perspektiv. Socialvetenskaplig tidskrift. 2001, nr 3, s Cederström, Anita (2011) Barn som anhöriga. Ingår i Ljunqvist, Ingemar & Jenner, Håkan (red.) (2011) Psykiatri för baspersonal. Kunskap för evidensbaserad praktik. Stockholm: Gothia Förlag. Carlhed, Carina (1998) Alla behöver ju bra habilitering småbarnsföräldrars uppfattningar av stöd från habiliteringen. Research & Reports. Västerås: Mälardalens högskola. Carolusson, Susanna (2002) Det finns någon därinne: om vård, värde och värderingar vid förvärvad hjärnskada. Lund: Studentlitteratur. Chamberlain, Diane, J. (2006) The Experience of surviving traumatic brain injury. Journal of Advanced Nursing, 54 (4) Claezon, Ingrid (1996) Mot alla odds. Barn till narkotikamissbrukare berättar om sin uppväxt. Stockholm: Bokförlaget Mareld. 8

9 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Clausén, Kristina & Lindström, Ingrid (2003) Att vara syskon. Samhällets stöd för syskon som växer upp med en syster eller bror med funktionshinder. Programmet för social omsorg. Luleå tekniska universitet. Cohen, Shirley (1998) Fokus på autism. Vad vi vet, vad vi inte vet och vad kan vi göra för att hjälpa barn med autism. Stockholm: Cura Bokförlag. Corbin, Juliet & Strauss, Anselm (1988) Unending work and care: Managing chronic illness at home. San Fransisco: Jossey-Bass. Costello, Jane & Angold, Adrian (1999) Bad behavior: An historical perspective on disorders of conduct. In Conduct Disorders in Childhood and Adolescence, Hill, J & Maugham, B (eds). Cambridge University Press. Crisanti, A. S. (2000) Experiences with voluntary hospitalization: a qualitative study of mothers of adult children with schizophrenia. Schizophrenia Research, 45, Cullberg, Johan (2001) Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. Cullberg, Johan (2000) Psykoser ett humanistiskt och biologiskt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. Dag, Munir (2006) Unga människor med rörelsehinder förankring, marginalisering och social exkludering. Avhandling i socialt arbete. Örebro Studies in Social Work 6. Örebro. Dahlqvist Jönsson, P., Skärsäter, I., Wijk, H., Danielsson, E., (2011) Experience of living with a family member with bipolar disorder. Internationel Journal of mental Health Nursing, 20, Daremo, Åsa (2010) Partipation in occupational therapy in psychiatric care. Avhandling. Linköping. DeJong, Gerben (1979) Independent Living: From Social movement to analytic paradigm. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1979, 60, Dehlin, Ann-Marie (1997) Personlig assistent: en rättighet, ett yrke. Lund: Studentlitteratur. Dellve, Lotta (2009a) Syskon till barn med funktionsnedsättning en kunskapsöversikt. I Jag finns också! Tredje omarbetade upplagan 2009:2. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Dellve, Lotta (2009b) Upplevd stress och coping bland syskon till barn med beteendeavvikelser. I Jag finns också! Tredje omarbetade upplagan 2009:2. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Dellve, Lotta (2007) Syskon till barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Stockholms läns sjukvårdsområde. Autismforum 1/ Dellve, Lotta, Samuelsson, Lena, Tallborn, Andreas, Fasth, Anders & Hallberg, Lillemor (2006) Stress and well-being among parents of children with rare diseases: a prospective interventions study. Journal of Advanced Nursing 53 (4) Dellve, Lotta (2000) Coping with childhood disability-parents and female siblings experiences. Doktorsavhandling. Nordic School of Public Health. Göteborg. Dellve, Lotta, Cernerud, Lars & Hallberg, Lillemor (2000) Harmonizing dilemmas. Sieblings of children with DAMP and Asperger syndrome s experiences of coping with their life situations. Scandinavian Journal of Caring Science, 14,

10 Dellve, Lotta (1999) Harmonizing dilemmas. Siblings of children with DAMP and Asperger syndrome s experiences of coping with their life-situation. Göteborg: Nordic School of Public Health. Dembo, Tamara (1970) The utilization of psychological knowledge in rehabilitation. Welfare Review, 1970, 8(4), 1-7. Dembo, Tamara (1964) Sensitivity of one person to another. Rehabil. Litterature, 1964, 25, Denhov, Anne (2007) Hjälpande relationer i psykiatrisk vård. En litteraturöversikt. FoUenheten, Psykiatrin Södra. Stockholm: Stockholms läns sjukvårdsområde. Denhov, Anne (2002) Finns kvar och ställer upp: Hur anhöriga kan bidra till återhämtning från allvarlig psykisk störning, ur den återhämtades och de anhörigas perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen. Doman, Glenn (1986) What To Do About Your Brain-Injured Child. Square One Publishers. Derlega, Valerian, Barbee, Anita & Winstead, Barbara (1994) Friendship, Gender and Social Support. Laboratory Studies of Supportive Interacktions. In Brant Burleson, Terrance Albrecht & Irwin Sarason (eds) Communication of social support. Messages, Interacktions, Relationships and Community. Thousand Oaks: Sage. Drakos, Georg & Hydén, Lars-Christer, red. (2011) Diagnos & identitet. Stockholm: Gothia Förlag. Drotar, Dennis, Baskiewicz, Ann, Irvin, Nancy, Kennel, John, Klaus, Marshall, (1975) The adaption of parents to the birth of an infant with a congenital malformation: A hypothetical model, Pediatrics, 56, Dufåker, Mona (1993) Discharge procedures for mentally ill people. Avhandling för doktorsexamen. Umeå universitet. Dunn, Judy (2007) Siblings and socialization. Ingår i Gruzec, Johan, E. & Hastings, Paul, D. (red) Handbook of socialization Theory and research. New York: Guilford Press. Eakes, Georgene, Burke, Mary, Hainsworth, Margaret (1998) Middle-Range Theory of Chronic Sorrow. Journal of Nursing Scholarship, 30 (2) Edhborg, Maigun (2000) The impact of maternal postnatal depressive mood on the parentchild relationship. Stockholm: Karolinska institutet. Edholm, Karin & Trygg, Anita (1987) Drabbad av hjärnskada i vuxen ålder. En deskriptiv studie av de anhörigas situation och upplevelser. PEG-uppsats. Umeå: Psykologiska institutionen, Umeå universitet. Edkvist, I (2001) Mellan anhörigskap och släktskap. Anhöriga till personer med psykiska funktionshinder berättar. Anhörig 300. Socialstyrelsen. Stockholm. Edvardsson, Bo (2003) Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor. Stockholm: Liber. Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken. Beredskap, initiativ och vänskaplighet. Avhandling i socialt arbete, Lunds universitet. Eggenberger, K. Sandra & Nelms, P. Tommie (2007) Being family: The family experience when an adult member is hospitalized. Journal of Clinical Nursing, 16,

11 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Ekensteen, Vilhelm (1993) Att förstå assistansreformen. I Personlig assistans, av Gerd Andén, Inger Claesson Wästberg och Vilhelm Ekensteen. Larsons Förlag. Ekensteen, Vilhelm (1968) På folkhemmets bakgård. Bokförlag Prisma. Eliasson Roos, Elisabeth (2010) Att möta annanheten. I och utanför litteraturen. Del 1. Lund: BTJ förlag. Eliasson Roos, Elisabeth (2010) Att möta annanheten. Kommenterade boktips om att leva med funktionsnedsättning. Del 2. Lund: BTJ förlag. Elonsdotter, Ylwa (2002) När personer med utvecklingsstörning blir föräldrar en vägledning. Östersund: Vård och omsorgsförvaltning. Emde, Robert N. & Brown, Craig (1978) Adaption to the birth of a Down s syndrome infant. American Academy of Child Psychiatry, 17, Enby, Gunnel (1972) Vi måste få älska, en bok om handikappade. Stockholm: Prisma i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning. Engström, Susanna (2004) Avlösarservice ur föräldraperspektiv. C-uppsats. Avdelning för Socialt arbete. Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Engvall, Kristina (2004) Sinnesslöa kvinnor och sexualitet i ett historiskt perspektiv, Ingår i Genus och funktionshinder (red) Karin Barron. Lund: Studentlitteratur. Erdner, Anette (2006) Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska funktionshinder. Avhandling. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Stockholm: Karolinska Institutet. Erdner, Anette, Nyström, Maria, Severinsson, Elisabeth, Lutzen, Kim (2002) Psychosocial disadvantages in the lives of persons with long term mental illness in a Swedish community. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 9, Ericsson, Kent (2002) From institutional life to community participation: ideas and realities concerning support to persons with intellectual disability. Avhandling från pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Ericsson, Kent (1992) Den goda gruppbostaden. Skinfaxe. Institut för omsorg, utveckling, kvalitet. Samarbete med föreståndare vid gruppbostäder i Malmö. Uppsala. Eriksson, Gunilla, Eriksson, I., Ottander, A., Bexel-Brantefors, K., Lindgren, F. & Moren, L. (2000a) Situationen för personer med förvärvad hjärnskada. Rapport 2. Centrum för funktionshinder. Uppsala: Landstinget i Uppsala län. Eriksson, Britt-Marie, Lundgren, Marie (2005) Kartläggning av aktivitets- och funktionsförmåga samt livskvalitet hos personer med stroke 5-6 år efter insjuknandet. Forskning och folkhälsa. Capto, Rapport 2/2005. Landstinget i Värmland. Eriksson, Monica & Svedlund, Marianne (2006) The intruder spouses narratives about life with chronically ill partner. Journal of Clinical Nursing, 15 (3) Ekers, Mats & Nyberg, Eva (2001) (red.) Familjerådslag i Norden. Erfarenheter från fält och forskning. FoU-Södertörn. Skriftserie nr 15/01. Ekström, Pija (2004) Makten att definiera en studie av hur beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet. Göteborg Studies in Educational Sciences, 209. Göteborgs universitet. Essén, Charlotte (2003) Samtal i självhjälpsgrupp få kraft och stöd av andra i samma situation. Wahlström & Widstrand. 11

12 Everett, Craig & Everett, Sandra Volgy (1999) Family Therapy for ADHD. Treating Children, Adolescents and Adults New York: Guildford Press. Ewertzon, Mats (2012) Familjemedlem till person med psykossjukdom. Bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård. Örebro Studies in Care Sciences 35. Örebro: Örebro universitet. Ewertzon, Mats, Lützén, Kim, Svensson, Elisabeth & Andershed, Birgitta (2010) Family members involvement in psychiatric care: experiences of the healthcare professionals approach and feeling of alienation. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17, Ewertzon, Mats & Forsell, Helena (1995) Ros och ris: Några föräldrars erfarenhet av kontakten med psykiatrisk vård deras behov, upplevelser och önskemål. Empati, 2, Fagerström, Åsa (2011) Förebygg för barnens skull. Om SBU:s utvärdering av program mot psykisk ohälsa hos barn. Skriften bygger på rapporten Program för att förebygga psykiatrisk ohälsa hos barn en systematisk litteraturöversikt, utgiven 2010 av SBU. Falk, Matilda (2011) Patientutbildning enligt Akermetoden en fenomenologiskt influerad studie av deltagares upplevelser. Uppsats, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik. Institutionen för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Falloon, I., Fadden, G., Borell, P., Kärräng, L., Ivarsson, B. & Malm, U. (1997) Integrerad psykiatri. Värnamo: Psykologia. Falloon, Ian, Boyd, Jeffrey & McGill, Christine (1984) Family Care of schizophrenia. A problem solving approach to the treatment of mental illness. New York. Guilford Press. Faureholm, Jytte (2007) Man må jo kaempe, Borns opvekst i familier, hvor mor er udviklingshaemmet, Avhandling vid Danmarks Paedagogiske Universitet. Faureholm, Jytte (1994) Du r utviklingshemmede som foreldre? Köpenhamn: Dansk Sosialministerie. Featherstone, Helen (1983) Inte som andra. Att leva med ett handikappat barn. Stockholm: Liber Förlag. Finch, Janet & Mason, Jennifer (2004, 1993) Negotiating family responsibilities. London: Routledge. Finn, Bengt (2011) Förenkla vardagen. En utvärdering av projektet Förenkla vardagen. Ett projekt i Östhammars kommun för att höja medvetenheten och kunskapsnivån om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. FoU-rapport 2/2011. Regionförbundet i Uppsala län. Uppsala. Finn, Bengt & Bromark, Kristina (2011) På väg mot hela vägen. En utvärdering av Hela vägens psykiatri i Gävleborg. FoU-rapport 3/2011. Regionförbundet i Uppsala län. Uppsala. Finndahl, Kerstin (2001) Våga se. En studie om förekomsten av våld mot kvinnor med funktionshinder. Stockholm: Forum kvinnor och handikapp. Fjellborg, Ida (2009) Hur en människa finner styrka att leva vidare i ett liv som inte blev som det var tänkt en litteraturstudie att leva med cancer. C-uppsats i psykologi. Institutionen för arbetsvetenskap. Luleå tekniska universitet. Fleck, Stephen, (1985) The Family and psychiatry. In Kaplan H, Sadock B (reds) Comprehensive textbook of psychiatry/iv (4 th edn.) Williams and Wilkins, Baltimore s

13 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Flyckt, L, Lötman, A, Jörgensen, L. Rylander, Koernig T (2011) Burden of informal care giving to patients with psychoses: A descriptive and methodological study. International Journal of Social Psychiatry, published online 17 november Flynn, Robert, Marquis, Robyn, Paquet, Marie-Pierre & Peeke, Lisa (2011) Effects of Tutoring by Foster Parents on Foster Children s Academic skills in Reading and Math: A Randomized Effectiveness Trial. Final Report of the RESPs for Kids in Care Project. Foldemo, Annica (2004) Living with Schizophrenia from the perspective of outpatients and their parents. Akademisk avhandling. Linköpings universitet. Foldemo, Annica, Gullberg, Mats, Ek, Anna-Christina & Bogren, Lennart (2005) Quality of Life and burden in parents of outpatients with schizophrenia. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology, 40, Folkesson, Per (2011) Ett verksamhetsår vid Familjehuset. En utvärdering av en kommunal familjebenadlingsenhet. FoU-rapport 2011:5. FoU Välfärd Värmland, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet. Forinder, Ulla & Hagborg, Elisabeth (red.) (2008) Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur. Forkby, Torbjörn (2006) Öppenvårdens former. En nationell kartläggning av öppna insatser i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Stockholm: Socialstyrelsen. Forkby, Torbjörn (2005) Ungdomsvård på hemmaplan. Idéerna, framväxten, praktiken. Avhandling. Göteborgs universitet. Forkby, Torbjörn & Bejer, Eva (2005) Resultat av pilotundersökning för kartläggning av hemmaplanslösningar inom göteborgsregionen. Göteborg: FoU i Väst. Forsberg, Karl Anton (2009) Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder. Studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa. Umeå University Medical Dissertations. New Series No Umeå universitet. Forsberg-Wärleby, Gunilla (2009) Olika former av stöd till anhöriga. Tematiska rum. Vårdalinstitutet. Forum Funktionshinder (odaterad) Kort om socialtjänsten för dig som har en funktionsnedsättning. Stockholms läns landsting: Handikapp Habilitering. Forum Funktionshinder (odaterad) Värt att veta, kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna med funktionsnedsättning. Stockholm läns landsting: Handikapp Habilitering. Forum Funktionshinder (odaterad) Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Stockholm läns landsting: Handikapp Habilitering. Fredriksson, Carin (2001) Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur parperspektiv om anpassningsstrategiers funktionella och sociala innebörder. Doktorsavhandling. Institutet för handikappvetenskap. Linköpings universitet. Freeman, E. A. (1997) Community-based rehabilitation of the person with a severe brain injury. Brain Injury 11 (2) Frey, Karin, Greenberg, Mark & Fewell, Rebecca (1989) Stress and coping among parents of handicapped children: A multidimensional approach. American Journal on Mental Retardation. 3,

14 Fridenberger, Ann-Charlotte & Johansson, Gun (1999) Anhöriga till psykiskt störda och deras uppfattningar om psykopedagogisk undervisning. Mementum sammanfattning nr 18, Friedrich, Rose Marie., Hollingsworth, Brenda, Hradek, Elisabeth, Friedrich, Bruce & Culp, Kennith (1999) Family and Client Perspectives on Alternative Residential Settings for Persons With Severe Mental Illness. Psychiatric Services 50 (4) Fristorp, Lotta & Kollarik, Peter (1999) Överlevnadshandbok för dig som har en psykiskt sjuk förälder. Rädda Barnen. Furenhed, Ragnar (1997) En gåtfull verklighet: att förstå hur gravt utvecklingsstörda upplever sin värld. Stockholm: Carlssons Bokförlag. Furman, B. (1985) Familjecentrerad eftervård av unga psykospatienter. Nordisk psykiatrisk tidskrift, 39, Fyhr, Gurli (2002) Den förbjudna sorgen om förväntningar och sorg kring det funktionshindrade barnet. Sfpf:s monografiserie nr 17. Stockholm: Svenska förningen för psykisk hälsa. Fyhr, Gurli (1999) Hur man möter människor i sorg. Stockholm: Natur och Kultur. Färm, Kerstin (1999) Socialt problem eller Som andra och I gemenskap med andra föreställningar om människor med utvecklingsstörning. Tema kommunikation, Linköpings universitet. Ganz, Jennifer, Simpson, Richard & Corbin-Newsome, Jawanda (2008) The Impact of the Picture Exhange Communication System on Requesting and Speech Development in Preschoolers with Autism Spectrum Disorders and Similar Characteristics. Research in Autism Spectrum Disorders, 2 (1) Garmezy, Norman (1987) Stress, competence and development: Continuities in the Study of Schizophrenic Adults, Children Vulnerable to Psychopathology and the search for Stress- Resistant Children. American Journal of Orthopsychiatry, Mental Health & Social Justice, vol. 57 (2) Garbardino, James, Dubrow, Nancy, Kostelny, Kathleen & Pardo, Carole (1992) Children in Danger. Coping with the Consequences of Community Violence. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Gavois, Helena, Paulsson, Gun, & Fridlund, Bengt (2006) Mental health professional support in families with a member suffering from severe mental illness: a grounded theory model. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20 (1) Georgsson, A (2008) Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående en kartläggning i Halland SocialCentrum. Region Halland. Gerland, Gunilla (1996) En riktig människa. Bokförlaget Cura. Giallo, Rebecca & Gavida-Payne, Susana (2008) Evaluation of a family-based intervention for siblings of children with a disability of chronic illness. The Australian e-journal for the Advancement of Mental Health, 7, Gibbons, J., Horn, S., Powell, J., Gibbons, J., (1984) Schizophrenic patients and their families: A survey in a psychiatric service based on a DGH unit. British Journal of Psychiatry, 144, Giertz, Lottie (2008) Ideal och vardag. Inflytande och självbestämmande med personlig assistans. Växjö universitet. 14

15 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Glant, Heléne (2000) Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar handbok för behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Stockholm: Natur och Kultur. Goode, David (2001/1994) I en verden uden ord. Förstehåndsviden som forudsaettning for kommunikation; Etnometodologi som metode. Denmark: Systime. Original A World Without Words. The social construction of Children born deaf and blind. Philadelphia: Temple University Press. Goodman, S. & Brumely, H. (1990) Schizofrenic and depressed mothers: Relational deficits in parenting. Developmental Psychology 1990, 26, Goossens, P.J.J., Van Wijngaarden, B., Knoppert-Van der Klein, E.A.M. Van Achterberg, T (2008) Family caregiving in bipolar disorder: Caregiver consequenses, caregiver coping styles and caregiver distress. Internationel Journal of Social Psychiatry, 54:303. Gough, Ritva, Renblad, Karin, Wikström, Eva & Söderberg, Eva (2011) Anhörigstöd ett helt annat sätt att tänka. Fokus-Rapport 2011:1. Kalmar. Gough, Ritva (2007) I utredningens namn två analyser. En kollegial granskning och en analys av innehållet i beslutsunderlag när beslut handlar om stöd till psykiskt funktionshindrade personer. Fokus-Rapport 2007:4. Kalmar. Gough, Ritva & Andersson, Laila (2004) Bostäder med särskild service. En kartläggning av boende för människor med begåvningshandikapp. Fokus-Rapport 2004:2. Kalmar. Gough, Ritva (2002) Intervjuer om boendeskapande. En fallstudie av en gruppbostad för personer med begåvningshandikapp. Fokus-Rapport 2002:3. Kalmar. Gough, Ritva & Bennsäter, Lillemo (2002) Boendestöd och vad det kan bli. Fokus-Rapport 2001:7. Kalmar. Gough, Ritva & Modig, Maria (1996) Leva med personlig assistans. Centrum för utvärdering av socialt arbete. Stockholm: Liber utbildning. Gough, Ritva (1994) Personlig assistans en social bemästringsstrategi. Avhandling, universitetet i Tromsö. Göteborg: GIL-förlaget. Gough, Ritva (1987) Hemhjälp till gamla. Forskningsrapport 54. Stockholm: Arbetslivscentrum. Grad, Jacqueline & Sainsbury, Peter (1968) The effects that patients have on their families in a community care and a control psychiatric services A two-year follow up. British Journal of Psychiatry 114, Granath, Kristina (1997) Det var så mycket jag inte förstod. En intervjuundersökning med vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar. Stockholm: Sköndalsinstitutets rapportserie nr 1. Granat, Tina, Nordgren, Ingrid & Rein, George (2008) Ökad kunskap och förändrade relationer. Utbildning för syskon och barn med olika funktionshinder. Slutrapport från projektet Att ge syskon utrymme. Rapport från barn och ungdomshabiliteringen. Rapportserien 49. Landstinget i Uppsala län. Granat, Tina, Nordgren, Ingrid & Rein, George (2006) Att ge syskon utrymme. Rapport från barn och ungdomshabiliteringen. Rapportserien 39. Landstinget i Uppsala län. Granerud, Arild & Severinsson, Elisabeth (2003) Preserving integrity: Experiences of people with mental health problems living in their own home in a new neighbourhood. Nursing Ethics, 10 (6) Granlund, Mats & Björck-Åkesson, Eva (1994) Fortbildning av förskolekonsulenter i familjeorienterad habilitering: process och utfall. Stockholm: Stiftelsen ALA. 15

16 Granlund, Mats & Olsson, Cecilia (1998) Familjen och habiliteringen. Stockholm: FUB:s forskningsstiftelse ALA. Granlund, Mats & Olsson, Cecilia (1994) En god start i livet. Barnet med flera funktionsnedsättningar, familjen och den service som erhålls. Stockholm: Stiftelsen ALA. Granlund, Mats, Roll-Pettersson, Lise, Stéenson, Anna-Lena & Sundin, Margareta (1992) Att leva och arbeta med små handikappade barn. Ala-rapport 63/692. Stockholm: Stiftelsen ALA. Granlund, Mats, Stéenson Anna-Lena, Roll-Pettersson Lise, Björck-Åkesson Eva, Sundin Margaretha & Kylén, Ann (1999) Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan utbildningens effekter och effektivitet. Stockholm: Stiftelsen ALA. Green, Sara (2003) What do you mean what is wrong with her? : stigma and the lives of families of children with disabilities. Social Science & Medicine, 57, pp Green, Sara (2001) Grandma s hands: parental perceptions of the importance of grandparents as secondary caregivers in families of children with disabilities. International Journal of Aging Human Development 1, Grue, Lars (2002) Vanlige barn uvanlige foreldre om fysisk funksjonshemmedeforeldres problemer og mestringsstrategier. NFI-rapport for prosjekter Grue, Lars (2001) Motstand og mestring. Om funktsjonshemning og livsvillkor. Oslo. Grue, Lars (1993) Vanlige familier, ovanlige barn. Oslo. Grundén, Ingrid (2005) Att återerövra kroppen. En studie av livet efter en ryggmärgsskada. Avhandling. Göteborg Studies in Educational Science. Grönvik, Lars (2005) Funktionshinder ett mångtydigt begrepp. I Forskning om funktionshinder. Problem- utmaningar möjligheter. Studentlitteratur. Grönvik, Lars & Söder, Mårten (2008) Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet. Gleerups Utbildning AB. Malmö. Grünewald, Karl (2008) Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia. Gothia. Grünewald, Karl (2001) Avveckling av anstaltsvården för utvecklingsstörda nu fullbordad. Läkartidningen nr 44 vol 58 s Grünewald, Karl (1997) Effect of social and educational policies on the number of persons with mild mental retardation in Sweden. Mental Retardation, 35, Grünewald, Karl (1979) Sluta vårda barn på institutioner! Det finns bättre alternativ. Läkartidningen, vol 76 s Gullachsen, Ann-Christine (2005) När smärtan blir en del av livet. Vårdalsinstitutets Tematiska rum: Att leva med smärta. Gullacksen, Ann-Christine (2003) Hörselskadade i arbetslivet. Ett stress/kontrollperspektiv. Lic.avhandling, Socialhögskolan. Lunds universitet. Gustavsson, Anders (2001) Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda och delaktig. Lund: Studentlitteratur. Gustavsson, Anders (1989) Samhällsideal och föräldraansvar. Om föräldrar till förståndshandikappade barn. Stockholm: Norstedts förlag/almqvist & Wiksell. 16

17 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Gustavsson, Anders (1988) Hjälp att finna sin egen väg familjesamtal och föräldragrupper med föräldrar till förståndshandikappade barn. Rapport nr 43, Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet. Gustavsson Holmström, Marie (2002) Föräldrar med funktionshinder om barn, föräldraskap och familjeliv. Linköping/Örebro: Faculty of Arts and Sciences, The Tema Institute, Linköpings universitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag. Gustafsson Wallengren, Catarina (2009) De kan, de vill och de orkar, men : studier av närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från svenska strokeenheter. Akademisk avhandling. Högskolan i Borås; nr 17. Gynnerstedt, Kerstin (2004) Personlig assistans en medborgerlig rättighet. Ingår i Personlig assistans, (red.) Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur. Göransson, Kerstin (2004) Barn som blir elever om olikheter, undervisning och inkludering. Stockholm: Stiftelsen ALA. Haafstad Svanøe, Hilde & Björnstad, Berit (2001) Håndbok for pårörende til mennesker med shizofreni/psykoseproblemer. Norske Kvinners Sanitetsforening. Habilitering och Hjälpmedel (2011) Habiliteringsprogram för anhöriga. Habilitering för barn och vuxna. Landstinget i Uppsala län. Hagberg, Maria (1982) (red) Som vi ser det! Sex rörelsehindrade ungdomars funderingar. Uppsala: Folke Bernadotte Stiftelsen. Hall, Elisabeth (2004) A double concern: Grand mother s experiences with a small grandchild is critically ill. Journal of Pediatric Nursing, 1, Hall, Elisabeth (2004) A double concern: Danish grandfathers experiences when a small grandchild is critically ill. Intensive and critical care Nursing, 1, Hallberg, Lillemor (1996) Occupational hearing loss, coping and family life. Scandinavian Audiology, 2, vol 25, suppl 43, Halldén, Gunilla (2003) Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. I Pedagogisk Forskning i Sverige, årgång 8, nr 1-2, s Hallström, Jönsson, Nerbrand, Norrving, Lindgren (2008) Stroke incidence and survival in the beginning of the 21 st century in southern Sweden: comparisons with the late 20 th century and projection into the future. Stroke, 39 (1), Handikapp & Habilitering (2003) Verksamhetsberättelse för Kris- och Samtalsteamet, År Länscentret. Södra Stockholms produktionsområde. Landstinget I Stockholms län. Handikappförbunden, Barnombudsmannen och Allmänna arvsfonden (2006) Fritid för barn och unga med funktionshinder. En inventering av kultur och fritidssatsningar inom kommuner. Text av Tove Rinnan, Handikappförbundens samarbetsorgan. Handisam (2007) Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting. Myndigheten för handikapppolitisk samordning. Handisam Serie 2007:1. Hansi, Mari & Nilsson-Kivimäki, Jonna (2000) Hur personer som insjuknat i stroke erfar sitt aktivitetsutförande utanför hemmet. Fördjupningskurs i arbetsterapi. Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Haegermark, Marie-Louise (1996) Mår hon bra så mår jag bra. Likheter och skillnader i mäns och kvinnors upplevelser av att få och leva med ett funktionshindrat barn samt hur 17

18 detta kan påverka parrelationen. Rapport nr 99-07, Omsorgsnämnden. Stockholms läns landsting. Hanson, Elizabeth, Magnusson, Lennart & Ärnström, Ulf (2009) Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar, on a bicycle made for two. Behovsstudie. Hjälpmedelsinstitutet. Hansson, Helena (2007) Interventions in adult children and spouses of alcoholics. Randomized controlled trials of mental health and drinking patterns. Doktorsavhandling. Medicinska Fakultetet, Lunds universitet. Hansson L., Sjöstedt, M., Nylander, B., Bliding, G. (1992) Education of relatives of schizophrenics. A study of the effects on the living conditions of the relatives. Nordic Journal of Psychiatry, 46; Hansson, L., Middleboe, T., Sorgaard, K W,. Bengtsson-Tops, A., Bjarnason, O., Merinder, L., Nilsson, L., Sandlund, M., Korkeila, J., Vinding, H.R., (2002) Living situation, subjective quality of life and social network among individuals with schizophrenia living in a community settings. Acta Psychiatrica Scandinavica 106 (5) Hansson, K., Wirtberg, I. & Axberg, U. (2005) Preventiva insatser vid antisocialt beteende hos barn med hjälp av Marte meo. Socionomen 1:2005, Del 2, Forskningssupplement nr 17. Harnett, Tove (2010) The Trivial Matters: Everyday power in Swedish elder care. Hälsohögskolan. Institutionen för gerontologi. Högskolan i Jönköping. Harris, Vicki & McHale, Susan M. (1989) Family life problems, daily caregiving activities and the psychological well-being of mothers of disabled children. American Journal on Mental Retardation, vol. 94, 3, Hastings, Richard, P. (2007) Longitudinal Relationships between Sibling Behavioral Adjustment and Behavior Problems of Children with Developmental Disabilities. Journal of Autism Development Disorders, 37, Hastings, Richard, Thomas, Hannah & Delwiche, Nicole (2002) Grandparent Support for families of children with Down s Syndrome. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 15, Hasselström, Charlotte (2011) Slutrapport från projektet utbildning i familjestöd för anhöriga till bordelinepatienter Family Connections vid Psykiatriska Mottagningen Kronan. Sundbyberg Hassoun, Fadia (2009) Den bortglömda gruppen kulturella attityder om språkstörning som potentiella hinder I logopedisk intervention. C-D uppsats på socionomprogrammet vid Malmö högskola. Hautaniemi, Bozena (2004) Känslornas betydelse I funktionshindrade barns livsvärld. Avhandling. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hedberg, Elisabeth, Mattson, E. Christina, Westin, Curt, Adolfsson, Kim, Schantz, Maria, Björk, Marie-Louise, Horwath, Eva & Wickman, Jenny (2011) Habiliteringsprogram för anhörigstöd. Habilitering för barn och vuxna Landstinget i Uppsala län. Hedberg-Kristenson, Elizabeth & Iwarsson, Susanne (2009) Fokus på anhörigvårdare vid äldres användning av förflyttningshjälpmedel. Litteraturöversikt. Institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle, Lunds universitet/ Hjälpmedelsinstitutet. Hedenbro, M. & Wirtberg, I. (2000) Samspelets kraft, Marte meo: möjlighet till utveckling. Stockholm: Liber. 18

19 Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Hedenbro, Monica & Lidén, Anette (2001) CPICS Child and Parents Interaction Coding system. Stockholm: Karolinska institutet. Hedlund, E, Kåreholt, I, Trygged, S. (2010) Social konsekvenser av sjukdom. I Social rapport 2010 av Socialstyrelsen. Stockholm. Hedlund, Malin & Lovén, Celina (2008) Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respective utan BBIC Same but different? Psykologprogrammet avancerad nivå, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. Örebro universitet. Hedman Ahlström, Britt (2009) Major depression and family life The family s way of living with a long term illness. Akademisk avhandling. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hedov, Gerth (2002) Swedish parents of children with Down syndrome: a study on the initial information and support, and the subsequent daily life. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Heimdal Mattsson, Eva (1998) The School Situation of Students with Motor Disabilities. Interaction of Individual Prerequisites and Environmental Demands. Avhandling. Stockholm: HLS Förlag. Heino, Tarja (2000) Familjerådslag. Den nya metoden inom socialt arbete. Stakes, Handböcker 42. Helsingfors. Helmersson Bergmark, Karin (1999) AA og 12-trinnsbehandling. Rus & avhengighet, nr 1, Universitetsforlaget. Norge. Helmersson Bergmark, Karin (1995), Anonyma Alkoholister i Sverige. Akademisk avhandling, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Helsingborg (2012) Tutoring gör det någon skillnad? Rapport gällande utvärdering av tutoring i matematik Projektet Preventivt arbete tillsammans. Helsingborgs stad (2009) Skolprojekt inom Familjehemsvården. Resultatrapport och projektbeskrivning. Ett forskarstött samverkansarbete mellan Skol- och fritidsnämnden och Socialnämnden i Helsingborgs stad Helsingborgs stad. Hemmingsson, Helena (2002) Student-Environment Fit for Students with Physical Disabilities. Avhandling. Stockholm: Karolinska University Press. Hermansson, Sandra & Lundström, Ulrika (2005) Barns upplevelse av att leva med syskon med funktionshinder. Examensarbete. Hälsovetenskapliga utbildningar, Sjuksköterskeprogrammet. 2005:75. Luleå tekniska universitet. Hertzberg, Annika, Ekman, Sirkka-Liisa & Axelsson, Karin (2003) Relatives are a resource, but registered nurses views and experiences of relatives of residents in nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 12, Hettrel, Camilla & Lindqvist, Agneta (2006) Marte Meo en hållbar intervention? En beskrivning av det observerbara och icke observerbara i en utvärdering av behandlingsmodellen Marte Meo inom socialtjänsten. Rapport 2006:2. FoU Nordväst. Hetzler, Antoinette (1994) Socialpolitik i verkligheten. De handikappade och försäkringskassan. Bokbox Förlag. Lund. Hill, H (1999) Traumatic brain injury: a view from inside. Brain Injury, 13, (11)

20 Hilmersson, Pia & Johansson, Maria (2009) Kontaktperson sökes. En kvalitativ studie om vänskap i kommunal regi. C-uppsats vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Hollander, Anna (1998) Verkställighet av länsrätternas domar och beslut. I Bengtsson H (red.) Politik, lag och praktik. Implementeringen av 1994 års handikappreform. Studentlitteratur. Lund. Holmqvist, Rolf, Hill, Teci & Lang, Annica (2005) Ger ART bättre behandlingseffekt? Utvärdering av metoder på tre ungdomshem. Rapport 2005:3. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. Honneth, Axel (2004) Recognition and justice: outline of a plural theory of justice. Acta Sociologica, 47 (4) Honneth, Axel (1995) The Struggle for recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Polity Press. Houtzager, B. A. & Grootenhuis, B. F. & Last, B. F.(2001) Supportive groups for siblings of pediatric oncology patients: impact on anxiety. Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions on Cancer. Psycho-Oncology, vol. 10 (4) Hugemark, Agneta (2004) Med rätt att bestämma själv? exit, voice och personlig assistans. Ingår i Personlig assistans. (red) Kerstin Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur. Hugemark, Agneta & Wahlström, Karin (2002) Personlig assistans i olika former av: mål, resurser och organisatoriska gränser. Forsknings- och utvecklingsenheten, FoU-rapport 2002:4. Stockholm: Socialtjänstförvaltningen. Hult, Ann-Sofie (2006) Mamma, pappa, barn och personlig assistent. En undersökning om fyra föräldrars upplevelser att leva med personlig assistans till sina barn. C-uppsats, Socialhögskolan, Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet. Hvinden, Kari (2011) Etablering av laerings- og mestringssentra historie, grunnlagstenkning, innhold og organisering. Ingår i Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (red) Laering og mestring et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning, (s 48-68). Oslo: Gyldendal Akademisk. Hwang, Philip & Wickberg, Birgitta (2001) Föräldrastöd och barns psykiska hälsa. Rapport 2001:37. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Hydén, Lars-Christer (red) (2005) Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur Hydén, Lars-Christer (1995) Psykiatri Samhälle Patient. Psykisk sjukdom i socialt och kulturellt perspektiv. Natur och Kultur. Högberg, Anette (2009) Småbarnstiden tar ju aldrig slut. Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat. FoU-rapport Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting. Högberg, Britta (2007) Planering som social process. Om delaktighet och barnets bästa. Handikappforskning NU. Lund: Studentlitteratur. Högberg, Britta (2003) Habilitering för barnets bästa. Policydokument. Handikapp & Habilitering. Stockholms läns landsting. Högberg, Britta (1996) Det handikappade barnet i vuxenvärlden. Om möjligheterna att mötas. Avhandling. Stockholms universitet. 20

fokus på anhöriga nr 17 maj 2010

fokus på anhöriga nr 17 maj 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 17 maj 2010 Anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning en resurs i behov av stöd Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående ska erbjudas

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Anhöriga och stödet vid psykisk ohälsa. Ritva Gough, forskare Nka:s Mötesdagar 2012

Anhöriga och stödet vid psykisk ohälsa. Ritva Gough, forskare Nka:s Mötesdagar 2012 Anhöriga och stödet vid psykisk ohälsa Ritva Gough, forskare Nka:s Mötesdagar 2012 Teman för anförandet Psykisk ohälsa som samhällsproblem Anhörigskapet Anhörigas behov av stöd Problem som anhöriga upplever

Läs mer

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 26 Christina Renlund Knivsta Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon om att ha en

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Inbjudan Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Kurs: Evidensbaserad praktik inom området funktionshindernedsättning och LSS - Grundkurs.

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Anhörig i nöd och lust. Skyldigheter Rättigheter Möjligheter

Anhörig i nöd och lust. Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Anhörig i nöd och lust Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Skyldigheter Äktenskapsbalken (6 kap. 1 ) Föräldrabalken (6 kap. 2 ) Rättigheter Socialtjänst lagen Hälso-och sjukvårdslagen Lagen om stöd och

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008. Ann-Britt Sand

Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008. Ann-Britt Sand Jag en anhörig Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008 Ann-Britt Sand Föreläsning 4. kl 13-13.45 13.45 Vilka rättigheter har jag som anhörig rig? Institutionen för beteende-,, social och rättsvetenskap

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Befolkningens hälsa. Hälsa på gruppnivå

Befolkningens hälsa. Hälsa på gruppnivå Människors hälsah Macrosystem Befolkningens hälsa Mesosystem Hälsa på gruppnivå Microsystem Individens hälsa Varför visste vi inte om den onödiga ohälsan tidigare? Först måste man förstå var man är Sedan

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer 2008-04-03 Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige.

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer 2008-04-03 Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer 2008-04-03 Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Information och vägledning för sammanställning av resultat från MPOC

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Webbaserade hälsoinsatser till unga vuxna, närstående till personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Webbaserade hälsoinsatser till unga vuxna, närstående till personer med psykisk ohälsa/sjukdom Göteborg den 7 september 2007 Webbaserade hälsoinsatser till unga vuxna, närstående till personer med psykisk ohälsa/sjukdom Lilas Ali Leg.Sjuksköterska Sahlgrenska Psykiatri Resursenheten- AIR Kronhusgatan

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

SYSKONPROBLEMATIK OCH SYSKONINSATSER I FAMILJER MED FUNKTIONSNEDSATTA BARN

SYSKONPROBLEMATIK OCH SYSKONINSATSER I FAMILJER MED FUNKTIONSNEDSATTA BARN SYSKONPROBLEMATIK OCH SYSKONINSATSER I FAMILJER MED FUNKTIONSNEDSATTA BARN En sammanställning av litteratur utifrån en Luleårapport samt några svenska rapporter över hur syskon påverkas i familjer med

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

Aktuell forskning Socialt arbete

Aktuell forskning Socialt arbete Aktuell forskning Socialt arbete Pågående avhandlingsarbeten Annika Claesson; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete,

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla.

Ingrid Falkenborn och Cecilia Olsson leder ett projekt Fritid för alla som stöds sv FUB. De föreläste om vikten av fritidsverksamheter för alla. Intradagarna 2011 Rekordmånga deltagare! Fler än någonsin, nästan 400 personer, deltog på årets Intradagar som genomfördes för 6:e året i rad. Intradagarna befäste återigen sin position som det viktigaste

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Jag förstår inte dig. Du förstår inte mig. Vad mer har vi gemensamt?

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:5 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu. Aktiv Kommunikation 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.se Disposition Bakgrunden till Aktiv Kommunikation Vad ingår i Aktiv

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:5 Anhöriga till personer

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits

SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006,

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Surname First name Sex University City Country Alarcón-Riquelme Marta K Uppsala Universitet Uppsala Sverige

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Ida Lindblad Med. Dr, Leg psykolog Huvudhandledare: Bihandledare: Professor Elisabeth Fernell Professor Christopher Gillberg Docent Eva Billstedt

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Eva Sandberg Enheten för barnlogopedi Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg Centrala Barnhälsovården i

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning Välkommen till nationell konferens i Stockholm 10-11 mars 2014 på Essinge konferenscenter. Konferensen fokuserar på livets möjligheter

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion - en introduktion Återhämtning från allvarliga psykiska problem Luleå 24 april 2012 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet alain.topor@socarb.su.se

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf Mötesanteckningar från den lokala SUF gruppen i Håbo 4/2 2014 Plats Futurum Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- barn med koncentrationssvårigheter, barn som tänker annorlunda Lycksele 17.1 2012 Umeå 3.2 2012

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.

Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. Referenslista Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund AB: Studentlitteratur.

Läs mer

Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009. Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga.

Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009. Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga. Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009 Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga. FoU-Nordväst kommer under våren att ge ut ett antal nyhetsbrev. Nyhetsbreven

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt?

Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011.

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011. Primärvård, psykiatri och habilitering ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rubrik redovisande dokument Minnesanteckningar sjulänsmöte i Örebro Datum Diarie nr År/löp nr 2011-03-11 Sidan 1 av 5 Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer