Cirkulär Arbetsmarknad och Juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik"

Transkript

1 Cirkulär Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär ( ) som nu även inkluderar yrkesintroduktionsanställning av ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet. Förordning om yrkesintroduktionsanställningar Den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige är det som ligger till grund för regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar. Efter trepartssamtal med representanter från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan togs därför beslut att införa en ny förordning med syfte att åstadkomma en varaktigt högre sysselsättningsgrad och en lägre jämviktsarbetslöshet för ungdomar mellan år. År 2014 trädde därför förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) i kraft. Förordningen slår fast att ekonomiskt stöd får lämnas till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställningar vid anställning av personer under 25 år om det finns ett centralt kollektivavtal om detta. Yrkesintroduktionsanställning innebär att anställningen innehåller en andel utbildning eller handledning och riktar sig till unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som varit arbetslösa i minst 90 kalenderdagar. Det ekonomiska stödet till arbetsgivare kan lämnas under maximalt 12 månader. Krav på kollektivavtal En förutsättning för att få ekonomiskt stöd enligt förordningen är att yrkesintroduktionsanställningen omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Lärling Mellan EIO och SEF gäller sedan lång tid tillbaka det s.k. yrkesutbildningsavtalet som reglerar antagande av lärlingar till elektrikeryrket, lärlingstidens utformning och innehåll, utbildning och lön under lärlingstiden. Efter en jämförelse mellan yrkesutbildningsavtalet och villkoren för stöd vid yrkesintroduktion har EIO och SEF den 24 mars 2014 enats om att yrkesutbildningsavtalet uppfyller villkoren för att ses som ett kollektivavtal om yrkesintroduktion. EIO Medlemsservice AB Distriktskontor, telefon Sid 1 (6) Box Stockholm Tel Fax Ungdom som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet EIO och SEF har den 4 maj 2015 ingått ytterligare ett kollektivavtal om yrkesintroduktion som möjliggör att få ekonomiskt stöd enligt förordningen för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet. Dessa anställs som tidigare men för tiden som arbetsgivaren får stöd för yrkesintroduktion finns ett krav på arbetsgivaren att handleda/utbilda medarbetaren. För detta har EIO och SEF tagit fram en branschanpassad mall som ni som arbetsgivare kan använda som utgångspunkt för den individuella handlednings-/utbildningsplan ni ska upprätta. Mallen finns att ladda ner på eio.se/yrkesintroduktion. Gävle Dala Göteborg Mellersta Norrland Skåne Stockholm Sydöstra Sverige Uppsala-Västerås Västra Sverige Östgöta-Sörmland Örebro-Värmland Övre Norrland

2 I och med överenskommelsen som omfattar ETG-utbildade ungdomar finns det nu två centrala kollektivavtal om yrkesintroduktion för anställningar på Installationsavtalets område. För dig som arbetsgivare innebär det en möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för anställning av lärling och ETG-utbildade ungdomar mellan år. Anställningsavtalet kan skrivas innan ansökan skickas in, men tillträdesdagen, starten för själva jobbet, ska avvakta tills beslut har meddelats av Arbetsförmedlingen. Först när ansökan om ekonomisk stöd blivit beviljad kan ungdomen alltså börja arbeta hos dig. De förutsättningar som gäller för stöd anges nedan i cirkuläret. Lönesubvention och bidrag för handledning vid anställning av ungdom mellan år För arbetsgivare som är bundna av Installationsavtalet innebär de två överenskommelser som finns en möjlighet att ansöka om stöd för arbetsgivaravgiften samt bidrag för handledning. Totalt kan det ekonomiska stödet betalas ut under 12 månader per anställd ungdom. I realiteten innebär det här att det blir billigare att anställa lärlingar under lärlingstiden och ETG-utbildade ungdomar under de första 12 anställningsmånaderna. Hur mycket kan jag som arbetsgivare få i ekonomisk ersättning? Du kan få en ersättning som motsvarar hela arbetsgivaravgiften på 31, 42 procent samt dra av handledningsdelen på 15 procent från bruttolönen. För att visa hur detta ska räknas ut följer här ett exempel: Utgångspunkten är lägsta lönen för första års montörer, vilket från 1 april 2015 är kr. Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av utbildning eller handledning. Det innebär att resterande 85 procent utgörs av praktiskt arbete för en ungdom som är anställd på full tid. Ersättningen baseras då på lägstalönen multiplicerat med den andel av arbetstiden som inte är utbildning eller handledning: x 0,85 = kr Ersättningen blir då ca: x 0,3142 = kr/månad per anställd ungdom. Du får också ersättning för handledning vilket motsvarar ca kr/mån. Totalt uppgår därför det ekonomiska stödet till ca kr i månaden per anställd ungdom. Hur betalas ersättningen ut? Som arbetsgivare begär du ersättning varje månad på en särskild blankett eller via internet senast 60 dagar efter arbetsmånadens slut. Arbetsförmedlingen betalar sedan ut beloppet månadsvis i efterskott. Första gången du begär ersättning måste du skicka med en kopia på den anställdes lönespecifikation. Intresserad? Så här går du till väga: 1. Krav som ställs på arbetsgivare EIO och SEF har centrala kollektivavtal om yrkesintroduktion, vilket är förutsättningen för att du ska kunna få ersättning. De krav som ställs på dig som arbetsgivare innan du kan ansöka om ersättning är att: a. Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister. b. Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. c. Du får inte ha betydande betalningsanmärkningar. Cirkulär Sid 2 (6)

3 2. Ansök om ersättning innan anställning påbörjas A) Vem kan du ansöka om ekonomiskt stöd för? Det ekonomiska stödet gäller inte ungdomar som redan är anställda i företaget eller organisationen med undantag för personer som tidigare varit anställda inom ett annat avtalsområde. Det betyder att du måste göra själva ansökan om ekonomiskt stöd till Arbetsförmedlingen och få ansökan beviljad innan ungdomen påbörjar sin anställning på företaget, dvs. börjar jobba. Det går bra att skriva själva anställningsavtalet innan eller samtidigt som ansökan, men startdatumet för anställningen måste vara efter att stödet beviljats. Läs mer under punkt 5 nedan. Lärling Stödet kan enbart ges för en lärling mellan år. Stödet ges inte för lärlingar som fyllt 25 år. Kraven som uppställs i lagen är att den du anställer ska ha varit utan arbete i mer än tre månader eller sakna relevanta yrkeskunskaper. Lärling ska också på vanligt sätt uppfylla utbildningskraven för anställning på Installationsavtalets område. Det innebär att den tilltänkta lärlingen ska ha slutfört en el-teknisk gymnasieutbildning inom El-och Energiprogrammet alternativt motsvarande vuxenutbildning, som innehållit den teoretiska kompetensen för BB1. Det är därför möjligt att yrkesintroduktionsanställa en nyexaminerad person (18-24 år) som inte har fullgjort sina 1600 h som lärling eftersom dessa personer saknar relevant yrkeserfarenhet. Ungdom som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet Stödet kan enbart ges för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet som är mellan år. Stödet ges inte för ungdomar som fyllt 25 år. Kraven som uppställs i lagen är att den du anställer ska ha varit utan arbete i mer än tre månader eller sakna relevanta yrkeskunskaper. Eftersom dessa ungdomar inte varit ute i arbetslivet mer än som praktikanter är EIO och SEF överens om att de saknar relevant yrkeserfarenhet. Ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet ska på vanligt sätt uppfylla utbildningskraven för anställning på Installationsavtalets område. Det innebär att de ska ha slutfört treårig utbildning på gymnasienivå enligt ETG:s koncept som innefattar dels en teoretisk gymnasieutbildning (baserad på EL-och Energiprogrammet, inriktning ELteknik), dels en praktisk utbildning som integreras i skoltiden genom omfattande praktik. Det är därför möjligt att yrkesintroduktionsanställa en nyexaminerad ungdom (18-24 år) som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet eftersom dessa personer saknar relevant yrkeserfarenhet. B) Ansökan Fyll i ansökningsblanketten: sintroduktion.pdf Stöd vid ifyllnad av ansökningsblankett - Namn på avtal: EIO och SEF har två centrala kollektivavtal om yrkesintroduktion. Dessa går under benämningarna YA-lärling och YA-ETG hos Arbetsförmedlingen. För lärlingar ska du därför skriva YAlärling (del av Installationsavtalet) och för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept ska du ange YA-ETG (del av Installationsavtalet). Cirkulär Sid 3 (6)

4 - Lön: Ersättningen grundar sig på en lön utan utbildning eller handledning. Där av kan du i blanketten uppge kr, dvs. aktuell lägsta lön för ettårs montör, här för tiden från och med 1 april Om ungdomarna ges en högre lön än kr/mån så anges den lönen i blanketten istället. I anställningsavtalet ska den faktiska lönen anges, se p. 5 nedan. - Tjänstgöringsgraden: Normalt sett 100 procent. - Handledning/utbildningsdel: Yrkesintroduktionsanställningen måste utgöras av minst 15 procent handledning eller utbildning enligt förordningen. Genom att följa branschens yrkesnämnd, ECY:s utfärdade utbildningsplan för lärlingar utgörs lärlingstiden utav minst 15 procent utbildning och handledning. För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept gäller att arbetsgivaren i genomsnitt ca 6 timmar per vecka ger handledning och instruktioner, innefattande till exempel problemlösning och reflektion över genomfört arbete samt dokumenterar detta i en utbildningsplan. Detta motsvarar ca 15 procent handledning och utbildning. - Innehåll och omfattning av handledning- och utbildningsplan: I slutet av blanketten ska arbetsgivaren ange innehåll och omfattning av handlednings- och utbildningsplanen. I realiteten innebär det här att lärlingen följer den utbildningsplan som ECY har utfärdat (A- och B- blanketterna). Förslagsvis kan följande anges för lärling Anställning som lärling enligt yrkesintroduktionsavtalet ska följa den utbildningsplan som parternas yrkesnämnd, Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, har tagit fram och som grundas på kollektivavtal. Planen innebär att det ska ske en färdighetsträning som lärling under 1600 timmar, cirka 1 år. Under den tiden ska lärlingen öva upp olika praktiska färdigheter. Olika praktiska moment finns upptagna på de s.k. A- och B- blanketterna vilka lärlingen ska utföra successivt. Lärlingen ska tillsammans med företagets utbildningsansvarige eller utbildningsombud se till att genomförda moment antecknas på ett riktigt sätt. För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept finns det inte fastställda utbildningsplaner när de väl kommer ut i arbetslivet. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att upprätta en individuellt anpassad utbildningsplan för medarbetaren vari arbetsgivaren specificerat innehållet för yrkesintroduktionsanställningen. EIO och SEF har därför utarbetat en rekommenderad utbildningsplan som uppfyller branschens riktlinjer, vilken kan användas som utgångspunkt för den utbildningsplan som ska upprättas för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept. Utbildningsplanen finns att hämta på eio.se/yrkesintroduktion. För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept kan förslagsvis följande anges om mallen används som utgångspunkt I kollektivavtal för anställning av ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept har kollektivavtalsparter tagit fram ett förslag till hur en utbildnings- och handledningsplan kan utformas. Syftet med förslag till en praktisk utbildnings- och handledningsplan är att arbetstagaren ska få tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper genom att arbetstagaren ges tillfälle att delta vid så många arbetsmoment som möjligt under överinseende av erfaren yrkesman. - Mål med handledningen och utbildningen: För lärlingar kan förslagsvis följande anges Efter genomförd lärlingstid skickas A-och B-blanketterna in till Yrkesnämnden som utfärdar det så kallade ECY-certifikatet. Lärlingen kan arbeta självständigt efter avslutad lärlingstid. För ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept kan förslagsvis följande anges Målet är att arbetstagaren under anställningen ska få möjlighet att med handledning utveckla och praktiskt befästa sin hantverkskompetens och sitt el-tekniska kunnande och därmed förstärka sin anställningsbarhet som elektriker. Cirkulär Sid 4 (6)

5 3. Facket ska yttra sig Viktigt att komma ihåg! Innan du skickar in ansökan till Arbetsförmedlingen så ska den lokala fackliga organisationen, SEF, få möjlighet att yttra sig över lön och handlednings- eller utbildningsplanen, vilket framgår i slutet av blanketten. Blanketten ska därför lämnas/skickas till SEF lokalt för yttrande. Det är inte någon förhandling utan enbart en möjlighet för facket att yttra sig. SEF ska skicka tillbaka ansökningsblanketten till arbetsgivaren som ska skicka in den till närmaste lokala Arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen lämnar besked om sitt beslut om stöd, vilket tar cirka 10 arbetsdagar. 4. Inskrivning Den blivande arbetstagaren som det ekonomiska stödet avser måste skriva in sig hos den lokala Arbetsförmedlingen. 5. Anställning När arbetsgivaren fått besked från Arbetsförmedlingen gällande ekonomiska stöd kan ungdomen påbörja sin anställning hos arbetsgivaren. Detta beror på att det ekonomiska stödet inte beviljas för anställda. Det kan därför rekommenderas att skriva anställningsavtalet efter att besked lämnats av Arbetsförmedlingen. Dock finns det inget som hindrar dig som arbetsgivare från att ingå anställningsavtalet med den blivande arbetstagaren innan du ansöker om stödet, samtidigt med ansökan om stödet eller efter att du blivit beviljad stödet. Dock är det av stor vikt att det framgår i anställningsavtalet att ungdomen påbörjar anställningen efter att besked lämnats av Arbetsförmedlingen. I anställningsavtalet ska den faktiska lönen anges, vilket från 1 april 2015 är minst kr/mån (upp till 720 tim) för lärlingar och minst kr/mån (upp till 720 tim) för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG:s koncept. Arbetsgivaren ska skicka in en kopia av anställningsavtalet till den lokala Arbetsförmedlingen senast 30 dagar efter att ungdomen påbörjat anställningen. 6. Utbetalning av ersättningen Arbetsgivaren ska begära att få ersättningen efter varje månadsskifte antingen via Arbetsförmedlingens webb eller via en blankett. Så här får du ersättningen: a) Du betalar ut lön till medarbetaren enligt dina vanliga lönerutiner. b) Du redovisar bruttolön och eventuella förmåner efter varje månad. Arbetsförmedlingen behöver informationen senast 60 dagar efter löneperiodens slut. c) Arbetsförmedlingen betalar ut din ersättning genom att kreditera ditt skattekonto. Sammanfattning av förutsättningar och hanteringsordning 1. Centralt kollektivavtal finns mellan EIO och SEF om yrkesintroduktion. Arbetsgivare ska uppfylla vissa krav. Arbetstagaren ska också uppfylla vissa krav. 2. Fyll i Arbetsförmedlingens blankett. Om ungdomen redan är anställd kommer ekonomiskt stöd inte att beviljas. Anställningsavtalet kan upprättas redan här, men ungdomen får inte börja jobba, dvs. påbörja anställningen, före besked från Arbetsförmedlingen. Cirkulär Sid 5 (6)

6 3. Facket lokalt ska få yttra sig över lön och utbildningsplan på blanketten. 4. Skicka in blanketten till Arbetsförmedlingen. 5. Arbetssökanden ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. 6. Avvakta till dess Arbetsförmedlingen lämnar besked, vilket tar ca 10 arbetsdagar. 7. Skriv anställningsavtal efter beslut om det inte redan gjorts. 8. Anställningen kan påbörjas, dvs. ungdomen kan börja jobba. 9. Skicka in en kopia av anställningsavtalet till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar efter att ungdomen påbörjat sin anställning. 10. Begär att få ersättning vid varje månadsskifte. För mer information kontakta Arbetsförmedlingens rådgivare samt se hemsidan: Information finns även på Har du frågor med anledning av detta cirkulär, vänligen kontakta din lokala företagsrådgivare, Barin Özmen på telefon eller EIO Arbetsmarknad och Juridik på telefon: Med vänlig hälsning EIO Medlemsservice AB Cirkulär Sid 6 (6)

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Fetma kan vara funktionshinder

Fetma kan vara funktionshinder JANUARI 2015 -NR 1 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. FRÅN EU-DOMSTOLEN & ARBETSDOMSTOLEN Fetma kan vara funktionshinder EU-domstolen (Mål

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer