1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin"

Transkript

1 MOTIONER FÖREDRAGANDE 1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin 2. Äldrevård - omsorg 2.1 Näringsrik mat på vårdhemmen Gun Olofsson 2.2 Terapi och sysselsättning för äldreboende Jan Johansson 2.3 Funktionshindrades rätt Monica Fahlén 3. Socialförsäkring - Pensioner 3.1 Arbete/sysselsättning Kerstin Kristiansson-Karlstedt 3.2 Orättvisa minskade pensioner Elisabet Lassen 3.3 Bättre tandvårdsförsäkring Susanne Eberstein 3.4 Lika pensioner för alla Kerstin Kristiansson-Karlstedt 4. Rättsfrågor 4.1 Övergrepp-våldtäkter Susanne Eberstein 4.2 Användande av mobiltelefoner Anders Mikaelsson 4.3 Provision på läkemedel Göran Norlander 4.4 Oberoende patientnämnd Susanne Eberstein 4.5 Straffskärpning våld mot barn Susanne Eberstein 4.6 Utökat stöd för kvinnojourerna Ewa Lindstrand 4.7 Låt andra utreda polisens ev. brott Susanne Eberstein 4.8 Vapen och hörselskador Hans Stenberg 5. Demokratifrågor 5.1 Ålder på listorna Anita Bdioui 5.2 Politiska representanter Elvy Söderström 5.3 Demokrati och ideologi i vårt parti Kaisa Hautala 5.4 Ett demokratiskt Europa Ingvar Wiklund 5.5 Ers. landstingsfullmäktige Jan Sjödin 5.6 Åter till 3 åriga mandatperioder Elvy Söderström 5.7 Folkbildningsinsats elektroniskt medborgareinflytande Kerstin Kristiansson-Karlstedt 6. Arbetsmarknad 6.1 Försäkringsvillkor inom privatanställdas område Roger Johansson 6.2 Sjukvårdspersonalens arbetsmiljö Benny Eriksson 6.3 Uppsägning på egen begäran Roger Johansson 7. Infrastruktur Kommunikationer - Energi 7.1 Bristfälliga vägar och järnvägar Hans Stenberg 7.2 Kommunikationsmöjligheter från inlandet och glesbygden Hans Stenberg 7.3 Effektfrågan och strömavbrott Carl-Erik Mähler

2 8. Utbildningsfrågor 8.1 Mat till alla i skolan Elisabet Lassen 8.2 Stöd vid inlärande Agneta Lundberg 8.3 Körkortsutbildning i skolan Agneta Lundberg 9. Kultur 9.1 Tillgodogörande av kultur Kerstin Nygren 10. Jämställdhet 10.1 Åldersgränser Anita Bdioui 11. Organisationsfrågor 11.1 Kongresser två gånger per år Ingemar Nilsson 11.2 Uppföljning av distrikskongressbeslut Elvy Söderström 11.3 Medlemsavgifter Ingemar Nilsson 11.4 Medlemsavgifter Ingemar Nilsson 12. Fördelningspolitik - sker 12.1 Rådslag om sker och och ekonomisk politik Ewa Lindstrand 12.2 Sk på alkohol Monica Fahlén 12.3 Verkliga inkomster skall beskas Elvy Söderström 13. Internationellt 13.1 Israel Palestinakonflikten Elvy Söderström 14. Miljö 14.1 Tomglaspant systembolaget Sten-Ove Danielsson 15. Regionalpolitik 15.1 Förändra transportstödet Jan Johansson 15.2 Norrland och elitidrott Benny Eriksson 15.3 Förenkla EU-ansökningarna Ingvar Wiklund 15.4 Riskkapital Carl-Erik Mähler 16. Försäkringar 16.1 Försäkring för den offentliga sektorn Sten-Ove Danielsson

3 1. Sjukvård 1.1 Minskade kostnader för läkarbesök vid inträffad skada på röreslefunktioner/apparaten Man bör kunna ge sjukgymnaster möjlighet sjukskriva eller friskskriva patienter som har skada eller haft skada på rörelseorgan. Detta dels för avlasta läkarna, dels för sjukgymnasterna har särskilda kunskaper om just den stora gruppen långtidssjukskrivna med skada eller sjukdom i rörelseorganen. Problemet är vi behöver öka kvaliteten i sjukskrivningarna för dessa skadade. Erfarenheten och kunskapen om dessa skador har inte hög prioritet i dagens grundläggande läkarutbildning. Därför så kommer många patienter bli sjukskrivna under lång tid för de inte kan komma till ortoped kompetens på en gång utan är hänvisade ofta till primärvården eller till akutmottagningen på sjukhusen. Många skickas hem med mediciner med förhoppning de skall bli återställda. Ordinationer utfärdade av underläkare i primärjour på akutmottagningen. Att kunna ha en dygnet runt kompetens inom ortopedi inom ett litet sjukhus är svårt uppfylla. Man kan möjligtvis komma i besittning av denna hjälp via kostsamma stafettläkare. Men detta kan inte vara en bra lösning när sjukgymnast med spetskompetens finns i de flesta sjukvårdsförvaltningarna i landet. Den viktiga telemedicinen kan utgöra länken mellan gymnasten och överläkaren som kan befinna sig på annat ställe i sin tjänst. Detta skulle bespara sjukvården och samhället stora kostnader eftersom patienten inte behöver konsultera olika specialistnivåer inom sjukvården. Man kan också se positiva samhällseffekter genom sjukskrivningstiden kunde förkortas eftersom diagnostisering och åtgärder kunde omedelbart starta. Den som gjort diagnosen och åtgärdsförslaget skulle också kunna följa patienten bättre genom rehabilitering utförs av den sjukgymnast som redan känner den skadade och vilken skada denna har. Denne person skulle också kunna genom personlig kännedom utfärda friskskivningen snabbare. Detta innebär inte beredskap för operativt ingrepp vid rörelseskador skulle försämras eftersom detta är en akut kirurgisk åtgärd för stabilisera viktiga cirkulatoriska skador och även ortopediskt åtgärda akut skada, och som skall utföras av ortoped i första hand. Det ena är fler läkare borde förstå sjukskrivningar kan utfärdas av personal med spetskompetens. Men också denna åtgärd genom sjukgymnast ger ortopedin mera tid för de allvarliga skadorna och inte det man kallar för lätt skada på rörelse apparaten. Om patienten har krafter kvar så förvärras snarast situationen av denne inte får kompetens redan vid mottagningen av sakkunniga på ortopedi, utan får rekommendationen vara i hemmet och medicinera av läkare, som i sämsta fall kan vara under utbildning och schemalagd tjänstgöring på akutmottagningen. Det är oerhört viktigt ändra på detta för på så sätt kunna göra besparingar utan kvaliteten försämras. Jag föreslår därför: Socialstyrelsen måste ändra på sitt sätt se på läkarnas roll inom sjukvården. Det finns andra sätt både diagnostisera och åtgärda skada eller sjukdom av annan formell yrkesgrupp inom sjukvården. Det är inte alla gånger fördelar med läkare har denna funktion om de inte har en specialist utbildning. Men denna åtgärd inte på något sätt skall förändra ortopedläkarens roll när allvarliga skador inträffat. Det måste skapas tydliga gränsdragningar mellan dessa föreslagna åtgärder för uppnå maximal säkerhet för patienten. Sollefteå den 12 november 2002 / Leif Leding

4 Motionen behandlad vid Trästa-Skärvsta S-förenings medlemsmöte den 18 nov 2002 som beslutat med tillstyrkan överlämna den till Socialdemokratiska partidistriktet. Ordf. Lennart Frost Sekr. Britt Marie Person Sollefteå arbetarekommuns yttrande över motionen. Delar i motionen sammanfaller med den inriktning som landstinget antagit vad gäller de s.k. tillgänglighetsmedlen. En del där var se över organisationen av mottagningsverksamheten för nedbringa väntetiden till specialistläkarbesök, exempelvis genom en första bedömning av en annan yrkesgrupp. Sjukgymnasterna har redan idag ett långtgående behandlingsansvar. Det finns idag inget remisskrav till sjukgymnast vilket innebär sjukgymnast fastställer åtgärder och påbörjar behandling under eget ansvar. Om sjukgymnast däremot anser patientens besvär är speciella överlämnar sjukgymnasten frågan till ansvarig läkare. Det innebär sjukgymnasterna inte behandlar symptom som är oklara. Relationen och ansvaret mellan sjukgymnast och läkare är mycket klara varför sjuk- och friskskrivningar inte sällan sker genom direkt kontakt mellan vårdgivarna. Konstaterar också detta arbetssätt finns inom andra områden inom sjukvården ex. psykiatrin där patienten behandlas av den personalkategori som har spetskunskapen i aktuell behandlingssituation. Även inom länet har olika arbeten inom primärvården inneburit arbetsuppgifter omfördelas mellan läkare och sjukgymnaster för öka tillgängligheten, vilket finns presenterat i redovisningen av genombrottsprojekten. Vad gäller motionärens förslag finner vi skäl uppmärksamma socialstyrelsen på problematiken kring olika yrkesgruppers kompetenser inom hälso- och sjukvården och hur man på bästa sätt skall kunna minska onödigt långa sjukskrivningar. Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet besluta; anta motionen som arbetarekommunens egen och insända densamma till partidistriktet årskongress. Representantskapet beslutande vid mötet anta motionen som arbetarekommunens egen och insända densamma till partidistriktets årskongress Distriktsstyrelsens yttrande över motion 1.1 Föredragande: Ewa Söderberg Distriktsstyrelsen anser precis som i Sollefteå arbetarkommuns yttrande delar i motionen sammanfaller med det arbete som redan pågår i landstinget Västernorrland. Genombrott är en modell för kontinuerligt förbättringsarbete som har sin förebild i Breakthrough series model utarbetat av the Institute for health Care Improvement (IHI) i Boston av statistikern Tom Nolan och läkaren Donald Berwick. Modellen bygger på aktivitet och lärande hos deltagarna. Att sätta upp mätbara mål och systematiskt testa förändringar i liten skala samt notera vad som händer. Det är bara de förändringar som leder till förbättringar som testas i stor skala och därefter sprids i organisationen.

5 En del i förbättringsarbetet fokuserar på få ett effektivare omhändertagande enligt den s.k. EON-principen (Effektivare Omhändertagande Nivå) Det innebär man inom vården koncentrerar sig på lösa problemet som patienten kommer in med och inte i första hand ser vilken vårdpersonal patienten möter, istället ser man till patienten får sitt vårdbehov tillgodosett. Genom ett gott samarbete mellan exempelvis sjukgymnaster och läkare på en vårdcentral finna den bästa och snabbaste lösningen för en patient. Relationen och ansvaret mellan sjukgymnast och läkare är mycket klara varför sjuk- och friskskrivningar inte sällan sker genom direkt kontakt mellan dessa vårdgivare. I landstinget Västernorrland har jobbat eller jobbar just nu, ett 40-tal olika vårdsteam med olika genombrottsprojekt. Man har gjort vårdprogram för enklare åkommor, så patienten erhåller vård på rätt vårdnivå och avlastar läkarna. 50 % av patienterna går idag direkt till sjukgymnast för behandling, utan först besöka en läkare. Distriktsstyrelsen kan instämma i Sollefteå Arbetarekommuns yttrande om det kan finnas skäl uppmärksamma socialstyrelsen på problematiken kring olika yrkesgruppers kompetenser inom hälso- och sjukvården - men anser inte det är önskvärt ytterligare yrkesgrupper får möjlighet sjuk- och friskskriva patienter. Distriktsstyrelsen tror mer på ett gott samarbete mellan olika kompetenser i vården bättre gynnar den enskilde individen. Med hänvisning till ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta; avslå motionen 1.2 Framtida utveckling av onkologin och den palliativa vården inom Landstinget Västernorrland. I denna motion med inriktning mot Kramfors/Sollefteå Sjukvårdsförvaltning samt hur den skulle kunna bedrivas för övrigt i länet. Cancersjukdomar ökar i vår värld med en omfning som är mycket oroande. Samtidigt som även forskningen kring cancer gör stora framsteg. Det som oroar motionären är man mer och mer minskar på resurser och möjligheter inom de små sjukvårdsområdena i vårt land bedriva en god vård av svårt sjuka, och då inte enbart cancervården. Med tanke på vad denna svåra sjukdom som ex. cancer innebär för patienter och deras anhöriga så är det av stort vikt man kan vid sitt hemsjukhus både behandlas och efterbehandlas för sjukdomen. Att vid speciellt svåra sjukdomstillstånd har möjlighet få komma till regions/universitetssjukhus för specialist vård. Men så snart som patienters tillstånd medger, återvända till sitt hemsjukhus. Detta för närheten till anhöriga fyller en mycket stor och viktig funktion i läknings- och återhämtningsfasen genom den dagliga kontakt som kan ske. Anhöriga får möjlighet vara nära sina kära och även vän som insjuknat. Också eventuella positiva utvecklingen av sjukdomen kan påverkas socialt om den sjuke får besök av kära och nära. En negativ sjukdomsbild kan ge den drabbade ett stort behov av närhet till anhöriga och vänner. Traumat för den drabbade är svårt. Man måste också beakta möjligheten till kommunikationer mellan inlandet och centralorterna minskar idag. Detta orsakar det blir svårare och svårare komma till det lokala sjukhuset och även till de stora länssjukhusen eller till universitetssjukhusen utanför länet. Det drabbar anhöriga genom stora kostnader med resa och ev. mat och logi.

6 Efterbehandling och omvårdnad av patienten bör ske inom en speciellt inrättad vårdenhet som idag benämns onkologiavdelning. Att därigenom känna på denna vårdavdelning som gärna kan vara en lokal/huskropp utanför själva sjukhuset är till fördel för patienten och ger en större trygghet genom den spetskompetens som därigenom skapas bland personalen. Personal som redan vid initialskedet av sjukdomen börjat bli personligt bekant med patienten. Att även vid livets slutskede erbjudas den bästa tänkbara omvårdnaden både för den sjuke liksom omvårdnaden av anhöriga. Att även kuratorsverksamheten ges större möjligheter till hjälp för den sjuke liksom hjälp till anhöriga genom det förtroende som kunnat byggas under sjukdomstiden. Denna speciella vårdform gäller också för andra svåra sjukdomar och tillstånd, inte enbart cancer. Denna vårdform kallas för palliativ vård. Vad är då palliativ vård? Aktiv helhetsvård av personer med sjukdomar där bot inte längre är vänta. Målet är bästa möjliga livskvalitet för både patient och anhöriga, tillgodose de fysiska lika väl som de psykiska, sociala och andliga behoven. Den palliativa vården sådan som den bedrivs av läkare betecknas som palliativ medicin och har smärt- och symtomkontroll som en viktig beståndsdel. Många aspekter av den palliativa vården kan också tillämpas under det tidiga sjukdomsförloppet och i samband med den kurativa behandlingen av tumörsjukdomar. Tidigare riktade sig den palliativa vården enbart till cancerpatienter och deras familjer men omfar nu även vård av patienter med t.ex. aids, motorneuronsjukdomar (tilltagande muskelsvaghet) och andra nedbrytande neurologiska sjukdomar. Dessa tillstånd kännetecknas av föränderliga fysiska symtom, ökad psykosocial smärta och en relativt kort terminal fas. Palliativ vård betraktar döden som en naturlig process. Den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den erbjuder stöd för patienten leva så aktivt som möjligt intill döden och ger samtidigt stöd åt anhöriga, både under patientens sjukdomstid och under deras egen sorgbearbetningsperiod. Den palliativa vården har växt fram ur hospisrörelsen. En av dess främsta företrädare i Sverige är geriatrikern Barbro Beck-Friis. Jag föreslår därför: vårt parti bör aktivt verka för svårt sjuka och ibland i livets slutskede skall erbjudas ovan möjlighet till palliativ vård inom Kramfors/Sollefteå Sjukvårdsförvaltning. Samma möjlighet skall erbjudas för samtliga boende i vårt län. Låt inte besparingshysteri drabba svårt sjuka och deras anhöriga. Låt de drabbade få möjlighet till en viktig social kontakt med kära och nära. Ge möjlighet till anhöriga kunna besöka sina sjuka anhöriga trots de försämrade kommunikationerna i glesbygden. Låt den sjuke känna en omvårdnad av sin sjukdom genom kompetens och erfarenhet från personal som har kunskap om cancersjukdomar. Att palliativ vård skall erbjudas den svårt sjuke i livets slutskede och då inom Sollefteå centralort och inte ett antal mil utanför sjukhusets kunskap och erfarenhet. Sollefteå den 12 november 2002 / Leif Leding Motionen behandlad vid Trästa-Skärvsta S-förenings medlemsmöte den 18 nov 2002 som beslutat med tillstyrkan överlämna den till Socialdemokratiska Partidistriktet. Ordf. Lennart Frost Sekr. Britt Marie Persson

7 Sollefteå arbetarekommuns styrelses yttrande över motionen. Ett viktigt område som tas upp! Palliativ vård avser i första hand ett förhållningssätt mot patienten. Ett svårt område som kräver stor mognad hos de vårdande. I första hand gäller det ha tillgång till kompetens inom detta område samt denna kunskap sprids. Palliativ vård kan bedrivas på många olika platser: eget ordinärt boende, särskilt boende samt inom landstingets slutna vård. Även speciella institutioner hospice kan finnas drivna av landsting, kommuner, frivilliga organisationer etc. Patienter i palliativ vård behöver ett lugnare tempo omkring sig samt personal som kan klara arbete med existentiella frågor med i vårdarbetet. Om möjligt bör man därför försöka vårda palliativa patienter inom särskilda enheter/avdelningar gärna på sjukhus eller f.d. sjukhem där en lugnare mera hemlik och rogivande miljö kan ordnas. Inom länet har frågan om ett lokalt hospice varit uppe på dagordningen i landstinget, länets kommuner som samarbetsorganet KOLA-gruppen. Där har man uttalat sig positivt för den planerade verksamheten med ett hospice i Sundsvall. Beslut har tagits av såväl Sundsvalls kommun som Landstinget Västernorrland om gå in som medfinansiärer i Projekt Hospice Sundsvall, dock under förutsättning regeringen far ett positivt besked om bidrag till verksamheten. Liknande verksamhet borde vara önskvärd inom Kramfors/Sollefteå. Ett hem för vård i livets slutskede skulle ses som ett viktigt komplement till den övriga medicinska vården och till de satsningar som sker i kommunen på avancerad sjukvård i hemmen. Hospiceverksamhet ger ökade möjligheter för skapa god vård i livets slutskede såväl i eget boende, vid sjukhus eller vid särskilda hospice. En kartläggning av hur den palliativa vården i dag verkligen klaras av inom sjukvårdsförvaltningarna samt kommunerna kan vara ett sätt se på de ansträngningar som gjorts för ge en bättre vård vid livets slutskede. Vilka kompetenser finns i dag? Hur förs denna kunskap ut? Vilken uppföljning görs ur patientperspektivet, anhörigperspektivet, personalperspektivet? Hur tillgodoses den hemlika, rogivande miljön för de som får sin slutliga palliativa vård inom sjukhusen? Hur fungerar smärtlindringen? Hur tacklas de existentiella frågorna? Med hänvisning till detta föreslår styrelsen representantskapet besluta; bifalla motionen och insända den till partidistriktets årskongress Sollefteå arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte anta motionen som arbetarekommunens egen och insända densamma till partidistriktets årskongress Distriktsstyrelsens yttrande över motion 1.2. Föredragande: Jan Sjödin Motionen tar upp en mycket viktig och aktuell fråga nät det gäller palliativ vård i vårt län. Först vill jag understryka vi idag bedriver en bra palliativ vård i vårt län. Distriktsstyrelsen instämmer i Sollefteå arbetarekommuns yttrande. Distriktsstyrelsen överlämnar motionen till landstingsgruppen för i den framtida planeringen när gäller utveckling av olika vårdformer arbeta för de intentioner som tas upp i motion 1:2.

8 Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta; bifalla motionen samt översända motionen med dess yttrande till den till den socialdemokratiska landstingsgruppen 2. Äldrevård omsorg 2.1 Får de äldre på vårdhemmen i sig tillräckligt med näring via den mat som serveras? Återigen så klappar vi politiker oss för bröstet och gläder oss vi kommit i ram eller givit direktiv till besparingsåtgärder för vård o omsorg, utan se vilka konsekvenser detta medför för boende och personal under vård o omsorgen i landet. Det är skrämmande se hur vi inom det beslutande skeendena även skurit ned på kvalitén för mat och dryck. Många äldre är missnöjd med maten idag genom kvalitén är försämrad. Försämrad genom ansvariga för ekonomin anser maten till de gamla kan vi spara pengar på. Spara pengar för kommunen men belasta istället sjukvården när problem uppstår för den boende, med förstoppning, undernäring eller i värsta fall, matvägran. Är detta en åtgärd som skall applåderas? Nej. En fullvärdig och väl sammans kost är en grundläggande förutsättning för bibehålla eller förbättra hälsan och för uppnå en ökad livskvalité. Ett bristfälligt näringsintag leder efter hand till undernäring/malnutrition. Hos gruppen sjuka äldre kan undernäring vara en stark bidragande orsak till allvarliga komplikationer och ökat behov av sjukhusvård. En studie som genomförts i Sverige visade efter sju dagars registrering av konsumerad mat och dryck som genomfördes med hjälp av ett validerat och reliabilitetstestat kostregistreringsinstrument visade majoriteten av de boende hade ett för lågt energi- och näringsintag. Mer än hälften av de boende hade ett för lågt energiintag och var därmed klart i riskzonen för utveckla undernäring. En tredjedel av de boende var dessutom klart underviktiga. I kostintagsstudien ingår totalt 78 boende/vårdtagare, 65 kvinnor och 13 män, med en medelålder på 85 år. Deltagarfrekvensen var 96 %. Denna studie genomfördes i Skåne men är med största sannolikhet lika aktuell i vår del av landet. Resultaten av studien visar åter igen upp bristande nutritionsrutiner inom äldreomsorgen och pekar på den stora betydelsen av måltidsverksamheten inom äldreomsorgen bör utformas, formuleras och kvalitetssäkras i enlighet med näringsrekommendationerna som finns för äldre. Det måste finnas annat göra besparning inom. Jag föreslår därför: Kvalitén på mat måste förbättras så speciellt de äldre skall erhålla en näringsrik kost som också följer krav på anpassad mat till äldre. Vi kan inte kräva de ska acceptera wookgryta, pizza samt ett antal andra främmande maträtter. Att man inte i beredningen av matportion ser till mat, grönsaker och övriga smaksättningstillbehör inte rörs ihop i en enda röra. Att de äldre får möjlighet tugga och inte äta mat som är mosad. Tuggbehovet är viktigt. Denna kvalitetsförbättring är ett led i minska onödiga sjukvårdskostnader för bl.a. vård o omsorgen, men också ge vårdtagarna en bättre och mer anpassad diet som är raktiv se på när den skall serveras och intagas. Bristen på sjukvårdspersonal kan göra de äldre inte får den hjälp de behöver med äta. Personer som till exempel har dålig tandstatus eller hjärtsvikt kan behöva ungefär en till en och en halv timme för äta upp sin måltid. Om de äldre inte får tillräckligt med näring

9 finns en risk de hamnar i en ond cirkel, där de blir svagare och svagare. Till slut kan de vara så svaga de svälter ihjäl. Likaså måste arbetsschemat för de anställda inom vården och hemtjänsten utformas så det finns tid vara hos ensamma som bor i sina hem, vid måltidsintag. Idag är hemtjänstens tid hos de äldre i hemmen så starkt begränsad det inte finns tid se de äter upp sin mat och ofta då även mediciner. Likaså skall personalbemanningen vara så tilltagen så en viktig social kontakt kan ske under måltidsintaget. Detta handlar om omvårdnad och omtanke. Sollefteå den 12 november 2002 / Leif Leding Motionen behandlad vid Trästa-Skärvsta S-förenings medlemsmöte den 18 nov 2002 som beslutat med tillstyrkan överlämna den till Socialdemokratiska Partidistriktet. Ordf. Lennart Frost Sekr. Britt Marie Persson Trästa-Skärvsta s-förenings yttrande över motionen. Motionären tar här upp en mängd viktiga faktorer för åstadkomma en förbättring av olika brister inom vård- och omsorgsverksamheten. Förhållanden som till stor del beror på bristande resurser, framförallt på personalsidan. Eftersom förhållanden inom denna sektor är bristfälliga på många håll av vårt land torde det vara nödvändigt med ökade statliga insatser för kunna få en förbättring till stånd. Med hänsyn till de vallöften socialdemokraterna gav inför årets val bör en kraftig resursförstärkning beslutas med det snaraste. Vi föreslår därför länets S-riksdagsgupp tar ett samlat grepp över hela vårdsektorn och genom motioner till Riksdagen föreslår en kraftig resursförstärkning till vården. Ovanstående yttrande har antagits vid möte med Trästa-Skärvsta s-förening den 18 november Sollefteå arbetarekommuns styrelse tillstyrkte Trästa-Skärvsta s-förenings yttrande vid sitt sammanträde Sollefteå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta; bifalla motionen Representantskapet beslutade vid möte anta motionen som arbetarekommunens egen och insända den till partidistriktets årskongress Distriktsstyrelsens yttrande över motion 2.1 Föredragande; Gun Olofsson Motionären tar upp en mycket viktig fråga. Jag har mött många människor som är engagerade i detta ämne och som noga följer matsedeln i massmedia varje vecka på den mat som serveras i de särskilda boendena. Synpunkter på maten kommer också in till de berörda så matkvaliteten därmed kan förbättras.

10 Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har båda tillsynen över Socialnämndens olika verksamheter. Det innebär om det förekommer brister i någon verksamhet så skickar tillsynsmyndigheten en rapport i vilken man kräver rutiner eller annat åtgärdas. Regeringen har också givit Länsstyrelsen nya resurser i form av kunna anställa äldreombud för ännu mer förstärka och ta tillvara de äldres rättigheter i samhället. Till sist vill jag hålla med motionären det behövs mer resurser till vården. Problemet är inte bara ett ekonomiskt problem utan framförallt ett rekryteringsproblem. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta; anse motionen besvarad 2.2 Terapi och sysselsättning för äldre boende vid sjukhem eller annat boendeform men under vård o omsorgens ansvar. Besparings hysterin, neddragningar av personal mm. som pågår runt om i vårt land i kommuner och landsting kommer generera ökande kostnader för sjukvården genom de senildementa och juvenildementa, funktionshindrade m.fl blir understimuleras av verksamheten under sin vardag. Terapi avdelning samt den personal som var verksam där är snart historia. Detta gör de boende understimuleras under dagen. Det finns inte längre terapilokal eller verksamhet där man kunde träffas, göra lättare arbeten, få kunnig hjälp beroende av sitt handikapp. Vi kan alla minnas och se den glädje som fanns i många som var beroende av vård o omsorg när de skulle få komma till terapin. En smörkniv, liten bricka, väva som någon fick göra blev till stor glädje för många. Att med sina händer skapa är viktigt. Eller lyssna till någon som läste ur en bok eller tidning gav stimulans. I Äldreuppdraget har också framkommit det finns en påtaglig risk för behov och insatser av mer social karaktär lågprioriteras. Detta har på sina håll lett fram till en äldreomsorg där behoven av mänskliga kontakter, fysisk och psykisk stimulans och aktiviteter kommit på undantag. Detta genererar ökande kostnader för sjukhusvård, ökande medicinska insatser vid boendet mm. Uppföljning av vården och omsorgen till äldre är bristfällig. Sett ifrån den enskildes, närståendes, personalens och ledningens perspektiv behövs bättre information om hur hjälpbehoven ser ut, vilka insatser som ges, vilken kvalitet insatserna har och vilka resultat som uppnås. Inriktningen bör vara dessa uppgifter ska kunna beskrivas för vårdprocesser som omfar flera vård- och omsorgsgivare. Det krävs ett nationellt utvecklingsstöd för få till stånd en tillförlitlig och allsidig lokal verksamhetsuppföljning som även kan vara grund för nationell uppföljning. Att kvalitetssäkra detta område skulle ge ansvariga för verksamheterna och deras politiker ett bra verktyg i sitt arbete. Jag föreslår därför: Ökande anslag till terapi och stimulerande åtgärder behövs. Vi kan inte stillatigande se hur dessa personer blir understimulerade i sin vardag. Vi kan hellre inte acceptera mediciner skall kompensera denna understimulering. Vi måste också öka kraven på kompetens för de som skall arbeta med terapi och utvecklande sociala åtgärder.

11 Kvalitetssäkring av denna verksamhet om den finns kvar, bör ske så effektiva åtgärder mycket snart kan påbörjas inom vård o omsorg. Sollefteå den 12 november 2002/Leif Leding Motionen behandlad vid Trästa-Skärvsta S-förenings medlemsmöte den 18 nov 2002 som beslutat med tillstyrkan överlämna den till Socialdemokratiska Partidistriktet. Ordf. Lennart Frost Sekr. Britt Marie Persson Trästa-Skärvsta s-förenings yttrande över motionen Motionären tar här upp en mängd viktiga faktorer för åstadkomma en förbättring av olika brister inom vård- och omsorgsverksamheten. Förhållanden som till stor del beror på bristande resurser, framförallt på personalsidan. Eftersom förhållanden inom denna sektor är bristfälliga på många håll av vårt land torde det vara nödvändigt med ökade statliga insatser för kunna få en förbättring till stånd. Med hänsyn till de vallöften socialdemokraterna gav inför årets val bör en kraftig resursförstärkning beslutas med det snaraste. Vi föreslår därför länets S-riksdagsgupp tar ett samlat grepp över hela vårdsektorn och genom motioner till Riksdagen föreslår en kraftig resursförstärkning till vården. Ovanstående yttrande har antagits vid möte med Trästa-Skärvsta s-förening den 18 november Sollefteå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta: bifalla motionen. Representantskapet beslutade vid möte anta motionen som arbetarekommunens egen och insända den till partidistriktets årskongress Distriktsstyrelsens yttrande över motion 2.2 Föredragande; Jan Johansson I motionen tar motionären upp frågan om den understimulans som kan finnas inom vården p.g.a. indragningar av terapiverksamhet. I likhet med vad som anförts i yttrandet från Trästa-Skärvsta s-förening kan man konstatera resurser till denna sektor har minskat under de senaste åren, till övervägande del beroende på ökade kostnader för vård och omsorg i stort. Konsekvensbeskrivning av denna verksamhet skulle påvisa dess viktiga betydelse för den enskilde vårdtagaren, samt påvisa de stora ansvar som åligger kommuner och landsting. Regeringen har nu påbörjat diskussioner angående vårdens kvalité och folkhälsan. Därmed är förhoppning mera pengar tilldelas kommuner och landsting så ovan angivna problem kan lösas, då kan också den kvalitetssäkring som motionären efterfrågar garanteras av den ansvariga vårdgivaren.

12 Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta; bifalla motionen samt distriktskongressen ger länets riksdagsledamöter i uppdrag arbeta för de i motionen anförda synpunkterna 2.3 Funktionshindrade och äldre boendes rätt till komma ut i det fria någon gång under veckan. Återigen så klappar vi politiker oss för bröstet och gläder oss vi kommit i ram eller givit direktiv till besparingsåtgärder för vård o omsorg, utan se vilka konsekvenser detta medför för boende och personal under vård o omsorgen i landet. Många av dessa funktionshindrade och äldre har under året inte givits möjlighet till få komma ut, någon eller några timmar i det fria. Det finns inte tid för personalen utföra denna viktiga sociala åtgärd. De ungdomar vi tidigare kunde se vara ute och promenera, dra rullstol mm ser vi inte längre eftersom man inte har råd anställa denna billiga arbetskraft under sommaren. Man kommer då hamna utanför ram. Aj Aj, får personalen höra från ledningen. Istället så får de funktionshindrade och äldre sitta i en s.k. pensionärskuvös (inglasad balkong) istället och bara titta ut. Det har också kommit rapporter man på grund av underbemanning glömt bort någon sitter på dessa balkonger i mycket stark värme och bestrålning från solen. Vätskebrist och andra följder har framkommit i de rapporter som skrivits. Sedan kompenseras understimuleringen av medicinska åtgärder. Jag föreslår därför: Innan beslut om fördelning av budget sker bör det ske konsekvensstudier av besparingsåtgärderna så de inte genererar ökande kostnader för kommuner och landsting. Uppföljning av vården och omsorgen till äldre är bristfällig och bör förbättras. Sett ifrån den enskildes, närståendes, personalens och ledningens perspektiv behövs bättre information om hur hjälpbehoven ser ut, vilka insatser som ges, vilken kvalitet insatserna har och vilka resultat som uppnås. Inriktningen bör vara dessa uppgifter ska kunna beskrivas för vårdprocesser som omfar flera vård- och omsorgsgivare. Det krävs ett nationellt utvecklingsstöd för få till stånd en tillförlitlig och allsidig lokal verksamhetsuppföljning som även kan vara grund för nationell uppföljning. Och ger då även ett verktyg i budgetprocessen i det beslutande politiska arbetet. Sollefteå den 12 november 2002 / Leif Leding Motionen behandlad vid Trästa-Skärvsta S-förenings medlemsmöte den 18 nov 2002 som beslutat med tillstyrkan överlämna den till Socialdemokratiska Partidistriktet. Ordf. Lennart Frost Sekr. Britt Marie Persson Trästa-Skärvsta s-förenings yttrande över motionen Motionären tar här upp en mängd viktiga faktorer för åstadkomma en förbättring av olika brister inom vård- och omsorgsverksamheten. Förhållanden som till stor del beror på bristande resurser, framförallt på personalsidan. Eftersom förhållanden inom denna sektor är bristfälliga på många håll av vårt land torde det vara nödvändigt med ökade statliga insatser för kunna få en förbättring till stånd.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Motioner A - D 2 (61) Innehållsförteckning A ARBETSMARKNAD... 4 Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt... 4 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer