DISTRIKTSÅRSMÖTE APRIL 2015 FLÄMSLÄTT STIFTSGÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIKTSÅRSMÖTE 18-19 APRIL 2015 FLÄMSLÄTT STIFTSGÅRD"

Transkript

1 DISTRIKTSÅRSMÖTE APRIL 2015 FLÄMSLÄTT STIFTSGÅRD

2 2

3 INNEHÅLL Program... 4 Välkommen... 5 Att göra årsmöte Ordlista... 6 Sammanträdesordning... 8 Årsmötets beslut... 9 Stadgar Lära-känna-bingo Föredragningslista Proposition 2015:1 Budget och verksamhetsmål Proposition 2015:2 Insamlingsmål Proposition 2015:3 Inköp Motion 2015:1 Kakbrist Motion 2015:2 Diskutera mera! Sudoku Verksamhetsberättelse Sakrevision Årsredovisning Driftsrapport Revisionsberättelse Korsord Målarbild

4 PROGRAM Lördag 18 april Incheckning Receptionen Fika Matsalen Andakt Kyrkan Årsmötet öppnas Jättasalen Lunch Matsalen Idétorg Vallesalen Utskottsarbete Vallesalen, Gillesalen, Billingesalen Fika Matsalen Utskottsarbete Vallesalen, Gillesalen, Billingesalen Middag Matsalen 19:30 Kvällsaktivitet Hela huset 21:00 Psalmgudstjänst Kyrkan Kvällsfika Matsalen Söndag 19 april 7:30 Frukost Matsalen 8:30 Förhandlingar Jättasalen Fika Jättasalen 11:00 Sändningsmässa Kyrkan Lunch Matsalen Distriktsstyrelsen städar och Vallesalen rensar och har konstituerande möte Fika Matsalen 4

5 Hej! Varmt välkommen till årsmöte där vi är redo att fatta nya kloka beslut. Vi blickar nu tillsammans framåt mot ännu ett år där vi ska få verka i Guds skapelse. Ett helt år har gått sedan vi sist samlades och beslutade hur vi vill vara Svenska Kyrkans Unga. Vilket roligt år det har varit, vi har firat att Skara stift är 1000 år och haft en magisk Nattkamp. Jag hoppas ni har uppskattat det lika mycket som jag har. För att vi ska fortsätta vara en stark ungdomsröst krävs engagemang. Därför vill jag passa på att tacka alla som arbetar ideellt för Svenska Kyrkans Unga, ni är fantastiska. Jag önskar oss alla ett roligt, spännande och intressant årsmöte. Varmt välkommen Linnéa Karlsson Ordförande Svenska Kyrkans Unga i Skara stift 5

6 ATT GÖRA ÅRSMÖTE ORDLISTA Ansvarsfrihet Årsmötet godkänner förra årets styrelsearbete. Det innebär att årsmötet tar på sig ansvaret för styrelsens beslut under samma period. Acklamation Omröstning med ja-rop, aldrig nej-rop. Adjungerad Person t.ex tjänsteman som sitter med vid möten men som inte har rösträtt. Ajournering Paus i förhandlingarna. Att-sats Konkret förslag till beslut. Avslag/avslå Man yrkar på avslag för en motion/proposition eller förslag som man inte tycker är bra. Årsmötet kan besluta att avslå förslaget. Bifall/bifalla Man yrkar på bifall för en motion/proposition eller förslag som man tycker är bra. Årsmötet kan besluta att bifalla förslaget. Bokslut En sammanställning av hur inkomster och utgifter har fördelats under förra året. Bordläggning Beslut som uppskjuts till ett senare tillfälle. Budget En sammanställning av hur inkomster och utgifter ska fördelas under kommande år. Ersättare Ersätter ombud vid frånvaro. Idéforum En mötesplats för alla medlemmar. Ett tillfälle för alla att aktivt vara med och påverka distriktets arbete. Justeringsperson Person som kontrollerar att protokollet stämmer med beslut från årsmötet. Majoritet Det förslag som får flest röster vinner. Enkel majoritet innebär minst hälften av rösterna. Kvalificerad majoritet innebär 3/4 av rösterna. Motion Ett skriftligt förslag till årsmötet från medlemmar eller lokalavdelning. Nominera Föreslå personer till val. Noter Förklaringar. Observatör Är med under förhandlingarna och har yttranderätt men inte yrkande- eller rösträtt. En församling som inte har en lokalavdelning har rätt att skicka två stycken observatörer. Ombud Person som är utsedd av den egna lokalavdelningen och har rösträtt. Plenarförhandlingar När alla sammanträder tillsammans och fattar beslut. Plenum Där ombud och ersättare sammanträder. Plädera Tala om för årsmötet varför en person är lämplig att väljas till en viss post. Presidium De personer som leder årsmötesförhandlingarna. Presidiet består vanligtvis av två ordföranden och två sekreterare. 6

7 Proposition Ett skriftligt förslag till årsmötet från distriktsstyrelsen. Protokoll Dokument där man skriver ner det som beslutas på ett sammanträde. Replik Svara på tilltal i en debatt i plenum. Reservation Om man inte håller med om beslutet skriver man en reservation. Den som reserverat sig kallas reservant. Resultaträkning Visar om vi går med vinst eller förlust. Räkenskapsrevisor En av årsmötet utsedd person, en revisor, som kontrollerar att föreningens pengar skötts på rätt sätt. Rösträtt Ger en rätten att vara med och fatta beslut på årsmötet. Endast ombud som valts på lokalavdelningens årsmöte har rösträtt. Sakrevision En eller flera av årsmötet utsedda personer kallade sakrevisorer kontrollerar att föreningen/styrelsen har gjort det man sagt att man ska göra. Sakupplysning En begäran under sammanträdets gång om att något man inte förstår förklaras. Vem som helst kan begära sakupplysning. Stadgar Regler för hur en förening fungerar. Streck i debatten Om man tycker att en debatt blivit för lång kan man begära att den ska avslutas. Alla som i det läget vill säga något sätts upp på en lista, sedan är debatten över. Talarlista Innebär att presidiet i en turordning antecknar alla som vill säga något i debatten. Tillstyrka Säga ja till ett förslag. Vision En idé (drömbild) om framtiden. Utskott Sammanträde i mindre grupper där man förbereder olika beslut. Votering Votering/rösträkning begärs om man tycker att ordföranden hört fel vid acklamation. Yrkande Ett skriftligt förslag till beslut. Yttrande En åsikt i debatten. Överläggning Diskussion. 7

8 SAMMANTRÄDES- ORDNING Ärenden Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts högsta beslutande organ. Årsmötet tar upp ärenden enligt stadgarna och ärenden som kommer från distriktsstyrelsen, medlem i distriktet, lokalavdelning i distriktet eller från revisor för distriktet. Ärenden som behandlas av distriktsårsmötet ska vara förberedda i distriktsstyrelsen. Distriktsårsmötet ska vara offentligt. Distriktsårsmötets presidium Distriktsårsmötet ska välja två ordförande och två sekreterare för årsmötet. Presidiet ska föra protokoll som ska justeras av ordförande, sekreterare och av justeringspersoner som är valda av distriktsårsmötet. Justeringen ska ske senast den 1 juli samma år. Årsmötet ska välja två justeringspersoner och två rösträknare bland ombuden. Distriktsårsmötets arbetsform När ombud och ersättare på distriktsårsmötet sammanträder kallas det plenum. Alla ärenden är då förberedda av utskotten. I utskotten arbetar man fram huvudförslaget, här kan även tilläggsyrkanden göras. Se vidare under arbetssätt. Yttrande-, yrkande- och rösträtt Yttranderätt Yrkanderätt Rösträtt Nomineringsrätt Ombud X X X X Ersättare X X - - Observatörer X Distriktsstyrelsen X X - - Distriktsordförande X X - - Revisorer och sakrevisorer X X - - Vid behandling av revisionsberättelsen för dessa personers uppdrag har de yttrande- och yrkanderätt. Presidiet har rätt att bevilja anställda och övriga deltagare i årsmötet yttranderätt i en eller flera frågor. 8

9 ÅRSMÖTETS BESLUT Ordning Presidiet ansvarar för ordningen vid sammanträdet. Ordförande beslutar om paus för distriktsårsmötet. Ordförande får avvisa den/de som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Vem gör vad? Ordförande leder distriktsårsmötet. När diskussionen är slut i ett ärende lägger ordföranden fram förslag till beslutsordning. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden säger vad hon/han tycker var majoritetens beslut och fastställer beslutet med ett klubbslag, om inte någon begärt votering. I plenum är utskottets förslag huvudförslag. Man kan också yrka på motioner och propositioner i ursprungligt skick eller på yrkanden som lämnats in vid utskottsarbetet. Man kan däremot inte komma på ett nytt förslag i plenum. I plenum sker denna talarordningen: 1. Utskottets förslag 2. Person som vill lyfta annat yrkande från utskottet 3. Distriktsstyrelsen 4. Reservanter i distriktsstyrelsen 5. Ordet är fritt 6. Vi går till beslut Talarordningen får brytas av ordförande om någon begärt sakupplysning, ordningsfråga eller om begäran om streck i debatten finns. Talarordningen får även brytas av ordförande då replik begärts i debatten. Talartiden kan om det behövs begränsas av presidiet. Streck i debatten Kan begäras av vem som helst med yttranderätt då man tycker att debatten stannat upp, inte tillför något nytt eller när man vill gå till beslut. När streck i debatten begärts ska frågan behandlas genast. Så här gör man: 1. Distriktsårsmötet beslutar om streck i debatten 2. Presidiet läser upp förslag till beslut i ärendet 3. Ytterligare talare anmäler sig till debatt 4. Talarlistan lottas av presidiet 5. Presidiet sätter streck i debatten 6. Debatten återupptas enligt talarlistan 7. Om nya uppgifter kommer fram som kan ha betydelse för ärendets avgörande, får presidiet besluta om att fri debatt ska återupptas. Omröstning Röstning sker oftast med acklamation. Det betyder att man svarar ja vid det förslag man röstar på. Man ropar aldrig nej. Presidiet avgör sedan vilket förslag som fått flest ja-röster. Tycker någon att presidiet hört fel kan man begära votering. Alla som har yrkanderätt kan göra det. Enkel majoritet av antalet angivna röster räknas. Vid lika röstetal avgör lotten. Sluten omröstning används vid personval när någon begär det. Reservation Ombud kan lämna in en reservation mot ett beslut man inte kan ställa sig bakom. Reservationen kan innehålla en motivering. Reservationer ska lämnas till presidiet senast 15 minuter efter årsmötets avslutande. 9

10 STADGAR 1 SYFTE Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs. 3 MEDLEMSKAP Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem och vuxenmedlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift. 4 REPRESENTATION Till distriktsårmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje aktiv lokalavdelning har två ombud för 5-50 medlemmar, tre ombud om man har medlemmar, fyra ombud om man har medlemmar och fem ombud för de lokalavdelningar som har över 200 medlemmar. Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid distriktsårsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena. Dessutom får lokalavdelningen skicka ersättare med upp till hälften av antalet tilldelade ombudsmandat. 5 BESLUT Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning. 6 ÅRSMÖTE Distriktets högsta beslutande organ är årsmöte som ska hållas innan april månads utgång. Kallelsen till årsmötet utsänds av distrikstyrelsen minst en månad före årsmötet. Årsmötet beslutar i ärenden som behandlas av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till årsmötet ska vara lokalavdelningarna till handa 9 veckor innan distriktsårsmötet. Medlem, vuxenmedlem och lokalavdelning har motionsrätt. Motion ska vara distrikstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. 10

11 Vid årsmöte ska följande ärenden förkomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för årsmötet. 6) Val av justerare och rösträknare. 7) Verksamhetsberättelse. 8) Revisionsberättelser. 9) Fråga om ansvarsfrihet för distrikstyrelsen. 10) Behandling av propositioner. 11) Behandling av motioner. 12) Behandling av motioner till Stora Årsmötet (udda år) 13) Fastställande av verksamhet - och budgetmål 14) Val av distriktsordförande. 15) Val av 4 ledamöter växelvis på 2 år. 16) Val av 2 ledamöter på 1 år. 17) Val av vice distriktsordförande för ett år som väljs bland ledamöterna i distriktsstyrelsen. 18) Val av två räkenskapsrevisorer och två ersättare. 19) Val av två sakrevisorer och två ersättare. 20) Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas lilla årsmöte (jämna år) 21) Val av valberedning. 22) Val av sammankallade i valberedning. Distriktsordförande och vice ordförande väljs på 1 år. Två ledamöter väljs på ett år, resterande ledamöter väljs på två år med växelvis avgång. 7 STYRELSE Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande och 10 ledamöter, däribland vice ordförande. Valbar till distriktsstyrelsen är medlem inom Svenska Kyrkans Unga i Skara Stift. Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och firmatecknare, samt de utskott och arbetsgrupper som anses nödvändiga. Distriktsstyrelsen sammankallas av Distriktsordförande eller på dennes uppdrag. Den är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Distriktsstyrelsen kan adjungera konsulent, stiftsadjunkt eller annan. Fyllnadsval mellan årsmöten görs av distriktsstyrelsen efter nominering från valberedningen. 8 FÖRVALTNING Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast åtta veckor före årsmötet. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till Distriktsstyrelsen senast 4 veckor före årsmötet och skickas med övriga handlingar till ombud och övriga senast två veckor före årsmötet. 9 EXTRA ÅRSMÖTE Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av de anslutna lokalavdelningarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte. 10 STADGEÄNDRING Motion om stadgeändring ska vara Distriktsstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller kvalificerad majoritet (¾ av röstlängden) på ett ordinarie årsmöte. 11 UPPLÖSNING Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med kvalificerad majoritet (¾ av röstlängden) vid två på varandra följande ordinarie årsmöten Svenska Kyrkans Unga i Skara Stifts tillgångar ska vid upplösning återlämnas till stiftsamfälligheten att användas till barn- och ungdomsarbetet i Skara Stift. 11

12 LÄRA-KÄNNA-BINGO Syftet med detta bingo är att du skall lära dig något om någon annan samtidigt som du får möjligheten att tävla mot dina kamrater. Det finns inget annat pris än nya vänner och prestigen att slå dina vänner i vem som klarar att fylla brickan först. Lycka till och tag chansen att prata med någon du inte har pratat med innan. Fyll i brickan genom att skriva namnet på den du hittar, och du får bara använda varje person en gång. (Bevis krävs) Har Ropa till Gud som favoritpsalm Kan trosbekännelsen utantill Varit norr om Härnösand Sitter i en styrelse inom Svenska Kyrkans Unga Har varit i Taizé Har träffat biskop Åke Kan prata franska Laktosintolerant Skall åka på Stora årsmötet Kan stå på händer Har varit i mer än 5 länder Första gången på DÅM Kan dansa bugg Har pilgrimsvandrat Har en rosa tandborste Är rädd för mörker Är gift Har haft tandställning Skostorlek under 36 eller över 46 Dejtat någon i Svenska Kyrkans Unga Kan jonglera Kan de tio budorden Någon gång skickat in en motion till DÅM Någon som är längre än 190 Varit på bio under de senaste månaden 12

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av två justeringspersoner 4. Val av rösträknare 5. Val av presidium 6. Årsmötets behöriga utlysande 7. Tid och plats för justering av årsmötesprotokollet 8. Fastställande av sammanträdesordning 9. Fastställande av föredragningslista 10. Presentation av propositioner och motioner 11. Val av utskottspresidier 12. Fördelning av ärende till utskott 13. Nomineringsstopp 14. Nominering inför val 15. Plädering inför val 16. Ajournering för lunchbön, lunch, idétorg och utskottsarbete. 17. Återupptagande av förhandlingar 18. Plädering inför val 19. Framläggande av årsberättelse Framläggande av revisionsberättelser 21. Fastställande av balans- och resultaträkning 22. Fråga om ansvarsfrihet Propositioner 23. Proposition 2015:1 Budget- och verksamhetsmål för Proposition 2015:2 Insamlingsmål 25. Proposition 2015:3 Inköp av ljud och ljusanläggning Motioner 26. Motion 2015:1 Kakbrist 27. Motion 2015:2 Diskutera mera! Val 28. Val av distriktsordförande 29. Val av distriktsstyrelse 30. Val av vice distriktsordförande 31. Val av räkenskapsrevisorer 32. Val av ersättare till räkenskapsrevisorer 33. Val av sakrevisorer 34. Val av ersättare till sakrevisorer 35. Val av valberedning 36. Val av sammankallande i valberedningen Övrigt 37. Övriga ärenden 38. Avslutning 13

14 PROPOSITION 2015:1 Budget och verksamhetsmål för 2016 Fader, skaparen Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse för barn och unga i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela guds skapelse - Syftesparagrafen för Svenska Kyrkans Unga Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den.. Uppenbarelseboken 4.11 Med vår syftesparagraf tydliggörs det att vår grund är Kristus och dopet. Mellan åren 2015 till och med 2017 har biskop Åke Bonnier satt upp teman som ska genomsyra det arbete som stiftet bedriver. Som Skara stifts barn- och ungdomsorganisation vill vi dela detta tema och arbeta i linje med biskopen. År 2016 är det satta temat: Fadern, skaparen. Fast verksamhetsplan 2016 Ungdomskörhelg Mars En intensiv helg där rösten är i fokus. Målgrupp 13+ Distriktsårsmöte Mars/april Distriktets högsta beslutande organ, 16-17/4. Utflyktsdag- maj En utflyktsdag för barn i förskoleåldern. Musikläger juni Spela och sjung tillsammans med andra musikintresserade. Taizéresa- vår/försommar/sommar. Pilgrimsresa till Frankrike. Förhoppningsvis påsk. Annars veckan efter midsommar. Buss till Nattkampen i Växjöseptember/oktober Skara distrikt åker till de småländska skogarna. Tillsammansdag- oktober En äventyrsdag för miniorer och juniorer. Barnkördag- november En kördag för de minsta rösterna. Friluft på Flarken Någon form av friluftsläger på vår lägergård Flarken. Rustad Fördjupningshelgoktober/november Ett sätt att fördjupa sin tro och dela erfarenheter som människa och kristen. Ung Vuxen-16 En fördjupningshelg som sammarrangeras med övriga distrikt. Samtal, workshops och föreläsningar som fördjupar och inspirerar. Åldersgrupp 20+. Kontraktsdagar Fortsatt satsning på kontrakten, dess lokalavdelningar och medlemmar. Preliminär verksamhetsplan 2017 Barnkördag Ungdomskörshelg Musikläger Nattkampsbuss Kanotledarutbildning Nyårsläger (årsskiftet 2016/2017) 14

15 Preliminär rambudget för 2016 Kst Utgifter Intäkter KOSTNADER Gemensamt Ledning Information Kansli Summa gemensamt Fastigheter Lägerplats Förråd Summa fastigheter Projekt Verksamhetsutskottet Summa projekt SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt Landstingsbidrag Projektbidrag Kyrkosångsförbundet Summa verksamhetsintäkter FINNANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter Summa finansiella intäkter SUMMA INTÄKT Underskott: Satsningar: 0 SUMMA SATSNINGAR SUMMA Därför föreslår Distriktsstyrelsen årsmötet besluta att anta proposition 2015:1 Budget och verksamhetsmål i sin helhet.

16 PROPOSITION 2015:2 Insamlingsmål för lappen Han svarade: Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt -Luk 3.11 För oss är rent vatten och mat på bordet en självklarhet och något vi inte klarar oss utan. Tyvärr har inte alla människor tillgång till dessa basala nödvändigheter. Därför ser distriktsstyrelsen det som en självklarhet att skänka av våra tillgångar till andra så att även de ska få tillgång till nödvändigheter för liv, så som mat och vatten. Svenska Kyrkans Internationella arbete satsar på att alla människor ska ha rätt till en säker framtid på ett hållbart sätt och det vill vi stödja. Därför föreslår Distriktsstyrelsen årsmötet besluta att att att under 2016 samla in 30 kr från varje deltagaravgift. 30-lappen under 2016 ska gå till Svenska Kyrkans internationella arbete. Distriktsstyrelsen i slutet av 2016 väljer ett projekt inom hållbar utveckling. 16

17 PROPOSITION 2015:3 Inköp av ljud och ljusanläggning En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning och tänk på vad Herren vill ha Ef 5:8-10 Blås i kornetter, och låt trumpeter och horn ljuda! Spela upp en jubelsymfoni inför Herren, vår kung! Psaltaren 98:5-7 Har du någon gång varit på en konsert eller teater? Antar att du kommer ihåg känslan. Har du någon gång tänkt på alla dimensioner som producenter jobbar med för att fängsla dig som åskådare. Tänk dig en konsert där ljudet är dåligt och du inte riktigt hör texten på sångaren eller trummorna överröstar allt, hur blir helhetsintrycket för dig? Tänk dig en teater. Vad skulle hända om man ställde skådespelarna i en gympahall? Hade föreställningen blivit lika bra och hade du gått därifrån med en lika stark känsla? Gäller samma vid en gudstjänst? Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsårsmötet besluta att att distriktsstyrelsen skall undersöka möjligheten att köpa in en ljudanläggning efter organisationens behov. distriktsstyrelsen skall undersöka möjligheten att köpa in en ljusanläggning efter organisationens behov. 17

18 MOTION 2015:1 Kakbrist = förödande för blodsockret Vi har noterat en viss kakbrist vid kaffet efter maten vid våra DÅM. Förödande för blodsockret. Vi föreslår distriktsårsmötet besluta: att: att: det alltid vid DÅM skall finnas kakor till kaffet. diametern på kakorna skall vara minst lika stor som på namnskylten. Flämslätt den 29 mars 2014 Axel Lindgren Marcus Colliander Frida Siljebäck Amanda Karlsson Viktor Joelsson Matilda Halldén Karolina Håkansson Emil Richvoldsen Nils Broman David Gustavsson Sofie Nilsson Truls Hermansson Anna-Karin Andersson Jonathan Helander Madeleine Ahl Mikaela Rehn Eric Lindström Emelie Broo Alfred Olofsson Andreas Rzeczycki Wilhelm Ekholm Martin Dahlgren Angelica Gustavsson Edvin Julia Lundgren Andreas Larsson Billy Joelsson John Gunnarsson David Skagerstam Johanna Distriktsstyrelsens motionssvar: Vi i distriktsstyrelsen ser problem med dalande blodsocker under årsmötesförhandlingarna. Vi har själva känt på denna känslan under förhandlingar och skulle också må bra av lite blodsockerförhöjare. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att: bifalla motionen i sin helhet. 18

19 MOTION 2015:2 Diskutera mera! På stora årsmötet 2013 röstades en proposition gällande ändrade årsmötesordningar igenom med minsta möjliga marginal. Lotten avgjorde till slut efter oavgjort resultat, 74 mot 74. På Törebodas lokalavdelnings årsmöte uttrycktes en oro för denna fråga och att risken finns att frågan röstas igenom utan diskussion. Därför föreslår Svenska kyrkans Unga i Töreboda distriktsårsmötet besluta att: ge distriktsstyrelsen i uppdrag att försöka påverka Stora Årsmötet så mycket som möjligt så att frågan verkligen tas upp till diskussion. Svenska Kyrkans Unga i Töreboda Distriktsstyrelsens motionssvar: För att klargöra en sak så röstades inte propositionen igenom med hjälp av lotten, lotten avgjorde efter 74 mot 74 vid streck i debatten för att gå vidare till beslut. Distriktsstyrelsen ser positivt på motionen och vill verka för att diskussion skall föras innan ett beslut fattas på Stora årsmötet Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att: bifalla motionen i sin helhet. Vi vill även rekommendera ett YouTube- klipp som förbundsordförandeparet har gjort för att aktualisera propositionen för alla medlemmar. 19

namn lokalavdelning LULEÅ STIFT

namn lokalavdelning LULEÅ STIFT namn lokalavdelning LULEÅ STIFT Fredag fr.o.m 16.00 Drop in med incheckning 17.30 Middag 19.30 Introduktion 21.00 Årsmötesförhandlingar börjar 22.00 Aftonbön 22.30 Kvällsfika Godnatt Lördag 07.45 Frukost

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Vänner! 2014 präglades av ett omfande och intensivt strategiarbete för formulera och förankra den gemensamma väg Scouterna skall gå de kommande 10 åren.

Läs mer

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET Kallelse, handlingar och underlag Det är viktigt att kallelse, handlingar och underlag (för t.ex. beslutsärenden) kommer ut till samtliga ledamöter i tid (hur lång tid finns reglerat i stadgarna), och

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse Sveriges Elevråds årsmöte 2014 s årsmöte 2014 Sida 2 Förslag på dagordning 22 november 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötesordförande 3. Val av årsmötessekreterare och biträdande årsmötessekreterare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 Kallelse Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 i HSB:s kvartersgård på Platåvägen (terrasshusen Edsbacka). Förslag till

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj 1 Tingsguide 2014 Hej och välkomna till Ting 2015 i Stora Levene och vad kul att just du vill vara med och påverka din utmanarscouttid! För dig som är på Ting för första gången har vi skrivit ihop en ordlista

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus. Mötets A till Ö I landsgillerådet har vi sett över våra egna kunskaper i sammanträdesteknik, både med tanke på våra egna sammanträden och på gilleråd, gilleting och landsgilleting. Reglerna för ett sammanträde

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Ordet är ditt. Bra att veta inför och under kongressen

Ordet är ditt. Bra att veta inför och under kongressen Bra att veta inför och under kongressen Innehåll Välkommen Hur hittar jag rätt? Vem deltar på kongressen? Hur arbetar kongressen? Vem gör vad? Att begära ordet. Hur förbereder jag mig? Vad händer efter

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

FUM-skola. 1. Var finns FUM? 2. Beslutsprocess 3. Den platta organisationen 4. Hur ser ett år ut? 5. FUM vad, när? 6. Studentpolitik 7.

FUM-skola. 1. Var finns FUM? 2. Beslutsprocess 3. Den platta organisationen 4. Hur ser ett år ut? 5. FUM vad, när? 6. Studentpolitik 7. FUM-skola 1. Var finns FUM? 2. Beslutsprocess 3. Den platta organisationen 4. Hur ser ett år ut? 5. FUM vad, när? 6. Studentpolitik 7. Mötesformalia 13-09-09 1 1. Var finns FUM? 2012 hade BTH 3731 helårsstuderande

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08 Tid: 2015-01- 08 kl 19.15-20.30 Plats: Segerlindsgatan 17, Göteborg Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie Emma

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Omslag: Foto: Peter Rosén

Omslag: Foto: Peter Rosén Sacos stadgar Omslag: Saco har ett tydligt grafiskt element som består av en snedställd bård, vilken syns på omslagets framsida. Bården har sin inspiration i ett klassiskt ordensband. Ett ordensband används

Läs mer

Kristna studentrörelsen i Sverige

Kristna studentrörelsen i Sverige Kristna studentrörelsen i Sverige Protokoll fört vid KRISS riksmöte Farsta den 4-6 mars 2011 Inledning 1. Riksmötet öppnas Kristoffer Moldéus öppnar mötet. 2. Val av presidium, bestående av ordförande

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Välkommen. 3 Schema. 4 Praktisk information. 5 Förslag på dagordning. 6 Förslag på arbetsordning

Innehållsförteckning. 2 Välkommen. 3 Schema. 4 Praktisk information. 5 Förslag på dagordning. 6 Förslag på arbetsordning Innehållsförteckning 2 Välkommen 3 Schema 4 Praktisk information 5 Förslag på dagordning 6 Förslag på arbetsordning 9 Verksamhetsberättelse 2012/2013 10 Revisionsberättelse 11 Bokslut 14 Propositioner

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Älgö ga:3 i Nacka kommun, bestående av en enskild väg samt en till vägen anslutande brygga.

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Älgö ga:3 i Nacka kommun, bestående av en enskild väg samt en till vägen anslutande brygga. 1 STADGAR Sammanträdesdatum 2016 03 14 Sammanträdesledare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stadgar för Gåsöområdets

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Handlingar till Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015

Handlingar till Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Handlingar till Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Sida 1 av 42 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Dagordning 3 Förslag på mötesfunktionärer 13 Röstlängd 14 Astronomisk

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Kongressutbildning 2013. Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator

Kongressutbildning 2013. Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator Kongressutbildning 2013 Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator Lite för- och bakgrundssnack Maktmätningen 2012 Några resultat: de flesta utan tidigare erfarenhet många förstod inte allt eller endast mycket

Läs mer