namn lokalavdelning LULEÅ STIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "namn lokalavdelning LULEÅ STIFT"

Transkript

1 namn lokalavdelning LULEÅ STIFT

2

3 Fredag fr.o.m Drop in med incheckning Middag Introduktion Årsmötesförhandlingar börjar Aftonbön Kvällsfika Godnatt Lördag Frukost Morgonbön Årsmötesförhandlingar återupptas Lunch Idétorg/workshops Frukt och mellis Idétorg/workshops Årsmötesförhandlingar återupptas Tid att fixa till sig Festmiddag! Mässa i kapellet Resten av kvällen: mys, spel, lekar, samtal! Möjlighet att bada badtunna och bastu kommer under kvällen att finnas. Söndag Frukost Årsmötesförhandlingar återupptas Gudstjänst och avslutning Lunch och hej då!

4 1 Årsmötet öppnas 2 Justering av röstlängd 3 Mötets behöriga utlysning 4 Fastställande av föredragningslista 5 Val av presidium för årsmötet 6 Val av justerare (dessa personer blir även rösträknare) 7 Fastställande av sammanträdesordning 8 Nomineringar 9 Utskottsindelning 10 Verksamhetsberättelse 11 Bokslut och revision 12 Fråga om ansvarsfrihet 13 Propositioner 14 Motioner 15 Val av distriktsordförande för två år 16 Val av styrelse 17 Val av vice ordförande för ett år 18 Val av två räkenskapsrevisorer med suppleanter 19 Val av två sakrevisorer med suppleanter 20 Val av ombud till Lilla årsmötet 21 Val av valberedning 22 Årsmötet avslutas

5 Ombud har... Yttranderätt Yrkanderätt Rösträtt DS:are har... Yttranderätt Yrkanderätt Observatörer och övriga har... Yttranderätt Beslut tas genom acklamation (ja-rop). Vid votering röstar man genom handuppräckning. Rösträkning och sluten omröstning sker endast när årsmötet beslutat om det. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid personval. Då avgör lotten. Demokratikonferensen När? Var? Vad? Hur? OBS! Lördag 2 juni När? 1-3 juni Göteborg Var? Göteborg Lilla årsmötet (LÅM) granskar verksamheten Vad? Efter ett beslut på Stora årsmötet 2011 mellan två Stora årsmötet (SÅM), inbjuds alla medlemmar till demokrati- som hålls vartannat år. konferens! Varje distrikt får utse ombud beroende Vi behöver tillsammans fundera på hur på medlemsantal under Luleå får våra årsmöten ska fungera i framtiden. skicka 3 ombud och hur många Hur är vi demokratiska på bästa sätt? observatörer som helst! Hur? Deltagaravgift: 600 kronor. Nominera till förbundsstyrelsen! Möjlighet till resebidrag. Finns det frågor om verksamhet och förvaltning till Lilla årsmötet? Skicka in senast 30 april! Mer info på svenskakyrkansunga.se. Anmälan via Medlemssidorna senast 30 april.

6 2).+(#"345)4/##%),6,"-$*&.#/0%*),12"##!"#$%&'()"$*++%"& '()$-%)/&0%)#/--,"+7 8 Acklamation Ajournera Beslutsmässig Bokslut Budget Delegera Föredragning Föredragningslista Justera Kontrareplik Mandattid Motion Nominering Ordningsfråga Röstning genom att säga JA! Att ta paus i mötet, till exempel för att äta lunch eller sova. En styrelse är beslutsmässig när fl er än hälften av ledamötena är på mötet. Ekonomisk sammanställning. Planerade inkomster och utgifter. Att låta någon annan (än styrelsen) göra en uppgift. Berätta fakta i en fråga. Program med vilka punkter som ska tas upp på årsmötet. Att läsa igenom protokollet och se så att allt är rätt. Att svara på någons replik. Hur lång tid ledamötena arbetar i styrelsen. Ett förslag från en medlem som skickats till styrelsen 3 veckor före årsmötet. Ett förslag på en kandidat vid val ( Jag nominerar Pelle till styrelsen ). En fråga om mötets ordning, till exempel att öppna ett fönster eller ta en paus. Personen ropar Ordningsfråga! och väntar på sin tur. Streck i debatten är också en ordningsfråga. Paragraf En del av ett protokoll eller stadgarna. Skrivs med tecknet. Presidium De som leder mötet. Ordförande fördelar ordet och sekreterare skriver protokoll. Proposition Ett förslag från styrelsen. Protokoll Noggranna anteckningar från ett möte. Replik Reservation Att svara på något som är riktat till mig, till exempel att någon i talarstolen nämner mitt namn. Replik går före i talarkön. Om man inte håller med om ett beslut kan man reservera sig. Skriv ner reservationen och lämna den till presidiet som antecknar det i protokollet. Sammanträdesordning Spelreglerna för årsmötet. Sluten omröstning Att rösta genom att skriva på lappar istället för att ropa JA! Stadgar De gemensamma spelreglerna i föreningen. Streck i debatten En deltagare kan ropa Streck i debatten! om den tycker att det är dags att gå till beslut. De som då vill säga något får skriva upp sig på en talarlista, och när de sagt sitt är frågan slutdiskuterad. Suppleant Ersättare i styrelsen. Talarlista Votering Yttrande Yrkande Alla som vill tala skrivs upp på en lista så att de får tala i tur och ordning. Om man tycker att ordförande hör fel kan man ropa VOTERING!. Då får rösträknarna komma fram och räkna hur många som röstar på vad. Votering (omröstning), kan vara öppen (handuppräckning) eller sluten. Uttalande. Om man till exempel vill lägga till något i ett beslut så skriver man ett yrkande.

7 B<I<;J9CB?CK9;FG9C 9E;F9DGDH=DGF9IF>G NOPOQ LFA=GA; :J 1 SYFTE Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Gud skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans unga som beviljats inträde av riksorganisationens styrelse. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktsstyrelsen väljs vid distriktets årsmöte. Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och väljs vid stora årsmötet. 3 MEDLEMSKAP Medlem i Svenska Kyrkans Unga kan den under 30år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom organisationens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, varje medlem tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Stödmedlem i Svenska Kyrkans Unga är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och erlagt av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen efter skriftlig ansökan som skall åtföljas av yttrande från distriktsorganisationens styrelse. Detta yttrande kan dock ej hindra bildandet av en lokalavdelning. R 4 REPRESENTATION Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelningen utse ombud: två för de första tjugofem medlemmarna och ett för varje nytt påbörjat tjugofemtal medlemmar, dock högst fem ombud. Antalet ombud utgår från antalet rapporterade medlemmar 31 december föregående år. Deltagande vid årsmöte bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt, ledamöter i distriktsstyrelsen kan ej representera lokalavdelning vid distriktsårsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötet. 5 BESLUT Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. 6 ÅRSMÖTE Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet som skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen minst en månad före årsmötet. Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till årsmötet skall skickas till lokalavdelningarna senast 20 januari. Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Distriktsstyrelsens ordförande och vice ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter väljs på två år med växelvis avgång. Suppleanter väljs på ett år. Valbar till distriktsstyrelsen är döpt medlem i lokalavdelning

8 i Luleå stift. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: justering av röstlängd. Fråga om mötets behöriga utlysande. Fastställande av föredragningslista. Val av presidium för årsmötet. Val för justering. Verksamhetsberättelse. Revisionsberättelse. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. Behandling av propositioner. Behandling av motioner. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år samt preliminärt för nästkommande år. Val av distriktsordförande för två år. Val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen. Val av vice ordförande för ett år (väljs bland de ordinarie i distriktsstyrelsen), val av två räkenskapsrevisorer (varav den ena är auktoriserad och utsedd av stiftet) med suppleanter. Val av två sakrevisorer med suppleanter. Val av ombud till Svenska kyrkans Ungas lilla årsmöte (jämna år). Val av valberedning. 7 STYRELSE Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande och tio ledamöter Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör, och firmatecknare. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordförande eller på dennes uppdrag. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande. Distriktsstyrelsen kan adjungera konsulent, stiftsadjunkt eller annan. S 8 FÖRVALTNING Kalenderår utgör verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll skall överlämnas till revisorer senast fyra veckor före årsmötet. Revisionsberättelser överlämnas till distriktsstyrelsen senast två veckor före årsmötet och skall vara hos de utsedda ombuden senast en vecka före årsmötet. 9 EXTRA ÅRSMÖTE Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av de anslutna lokalavdelningarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte. 10 STADGEÄNDRING Förslag till stadgeändring skall vara hos distriktsstyrelsen senast sex veckor före årsmötet. Ändring av stadgan fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster vid ett ordinarie årsmöte. 11 UPPLÖSNING Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med minst enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Svenska Kyrkans Unga i Luleå stifts tillgångar skall vid upplösning överlämnas till stiftssamfälligheten att användas till barn och ungdomsverksamhet.

9 [\] `b[ywbcyty[t`_u`d] TUVTWXYYTZ[T\] a_waxuyb ^_` XZ^[VeUfghhi b Styrelsen Efter Distriktsårsmötet 2011 har styrelsen bestått av: Ordförande Marcus Sandén, Umeå Vice ordförande Johannes Forsmark, Skellefteå Ida Bergman, Boden Jonas Brännström, Piteå Sofia Ingemarsdotter, Vilhelmina Alexander Jäderblom, Malmberget Iza Nilsson Forsén, Vilhelmina Erik Oscarsson, Umeå Lina Sjöstrand, Umeå Erik Ziewersson, Boden Majny Renman, Lycksele, lämnade styrelsen i december. Det har varit 9 styrelsemöten under 2011: januari mars 4 april 6-8 maj augusti september oktober november december (via Skype) j Distriktsårsmötet hölls i Älvsbyn den april. Under året har styrelsen, förutom att jobba med samt planera inför våra olika arrangemang, jobbat vidare med kommunikationen mellan distrikt och lokalavdelningar genom kontaktpersoner. Vi har också arbetat för att förbättra spridningen av information ut till våra lokalavdelningar och medlemmar genom olika medier. På uppdrag av Distriktsårsmötet 2011 startade vi en Resursbank, med målet att den skulle vara en pool med frivilliga som kan hjälpa till vid våra olika arrangemang. Antalet medlemmar ökade under året med 7 % (607 medlemmar år 2011 jämfört med 567 medlemmar år 2010) och året dessförinnan var ökningen 2 % (567 medlemmar år 2010 jämfört med 556 medlemmar år 2009). Vid Stora årsmötet 2011 startades ett demokratiprojekt med namnet Ett enat folk på väg. Vi har i olika sammanhang deltagit i arbetet med detta projekt, till exempel vid Rikshelgen.

10 Verksamhet Följande läger och arrangemang har genomförts under 2011: Biskopens Buckla februari Vilhelmina 167 deltagare DÅM april Älvsbyn 18 deltagare Taizéresa 28 maj-7 juni 92 deltagare Mittpunkt november Luleå 178 deltagare Biskopens Buckla december Lycksele 182 deltagare Mellan himmel och jord, augusti, var ett samarbetsarrangemang med Svenska Kyrkans Unga i Härnösand distrikt som tyvärr blev inställt på grund av för få anmälningar. Svenska Kyrkans Unga i Luleå Distrikt har medverkat vid följande arrangemang: Luleå stifts Internationella konferens februari Kyrktältet vid Piteå Summergames 30 juni-3 juli kl Svenska Kyrkans Unga i Luleå Distrikt har deltagit eller varit representerade vid följande arrangemang: Kyrkans Världsdag 14 maj Uppsala Ordförandesamling maj Skövde Barents ungdomsläger juli Kostamus Auschwitz t. o. r. februari september (3 träffar + resa) De Ungas Kyrkomöte 5 augusti Uppsala Stora Årsmötet (SÅM) 6-9 augusti Uppsala Rikshelgen oktober Sigtuna Rätt Vis Helg, november, skulle ha hållits i Umeå där vi samtidigt hade vårt styrelsemöte. Vi tänkte passa på att besöka lägret under lördagen, men lägret blev tyvärr inställt på grund av för få anmälningar. Söndag 6 maj tar hela Sverige upp kollekt till Svenska Kyrkans Unga! Varför inte samla ihop ungdomsgruppen och gå till kyrkan tillsammans?

11 Del 1: MÅLSKRIVNING 1 i stadgan, Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift vill verka för att helhetssynen skall vara en medveten och tydlig del i församlingen, och komma till uttryck till exempel i gudstjänstlivet samt barn- och ungdomsverksamheten. All barn- och ungdomsverksamhet i församlingen skall omfattas av den helhetssyn som vår syftes paragraf uttrycker, oavsett deltagarnas ålder eller sysselsättning. Vi vill att alla församlingar i stiftet skall ansluta sin barn- och ungdomsverksamhet till Svenska Kyrkans Unga och bilda lokalavdelningar. Lokalavdelningen skall vara grunden för all vår verksamhet. Vi vill vara till stöd för församlingarna i processen att få organisationen att fungera, detta genom information och besök, samt kontaktpersoner. Vi vill hjälpa till att förbättra kontakterna mellan lokalavdelningar för att ge ökad motivation, arbetsglädje och känslan av att tillhöra en rörelse. Distrikts styrelsen (DS) ger även möjlighet att öka kontakterna genom att arrangera distriktsomspännande läger och mötesplatser. mm öka ungdomars engagemang och betydelse i kyrkopolitiken. Kyrkan behöver samarbeta mer med Svenska Kyrkans Unga för att kunna bedriva ett bra arbete och ge unga människor kontakt med den kristna tron och församlingen. De ungas idéer och visioner behövs på alla nivåer. Ungt valdeltagande är en nödvändighet för ett levande ungdomsarbete såväl som en levande kyrka. att ha ett givande samarbete med Luleå stift, SALT och andra organisationer. att bibehålla och öka engagemanget bland barn och ungdomar i Luleå stift vad gäller internationellt arbete, till exempel genom resor och våra internationella läger.

12 Del 2: HANDLINGSPLAN 2012 Organisation Inför 2012/2013 är det viktigt att först och främst behålla de medlemmar och lokalavdelningar, som medlemsrapporterat tidigare år, samt att se till att dessa lokalavdelningar uppfyller kraven för att vara godkända. Vårt mål är att öka antalet medlemmar och godkända lokalavdelningar nästa år. Genom information och utbildning kommer vi att arbeta för att våra medlemmar och lokalavdelningar ska använda sig av medlemssidorna på Internet. no Vi kommer att fortsätta med kommunikationen mellan distrikt och lokalavdelningar genom kontaktpersoner. Tanken med det är att dessa i och genom sitt arbete skall värna om ett för lokalavdelningen effektivt och enkelt styrelsearbete, lyfta fram demokratin i rörelsen genom att uppmuntra till deltagande vid årsmöten på lokal-, distrikts- och riksnivå, samt stödja lokalavdelningarnas styrelser i arbetet att utveckla sin verksamhet så att den når ut till alla aktiva barn och ungdomar i församlingen. Vi vill ordna mötesplatser för styrelser och medlemmar runt om i distriktet samt motivera medlemmarna till att delta på våra arrangemang. Information Genom att arbeta med att informera och motivera barn och ungdomar i församlingarna vill vi förklara meningen med Svenska Kyrkans Unga: Desto fler medlemmar vi är ju viktigare blir vår röst, och då blir det enklare att tillvarata medlemmarnas intressen. Ledare och förtroendevalda skall informeras om vikten av att Svenska kyrkan har en rekryterande och medlemsfostrande barn- och ungdomsrörelse. Genom detta önskar vi att de skall ansluta sin barn- och ungdomsverksamhet till Svenska Kyrkans Unga. Distriktsstyrelsen skall arbeta riktat mot lokalavdelningarna för att de vid de gudstjänster där kollekt tas till Svenska Kyrkans Unga ska informera och inspirera för att vi ska kunna bibehålla eller öka de insamlade medlen. Under 2012 har vi som mål att vår hemsida ska göras mer användarvänlig än tidigare. Målet är att hemsidan ska vara ett attraktivt medium för att sprida information till våra medlemmar och att även lokalavdelningar ska ges möjlighet att informera på distriktets hemsida. Den skall även förbättras så att den är enklare att använda för de som vill publicera information på den. Vi vill utveckla användningen av Troligt och distriktets egna sidor så att fler blir delaktiga i att bidra med material så att sidorna upplevs som aktuella och relevanta för våra medlemmar. Söka möjligheter att använda oss av de informationskanaler och medier som våra medlemmar samt potentiella medlemmar använder.

13 Samarbete Möten mellan stiftets arbetslag för Barn och Ungdom och distriktsstyrelsen ska ske minst en gång per termin för gemensam planering och utbyte av information. EFS ungdomsförbund, SALT, är en samarbetspartner. Träffar mellan tjänstemän sker regelbundet, även styrelser kommer att behöva träffas för samtal om gemensamma frågor. Via våra informationskanaler kommer vi även att informera om SALT arrangemang, till exempel Livskraftlägren. Det kommer även att ske en satsning för att kunna genomföra gemensamma ledarutbildningar. Vi samverkar även med EFS/SALT och SENSUS i ungdomsmusikfrågor. Vid planering och genomförande av läger och arrangemang söker vi även samverkan med andra, till exempel SENSUS, folkhögskolor, KRIK (Kristen Idrottskontakt) med flera. Verksamhet Det lägerutvecklingsprojekt som Luleå stift har genomfört har mynnat ut i en rapport. Den visar att lägerverksamheten behöver utvecklas och stödjas. Vi kommer under 2012 att arbeta för att stödja lägersamverkan mellan stiftets församlingar, där Svenska Kyrkans Unga tillsammans med Luleå stift kan vara resurser i att utveckla lokal och regional lägerverksamhet. Vi planerar att fortsätta och utveckla juniorarbetet med fler läger under Internationellt Vi vill stödja våra lokalavdelningar och ungdomsgrupper för att skapa ett hållbart engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete. Svenska Kyrkans Unga är med i genomförandet av internationella dagen Vi vill tillvarata de kunskaper och erfarenheter som ungdomar från stiftet fått genom internationella projekt, till exempel Ung i den världsvida kyrkan. pq Planerade arrangemang januari Inspirationsdagar för unga ledare, Storstrand, Piteå 11 februari Internationella dagen, Älvsbyn april DÅM, Munkviken maj Taizéresa 1-3 juni LÅM och Demokratikonferens, Göteborg 29 juni-1 juli Arbetsläger Piteå Summer Games 31 oktober-3 novvember TyngpunktsBucklan, Boden Under året genomförs en ny omgång av ledarutbildningen Auschwitz t.o.r. Fler arrangemang tillkommer under sommaren och hösten. Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att anta proposition 1: Del 1: Målskrivning och Del 2: Handlingsplan 2012

14 ryx{x xy x tz{ yzv {{ }yx~{x rstsu vwuuxy uxytx ~ xy t ƒt x För att motverka trenden med minskat intresse för demokratin på distriktsnivå kommer styrelsen att satsa mer på detta område. Det avspeglas budgeteringen, styrelsen har avlagt mer pengar för demokratiarbete. Då det i år kommer genomföras ett större läger på hösten istället för två mindre har vi valt att budgetera för mindre verksamhetskostnader och intäkter än tidigare år. Detta kommer sig bl.a. av att det blir mindre lokalhyror, matutgifter etc. Vi kommer också att arbeta mer riktat mot lokalavdelningarna för att öka inkomsterna från kollekt och gåvor. RAMBUDGET 2012 Utgifter Inkomster Styrelse, demokrati Landstingsbidrag Information Kollekter & gåvor Övrig administration Ränta Verksamhet Verksamhet Projekt och t. förfogande Summa Kommentarer: 1) Observera att både utgifter och inkomster (deltagaravgifter) för verksamheten noteras. 2) I enlighet med årsmötesbeslut kommer inga medlemsavgifter tas ut till distriktet. Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att anta proposition 2: Budget 2012

15 STADGEÄNDRING 2 och 3 EFTER STORA ÅRSMÖTET 2011 Varje del i Svenska Kyrkans Unga, lokalavdelning, distrikt och riksförbund, har egna stadgar. Stora årsmötet har tidigare beslutat att de tre första paragraferna i stadgarna ska vara gemensamma i alla delar av organisationen. På Stora årsmötet 2011 togs ett beslut om att Svenska Kyrkans Ungas stadgar skulle genomgå en språklig och innehållsmässig revidering. Som konsekvens av detta beslut bör distriktet anta de reviderade stadgarna. Stora årsmötet 2011 beslutade också att ändra i paragraf 3 i riksförbundets stadgar. Årsmötet beslutade att ändra meningen Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. till två nya meningar: Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.. Stora årsmötet 2011 beslutade också att det skulle vara möjligt att göra tillägg i meningen om vilka som kan väljas till förtroendeuppdrag. Som en följd av detta behöver alla andra delar, lokalavdelningar och distrikt, ändra i sina egna stadgar så att de stämmer överens med det som beslutades vid Stora årsmötet ˆ Ändringar 1 Står oförändrad. Där sker inga förändringar mellan de som redan finns och de föreslagna. I 2 gjordes vissa förändringar; och beviljats inträde av riksorganisationens styrelse. ströks då det finns djupare förklarat i 3. Ett förtydligande om vilka de högsta beslutande organen på distrikts och riksnivå samt när styrelserna till dessa nivåer väljs. Paragrafens betydelse är fortfarande oförändrad. I 3 förändrades paragrafens upplägg så att den förklarar om; Vilka som beviljar en lokalavdelning inträde, vilka typer av medlemskap som finns, vad en medlem är, vad en vuxenmedlem är och vad en stödmedlem är. Paragrafens betydelse är fortfarande oförändrad. För att 2 och 3 ska överensstämma med de beslut som fattades under Stora årsmötet 2011 föreslår distriktsstyrelsen årsmötet besluta att ändra 2 och 3 i stadgarna för Svenska Kyrkans Unga i Luleå Distrikt så att de ser ut som följer:

16 2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs. Š 3 MEDLEMSKAP Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

17 Distriktsstyrelsen har under året granskat stadgarna för Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt. Vi har funnit att vissa korrigeringar måste genomföras för att stadgarna ska överensstämma med tidigare årsmötesbeslut. På årsmötet 2010 beslutades att ordförande skulle väljas på två år eftersom det är bra för arbetet i styrelsen om man stannar som ordförande under minst två år. Vice ordförande väljs även fortsättningsvis på ett år. Därför fastslogs det enligt proposition 3: Att i 6 ÅRSMÖTE 3 stycket ändra till: Val av distriktsordförande för två år. I 6 ÅRSMÖTE 2 stycke står det fortfarande Distriktsstyrelsens ordförande och vice ordförande väljs på ett år. På årsmötet 2008 beslutade man att inte längre ha suppleanter i styrelsen och det fastslogs enligt proposition 3: Att i stadgans 6 ÅRSMÖTE stryka val av fyra suppleanter och suppleanter väljs på ett år. Det sistnämnda har dock fortfarande blivit kvar i stadgarna. Œ För att stadgarna ska stämma överens med dessa beslut föreslår Distriktsstyrelsen årsmötet besluta att att i stadgarna under 6 ÅRSMÖTE 2 stycket ändra så att det står (ändringen är i fet stil): Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till årsmötet skall skickas till lokalavdelningarna senast 20 januari. Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Distrikts styrelsens ordförande väljs på 2 år. Vice ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter väljs på två år med växelvis avgång. Suppleanter väljs på ett år. Valbar till distriktsstyrelsen är döpt medlem i lokalavdelning i Luleå stift. i 6 ÅRSMÖTE 2 stycket stryka Suppleanter väljs på ett år.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse Sveriges Elevråds årsmöte 2014 s årsmöte 2014 Sida 2 Förslag på dagordning 22 november 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötesordförande 3. Val av årsmötessekreterare och biträdande årsmötessekreterare

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTE 18-19 APRIL 2015 FLÄMSLÄTT STIFTSGÅRD

DISTRIKTSÅRSMÖTE 18-19 APRIL 2015 FLÄMSLÄTT STIFTSGÅRD DISTRIKTSÅRSMÖTE 18-19 APRIL 2015 FLÄMSLÄTT STIFTSGÅRD 2 INNEHÅLL Program... 4 Välkommen... 5 Att göra årsmöte Ordlista... 6 Sammanträdesordning... 8 Årsmötets beslut... 9 Stadgar... 10 Lära-känna-bingo...

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08 Tid: 2015-01- 08 kl 19.15-20.30 Plats: Segerlindsgatan 17, Göteborg Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie Emma

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj 1 Tingsguide 2014 Hej och välkomna till Ting 2015 i Stora Levene och vad kul att just du vill vara med och påverka din utmanarscouttid! För dig som är på Ting för första gången har vi skrivit ihop en ordlista

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Vänner! 2014 präglades av ett omfande och intensivt strategiarbete för formulera och förankra den gemensamma väg Scouterna skall gå de kommande 10 åren.

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus. Mötets A till Ö I landsgillerådet har vi sett över våra egna kunskaper i sammanträdesteknik, både med tanke på våra egna sammanträden och på gilleråd, gilleting och landsgilleting. Reglerna för ett sammanträde

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF)

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) Kapitel 1 Allmänt STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) 1 Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) mål och inriktning Förbundet skall: främja, leda och administrera modellflyget inom Sverige och representera

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF. Stadgar. Innehåll: Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07.

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF. Stadgar. Innehåll: Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07. 1 SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF Stadgar Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07. Innehåll: 1 Föreningens syfte och ändamål 2 Verksamhet 3 Struktur och

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år.

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år. Södra Skånes scoutdistrikts Stadgar antagna av distriktsstämman 2013-10-13 bygger på Scouternas stadgar antagna 2012-11-25 med tillägg för utmanarscouters extra mandat i 5 2:a stycket. 1 Distriktsindelning

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Välkommen. 3 Schema. 4 Praktisk information. 5 Förslag på dagordning. 6 Förslag på arbetsordning

Innehållsförteckning. 2 Välkommen. 3 Schema. 4 Praktisk information. 5 Förslag på dagordning. 6 Förslag på arbetsordning Innehållsförteckning 2 Välkommen 3 Schema 4 Praktisk information 5 Förslag på dagordning 6 Förslag på arbetsordning 9 Verksamhetsberättelse 2012/2013 10 Revisionsberättelse 11 Bokslut 14 Propositioner

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2012. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Hultsfred 2006. Godkänd

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer