Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad Sida 1 (30) Senast reviderad: Senast reviderad av: Fredrik Bordahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl"

Transkript

1 Ändrad Sida 1 (30) Senast reviderad: Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR LÅS OCH LARM Antaget av kommunstyrelsen Datum att gälla från och med Senaste revidering i Dnr 2006:473

2 Ändrad Sida 2 (30) RIKTLINJER för LÅS OCH LARM

3 Information Ändrad Sida 3 (30) Dokumentet syftar till att få ett mer enhetligt sätt att se på installationer gällande lås och larm i Växjö kommuns fastigheter och verksamheter. Riktlinjer är framtagna för ett antal olika verksamheter. I riktlinjerna är dessa benämnda som olika larmkategorier. Dokumentet ska ses som en del av kommunens övergripande säkerhetspolicy/riktlinjer. Arbetet är framtaget av en arbetsgrupp bestående av representanter från Tekniska förvaltningen Skol och barnomsorgsförvaltningen Säkerhetsfunktionen, klk Omsorgsförvaltningen VöFAB Vidingehem Värends Räddningstjänstförbund Willis AB Arbetet är genomfört på uppdrag av säkerhetschefen.

4 INLEDNING Ändrad Sida 4 (30) Tillämpning Riktlinjer gäller i första hand vid ny-, om- och tillbyggnation. Dokumentet gäller för Växjö kommuns lokaler samt i tillämpliga delar för övriga byggnader i kommunkoncernen. Befintliga byggnader ska uppdateras till riktlinjernas nivå när inventering och efterföljande prioritering är gjord. Tidplan upprättas när inventeringen och finansieringen är klar. Årlig revidering av prioriteringen ska göras utifrån skadeutfall mm. Syfte Riktlinjer syftar till: - att förbättra skyddet för Växjö Kommuns byggnader och de verksamheter som bedrivs i byggnaderna genom tidig upptäckt av brand och inbrott, vilket ska leda till kortare insatstider samt mindre konsekvenser av skador - att ytterligare höja utrymningssäkerheten i Växjö Kommuns byggnader genom installation av utrymningslarm - att skapa en enhetlig nivå för vilka larminstallationer som ska finnas för olika typer av objekt - att skapa en enhetlig modell för installation, drift och ansvarsfördelning för larminstallationer i kommunkoncernens byggnader och verksamheter - att öka möjligheterna att få ett optimalt försäkringsskydd genom aktivt skadeförebyggande arbete - att förenkla vid projektering och upphandling av larminstallationer - att investeringar i larminstallationer blir kostnadseffektiva och ger en god skyddsnivå för såväl människor, egendom och verksamhet Mål Målen med dessa riktlinjer är: - att skapa en trygg och säker miljö för de som vistas i kommunkoncernens byggnader - att skydda Växjö kommuns invånare och kommunens egendom samt att säkerställa verksamheten - att investeringar i larminstallationer ska bidra positivt till Växjö kommuns ekonomi genom att i första hand minimera avbrott i verksamheten samt även minska kostnader för skador och försäkringar

5 RIKTLINJER Ändrad Sida 5 (30) Inledning Riktlinjerna ska ange hur man uppnår angivna mål. Riktlinjerna ska vara en hjälp både för verksamheterna och fastighetsägaren. Den som är verksamhetsansvarig ska kunna utläsa vilken nivå man ska ha på de tekniska och mekaniska säkerhetsinstallationerna. Riktlinjerna är uppdelade i ett antal olika larmkategorier som anger olika nivåer för olika verksamheter. De inledande rubrikerna ska ge en bild av hur man kan använda riktlinjerna samt hur ansvarfördelningen ser ut mellan verksamhet och fastighetsägare. I slutet av dokumentet efter genomgången av de olika larmkategorierna finns en ordlista samt även ett antal lösningar som kan appliceras på olika larmkategorier. Projektering Riktlinjerna ska tillsammans med nedan nämnda regelverk ligga till grund för projektering av brand- och inbrottslarm samt skalskydd i Växjö Kommuns fastigheter. Vid projektering av brand- och inbrottslarm samt skalskydd ska samråd alltid ske med de som bedriver verksamhet i byggnaden. All projektering ska utgå från respektive verksamhet och deras behov och rörelsemönster i lokalerna. Alla larminstallationer ska vara strategiska, byggda efter en riskanalys utförd på plats. Anläggningarna ska även ge möjligheter till att enkelt utöka samnyttjandet av lokaler över dygnet/helger och sektioneras för största flexibilitet och utökningsmöjlighet. Regelverk: SBF 110:6 Norm för automatiska brandlarm SSF 130:6 Norm för inbrottslarm SSF 200:3 Norm för fysiskt skalskydd SSF 1015 Behörigt företag, inbrottslarm SSF 1016 Behörig ingenjör, inbrottslarm SBF 1007 Behörig ingenjör, brandlarm SBF 1008 Behörig anläggarfirma för brandlarm SSF 210:2 Elektromekanisk låsanläggning SSF 1023 Behörig anläggarfirma, elektromekaniska lås SSF 1024 Behörig ingenjör, elektromekaniska lås. Kompetenskrav på projektör och installatör ska vara enligt SSF's och SBF's regelverk. Av SBSC godkänt installationsföretag med behörig ingenjör inom respektive arbetsområde är krav för kommunens entreprenörer.

6 Ansvarsfördelning Ändrad Sida 6 (30) För information om ansvarsfördelning hänvisas till skriften arbetssätt och samverkan mellan förvaltningar och bolag överenskommelse Drift- och underhållsorganisation För varje larmanläggning ska det finnas två anläggningsskötare. För att få fungerande larmsystem ska det finnas en anläggningsskötare från fastighetsägaren och en från verksamheten. Lämpligt kan vara att låta den som är brandskyddsombud bli utbildad som anläggningsskötare för brandlarmssystem. För inbrottslarm kan det vara lämpligt med en personal som ofta öppnar eller stänger verksamheten. Det är viktigt att det finns möjlighet att nå en anläggningsskötare även på jourtid. Anslag med kontaktuppgifter ska finnas vid centralapparaterna. Anläggningsskötaren svarar för: - Tillfällig bortkoppling av sektioner eller larmöverföring - Regelbundna kontroller av larmanläggning - Ev. åtgärder efter larm för att återställa anläggningen i drift igen. Anläggningsskötare ska larmas vid larm från brandlarmanläggning. Hur ska riktlinjerna användas på objekt som ej har planerade om eller tillbyggnationer? För att anpassa Växjö Kommuns byggnader till nu föreslagna riktlinjer krävs en jämförelse med fastigheternas larmstatus idag. En larminventering måste göras. Vad finns installerat idag? Och hur stämmer detta överens med dessa riktlinjer? När larminventeringen är avslutad kan prioriteringslista med hänsyn till risk, hot och konsekvens, upprättas för Växjö Kommuns byggnader och verksamheter. Vid prioritering tas hänsyn till följande kriterier: - Risk för personskador - skadehistorik och fastighetens omgivning samt belägenhet i kommunen med avseende på sannolikhet för skador - stora egendomsvärden - svårigheter att skapa ersättningslokaler för verksamheten - räddningstjänstens/vaktbolagets insatstid - behov av höjd utrymningssäkerhet Finansiering Genomförda investeringar med efterföljande ökning av drifts- och underhållskostnader kommer att belasta verksamheten/hyresgästen.

7 LARMKATEGORI A - SKOLOR Ändrad Sida 7 (30) Typ av larmanläggning I skolor med värde om mindre än 25 Mkr för den största friliggande byggnaden kan kombilarm inbrott/brand/passersystem installeras. I skolor med värde om mer än 25 Mkr för den största byggnaden ska separata anläggningar installeras för brandlarm respektive inbrottslarm/passersystem. Larmöverföring I skolor med värde om mindre än 25 Mkr för den största byggnaden ska larmöverföring ske med uppringande larmsändare över allmänna telenätet till bemannad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. I skolor med värde om mer än 25 Mkr för den största byggnaden ska larmöverföring ske över övervakad ledning till bemannad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. Samma larmsändare får användas för såväl brand- som inbrottslarmanläggning. (en vanlig typ är Multicom) En larmplan ska finnas hos den mottagande larmcentralen, med förutbestämd åtgärdsplan för varje typ av larm som kommer från kommunens anläggningar. Larmplanen ska revideras, listan över kontaktpersoner uppdateras minst en gång per år. Vid inbrottslarm ska väktare larmas. Vid överfallslarm (ofta kallat polislarm) ska polis och väktare larmas. Vid "bråklarm" eller "uppmärksamhetslarm" ska väktare larmas. Vid brandlarm ska räddningstjänst larmas, väktare tillsammans med fastighetsägarens driftjour kallas samtidigt ut till objektet. Larmorganisation Se rubriken Tekniska lösningar som kan vara aktuella i flera olika larmkategorier Till- och frånkoppling Till- och frånkoppling av inbrottslarm ska ske med kodtastatur och beröringsfri kortläsare avsedd för kombinationskort eller "tag". Det är ej tillåtet att koppla från larmet med mikrobrytare i nattlåset, sådana lösningar ska bytas ut. Nattlåsen i ytterdörrar får inte ha vred på insidan, ofta måste ett mekaniskt eller elektriskt lås installeras som komplettering. Alt. A Passersystem med kraftiga elslutbleck eller motorlås styr dag- och nattlåsning av dörrar i skalet. Ett kraftigt elslutbleck (t.ex. STEP 18 eller 25) ger tillsammans med en godkänd låskista av rakkolv för enkel slagdörr eller hakregeltyp för pardörrar är en mycket bra låsning med kablage som lätt döljs i karmstycket, inga hängkablar till dörrbladet som kan slitas av eller nötas ut.

8 Ändrad Sida 8 (30) Alt. B Tillkoppling av inbrottslarm styr nattlåsning av dörrar i skalet. Smalprofildörrar förses med hakregellås och elslutbleck, (ex. typ STEP 18), för låsning med hakregelkolv. Indikering för låst läge ska finnas. Ett begränsat antal dörrar förses med möjlighet att till- och frånkoppla larm, t ex dörrar vid kök, expedition, samt dörrar till sporthall för att möjliggöra kvällsuthyrning. Som komplement till rutinen med manuell tillkoppling av larm ska tvångstillkoppling finnas. Tidpunkt för tvångstillkoppling bestäms utifrån verksamheten på respektive objekt, men ska alltid finnas inprogrammerat som skydd mot glömska eller okunskap. Brandlarm Brandlarm ska installeras med täckning enligt basnivå eller utökad nivå. Installation enligt utökad nivå ska ske i skolor: - där största byggnad är utförd i byggnadsklass 3 eller 4 samt har ett värde om mer än 25 Mkr. - i övrigt där riskbedömning motiverar en utökad nivå. Vid riskbedömning bör hänsyn tas till omgivningen, inträffade incidenter och skador, möjlighet att skapa ersättningslokaler mm. I övriga skolor sker installation enligt basnivå. Basnivå Brandlarm utförs med täckning enligt SBF 110 Bilaga A. Alla detektorer, även i enklare anläggningar, ska vara provade och godkända enligt provningsnorm. Utökad nivå Brandlarm utförs med täckning enligt SBF 110 Bilaga A kompletterat med rökdetektorer i rum med fönster i markplan eller med fönster mot lägre liggande tak. Den utökade nivån syftar främst till att ge ett bättre skydd mot brand anlagd genom inkastning av brinnande föremål. Undantag I syfte att minska risken för onödiga larm på grund av skadegörelse på detektorer gäller för båda nivåerna enligt ovan följande undantag från SBF 110: - Korridorsystem med låg takhöjd detekteras endast ovan undertak. Under rökdetektor skall undertak förses med galler om minst 1 m 2 som medger att rök i korridoren når detektorn. - Omklädningsrum detekteras med dold rökdetektor alternativt värmedetekterande kabel, ex. typ HDC Bastu detekteras med värmedetektor anpassad efter temperaturen, eller helst utanför utrymmet med en kapslad värmedetektor anpassad för miljön. Trä- och metallslöjdsalar detekteras med något av följande alternativ: - värmedetektorer - tvådetektorberoende rökdetektorer - kombinationsdetektor rök/värme - tillfällig frånkoppling av detektorer med automatisk återinkoppling (timer) med signaltavla som tydligt visar att frånkoppling är aktiv.

9 Ändrad Sida 9 (30) Gymnastiksalar/Sporthallar skall alltid förses med rökdetektorer. I hallar med hög takhöjd kan detektering ske med något av följande alternativ: - konventionella rökdetektorer - linjerökdetektorer - aspirerande rökdetektor, röksug som även lämpar sig bra för omklädningsrum eftersom det blir en "osynlig" installation. Tillfällig övernattning Lokaler som används för tillfällig övernattning, t ex i samband med idrottsturneringar och uthyrningar för skolevenemang, ska förses med rökdetektorer och elektroniska larmklockor (utrymningslarm). Lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten. De rutiner som finns för övernattning ska följas. Skydd mot utifrån anlagd brand Ventilerad kallvind som är åtkomlig ur servicesynpunkt förses med optiska rökdetektorer. För byggnader där kallvinden inte är åtkomlig gäller följande: byggnader i 1 plan oavsett byggnadssätt men med brännbar takfot/takkonstruktion förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105) i takfot. byggnader i två plan med brännbar takkonstruktion och brännbar fasad förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105) i takfot. För byggnader med inspektions och lättåtkomliga vindar ska rökdetektorer installeras, minst en per 100 kvm yta. Lastkaj förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105). Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras elektronisk larmklocka och blixtljus i gul eller röd kulör. Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden. Larmet ska vara utfört enligt SBF:s rekommendationer. Utrymningssignal ska ges av larmklockor, (typ elektroniska strömsnåla). Samlingssalar (lokaler för mer än 150 personer, ex. matsal, sporthall, aula) förses även med rött blixtljus. I stora samlingssalar (lokaler för mer än 300 personer) bör talat meddelande finnas. Larmtryckknappar Larmtryckknappar placeras vid expeditioner, lärarrum och storkök, (låsta personalutrymmen). Inbrottslarm Inom skolans lokaler förses följande utrymmen med inbrottslarm: korridorsystem expeditioner personalrum/lärararbetsplatser skolhälsovården serverutrymme och eller rum med kommunikationsutrustning för data/tele kök och matsalen

10 textilslöjdsal trä- och metallslöjdsal rum i övrigt med stöldbegärlig utrustning gymnastik och sporthall Ändrad Sida 10 (30) Detektering ska ske med övertäckningsskyddade rörelsedetektorer i alla "publika" lokaler och kommunikationsytor. För enskilda kontorsrum expeditioner mm där man kan hålla uppsikt på besökare, får godkända passiva standard-ir-detektorer användas, sabotagerisken är låg. För samtliga lokaltyper gäller att grundinstallationen av inbrottslarm lägst ska uppfylla SSF larmklass 1. Anläggningen ska sektioneras efter typ av lokal och verksamhetens behov, så att olika byggnader eller delar av byggnader inom objektet kan vara tillkopplade oberoende av varandra även under ordinarie verksamhetstid, ex datasal, serverrum. Larmöverföring med uppringande larmsändare ska finnas, kopplat till den larmcentral kommunen har upphandlat. (av SSF godkänd larmcentral). Larmcentralens förmedling av åtgärd ska ske enligt den av kommunen upprättade åtgärdsplanen för respektive objekt och typ av larm. Passersystem ska alltid styra förbikopplingsfunktioner i inbrottslarmanläggningen, (till o frånkoppling) och integreras med inbrottslarmsystemet. När passersystem och medföljande elektrisk låsning installeras ska alltid en dispensanmälan, med beskrivning av utrustningen, gå till försäkringsgivaren för kännedom. (f.n. ett avsteg från den i kommunförsäkringsvillkoret angivna skyddsklass 1). Det bör funktionsmässigt konstrueras så att det inte går att öppna en dörr där inbrottslarmet är påkopplat, eller ofrivilligt passera in till ett larmat område. (förebygga onödiga larm) Passersystem Vid nyinstallation: Välj i första hand kombinerade system där inbrottslarm och passersystem är helt integrerade från början. Vid komplettering av inbrottslarmanläggning med ett passersystem ska passersystemet rangordnas så att det alltid styr inbrottslarmets förbikopplingsfunktioner. Standard saknas men anlita alltid installatör med certifiering och behörig ingenjör för passersystem och elektrisk låsning. Nattlåsning i passersystem bör vara motorlås av hög kvalitet, gäller även för nödutgångar. Elektrisk kontroll kan anses uppfyllt i och med att inbrottslarmets tillkoppling (påslag) låser nattlåsen, respektive öppnar dessa när man kopplar från inbrottslarmet. Systemet självt ska larma om låsen inte fungerar (låskolvens läge). Reservström, batteribackup, ska finnas även för den elektriska låsningen så att man klarar kortare strömavbrott (30minuter) med fortsatt funktion. Invändiga passager och daglåsning av dörrar bör ske med elslutbleck av högre kvalité, (helst avsedda för godkända regellås rak låskolv eller hakregel) Så få dörrar som möjligt ska vara "ingångsvägar" med kortläsare. Resten av ingångsdörrar som behöver vara öppna dagtid, bör ha elektrisk låsning och styras av inbrottslarmets status eller tidur. Nyckelförvaring ska ske i godkänt nyckelskåp med kontroll på när en nyckel tas ut och registrering av vem som lånar nyckeln. Register över vart nycklar passar får inte förvaras tillsammans med nycklarna, (inte i samma skåp).

11 LARMKATEGORI B - FÖRSKOLOR Ändrad Sida 11 (30) Typ av larmanläggning I förskolor ska kombilarm inbrott/brand/passersystem installeras. I det fall byggnadsvärdet överstiger 25 Mkr, ska försäkringsgivaren godkänna att kombilarmanläggning används i varje enskilt fall. Brandlarm ska annars installeras enligt försäkringsgivarens villkor och instruktioner. Larmöverföring Larmöverföring ska ske med uppringande larmsändare till bemannad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. Vid inbrottslarm ska väktare larmas. Väktaren larmar i sin tur polisen. Vid brandlarm (eller brandvarningslarm från kombilarmsystem) ska räddningstjänst och väktare larmas. Driftansvarig ska meddelas. Till- och frånkoppling av inbrottslarmet styr överföring av brandlarmsignal till larmcentral. Vid frånkopplat inbrottslarm ger larm från rök-/värmedetektor endast lokalt larm. Larm från larmtryckknapp överförs alltid till larmcentral. Vid tillkopplat inbrottslarm överförs alla larm till larmcentral. Vidarekoppling av larmet ska finnas vid icke verksamhetstid. Givetvis får larmet vara vidarekopplat dygnet runt om fastighetsägaren och verksamheten är överens om detta. Larmorganisation Se rubriken Tekniska lösningar som kan vara aktuella i flera olika larmkategorier Till- och frånkoppling Till- och frånkoppling av larm samt låsning/upplåsning av inpasseringsdörr utförs med beröringsfri kortläsare placerad så att manövrering sker från utsidan. Inpasseringsdörren förses med elslutbleck utformat för godkänd låskista med rak kolv eller hakregelkolv. Extra nattlåsning med motorlås bör alltid övervägas, det får ej finnas vred på ett nattlås, det ska vara "dubbelcylinder". Indikering för låst läge ska finnas. Larmförbikoppling med låscylinder och mikrobrytare i låset godkänns inte. Alternativt utförs till- och frånkoppling med kodförbikopplare monterad innanför inpasseringsdörren. Kodförbikopplare ska i dessa fall avge varningssignal för tillkopplat inbrottslarm vid inpassage. Inpasseringsdörren förses med magnetkontakt med larmfunktionen "första in/sista ut" indikering. Finns passersystem kan med fördel första dörr öppnas med enbart kodmedia, kort eller tag. Larmfördröjning startar samtidigt, viss tid medges till larmfrånslag med kodknappsatsen på insidan om ytterdörren. Som komplement till rutinen med manuell tillkoppling av larm ska tvångstillkoppling finnas. Tidpunkt för tvångstillkoppling bestäms utifrån verksamheten på respektive objekt. Autotillkoppling rekommenderas till kl. 23:00 som första tillkopplingsförsök på vardagar, ingen automatisk frånkoppling av larm tillåts på morgonen. Kortläsare ska vara av beröringsfri typ.

12 Ändrad Sida 12 (30) Brandlarm Brandlarm utförs med täckning enligt SBF 110 Bilaga A, dock ska det alltid finnas minst en detektor per brandcell och alla utrymningsvägar vara detekterade ända till ytterdörr. Ovanstående innebär att följande utrymmen ska förses med rökdetektorer: Korridorsystem, kapprum, uppehållsrum, trapphus Utrymningsvägar personalutrymmen, omklädningsrum soprum/källsortering om detta finns inne i byggnaden större apparatrum (el, värme) för mediaförsörjning Följande utrymmen ska förses med värmedetektorer: kök rum för tvätt/tork Tillfällig övernattning Lokaler som används för tillfällig övernattning, t ex i samband med idrottsturneringar och uthyrningar för skolevenemang, ska förses med rökdetektorer och larmklockor för utrymningslarm. Lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten. De rutiner som finns för övernattning ska följas. Skydd mot utifrån anlagd brand Ventilerad kallvind som är åtkomlig ur servicesynpunkt förses med optiska rökdetektorer. För byggnader där kallvinden inte är åtkomlig gäller följande: byggnader i 1 plan med brännbar takkonstruktion förses med värmedetekterande kabel, ex. typ HDC 105 i takfot. byggnader i två plan med brännbar takkonstruktion och brännbar fasad förses med värmedetekterande kabel, ex. typ HDC 105 i takfot. För byggnader med inspektions och lättåtkomliga vindar ska rökdetektorer installeras, minst en per 100 kvm yta. Lastkaj förses med värmedetekterande kabel, ex. typ HDC 105 under skärmtaket eller i takfoten. Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras elektronisk larmklocka och blixtljus, gul kulör. Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden. Larmet ska vara utfört enligt SBF:s rekommendationer. Utrymningssignal ska ges av larmklockor, (typ strömsnåla elektroniska).

13 Inbrottslarm Inom lokalerna förses följande utrymmen med inbrottslarm: korridorsystem expeditioner kök rum i övrigt med stöldbegärlig utrustning. Ändrad Sida 13 (30) Detektering ska ske med rörelsedetektorer. Utsatta rum ska ha extra fönsterlås och skalskyddslarm, ex. mot buskage, i prång och utan insyn. Passersystem Se ovanstående principlösning under larmkategori A Nyckelförvaring ska ske i godkänt nyckelskåp med kontroll på när en nyckel tas ut och registrering av vem som lånar nyckeln. Register över vart nycklar passar får inte förvaras tillsammans med nycklarna, (inte i samma skåp).

14 Ändrad Sida 14 (30) LARMKATEGORI C - SPORTHALLAR, SIMHALLAR, ISHALLAR Typ av larmanläggning I sporthallar, simhallar, ishallar med värde om mindre än 25 Mkr för den största byggnaden ska kombilarm inbrott/brand/passersystem installeras. I sporthallar, simhallar, ishallar med värde om mer än 25 Mkr för den största byggnaden ska separata anläggningar installeras för brandlarm respektive inbrottslarm/passersystem. Larmöverföring I sporthallar, simhallar, ishallar med värde om mindre än 25 Mkr för den största byggnaden ska larmöverföring ske med uppringande larmsändare till bemannad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. I sporthallar, simhallar, ishallar med värde om mer än 25 Mkr för den största byggnaden ska larmöverföring ske över övervakad ledning till bemannad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. Samma larmsändare får användas för såväl brand- som inbrottslarmanläggning. Vid inbrottslarm ska väktare larmas. Väktaren larmar i sin tur polisen. Vid brandlarm ska räddningstjänst och väktare larmas, driftjouren kallas in för teknisk assistans under brandförsvarets ledning. Larmorganisation Se rubriken Tekniska lösningar som kan vara aktuella i flera olika larmkategorier Till- och frånkoppling Inbrottslarm och passersystem utförs som integrerad anläggning. Till- och frånkoppling av inbrottslarm sker via passersystem med kod och beröringsfri kortläsare. Systemet ska vara försett med vaktmästarfunktion för uthyrning till föreningar. En sifferkod för en förening ska kunna aktiveras för aktuell uthyrningstid och föreningsmedlemmarna ska kunna passera med enbart sifferkoden. Passersystem med elslutbleck för rak kolv eller motorlås styr dag- och nattlåsning av dörrar i skalet, även utrymningsvägar. Brandlarm I sporthallar, simhallar, ishallar med värde om mindre än 25 Mkr för den största byggnaden ska brandlarm utformas med täckning enligt SBF 110 Bilaga A. Utrymningsvägar och strategiska rum detekteras. I sporthallar, simhallar, ishallar med värde om mer än 25 Mkr för den största byggnaden ska brandlarm utformas med täckning enligt SBF 110 fullskydd, med undantag av låsta utrymmen utan särskilda brandrisker. Hänsyn ska omsorgsfullt tas till miljön, temperaturgränser, mycket fuktig luft osv.

15 Undantag Ändrad Sida 15 (30) I syfte att minska risken för onödiga larm på grund av skadegörelse på detektorer gäller för båda nivåerna enligt ovan följande undantag från SBF 110: - Korridorsystem med låg takhöjd detekteras endast ovan undertak. Under rökdetektor skall undertak förses med galler om minst 1 m 2 som medger att rök i korridoren når detektorn. "Röksugar" (aspirerande system med perforerade rör) är ett bra alternativ ur servicesynpunkt. - Omklädningsrum med duschrum detekteras med dold rökdetektor alternativt värmedetekterande kabel, ex. typ HDC 65 för inomhusbruk, röksugar är ett alternativ. - Bastu detekteras med värmedetektor anpassad efter temperaturen, Man placerar detektorn utanför, i direkt anslutning till basturummen. Gymnastiksalar/Sporthallar skall alltid förses med rökdetektorer. I hallar med hög takhöjd kan detektering ske med något av följande alternativ: - konventionella rökdetektorer, betänk servicemöjlighet och skyddskorgar mot bollträffar. - linjerökdetektorer - aspirerande rökdetektor, röksug Tillfällig övernattning Lokaler som används för tillfällig övernattning, t ex i samband med idrottsturneringar och uthyrningar för skolevenemang, ska förses med rökdetektorer och utrymningslarm. Lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten. De rutiner som finns för övernattning ska följas. Skydd mot utifrån anlagd brand Ventilerad kallvind som är åtkomlig ur servicesynpunkt förses med optiska rökdetektorer. För byggnader där kallvinden inte är åtkomlig gäller följande: byggnader i 1 plan med brännbar takkonstruktion förses med värmedetekterande kabel, typ HDC 105 i takfot. byggnader i två plan med brännbar takkonstruktion och brännbar fasad förses med värmedetekterande kabel, typ HDC 105 i takfot. För byggnader med inspektions och lättåtkomliga vindar ska rökdetektorer installeras, minst en per 100 kvm yta. Lastkaj förses med värmedetekterande kabel, typ HDC 105. Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras elektronisk larmklocka och blixtljus i gul kulör samt tydlig märkskylt "brandlarm". Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden. Utrymningssignal ska ges av elektroniska larmklockor. Utrymningslarmet ska vara utfört enligt SBF:s rekommendationer. Samlingssalar (lokaler för mer än 150 personer) förses även med blixtljus. I stora samlingssalar (lokaler för mer än 300 personer) bör talat meddelande finnas.

16 Larmtryckknappar Ändrad Sida 16 (30) Larmtryckknappar placeras vid expeditioner, lärarrum, ev. speakerbås, ev. cafeteria, utrymmen som normalt är bemannade eller låsta för obehöriga. Inbrottslarm Inom lokalerna förses följande utrymmen med inbrottslarm: korridorsystem expeditioner entréhallar hallen med spelplanen (ex. hörnmonterat med bollskydd) rum i övrigt med stöldbegärlig utrustning, t ex. rum där musikanläggning förvaras. Detektering ska ske med övertäckningsskyddade rörelsedetektorer i de fall de är monterade så att de är nåbara för sabotage eller övermålning. Utrymningsdörrar till det fria från hallar förses med magnetkontakter och ska även ha en lokal siren vid varje utrymningsdörr till skydd mot otillåten öppning. Passersystem Se föregående principlösningar (larmkategori A) Nyckelförvaring ska ske i godkänt nyckelskåp med kontroll på när en nyckel tas ut och registrering av vem som lånar nyckeln. Register över vart nycklar passar får inte förvaras tillsammans med nycklarna, (inte i samma skåp).

17 Ändrad Sida 17 (30) LARMKATEGORI D ÄLDREBOENDE VÅRDBOSTÄDER BOSTÄDER MED SÄRSKILD SERVICE Bostadssprinkler Vid ny- och tillbyggnad ska installation av automatisk bostadssprinkler alltid utredas. Vid installation av sprinkler ska Tekniska nämndens regler för sprinkleranläggningar beslutade Dnr 06/0031 Dpi 344 följas. Typ av larmanläggning I äldreboenden, vårdbostäder och bostäder med särskild service ska separat brandlarmanläggning installeras. Larmöverföring I äldreboenden, vårdbostäder och bostäder med särskild service ska larmöverföring ske över övervakad ledning till bemannad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. Vid brandlarm ska räddningstjänst larmas. Väktare och driftansvarig personal ska kallas in för bistånd och efterarbete. Larmorganisation Se rubriken Tekniska lösningar som kan vara aktuella i flera olika larmkategorier Brandlarm Äldreboenden, vårdbostäder och bostäder med särskild service förses med brandlarm som omfattar fullskydd enligt SBF 110:6 med följande undantag: endast en detektor per lägenhet inga detektorer på toaletter och småutrymmen inga detektorer i köksförråd, diskrum etc endast värmedetektorer i storkök och vid varuintag. Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras elektronisk larmklocka och blixtljus. Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden. Utrymningslarmet ska vara utfört enligt SBF:s rekommendationer. Utrymningssignal ska ges av elektroniska larmklockor. Vid brandlarm ska utrymningslarmet endast ljuda på den avdelning där detektor larmar. Övriga avdelningars personal varnas lokalt via displayer och/eller telefoner ingående i trygghetslarmet.

18 Ändrad Sida 18 (30) Vid behov av att utrymma flera avdelningar ska möjlighet finnas för räddningstjänsten att manuellt starta utrymningslarmet för respektive avdelning. Manöverdon för utrymningslarm ska finnas i anslutning till brandförsvarstablån. Definition av avdelningar görs för respektive projekt innan projekteringen påbörjas. Samlingssalar (lokaler för mer än 150 personer) förses även med blixtljus. Rum där person ska sova ska ha larmdon som ger 75 db vid "huvudkudden". Larmtryckknappar Larmtryckknappar placeras på varje avdelning samt vid centralapparat. Passersystem Installation av passersystem bör övervägas. Passersystem förses med kod/kortläsare vid: - entrédörrar - dörr till respektive avdelning - Sjuksköterskeexpedition/medicinförråd Inlåsning får inte ske. Boendeenhetens ytterdörr kan vara låst, så som är brukligt i de flesta människors hem. Låset måste vara av sådan beskaffenhet att de boende själva kan låsa upp. Att använda allt för komplicerade lås som förhindrar den äldre att öppna dörren och gå ut är att betrakta som inlåsning. Däremot kan dörren ha ett lås som det tar viss tid att öppna. Vissa åldersdementa kan t.ex. öppna en dörr med skyddskåpa och/eller kodlås med tydlig kodanvisning. Om låset är kombinerat med larm uppnås en större säkerhet. Det är tillåtet att fördröja men inte förhindra. Nyckelförvaring för privata boenderum eller lägenheter ska ske i godkänt nyckelskåp med kontroll på när en nyckel tas ut och registrering av vem som lånat nyckeln. Register över vart nycklar passar eller till vilken lägenhet i boendet som nyckeln hör, får inte förvaras tillsammans med nycklarna, (inte i samma skåp). Larmskydd för sjuksköterskeexpedition eller nyckelskåp kan vara passersystemets funktion för otillåten dörröppning med tjutande summer eller elektronisk sirén. Ett lokalt inbrottslarm med få sektioner (utan vidaresändning till larmcentral) med lokala siréner eller koppling mot trygghetslarmsystemet "patientsignalsystemet" är också acceptabelt i de fall anläggningen ständigt är bemannad av instruerad personal.

19 Ändrad Sida 19 (30) LARMKATEGORI E FÖRVALTNINGSBYGGNADER KONTOR LOKALER FÖR DAGLIG VERKSAMHET OCH DAGVERKSAMHET Typ av larmanläggning I förvaltningsbyggnader, kontor och lokaler för daglig verksamhet och dagverksamhet ska kombilarm inbrott/brand/passersystem installeras. Larmöverföring Larmöverföring ska ske med uppringande larmsändare till bemannad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. Vid inbrottslarm ska väktare larmas. Vid brandlarm ska räddningstjänst och väktare larmas. Driftorganisationen/fastighetsjour kallas ut. Till- och frånkoppling av inbrottslarmet styr överföring av brandlarmsignal till larmcentral. Vid frånkopplat inbrottslarm (under verksamhetstid) ger larm från rök-/värmedetektor endast lokalt larm. Larm från larmtryckknapp överförs alltid direkt till larmcentral. Vid tillkopplat inbrottslarm överförs alla larm till larmcentral. Till- och frånkoppling Alt. 1 Till- och frånkoppling av larm samt låsning/upplåsning av inpasseringsdörr utförs med kodförbikopplare och beröringsfri kortläsare placerad så att manövrering sker från utsidan. Inpasseringsdörren förses med elslutbleck utformat för godkänd låskista med rak kolv. Motorlåsning som extra nattlås ska alltid övervägas. Alt. 2 Till- och frånkoppling sker med kodförbikopplare innanför inpasseringsdörren. Kodförbikopplaren ska avge varningssignal för tillkopplat inbrottslarm vid inpassage. Inpasseringsdörren förses med magnetkontakt med funktionen "första in/sista ut". Som komplement till rutinen med manuell tillkoppling av larm ska tvångstillkoppling finnas. Tidpunkt för tvångstillkoppling (automatisk tillkoppling med systemets tidstyrkanal) bestäms utifrån verksamheten på respektive objekt. Brandlarm Förvaltningsbyggnader, kontor och lokaler för daglig verksamhet och dagverksamhet förses med brandlarm enligt nedan: rökdetektorer i utrymningsvägar, korridorer och trapphus rökdetektorer i personal- och pausrum rökdetektor i el-central och ev. serverrum rökdetektorer i rum med särskilda brandrisker i övrigt värmedetektorer/värmedetekterande kabel vid ev. varuintags skärmtak, utrymmen för återvunnet material osv.

20 Ändrad Sida 20 (30) Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras elektronisk larmklocka och blixtljus. Extra BF-tablå för information för undersökning av larmorsak kan behövas i stora hus med stora gångavstånd. Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden. Larmet ska vara utfört enligt SBF:s rekommendationer. Utrymningssignal ska ges av elektroniska larmklockor. Inbrottslarm Inbrottslarm utförs i larmklass 1. Inom lokalerna förses följande utrymmen med inbrottslarm: korridorsystem rum i övrigt med stöldbegärlig utrustning Punktlarm för värdeskåp/nyckelskåp eller skåp med sekretesshandlingar. Detektering ska ske med rörelsedetektorer, på utsatta ställen med övertäckningsskyddade IR-detektorer. Dörrar och fönster till känsliga lokaler ska skalskyddslarmas enl. regler för larmklass 2. Passersystem Behov av installation av passersystem utreds för respektive objekt. Nyckelförvaring ska ske i godkänt nyckelskåp med kontroll på när en nyckel tas ut och registrering av vem som lånar nyckeln. Register över vart nycklar passar får inte förvaras tillsammans med nycklarna, (inte i samma skåp).

Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer

Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer Räddningstjänsten 1(4) Datum 2007-11-23 Handläggare Anna Elofsson Er Referens Vår Referens Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer Inledning Denna policy med tillhörande riktlinjer ska tillsammans

Läs mer

Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer

Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer Räddningstjänsten 1(3) Datum 2008-08-27 Handläggare Anna Elofsson Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer Kommunen har en utsedd riskhanteringsgrupp med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD

RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för internt skydd Riktlinjer 2009-09-28 187 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

FYSISKT SKYDD BILAGA TILL SÄKERHETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

FYSISKT SKYDD BILAGA TILL SÄKERHETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Bilaga 3 Till upphandling av service, ombyggnad och mindre nyinstallation av larmanläggningar (Dnr. 005/005.380-13) Diarienummer: KS 2011/00544 Handlingens ID-nummer: BIL-TAFYS Datum för upprättande: 2012-08-23

Läs mer

Larmpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 20.

Larmpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 20. Larmpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-27, 20. 1. INLEDNING 2. BRANDLARM 2.1 Definitioner 2.2 Larmobjekt 2.3 Krav på anläggning för brand- och utrymningslarm 3. INBROTTSLARM 3.1 Definitioner 3.2

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Riktlinjer för säkerhet i Strängnäs kommuns verksamhetslokaler

Riktlinjer för säkerhet i Strängnäs kommuns verksamhetslokaler Riktlinjer för säkerhet i Strängnäs kommuns verksamhetslokaler Så ska riskerna minskas Skadeförebyggande åtgärder Skadebegränsande åtgärder Kris- och beredskapsplanering Till Riktlinjerna för säkerhet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

SÄKERHETSNIVÅER. Riktlinjer för planering och projektering gällande: Administrativa verksamheter Folktandvårdskliniker Sjukhus Vårdcentraler

SÄKERHETSNIVÅER. Riktlinjer för planering och projektering gällande: Administrativa verksamheter Folktandvårdskliniker Sjukhus Vårdcentraler Dnr: CK2010-0004 SÄKERHETSNIVÅER Riktlinjer för planering och projektering gällande: Administrativa verksamheter Folktandvårdskliniker Sjukhus Vårdcentraler Mekaniskt inbrottsskydd Inbrottslarm Passersystem

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

1 (6) Datum. Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie Diarienr (åberopas)

1 (6) Datum. Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie Diarienr (åberopas) Datum 1 (6) Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie 2014-02-22 Diarienr (åberopas) Saknr Vägledning och sammanställning över de säkerhetsskyddskrav som gäller för

Läs mer

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Denna vägledning riktar sig till dig som ska fylla i anläggarintyg SBF 103:8. Anläggarintyget ska endast användas av företag som är certifierade

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Datum. Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Datum. Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal Datum 1 (6) Polismyndigheten Verksamhetsskydd 1 RPC Kansli Christer Rundström Poliskommissarie 2014-02-22 Diarienr (åberopas) Saknr Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Nivå

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm 2014-08-22 Automatiska Brandlarm Innehåll 1 Syfte och Mål... 3 2 Bakgrund... 3 3 Åtgärder för att minska antalet onödiga larm... 4 3.1 Larmorganisation... 4 3.2 Larmlagring... 5 Timer på vidarekopplingen...

Läs mer

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument Kravspecifikation Dokument Utgåva Benämning SSF 130 Maj 2006 Regler för projektering och installation av inbrottslarmanläggning en i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. Innehåll

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 1/19 Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 2/19 Bilaga 1 RAMBESKRIVNING FÖR BRANDLARMANLÄGGNING ALLMÄNT...... 3 TEKNISK DOKUMENTATION... 3 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING... 3 BRANDLARMETS OMFATTNING...

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

LÅS OCH BESLAG I SKOLA

LÅS OCH BESLAG I SKOLA Rådgivande, ska ses som goda exempel LÅS OCH BESLAG I SKOLA Datum: 2013-02-01 Bakgrund I skolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och dörr, innerdörr, ytterdörr

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

för inbrottslarmanläggning Certifierad av SBSC i larmklass

för inbrottslarmanläggning Certifierad av SBSC i larmklass för inbrottslarmanläggning Certifierad av SBSC i larmklass SSF 1058 Intyget framtaget av Swelarm i samarbete med SSF Medlem i Swelarm Fält 1 Allmän sida Kommer från Systemparametrar/Larm hela raden Dokumentet

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Gör det svårt för tjuven

Gör det svårt för tjuven Gör det svårt för tjuven Den här foldern fungerar som villkor för dig som har en försäkring med särskilda krav på lås och larm. Samtidigt innehåller den värdefulla råd och tips om hur du bäst skyddar ditt

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Nyinstallation Ändring Anläggning klar Datum: COPYRIGHT

Nyinstallation Ändring Anläggning klar Datum: COPYRIGHT Certifierad av SBSC i larmklass 1-3 Medlem i Swelarm Medlem i SLR Anläggarintyg för inbrottslarmanläggning SSF 1058: utgåva 3 Intyget framtaget av Swelarm i samarbete med SSF och RPS Allmän sida Anläggningsnummer

Läs mer

säkerhet i byggprojekt

säkerhet i byggprojekt INFORMATION FRÅN SÄKERHETSSTRATEGISKA AVDELNINGEN 2006 12 säkerhet i byggprojekt HUR VI REDAN FRÅN BÖRJAN FÅR EN BRA SÄKERHET VID NY-, OM- OCH TILLBYGGNATION Denna folder är en hjälp till dig som deltar

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Villa Maritime, Kungälvs kommun Bakgrund Byggnaden ligger på ön Marstrand och är i fyra våningsplan med 69 lägenheter/hotellrum och ett antal konferensrum. På

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR9-04 utg 2 2012-09-01 2/11. Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR9-04 utg 2 2012-09-01 2/11. Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04 2 Mindre ändringar. I övrigt enligt utgåva A 12-09-01 2/11 Innehåll 1 Tillämpliga normer... 4 2 Betydelseklasser... 5 3 Mekaniskt inbrottsskydd... 6 4

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

PM Tillfällig förläggning

PM Tillfällig förläggning Södertörns brandförsvarsförbund PM Tillfällig förläggning Nr: 606 Upprättad Datum: 2006-12-07 Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang eller liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning

Läs mer

Fält S2. Anläggningsnummer Dokumentet tillställs: Datum 1000 Kund Försäkringsbolaget Larmcentralen 2014-08-06

Fält S2. Anläggningsnummer Dokumentet tillställs: Datum 1000 Kund Försäkringsbolaget Larmcentralen 2014-08-06 A = Anläggningar Art = Artiklar K = Kunder L = Leverantör S = Systemparametrar Certifierad Fält S1 av SBSC i larmklass 3 Medlem i SäkerhetsBranschen Anläggarintyg för inbrottslarmanläggning SSF 1058:utgåva

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Låsning i världsklass Exma ComPassNFC

Låsning i världsklass Exma ComPassNFC Låsning i världsklass Exma ComPassNFC Med Exma MiniRead EXMA ComPass NFC INNEHÅLL Varför ExmaComPass NFC 4 Så fungerar det 5 Exma Compass NFC Varför Exma ComPass Fördelar Läsarindikeringar enligt försäkringsbolagens

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar Krav på systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll av brand- och utrymningsskyddet är aktuellt både för den egna verksamheten som Regionservice

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Datum senast reviderat: 2011-12-01 Bakgrund och syfte Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattning.

Läs mer

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 GL 551:1 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6

Läs mer

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning PM Tillfällig övernattning 1/8 Syfte: Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga räddningstjänstens syn i inom specifika områden.

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun.

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. 2015-03-17 0(13) Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-26 3 2015-03-17 1(13) Målsättning och syfte Brandskyddets uppgift är att ge människor

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU 5lGGQLQJVWMlQVWHQ gvwud%ohnlqjh 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU %DNJUXQG Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar angående användandet av tillfälliga övernattningslokaler. För

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

Avdelningschefen för Trygghet och Säkerhet beslutar om kommunövergripande riktlinjer och anvisningar i enlighet med policyn.

Avdelningschefen för Trygghet och Säkerhet beslutar om kommunövergripande riktlinjer och anvisningar i enlighet med policyn. Inbrottslarm i Helsingborgs stads verksamheter Inbrott, skadegörelse och klotter orsakar Helsingborgs stad stora kostnader, trots larm och andra förebyggande skyddsåtgärder. Inbrottslarm används frekvent

Läs mer