Hälso- och sjukvårdsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsnämnden"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING 1 Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: kl. 09:30-15:30 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Gruppmöte 09:00-09:30 Rödgrön samverkan, rum 106 Allians för Skåne, rum Val av justeringsperson 2. Verksamhetsinformation 1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar. 2. Tegenrots modell. Områdeschef Ingrid Bergman. 3. Utomlänsfakturering. Principer för schablonmässig menprövning. Strateg Marie Jakobsson. 4. Verksamhetsberättelse 2017 inkl. målnivåer. Hälso- och sjukvårdsstrateg Åsa Berling och verksamhetscontroller Åsa Tranesjö. 3. Anmälan av delegationsbeslut HSN - mars Diarienummer lägger rapporten till handlingarna. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 2 Sammanställning av beslut fattade enligt hälso- och sjukvårdsnämndens delegation sedan föregående nämndsmöte. 1. Rapport Anmälan av informationshandlingar HSN - mars Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. Informationshandlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden sedan föregående nämndsmöte. 1. Sammanställning Verksamhetsberättelse HSN Diarienummer fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse januari-december 2017 inklusive sammanfattning. Verksamhetsberättelse för hälso- och sjukvården har tagits fram för att beskriva verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse av verksamheten januari-december Verksamhetsberättelsen finns som en rapport, som kommer att ingå i s årsredovisning januaridecember Beslutsförslag s Verksamhetsberättelse s Intern kontrollplan 2017

3 3 6. Verksamhetsberättelse Medicinsk service Diarienummer fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse januari-december 2017 inklusive sammanfattning. Verksamhetsberättelse för Medicinsk Service har tagits fram för att beskriva verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse av verksamheten januari-december Verksamhetsberättelsen finns dels som en rapport, dels som en sammanfattning. en kommer att ingå i Region Skånes årsredovisning Beslutsförslag Medicinsk service Verksamhetsberättelse 3. Medicinsk service Intern kontroll 7. Verksamhetsberättelse Hälsostaden Diarienummer fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse januari-december 2017 inklusive sammanfattning. Verksamhetsberättelse för Hälsostaden har tagits fram för att beskriva verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse av verksamheten januari-december Verksamhetsberättelsen finns dels som en rapport, dels som en sammanfattning. en kommer att ingå i Region Skånes årsredovisning Beslutsförslag Hälsostaden Verksamhetsberättelse Hälsostaden Intern kontrollplan 2017

4 4 8. Investeringsplan Medicinsk service Diarienummer godkänner investeringsplan för Medicinsk Service och överlämnar den till regionstyrelsen. ska i egenskap av driftsledningsnämnd för förvaltningen Medicinsk Service lämna ett prioriteringsförslag rörande investeringsbehovet för förvaltningen. 1. Beslutsförslag Investeringsplan för Medicinsk Service 9. Investeringsplan Hälsostaden Diarienummer godkänner investeringsplan för projekt Hälsostaden och överlämnar den till regionstyrelsen. ska i egenskap av driftsledningsnämnd för projektet Hälsostaden lämna ett prioriteringsförslag rörande investeringsbehovet för projektet Hälsostaden. 1. Beslutsförslag Insatser inom kvinnohälsa Diarienummer fördelar 15 miljoner kronor avsatta för kvinnors hälsa, inkluderat förlossningsvård, i enlighet med förslag. I hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget 2018 avsattes 15 miljoner kronor för insatser inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa.

5 5 Ärendet beskriver hur dessa medel ska användas och utifrån användningen fördelas mellan berörda aktörer. 1. Beslutsförslag Satsning psykisk hälsa 2018 Diarienummer fördelar kronor avsatta i hälso- och sjukvårdsnämndens budget för det prioriterade området psykisk hälsa enligt bifogat förslag. 2. ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att under 2018 initiera kompetenshöjande insatser, främst inom området första bedömning och diagnostik av psykisk ohälsa, på primärvårdsnivå för kronor. 3. ger sjukvårdsnämnd Sund utökat uppdrag omfattande: a) Fortsatt utveckling och ökad tillgänglighet inom Första Linjen samt En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa motsvarande kronor. b) Specialiserad öppenvård vid missbruk och beroende motsvarande kronor. c) Ansvar för att säkerställa den allmänmedicinska kompetensen i VUB-teamet, motsvarande kronor. d) Tillgänglighet till könsdysforiutredningar motsvarande kronor. e) Tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar samt insatser för att förbättra tillgängligheten till återbesök, vårdplatser och eventuell fördjupad utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin motsvarande kronor. 4. höjer det årliga ersättningstaket i avtal med kronor per år, i avtal med kronor per år och i avtal med kronor per år för att öka tillgängligheten till psykiatrisk vård. 5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att, tillsammans med Skånes kommuner, revidera de analyser och handlingsplaner som togs fram i enlighet med 2017 års överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa samt hantera redovisningen till Sveriges kommuner och landsting. 6. Återrapportering ska ske till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med nästa budgetprocess för nämndens internbudget. 7. Fördelning och användning av medel för riktade statsbidrag till satsningarna inom psykisk hälsa redovisas löpande under 2018 i beredningen primärvård, psykiatri och tandvård.

6 6 8. En första redovisning ges vid beredningen i maj. Staten har, som en fortsättning på satsningen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, träffat en överenskommelse med SKL för år har i sin internbudget för 2018, fastställd , anslagit medel för satsning inom det prioriterade området psykisk hälsa. I detta ärende beskrivs hur kronor av dessa medel kommer att fördelas. 1. Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds förslag Förfrågningsunderlag Vårdcentral Ersättning för utförd BBICundersökning Diarienummer fastställer förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för vårdcentral i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2018 med förändrad ersättningsnivå gällande ersättning för undersökning Barns Behov i Centrum (BBIC) att gälla från Ärendet justeras omedelbart. I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden reviderat förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för vårdcentral för 2018 gällande förändrad ersättningsnivå till Leverantörerna för undersökningen Barns Behov i Centrum till följd av att kommunens betalningsansvar inte längre gäller. 1. Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds förslag

7 7 13. Ackrediteringsvillkor barnmorskemottagning revidering Diarienummer fastställer förfrågningsunderlag/ ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för barnmorskemottagning i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2018, att gälla från Ärendet justeras omedelbart. I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för barnmorskemottagning i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds förslag Idéburet offentligt partnerskap - Röda Korset, Frivilliga på sjukhus Diarienummer tecknar överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Svenska Röda Korset gällande frivilliga på sjukhus. tecknar genom hälso- och sjukvårdsnämnden överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap, IOP, med den idéburna organisationen föreningen Svenska Röda Korset i enlighet med föreliggande förslag. 1. Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds förslag

8 8 15. Idéburet offentligt partnerskap - Röda korset, Barnverksamhet Diarienummer förlänger överenskommelsen om Idéburet Offentligt Partnerskap med Röda Korsets behandlingscentrum för krigs- och tortyrskadade i Malmö, genom Svenska Röda Korset, avseende barnverksamhet och delfinansierar verksamheten med kronor per år under under förutsättning att Malmö Stad fattar motsvarande beslut. förlänger överenskommelsen om Idéburet Offentligt partnerskap, IOP, med Röda Korsets behandlingscentrum för krigs- och tortyrskadade i Malmö, med två år. Överenskommelsen är tecknad mellan de tre parterna, Malmö stad och Röda Korset och avser barnverksamhet. 1. Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds förslag Tilläggsuppdrag för vuxna med funktionshinder Diarienummer antar föreliggande förslag om tilläggsuppdrag för vuxna med varaktig funktionsnedsättning till förfrågningsunderlag för vårdcentral inom Hälsoval Skåne. 2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med förfrågningsunderlag för vårdcentral i vilket tilläggsuppdrag för vuxna med varaktig funktionsnedsättning finns infört. I detta ärende redovisas förslag om tilläggsuppdrag för vuxna med funktionshinder för vårdcentral i Hälsoval Skåne. Målgruppen är personer med medfödd eller tidigt förvärvad varaktig funktionsnedsättning. 1. Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds förslag

9 9 17. Tillägg till upphandlingsplan Simrishamns sjukhus Diarienummer avger föreliggande förslag till regionstyrelsen avseende behov av upphandling av Simrishamns sjukhus som tillägg till den samlade upphandlingsplanen för år Nuvarande avtal med avseende drift av Simrishamns sjukhus upphör, , utan möjlighet till förlängning. Upphandling av drift av sjukhuset i Simrishamn läggs till på upphandlingsplan för vårdtjänster 2018 vilken föreslås regionstyrelsen från hälso- och sjukvårdsnämnden. 1. Beslutsförslag Beslut i regionstyrelsen Bidrag till Clownronden 2018 Diarienummer avsätter kronor i bidrag till Clownronden ideell förening. 2. Finansiering sker från hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig hälso- och sjukvård. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och kulturen är en av strategierna i hälso- och sjukvårdsnämndens och kulturnämndens gemensamma strategi för kultur och hälsa. Hälso - och sjukvårdsnämndens bidrag till Clownronden är en del i detta gemensamma arbete. 1. Beslutsförslag

10 Förebyggande insatser mot hiv/aids kompletterande bidrag Diarienummer avsätter kronor enligt bilaga till idéburna organisationer som bedriver hiv-preventivt arbete. Folkhälsomyndigheten har beviljat totalt kronor till idéburna organisationer som bedriver hiv-preventivt arbete i Skåne. I detta ärende föreslås hälso- och- sjukvårdsnämnden avsätta (bilaga) kronor till de idéburna organisationer som erhöll ett högre belopp 2017 än vad FOHM beviljat 2018 och det tidigare beslutade engångsbidraget (HSN 16/2018). 1. Beslutsförslag Bilaga fördelning Extra Hiv/Aidsbidrag mars Kösatsning 2018 Diarienummer avsätter 4,1 miljoner kronor till sex utbildningstjänster med spridning i Skåne inom dialysverksamhet i enlighet med förslaget i ärendet. 2. avsätter 14,7 miljoner kronor för 2018 till sjukvårdsförvaltning SUS för åtgärder enligt förslag i ärendet för att korta väntetiderna till cancerbehandling. 3. Finansiering sker från avsatta medel i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för kösatsning. har i internbudget 2018 avsatt 20 miljoner kronor för en särskild kösatsning. fattade på sammanträdet 31 januari 2018 beslut om att dels avsätta 1,2 miljoner kronor för igångsättning av utbyggnad av två tappställen för dialys i Trelleborg, dels ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma till nämndsmötet i mars med ett förslag på hur resterande 18,8 miljoner kronor ska fördelas samt starta arbetet kring tappställen för dialys i Trelleborg. De kvarvarande medlen föreslås användas till två områden; dialysverksamhet och att förkorta väntetiderna inom cancervården. 1. Beslutsförslag

11 Organisationer inom hälso- och sjukvård. Bidrag återremiss Diarienummer beviljar föreningsbidrag för år 2018 i enlighet med förslag till fördelning av bidrag om kr. 2. Föreningsbidragen finansieras med medel avsatta i nämndens internbudget för fattar årligen beslut om bidrag till ideella organisationer och föreningar. Syftet är att stimulera och stödja verksamheter som bedriver frivilligt arbete som stödjande miljöer för att förebygga ohälsa och som kan utgöra ett komplement för att uppfylla hälsooch sjukvårdens mål. Inför 2018 har det inkommit ansökningar från totalt 26 organisationer där den totala summan att fördela uppgår till kr. 1. Beslutsförslag Bilaga 1, förslag med motivering till fördelning av bidrag Utomlänsfakturering - Principer för schablonmässig menprövning Diarienummer Fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat landsting/region kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för utomlänsfakturering. 2. Utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer som fastställts i Ineras regelverk. 3. uppdrar åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om utlämnande till angiven mottagare. 4. fastställer Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering. Det finns ett behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för utförd vård av patienter som bor i annat landsting/region. Efter förstudie har slutsats och rekommendation blivit att landsting/regioner överför fakturaunderlag till Ineras tjänsteplattform. För det krävs beslut om hur utlämnande av fakturaunderlag ska ske. 1. Beslutsförslag Regelverk för digital Utomlänsfakturering med bilagor 1-3

12 Införande av förskrivning av hjälpmedel vid könsdysfri (transsexualism och övrig könsidentitetproblematik) Diarienummer inför produktgruppen övriga kosmetiska proteser, ISO-kod penisproteser, att förskrivas till patient från och med 18 år med fastställd diagnos transsexualism/könsdysfori fr.o.m utökar patientgruppen som kan förskrivas bröstprotes med patient från och med 18 år med fastställd diagnos transsexualism/könsdysfori fr.o.m utökar patientgruppen som kan förskrivas peruk med patient från och med 18 år med fastställd diagnos transsexualism/ könsdysfori fr.o.m Hjälpmedel för patienter med könsdysfori/transsexualism föreslås införas enligt Socialstyrelsens rekommendationer. 1. Beslutsförslag Habilitering- och hjälpmedelsnämndens förslag Granskning av Ledtider i cancervården (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. s revisorer har granskat Ledtider i cancervården inom Region Skåne. Granskningen har haft fokus på ledtider och ärendeflöden för diagnoserna matstrups- och magsäckscancer, huvud- och halscancer och cancer med okänd primärtumör. Det övergripande syftet med granskningen har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma verksamheten utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Organiseras, planeras, informeras, kommuniceras och genomförs detta arbete på ett sätt som sätter patienten i centrum och främjar patientsäkerheten? 1. Beslutsförslag Yttrande Missiv

13 13 4. Rapport Granskning av vårdval effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer i enlighet med föreliggande förlag. s revisorer har genomfört en granskning för att bedöma om vårdvalen inom specialistvården Grå starr, Hud, Ögon och LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den sammanfattande bedömningen är att de granskade vårdvalen till viss del bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Intentionen om en bättre tillgänglighet och ökad mångfald vad gäller antalet aktörer har till stor del uppfyllts och producentneutraliteten till stor del säkerställts. Det finns dock områden som ytterligare bör utvecklas. 1. Beslutsförslag Yttrande Missiv Rapport 26. Motion. Avgiftsfri vaccinering mot TBE Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens motionssvar. Gilbert Tribo (L) föreslår i motion till regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda de samhällsekonomiska effekterna av att erbjuda skattesubventionerad vaccinering mot TBE, antingen för alla skåningar, eller endast för personer som är bosatta i högriskområden för TBE-smitta och som vistas frekvent i skog och mark, samt att hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån utredningens slutsatser återkommer till regionfullmäktige med förslag på hur skattesubventionerad vaccinering mot TBE kan införas i Skåne.

14 14 1. Motionssvar Motion Motion. Barnmorskeledda födelsekliniker i Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom hälso- och sjukvårdsnämndens motionssvar. Gilbert Tribo (L) och Ewa Bertz (L) har i motion föreslagit att utreder möjligheterna för att öppna barnmorskeledda enheter på prov, på ett sätt som fungerar tillsammans med vårdvalet barnmorskemottagning. 1. Motionssvar Motion Motion. Förlossningsgaranti för skånska kvinnor Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och sjukvårdsnämndens motionssvar. Gilbert Tribo (L) och Ewa Bertz (L) har i motion föreslagit att ska utreda möjliga former för en förlossningsgaranti i Region Skåne. 1. Motionssvar Motion

15 Motion. Gemensam bortre tidsgräns för dyslexiutredningar med kommunerna Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. Gilbert Tribo (L) och Christer Sörliden (L) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att arbetar aktivt tillsammans med kommunförbundet för att det införs en bortre tidsgräns på 120 dagar för hela dyslexiprocessen. 1. Motionssvar Motion Motion. Lika möjlighet till bloddonation Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Birte Sandberg (C), Lars-Göran Wiberg (C), Annette Linander (C) och Niels Paarup-Petersen (C) har i motion föreslagit att ansöker hos regeringen att under en försöksperiod om fem år bli en pilotregion där män som har sex med män tillåts donera blod på lika villkor som de som har heterosexuellt sex. 1. Motionssvar Motion

16 Motion. Tvångsvården ska vara avgiftsfri Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens motionssvar. Sara Svensson (V) har i motion till regionfullmäktige daterad föreslagit att tar bort alla vårdavgifter inom tvångsvården. 1. Beredningen för primärvård, psykiatri Motionssvar Motion Motion. Sjukvården måste förbereda för terrorattentat Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. Gilbert Tribo (L) har i motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda hur den skånska hälsooch sjukvården kan dra lärdom av attentatet på Drottninggatan den 7 april samt av andra liknande incidenter runt om i Europa och utefter dessa lärdomar upprätta rutiner som möjliggör en effektiv och välkoordinerad vårdinsats i händelse av ett terrordåd i Skåne. 1. Motionssvar Motion Motion. Vision för vårdexport och -import Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige bifaller motionen.

17 17 Carl-Johan Sonesson (M) och Stefan Lamme (M) föreslår i motion att en vision för vårdexport och -import tas fram för att säkerställa kompetensutvecklingen bland skånsk högspecialiserad sjukvårdspersonal och för att säkerställa att skånska patienter får den bästa vården som kan fås, oavsett var den kan ges. 1. Motionssvar Motion Remiss. Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56) Diarienummer avger yttrande på departementspromemoria Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56). har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56). Remissvaret har beretts genom att synpunkter inhämtats från s nätverk för övergripande ST studierektorer och övergripande AT studierektorer samt AT chefer (ÖSR), medlemmar i s AT/ST styrgrupp samt genom samrådskonferens med Sveriges Kommuner och landsting (SKL). 1. Beslutsförslag s yttrande XX 3. Departementspromemoria Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56), Socialdepartementet. 4. Remissbrev; Remiss av departementspromemoria Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56), Socialdepartementet. 35. Remiss. Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU Diarienummer avger yttrande på remissen Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik om ändring av direktiv 2011/24/EU.

18 18 har beretts möjlighet att yttra sig över Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik om ändring av direktiv 2011/24/EU. 1. Beslutsförslag Yttrande Remissbrev Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik om ändring av direktiv 2011/24/EU 36. Initiativärende. Återinför medicinsk revision Diarienummer avslår initiativärendets första att-sats. 2. anser att initiativärendets andra attsats är besvarad med föreliggande utredning. Gilbert Tribo (L) m.fl. har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit att det medicinska revisionsteamet återinförs snarast för att på ett strukturerat och effektivt sätt genomföra medicinska revisioner/granskningar samt att uppkomna risker för att riktlinjer för registreringar i journalsystem och till ersättningssystem inte följs, omgående utreds på vårdcentralsnivå. Utredning ska ske på ett lika sätt gällande relevant vårdcentralsverksamhet oavsett i vilken regi den drivs. 1. Beslutsförslag Initiativärende Bilaga 1, Uppföljning av upphandlad verksamhet 4. Bilaga 2, Uppföljning vårdområde allmänmedicin Initiativärende. Dialysbehandling Helsingborg Diarienummer anser att initiativärendet är besvarat med hälso- och sjukvårdsdirektörens redovisning.

19 19 Gilbert Tribo (L), Ulrika Heindorff (M), Lars-Göran Wiberg (C) och Per Einarsson (KD) har i initiativärende föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören tar fram en kortsiktig lösning och långsiktig plan för hur dialysvården i Skåne kan garanteras. 1. Beslutsförslag Utredning Behov av kapacitetsökning inom vårdområde njurmedicin 3. Initiativärende Initiativärende. Verkställ beslutet om att öppna en våldtäktsmottagning för kvinnor och män i Skåne Diarienummer Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att skyndsamt avsluta beredningen om en mottagning för sexuellt våldsutsatta. Detta arbete ska ske i samverkan med berörd sjukvårdsförvaltning. Gilbert Tribo (L) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden daterat föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till kommande sammanträde presentera när och var en specialiserad våldtäktsmottagning i Skåne ska inrättas. 1. Beslutsförslag Initiativärende Initiativärende. IOP med Psoriasisförbundet Diarienummer Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att bereda ärendet för redovisning till hälso- och sjukvårdsnämnden. Mats Erlandsson (SD) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit att IOP-avtalet med Psoriasisförbundet förlängs samt att beslut fattas i frågan senast 9 månader innan gällande avtal löper ut, med andra ord senast 1 april.

20 20 1. Initiativärende Anna-Lena Hogerud Ordförande Enligt uppdrag Fredrik Johansson Sekreterare

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2018-02-15 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund DAGORDNING Datum 2018-02-15 1 (6) Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd Sund kallas till sammanträde. Tid: 2018-02-15 09.00-12.00 Plats: Fulltofta, Medicon Village,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2018-06-18 1 (8) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-01-23 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-03-09 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2015-06-18 1 (6) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-06-18 11.00

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-02-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2019-02-14 1 (8) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2019-02-14 kl.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-08-15 1 (8) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-08-22 09.30

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2018-05-07 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2018-01-22 1 (6) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund DAGORDNING Datum 2017-02-15 1 (6) Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd Sund kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-15 09.00-15.00 Plats: Rum Axel Ebbe, Lasarettet i

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2018-12-14 1 (15) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2018-12-14 kl.

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-10-30 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 11 25 Datum 2018-02-15 1 (9) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-02-15 kl. 09:30-14:00

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2017-02-03 1 (12) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-03 kl.

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 11 18 Datum 2017-02-13 1 (5) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-02-13 kl. 09:30-11:45

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2014-04-14 1 (7) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-04-16 kl.09.30-ca.13.00 (inkl. lunch) Plats:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2016-09-30 1 (11) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-09-30 kl.

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-09-11 1 (6) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Sjukhusstyrelse Trelleborg

Sjukhusstyrelse Trelleborg PROTOKOLL 5 11 Datum 2019-02-21 1 (4) Protokoll från sjukhusstyrelse Trelleborgs sammanträde Tid: 2019-02-21 kl. 9-12 Plats: direktionsrummet / stora konferensrummet, Lasarettet Trelleborg Beslutande Gunilla

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-02-21 Dnr 1400196 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget justeringar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2017-05-19 1 (16) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-05-19 kl.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2017-03-03 1 (13) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-03-03 kl.

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2015-11-24 1 (8) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2017-08-24 1 (13) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-08-24 kl.

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 68 75 Datum 2017-10-16 1 (4) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-10-16 kl. 09:30-14:40

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 4 9 Datum 2018-02-15 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-02-15 kl. 14:00-14:10 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-02-07 Dnr 1800187 1 (8) Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Satsning psykisk hälsa 2018 Ordförandens förslag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-05-19 1 (3) 84 Psykoterapi och multimodal smärtbehandling driftsform Diarienummer 1601863/1601862 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1.

Läs mer

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelse Helsingborg PROTOKOLL 6 14 Datum 2019-02-27 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde Tid: 2019-02-27 kl 09.00-11.20 Plats: Stora sammanträdesrummet, Olympiahuset, Lasarettet Helsingborg Beslutande

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2014-01-16 1 (12) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-01-22 09.30 Plats: Skånehuset, Kristianstad,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL 90 103 Datum 2015-06-18 1 (8) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-18 11.00-13.30 Plats: Margetetorps gästgifveri, Häljarp Beslutande

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 40 44 Datum 2017-11-27 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-11-27 kl. 16:30-16:40 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Melin Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 39 Maria.Melin@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-11 Dnr 1703363 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Återrapportering av

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-06-18 Dnr 1801085 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Inriktningsbeslut för vårdvalen 2019 Ordförandens förslag 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 27 36 Datum 2017-12-05 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2017-12-05, kl 09.00-12,30 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-31 Dnr 1702206 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2016-09-28 1 (6) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: Plats: 2016-09-28 kl.09.00-16.00 (ca.) Styrbord/Babord, Dockplatsen

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2017-02-16 1 (8) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-16 kl.09.00-16.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 21 25 Datum 2018-06-27 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-06-27 kl. 12:10-12:40 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 26 35 Datum 2018-03-28 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-03-28 kl. 09:30-11:40

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 13 16 Datum 2018-05-07 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-05-07 kl. 14:15-14:30 Plats:

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 10 12 Datum 2018-03-28 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-03-28 11:40-11:50 Plats: Öresund,

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 12 18 Datum 2016-04-11 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-04-11 kl. 14:15 14.25 Plats:

Läs mer

Nyheter i korthet

Nyheter i korthet Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 januari. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 55 62 Datum 2018-12-05 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2018-12-05 13:00-15:30 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-04-23 1 (11) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-04-28 kl.09.30-

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2014-10-30 1 (5) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 49 54 Datum 2018-11-06 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2018-11-06 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 10 Hälso- och sjukvårdsnämndens underlag till upphandlingsplan 2018 Diarienummer 1702206 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde PROTOKOLL 22 26 Datum 2018-05-03 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde Tid: 2018-05-03 kl 13.00 15.15 Plats: Hotell Norregård, Falsterbo Beslutande Yvonne Augustin (S), Ordförande Annette

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING 1 (17) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-05-27 kl. 09:30 15:30 Plats:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 34 42 Datum 2016-05-16 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-05-16 kl. 09:30-15:00

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 28 36 Datum 2018-12-04 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2018-12-04, kl. 09:00 12.00 Plats: Rum 109, Rådhus Skåne,

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2018-12-06 1 (5) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2018-12-06 09.00-13.00 (inkl. lunch) Plats: St Gertrud konferenscenter,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 39 50 Datum 2019-08-27 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2019-08-27, kl 13.00 14.50 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Malmö

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1600425 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende till Hälso- och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 Bim.Soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-01 Dnr 1800187 1 (9) Hälso- och sjukvårdsnämnden Satsning psykisk hälsa

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/- beredningen

Vårdproduktionsutskottet/- beredningen Vårdproduktionsutskottet/- beredningen DAGORDNING Datum 2013-10-03 1 (6) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/- beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2014-03-05 1 (6) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-03-12 kl.10.30 (Observera starttiden!) Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 19 32 Datum 2017-04-03 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-04-03 kl. 09:30-14:00

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 7 13 Datum 2016-03-15 1 (6) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-03-15, kl 09.00-11.30 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 1 10 Datum 2017-01-23 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-01-23 kl. 09:30-12:09 Plats:

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö PROTOKOLL 42 49 Datum 2018-08-23 1 (5) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2018-08-23 09.00-12.00 Plats: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö Beslutande Joakim Sandell (S), Ordförande

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Anna-Karin Ekman Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 30 87 Anna-Karin.Ekman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-14 Dnr 1702381 1 (7) Beredningen för

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2019-01-31 1 (8) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2019-01-31

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-01-22 Dnr 1503558 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-05 Dnr 1600982 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 8 Ändrad driftform för Ambulansdistrikt 2 Diarienummer 1703067 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Förvaltning Medicinsk

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-04 Dnr 1700551 1 (8) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Melin Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 39 Maria.Melin@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-24 Dnr 1702495 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende. Korta

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-09-30 1 (2) 187 Hälso- och sjukvårdsnämndens underlag till upphandlingsplan 2017 Diarienummer 1602797 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Nyheter i korthet

Nyheter i korthet Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 april 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 76 95 Datum 2017-11-27 1 (12) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-11-27 kl. 13:00-16:30

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Justering av internbudget statligt bidrag

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Justering av internbudget statligt bidrag DAGORDNING Datum 2017-02-01 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-10 kl. 09.50 Plats: Landskrona museum, Slottsgatan, Landskrona

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 11 14 Datum 2015-05-11 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-05-11 10.30-10.40 Plats: Rum

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 7. Utskottet Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-23 Dnr 1703582 1 (6) Utskottet för primärvård,

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2016-12-02 1 (7) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2016-12-02 kl.09.00-16.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen DAGORDNING Datum 2018-11-16 1 (5) Sammanträde i folkhälsoberedningen Ledamöter och ersättare i folkhälsoberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2018-11-23 kl. 10.00-13.00 Plats: RådRum, Kristianstad

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 22 27 Datum 2016-10-11 1 (4) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-10-11, kl 09.00-13.45 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 33 36 Datum 2015-11-16 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 11.40-12.00 Plats: Rum

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Susanne Renard Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 39 78 Susanne.Renard@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-02-02 Dnr 1604541 1 (6) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2018-01-29 1 (7) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2018-01-29

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Granskning av psykiatri - uppföljning (rapport nr )

YTTRANDE. Datum Dnr Granskning av psykiatri - uppföljning (rapport nr ) Regionstyrelsen Ingvar Thell Enhetschef 044-309 31 39 Ingvar.Thell@skane.se YTTRANDE Datum 2017-12-07 Dnr 1700179 1 (5) Granskning av psykiatri - uppföljning (rapport nr 9-2017) Revisorerna har översänt

Läs mer