Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsbudget 2014 och plan för

2 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision Val- och demokratinämnd Kommunägda företag, förbund och nämnder Hällefors Bostads AB Bergslagens Kommunalteknik Bergslagens Räddningstjänst Bergslagens miljö och byggnämnd Bergslagens överförmyndarnämnd År 2014 Resultatbudget Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Finansieringsbudget Balansbudget Investeringsbudget År Preliminär resultatbudget Preliminär finansieringsbudget Preliminär balansbudget Preliminär investeringsbudget Budgetförslaget har producerats av Hällefors kommuns Kommunförvaltning. Layout och sammanställning: Kommunförvaltningens ekonomienhet Bild: Laila Sandberg s. 7, s. 11, s. 18, s. 20 Elin Abelson framsida, s. 14

3 Organisation - 1 -

4 Förutsättningar för budget 2014 Allmänt Kommunfullmäktige har fattat beslut om två viktiga strategiska dokument. Måldokumentet som stäcker sig över mandatperioden 2011 till Kommunfullmäktige har också fattat beslut om en soliditetsplan där syftet är att kommunfullmäktige ska kunna ge nämnderna en långsiktig och strategisk planering i de finansiella målsättningar kommunen har. Nästa steg i kommunens strategiska arbete är att arbeta fram en vision som sträcker sig över en längre tidsperiod än måldokumentet. Omvärlds- och samhällsutveckling Ett överskott med 14 miljarder kronor år 2012 innebar enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett rekordresultat för Sveriges kommuner. Resultatnivån beror till stor del på tillfälliga intäkter från återbetalade AFApremier och ger inte en rättvisande bild av det ekonomiska läget som råder i de flesta kommuner. Kommunerna står de kommande åren inför utmaningar som ökade investeringar och kraftigt ökade behov från befolkningsförändringar och ambitionshöjningar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Intäkterna från skatteunderlagets tillväxt räcker inte till. Det kommer att behövas ökade statsbidrag och skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. SKL räknar med att statsbidragen till kommuner och landsting hålls nominellt oförändrade 2014 och att de därefter ökar realt med 2 procent per år. Kommunerna antas behöva höja skatten med 6 öre under hela perioden. Efter en tid med mycket svag tillväxt tar nu svensk ekonomi bättre fart. Det blir dock inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i Sveriges omvärld. För år 2013 växer BNP med 1,5 procent och för år 2014 beräknas tillväxten bli 2,5 procent. BNPtillväxten åren därefter beräknas ligga runt 3,3 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, d v s efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark under år År 2014 begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Det mesta talar för att inflationen blir fortsatt låg 2013 och I takt med att tillväxten tar bättre fart och resursutnyttjande stiger ökar inflationen. Inflationen beräknad enligt KPI stiga från 0,3 procent under år 2013 till 2,5 procent år års prognostiserade resultat för kommunen är betydligt sämre än lagd budget. Kommunen har beslutad om en soliditetsplan för kommunen som gör att verksamheternas kostnadsutrymme begränsas. Det är nödvändigt att minska kommunens totala omsättning för att kunna få en långsiktig hållbar ekonomi. De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under pågående budgetår

5 I december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till nytt utjämningssystem. Effekterna av förslaget beräknades i 2012 års nivå. Förslaget har varit på remiss och slutgiltigt beslut förväntas komma i riksdagen under december Kommunernas planeringsförutsättningar inför utjämningsåret 2014 avseende utfall i utjämningssystemet är därför mindre stabila än på mycket länge. Då inget beslut om förändringar i utjämningssystemet har fattats har SKL gjort en preliminär beräkning av kostnadsutjämningen för bidragsåret 2014 utifrån nuvarande utjämningssystem och en preliminär beräkning utifrån regeringens förslag till nytt system. Kommunen har valt att budgetera utifrån försiktighetsprincipen och beräknat med en tredje del utav SKL:s preliminära beräkning av kostnadsutjämningen utifrån nytt system för år Befolkningsprognos Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun uppvisar en befolkningsminskning som leder till minskade intäkter som kan göra det svårare att ha en hög samhällsservice. Denna utveckling gör det ännu viktigare för kommunen att se till att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är bland annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god äldreomsorg. Kommunen minskade sin befolkning med 152 personer mellan åren vilket motsvarar 2,1 procent. Det är en högre minskning än de två senaste åren. Minskningen beror till övervägande del på födelseöverskott, d v s att det föds färre barn än den befolkning som dör. Framtagna prognoser till år 2031 visar på en fortsatt befolkningsminskning Befolkningsutveckling Av särskilt intresse är att studera att antalet äldre pensionärer d v s personer över 80 år, har ökat under den senaste femårsperioden. Ökningsnivån är relativt måttlig, men denna utveckling kommer att accelerera inom några decennier, när 40-talisterna når denna ålder. Budgetprocessen Kommunfullmäktige antar varje år en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra följande åren kallas plan. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy och de tillhörande riktlinjerna. Under våren sker en process som sedan slutförs under hösten. I stort kan processen beskrivas enligt följande: Februari: Nämnden har genom förvaltningscheferna en länk till verksamheten och svarar för att fånga upp information från verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta förslag till nämnden utifrån riktlinjerna. Förvaltningschefen ansvarar för att nämndens visioner och mål får en koppling till enheternas nedbrutna mål och att uppföljning sker. Nämndernas viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att: bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s volymen på verksamheten, prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna, - 3 -

6 arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom givna ramar. Mars-april: Ekonomiberedningen genomför dialogträff 2 utifrån givna frågor för att få in information och behov av de kommunala verksamheterna. Utifrån material från dialogträffen sker överläggningar mellan de politiska grupperingarna. Under perioden arbetar ekonomiberedningen fram ett förslag till driftbudget för kommande år och investeringsbudget för fem år framåt. Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget för kommunen år 2014 och investeringar år Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens preliminära budget för kommunen år 2014 och investeringar år Augusti-september: Nämnderna svarar för att, utifrån kommunfullmäktiges preliminära budget, bryta ner till verksamhetsnivå och beskriva konsekvenser av budgetramarna inför det slutgiltiga fastställandet av budgeten. Dessutom ska nämnden, utifrån kommunfullmäktiges mer övergripande versioner och långsiktiga mål, bryta ner de långsiktiga målen till nämndmål på ett års sikt och beskriva vad som ska göras för att uppnå de uppsatta målen. November: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget för kommunen och skattesats. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen. December: Kommunfullmäktige fastställer kommunens slutgiltiga budget. Känslighetsanalys Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser: Löneförändring med 1% inkl PO 2,5 Bruttokostnadsförändring med 1% 4,5 Ränteändring på lån 1% 1,0 Förändring generella statsbidrag med 1% 0,9 Förändring utdebitering med 10 öre 1,0 Även oförutsedda händelser kan alltså ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt. God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning handlar ytterst om att utföra en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet för skattebetalarnas pengar. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktliner för verksamheten kommer in i bilden. Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet. Mål för verksamheten Det kommunövergripande måldokumentet är fastställt av kommunfullmäktige. Måldokumentet heter Hela Hällefors kommun ska leva och är uppdelad i tre identifierade områden med inriktningsmål för mandatperioden 2011 till 2014 som är kopplat till god ekonomisk hushållning. Till inriktningsmålen finns framtaget resultatmål för år 2011 som finns redovisade under respektive nämnd/styrelse

7 1. Kommunen som prioriterar hållbar tillväxt Alla som vill ska ha möjlighet att utbilda sig i Hällefors kommun Hällefors kommuns arbetsmarknadspolitik prioriterar åtgärder för människors möjlighet till egen försörjning En ansvarsfull ekonomi som är långsiktigt hållbar och innebär 7000 invånare eller fler Ett strukturerat lokalt näringslivsarbete lyfter företagsklimatet, stöder vitala näringar och stärker kommunen som varumärke Kommunens infrastrukturella tillgänglighet breddar arbetsmarknad och utbildningsområden och stärker kommunens geografiska läge Kommunens övergripande planering möjliggör långsiktig och hållbar tillväxt 2. Kommunen som erbjuder lärande för livet En attraktiv grund- och gymnasieskola som uppmuntrar och bidrar till kreativitet och entreprenörskap En förskola med god kvalitet som av kommunens invånare upplevs som tillgänglig En barnomsorg och en grund- och gymnasieskola med tydlig jämställdhetsprofil, god elevhälsa och som aktivt motverkar stereotypa könsroller och könsmönster Den vuxnes möjligheter till utbildning, via sitt arbete eller som enskild individ ska stimuleras och stödjas av den kommunala verksamheten Lärandet utgår från individens förutsättningar och stimulerar till personlig utveckling 3. Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen Den kommunala verksamheten och servicen är tillgänglig och av god kvalitet och invånarna har goda möjligheter till deltagande och insyn i det demokratiska arbetet Den kommunala måltidsprofilen leder till att måltider som serveras inom den kommunens verksamhet har högkvalitativa råvaror, bra tillagningsmetoder och god måltidsmiljö Kommunens invånare har framtidstro och en god självupplevd hälsa Fritids- och kulturutbudet i kommunen är allsidigt och levande och upplevs tillgängligt för alla åldrar Hällefors kommun ska erbjuda vård, omsorg och serviceinsatser som bidrar till ett värdigt liv Alla som bor eller arbetar i kommunen lever i en säker och brandskyddad miljö Långsiktiga finansiella mål Resultatandel: Hällefors kommuns skall redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 3,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. Investeringsandel: Hällefors kommun ska redovisa investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. Amorteringstakt av låneskuld: Hällefors kommun ska amortera på den långsiktiga låneskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 40 miljoner kronor. Försäkra bort pensionsskuld: Hällefors kommun ska försäkra bort den långsiktiga pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Finansiella mål 2014 Resultatandel: Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara lägst 1,6 procent. Nettokostnadsandel: Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska högst uppgå till 97,0 procent. Självfinansieringsgrad: Alla verksamhetskostnader och investeringar ska finansieras med egna medel, d v s vara 100 procent

8 Investeringsandel: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till högst 4,9 procent. Amorteringstakt: Amortering av långfristiga låneskulden ska ske med minst 0,1 miljoner kronor. Försäkring av pensionsskuld: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden ska inte ske under år Finansnettoandel: Finansiella intäkter och kostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska högst vara 1,3 procent. Soliditet 1: Kommunens egna kapital och pensionsskuld i förhållande till kommunens totala tillgångar ska vara lägst 24,78 procent årsskiftet 2014/2015. Soliditet 2: Kommunens egna kapital, pensionsskulder och ansvarsförbindelse i förhållande till kommunens totala tillgångar ska vara lägst -40,00 procent årsskiftet 2014/2015. Budgetförutsättningar Utdebitering 22,08 kronor. Antal invånare i prognos , , , Skatteunderlaget beräknas enligt SKL:s prognos september månad Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA augusti månad Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild central pott. Internräntan fastställs till 2,5 procent. En kompensation för interna och externa hyreshöjningar på 2,0 procent. Kostnader för lokalvård kompenseras med 2,0 procent. Kompensation för ökade elkostnader på 5,0 procent. Resultatbudget Det budgeterade överskottet uppgår 2014 till 5,9 miljoner kronor. De budgeterade resultaten för planeringsperioden är höga, för att kunna uppnå antagen soliditetsplan. I budgeten finns 0,4 miljoner kronor upptagen som finansiell intäkt för den borgensavgift som kommunens bostadsbolag betalar till kommunen. Driftbudget Verksamheternas bruttokostnader uppgår 2014 till 352,3 miljoner kronor. Central buffert budgeteras med tkr. Central pott för lönekostnadsökning budgeteras med tkr. Kommunstyrelsen budget ökas med tkr för tomhyror. Ökningen är tillfällig för år Kommunstyrelsens budget ökas med 500 tkr för ÖP-arbete som ska slutföras under Tillväxtsatsning ökar kommunstyrelsens budget med tkr och är tillfällig för år Bildningsnämndens budget ökas med 200 tkr avseende konsekvens av måltidsutredningen Ökningen är tillfällig för år Utökad budget för bildningsnämnden med anledning av minskade intäkter för interkommunala ersättningar på gymnasieskolan med 500 tkr. Bildningsnämndens budget ökas med 100 tkr för marknadsföring av gymnasieskolan. Ökningen är tillfällig för år Utökad budget för bildningsnämnden med anledning av satsning på upprustning av Hällevi idrottsplats med 400 tkr. Omsorgsnämndens budget ökas med 450 tkr för nytt planeringssystem. Omsorgsnämndens budget ökas med 300 tkr för nyckelfri hemtjänst. Omsorgsnämndens budget ökas med 700 tkr avseende utbildning i kvalitetsarbete och värdegrund. Ökningen är tillfällig för år

9 Omsorgsnämndens budget ökas med 500 tkr för arbetskläder. Förändrad ledningsorganisation inom omsorgsförvaltningen ökar omsorgsnämndens budget med 600 tkr. Omsorgsnämndens budget ökas med tkr för utökning av nattbemanning inom verksamheten funktionshinder. Omsorgsnämndens budget ökas med tkr för att skapa förutsättningar till omställning av verksamheten enligt beslutad handlingsplan. Investeringsbudget Totalt uppgår 2014 års investeringsbudget till 17,8 miljoner kronor. Av investeringsbudgeten avser 2,0 miljoner kronor investeringar i de taxefinansierade verksamheterna VA och avfallshantering där tillkommande driftkostnader finansieras via VA och avfallstaxor. Framtiden Kommunernas ekonomiska förutsättningar beräknas vara fortsatt svaga även under åren framöver enligt SKL:s senaste prognoser. Kommunen har fattat beslut om en soliditetsplan som bygger på tre viktiga finansiella målsättningar som påverkar soliditetens utveckling positivt. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser. Pensionsåtaganden Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning, det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten tas med vid beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 238,6 miljoner kronor vid utgången av år 2014, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 211,1 miljoner kronor

10 Driftbudget (tkr) Nettokostnader Nettobudget Nettobudget bokslut (inkl tilläggsbudget) Återbetalning AFA-försäkring Kommunstyrelse Bildningsnämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision Val- och demokratinämnd Summa

11 Kommunstyrelsen Ordförande: AnnaHelena Jernberg Antal ledamöter: 11 Förvaltningschef: Hans Karlsson Allmänt Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Styrelsen följer nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter under året och bevakar utvecklingsområden som har betydelse för kommunen. Styrelsen fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningskontoret, har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kontoret har en servicefunktion för kommunstyrelse, allmänhet och den övriga förvaltningsorganisationen inom områdena nämndsekretariat, personal, ekonomi, IT och tillväxt (näringsliv, turism, infrastruktur). Dessutom ansvarar kommunförvaltningen för kommunens övergripande finansiering. Inom finansieringen sker kontakt med det tekniska kommunalförbundet, räddningstjänstförbundet och den gemensamma bygg- och miljönämnden i norra Örebro län. Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Ledningsgruppen utgörs av förvaltningscheferna (FC) och enhetschefer på kommunförvaltningen och leds av kommunchefen

12 Resultatmål 2014 Kommunfullmäktige har fastställt ett antal inriktningsmål för mandatperioden 2011 till 2014 som delas in i tre områden. Nedan följer de resultatmål som fastställts av kommunen för år 2014 som gäller kommunstyrelsen. Resultatmål oktober har företagarna i Hällefors tillgång till fullgod service och information från kommunen. 31 december ger infarterna till Hällefors och Grythyttan ett välkomnande uttryck. 31 december har besöksnäringen tillgängliga miljöer för fortsatt utveckling av naturturism. 31 december har unga arbetssökande (18-24 år) som kommunen haft ett anordnaruppdrag för under år 2014 en egen försörjning alternativt är i utbildning. 31 december har identifierade långtidsarbetslösa och som kommunen haft ett anordnaruppdrag för under år 2014 en egen försörjning alternativt är i utbildning. 31 augusti har alla ungdomar, skrivna i kommunen, i år 9 och åk 1 gymnasiet som ansökt om feriepraktik erhållit det. 31 december är kommuninvånaren nöjd med det bemötande och den tillgänglighet som kommunen erbjuder. 30 juni är kommunens Medborgarplats, både fysiskt och digitalt, välbesökt av kommuninvånare och företagare med hög nöjdhetsgrad. Uppskattat värde % enligt SKL:s insiktsmätning Nuvärde 72% enligt SKL:s insiktsmätning Ansvarig Förvaltningschef 100% Inget värde för Mätas genom webbfråga och enkät på turistbyrå. Förvaltningschef 119 km vandringsled 74 km vandringsled Förvaltningschef 50% 45% Förvaltningschef 30% 15% Förvaltningschef 100% 75% Förvaltningschef Värdet 60 nöjdindex SCB Medborgarundersökning hösten medel antal telefonsamtal/månad /// 100% besvarade samtal /// 2500 medel antal besökande/månad Inget värde för Dock 49 nöjdindex SCB Medborgarundersökning hösten medel antal telefonsamtal/månad /// 88% besvarade samtal /// 2437 medel antal besökande/månad Förvaltningschef

13 Ekonomi För verksamhetsåret har kommunstyrelsen 68,8 miljoner kronor. I budgetramen ingår en central buffert på 1,8 miljoner kronor och en central lönepott på 4,1 miljoner kronor. För övrigt beskrivs förändringar och de specifika satsningarna under avsnittet budgetförutsättningar Långsiktiga planer En fortsatt satsning på näringsliv/turism och medborgarservice görs. Områdena ska befrämja, underlätta och driva på samverkan mellan näringar, ideell sektor och kommun. Det kommande rekryteringsbehovet inom kommunen (i anslutning till de stora pensionsavgångarna) kommer att vara ett viktigt område för alla förvaltningar att planera kommande år. Inom kommunförvaltningen är det få tjänster som har låg utbildningsnivå och med tanke på det geografiska läget och den egna arbetsmarknadsregion som kommunen utgör, kommer kompetensplaneringen vara av avgörande betydelse. EUs ramdirektiv för vatten som kommer att kräva ett kommunalt engagemang. Arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenoberoende ekosystemen. Framtagande av styrdokumenten vatten- och grönstrukturplan för kommunen och LIS. Arbeta fram kommunala miljömål genom en miljöplan, där kommunen genom planmonopolet har en särställning för ansvaret för att flera av nationella målen nås. Kommunens lokalresursplan tillsammans med upprättade underhållsplaner kommer att vara två viktig delar i kommunens hantering av de kommunala fastigheterna. Kommunens situation med tomhyror ska därmed kunna minskas till förmån för resurser till driften. Samverkan mellan Statens bostadsomvandling (SBO), det kommunala bostadsbolaget (BoAB) och kommunen kommer att vara fortsatt viktig. För att den kommunala organisationen ska kunna arbeta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt kommer ett gemensamt beslutsstödssystem och ett gemensamt resursfördelningssystem tas fram de närmaste åren. Systemen ska användas för att befrämja likvärdig och effektiv resursfördelning utifrån nyckeltal och kvalitetsmått till såväl de egna nämnderna som bolag, förbund och gemensamma nämnder. Stommen för den offentliga administrationen, diariehanteringen ses över under nästa år. Hela den kommunala organisationen ska framöver använda sig av samma strukturer och verktyg för att kunna bygga in ett back up system. Idag har varje förvaltning fortfarande i för hög utsträckning sina egna verktyg och hamnar i stora personberoenden inom vissa funktioner. Synergieffekter med kompetensförstärkningar och samarbete uteblir och kommunens organisation förbrukar därmed troligtvis mer resurser än nödvändigt. Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser. Flera av de viktigaste faktorerna för pågående samhällsförändringar kommer från utvecklingen och användningen av IT. Det handlar bland annat om hur vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle och hur vi med teknikens hjälp bidrar till ett mer miljöanpassat samhälle. Digital teknik är en väsentlig faktor för landsbygdens utveckling, för hur forskning och innovation kan bedrivas, för hur människor kan utöva sin frihet på nätet, för hur alla kan ta del av kommunens kulturella skatter. Tekniken öppnar upp för nya former för demokrati, deltagande och insyn genom ökad öppenhet från offentlig förvaltning. Kommunens nya hemsida behöver utvecklas vidare som en viktig del av den digitala tekniken. Kommunen behöver utveckla kommunikationen med medborgaren på fler språk och framförallt med tanke på att kommunen numera har finska som förvaltningsområde

14 Bildningsnämnd Ordförande: Allan Myrtenkvist Antal ledamöter: 7 Förvaltningschef: Tina Lanefjord Inledning Bildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, utbildnings-, samt kultur- och fritidsverksamhet och måltidsverksamhet. I ansvaret ingår att i samråd med brukarna utveckla verksamheten. Bildningsnämndens förvaltning leds av förvaltningschef. Centrala administrationen består av förvaltningschef, utvecklingsstrateg och nämnd- och förvaltningssekreterare. Inom förvaltningen finns en förskolechef, tre rektorer, en kultur- och fritidschef och en måltidschef, som bildar förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen har fem förskolor; Lärkan, Bananen, Masken, Smultronstället (Ur och skur) och Grythyttan förskola. Det finns två grundskolor; en i Hällefors tätort Klockarhagsskolan (F-9) och en i Grythyttan kallad Grythyttan skola (F-5). Rektorn för Grythyttans skola ansvarar för förvaltningens elevhälsa. Förvaltningen har också en kulturskola, som kultur och fritidschefen ansvarar för, en gymnasieskola med tre yrkesinriktade program varav två med riksrekrytering, två högskoleförberedande program, introduktionsprogrammet samt vuxenutbildning. Inom vuxenutbildningen ryms grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Dessutom ansvarar förvaltningen för ungdomar som väljer att studera vid gymnasieskolor i annan kommun

15 Resultatmål 2014 Kommunfullmäktige har fastställt ett antal inriktningsmål för mandatperioden 2011 till 2014 som delas in i tre områden. Nedan följer de resultatmål som fastställts av bildningsnämnden för år Resultatmål 2014 Förskolan upplevs av alla som tillgänglig och av god kvalitet. Alla elever i år 9 är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan. Andelen unga aktiva inom fritids- och kulturaktiviteter ligger på minst 75% deltagande. Alla vuxna ges möjlighet att utbilda sig enligt arbetslivets krav eller inför vidare studier. Alla upplever att måltiden har god kvalitet och att måltidsmiljön är bra. Alla i vår verksamhet behandlas jämlikt, är trygga och känner tillit. Uppskattat värde Nuvärde Ansvarig 2014 Nmi 75 nmi 56 Förvaltningschef 100% 78,8% Förvaltningschef 75% 70% Förvaltningschef 100% Förvaltningschef 100% 75% Förvaltningschef Ingen utsätts för kränkningar. Ingen utsätts för kränkningar. Förvaltningschef Ekonomi För verksamhetsåret 2014 har bildningsnämnden 136,3 miljoner kronor. Utifrån den 5-årsplan som antagits behöver bildningsnämnden fortsätta att anpassa verksamheten till rådande befolkningsstuktur under verksamhetsåret Under året finns särskild satsning på upprustning av Hällevi idrottsplats på 0,4 miljoner kronor. För övrigt beskrivs förändringar och de specifika satsningarna under avsnittet budgetförutsättningar. Nytt för verksamhetsåret 2014 är att budget för löneöversyn budgeteras i en central lönepott under kommunstyrelsen Långsiktiga planer Förskolan har fått högre krav på dokumentation och utvärdering genom den nya läroplanen vilket ökar administrationen för förskolepersonalen. För att möta nya krav behöver personalen tidsutrymme. Ett nära ledarskap ger bättre förutsättningar för verksamheten att lyckas med sitt uppdrag. Antalet barn per årsarbetare ligger högt i jämförelse med övriga riket. Inga organisatoriska förändringar kommer att ske kommande år. Förskolans lokaler är en pågående process där beslut bör fattas under år 2013 för att säkerställa att lokalfrågan blir löst. Förskolechefen ser en fördel med en central förskola och Smultronstället Ur och skur som ett bra komplement. I Grythyttan har förhandlingar med bostadsbolaget slutförts med hänsyn till förskolans behov. Förskolan går in i nya anpassade lokaler hösten 2014med 3-5 åringarna. Enligt prognos beräknar förskola gå in med 5- åringarna i Grythyttan skola år 2016 och behålla ett skepp i Sörgården. Antalet barn i förskolan är efter de senaste årens ökning stabilt fram till år 2016, mellan år 2016 och år 2025 minskar det med ca 30 barn enligt prognos. Förskolans lokalbehov ingår i den övergripande lokalresursplanen som arbetas fram

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Budget 2015 plan 2016-2019

Budget 2015 plan 2016-2019 Budget 2015 plan 2016-2019 Innehållsförteckning Förvaltningsplaner Allmän analys... 1 Verksamhetsstyrning... 5 Organisation... 11 Driftplan... 12 Investeringsplan... 13 Budgetanalys... 14 Finansiella planer

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer