Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2"

Transkript

1 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2

2 2

3 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven i försäkringsvillkoren och försäkringsbrev vara uppfyllda. Det är viktigt att du verkligen åtgärdar eventuella brister, annars kan du gå miste om ersättning vid ett inbrott. Beroende på företagets verksamhet, värdet av och hur mycket stöldbegärlig egendom som finns, placeras ditt företag i någon av våra tre skyddsklasser. Ju större värden som står på spel, desto högre krav ställs på inbrottsskyddet. Tillhör ditt företag skyddsklass 2 (framgår av försäkringsbrevet) kan du med hjälp av den här broschyren själv kontrollera att du uppfyller skyddskraven. Kontakta gärna en låssmed ansluten till Sveriges Låsmästares Riksförbund (SLR) eller ta del av Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF:s) kostnadsfria rådgivning för råd och för installation av godkända låsanordningar. Observera att broschyren är en vägledning. Den ersätter inte försäkringsvillkor eller försäkringsbrev.

4 4 Godtagbart skydd mot inbrott Försäkringslokalens omslutningsytor, det vill säga väggar, golv, tak, dörr- och fönsterenheter samt låsoch reglingsanordningar ska i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. Väggar, golv och tak Väggar, golv- och takkonstruktioner ska uppfylla vissa kvalitetskrav för att vara godtagbara. Exempel på sådant som inte är godtagbart är tunna eller svaga konstruktioner av korrugerad plåt, träpanel, plast eller byggskivor. Tänk på att dessa krav även gäller för innerväggar som utgör del av omslutningsyta. Dörr, port och lucka Dörr, port och lucka ska vara av stabil konstruktion, i gott skick, och utförda så att varken hela partier eller delar och fästdon utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan. Enheten ska vara så väl förankrad i väggkonstruktionen att svikt inte uppstår mellan vägg och karm. Det är av stor vikt att det sammanlagda spelet mellan dörr och karm i fram- och bakkant inte är mer än 6 mm. Inbrottsskyddande dörrar märkta enligt svensk standard SS är de säkraste dörrarna. Ståldörrar (brand- och arkivdörrar samt massiva trädörrar med stålplåtsförstärkning) ger också ett gott skydd. Glas i dörr bör undvikas, speciellt mot undanskymd plats. Fönster Fönster och väggpartier av glas ska vara i gott skick samt utförda och monterade så att de inte utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan. Fönsterruta eller glasparti monterad med så kallad snäpplist, gummiprofiler, eller list med icke spärrade skruvförband som är åtkomliga utifrån, är inte godtagbara. Fönster med stöldbegärlig egendom måste särskilt skyddas med inkrypningsskydd för att ersättningen inte ska reduceras vid så kallad smash-and-grab. Vägg, golv, tak, dörrar, fönster med mera ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott. Uppfyller du kraven? Ja Nej

5 5 Godkänd låsenhet för dörr, port och lucka Med godkänd låsenhet menas: låshus med spärranordning som tillhållarlås eller dubbelcylinder (nyckel från både in- och utsida) och nödvändiga behör slutbleck godkända dörrförstärkningsbehör i lägst låsklass 4. För att ytterligare förstärka skyddet rekommenderar vi sådana låstyper där den spärrande kolven är i form av en hakregel (hakregellås). Att låsenheten är godkänd innebär att den uppfyller de krav som försäkringsbolagen ställer. Genom att kontrollera märkningen på låsenhetens olika delar kan en låssmed upplysa om låsenheten som helhet är godkänd. Ett godkänt lås kännetecknas bland annat av att det låses med nyckel både från in- och utsidan. Fabrikatnamn och typbeteckning brukar finnas på låsstolpe eller spärrande kolv. Samråd alltid med räddningstjänsten vid låsning av utrymningsvägar så att personsäkerheten inte äventyras. Dubbelcylinderlås Cylinder på in- och utsidan Exempel på slutbleck Slutbleck är den del av låsenheten som monteras i karm. Slutbleck Snedställda skruvar Skyddande kåpa Tillhållarlås Låshus Spärrande kolv Låsstolpe Hakregel

6 6 Exempel på dörrförstärkningsbehör Dörrförstärkningsbehör har till uppgift att förstärka dörrbladet vid låset. Dörrförstärkningsbehör ska ha genomgående skruvförband. Dörrförstärkningsbehör Låsning med hänglås och beslag Om låsning sker med hänglås och beslag ska godkänt hänglås och godkänt hänglåsbeslag användas. Hänglåset och beslaget ska uppfylla samma hänglåsklass. Hänglås och beslag finns i fem olika klasser, där 1 är den lägsta klassen. För utvändig låsning gäller lägst hänglåsklass 4 och för invändig låsning lägst hänglåsklass 3. Låsning av port Port ska vara låst med godkänd låsenhet. Eftersom utförandet av portar oftast varierar kan vi inte ge fullständiga anvisningar här. Kontakta SLR-ansluten låssmed eller SSF:s kostnadsfria rådgivning om godkänd låsenhet eller godkända hänglås med beslag enligt ovan inte kan användas. Dörr, port och lucka i omslutningsyta ska vara låst med godkänd låsenhet. Uppfyller du kraven? Ja Nej

7 7 Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring För att få ett lika gott skydd för dörrens bakkant som framkant, ska utåtgående dörr ha bakkantsäkring. Exempel på bakkantsäkring Stiftning i dörrens bakkant består av minst två karmstift av stål, ett i varje gångjärn, som griper in i hål i dörrens motsvarande gångjärnshalva. Bakkantbeslag Stiftning Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring. Uppfyller du kraven? Ja Nej

8 8 Pardörrar ska ha ena dörren reglad upp- och nedtill Vid låsning av pardörr ska den fasta dörrhalvan spärras med godkända kantreglar (hävarmskantreglar) upp- och nedtill. Alternativt kan den fasta dörrhalvan låsas med låsbar spanjolett på insidan. Pardörr Pardörrar Låsning av pardörr kan även ske med låsbom. Av Stöldskyddsföreningen intygad låsbom ska användas. För utvändig låsning gäller lägst hänglåsklass 4 och för invändig lägst hänglåsklass 3. Låsbommen ska vara väl förankrad i vägg och beslagen som fixerar bommen utförda så att dörrarna inte kan öppnas eller bommen lyftas av när låsanordningen är låst. Låsbom Invändig låsning Exempel på hävarmskantregel Utvändig låsning för utåtgående dörr Exempel på invändig låsbar spanjolett Vid pardörr ska ena dörren vara reglad upp- och nedtill eller låst med låsbom. Uppfyller du kraven? Ja Nej

9 9 Fönster Öppningsbara fönster Öppningsbara fönster ska vara stängda och invändigt reglade. Är fönstren dessutom belägna lägre än 4 meter från markplan eller lätt åtkomliga på annat sätt, ska de vara låsta med godkända fönsterlås eller ha inkrypningsskydd (se nedan). Tänk på att fönster kan vara avsedda som utrymningsväg och att hänsyn då måste tas till personsäkerheten. Ventilationsfönster ovan dörr Ventilationsfönster ovan dörr får vara öppet om det har stoppbom, som tillåter en maximal öppning av 15 cm, eller har inkrypningsskydd (se nedan). Bommen ska vara av plattstål minst 0,5 x 3 cm. Inkrypningsskydd Som inkrypningsskydd kan godtas galler, laminerat glas eller polykarbonat av viss tjocklek och kvalitet. Inkrypningsskydd ska monteras på insidan av fönster eller andra öppningar. Fastsättning ska vara sådan att demontering inte kan ske utan avsevärd svårighet. Kontakta SLR-ansluten låssmed eller SSF:s kostnadsfria rådgivning om tveksamhet råder över utförande och montering. Exempel på godkänt fönsterlås Öppningsbart fönster ska ha invändig reglingsanordning. Lågt belägna fönster ska dessutom ha godkända fönsterlås eller inkrypningsskydd. Ventilationsfönster ovan dörr ska ha stoppbom eller inkrypningsskydd. Uppfyller du kraven? Ja Nej

10 10 Brandventilator ska vara stängd och reglad Om lokalerna är försedda med brandventilatorer ska dessa vara stängda och reglade med endast från insidan åtkomlig reglingsanordning eller ha inkrypningsskydd (se sidan 9). Om brandventilatorn är av glas eller plast och belägen lägre än 4 meter från markplan eller på annat sätt lätt åtkomligt måste inkrypningsskydd finnas. Inkrypningsskydd kan givetvis endast vara i form av galler så att rökgaserna vid en brand kan släppas ut. Annan öppning ska ha inkrypningsskydd Finns andra öppningar i omslutningsytan, till exempel ventilationskanal eller ventilationsöppning som är större än 15 x 30 cm, ska dessa ha inkrypningsskydd (se sidan 9). Brandventilator ska vara stängd och reglad och i vissa fall ha inkrypningsskydd. Annan öppning som är större än 15 x 30 cm ska ha inkrypningsskydd. Uppfyller du kraven? Ja Nej

11 11

12 R