Reviderat Cirkulär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderat Cirkulär 14-024"

Transkript

1 Reviderat Cirkulär Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär : Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär ( ). Sedan det ursprungliga cirkuläret har mycket ny information kommit och vi har även blivit varse att det tidigare cirkuläret gett upphov till vissa missförstånd. Förordning om yrkesintroduktionsanställningar Den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige är det som ligger till grund för regeringens satsning på yrkesintroduktionsanställningar. Efter trepartssamtal med representanter från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan har därför beslut tagits att införa en ny förordning med syfte att åstadkomma en varaktigt högre sysselsättningsgrad och en lägre jämviktsarbetslöshet för ungdomar mellan år. År 2014 trädde därför förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) i kraft. Förordningen slår fast att ekonomiskt stöd får lämnas till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställningar vid anställning av personer under 25 år om det finns ett centralt kollektivavtal om detta. Yrkesintroduktionsanställning innebär att anställningen innehåller en andel utbildning eller handledning och riktar sig till unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som varit arbetslösa i minst 90 kalenderdagar. Det ekonomiska stödet till arbetsgivare kan lämnas under maximalt 12 månader. Yrkesutbildningsavtalet utgör ett yrkesintroduktionsavtal En förutsättning för att få ekonomiskt stöd enligt förordningen är att yrkesintroduktionsanställningen omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Mellan EIO och SEF gäller sedan lång tid tillbaka det s.k. yrkesutbildningsavtalet som reglerar antagande av lärlingar till elektrikeryrket, lärlingstidens utformning och innehåll, utbildning och lön under lärlingstiden. Efter en jämförelse mellan yrkesutbildningsavtalet och villkoren för stöd vid yrkesintroduktion har EIO och SEF enats om att yrkesutbildningsavtalet uppfyller villkoren för att ses som ett yrkesintroduktionsavtal. I och med denna överenskommelse finns det nu ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion för anställningar på Installationsavtalets område. EIO Medlemsservice AB Distriktskontor, telefon Sid 1 (5) Box Stockholm Tel Fax För dig som arbetsgivare innebär det en möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för anställning av lärling. Anställningsavtalet kan skrivas med lärlingen innan ansökan skickas in, men tillträdesdagen, starten för själva jobbet, ska avvakta tills beslut har meddelats av Arbetsförmedlingen. Först när ansökan om ekonomisk stöd blivit beviljad kan lärlingen alltså börja arbeta hos dig. Inget annat är förändrat när det gäller lärlingsanställningar. De förutsättningar som gäller för stöd anges nedan i cirkuläret. Gävle Dala Göteborg Mellersta Norrland Skåne Stockholm Sydöstra Sverige Uppsala-Västerås Västra Sverige Östgöta-Sörmland Örebro-Värmland Övre Norrland

2 Lönesubvention och bidrag för handledning vid anställning av lärling För arbetsgivare som är bundna av Installationsavtalet innebär överenskommelsen en möjlighet att ansöka om på arbetsgivaravgiften samt bidrag för handledning. Totalt kan det ekonomiska stödet betalas ut under 12 månader per anställd lärling. I realiteten innebär det här att det blir billigare att anställa lärlingar. Hur mycket kan jag som arbetsgivare få i ekonomisk ersättning? Du kan få en ersättning som motsvarar hela arbetsgivaravgiften på 31, 42 procent samt dra av handledningsdelen på 15 procent från bruttolönen. För att visa hur detta ska räknas ut följer här ett exempel: Utgångspunkten är lägsta lönen för första års montörer, vilket för närvarande år 2014 är kr. Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av utbildning eller handledning. Det innebär att resterande 85 procent utgörs av praktiskt arbete för en lärling som är anställd på full tid. Ersättningen baseras då på lägstalönen multiplicerat med den andel av arbetstiden som inte är: x 0,85 = Ersättningen blir då ca: x 31,42 % = kr/månad per anställd lärling. Du får också ersättning för handledning vilket motsvarar ca 2500 kr/mån. Totalt uppgår därför det ekonomiska stödet till ca 6879 kr i månaden per lärlingsanställd. Hur betalas ersättningen ut? Som arbetsgivare begär du ersättning varje månad på en särskild blankett eller via internet senast 60 dagar efter arbetsmånadens slut. Arbetsförmedlingen betalar sedan ut beloppet månadsvis i efterskott. Första gången du begär ersättning måste du skicka med en kopia på den anställdes lönespecifikation. Intresserad? Så här går du till väga: 1. Krav som ställs på arbetsgivare EIO och SEF har ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, vilket är förutsättningen för att du ska kunna få ersättning. De krav som ställs på dig som arbetsgivare innan du kan ansöka om ersättning är att: a. Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister. b. Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. c. Du får inte ha betydande betalningsanmärkningar. 2. Ansök om ersättning innan anställning påbörjas A) Vem kan du ansöka om ekonomiskt stöd för? Det ekonomiska stödet gäller inte ungdomar som redan är anställda i företaget eller organisationen med undantag för personer som tidigare varit anställda inom ett annat avtalsområde. Det betyder att du måste göra själva ansökan om ekonomiskt stöd till Arbetsförmedlingen och få ansökan beviljad Cirkulär Sid 2 (5)

3 innan lärlingen påbörjar sin anställning på företaget, dvs. börjar jobba. Det går bra att skriva själva anställningsavtalet innan eller samtidigt som ansökan, men startdatumet för anställningen måste normalt vara efter att stödet beviljats. Läs mer under punkt 5. Stödet kan enbart ges för en lärling mellan år. Stödet ges inte för lärlingar som fyllt 25 år. Kraven som uppställs i lagen är att den du anställer ska ha varit utan arbete i mer än tre månader eller saknar relevanta yrkeskunskaper. Lärling ska också på vanligt sätt uppfylla utbildningskraven för anställning på Installationsavtalets område. Det innebär att den tilltänkta lärling ska ha slutfört en elteknisk gymnasieutbildning inom El-och Energiprogrammet alternativt motsvarande vuxenutbildning, som innehållit den teoretiska kompetensen för BB1. Det är därför möjligt att yrkesintroduktionsanställda en nyexaminerad person (18-24 år) som inte har fullgjort sina 1600 h som lärling eftersom dessa personer saknar relevant yrkeserfarenhet. Ungdomar som slutför utbildning på gymnasium med ETG-koncept har redan erhållit sitt ECY-certifikat och kan därför inte yrkesintroduktionsanställas. B) Ansökan Fyll i ansökningsblanketten: sintroduktion.pdf Stöd vid ifyllnad av ansökningsblankett - Lön: Ersättningen grundar sig på en lön utan utbildning eller handledning. Där av kan du i blanketten uppge kr, dvs. aktuell lägsta lön för ettårs montör, här för tiden 1 april mars Om lärlingarna ges en högre lön än kr/mån så anges den lönen i blanketten istället. I anställningsavtalet ska den faktiska lärlingslönen anges, se p Tjänstgöringsgraden: Normalt sett 100 procent. - Handledning/utbildningsdel: Yrkesintroduktionsanställningen måste utgöras av minst 15 procnet handledning eller utbildning enligt förordningen. Genom att följa branschens yrkesnämnd, ECY:s utfärdade utbildningsplan utgörs lärlingstiden utav minst 15 procent utbildning och handledning. - Innehåll och omfattning av handledning- och utbildningsplan: I slutet av blanketten ska arbetsgivaren ange innehåll och omfattning av handlednings- och utbildningsplanen. I realiteten innebär det här att lärlingen följer den utbildningsplan som ECY har utfärdat (Aoch B- blanketterna). Förslagsvis kan följande anges Anställning som lärling enligt yrkesintroduktionsavtalet ska följa den utbildningsplan som parternas yrkesnämnd, Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, har tagit fram och som grundas på kollektivavtal. Planen innebär att det ska ske en färdighetsträning som lärling under 1600 timmar, cirka 1 år. Under den tiden ska lärlingen öva upp olika praktiska färdigheter. Olika praktiska moment finns upptagana på de s.k. A- och B- blanketterna vilka lärlingen ska utföra successivt. Lärlingen ska tillsammans med företagets utbildningsansvarige eller utbildningsombud se till att genomförda moment antecknas på ett riktigt sätt. Efter sålunda genomförd lärlingstid skickas handlingar till yrkesnämnden som utfärdar certifikat, det s.k. ECY-certifikat.. Cirkulär Sid 3 (5)

4 3. Facket ska yttra sig Viktigt att komma ihåg! Innan du skickar in ansökan till Arbetsförmedlingen så ska den lokala fackliga organisationen, SEF, få möjlighet att yttra sig över lön och handlednings- eller utbildningsplanen, vilket framgår i slutet av blanketten. Blanketten ska därför lämnas/skickas till SEF lokalt för yttrande. Det är inte någon förhandling utan enbart en möjlighet för facket att yttra sig. SEF ska skicka tillbaka ansökningsblanketten till arbetsgivaren som ska skicka in den till närmaste lokala Arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen lämnar besked om sitt beslut om stöd, vilket tar cirka 10 arbetsdagar. 4. Inskrivning Den blivande lärlingen som det ekonomiska stödet avser måste skriva in sig hos lokal Arbetsförmedlingen. 5. Anställning När arbetsgivaren fått besked från Arbetsförmedlingen gällande ekonomiska stöd kan lärlingen påbörja sin anställning hos arbetsgivaren. Detta beror på att det ekonomiska stödet inte beviljas för anställda. Det kan därför rekommenderas att skriva anställningsavtalet efter att besked lämnats av Arbetsförmedlingen. Dock finns det inget som hindrar dig som arbetsgivare från att ingå anställningsavtalet med den blivande lärlingen innan du ansöker om stödet, samtidigt med ansökan om stödet eller efter att du blivit beviljad stödet. Dock är det av stor vikt att det framgår i anställningsavtalet att lärlingens påbörjar anställningen efter att besked lämnats av Arbetsförmedlingen. I avtalet ska den faktiska lärlingslönen anges, vilket år 2014 är minst kr/mån (upp till 720 tim). Arbetsgivaren ska skicka in en kopia av anställningsavtalet till den lokala Arbetsförmedlingen senast 30 dagar efter att lärlingen påbörjat anställningen. 6. Utbetalning av ersättningen Arbetsgivaren ska begära att få ersättningen efter varje månadsskifte antingen via Arbetsförmedlingens webb eller via en blankett. Så här får du ersättningen: a) Du betalar ut lön till medarbetaren enligt dina vanliga lönerutiner. b) Du redovisar bruttolön och eventuella förmåner efter varje månad. Arbetsförmedlingen behöver informationen senast 60 dagar efter löneperiodens slut. c) Arbetsförmedlingen betalar ut din ersättning genom att kreditera ditt skattekonto. Cirkulär Sid 4 (5)

5 Sammanfattning av förutsättningar och hanteringsordning 1. Centralt kollektivavtal finns mellan EIO och SEF om yrkesintroduktion. Arbetsgivare ska uppfylla vissa krav. Arbetstagaren ska också uppfylla vissa krav. 2. Fyll i Arbetsförmedlingens blankett. Om lärlingen redan är anställd kommer ekonomiskt stöd inte att beviljas. Anställningsavtalet kan upprättas redan här, men lärlingen får inte börja jobba, dvs. påbörja anställningen, före besked från Arbetsförmedlingen. 3. Facket lokalt ska få yttra sig över lön och utbildningsplan på blanketten. 4. Skicka in blanketten till Arbetsförmedlingen. 5. Arbetssökanden ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. 6. Avvakta till dess Arbetsförmedlingen lämnar besked, vilket tar ca 10 arbetsdagar. 7. Skriv anställningsavtal efter beslut om det inte redan gjorts. 8. Anställningen kan påbörjas, dvs. lärlingen börjar jobba 9. Skicka in en kopia av anställningsavtalet till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar efter att lärlingen påbörjat sin anställning. 10. Begär att få ersättning vid varje månadsskifte. För mer information kontakta Arbetsförmedlingens rådgivare samt se hemsidan: Har du frågor med anledning av detta cirkulär, vänligen kontakta din lokala företagsrådgivare, Rebecca Henriques eller EIO Arbetsmarknad och Juridik på telefon: Med vänlig hälsning EIO Medlemsservice AB Cirkulär Sid 5 (5)

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 59/12 Mål nr A 2/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 59/12 Mål nr A 2/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 59/12 Mål nr A 2/11 Sammanfattning En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enligt socialtjänstlagen (2001:453) hos ett bolag där han tidigare varit visstidsanställd

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer