Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsbudget 2014 och plan för

2 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision Val- och demokratinämnd Kommunägda företag, förbund och nämnder Hällefors Bostads AB Bergslagens Kommunalteknik Bergslagens Räddningstjänst Bergslagens miljö och byggnämnd Bergslagens överförmyndarnämnd År 2014 Resultatbudget Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Finansieringsbudget Balansbudget Investeringsbudget År Preliminär resultatbudget Preliminär finansieringsbudget Preliminär balansbudget Preliminär investeringsbudget Budgetförslaget har producerats av Hällefors kommuns Kommunförvaltning. Layout och sammanställning: Kommunförvaltningens ekonomienhet Bild: Laila Sandberg s. 7, s. 11, s. 18, s. 20 Elin Abelson framsida, s. 14

3 Organisation - 1 -

4 Förutsättningar för budget 2014 Allmänt Kommunfullmäktige har fattat beslut om två viktiga strategiska dokument. Måldokumentet som stäcker sig över mandatperioden 2011 till Kommunfullmäktige har också fattat beslut om en soliditetsplan där syftet är att kommunfullmäktige ska kunna ge nämnderna en långsiktig och strategisk planering i de finansiella målsättningar kommunen har. Nästa steg i kommunens strategiska arbete är att arbeta fram en vision som sträcker sig över en längre tidsperiod än måldokumentet. Omvärlds- och samhällsutveckling Ett överskott med 14 miljarder kronor år 2012 innebar enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett rekordresultat för Sveriges kommuner. Resultatnivån beror till stor del på tillfälliga intäkter från återbetalade AFApremier och ger inte en rättvisande bild av det ekonomiska läget som råder i de flesta kommuner. Kommunerna står de kommande åren inför utmaningar som ökade investeringar och kraftigt ökade behov från befolkningsförändringar och ambitionshöjningar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Intäkterna från skatteunderlagets tillväxt räcker inte till. Det kommer att behövas ökade statsbidrag och skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. SKL räknar med att statsbidragen till kommuner och landsting hålls nominellt oförändrade 2014 och att de därefter ökar realt med 2 procent per år. Kommunerna antas behöva höja skatten med 6 öre under hela perioden. Efter en tid med mycket svag tillväxt tar nu svensk ekonomi bättre fart. Det blir dock inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i Sveriges omvärld. För år 2013 växer BNP med 1,5 procent och för år 2014 beräknas tillväxten bli 2,5 procent. BNPtillväxten åren därefter beräknas ligga runt 3,3 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, d v s efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark under år År 2014 begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Det mesta talar för att inflationen blir fortsatt låg 2013 och I takt med att tillväxten tar bättre fart och resursutnyttjande stiger ökar inflationen. Inflationen beräknad enligt KPI stiga från 0,3 procent under år 2013 till 2,5 procent år års prognostiserade resultat för kommunen är betydligt sämre än lagd budget. Kommunen har beslutad om en soliditetsplan för kommunen som gör att verksamheternas kostnadsutrymme begränsas. Det är nödvändigt att minska kommunens totala omsättning för att kunna få en långsiktig hållbar ekonomi. De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under pågående budgetår

5 I december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till nytt utjämningssystem. Effekterna av förslaget beräknades i 2012 års nivå. Förslaget har varit på remiss och slutgiltigt beslut förväntas komma i riksdagen under december Kommunernas planeringsförutsättningar inför utjämningsåret 2014 avseende utfall i utjämningssystemet är därför mindre stabila än på mycket länge. Då inget beslut om förändringar i utjämningssystemet har fattats har SKL gjort en preliminär beräkning av kostnadsutjämningen för bidragsåret 2014 utifrån nuvarande utjämningssystem och en preliminär beräkning utifrån regeringens förslag till nytt system. Kommunen har valt att budgetera utifrån försiktighetsprincipen och beräknat med en tredje del utav SKL:s preliminära beräkning av kostnadsutjämningen utifrån nytt system för år Befolkningsprognos Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun uppvisar en befolkningsminskning som leder till minskade intäkter som kan göra det svårare att ha en hög samhällsservice. Denna utveckling gör det ännu viktigare för kommunen att se till att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är bland annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god äldreomsorg. Kommunen minskade sin befolkning med 152 personer mellan åren vilket motsvarar 2,1 procent. Det är en högre minskning än de två senaste åren. Minskningen beror till övervägande del på födelseöverskott, d v s att det föds färre barn än den befolkning som dör. Framtagna prognoser till år 2031 visar på en fortsatt befolkningsminskning Befolkningsutveckling Av särskilt intresse är att studera att antalet äldre pensionärer d v s personer över 80 år, har ökat under den senaste femårsperioden. Ökningsnivån är relativt måttlig, men denna utveckling kommer att accelerera inom några decennier, när 40-talisterna når denna ålder. Budgetprocessen Kommunfullmäktige antar varje år en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra följande åren kallas plan. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy och de tillhörande riktlinjerna. Under våren sker en process som sedan slutförs under hösten. I stort kan processen beskrivas enligt följande: Februari: Nämnden har genom förvaltningscheferna en länk till verksamheten och svarar för att fånga upp information från verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta förslag till nämnden utifrån riktlinjerna. Förvaltningschefen ansvarar för att nämndens visioner och mål får en koppling till enheternas nedbrutna mål och att uppföljning sker. Nämndernas viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att: bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s volymen på verksamheten, prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna, - 3 -

6 arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom givna ramar. Mars-april: Ekonomiberedningen genomför dialogträff 2 utifrån givna frågor för att få in information och behov av de kommunala verksamheterna. Utifrån material från dialogträffen sker överläggningar mellan de politiska grupperingarna. Under perioden arbetar ekonomiberedningen fram ett förslag till driftbudget för kommande år och investeringsbudget för fem år framåt. Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget för kommunen år 2014 och investeringar år Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens preliminära budget för kommunen år 2014 och investeringar år Augusti-september: Nämnderna svarar för att, utifrån kommunfullmäktiges preliminära budget, bryta ner till verksamhetsnivå och beskriva konsekvenser av budgetramarna inför det slutgiltiga fastställandet av budgeten. Dessutom ska nämnden, utifrån kommunfullmäktiges mer övergripande versioner och långsiktiga mål, bryta ner de långsiktiga målen till nämndmål på ett års sikt och beskriva vad som ska göras för att uppnå de uppsatta målen. November: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget för kommunen och skattesats. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen. December: Kommunfullmäktige fastställer kommunens slutgiltiga budget. Känslighetsanalys Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser: Löneförändring med 1% inkl PO 2,5 Bruttokostnadsförändring med 1% 4,5 Ränteändring på lån 1% 1,0 Förändring generella statsbidrag med 1% 0,9 Förändring utdebitering med 10 öre 1,0 Även oförutsedda händelser kan alltså ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt. God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning handlar ytterst om att utföra en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet för skattebetalarnas pengar. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktliner för verksamheten kommer in i bilden. Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet. Mål för verksamheten Det kommunövergripande måldokumentet är fastställt av kommunfullmäktige. Måldokumentet heter Hela Hällefors kommun ska leva och är uppdelad i tre identifierade områden med inriktningsmål för mandatperioden 2011 till 2014 som är kopplat till god ekonomisk hushållning. Till inriktningsmålen finns framtaget resultatmål för år 2011 som finns redovisade under respektive nämnd/styrelse

7 1. Kommunen som prioriterar hållbar tillväxt Alla som vill ska ha möjlighet att utbilda sig i Hällefors kommun Hällefors kommuns arbetsmarknadspolitik prioriterar åtgärder för människors möjlighet till egen försörjning En ansvarsfull ekonomi som är långsiktigt hållbar och innebär 7000 invånare eller fler Ett strukturerat lokalt näringslivsarbete lyfter företagsklimatet, stöder vitala näringar och stärker kommunen som varumärke Kommunens infrastrukturella tillgänglighet breddar arbetsmarknad och utbildningsområden och stärker kommunens geografiska läge Kommunens övergripande planering möjliggör långsiktig och hållbar tillväxt 2. Kommunen som erbjuder lärande för livet En attraktiv grund- och gymnasieskola som uppmuntrar och bidrar till kreativitet och entreprenörskap En förskola med god kvalitet som av kommunens invånare upplevs som tillgänglig En barnomsorg och en grund- och gymnasieskola med tydlig jämställdhetsprofil, god elevhälsa och som aktivt motverkar stereotypa könsroller och könsmönster Den vuxnes möjligheter till utbildning, via sitt arbete eller som enskild individ ska stimuleras och stödjas av den kommunala verksamheten Lärandet utgår från individens förutsättningar och stimulerar till personlig utveckling 3. Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen Den kommunala verksamheten och servicen är tillgänglig och av god kvalitet och invånarna har goda möjligheter till deltagande och insyn i det demokratiska arbetet Den kommunala måltidsprofilen leder till att måltider som serveras inom den kommunens verksamhet har högkvalitativa råvaror, bra tillagningsmetoder och god måltidsmiljö Kommunens invånare har framtidstro och en god självupplevd hälsa Fritids- och kulturutbudet i kommunen är allsidigt och levande och upplevs tillgängligt för alla åldrar Hällefors kommun ska erbjuda vård, omsorg och serviceinsatser som bidrar till ett värdigt liv Alla som bor eller arbetar i kommunen lever i en säker och brandskyddad miljö Långsiktiga finansiella mål Resultatandel: Hällefors kommuns skall redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 3,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. Investeringsandel: Hällefors kommun ska redovisa investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. Amorteringstakt av låneskuld: Hällefors kommun ska amortera på den långsiktiga låneskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 40 miljoner kronor. Försäkra bort pensionsskuld: Hällefors kommun ska försäkra bort den långsiktiga pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Finansiella mål 2014 Resultatandel: Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara lägst 1,6 procent. Nettokostnadsandel: Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska högst uppgå till 97,0 procent. Självfinansieringsgrad: Alla verksamhetskostnader och investeringar ska finansieras med egna medel, d v s vara 100 procent

8 Investeringsandel: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till högst 4,9 procent. Amorteringstakt: Amortering av långfristiga låneskulden ska ske med minst 0,1 miljoner kronor. Försäkring av pensionsskuld: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden ska inte ske under år Finansnettoandel: Finansiella intäkter och kostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska högst vara 1,3 procent. Soliditet 1: Kommunens egna kapital och pensionsskuld i förhållande till kommunens totala tillgångar ska vara lägst 24,78 procent årsskiftet 2014/2015. Soliditet 2: Kommunens egna kapital, pensionsskulder och ansvarsförbindelse i förhållande till kommunens totala tillgångar ska vara lägst -40,00 procent årsskiftet 2014/2015. Budgetförutsättningar Utdebitering 22,08 kronor. Antal invånare i prognos , , , Skatteunderlaget beräknas enligt SKL:s prognos september månad Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA augusti månad Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild central pott. Internräntan fastställs till 2,5 procent. En kompensation för interna och externa hyreshöjningar på 2,0 procent. Kostnader för lokalvård kompenseras med 2,0 procent. Kompensation för ökade elkostnader på 5,0 procent. Resultatbudget Det budgeterade överskottet uppgår 2014 till 5,9 miljoner kronor. De budgeterade resultaten för planeringsperioden är höga, för att kunna uppnå antagen soliditetsplan. I budgeten finns 0,4 miljoner kronor upptagen som finansiell intäkt för den borgensavgift som kommunens bostadsbolag betalar till kommunen. Driftbudget Verksamheternas bruttokostnader uppgår 2014 till 352,3 miljoner kronor. Central buffert budgeteras med tkr. Central pott för lönekostnadsökning budgeteras med tkr. Kommunstyrelsen budget ökas med tkr för tomhyror. Ökningen är tillfällig för år Kommunstyrelsens budget ökas med 500 tkr för ÖP-arbete som ska slutföras under Tillväxtsatsning ökar kommunstyrelsens budget med tkr och är tillfällig för år Bildningsnämndens budget ökas med 200 tkr avseende konsekvens av måltidsutredningen Ökningen är tillfällig för år Utökad budget för bildningsnämnden med anledning av minskade intäkter för interkommunala ersättningar på gymnasieskolan med 500 tkr. Bildningsnämndens budget ökas med 100 tkr för marknadsföring av gymnasieskolan. Ökningen är tillfällig för år Utökad budget för bildningsnämnden med anledning av satsning på upprustning av Hällevi idrottsplats med 400 tkr. Omsorgsnämndens budget ökas med 450 tkr för nytt planeringssystem. Omsorgsnämndens budget ökas med 300 tkr för nyckelfri hemtjänst. Omsorgsnämndens budget ökas med 700 tkr avseende utbildning i kvalitetsarbete och värdegrund. Ökningen är tillfällig för år

9 Omsorgsnämndens budget ökas med 500 tkr för arbetskläder. Förändrad ledningsorganisation inom omsorgsförvaltningen ökar omsorgsnämndens budget med 600 tkr. Omsorgsnämndens budget ökas med tkr för utökning av nattbemanning inom verksamheten funktionshinder. Omsorgsnämndens budget ökas med tkr för att skapa förutsättningar till omställning av verksamheten enligt beslutad handlingsplan. Investeringsbudget Totalt uppgår 2014 års investeringsbudget till 17,8 miljoner kronor. Av investeringsbudgeten avser 2,0 miljoner kronor investeringar i de taxefinansierade verksamheterna VA och avfallshantering där tillkommande driftkostnader finansieras via VA och avfallstaxor. Framtiden Kommunernas ekonomiska förutsättningar beräknas vara fortsatt svaga även under åren framöver enligt SKL:s senaste prognoser. Kommunen har fattat beslut om en soliditetsplan som bygger på tre viktiga finansiella målsättningar som påverkar soliditetens utveckling positivt. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser. Pensionsåtaganden Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning, det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten tas med vid beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 238,6 miljoner kronor vid utgången av år 2014, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 211,1 miljoner kronor

10 Driftbudget (tkr) Nettokostnader Nettobudget Nettobudget bokslut (inkl tilläggsbudget) Återbetalning AFA-försäkring Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision Val- och demokratinämnd Summa

11 Kommunstyrelsen Ordförande: AnnaHelena Jernberg Antal ledamöter: 11 Förvaltningschef: Hans Karlsson Allmänt Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Styrelsen följer nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter under året och bevakar utvecklingsområden som har betydelse för kommunen. Styrelsen fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningskontoret, har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kontoret har en servicefunktion för kommunstyrelse, allmänhet och den övriga förvaltningsorganisationen inom områdena nämndsekretariat, personal, ekonomi, IT och tillväxt (näringsliv, turism, infrastruktur). Dessutom ansvarar kommunförvaltningen för kommunens övergripande finansiering. Inom finansieringen sker kontakt med det tekniska kommunalförbundet, räddningstjänstförbundet och den gemensamma bygg- och miljönämnden i norra Örebro län. Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Ledningsgruppen utgörs av förvaltningscheferna (FC) och enhetschefer på kommunförvaltningen och leds av kommunchefen

12 Resultatmål 2014 Kommunfullmäktige har fastställt ett antal inriktningsmål för mandatperioden 2011 till 2014 som delas in i tre områden. Nedan följer de resultatmål som fastställts av kommunen för år 2014 som gäller kommunstyrelsen. Resultatmål oktober har företagarna i Hällefors tillgång till fullgod service och information från kommunen. 31 december ger infarterna till Hällefors och Grythyttan ett välkomnande uttryck. 31 december har besöksnäringen tillgängliga miljöer för fortsatt utveckling av naturturism. 31 december har unga arbetssökande (18-24 år) som kommunen haft ett anordnaruppdrag för under år 2014 en egen försörjning alternativt är i utbildning. 31 december har identifierade långtidsarbetslösa och som kommunen haft ett anordnaruppdrag för under år 2014 en egen försörjning alternativt är i utbildning. 31 augusti har alla ungdomar, skrivna i kommunen, i år 9 och åk 1 gymnasiet som ansökt om feriepraktik erhållit det. 31 december är kommuninvånaren nöjd med det bemötande och den tillgänglighet som kommunen erbjuder. 30 juni är kommunens Medborgarplats, både fysiskt och digitalt, välbesökt av kommuninvånare och företagare med hög nöjdhetsgrad. Uppskattat värde % enligt SKL:s insiktsmätning Nuvärde 72% enligt SKL:s insiktsmätning Ansvarig Förvaltningschef 100% Inget värde för Mätas genom webbfråga och enkät på turistbyrå. Förvaltningschef 119 km vandringsled 74 km vandringsled Förvaltningschef 50% 45% Förvaltningschef 30% 15% Förvaltningschef 100% 75% Förvaltningschef Värdet 60 nöjdindex SCB Medborgarundersökning hösten medel antal telefonsamtal/månad /// 100% besvarade samtal /// 2500 medel antal besökande/månad Inget värde för Dock 49 nöjdindex SCB Medborgarundersökning hösten medel antal telefonsamtal/månad /// 88% besvarade samtal /// 2437 medel antal besökande/månad Förvaltningschef

13 Ekonomi För verksamhetsåret har kommunstyrelsen 68,8 miljoner kronor. I budgetramen ingår en central buffert på 1,8 miljoner kronor och en central lönepott på 4,1 miljoner kronor. För övrigt beskrivs förändringar och de specifika satsningarna under avsnittet budgetförutsättningar Långsiktiga planer En fortsatt satsning på näringsliv/turism och medborgarservice görs. Områdena ska befrämja, underlätta och driva på samverkan mellan näringar, ideell sektor och kommun. Det kommande rekryteringsbehovet inom kommunen (i anslutning till de stora pensionsavgångarna) kommer att vara ett viktigt område för alla förvaltningar att planera kommande år. Inom kommunförvaltningen är det få tjänster som har låg utbildningsnivå och med tanke på det geografiska läget och den egna arbetsmarknadsregion som kommunen utgör, kommer kompetensplaneringen vara av avgörande betydelse. EUs ramdirektiv för vatten som kommer att kräva ett kommunalt engagemang. Arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenoberoende ekosystemen. Framtagande av styrdokumenten vatten- och grönstrukturplan för kommunen och LIS. Arbeta fram kommunala miljömål genom en miljöplan, där kommunen genom planmonopolet har en särställning för ansvaret för att flera av nationella målen nås. Kommunens lokalresursplan tillsammans med upprättade underhållsplaner kommer att vara två viktig delar i kommunens hantering av de kommunala fastigheterna. Kommunens situation med tomhyror ska därmed kunna minskas till förmån för resurser till driften. Samverkan mellan Statens bostadsomvandling (SBO), det kommunala bostadsbolaget (BoAB) och kommunen kommer att vara fortsatt viktig. För att den kommunala organisationen ska kunna arbeta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt kommer ett gemensamt beslutsstödssystem och ett gemensamt resursfördelningssystem tas fram de närmaste åren. Systemen ska användas för att befrämja likvärdig och effektiv resursfördelning utifrån nyckeltal och kvalitetsmått till såväl de egna nämnderna som bolag, förbund och gemensamma nämnder. Stommen för den offentliga administrationen, diariehanteringen ses över under nästa år. Hela den kommunala organisationen ska framöver använda sig av samma strukturer och verktyg för att kunna bygga in ett back up system. Idag har varje förvaltning fortfarande i för hög utsträckning sina egna verktyg och hamnar i stora personberoenden inom vissa funktioner. Synergieffekter med kompetensförstärkningar och samarbete uteblir och kommunens organisation förbrukar därmed troligtvis mer resurser än nödvändigt. Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser. Flera av de viktigaste faktorerna för pågående samhällsförändringar kommer från utvecklingen och användningen av IT. Det handlar bland annat om hur vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle och hur vi med teknikens hjälp bidrar till ett mer miljöanpassat samhälle. Digital teknik är en väsentlig faktor för landsbygdens utveckling, för hur forskning och innovation kan bedrivas, för hur människor kan utöva sin frihet på nätet, för hur alla kan ta del av kommunens kulturella skatter. Tekniken öppnar upp för nya former för demokrati, deltagande och insyn genom ökad öppenhet från offentlig förvaltning. Kommunens nya hemsida behöver utvecklas vidare som en viktig del av den digitala tekniken. Kommunen behöver utveckla kommunikationen med medborgaren på fler språk och framförallt med tanke på att kommunen numera har finska som förvaltningsområde

14 Bildningsnämnd Ordförande: Allan Myrtenkvist Antal ledamöter: 7 Förvaltningschef: Tina Lanefjord Inledning Bildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, utbildnings-, samt kultur- och fritidsverksamhet och måltidsverksamhet. I ansvaret ingår att i samråd med brukarna utveckla verksamheten. Bildningsnämndens förvaltning leds av förvaltningschef. Centrala administrationen består av förvaltningschef, utvecklingsstrateg och nämnd- och förvaltningssekreterare. Inom förvaltningen finns en förskolechef, tre rektorer, en kultur- och fritidschef och en måltidschef, som bildar förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen har fem förskolor; Lärkan, Bananen, Masken, Smultronstället (Ur och skur) och Grythyttan förskola. Det finns två grundskolor; en i Hällefors tätort Klockarhagsskolan (F-9) och en i Grythyttan kallad Grythyttan skola (F-5). Rektorn för Grythyttans skola ansvarar för förvaltningens elevhälsa. Förvaltningen har också en kulturskola, som kultur och fritidschefen ansvarar för, en gymnasieskola med tre yrkesinriktade program varav två med riksrekrytering, två högskoleförberedande program, introduktionsprogrammet samt vuxenutbildning. Inom vuxenutbildningen ryms grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Dessutom ansvarar förvaltningen för ungdomar som väljer att studera vid gymnasieskolor i annan kommun

15 Resultatmål 2014 Kommunfullmäktige har fastställt ett antal inriktningsmål för mandatperioden 2011 till 2014 som delas in i tre områden. Nedan följer de resultatmål som fastställts av bildningsnämnden för år Resultatmål 2014 Förskolan upplevs av alla som tillgänglig och av god kvalitet. Alla elever i år 9 är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan. Andelen unga aktiva inom fritids- och kulturaktiviteter ligger på minst 75% deltagande. Alla vuxna ges möjlighet att utbilda sig enligt arbetslivets krav eller inför vidare studier. Alla upplever att måltiden har god kvalitet och att måltidsmiljön är bra. Alla i vår verksamhet behandlas jämlikt, är trygga och känner tillit. Uppskattat värde Nuvärde Ansvarig 2014 Nmi 75 nmi 56 Förvaltningschef 100% 78,8% Förvaltningschef 75% 70% Förvaltningschef 100% Förvaltningschef 100% 75% Förvaltningschef Ingen utsätts för kränkningar. Ingen utsätts för kränkningar. Förvaltningschef Ekonomi För verksamhetsåret 2014 har bildningsnämnden 136,3 miljoner kronor. Utifrån den 5-årsplan som antagits behöver bildningsnämnden fortsätta att anpassa verksamheten till rådande befolkningsstuktur under verksamhetsåret Under året finns särskild satsning på upprustning av Hällevi idrottsplats på 0,4 miljoner kronor. För övrigt beskrivs förändringar och de specifika satsningarna under avsnittet budgetförutsättningar. Nytt för verksamhetsåret 2014 är att budget för löneöversyn budgeteras i en central lönepott under kommunstyrelsen Långsiktiga planer Förskolan har fått högre krav på dokumentation och utvärdering genom den nya läroplanen vilket ökar administrationen för förskolepersonalen. För att möta nya krav behöver personalen tidsutrymme. Ett nära ledarskap ger bättre förutsättningar för verksamheten att lyckas med sitt uppdrag. Antalet barn per årsarbetare ligger högt i jämförelse med övriga riket. Inga organisatoriska förändringar kommer att ske kommande år. Förskolans lokaler är en pågående process där beslut bör fattas under år 2013 för att säkerställa att lokalfrågan blir löst. Förskolechefen ser en fördel med en central förskola och Smultronstället Ur och skur som ett bra komplement. I Grythyttan har förhandlingar med bostadsbolaget slutförts med hänsyn till förskolans behov. Förskolan går in i nya anpassade lokaler hösten 2014med 3-5 åringarna. Enligt prognos beräknar förskola gå in med 5- åringarna i Grythyttan skola år 2016 och behålla ett skepp i Sörgården. Antalet barn i förskolan är efter de senaste årens ökning stabilt fram till år 2016, mellan år 2016 och år 2025 minskar det med ca 30 barn enligt prognos. Förskolans lokalbehov ingår i den övergripande lokalresursplanen som arbetas fram

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer